Buxhetimi i kapitalit

5,983 views

Published on

Buxhetimi i Kapitalit

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
102
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buxhetimi i kapitalit

 1. 1. Buxhetimi i kapitalitMë buxhetim të kapitalit kuptojmë procesin ezgjedhjes, selekcionimit, vlerësimit dhe financimit tëkapitalit të një firme.Fjala kapital shpreh burimin kryesor të financimit tëaktiviteteve të firmës, pamvarësisht nga forma e sajme një pronar apo e tipit tjetër . Format e buxhetimit të kapitalit janë të ndryshme,por rruga krysore e rritjes së tij është nëpërmjetinvestimeve.
 2. 2. Në fjalorin ekonomik fjala investim shpjegohe si sakrifica e disa vlerave të tashme të sigurta, për vlera (ndoshta të pa sigurta) në të ardhmen.Investimi përfaqëson shpenzime të firmës që kapër destinancion krijimin e aktiveve mejetëzgjatje më tëpër se një vjet.
 3. 3. Investimi përfaqëson shpenzime tëndërmarrjës që ka për destinancion krijimin eaktiveve me jetëzgjatje më tëpër se një vit.Shpenzimet kapitale bëhen për disa arsye,megjithëse janë të ndryshme, metodat evlerësimit të tyre janë të njëjta. Arsyeja bazë për shpenzimet kapitale është tëzgjerojë, zëvendësoj ose ripërtërijë aktivet eqëndrueshme.
 4. 4. Procesi i buxhetimit të kapitalit përmban pesëhapa: Propozimet- bëhen nga punonjësit e ndërmarrjës në të gjitha nivelet Analiza –përcakton llojin e investimit Marrja e vendimit- sa kushton investimi, ose shuma e shpenzimeve kapitale Zbatimi-investimi është kryar dhe kontrollohet së a janë kryar investimet sipas parametrave. Kontrolli i rezultateve të investimit-krahason hyrjet më të pritshmet.
 5. 5. Faktoret e rëndësishem për marrjemn evendimeve strategjike kryesisht janë: Efektet afatgjata- Personi i cili merr vendime pë investim humb diçka nga saktësia e tij. Ai që merr vendim i angazhon fondet dhe për disa vjet rresht bëhet rob i ngjarjeve të ardhme. Përcaktimi i kohës së investimeve –për drejtuesin financiar të një firme, përcaktimi më saktësi të periudhës së punes së mjetit në kohën e duhur është një vendim stratetgjik i rëndësishem. Cilësia e aktiveve fikse-Një plan investimesh i ndertuar mirë kërkon që nevojat materiale të koordinohen më nevojat financiare. Sigurimi i fondeve-në rastet kur kemi investime të konsiderueshme ndërmarrjet nuk disponojnë gjithmonë dhe menjëherë shumat që u nevojiten, kështu paraqitet nevoja të parashikohen burimet e sigurimit të fondeve. Përballimi i konkurencës – Shumë ndërmarrje falimentojnë jo pse kanë aktive(mjete) fikse tepër por së aktivet janë të pa mjaftueshme
 6. 6. Prezentimi i planit të investimeve Përkufizimi i një plani investimesh është zbatim klasil i teorisë ekonomike. Kjo do të thotë së të ardhurat marzhinale duhen të jenë të barabarta më koston marzhinale. Respektimi i këtij rregulli me rastin e ndertimit të një plani të investimeve do të thotë së e ardhura marzhinale (përqindja e rentabilitetit të investimeve ) dhe kostua e marzhinale(kostua e kapitalit ) të janë të njejta.
 7. 7. Klasifikimi i projektevePropozimet për investime që kanë lidhje më blerje apo krijim aktivesh mund të grupohen në katër kategori:Investime zëvendësimi; Inv. zgjerimi të linjave ekzistuese; zgjerimi për linja të reja; Inv. të tjera.Selekcionimi i investimeve mund të jetë i bazuarnë propozime të mira, të knaqëshme dhe jo fort të përshtatëshme. Ndermarrjet duhen të gjejnë metoda më të përshtatshme për të zgjedhur medis tyre. Projektet janë ose të pavarura ose projekte reciprokisht të përjashtuara.
 8. 8. •Qëllimi final i planeve të investimeve dhe igjitha analizave e operacioneve financiareështë të marrim vendime që maksimalizojnëvlerën e saj.Këtë e arrijmë nësë japim përgjigje pytjeve tëmë poshtëme:*Si të zgjidhim projektin e duhur mes shumëpropozimeve?*Sa projekte duhen të pranohen në mënyrë qëvlera e firmës të jetë maksimale?
