ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ
Μάθηµα 3.8:
Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. Εισαγωγικοί Ορισµοί
1. Μη Κατευθυνόνοµενο Γράφηµα
2. Ορισµοί στα Μη Κατευθυνόµενα Γραφήµατα
2. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
1. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
2. Ερµηνείες στην Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
1. Μετάφραση στα Ελληνικά
2. Μετάφραση στα Κατηγορηµατικά
3. Εύρεση Αλήθειας Προτάσεων
4. Εύρεση Ερµηνείας που ικανοποιεί δεδοµένη πρόταση
5. Συντοµογραφίες στην Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων.
Γ.Ασκήσεις
1. Ερωτήσεις
2. Θέµατα Εξετάσεων
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Επίπεδο Α
Όλο το µάθηµα είναι απόλυτα SOS για τις τελικές εξετάσεις.
Επίπεδο Β
(-)
Επίπεδο Γ
(-)
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
B. Θεωρία
1. Ορισµοί Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
1. Μη Κατευθυνόµενο Γράφηµα
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Ορισµός: Ένα Μη Κατευθυνόµενο Γράφηµα είναι µία διατεταγµένη δυάδα V, E
όπου:
• είναι το σύνολο των κορυφών: , , … ,
• E είναι το σύνολο των ακµών: E , , … ,
• Κάθε ακµή συνδέει δύο κορυφές, δηλαδή , ή , µε
, ∈ V για κάθε 1, … ,
• Η ακµή θεωρείται µη διατεταγµένη (δηλαδή η ακµή , είναι ίδια µε την
ακµή , ), δηλαδή δεν υπάρχει κατεύθυνση.
Παράδειγµα: , όπου:
, ,
Ε , ,[ , , ,
Σχηµατική
Απεικόνιση:
Παράδειγµα: , όπου:
, , ,
Ε , , ,
Σχηµατική
Απεικόνιση:
B. Θεωρία
1. Ορισµοί Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
2. Συµπληρωµατικοί Ορισµοί
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Συµπληρωµατικοί Ορισµοί για Μη Κατευθυνόµενα Γραφήµατα
• Θα χρειαστούµε τους ακόλουθους ορισµούς στις προτάσεις κατηγορηµατικής
λογικής που θα ακολουθήσουν:
• Απλό Γράφηµα: Γράφηµα χωρίς ανακυκλώσεις και παράλληλες ακµές
• Πλήρες Γράφηµα (ή Κλίκα): Απλό Γράφηµα που περιέχει όλες τις δυνατές
ακµές.
• Μονοπάτι: είναι ακολουθία διαδοχικών µη κατευθυνόµενων ακµών (απλό ή µη
απλό µονοπάτι)
• Κύκλος: είναι κλειστό µονοπάτι (απλός ή µη απλός κύκλος)
• Βαθµός Μιας Κορυφής: Πλήθος ακµών που προσπίπτουν στην κορυφή.
• Αποµονωµένη Κορυφή: Κορυφή η οποία δεν συνδέεται µε άλλες κορυφές
B. Θεωρία
2. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
1. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Ορισµός: Ορίζουµε τη γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων να
συµπεριλαµβάνει ερµηνείες που περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία:
• Το σύµπαν είναι το σύνολο κορυφών |Α|={1,2,H,n} (Γράφηµα µε n κορυφές)
• Το κατηγορηµατικό σύµβολο P(x,y) είναι αληθές αν υπάρχει η µη κατευθυνόµενη
ακµή που συνδέει τις κορυφές x και y.
Σηµαντικό! Μία συγκεκριµένη ερµηνεία της γλώσσας είναι ένα συγκεκριµένο µη κατευθυνόµενο
γράφηµα:
Παράδειγµα:
Η ερµηνεία Α
|Α| , , , ,
!"
, , , , , ), , ) , , ), , )
}
Αντιστοιχεί στο γράφηµα µε 4 κορυφές και τις µη κατευθυνόµενες
ακµές του !"
όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα
Παρατήρηση: Η µη κατευθυνόµενη ακµή [x,y] δηλώνεται στο !"
µέσω των ζευγών (x,y) και (y,x)
!!! Συνήθως στην εκφώνηση των ασκήσεων αναφέρεται ότι εργαζόµαστε σε απλά γραφήµατα !!!
