ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ
Μάθηµα 1.4:
∆ιανοµές σε Υποδοχές∆ιανοµές σε Υποδοχές
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές
1. ∆ιανοµή Οµοίων Αντικειµένων σε Υποδοχές
2. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικειµένων χωρίς σειρά στις Υποδοχές
3. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικειµένων µε σειρά στις Υποδοχές
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών
1. Εξίσωση
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
1. Εξίσωση
Γ.Μεθοδολογία Ασκήσεων
1. ∆ιανοµή Οµάδων Οµοίων
2. ∆ιανοµή Οµοίων µε Περιορισµό
3. ∆ιάταξη µε Εµφύτευση Υποδοχών
∆.Ασκήσεις
1. Ασκήσεις Κατανόησης
2. Ερωτήσεις
3. Εφαρµογές
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Επίπεδο Α
Οι τρεις τύποι διανοµών και οι προϋποθέσεις για την χρήση του αντίστοιχου
τύπου
Οι µεθοδολογίες για την διαχείριση των περιορισµών
Επίπεδο Β
Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών
Επίπεδο Γ
(-)
Β. Θεωρία
Στόχος της Συνδυαστικής
Στόχος της Συνδυαστικής είναι να µετράµε µε πόσους τρόπους µπορεί να
γίνει ένα (περίπλοκο) γεγονός.
Για να το κάνουµε αυτό έχουµε τρεις τρόπους:
Την καταµέτρηση των τρόπων «µε το χέρι» όπου καταγράφουµε όλους
τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει το γεγονός και έπειτα
τους µετράµε.
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
τους µετράµε.
Τις βασικές αρχές απαρίθµησης, δηλαδή τον κανόνα του αθροίσµατος
και του γινοµένου, όπου σπάµε το βασικό πρόβληµα σε υποπρο-
βλήµατα και το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει ως το άθροισµα ή το
γινόµενο των επιµέρους αποτελεσµάτων.
Τους µαθηµατικούς τύπους των µοντέλων της συνδυαστικής, που είναι
µαθηµατικοί τύποι που εφαρµόζονται µόνο κάτω από καθορισµένες
προϋποθέσεις. Πρόκειται για τους τύπους των συνδυασµών (Μάθηµα
1.2) των διατάξεων (Μάθηµα 1.3) και των διανοµών σε υποδοχές
(Μάθηµα 1.4)
Οι πιο δύσκολες ασκήσεις είναι αυτές που απαιτούν να συνδυάσουµε τους
παραπάνω τρόπους.
Β. Θεωρία
1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Οι τύποι των διανοµών υπολογίζουν άµεσα την λύση σε ένα πρόβληµα που
µπορεί να µοντελοποιηθεί ως εξής:
Θεωρούµε ότι έχουµε n αντικείµενα και m διακεκριµένες υποδοχές
(κουτιά).
Έπειτα διανέµουµε (µοιράζουµε) ΌΛΑ τα αντικείµενα στις υποδοχές
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Το διανέµω (ή µοιράζω) είναι το ρήµα – κλειδί που θα συναντήσουµε σε
πολλές εκφωνήσεις και θα καταλαβαίνουµε ότι είµαστε σε διανοµές
Β. Θεωρία
1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Οι τύποι των διανοµών χωρίζονται σε περιπτώσεις, ανάλογα µε τον τύπο των
αντικειµένων (n) που µοιράζουµε στις υποδοχές:
Αν όλα τα αντικείµενα είναι όµοια,
Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής οµοίων:
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές





 −+
n
mn 1
Αν όλα τα αντικείµενα είναι διαφορετικά και η σειρά στις υποδοχές δεν έχει
σηµασία
Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών χωρίς σειρά:
Αν όλα τα αντικείµενα είναι διαφορετικά και η σειρά στις υποδοχές έχει
σηµασία
Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών µε σειρά:



 n
)!1(
)!1(
−
−+
m
nm
n
m
Β. Θεωρία
1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές
1. ∆ιανοµή Οµοίων Αντικείµενων σε Υποδοχές
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής οµοίων όταν:
1. Τα αντικείµενα είναι ΌΛΑ όµοια µεταξύ τους.
2. Κάθε υποδοχή µπορεί να πάρει από κανένα εώς όλα τα αντικείµενα
Τότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύπο
(όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών):(όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών):





 −+
n
mn 1
Ο παραπάνω τύπος υπολογίζεται µέσω της υπολογιζόµενης ποσότητας
C(A,B)=A!/B!(A-B)! , δηλαδή υπολογίζεται ως:
)!1(!
)!1(
)!1(!
)!1(1
−⋅
−+
=
−−+⋅
−+
=