 9. 9. Metodat e marrjes së vendimeve nëbuxhetimin e kapitalitMetodat më të përdorura janë: Norma mesatare e kthimit Afati i shlyrjes Vlera aktuale neto(NPV) Norma e brendshmwe e kthimit IRR) Indeksi i përfitueshmërisë (PI), ka për bazë raportin kosto-përfitim(indeksi I përfitueshmërisë) PI=PV e hyrjeve operacionalePV e daljeve
 10. 10. Norma mesatare e kthimit NMK-Kjo metodë krahason profitin mesatar, i cili gjenerohet nga një shumë e investuar.Norma mesatare e kthimit =Kthimi mesatar vjetor /Investimi fillestar x 100(metoda kontabile e kthimit-ARR)-H.Xhafa
 11. 11. Metoda(afati) e shlyrjes në vite (met. eafatit te zëvendësimit te investimeve) ASH-Radhit mundësitë e investimeve alternative nga mënyra se sa shpejt rikthehet shuma fillestare e investuar.Afati i kthimit = investimi fillestar | hyrjet vjetore +amortizimi.Kthimi=viti para kthimit të plotë + Koso e pakthyer në fillim të vitit / rrjedhat e parasë gjatë vitit.
 12. 12. Vlera aktuale neto(NPV)(vlera aktuale e flukseve të ardhshme duke zbriturinvestimin fillstar të tij) NPV=PV-I Në një te përvishme, vlera aktuale është: x T NPV=CFn(1+k)n-Io NPV>0.0 pranohet, NPV<0.0 përjashtohet
 13. 13. Metoda e normes se brendshme tekthimit(IRR)(Norma e skontimit e cila e bënë vlerën aktuale të njëprojekti të barabartë me zero) IRR përcaktohet si interesi që barazon vlerën fillestare të investimit me vlerë aktuale.I=PV ose NPV=0, projekti pranohet nëse IRR e tij është më e madhe se kosto e kapitalit. Për projektet me hyrje për më shumë se njëvit, IRR ka formulën:CF(1+R)n .(NPV=0) CF(1+R)n-I0IRR> norma e pritur e kthimit,projekti pranohetIRR< norma e pritur e kthimit,projekti refuzohet
 14. 14. Kosto e kapitalit Kapitali është boshti financiar në çdo ndërmarrje biznesore. Qëllimi strategjik i të gjitha operacioneve që kanë lidhje më kapitalin e një firme është maksimizimi i vlerës së tij. Apo thënë ndryshe maksimizimi i vlerës aktuale të ndërmarrjës
 15. 15. Pytja shtrohet: Sa kushton kapitali i një ndërmarrje? Ç’kosto kanë burimet e formimit të kapitalit të ndërmarrje? Çfarë duhet të jetë struktura e burimeve, ashtu që ato të kushtojnë sa më lirë që të jetë e mundur?
 16. 16. Për të kuptuar këtë mbeshtetemi nëteorinë e vlersimit: Vlera e një firme në likuidim dhe vlera e sajë në funksion Vlera kontabile dhe vlera e tregut Vlera e tregut dhe vlera e brendshme Kapitalizimi i të ardhurave.Kosto e kapitalit është ajo pjesë e fitimit që firma – ndërmarrja do të paguaj si interës për financimin e aktiveve të saj, por vlera e tregut e firmës të ngelet të pakten e pandryshueshme.
 17. 17. Financimi Kapitale te veta (1) Aktivitet Ekonomike Huara Kthimi mbi kapitalet e investuara(2) Shpenz. Financ (3) Rezultat Ekonomik Tatime Fitim Ndarja e pasurisë
 18. 18. Burimet e financimitBurimet interne Burimet eksterne Fitimet e Instrumente mbajtura t e borxhit Kursimet nga Instrumente Menaxhmenti t e kapitalit Amortizimi
 19. 19. Burimet kryesore te financimit Afat Hua shk Kredi t Afatgj Me Afatmesëm tregta urtë re ne me atë anë afat Ak të Kredi r të mes shly sio borx firma hit erje net nga ve te të Ak e afat Hip bank ndrys Kon Letra zgja sio za gjat ote at hme trat Hut tur net ko ëka Ob tregt at e at e tregt e ns liga are qer gar are pre hm cio Fak ant asë fer e net tori uar uar Me anë të kapitalit ng a a afatgjatë uKontratat e shitjessë kushtëzuar
 20. 20. Menaxherët financiarë shqetësohen për zgjedhjene burimit më të mirë të mundshëm të financimit. Koston dhe riskun e strategjive të ndryshme të financimit Kushtet e tregut Raporti aktual borxh-kapitali i vet Data e maturimit e instrumenteve aktualë të borxhit Aftësia për të siguruar fitime dhe pozic. i likuiditetit Mungesa e iniciativës për të ndryshuar strategjinë financiare në përputhje me ndryshimet ekonomike Norma e inflacionit Norma tatimore

×