B. Θεωρία
2. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων
2. Ερµηνείες της Γλωσσας των Μ.Κ.Γ.
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε 6 ερµηνείες (γραφήµατα) µε σύµπαν 4 κορυφών:
Υπάρχουν 6 δυνατές ακµές. Κάθε ακµή υπάρχει ή δεν υπάρχει στο γράφηµα, άρα
υπάρχουν 2%
δυνατά γραφήµατα. Γενικεύοντας υπάρχουν &
'
( γραφήµατα ) κορυφών.
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Μία πρόταση κατηγορηµατικής λογικής στην ερµηνεία αυτή εκφράζει µία
γραφοθεωρητική ιδιότητα. Συνεπώς ως µορφή άσκησης ζητείται :
1. Να µεταφράσουµε µία πρόταση της κατηγορηµατικής λογικής στα ελληνικά.
2. Να εκφράσουµε µία πρόταση των ελληνικών σε κατηγορηµατική λογική.
3. Να βρούµε αν αληθεύει µια πρόταση κατηγορηµατικής λογικής σε ένα
συγκεκριµένο γράφηµα.
4. Να βρούµε ένα γράφηµα στο οποίο αληθεύει ένας ή περισσότεροι τύποι.
5. Να γράψουµε συντοµογραφίες και να τις χρησιµοποιήσουµε για να γράψουµε
περίπλοκες προτάσεις
Βασικό µας εργαλείο παραµένει ο µεταφραστικός πίνακας, όπου τώρα το «στοιχείο»
µεταφράζεται σε «κορυφή» και το κατηγόρηµα P(x,y) εκφράζει ότι οι κορυφές x και y
συνδεόνται µε ακµή
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
1. Μετάφραση στα Ελληνικά
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Μετάφραση από Κατηγορηµατική Λογική στα Ελληνικά
Και πάλι το βασικό µας εργαλείο είναι ο µεταφραστικός πίνακας και η πρόταση
µεταφράζεται «από έξω προς τα µέσα»
• Πρώτα εξωτερικοί ποσοδείκτες
• Μετά το πεδίο εφαρµογής αναδροµικά κ.λπ.
Στο µυαλό µας έχουµε:
• Μία µεταβλητή αντιστοιχίζεται σε στοιχείο του σύµπαντος, άρα σε κορυφή
• Το κατηγόρηµα P(x,y) αληθεύει αν οι κορυφές x,y συνδέονται µε ακµή. Είναι
σηµαντικό ότι εδώ δεν έχουµε πρόβληµα µε το διάβασµα της σειράς των ορισµάτων
διότι αν η x συνδέεται µε την y, τότε και η y συνδέεται µε την x. Συνεπώς το
κατηγόρηµα P(x,y) µπορεί να διαβαστεί:
• Η x συνδέεται µε την y.
• Η y συνδέεται µε την x.
Η µετάφραση µιας πρότασης θα εκφράζει µια ιδιότητα γραφηµάτων!
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
1. Μετάφραση στα Ελληνικά
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Άσκηση 1: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P.
Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι
κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη
σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή.
1. ∀+∀,! +, ,
2. ∀+∀, + - , → ! +, ,
3. ∀+∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0
4. ∃+∀, + - , → ! +, ,
5. ∀+∃,! +, ,
6. ∃+ ∀,2! +, , ∧ ∀0 ∀,2! 0, , → + 3 0
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
2. Μετάφραση σε Κατηγορηµατική λογική
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Μετάφραση από τα Ελληνικά στην Κατηγορηµατική Λογική
Το στήσιµο της πρότασης από τα ελληνικά στην κατηγορηµατική λογική γίνεται από
έξω προς τα µέσα, δηλαδή:
• Εντοπίζουµε τους εξωτερικούς ποσοδείκτες που καθορίζουν το νόηµα της πρότασης
• Εξειδικεύουµε µε τους συνδέσµους και γράφουµε τις υπο-προτάσεις.
Η διαδικασία λοιπόν είναι όµοια µε αυτά που είδαµε και σε άλλες ερµηνείες.
Η επόµενη άσκηση είναι σηµαντική γιατί εκφράζει τις βασικές ιδιότητες που είδαµε ότι
ορίζονται στα κατευθυνόµενα γραφήµατα:
• Μονοπάτια (απλά και µη απλά)
• Κύκλοι (απλοί και µη απλοί)
• Πλήρες Γράφηµα
Οι έννοιες των βαθµών κορυφής και της αποµονωµένης κορυφής εκφράζονται µέσω
συντοµογραφιών που θα δούµε αµέσως µετά.
