Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plenaire deel seminar Toekomst kleine corporaties 27 januari 2011

953 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Plenaire deel seminar Toekomst kleine corporaties 27 januari 2011

 1. 1. Welkom op het seminar De toekomst van de kleinere corporatie 27 januari 2011
 2. 2. De brede maatschappelijke context van onze corporaties 27 januari 2011
 3. 3. Programma kabinet <ul><li>Steun voor Europadossier </li></ul><ul><li>Staatsteun vooral voor “social housing” </li></ul><ul><li>Kooprecht </li></ul><ul><li>Huurtoeslag betalen </li></ul><ul><li>Inflatievolgend huurbeleid </li></ul><ul><li>Bezuinigingen treffen doelgroep </li></ul>
 4. 4. ? KREDIET CRISIS
 5. 5. Economie: van west naar oost
 6. 6. Klimaat
 7. 7. Sociaal
 8. 8. Vertrouwenscrisis <ul><li>Politiek wordt niet meer vertrouwd </li></ul><ul><li>Ook vertrouwen in instituties en “elite”staat zwaar onder druk </li></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke organisaties (corporaties) </li></ul></ul><ul><ul><li>Banken </li></ul></ul><ul><ul><li>Professionals </li></ul></ul>
 9. 9. Groei niet meer vanzelfsprekend
 10. 10. Internet en social media
 11. 11. Corporaties: de weg kwijt in het middenveld? GEMEENSCHAP OVERHEID MARKT Verzorgingsstaat, opgebouwd na WO II, langzaam afgebouwd in jaren’80 en ’90 en vervangen door marktdenken <ul><li>Na dominantie marktdenken laatste decennia nu sprake van meervoudige systeemcrisis </li></ul><ul><li>Samenleving slaat door in hyperkapitalisme, hyperconsumentisme, institutionalisering en piramidisering </li></ul><ul><li>Herbezinning op rol en functie: Niet alleen bij corporaties, ook bij andere organisaties in middenveld, politiek en economie </li></ul><ul><li>Instituties bureaucratiseren en pro- fessionals raken los van vak </li></ul>Samenleving nu in transitie….richting tekent zich af eindbestemming nog niet (Wijffels, vd Donk, Scharmer) Burger is vervreemd van overheid en politiek en instituties
 12. 12. Onzekere tijden voor onze doelgroepen <ul><li>Onzeker over o.a. pensioen, globalisering, immigratie </li></ul><ul><li>Werkeloosheid (TNT, Organon, Bouw) </li></ul><ul><li>Door bezuinigingen op maatschappelijke dienstverlening minder welzijn, zorg, sport </li></ul><ul><li>Grotere behoefte aan mantelzorg, zelfwerkzaamheid, ‘eigen kracht centrale’”, vrijwilligerswerk </li></ul><ul><li>Senioren: sociaal isolement, gezondheidsklachten zonder te kunnen verhuizen, doorwerken, </li></ul>
 13. 13. Maatschappij in transitiefase <ul><li>Wijffels e.a.: Systeem zit in een crisis </li></ul><ul><li>Samenleving is in transitie naar een nieuwe ordening </li></ul><ul><li>Neergaande lijn dwingt tot keuzes: </li></ul><ul><ul><li>beetje doormodderen </li></ul></ul><ul><ul><li>terug naar vroeger </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe wegen inslaan </li></ul></ul>
 14. 14. Richting <ul><li>Maatschappelijk ondernemen meer samen met anderen </li></ul><ul><li>Innoveren in duurzaamheid </li></ul><ul><li>Organisaties veranderen en opnieuw verbinden en vernieuwen. </li></ul>
 15. 15. Aan de slag
 16. 16. Toelichting op trends door Ronald van Hecke
 17. 17. Survival of the most compliant R.W. van Hecke RA Branchegroep woningcorporaties 27 januari 2011
 18. 18. Uw inleider <ul><li>R.W. (Roland) van Hecke RA </li></ul><ul><li>Partner BDO, Voorzitter Branchegroep Woningcorporaties BDO </li></ul><ul><li>Professionele ervaring: </li></ul><ul><ul><li>Adviseur/accountant woningcorporaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Brede controle en advies ervaring bij woningcorporaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijzondere onderzoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectmanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuurlijke en toezichthoudelijke ervaring </li></ul></ul>maandag 31 januari 2011
 19. 19. Agenda maandag 31 januari 2011 <ul><li>D ynamiek in de sector </li></ul><ul><li>A andacht voor taakstelling </li></ul><ul><li>E nergie, bent u klaar voor de 2 e ronde? </li></ul><ul><li>B esturing, Beheersing, Toezicht, Verantwoording </li></ul>
 20. 20. ONTWIKKELINGEN WONINGCORPORATIES Dynamiek in de sector
 21. 21. maandag 31 januari 2011 Actualiteiten!
