ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7

Dimitris Psounis
Dimitris PsounisTeacher & Manager at Δημήτρης Ψούνης - Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
ΠΛΗ20
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ
Μάθηµα 1.7:
ΠιθανότητεςΠιθανότητες
∆ηµήτρης Ψούνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Β.Θεωρία
1. Πιθανότητες
Γ.Θεωρία
1. Ζάρια
2. Κληρώσεις
∆.Ασκήσεις
2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
∆.Ασκήσεις
1. Ασκήσεις Κατανόησης
2. Ερωτήσεις
3. Εφαρµογές
Α. Σκοπός του Μαθήµατος
Επίπεδο Α
Οι πιθανότητες και η µοντελοποίηση τους µέσω της επίλυσης 2
συνδυαστικών προβληµάτων.
Τα ζάρια και η διαχείρισή τους για τον υπολογισµό µιας πιθανότητας.
Επίπεδο Β
(-)
3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
(-)
Επίπεδο Γ
(-)
Β. Θεωρία
Πιθανότητες
Συνεπώς για να µετρήσουµε την πιθανότητα να συµβεί κάποιο γεγονός:
4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
Ορισµός:
Αν υπάρχουν n ισοπίθανα ενδεχόµενα (συνήθως διαφορετικοί τρόποι) να
συµβεί ένα γεγονός, τότε η πιθανότητα να προκύψει ένα από αυτά είναι
1/n
Συνεπώς για να µετρήσουµε την πιθανότητα να συµβεί κάποιο γεγονός:
1. Μετράµε όλα τα ισοπίθανα ενδεχόµενα, έστω ότι είναι n
2. Μετράµε τα ενδεχόµενα να συµβεί το γεγονός, έστω ότι είναι m
Τότε η πιθανότητα να συµβεί το γεγονος είναι p=m/n
Ενώ στην συνήθη εκφώνηση «ποια η πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός όταν
ισχύει ένας περιορισµός»
1. Μετράµε τα ενδεχόµενα χωρίς τον περιορισµό, έστω ότι είναι n
2. Μετράµε τα ενδεχόµενα µε τον περιορισµό, έστω ότι είναι m
Τότε η πιθανότητα να συµβεί το γεγονος είναι p=m/n
Γ. Μεθοδολογία
1. Ζάρια
5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Προσοχή στα ΖΑΡΙΑ:
• Γνωρίζουµε ότι τα διαφορετικά αποτελέσµατα είναι 21 (ως Συνδυασµοί Με Επανάληψη).
Ωστόσο αυτά δεν είναι ισοπίθανα ενδεχόµενα (Η ζαρια ασσόδυο µπορεί να έρθει µε 2
τρόπους: 1-2 και 2-1, ενώ η ζαριά εξάρες µε ένα τρόπο: 6-6)
• Τα ισοπίθανα ενδεχόµενα προκύπτουν από έναν απλό κανόνα γινοµένου ως 6*6=36 (δηλαδή
6 επιλογές για το 1ο ζάρι και 6 επιλογές για το 2ο ζάρι)
Παράδειγµα: Ποια η πιθανότητα να φέρω διπλές?
ΛΥΣΗ: Η πιθανότητα είναι 6/36=1/6
Παράδειγµα: Ποια η πιθανότητα να φέρω ασόδυο?
ΛΥΣΗ: Η πιθανότητα είναι 2/36=1/18
Παράδειγµα: Ποια η πιθανότητα να φέρω τουλάχιστον έναν άσσο?
ΛΥΣΗ: Η πιθανότητα είναι
6 επιλογές για το 1 ζάρι και 6 επιλογές για το 2 ζάρι)
Άρα γενικά όταν υπολογίζω πιθανότητα για ΖΑΡΙΑ πρέπει να δουλέψω µε απλό κανόνα
γινοµένου, δηλαδη σαν τα ζάρια να είναι διακεκριµένα
36
11
36
5566
=
⋅−⋅
Γ. Μεθοδολογία
2. Κληρώσεις
6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Συνήθης άσκηση είναι να γίνεται κλήρωση αριθµού µε επανατοποθέτηση
• Είναι σηµαντικό ΠΑΝΤΑ να δουλεύουµε µε απλό κανόνα γινοµένου (µε µία παύλα-θέση για
κάθε κλήρωση):
• Στον παρονοµαστή όλοι οι τρόποι
• Στον αριθµητη βάζω τους τρόπους που ικανοποιούν τον περιορισµό
Στο τελικό αποτέλεσµα ίσως να χρειαστεί κάποια απλή πράξη απλοποίησης των κλασµάτων.
Παράδειγµα: Γίνονται 2 κληρώσεις ενός αριθµού από το 1 εώς το 10
Α) Ποια η πιθανότητα να έρθει 5 στην 1η κλήρωση και άρτιος στην 2η κλήρωση
Β) Ποια η πιθανότητα να µην έρθει 3 σε καµία κλήρωση:
Στο τελικό αποτέλεσµα ίσως να χρειαστεί κάποια απλή πράξη απλοποίησης των κλασµάτων.
100
5
1010
51
=
⋅
⋅
100
81
1010
99
=
⋅
⋅
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 1
Θεωρούµε τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης ρίψης δύο ίδιων ζαριών (ένα ζάρι µπορεί
να φέρει 1, 2, 3, 4, 5, ή 6, όλα τα ενδεχόµενα είναι ισοπίθανα). Ποιες από τις παρακάτω
προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι;
1. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων είναι 36 .
7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
2. Η πιθανότητα τουλάχιστον ένα ζάρι να φέρει 1 είναι ίση µε 11/36.
3. Η πιθανότητα τα δύο ζάρια να φέρουν το ίδιο αποτέλεσµα είναι ίση µε 1/6.
4. H πιθανότητα κάποιο ζάρι να φέρει 5 και το άλλο ζάρι να φέρει 6 είναι ίση µε 1/36.
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 2
Τέσσερις αριθµοί από το 0 µέχρι το 9 κληρώνονται τυχαία (και ισοπίθανα) από τέσσερις
διακεκριµένες κληρωτίδες. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι;
1. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων της κλήρωσης είναι ίσος µε 410.
8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
2. Υπάρχουν 104 – 94 διαφορετικά αποτελέσµατα όπου κληρώνεται τουλάχιστον ένα 0.
3. Υπάρχουν 94 διαφορετικά αποτελέσµατα όπου δεν κληρώνεται κανένα 0.
4. H πιθανότητα το άθροισµα των τεσσάρων αριθµών να είναι ίσο µε 1 είναι ίση µε
4/104.
∆. Ασκήσεις
Ερωτήσεις 3
Θεωρούµε δύο κληρώσεις ενός ακέραιου αριθµού από το 1 µέχρι το 10. Κάθε αριθµός
προκύπτει µε πιθανότητα 1/10 σε κάθε κλήρωση και τα αποτελέσµατα των δύο
κληρώσεων είναι ανεξάρτητα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες
όχι;
1.1. ΗΗ πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι περιττός αριθµός και στις δύο κληρώσεις είναιπιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι περιττός αριθµός και στις δύο κληρώσεις είναι
1/4.1/4.
9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες
2.2. ΗΗ πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε τουλάχιστον µία από τις δύοπιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε τουλάχιστον µία από τις δύο
κληρώσεις είναι 3/4.κληρώσεις είναι 3/4.
3.3. ΗΗ πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι 10 και στις δύο κληρώσεις είναι 1/100.πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι 10 και στις δύο κληρώσεις είναι 1/100.
4. Η πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι 10 σε τουλάχιστον µία από τις δύο κληρώσεις
είναι 19/100.
1 of 9