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
2. Μετάφραση σε Κατηγορηµατική Λογική
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Άσκηση 2: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P.
Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι
κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη
σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή.
1. Υπάρχει µονοπάτι µήκους 2
2. Υπάρχει απλό µονοπάτι µήκους 2
3. Υπάρχει κύκλος µήκους 3
4. Υπάρχει απλός κύκλος µήκους 3
5. Το γράφηµα είναι πλήρες
6. Υπάρχει µοναδική αποµονωµένη κορυφή
7. Κάθε κορυφή ανήκει σε κύκλο µήκους 3.
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
3. Εύρεση αλήθειας προτάσεων
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Εύρεση Αλήθειας Προτάσεων
Όπως είδαµε και από τα προηγούµενα παραδείγµατα µία πρόταση κατηγορηµατικής
λογικής στη γλώσσα αυτή, εκφράζει µια ιδιότητα γραφηµάτων.
• Άρα το αν είναι αληθής ή ψευδής εξαρτάται από την ερµηνεία (=συγκεκριµένο
γράφηµα).
Συνεπώς στην άσκηση αυτή, µας δίδονται:
• Μία πρόταση ΚΛ
• και ένα (ή περισσότερα) συγκεκριµένα γραφήµατα
Στην περίπτωση αυτή:
• Μεταφράζουµε την πρόταση κατηγορηµατικής λογικής και
• Μελετώντας το γράφηµα αποφασίζουµε αν είναι αληθής ή ψευδής.
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
3. Εύρεση Αλήθειας Προτάσεων
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Άσκηση 3: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P.
Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι
κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη
σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή.
∆εδοµένων των εξής γραφηµάτων:
Εξετάστε αν αληθεύουν οι τύποι:
1. ∀+∀, + - , → ∃0 ! +, 0 ∧ ! 0, , ∧ + - 0 ∧ , - 0
2. ∀+∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, , ∧ + - , ∧ + - 0 ∧ , - 0
3. ∃+∃,∃0 ! +, , ∧ 2! +, 0 ∧ + - , ∧ + - 0 ∧ , - 0
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
4. Εύρεση ερµηνείας που ικανοποιεί τύπο
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Σε αυτό τον τύπο άσκησης:
• Μας δίνονται ένας ή περισσότεροι τύποι κατηγορηµατικής λογικής
• Μας ζητείται να βρούµε ερµηνεία που κάνει αληθείς όλους τους τύπους του
συνόλου.
Στην περίπτωση αυτή µεταφράζουµε τις προτασεις, βρίσκουµε τις ιδιότητες και
κατασκευαζουµε ένα γράφηµα που ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες που έχουµε.
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
4. Εύρεση Ερµηνείας που ικανοποιεί τύπο
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Ασκηση 4: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P.
Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι
κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη
σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή.
Να βρεθεί µια ερµηνεία της γλώσσας αυτής που να αληθεύουν ταυτόχρονα οι παρακάτω τύποι:
1. ∃+∃, + - , ∧ ∀5 5 3 + ∨ 5 3 ,
2. ∃+2∃,P x, y
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
5. Συντοµογραφίες στα Κατευθυνόµενα Γραφήµατα
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Σηµαντικές Συντοµογραφίες στα Μη Κατευθυνόµενα Γραφήµατα
Ορίζουµε τις ακόλουθες συντοµογραφίες (απ’ευθείας στο τυπολόγιο) για να µπορούµε
να κατασκευάζουµε εύκολα τύπους που έκφραζουν αυτές τις ιδότητες:
• Την συντοµογραφία K(x) να αληθεύει αν η x είναι αποµονωµένη
: + ≡ 2∃, ! +, ,
• Την συντοµογραφία deg? + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό 0
@ A? + ≡ ∀, 2! +, ,
• Την συντοµογραφία degB + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό τουλ. 1
degB + ≡ ∃, ! +, ,
• Την συντοµογραφία deg + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό 1
deg + ≡ ∃, ! +, , ∧ ∀0 ! +, 0 → 0 3 ,
• Την συντοµογραφία degC + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό το πολύ 1
degC + ≡ @ A? + ∨ deg +
• Την συντοµογραφία degB + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό τουλ. 2
degB + ≡ ∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0
• Την συντοµογραφία deg + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό 2
deg + ≡ ∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0 ∧ ∀5 ! +, 5 → 5 3 , ∨ 5 3 0
B. Θεωρία
3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ.