 −+
mn
mn
nmnn
mn
n
mn
Β. Θεωρία
1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές
2. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικείµενων σε Υποδοχές Χωρίς Σειρά
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών χωρίς σειρά όταν:
1. Τα αντικείµενα είναι ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους.
2. Κάθε υποδοχή µπορεί να πάρει από κανένα εώς όλα τα αντικείµενα
3. Η σειρά των αντικειµένων σε κάθε υποδοχή δεν έχει σηµασία
Τότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύποΤότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύπο
(όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών):
n
m
Β. Θεωρία
1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές
3. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικείµενων σε Υποδοχές Με Σειρά
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών µε σειρά όταν:
1. Τα αντικείµενα είναι ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους.
2. Κάθε υποδοχή µπορεί να πάρει από κανένα εώς όλα τα αντικείµενα
3. Η σειρά των αντικειµένων σε κάθε υποδοχή έχει σηµασία
Τότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύποΤότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύπο
(όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών):
)!1(
)!1(
−
−+
m
nm
Β. Θεωρία
2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών
1. Εξίσωση
10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Πόσες οι ακέραιες λύσεις της εξίσωσης:
Όπου
ΛΥΣΗ:
40321 =++ xxx
0, ≥∈ ii xZx
ΛΥΣΗ:
Το πρόβληµα µπορεί να µοντελοποιηθεί ως η διανοµή 40 όµοιων
αντικειµένων (οι 40 µονάδες) σε 3 διακεκριµένες υποδοχες (οι 3
µεταβλητές). Άρα οι λύσεις είναι:






=




 −+
40
42
40
1340
Γ. Μεθοδολογία
1. ∆ιανοµή οµάδων οµοίων αντικειµένων
11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
Παράδειγµα:
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Η διανοµή οµάδων οµοίων αντικειµένων δεν καλύπτεται από κάποιον τύπο, και την
διαχειριζόµαστε ως εξής:
∆ιανέµουµε ξεχωριστά κάθε οµάδα οµοίων αντικειµένων ως διανοµή οµοίων. Το τελικό
αποτελέσµα προκύπτει από τον κανόνα του γινοµένου.
Παράδειγµα:
Έστω 5 πράσινοι, 10 κόκκινοι και 8 άσπροι βόλοι. Με πόσους τρόπους µπορούµε να
τους διανείµουµε σε 3 παιδιά.
ΛΥΣΗ:
Η διανοµή των 5 όµοιων πράσινων βόλων στις 3 υποδοχές γίνεται µε
Η διανοµή των 10 όµοιων κόκκινων βόλων στις 3 υποδοχές γίνεται µε:
Η διανοµή των 8 όµοιων άσπρων βόλων στις 3 υποδοχές γίνεται µε:
Από τον κανόνα του γινοµένου οι τρόποι είναι:






=




 −+
5
7
5
135






=




 −+
10
12
10
1310






=




 −+
8
10
8
138






⋅





⋅





8
10
10
12
5
7
Γ. Μεθοδολογία
2. ∆ιανοµή οµοίων αντικειµένων υπό περιορισµό
12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Η διανοµή οµοίων υπό περιορισµό, γίνεται κάνοντας διαχείριση πρώτα του περιορισµού και
έπειτα γίνεται το µοίρασµα των υπολοίπων αντικειµένων.
Γενικά κάνουµε σπάσιµο του προβλήµατος σε υποπροβλήµατα και έπειτα συνδυασµός των
λύσεων είτε µε τον κανόνα του αθροίσµατος είτε µε τον κανόνα του γινοµένου.
Παράδειγµα:
Έστω 100 κόκκινοι βόλοι. Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους µοιράσουµε σε 3
παιδιά έτσι ώστε κάθε παιδί να πάρει τουλάχιστον 5 βόλους.
ΛΥΣΗ:
∆ίνουµε πρώτα 5 βόλους σε κάθε παιδί για να ικανοποιήσουµε τον περιορισµό.
∆ίνουµε έτσι 15 βόλους.
Αποµένουν 85 βόλοι τους οποίους µοιράζουµε στα 3 παιδιά µε
ως διανοµή οµοίων.






=




 −+
85
87
85
1385
Γ. Μεθοδολογία
3. ∆ιατάξεις µε εµφύτευση υποδοχών
13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Ένας ιδιαίτερα δύσκολος περιορισµός είναι όταν µας ζητείται να έχουµε περισσότερα
από 2 αντικείµενα που δεν είναι σε σειρά. Τότε:
Α) Τοποθετούµε τα «προβληµατικά» αντικείµενα, έστω τα Α, σε σειρά.
Β) Βάζουµε µια υποδοχή ανάµεσα σε κάθε δύο διαδοχικά Α (συχνά και στην αρχή και
στο τέλος της σειράς)στο τέλος της σειράς)
Γ) Τοποθετούµε µία θέση σε κάθε υποδοχή για την ικανοποιήση των περιορισµών
∆) Μοιράζουµε τις υπόλοιπες θέσεις στον περιορισµό ως διανοµή οµοίων
Ε) ∆ιατάσσουµε τα «άλλα» αντικείµενα, έστω τα Β, στις θέσεις.
Γ. Μεθοδολογία
3. ∆ιατάξεις µε εµφύτευση υποδοχών
14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
5 µη διακεκριµένοι πράσινοι βόλοι και 9 µη διακεκριµένοι κόκκινοι βόλοι πρόκειται να
τοποθετηθούν σε µία σειρά. Να υπολογιστούν οι τρόποι για να γίνει η τοποθέτηση, αν
δεν πρέπει να έχουµε πράσινους βόλους σε διαδοχικές θέσεις.
ΛΥΣΗ:
Α) Τοποθετούµε τους πράσινους βόλους σε σειρά (µε 1 τρόπο).
ΠΠΠΠΠ
Β) Βάζουµε µια υποδοχή ανάµεσα σε κάθε δύο Π. Τοποθετούµε έτσι 6 θέσειςΒ) Βάζουµε µια υποδοχή ανάµεσα σε κάθε δύο Π. Τοποθετούµε έτσι 6 θέσεις
υΠυΠυΠυΠυΠυ
Γ) Τοποθετούµε µία θέση σε κάθε υποδοχή που είναι µεταξύ 2 Π. Τοποθετούµε έτσι 4
θέσεις.
∆) Μοιράζουµε τις υπόλοιπες 5 θέσεις στις 6 υποδοχές. Ως διανοµή οµοίων οι τρόποι
είναι
Ε) Οι 9 κόκκινοι βόλοι τοποθετούνται στις 9 θέσεις (µε 1 τρόπο).
Άρα από τον κανόνα του γινοµένου οι τρόποι είναι:






=




 −+
5
10
5
165






=⋅





⋅
5
10
1
5
10
1
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 1
Υπολογίστε:
(Α) Με πόσους τρόπους µπορώ να µοιράσω 13 διαφορετικά βιβλία σε 13
φοιτητές
(Β) Με πόσους τρόπους µπορώ να µοιράσω 10 κερµατα του ενός ευρώ σε 20
άτοµα
(Γ) Με πόσους τρόπους µπορούν να κατέβουν 100 επιβάτες ενός λεωφορείου
15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
(Γ) Με πόσους τρόπους µπορούν να κατέβουν 100 επιβάτες ενός λεωφορείου
στις 4 στάσεις που αποµένουν, θεωρώντας ότι έχει σηµασία η σειρά που
κατεβαίνουν τα άτοµα στις στάσεις.
(∆) Με πόσους τρόπους µπορώ να κατασκευάσω µια φράση 4 το πολύ λέξεων
χρησιµοποιώντας ακριβώς µία φορά κάθε γράµµα του ελληνικού
αλφαβήτου.
(Ε) Με πόσους τρόπους µπορώ να τοποθετήσω 20 διακεκριµένα βιβλία σε 5
ράφια µιας βιβλιοθήκης αν έχει σηµασία η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων
σε κάθε ράφι
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 2
Σε ένα τραίνο επιβιβάζονται 10 επιβάτες. Το τραίνο σταµατά συνολικά σε 12 σταθµούς
(περιλαµβάνοντας τον τερµατικό σταθµό). Να υπολογίσετε τους τρόπους µε τους
οποίους µπορεί να γίνει η αποβίβαση των επιβατών όταν
1. Μας ενδιαφέρει µόνο το πλήθος των επιβατών που κατεβαίνουν σε κάθε στάση
2. Μας ενδιαφέρει εκτός από το πλήθος και το ποιοι επιβάτες κατεβαίνουν σε κάθε
στάση αλλά και η σειρά αποβίβασής τους.
16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
∆. Ασκήσεις
Ασκηση Κατανόησης 3
∆ιανέµουµε 20 πράσινους βόλους σε 3 παιδιά. Να υπολογιστούν οι τρόποι να γίνει η
διανοµή όταν:
1. Το 1ο παιδί πρέπει να πάρει τουλάχιστον 4 βόλους.
2. Το 1ο παιδί πρέπει να πάρει το πολύ 2 βόλους.
3. Κάθε παιδί πρέπει να πάρει τουλάχιστον 3 βόλους
4. Το 1ο παιδί πρέπει να πάρει τουλάχιστον 2 και το πολύ 5 βόλους.
17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 1
Ο αριθµός των ακέραιων λύσεων της εξίσωσης είναι:
1. Ο αριθµός των συνδυασµών m αντικειµένων από n
2. O αριθµός των τρόπων διανοµής n µη διακεκριµένων αντικειµένων σε m
18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
1 , 0, 1,...,m ix x n x i m+ + = ≥ =L
2. O αριθµός των τρόπων διανοµής n µη διακεκριµένων αντικειµένων σε m
διακεκριµένες υποδοχές
3. Ο αριθµός των διατάξεων n+m-1 αντικειµένων, όταν τα n από αυτά
αποτελούν µια οµάδα µη διακεκριµένων µεταξύ τους αντικειµένων και τα
υπόλοιπα µία άλλη οµάδα επίσης µη διακεκριµένων µεταξύ τους αντικειµένων
4. Ίσος µε το συντελεστή του xn στην παράσταση (1 + x)n+m-1
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 2
Οι δυνατοί τρόποι µε τους οποίους µπορούν να µοιραστούν 10 όµοιες (µη διακεκριµένες)
καραµέλες σε 3 διακεκριµένα παιδιά είναι:
1. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12
παιδιά όπου έχει σηµασία η σειρά επιλογής
19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
2. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12
παιδιά χωρίς να έχει σηµασία η σειρά επιλογής
3. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 10 χρωµάτων από 3 χρώµατα όπου
επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει σηµασία η σειρά επιλογής
4. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 3 χρωµάτων από 10 χρώµατα όπου
επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει σηµασία η σειρά επιλογής
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 3
Το πλήθος των διαφορετικών ζαριών που υπάρχουν, όταν ρίχνουµε δύο µη διακεκριµένα
ζάρια είναι ίσοι µε:
1. Το πλήθος των τρόπων διανοµής 2 µη διακεκριµένων αντικειµένων σε 6
υποδοχές.
20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
2. Το πλήθος των συµβολοσειρών που µπορούµε να κατασκευάσουµε µε 5Α και
2Β.
3. Την επιλογή 5 αντικειµένων από 7 διακεκριµένα αντικείµενα χωρίς επανάληψη.
4. Την διάταξη 5 µη διακεκριµένων πράσινων βόλων και 2 µη διακεκριµένων
κόκκινων βόλων.
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 1
Έχουµε στη διάθεσή µας 10 µπάλες κόκκινου χρώµατος, 8 µπάλες πράσινου χρώµατος
και 6 µπάλες µπλε χρώµατος. Υπολογίστε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να
µοιραστούν όλες οι µπάλες σε τρία διακεκριµένα παιδιά (χωρίς να έχει σηµασία η σειρά
µε την οποία δίνονται οι µπάλες σε κάθε παιδί) ώστε κάθε παιδί να πάρει τουλάχιστον
µια µπάλα κάθε χρώµατος.
21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 2
Σε ένα ράφι ενός σούπερ-µάρκετ βρίσκονται 8 κονσέρβες ενός είδους, 12 ενός δεύτερου
και 10 ενός τρίτου. Υπολογίστε τον αριθµό των τρόπων που µπορεί να αγοραστούν
όλες οι κονσέρβες από τρεις πελάτες και κάθε ένας αγόρασε 2 τουλάχιστον από κάθε
είδος.
22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 3
Σε 10 διακεκριµένα παιδιά πρόκειται να µοιραστούν 15 όµοιες (µη διακεκριµένες)
σοκολάτες και 10 ακόµη διαφορετικά µεταξύ τους (διακεκριµένα) δώρα. Υπολογίστε τους
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να µοιραστούν οι σοκολάτες και τα δώρα, ώστε κάθε
παιδί να πάρει τουλάχιστον µία σοκολάτα.
23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
∆. Ασκήσεις
Εφαρµογή 4
10 γυναίκες και 20 άνδρες πρόκειται να τοποθετηθούν σε µία σειρά, έτσι ώστε να µην
βρίσκονται γυναίκες σε διαδοχικές θέσεις. Να υπολογίσετε τους τρόπους όταν
Α) Οι άνδρες θεωρούνται µη διακεκριµένοι και οι γυναίκες µη διακεκριµένες
Β) Οι άνδρες θεωρούνται µη διακεκριµένοι και οι γυναίκες διακεκριµένες
Γ) Οι άνδρες θεωρούνται διακεκριµένοι και οι γυναίκες µη διακεκριµένες
∆) Οι άνδρες θεωρούνται διακεκριµένοι και οι γυναίκες διακεκριµένες.
24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
1 of 24