 22. 22. OVERHEID VERSUS SECTOR Ik bepaal mijn eigen koers! Hoezo??
 23. 23. <ul><li>Wat zijn de gevolgen voor onze corporatie? </li></ul>maandag 31 januari 2011
 24. 24. Aandacht voor de taakstelling De voorstellen woningcorporatiestelsel <ul><li>Brief van de Minister op 12 juni 2009 aan 2 e kamer </li></ul><ul><li>“ Corporatiestelsel zodanig vernieuwen dat woco’s hun maatschappelijke opdracht op het terrein van de volkshuisvesting , leefbaarheid en daarmee samenhangende sociale opgaven goed kunnen vervullen” </li></ul><ul><li>Versterken van de positie van de overheid (Rijk en gemeente) ten opzichte van de woco versterken en verhelderen </li></ul>maandag 31 januari 2011
 25. 25. Opbouw van de brief <ul><li>Ontwikkeling van woco’s richting brede zorg voor Wonen </li></ul><ul><li>Vernieuwing van het stelsel </li></ul><ul><li>Relatie woco met Rijk </li></ul><ul><li>Relatie woco met belanghebbenden (o.a. huurders) </li></ul><ul><li>Het werkdomein van woco’s en het oprichten van dochters </li></ul><ul><li>Verbindingen met andere maatschappelijke organisaties en fusies </li></ul><ul><li>Toelating en uittreding </li></ul><ul><li>De organisatie van en de eisen aan het toezicht </li></ul><ul><li>De positionering van de sanerings- en projectsteun </li></ul><ul><li>De staatssteun </li></ul>maandag 31 januari 2011
 26. 26. Brede zorg voor het wonen <ul><li>Begin 19 e eeuw particulier initiatief basis voor de Woco </li></ul><ul><li>Primair doel: zonder winstoogmerk te voorzien in goede en gezonde huisvesting </li></ul><ul><li>Huidige tijd: invulling maatschappelijk ondernemerschap </li></ul><ul><li>Niet beperken tot bouwen en verhuren. </li></ul><ul><li>Maar actief zijn/worden ‘achter de voordeur’ </li></ul><ul><li>Dus meer raakvlakken met Zorg, Welzijn, Onderwijs, Werk en Wijkeconomie “Alles wat in hun vermogen ligt doen ……” </li></ul>maandag 31 januari 2011
 27. 27. Vernieuwing van het stelsel <ul><li>Evaluatie noodzakelijk van bestaande stelsel (brutering/BBSH etc) </li></ul><ul><li>Behoefte aan nieuwe balans tussen zelfstandig ondernemerschap en publieke waarborgen </li></ul><ul><ul><li>Relatie tussen de overheid, woco’s en belanghebbenden moet scherper </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat mag en wat mag niet </li></ul></ul><ul><ul><li>Risico’s verbindingen (weglekken maatschappelijk vermogen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelmatigheid in bedrijfsvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbeteren van intern toezicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Integriteitrisico's </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarborgen van lokale binding bij fusies </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelmatiger extern toezicht </li></ul></ul>maandag 31 januari 2011
 28. 28. Relatie woco met Rijk <ul><ul><li>Woonbeleid wordt lokaal en regionaal ingevuld </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeente legt haar visie op wonen vast in beleidsdocumenten (de gemeentelijke woonvisie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nu: ‘ de woco neemt het gemeentelijk beleid in acht’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Straks: ‘ de woco draagt in redelijkheid bij …” </li></ul></ul><ul><ul><li>Geschillen over inzet: mediation geen oplossing dan rol cfv </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A: de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B: de voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie in gevaar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C: de uitvoering van de voornemens van de woco leidt tot onvoldoende inzet van beschikbaar vermogen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Minister kan aanwijzing geven </li></ul></ul>maandag 31 januari 2011
 29. 29. Verbindingen met andere maatschappelijke organisaties en fusies <ul><li>Verbindingen </li></ul><ul><li>Personele unies toegestaan buiten de branche </li></ul><ul><li>Toezicht echter afzonderlijk </li></ul><ul><li>Fusies </li></ul><ul><li>Doel moet zijn leveren/dienen van maatschappelijke prestaties </li></ul><ul><li>Lokale binding waarborgen </li></ul><ul><li>Fusies > 10.000 woningen worden beoordeeld op belang </li></ul><ul><li>Omvang van corporaties max 80.000 eenheden?? </li></ul><ul><li>Fusie via visitatie monitoren </li></ul><ul><li>Andere samenwerkingsvormen? </li></ul>maandag 31 januari 2011