5. Συντοµογραφίες στα Κατευθυνόµενα Γραφήµατα
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Ασκηση 5: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P.
Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι
κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη
σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή.
1. Όλες οι κορυφές έχουν βαθµό τουλάχιστον 2
2. Υπάρχει µοναδική κορυφή µε βαθµό 2
3. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 κορυφές µε βαθµό το πολύ 1
4. Υπάρχει το πολύ µία κορυφή µε βαθµό τουλάχιστον 2
5. Υπάρχει µοναδική κορυφή µε βαθµό ακριβώς 3
Γ. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 1
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P.
Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν
είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y)
ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. Οι
παρακάτω προτάσεις αληθεύουν στο γράφηµα του σχήµατος:
1. ∀+∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0
2. ∀,∀0! ,, 0 → ∃,∃0! ,, 0
3. ∃+∀, + - , → ! +, ,
4. ∀+∀, + - , → ! +, ,
Γ. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 2
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P.
Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν
είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y)
ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. Οι
παρακάτω προτάσεις αληθεύουν στο γράφηµα του σχήµατος:
1. ∃+∃,! +, ,
2. ∃+∃,2! +, ,
3. ∃+2∃,! +, ,
4. 2∃+∃,! +, ,
Γ. Ασκήσεις
Θέµα Εξετάσεων 2008Α
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
Θεωρούµε την γλώσσα της κατηγορηµατικής λογικής που ορίζεται σε µη κατευθυνόµενα απλά γραφήµατα και
περιλαµβάνει ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P και δύο µονοµελή A και M . Το ( , )P x y ερµηνεύεται µε τη σχέση
όλων των ζευγαριών κορυφών που συνδέονται µε ακµή ενώ το ( )A x (αντιστοίχως, ( )M x ) δηλώνει ότι η κορυφή x είναι
άσπρη (αντιστοίχως µαύρη).
1. Χρησιµοποιώντας τα ( )A x και ( )M x , δώστε ένα τύπο 1ϕ που να δηλώνει «κάθε κορυφή είναι µονοχρωµατική
δηλαδή έχει ένα και µόνο χρώµα».
2. Χρησιµοποιώντας τα ( , )P x y , ( )A x και ( )M x , δώστε ένα τύπο 2ϕ που να δηλώνει «κάθε κορυφή είναι
µονοχρωµατική και γειτονεύει µε κορυφές διαφορετικού χρώµατος από αυτή».
3. Όπως παραπάνω µε τον τύπο 3ϕ να δηλώνει τώρα «κάθε κορυφή είναι µονοχρωµατική και κάθε αποµονωµένη κορυφή
του γραφήµατος είναι µαύρη».
4. ∆ώστε δοµή µε 6 κορυφές που να επαληθεύει τους τύπους των (2) και (3) ταυτόχρονα.