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
10K views40 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
12.2K views37 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
10.5K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6Dimitris Psounis
6.4K views25 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5Dimitris Psounis
7.6K views26 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2Dimitris Psounis
5.7K views13 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ by
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Dimitris Psounis
10.7K views2 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 Dimitris Psounis
6K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 4.3Dimitris Psounis
6.5K views28 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7Dimitris Psounis
4K views9 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1Dimitris Psounis
9.9K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 5.1Dimitris Psounis
5.7K views20 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
Dimitris Psounis10.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4
Dimitris Psounis10.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
Dimitris Psounis10K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis9.1K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
Dimitris Psounis20.2K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.4K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.5K views6 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.8K views10 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)Dimitris Psounis
7.4K views1 slide
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
9.3K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
9.4K views10 slides

Viewers also liked(19)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis9.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis8.2K views
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη by Moses Boudourides
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή ΜπουντουρίδηΔιακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Διακριτά Μαθηματικά ΙI: Εισαγωγή στη Συνδυαστική. Του Μωυσή Μπουντουρίδη
Moses Boudourides3.8K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
Dimitris Psounis6.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.9K views

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

εισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τις by
εισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τιςεισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τις
εισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τιςΓιάννης Πλατάρος
253 views22 slides
διδασκαλία του απείρου by
διδασκαλία του απείρουδιδασκαλία του απείρου
διδασκαλία του απείρουΓιάννης Πλατάρος
498 views22 slides
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
5.9K views22 slides
AFL7020 Language Teacher Education, Final Exam by
AFL7020 Language Teacher Education, Final ExamAFL7020 Language Teacher Education, Final Exam
AFL7020 Language Teacher Education, Final ExamAchilleas Kostoulas
181 views2 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
1.8K views4 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2Dimitris Psounis
4.4K views23 slides

Similar to ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4(14)

εισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τις by Γιάννης Πλατάρος
εισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τιςεισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τις
εισαγωγή μιας συστηματικότερης διδασκαλίας σε σχέση με τις
παιχνίδια σύσφιξης ομάδας_βούλασαμαρά by Georgina Spyres
παιχνίδια σύσφιξης ομάδας_βούλασαμαράπαιχνίδια σύσφιξης ομάδας_βούλασαμαρά
παιχνίδια σύσφιξης ομάδας_βούλασαμαρά
Georgina Spyres164 views
Zacharos_fibonacci_2010 by nitse
Zacharos_fibonacci_2010Zacharos_fibonacci_2010
Zacharos_fibonacci_2010
nitse374 views
Μαθηματικά Γ΄ - Ενότητα 3 - Μοτίβα Πολλαπλασιασμού - Μοτίβο Πολλαπλασιασμού τ... by santziak
Μαθηματικά Γ΄ - Ενότητα 3 - Μοτίβα Πολλαπλασιασμού - Μοτίβο Πολλαπλασιασμού τ...Μαθηματικά Γ΄ - Ενότητα 3 - Μοτίβα Πολλαπλασιασμού - Μοτίβο Πολλαπλασιασμού τ...
Μαθηματικά Γ΄ - Ενότητα 3 - Μοτίβα Πολλαπλασιασμού - Μοτίβο Πολλαπλασιασμού τ...
santziak3.4K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis898 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Veroia in Autumn.pdf by
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
9 views35 slides
Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
33 views5 slides
17 Νοέμβρη 2023 by
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023Λυκειο Κολυμβαρίου
8 views36 slides
Έγκυρη ενημέρωση by
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
18 views10 slides
Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
12 views6 slides

Recently uploaded(20)

Veroia in Autumn.pdf by dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist33 views
Έγκυρη ενημέρωση by ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b18 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist12 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd104 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou27 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212534 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b32 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212493 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas17 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo389 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas6 views
Γ.2.1.pptx by sidiropo
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptx
sidiropo5 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4

 • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές∆ιανοµές σε Υποδοχές ∆ηµήτρης Ψούνης
 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές 1. ∆ιανοµή Οµοίων Αντικειµένων σε Υποδοχές 2. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικειµένων χωρίς σειρά στις Υποδοχές 3. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικειµένων µε σειρά στις Υποδοχές 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών 1. Εξίσωση 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές 1. Εξίσωση Γ.Μεθοδολογία Ασκήσεων 1. ∆ιανοµή Οµάδων Οµοίων 2. ∆ιανοµή Οµοίων µε Περιορισµό 3. ∆ιάταξη µε Εµφύτευση Υποδοχών ∆.Ασκήσεις 1. Ασκήσεις Κατανόησης 2. Ερωτήσεις 3. Εφαρµογές
 • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Επίπεδο Α Οι τρεις τύποι διανοµών και οι προϋποθέσεις για την χρήση του αντίστοιχου τύπου Οι µεθοδολογίες για την διαχείριση των περιορισµών Επίπεδο Β Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών Επίπεδο Γ (-)
 • 4. Β. Θεωρία Στόχος της Συνδυαστικής Στόχος της Συνδυαστικής είναι να µετράµε µε πόσους τρόπους µπορεί να γίνει ένα (περίπλοκο) γεγονός. Για να το κάνουµε αυτό έχουµε τρεις τρόπους: Την καταµέτρηση των τρόπων «µε το χέρι» όπου καταγράφουµε όλους τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει το γεγονός και έπειτα τους µετράµε. 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές τους µετράµε. Τις βασικές αρχές απαρίθµησης, δηλαδή τον κανόνα του αθροίσµατος και του γινοµένου, όπου σπάµε το βασικό πρόβληµα σε υποπρο- βλήµατα και το τελικό αποτέλεσµα προκύπτει ως το άθροισµα ή το γινόµενο των επιµέρους αποτελεσµάτων. Τους µαθηµατικούς τύπους των µοντέλων της συνδυαστικής, που είναι µαθηµατικοί τύποι που εφαρµόζονται µόνο κάτω από καθορισµένες προϋποθέσεις. Πρόκειται για τους τύπους των συνδυασµών (Μάθηµα 1.2) των διατάξεων (Μάθηµα 1.3) και των διανοµών σε υποδοχές (Μάθηµα 1.4) Οι πιο δύσκολες ασκήσεις είναι αυτές που απαιτούν να συνδυάσουµε τους παραπάνω τρόπους.
 • 5. Β. Θεωρία 1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές Οι τύποι των διανοµών υπολογίζουν άµεσα την λύση σε ένα πρόβληµα που µπορεί να µοντελοποιηθεί ως εξής: Θεωρούµε ότι έχουµε n αντικείµενα και m διακεκριµένες υποδοχές (κουτιά). Έπειτα διανέµουµε (µοιράζουµε) ΌΛΑ τα αντικείµενα στις υποδοχές 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές Το διανέµω (ή µοιράζω) είναι το ρήµα – κλειδί που θα συναντήσουµε σε πολλές εκφωνήσεις και θα καταλαβαίνουµε ότι είµαστε σε διανοµές
 • 6. Β. Θεωρία 1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές Οι τύποι των διανοµών χωρίζονται σε περιπτώσεις, ανάλογα µε τον τύπο των αντικειµένων (n) που µοιράζουµε στις υποδοχές: Αν όλα τα αντικείµενα είναι όµοια, Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής οµοίων: 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές       −+ n mn 1 Αν όλα τα αντικείµενα είναι διαφορετικά και η σειρά στις υποδοχές δεν έχει σηµασία Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών χωρίς σειρά: Αν όλα τα αντικείµενα είναι διαφορετικά και η σειρά στις υποδοχές έχει σηµασία Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών µε σειρά:     n )!1( )!1( − −+ m nm n m
 • 7. Β. Θεωρία 1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές 1. ∆ιανοµή Οµοίων Αντικείµενων σε Υποδοχές 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής οµοίων όταν: 1. Τα αντικείµενα είναι ΌΛΑ όµοια µεταξύ τους. 2. Κάθε υποδοχή µπορεί να πάρει από κανένα εώς όλα τα αντικείµενα Τότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύπο (όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών):(όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών):       −+ n mn 1 Ο παραπάνω τύπος υπολογίζεται µέσω της υπολογιζόµενης ποσότητας C(A,B)=A!/B!(A-B)! , δηλαδή υπολογίζεται ως: )!1(! )!1( )!1(! )!1(1 −⋅ −+ = −−+⋅ −+ =      −+ mn mn nmnn mn n mn
 • 8. Β. Θεωρία 1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές 2. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικείµενων σε Υποδοχές Χωρίς Σειρά 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών χωρίς σειρά όταν: 1. Τα αντικείµενα είναι ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους. 2. Κάθε υποδοχή µπορεί να πάρει από κανένα εώς όλα τα αντικείµενα 3. Η σειρά των αντικειµένων σε κάθε υποδοχή δεν έχει σηµασία Τότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύποΤότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύπο (όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών): n m
 • 9. Β. Θεωρία 1. ∆ιανοµές σε Υποδοχές 3. ∆ιανοµή ∆ιαφορετικών Αντικείµενων σε Υποδοχές Με Σειρά 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές Έχουµε ένα πρόβληµα διανοµής διαφορετικών µε σειρά όταν: 1. Τα αντικείµενα είναι ΌΛΑ διαφορετικά µεταξύ τους. 2. Κάθε υποδοχή µπορεί να πάρει από κανένα εώς όλα τα αντικείµενα 3. Η σειρά των αντικειµένων σε κάθε υποδοχή έχει σηµασία Τότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύποΤότε οι δυνατοί τρόποι διανοµής δίνονται από τον ακόλουθο τύπο (όπου n το πλήθος των αντικείµενων και m το πλήθος των υποδοχών): )!1( )!1( − −+ m nm