Recommended

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.4Dimitris Psounis
1K views22 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3Dimitris Psounis
10K views40 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
10.5K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
12.2K views37 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.1Dimitris Psounis
9.9K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
7.2K views24 slides

More Related Content

What's hot

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 0.2Dimitris Psounis
5.7K views13 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6Dimitris Psounis
6.4K views25 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.3Dimitris Psounis
3.9K views14 slides
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 by
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Dimitris Psounis
1.8K views4 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 3.2Dimitris Psounis
4.4K views23 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1 by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 2.1Dimitris Psounis
9.9K views29 slides

What's hot(20)

ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2
Dimitris Psounis11.7K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ
Dimitris Psounis20.2K views
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
ΠΛΗ20 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 3
Dimitris Psounis9.1K views

Viewers also liked

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7Dimitris Psounis
3.3K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3.1K views3 slides
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
3K views1 slide
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑDimitris Psounis
5.3K views2 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.9K views7 slides
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
4.7K views1 slide

Viewers also liked(20)

ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7
Dimitris Psounis3.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.9K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.6 - ΚΑΡΤΑ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.7K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis8.3K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΚΑΡΤΑ)
Dimitris Psounis7.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5
Dimitris Psounis6.4K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis8.9K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.1
Dimitris Psounis8.2K views
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΠΛΗ20.ΚΑΡΤΑ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ - ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ
Dimitris Psounis10K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1
Dimitris Psounis2.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.5 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.6K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.4K views
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4 ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ20 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.4
Dimitris Psounis6K views
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.5K views

More from Dimitris Psounis

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣDimitris Psounis
4.9K views25 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Dimitris Psounis
641 views7 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)Dimitris Psounis
475 views8 slides
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣDimitris Psounis
1.4K views29 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣDimitris Psounis
5.9K views30 slides
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Dimitris Psounis
3.8K views8 slides