1 of 21

More Related Content

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.2
Dimitris Psounis8.6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.4
Dimitris Psounis6.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
Dimitris Psounis6.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
Dimitris Psounis9.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
Dimitris Psounis9.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.3
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis10.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.5
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
Dimitris Psounis6.2K views

Viewers also liked(20)

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8(20)

ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.1
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4
Dimitris Psounis3.4K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
Dimitris Psounis6.3K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.4
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4
Dimitris Psounis2.1K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 21
Dimitris Psounis609 views
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
Dimitris Psounis5.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6
Dimitris Psounis1.4K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
Dimitris Psounis7.1K views
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5
ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 5.5
Dimitris Psounis3K views
Plh20 test 21Plh20 test 21
Plh20 test 21
Dimitris Psounis393 views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7
Dimitris Psounis1.5K views
ημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιοημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιο
ημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιο
Γιάννης Πλατάρος480 views
ημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιοημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιο
ημερίδα καλαμάτας 1ο γυμνάσιο
Γιάννης Πλατάρος258 views
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3
ΠΛΗ30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3
Dimitris Psounis2.1K views
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29
ΠΛΗ20 ΤΕΣΤ 29
Dimitris Psounis752 views

More from Dimitris Psounis(20)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K views

Recently uploaded(20)

KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38
ssuser43d27b16 views
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a15 views
17 Νοέμβρη17 Νοέμβρη
17 Νοέμβρη
Εργαστήριο Πληροφορικής45 views
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptxΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ - Γ1.pptx
Krokus kokkus45 views
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b22 views
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 views
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou6 views
ΕπιχειρηματολογίαΕπιχειρηματολογία
Επιχειρηματολογία
Dimitra Mylonaki22 views
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 views
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd10 views
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 views
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki18 views
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou54 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.8

 • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Μάθηµα 3.8: Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. Εισαγωγικοί Ορισµοί 1. Μη Κατευθυνόνοµενο Γράφηµα 2. Ορισµοί στα Μη Κατευθυνόµενα Γραφήµατα 2. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 1. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 2. Ερµηνείες στην Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 1. Μετάφραση στα Ελληνικά 2. Μετάφραση στα Κατηγορηµατικά 3. Εύρεση Αλήθειας Προτάσεων 4. Εύρεση Ερµηνείας που ικανοποιεί δεδοµένη πρόταση 5. Συντοµογραφίες στην Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων. Γ.Ασκήσεις 1. Ερωτήσεις 2. Θέµατα Εξετάσεων 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Επίπεδο Α Όλο το µάθηµα είναι απόλυτα SOS για τις τελικές εξετάσεις. Επίπεδο Β (-) Επίπεδο Γ (-) 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων
 • 4. B. Θεωρία 1. Ορισµοί Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 1. Μη Κατευθυνόµενο Γράφηµα 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Ορισµός: Ένα Μη Κατευθυνόµενο Γράφηµα είναι µία διατεταγµένη δυάδα V, E όπου: • είναι το σύνολο των κορυφών: , , … , • E είναι το σύνολο των ακµών: E , , … , • Κάθε ακµή συνδέει δύο κορυφές, δηλαδή , ή , µε , ∈ V για κάθε 1, … , • Η ακµή θεωρείται µη διατεταγµένη (δηλαδή η ακµή , είναι ίδια µε την ακµή , ), δηλαδή δεν υπάρχει κατεύθυνση. Παράδειγµα: , όπου: , , Ε , ,[ , , , Σχηµατική Απεικόνιση: Παράδειγµα: , όπου: , , , Ε , , , Σχηµατική Απεικόνιση:
 • 5. B. Θεωρία 1. Ορισµοί Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 2. Συµπληρωµατικοί Ορισµοί 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Συµπληρωµατικοί Ορισµοί για Μη Κατευθυνόµενα Γραφήµατα • Θα χρειαστούµε τους ακόλουθους ορισµούς στις προτάσεις κατηγορηµατικής λογικής που θα ακολουθήσουν: • Απλό Γράφηµα: Γράφηµα χωρίς ανακυκλώσεις και παράλληλες ακµές • Πλήρες Γράφηµα (ή Κλίκα): Απλό Γράφηµα που περιέχει όλες τις δυνατές ακµές. • Μονοπάτι: είναι ακολουθία διαδοχικών µη κατευθυνόµενων ακµών (απλό ή µη απλό µονοπάτι) • Κύκλος: είναι κλειστό µονοπάτι (απλός ή µη απλός κύκλος) • Βαθµός Μιας Κορυφής: Πλήθος ακµών που προσπίπτουν στην κορυφή. • Αποµονωµένη Κορυφή: Κορυφή η οποία δεν συνδέεται µε άλλες κορυφές
 • 6. B. Θεωρία 2. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 1. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Ορισµός: Ορίζουµε τη γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων να συµπεριλαµβάνει ερµηνείες που περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: • Το σύµπαν είναι το σύνολο κορυφών |Α|={1,2,H,n} (Γράφηµα µε n κορυφές) • Το κατηγορηµατικό σύµβολο P(x,y) είναι αληθές αν υπάρχει η µη κατευθυνόµενη ακµή που συνδέει τις κορυφές x και y. Σηµαντικό! Μία συγκεκριµένη ερµηνεία της γλώσσας είναι ένα συγκεκριµένο µη κατευθυνόµενο γράφηµα: Παράδειγµα: Η ερµηνεία Α |Α| , , , , !" , , , , , ), , ) , , ), , ) } Αντιστοιχεί στο γράφηµα µε 4 κορυφές και τις µη κατευθυνόµενες ακµές του !" όπως φαίνεται στο διπλανό σχήµα Παρατήρηση: Η µη κατευθυνόµενη ακµή [x,y] δηλώνεται στο !" µέσω των ζευγών (x,y) και (y,x) !!! Συνήθως στην εκφώνηση των ασκήσεων αναφέρεται ότι εργαζόµαστε σε απλά γραφήµατα !!!