 30. 30. maandag 31 januari 2011 Energie? e
 31. 31. Europa <ul><li>Corporaties zijn ondernemingen op grond van Europees recht. </li></ul><ul><li>Europese regels over interne markt en mededinging van invloed op corporaties </li></ul><ul><li>(vrije handel binnen Europese markt). </li></ul><ul><li>Woningcorporaties zijn belast met openbare dienstverlening op het terrein van de sociale huisvesting (DAEB). </li></ul><ul><li>De rol van woningcorporaties ligt in het realiseren van woonruimte voor diegenen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, hun bijdrage aan de leefbaarheid en aan de realisatie van maatschappelijk vastgoed in dorpen en wijken. </li></ul>maandag 31 januari 2011
 32. 32. Klaar voor de 2 e ronde? <ul><li>Inventarisatie uitvoeren /impact bepalen o.a.: </li></ul><ul><ul><li>Woningtoewijzing </li></ul></ul><ul><ul><li>DAEB/Niet DAEB activiteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategie </li></ul></ul><ul><li>Administratieve organisatie/interne beheersing o.a.: </li></ul><ul><li>Procedures rondom woningtoewijzing aanscherpen </li></ul><ul><li>Privacy compliance </li></ul><ul><li>Interne controle werkzaamheden bepalen </li></ul><ul><li>Aanbestedingsprocedures herzien? (onderhands, openbaar, Europees) </li></ul><ul><li>Jaarlijkse verantwoording </li></ul><ul><li>Inrichting administratie </li></ul><ul><li>Heroverwegen organisatiestructuur </li></ul><ul><li>Treasury beleid aanpassen? </li></ul>maandag 31 januari 2011
 33. 33. maandag 31 januari 2011 Besturing, Beheersing, Toezicht, Verantwoording De vier elementen van Corporate Governance (= goed bestuur) zijn: besturing, beheersing, toezicht en verantwoording
 34. 34. Maatschappelijk rendement maandag 31 januari 2011
 35. 35. Aandachtsveld maandag 31 januari 2011 Binnen corporatie/samenwerkingsverband Buitenwereld
 36. 36. Situatie Nu <ul><ul><li>Presteren naar vermogen is uitgangspunt </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat is het maatschappelijk rendement van wijkbeheer, schuldhulpverleningswerk of een zorgboerderij? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Politiek doet nog steeds alsof corporaties zwemmen in het geld en onvoldoende presteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector tracht duidelijk te maken dat zij veel doen voor de maatschappelijke omgeving, maar kan dit onvoldoende ‘hard’ maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Een reeds langdurende maar steeds meer prominente discussie! </li></ul></ul><ul><ul><li>Lastig inzichtelijk te maken dat vermogen optimaal wordt inzet voor maatschappelijke doeleinden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lastig maatschappelijke rendement inzichtelijk te maken tbv. forecasting, legitimering, besluitvorming en…verantwoording! </li></ul></ul>maandag 31 januari 2011
 37. 37. Maatschappelijk draagvlak <ul><ul><li>Het meten van Maatschappelijk Rendement stond tot voor kort nog in kinderschoenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Helaas moeten veel corporaties (al dan niet in combinatie met zorgcombinaties) zich door gebrek aan (mogelijkheden tot ) accountability overleveren aan prestatieafspraken met gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>De weg van meten en verantwoorden van maatschappelijk rendement begon met het opvoeren van onrendabele toppen als indicator, om via maatstaven van gemeenschappelijke initiatieven (Aedex) naar gemeentelijke, regionale (Pact) prestatieafspraken te geraken. Sinds enige tijd spitst de discussie zich meer en meer toe op feitelijk meten van toegevoegde waarde van de activiteiten en initiatieven. </li></ul></ul>maandag 31 januari 2011
 38. 38. maandag 31 januari 2011
 39. 39. Jannemiek Verhoeven over de onderzoeksresultaten naar de toekomst van de kleinere corporatie
 40. 40. Wat verwacht ú van de toekomst? 27 januari 2011
 41. 41. Onderzoek <ul><li>Uw verwachtingen van de toekomst over: </li></ul><ul><li>Uw organisatie </li></ul><ul><li>Invloedrijke ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Onzekere ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Oplossingsmogelijkheden </li></ul><ul><li>Betekenis kabinetsplannen </li></ul><ul><li>>> 76 respondenten </li></ul>
 42. 42. Uw organisatie: onherkenbaar?
