ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

.

! ! " # " $
" % & % '
( # #) *
*+ * '
, %
, ) -*# #
+
'
!"#" "$ "%"! & %'
. ) /% # 0
+ 0 + )
(
. ) +
* 0 + )
)
1 # ) " ! !
2 + 3
! ! " # " $
" % & % '
( # #) * % *+
*
, ) -*# # + '
* *
4 ! " ! " " " + , + ) + #$ % 565 #
&' &(" ! # &'" # &("" ! 3
( # *# % & " " + "$ " " +
7 8% +'
4 % +
4 ) % * +
7 8% +'
9 % ** % 3)3
#) " # #) : # #) - 0 #) * ;<=> #) * ?@:A<BC"
3* 3
, ) -*# 3 (
+ 8 % & #
+
* !# #
D + ) ) % & # 3
&" " + # #
+
. )* #) +,
. )* - #) +, .,
&" !# - & , * # +
* % + 3
#) / + + 0 "12 #
. + 2 * % 6
+
* E * %
+
7 + ! " ! " ) + +** * + 8 %
% + % &
* * *
4 * " " " " + , * * + +
3
!#"!". +8 + % + F * G # - H'
. 34 4
/ *
I + !.! " )% # # 3
J )% # # *# !.! !"&$!-
K+ # & * * % *# 0 %
. !#12" &-% 0 -%' , - * & " ) * -+ + 8% /
3 2 & 0 5' * % #) * * / - * & 6 78"
I + .% !.! " '
J &% )%
# # L
4 #) % + KE KM M
#) + KE KM M
3N;>@BCOP0A
, *
% #) E /
K ) - % / % '
9 5 2 9 5 : 9 54 : 9 5; 2
9 5< =
4% !.! " +
> ? 5'"@
'A B C.
1
) ;<=>'
D E 0 F G
I + % .% !.! " '
Q * ) : R M"6S
T #) % + KE 3N;>@BCOP0A
T #) % + KM M 3N;>@BCOP0A
T #) + KE KM M
3N;>@BCOP0A
56789:;<=> I
+ % , %"
% #) 3< 34 4
. 3<
. * +
+ ) % '
? * @ ABC5DEFG
, + # 2 " A>H=<978
K + + #* * + U'
VWUX * + P U
YWUX # % * U
, ) '
Z# * # VWUX [ #) VWPX 2
, + - '
#
4 # % # % % - * +
. '
] B3
!
" # # $

More Related Content

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.2
Dimitris Psounis6.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.3
Dimitris Psounis4.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.1
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
Dimitris Psounis5.7K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.5
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.6
Dimitris Psounis5.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.3
Dimitris Psounis6.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.5
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7
Dimitris Psounis4K views
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΠΛΗ30 ΧΑΡΤΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
Dimitris Psounis11.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
Dimitris Psounis4.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.2
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1
Dimitris Psounis3.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4
Dimitris Psounis1.6K views

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.3
Dimitris Psounis4.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.4
Dimitris Psounis6.2K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 6.2
Dimitris Psounis5K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 9
Dimitris Psounis1.3K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
Dimitris Psounis1.8K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6
Dimitris Psounis1.4K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10
Dimitris Psounis1.5K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5
Dimitris Psounis1.4K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 8
Dimitris Psounis1.5K views

Similar to ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5(13)

Gala Book 2009Gala Book 2009
Gala Book 2009
Worldview Impact Foundation 438 views
Manuale introduttivo eXelearningManuale introduttivo eXelearning
Manuale introduttivo eXelearning
Insegnalo.it il tuo Personal Social Learning619 views
Espaces vectoriels de type finiEspaces vectoriels de type fini
Espaces vectoriels de type fini
Achraf Ourti348 views
22ndchapter22ndchapter
22ndchapter
mtalupuru172 views
الويب و الوابالويب و الواب
الويب و الواب
Meriem Boulahlib668 views
Melon qualityMelon quality
Melon quality
Naim Khalid123 views
Ssssoil damSsssoil dam
Ssssoil dam
ahpaidari125 views

More from Dimitris Psounis(20)

ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
ΠΛΗ31 - ΤΕΣΤ 33
Dimitris Psounis2K views

ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5

  • 1. ! ! " # " $ " % & % ' ( # #) * *+ * ' , % , ) -*# # + ' !"#" "$ "%"! & %' . ) /% # 0 + 0 + ) ( . ) + * 0 + ) ) 1 # ) " ! ! 2 + 3 ! ! " # " $ " % & % ' ( # #) * % *+ * , ) -*# # + ' * * 4 ! " ! " " " + , + ) + #$ % 565 # &' &(" ! # &'" # &("" ! 3 ( # *# % & " " + "$ " " + 7 8% +' 4 % + 4 ) % * + 7 8% +' 9 % ** % 3)3 #) " # #) : # #) - 0 #) * ;<=> #) * ?@:A<BC" 3* 3 , ) -*# 3 ( + 8 % & # + * !# # D + ) ) % & # 3 &" " + # # + . )* #) +, . )* - #) +, ., &" !# - & , * # + * % + 3 #) / + + 0 "12 # . + 2 * % 6 + * E * % + 7 + ! " ! " ) + +** * + 8 % % + % & * * * 4 * " " " " + , * * + + 3 !#"!". +8 + % + F * G # - H' . 34 4 / * I + !.! " )% # # 3 J )% # # *# !.! !"&$!- K+ # & * * % *# 0 % . !#12" &-% 0 -%' , - * & " ) * -+ + 8% / 3 2 & 0 5' * % #) * * / - * & 6 78" I + .% !.! " ' J &% )% # # L 4 #) % + KE KM M #) + KE KM M 3N;>@BCOP0A , * % #) E / K ) - % / % ' 9 5 2 9 5 : 9 54 : 9 5; 2 9 5< = 4% !.! " + > ? 5'"@ 'A B C. 1 ) ;<=>' D E 0 F G I + % .% !.! " ' Q * ) : R M"6S T #) % + KE 3N;>@BCOP0A T #) % + KM M 3N;>@BCOP0A T #) + KE KM M 3N;>@BCOP0A 56789:;<=> I + % , %" % #) 3< 34 4 . 3< . * + + ) % ' ? * @ ABC5DEFG , + # 2 " A>H=<978 K + + #* * + U' VWUX * + P U YWUX # % * U , ) ' Z# * # VWUX [ #) VWPX 2 , + - ' # 4 # % # % % - * + . ' ] B3 ! " # # $