 • 7. B. Θεωρία 2. Η Γλώσσα των Μη Κατευθυνόµενων Γραφηµάτων 2. Ερµηνείες της Γλωσσας των Μ.Κ.Γ. 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε 6 ερµηνείες (γραφήµατα) µε σύµπαν 4 κορυφών: Υπάρχουν 6 δυνατές ακµές. Κάθε ακµή υπάρχει ή δεν υπάρχει στο γράφηµα, άρα υπάρχουν 2% δυνατά γραφήµατα. Γενικεύοντας υπάρχουν & ' ( γραφήµατα ) κορυφών.
 • 8. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Μία πρόταση κατηγορηµατικής λογικής στην ερµηνεία αυτή εκφράζει µία γραφοθεωρητική ιδιότητα. Συνεπώς ως µορφή άσκησης ζητείται : 1. Να µεταφράσουµε µία πρόταση της κατηγορηµατικής λογικής στα ελληνικά. 2. Να εκφράσουµε µία πρόταση των ελληνικών σε κατηγορηµατική λογική. 3. Να βρούµε αν αληθεύει µια πρόταση κατηγορηµατικής λογικής σε ένα συγκεκριµένο γράφηµα. 4. Να βρούµε ένα γράφηµα στο οποίο αληθεύει ένας ή περισσότεροι τύποι. 5. Να γράψουµε συντοµογραφίες και να τις χρησιµοποιήσουµε για να γράψουµε περίπλοκες προτάσεις Βασικό µας εργαλείο παραµένει ο µεταφραστικός πίνακας, όπου τώρα το «στοιχείο» µεταφράζεται σε «κορυφή» και το κατηγόρηµα P(x,y) εκφράζει ότι οι κορυφές x και y συνδεόνται µε ακµή
 • 9. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 1. Μετάφραση στα Ελληνικά 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Μετάφραση από Κατηγορηµατική Λογική στα Ελληνικά Και πάλι το βασικό µας εργαλείο είναι ο µεταφραστικός πίνακας και η πρόταση µεταφράζεται «από έξω προς τα µέσα» • Πρώτα εξωτερικοί ποσοδείκτες • Μετά το πεδίο εφαρµογής αναδροµικά κ.λπ. Στο µυαλό µας έχουµε: • Μία µεταβλητή αντιστοιχίζεται σε στοιχείο του σύµπαντος, άρα σε κορυφή • Το κατηγόρηµα P(x,y) αληθεύει αν οι κορυφές x,y συνδέονται µε ακµή. Είναι σηµαντικό ότι εδώ δεν έχουµε πρόβληµα µε το διάβασµα της σειράς των ορισµάτων διότι αν η x συνδέεται µε την y, τότε και η y συνδέεται µε την x. Συνεπώς το κατηγόρηµα P(x,y) µπορεί να διαβαστεί: • Η x συνδέεται µε την y. • Η y συνδέεται µε την x. Η µετάφραση µιας πρότασης θα εκφράζει µια ιδιότητα γραφηµάτων!