More from Dimitris Psounis(20)

Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Dimitris Psounis4.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 4 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (4διαφ)
Dimitris Psounis641 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ) by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (4δ)
Dimitris Psounis475 views
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ by Dimitris Psounis
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 3 - ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Dimitris Psounis1.4K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ
Dimitris Psounis5.9K views
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ) by Dimitris Psounis
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Η ΓΛΩΣΣΑ C++ - ΜΑΘΗΜΑ 2 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (4 διαφ)
Dimitris Psounis3.8K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ CC++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C
Dimitris Psounis2.3K views
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p) by Dimitris Psounis
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
C++ - ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ C (4sl/p)
Dimitris Psounis331 views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 6
Dimitris Psounis2.9K views
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
ΠΛΗ20 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5
Dimitris Psounis899 views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.2
Dimitris Psounis2.5K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.6K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1 by Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2.1
Dimitris Psounis4.5K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 8
Dimitris Psounis3.2K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 7 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis2.1K views
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 by Dimitris Psounis
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ C - ΜΑΘΗΜΑ 6
Dimitris Psounis3.9K views

Recently uploaded

Imerida_36_Dec_2023.pptx by
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx36dimperist
40 views7 slides
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 views30 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 views93 slides
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
11 views8 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
26 views255 slides
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόDimitra Mylonaki
10 views41 slides

Recently uploaded(20)

Imerida_36_Dec_2023.pptx by 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram26 views
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou44 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.5K views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx by 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist25 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu116 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου

ΠΛΗ20 ΜΑΘΗΜΑ 1.7

  • 1. ΠΛΗ20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ Μάθηµα 1.7: ΠιθανότητεςΠιθανότητες ∆ηµήτρης Ψούνης
  • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήµατος Β.Θεωρία 1. Πιθανότητες Γ.Θεωρία 1. Ζάρια 2. Κληρώσεις ∆.Ασκήσεις 2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες ∆.Ασκήσεις 1. Ασκήσεις Κατανόησης 2. Ερωτήσεις 3. Εφαρµογές
  • 3. Α. Σκοπός του Μαθήµατος Επίπεδο Α Οι πιθανότητες και η µοντελοποίηση τους µέσω της επίλυσης 2 συνδυαστικών προβληµάτων. Τα ζάρια και η διαχείρισή τους για τον υπολογισµό µιας πιθανότητας. Επίπεδο Β (-) 3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες (-) Επίπεδο Γ (-)
  • 4. Β. Θεωρία Πιθανότητες Συνεπώς για να µετρήσουµε την πιθανότητα να συµβεί κάποιο γεγονός: 4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες Ορισµός: Αν υπάρχουν n ισοπίθανα ενδεχόµενα (συνήθως διαφορετικοί τρόποι) να συµβεί ένα γεγονός, τότε η πιθανότητα να προκύψει ένα από αυτά είναι 1/n Συνεπώς για να µετρήσουµε την πιθανότητα να συµβεί κάποιο γεγονός: 1. Μετράµε όλα τα ισοπίθανα ενδεχόµενα, έστω ότι είναι n 2. Μετράµε τα ενδεχόµενα να συµβεί το γεγονός, έστω ότι είναι m Τότε η πιθανότητα να συµβεί το γεγονος είναι p=m/n Ενώ στην συνήθη εκφώνηση «ποια η πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός όταν ισχύει ένας περιορισµός» 1. Μετράµε τα ενδεχόµενα χωρίς τον περιορισµό, έστω ότι είναι n 2. Μετράµε τα ενδεχόµενα µε τον περιορισµό, έστω ότι είναι m Τότε η πιθανότητα να συµβεί το γεγονος είναι p=m/n
  • 5. Γ. Μεθοδολογία 1. Ζάρια 5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Προσοχή στα ΖΑΡΙΑ: • Γνωρίζουµε ότι τα διαφορετικά αποτελέσµατα είναι 21 (ως Συνδυασµοί Με Επανάληψη). Ωστόσο αυτά δεν είναι ισοπίθανα ενδεχόµενα (Η ζαρια ασσόδυο µπορεί να έρθει µε 2 τρόπους: 1-2 και 2-1, ενώ η ζαριά εξάρες µε ένα τρόπο: 6-6) • Τα ισοπίθανα ενδεχόµενα προκύπτουν από έναν απλό κανόνα γινοµένου ως 6*6=36 (δηλαδή 6 επιλογές για το 1ο ζάρι και 6 επιλογές για το 2ο ζάρι) Παράδειγµα: Ποια η πιθανότητα να φέρω διπλές? ΛΥΣΗ: Η πιθανότητα είναι 6/36=1/6 Παράδειγµα: Ποια η πιθανότητα να φέρω ασόδυο? ΛΥΣΗ: Η πιθανότητα είναι 2/36=1/18 Παράδειγµα: Ποια η πιθανότητα να φέρω τουλάχιστον έναν άσσο? ΛΥΣΗ: Η πιθανότητα είναι 6 επιλογές για το 1 ζάρι και 6 επιλογές για το 2 ζάρι) Άρα γενικά όταν υπολογίζω πιθανότητα για ΖΑΡΙΑ πρέπει να δουλέψω µε απλό κανόνα γινοµένου, δηλαδη σαν τα ζάρια να είναι διακεκριµένα 36 11 36 5566 = ⋅−⋅
  • 6. Γ. Μεθοδολογία 2. Κληρώσεις 6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Συνήθης άσκηση είναι να γίνεται κλήρωση αριθµού µε επανατοποθέτηση • Είναι σηµαντικό ΠΑΝΤΑ να δουλεύουµε µε απλό κανόνα γινοµένου (µε µία παύλα-θέση για κάθε κλήρωση): • Στον παρονοµαστή όλοι οι τρόποι • Στον αριθµητη βάζω τους τρόπους που ικανοποιούν τον περιορισµό Στο τελικό αποτέλεσµα ίσως να χρειαστεί κάποια απλή πράξη απλοποίησης των κλασµάτων. Παράδειγµα: Γίνονται 2 κληρώσεις ενός αριθµού από το 1 εώς το 10 Α) Ποια η πιθανότητα να έρθει 5 στην 1η κλήρωση και άρτιος στην 2η κλήρωση Β) Ποια η πιθανότητα να µην έρθει 3 σε καµία κλήρωση: Στο τελικό αποτέλεσµα ίσως να χρειαστεί κάποια απλή πράξη απλοποίησης των κλασµάτων. 100 5 1010 51 = ⋅ ⋅ 100 81 1010 99 = ⋅ ⋅
  • 7. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 1 Θεωρούµε τα αποτελέσµατα της ταυτόχρονης ρίψης δύο ίδιων ζαριών (ένα ζάρι µπορεί να φέρει 1, 2, 3, 4, 5, ή 6, όλα τα ενδεχόµενα είναι ισοπίθανα). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων είναι 36 . 7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες 2. Η πιθανότητα τουλάχιστον ένα ζάρι να φέρει 1 είναι ίση µε 11/36. 3. Η πιθανότητα τα δύο ζάρια να φέρουν το ίδιο αποτέλεσµα είναι ίση µε 1/6. 4. H πιθανότητα κάποιο ζάρι να φέρει 5 και το άλλο ζάρι να φέρει 6 είναι ίση µε 1/36.
  • 8. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 2 Τέσσερις αριθµοί από το 0 µέχρι το 9 κληρώνονται τυχαία (και ισοπίθανα) από τέσσερις διακεκριµένες κληρωτίδες. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1. Ο αριθµός των διαφορετικών αποτελεσµάτων της κλήρωσης είναι ίσος µε 410. 8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες 2. Υπάρχουν 104 – 94 διαφορετικά αποτελέσµατα όπου κληρώνεται τουλάχιστον ένα 0. 3. Υπάρχουν 94 διαφορετικά αποτελέσµατα όπου δεν κληρώνεται κανένα 0. 4. H πιθανότητα το άθροισµα των τεσσάρων αριθµών να είναι ίσο µε 1 είναι ίση µε 4/104.
  • 9. ∆. Ασκήσεις Ερωτήσεις 3 Θεωρούµε δύο κληρώσεις ενός ακέραιου αριθµού από το 1 µέχρι το 10. Κάθε αριθµός προκύπτει µε πιθανότητα 1/10 σε κάθε κλήρωση και τα αποτελέσµατα των δύο κληρώσεων είναι ανεξάρτητα. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύουν και ποιες όχι; 1.1. ΗΗ πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι περιττός αριθµός και στις δύο κληρώσεις είναιπιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι περιττός αριθµός και στις δύο κληρώσεις είναι 1/4.1/4. 9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ20, Μάθηµα 1.7: Πιθανότητες 2.2. ΗΗ πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε τουλάχιστον µία από τις δύοπιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι άρτιος αριθµός σε τουλάχιστον µία από τις δύο κληρώσεις είναι 3/4.κληρώσεις είναι 3/4. 3.3. ΗΗ πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι 10 και στις δύο κληρώσεις είναι 1/100.πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι 10 και στις δύο κληρώσεις είναι 1/100. 4. Η πιθανότητα το αποτέλεσµα να είναι 10 σε τουλάχιστον µία από τις δύο κληρώσεις είναι 19/100.