 • 10. Β. Θεωρία 2. Γνωστά Προβλήµατα ∆ιανοµών 1. Εξίσωση 10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές Πόσες οι ακέραιες λύσεις της εξίσωσης: Όπου ΛΥΣΗ: 40321 =++ xxx 0, ≥∈ ii xZx ΛΥΣΗ: Το πρόβληµα µπορεί να µοντελοποιηθεί ως η διανοµή 40 όµοιων αντικειµένων (οι 40 µονάδες) σε 3 διακεκριµένες υποδοχες (οι 3 µεταβλητές). Άρα οι λύσεις είναι:       =      −+ 40 42 40 1340
 • 11. Γ. Μεθοδολογία 1. ∆ιανοµή οµάδων οµοίων αντικειµένων 11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές Παράδειγµα: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Η διανοµή οµάδων οµοίων αντικειµένων δεν καλύπτεται από κάποιον τύπο, και την διαχειριζόµαστε ως εξής: ∆ιανέµουµε ξεχωριστά κάθε οµάδα οµοίων αντικειµένων ως διανοµή οµοίων. Το τελικό αποτελέσµα προκύπτει από τον κανόνα του γινοµένου. Παράδειγµα: Έστω 5 πράσινοι, 10 κόκκινοι και 8 άσπροι βόλοι. Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους διανείµουµε σε 3 παιδιά. ΛΥΣΗ: Η διανοµή των 5 όµοιων πράσινων βόλων στις 3 υποδοχές γίνεται µε Η διανοµή των 10 όµοιων κόκκινων βόλων στις 3 υποδοχές γίνεται µε: Η διανοµή των 8 όµοιων άσπρων βόλων στις 3 υποδοχές γίνεται µε: Από τον κανόνα του γινοµένου οι τρόποι είναι:       =      −+ 5 7 5 135       =      −+ 10 12 10 1310       =      −+ 8 10 8 138       ⋅      ⋅      8 10 10 12 5 7
 • 12. Γ. Μεθοδολογία 2. ∆ιανοµή οµοίων αντικειµένων υπό περιορισµό 12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Η διανοµή οµοίων υπό περιορισµό, γίνεται κάνοντας διαχείριση πρώτα του περιορισµού και έπειτα γίνεται το µοίρασµα των υπολοίπων αντικειµένων. Γενικά κάνουµε σπάσιµο του προβλήµατος σε υποπροβλήµατα και έπειτα συνδυασµός των λύσεων είτε µε τον κανόνα του αθροίσµατος είτε µε τον κανόνα του γινοµένου. Παράδειγµα: Έστω 100 κόκκινοι βόλοι. Με πόσους τρόπους µπορούµε να τους µοιράσουµε σε 3 παιδιά έτσι ώστε κάθε παιδί να πάρει τουλάχιστον 5 βόλους. ΛΥΣΗ: ∆ίνουµε πρώτα 5 βόλους σε κάθε παιδί για να ικανοποιήσουµε τον περιορισµό. ∆ίνουµε έτσι 15 βόλους. Αποµένουν 85 βόλοι τους οποίους µοιράζουµε στα 3 παιδιά µε ως διανοµή οµοίων.       =      −+ 85 87 85 1385
 • 13. Γ. Μεθοδολογία 3. ∆ιατάξεις µε εµφύτευση υποδοχών 13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Ένας ιδιαίτερα δύσκολος περιορισµός είναι όταν µας ζητείται να έχουµε περισσότερα από 2 αντικείµενα που δεν είναι σε σειρά. Τότε: Α) Τοποθετούµε τα «προβληµατικά» αντικείµενα, έστω τα Α, σε σειρά. Β) Βάζουµε µια υποδοχή ανάµεσα σε κάθε δύο διαδοχικά Α (συχνά και στην αρχή και στο τέλος της σειράς)στο τέλος της σειράς) Γ) Τοποθετούµε µία θέση σε κάθε υποδοχή για την ικανοποιήση των περιορισµών ∆) Μοιράζουµε τις υπόλοιπες θέσεις στον περιορισµό ως διανοµή οµοίων Ε) ∆ιατάσσουµε τα «άλλα» αντικείµενα, έστω τα Β, στις θέσεις.
 • 14. Γ. Μεθοδολογία 3. ∆ιατάξεις µε εµφύτευση υποδοχών 14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές 5 µη διακεκριµένοι πράσινοι βόλοι και 9 µη διακεκριµένοι κόκκινοι βόλοι πρόκειται να τοποθετηθούν σε µία σειρά. Να υπολογιστούν οι τρόποι για να γίνει η τοποθέτηση, αν δεν πρέπει να έχουµε πράσινους βόλους σε διαδοχικές θέσεις. ΛΥΣΗ: Α) Τοποθετούµε τους πράσινους βόλους σε σειρά (µε 1 τρόπο). ΠΠΠΠΠ Β) Βάζουµε µια υποδοχή ανάµεσα σε κάθε δύο Π. Τοποθετούµε έτσι 6 θέσειςΒ) Βάζουµε µια υποδοχή ανάµεσα σε κάθε δύο Π. Τοποθετούµε έτσι 6 θέσεις υΠυΠυΠυΠυΠυ Γ) Τοποθετούµε µία θέση σε κάθε υποδοχή που είναι µεταξύ 2 Π. Τοποθετούµε έτσι 4 θέσεις. ∆) Μοιράζουµε τις υπόλοιπες 5 θέσεις στις 6 υποδοχές. Ως διανοµή οµοίων οι τρόποι είναι Ε) Οι 9 κόκκινοι βόλοι τοποθετούνται στις 9 θέσεις (µε 1 τρόπο). Άρα από τον κανόνα του γινοµένου οι τρόποι είναι:       =      −+ 5 10 5 165       =⋅      ⋅ 5 10 1 5 10 1
 • 15. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 1 Υπολογίστε: (Α) Με πόσους τρόπους µπορώ να µοιράσω 13 διαφορετικά βιβλία σε 13 φοιτητές (Β) Με πόσους τρόπους µπορώ να µοιράσω 10 κερµατα του ενός ευρώ σε 20 άτοµα (Γ) Με πόσους τρόπους µπορούν να κατέβουν 100 επιβάτες ενός λεωφορείου 15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές (Γ) Με πόσους τρόπους µπορούν να κατέβουν 100 επιβάτες ενός λεωφορείου στις 4 στάσεις που αποµένουν, θεωρώντας ότι έχει σηµασία η σειρά που κατεβαίνουν τα άτοµα στις στάσεις. (∆) Με πόσους τρόπους µπορώ να κατασκευάσω µια φράση 4 το πολύ λέξεων χρησιµοποιώντας ακριβώς µία φορά κάθε γράµµα του ελληνικού αλφαβήτου. (Ε) Με πόσους τρόπους µπορώ να τοποθετήσω 20 διακεκριµένα βιβλία σε 5 ράφια µιας βιβλιοθήκης αν έχει σηµασία η σειρά τοποθέτησης των βιβλίων σε κάθε ράφι