 • 10. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 1. Μετάφραση στα Ελληνικά 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Άσκηση 1: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. 1. ∀+∀,! +, , 2. ∀+∀, + - , → ! +, , 3. ∀+∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0 4. ∃+∀, + - , → ! +, , 5. ∀+∃,! +, , 6. ∃+ ∀,2! +, , ∧ ∀0 ∀,2! 0, , → + 3 0
 • 11. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 2. Μετάφραση σε Κατηγορηµατική λογική 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Μετάφραση από τα Ελληνικά στην Κατηγορηµατική Λογική Το στήσιµο της πρότασης από τα ελληνικά στην κατηγορηµατική λογική γίνεται από έξω προς τα µέσα, δηλαδή: • Εντοπίζουµε τους εξωτερικούς ποσοδείκτες που καθορίζουν το νόηµα της πρότασης • Εξειδικεύουµε µε τους συνδέσµους και γράφουµε τις υπο-προτάσεις. Η διαδικασία λοιπόν είναι όµοια µε αυτά που είδαµε και σε άλλες ερµηνείες. Η επόµενη άσκηση είναι σηµαντική γιατί εκφράζει τις βασικές ιδιότητες που είδαµε ότι ορίζονται στα κατευθυνόµενα γραφήµατα: • Μονοπάτια (απλά και µη απλά) • Κύκλοι (απλοί και µη απλοί) • Πλήρες Γράφηµα Οι έννοιες των βαθµών κορυφής και της αποµονωµένης κορυφής εκφράζονται µέσω συντοµογραφιών που θα δούµε αµέσως µετά.
 • 12. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 2. Μετάφραση σε Κατηγορηµατική Λογική 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Άσκηση 2: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. 1. Υπάρχει µονοπάτι µήκους 2 2. Υπάρχει απλό µονοπάτι µήκους 2 3. Υπάρχει κύκλος µήκους 3 4. Υπάρχει απλός κύκλος µήκους 3 5. Το γράφηµα είναι πλήρες 6. Υπάρχει µοναδική αποµονωµένη κορυφή 7. Κάθε κορυφή ανήκει σε κύκλο µήκους 3.
 • 13. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 3. Εύρεση αλήθειας προτάσεων 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Εύρεση Αλήθειας Προτάσεων Όπως είδαµε και από τα προηγούµενα παραδείγµατα µία πρόταση κατηγορηµατικής λογικής στη γλώσσα αυτή, εκφράζει µια ιδιότητα γραφηµάτων. • Άρα το αν είναι αληθής ή ψευδής εξαρτάται από την ερµηνεία (=συγκεκριµένο γράφηµα). Συνεπώς στην άσκηση αυτή, µας δίδονται: • Μία πρόταση ΚΛ • και ένα (ή περισσότερα) συγκεκριµένα γραφήµατα Στην περίπτωση αυτή: • Μεταφράζουµε την πρόταση κατηγορηµατικής λογικής και • Μελετώντας το γράφηµα αποφασίζουµε αν είναι αληθής ή ψευδής.
 • 14. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 3. Εύρεση Αλήθειας Προτάσεων 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Άσκηση 3: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. ∆εδοµένων των εξής γραφηµάτων: Εξετάστε αν αληθεύουν οι τύποι: 1. ∀+∀, + - , → ∃0 ! +, 0 ∧ ! 0, , ∧ + - 0 ∧ , - 0 2. ∀+∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, , ∧ + - , ∧ + - 0 ∧ , - 0 3. ∃+∃,∃0 ! +, , ∧ 2! +, 0 ∧ + - , ∧ + - 0 ∧ , - 0
 • 15. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 4. Εύρεση ερµηνείας που ικανοποιεί τύπο 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Σε αυτό τον τύπο άσκησης: • Μας δίνονται ένας ή περισσότεροι τύποι κατηγορηµατικής λογικής • Μας ζητείται να βρούµε ερµηνεία που κάνει αληθείς όλους τους τύπους του συνόλου. Στην περίπτωση αυτή µεταφράζουµε τις προτασεις, βρίσκουµε τις ιδιότητες και κατασκευαζουµε ένα γράφηµα που ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες που έχουµε.