 43. 43. “Mijn corporatie over 10 jaar”
 44. 44. Ontwikkelingen <ul><li>De gevolgen van de kredietcrisis </li></ul><ul><li>De gevolgen van het Europa-dossier </li></ul><ul><li>Liberalisering van huurprijzen voor inkomens > 43.000 euro </li></ul><ul><li>Het verdwijnen van subsidies voor duurzaamheid </li></ul><ul><li>Het instellen van een kooprecht voor sociale huurwoningen </li></ul><ul><li>Het bijdragen aan de huurtoeslag met 760 miljoen euro </li></ul><ul><li>De komst van een woonautoriteit </li></ul><ul><li>Het toewijzen stapsgewijs beperken tot lagere inkomensgroepen </li></ul><ul><li>Inflatievolgend huurbeleid </li></ul><ul><li>Het gebrek aan vertrouwen bij publiek en pers </li></ul><ul><li>De investeringsnormen van WSW en CFV mbt kasstromen en liquiditeit </li></ul><ul><li>Het instorten van de bouwmarkt </li></ul><ul><li>De demografische krimp binnen de gemeente </li></ul><ul><li>Het vertrek van medewerkers die binnen nu en vijf jaar met pensioen gaan </li></ul><ul><li>‘ Concurrentie’ van grote(re) corporaties in de regio </li></ul><ul><li>Toename van bureaucratische druk als gevolg van veranderende regelgeving </li></ul>
 45. 45. Invloedrijke ontwikkelingen <ul><li>Bijdrage aan de huurtoeslag met 760 mln. euro </li></ul><ul><ul><li>Meer dan 80% zegt: invloed, én meest invloedrijk </li></ul></ul><ul><li>Inflatievolgend huurbeleid </li></ul><ul><li>Bureaucratische druk </li></ul><ul><li>Gevolgen van het Europa-dossier </li></ul><ul><ul><li>Tussen 70-80% zegt: invloed, én erg invloedrijk </li></ul></ul>
 46. 46. Meeste invloed: bijdrage huurtoeslag
 47. 47. “ Toelichting invloed ontwikkelingen”
 48. 48. Top 3 manieren: <ul><li>Strategische heroriëntatie </li></ul><ul><li>Samenwerking met andere corporatie(s) </li></ul><ul><li>Samenwerking met andere maatsch organisaties & professionaliseren medewerkers </li></ul>
 49. 49. Onzekere ontwikkelingen <ul><li>Instellen van het kooprecht </li></ul><ul><li>Gevolgen kredietcrisis </li></ul><ul><li>Concurrentie grote(re) corporaties </li></ul><ul><li>Liberalisering huurprijzen </li></ul><ul><li>Gevolgen Europa-dossier </li></ul>
 50. 50. Meest onzekere ontwikkelingen
 51. 51. Grootste uitdaging kabinetsplannen
 52. 52. Observaties uit de interviews <ul><li>Bestuurders zijn actief en strijdbaar </li></ul><ul><li>Samenwerking met zorg & welzijn; meer projectmatig dan strategisch </li></ul><ul><li>Veel initiatieven op terrein van samenwerking in de bouwketen </li></ul><ul><li>Iedereen rekent de middengroep tot 50.000 tot doelgroep </li></ul><ul><li>Groeiende verschillen in regionale omstandigheden </li></ul>
 53. 53. Scenario voor de toekomst <ul><li>Doel: input voor strategische discussie </li></ul><ul><li>Gebaseerd op grootste onzekerheden </li></ul><ul><ul><li>Instellen van het kooprecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Duur van de crisis </li></ul></ul><ul><li>Middengroepen/ Europa-dossier in scenario’s </li></ul>
 54. 54. Vier scenario’s “ concurrentiemodel” “ versloppingsmodel” “ koopsegregatiemodel” “ slotmodel” Geen kooprecht Kooprecht 10 jaar crisis 2 jaar crisis

×