 • 16. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 2 Σε ένα τραίνο επιβιβάζονται 10 επιβάτες. Το τραίνο σταµατά συνολικά σε 12 σταθµούς (περιλαµβάνοντας τον τερµατικό σταθµό). Να υπολογίσετε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να γίνει η αποβίβαση των επιβατών όταν 1. Μας ενδιαφέρει µόνο το πλήθος των επιβατών που κατεβαίνουν σε κάθε στάση 2. Μας ενδιαφέρει εκτός από το πλήθος και το ποιοι επιβάτες κατεβαίνουν σε κάθε στάση αλλά και η σειρά αποβίβασής τους. 16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
 • 17. ∆. Ασκήσεις Ασκηση Κατανόησης 3 ∆ιανέµουµε 20 πράσινους βόλους σε 3 παιδιά. Να υπολογιστούν οι τρόποι να γίνει η διανοµή όταν: 1. Το 1ο παιδί πρέπει να πάρει τουλάχιστον 4 βόλους. 2. Το 1ο παιδί πρέπει να πάρει το πολύ 2 βόλους. 3. Κάθε παιδί πρέπει να πάρει τουλάχιστον 3 βόλους 4. Το 1ο παιδί πρέπει να πάρει τουλάχιστον 2 και το πολύ 5 βόλους. 17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
 • 18. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 1 Ο αριθµός των ακέραιων λύσεων της εξίσωσης είναι: 1. Ο αριθµός των συνδυασµών m αντικειµένων από n 2. O αριθµός των τρόπων διανοµής n µη διακεκριµένων αντικειµένων σε m 18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές 1 , 0, 1,...,m ix x n x i m+ + = ≥ =L 2. O αριθµός των τρόπων διανοµής n µη διακεκριµένων αντικειµένων σε m διακεκριµένες υποδοχές 3. Ο αριθµός των διατάξεων n+m-1 αντικειµένων, όταν τα n από αυτά αποτελούν µια οµάδα µη διακεκριµένων µεταξύ τους αντικειµένων και τα υπόλοιπα µία άλλη οµάδα επίσης µη διακεκριµένων µεταξύ τους αντικειµένων 4. Ίσος µε το συντελεστή του xn στην παράσταση (1 + x)n+m-1
 • 19. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 2 Οι δυνατοί τρόποι µε τους οποίους µπορούν να µοιραστούν 10 όµοιες (µη διακεκριµένες) καραµέλες σε 3 διακεκριµένα παιδιά είναι: 1. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12 παιδιά όπου έχει σηµασία η σειρά επιλογής 19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές 2. Ίσος µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να επιλεγούν 10 από 12 παιδιά χωρίς να έχει σηµασία η σειρά επιλογής 3. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 10 χρωµάτων από 3 χρώµατα όπου επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει σηµασία η σειρά επιλογής 4. Ίσος µε τους τρόπους επιλογής 3 χρωµάτων από 10 χρώµατα όπου επιτρέπεται η επανάληψη και δεν έχει σηµασία η σειρά επιλογής
 • 20. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 3 Το πλήθος των διαφορετικών ζαριών που υπάρχουν, όταν ρίχνουµε δύο µη διακεκριµένα ζάρια είναι ίσοι µε: 1. Το πλήθος των τρόπων διανοµής 2 µη διακεκριµένων αντικειµένων σε 6 υποδοχές. 20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές 2. Το πλήθος των συµβολοσειρών που µπορούµε να κατασκευάσουµε µε 5Α και 2Β. 3. Την επιλογή 5 αντικειµένων από 7 διακεκριµένα αντικείµενα χωρίς επανάληψη. 4. Την διάταξη 5 µη διακεκριµένων πράσινων βόλων και 2 µη διακεκριµένων κόκκινων βόλων.
 • 21. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 1 Έχουµε στη διάθεσή µας 10 µπάλες κόκκινου χρώµατος, 8 µπάλες πράσινου χρώµατος και 6 µπάλες µπλε χρώµατος. Υπολογίστε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να µοιραστούν όλες οι µπάλες σε τρία διακεκριµένα παιδιά (χωρίς να έχει σηµασία η σειρά µε την οποία δίνονται οι µπάλες σε κάθε παιδί) ώστε κάθε παιδί να πάρει τουλάχιστον µια µπάλα κάθε χρώµατος. 21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
 • 22. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 2 Σε ένα ράφι ενός σούπερ-µάρκετ βρίσκονται 8 κονσέρβες ενός είδους, 12 ενός δεύτερου και 10 ενός τρίτου. Υπολογίστε τον αριθµό των τρόπων που µπορεί να αγοραστούν όλες οι κονσέρβες από τρεις πελάτες και κάθε ένας αγόρασε 2 τουλάχιστον από κάθε είδος. 22∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
 • 23. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 3 Σε 10 διακεκριµένα παιδιά πρόκειται να µοιραστούν 15 όµοιες (µη διακεκριµένες) σοκολάτες και 10 ακόµη διαφορετικά µεταξύ τους (διακεκριµένα) δώρα. Υπολογίστε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να µοιραστούν οι σοκολάτες και τα δώρα, ώστε κάθε παιδί να πάρει τουλάχιστον µία σοκολάτα. 23∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές
 • 24. ∆. Ασκήσεις Εφαρµογή 4 10 γυναίκες και 20 άνδρες πρόκειται να τοποθετηθούν σε µία σειρά, έτσι ώστε να µην βρίσκονται γυναίκες σε διαδοχικές θέσεις. Να υπολογίσετε τους τρόπους όταν Α) Οι άνδρες θεωρούνται µη διακεκριµένοι και οι γυναίκες µη διακεκριµένες Β) Οι άνδρες θεωρούνται µη διακεκριµένοι και οι γυναίκες διακεκριµένες Γ) Οι άνδρες θεωρούνται διακεκριµένοι και οι γυναίκες µη διακεκριµένες ∆) Οι άνδρες θεωρούνται διακεκριµένοι και οι γυναίκες διακεκριµένες. 24∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.4: ∆ιανοµές σε Υποδοχές