 • 16. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 4. Εύρεση Ερµηνείας που ικανοποιεί τύπο 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Ασκηση 4: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. Να βρεθεί µια ερµηνεία της γλώσσας αυτής που να αληθεύουν ταυτόχρονα οι παρακάτω τύποι: 1. ∃+∃, + - , ∧ ∀5 5 3 + ∨ 5 3 , 2. ∃+2∃,P x, y
 • 17. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 5. Συντοµογραφίες στα Κατευθυνόµενα Γραφήµατα 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Σηµαντικές Συντοµογραφίες στα Μη Κατευθυνόµενα Γραφήµατα Ορίζουµε τις ακόλουθες συντοµογραφίες (απ’ευθείας στο τυπολόγιο) για να µπορούµε να κατασκευάζουµε εύκολα τύπους που έκφραζουν αυτές τις ιδότητες: • Την συντοµογραφία K(x) να αληθεύει αν η x είναι αποµονωµένη : + ≡ 2∃, ! +, , • Την συντοµογραφία deg? + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό 0 @ A? + ≡ ∀, 2! +, , • Την συντοµογραφία degB + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό τουλ. 1 degB + ≡ ∃, ! +, , • Την συντοµογραφία deg + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό 1 deg + ≡ ∃, ! +, , ∧ ∀0 ! +, 0 → 0 3 , • Την συντοµογραφία degC + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό το πολύ 1 degC + ≡ @ A? + ∨ deg + • Την συντοµογραφία degB + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό τουλ. 2 degB + ≡ ∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0 • Την συντοµογραφία deg + να αληθεύει αν η κορυφή x έχει βαθµό 2 deg + ≡ ∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0 ∧ ∀5 ! +, 5 → 5 3 , ∨ 5 3 0
 • 18. B. Θεωρία 3. Ασκήσεις στην Γλώσσα των Μ.Κ.Γ. 5. Συντοµογραφίες στα Κατευθυνόµενα Γραφήµατα 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Ασκηση 5: Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. 1. Όλες οι κορυφές έχουν βαθµό τουλάχιστον 2 2. Υπάρχει µοναδική κορυφή µε βαθµό 2 3. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 κορυφές µε βαθµό το πολύ 1 4. Υπάρχει το πολύ µία κορυφή µε βαθµό τουλάχιστον 2 5. Υπάρχει µοναδική κορυφή µε βαθµό ακριβώς 3
 • 19. Γ. Ασκήσεις Ερωτήσεις 1 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. Οι παρακάτω προτάσεις αληθεύουν στο γράφηµα του σχήµατος: 1. ∀+∃,∃0 ! +, , ∧ ! +, 0 ∧ , - 0 2. ∀,∀0! ,, 0 → ∃,∃0! ,, 0 3. ∃+∀, + - , → ! +, , 4. ∀+∀, + - , → ! +, ,
 • 20. Γ. Ασκήσεις Ερωτήσεις 2 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Θεωρούµε µια πρωτοβάθµια γλώσσα µε ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P. Ερµηνεύουµε τη γλώσσα αυτή σε απλά µη κατευθυνόµενα γραφήµατα όπου το σύµπαν είναι οι κορυφές του γραφήµατος και το διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P(x, y) ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγών κορυφών που συνδέονται µε ακµή. Οι παρακάτω προτάσεις αληθεύουν στο γράφηµα του σχήµατος: 1. ∃+∃,! +, , 2. ∃+∃,2! +, , 3. ∃+2∃,! +, , 4. 2∃+∃,! +, ,
 • 21. Γ. Ασκήσεις Θέµα Εξετάσεων 2008Α 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 3.8: Η γλώσσα των µη κατευθυνόµενων γραφηµάτων Θεωρούµε την γλώσσα της κατηγορηµατικής λογικής που ορίζεται σε µη κατευθυνόµενα απλά γραφήµατα και περιλαµβάνει ένα διµελές κατηγορηµατικό σύµβολο P και δύο µονοµελή A και M . Το ( , )P x y ερµηνεύεται µε τη σχέση όλων των ζευγαριών κορυφών που συνδέονται µε ακµή ενώ το ( )A x (αντιστοίχως, ( )M x ) δηλώνει ότι η κορυφή x είναι άσπρη (αντιστοίχως µαύρη). 1. Χρησιµοποιώντας τα ( )A x και ( )M x , δώστε ένα τύπο 1ϕ που να δηλώνει «κάθε κορυφή είναι µονοχρωµατική δηλαδή έχει ένα και µόνο χρώµα». 2. Χρησιµοποιώντας τα ( , )P x y , ( )A x και ( )M x , δώστε ένα τύπο 2ϕ που να δηλώνει «κάθε κορυφή είναι µονοχρωµατική και γειτονεύει µε κορυφές διαφορετικού χρώµατος από αυτή». 3. Όπως παραπάνω µε τον τύπο 3ϕ να δηλώνει τώρα «κάθε κορυφή είναι µονοχρωµατική και κάθε αποµονωµένη κορυφή του γραφήµατος είναι µαύρη». 4. ∆ώστε δοµή µε 6 κορυφές που να επαληθεύει τους τύπους των (2) και (3) ταυτόχρονα.