Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kanteling in de Wmo (Els Diepenmaat)

1,004 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kanteling in de Wmo (Els Diepenmaat)

 1. 1.
 2. 2. De Kanteling in de WmoBestuurlijke bijeenkomst Noord-Kennemerland6 oktober 2011Els Diepenmaat Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord-Holland<br />
 3. 3. De Kanteling in de Wmo<br /><ul><li>Ontwikkelingen en programma’s in samenhang
 4. 4. Waar gaat het in essentie om bij de Kanteling?
 5. 5. Herijking van rollen van gemeenten, instellingen/ professionals en burgers
 6. 6. Inhoudelijke keuzes: verschillende scenario’s als referentiepunt.</li></li></ul><li>gemeenten<br />Decentralisatieopgaven<br /><ul><li>Begeleiding> Wmo
 7. 7. WWNV
 8. 8. Jeugdzorg</li></ul>De Kanteling <br />VNG<br />De Kanteling<br />(CG-raad, VCP, CSO)<br />Programma Welzijn Nieuwe Stijl<br />VWS, VNG, MOgroep<br />WMO<br />instellingen<br />Beter in Meedoen<br />Movisie/ Verwey Jonker<br />Effectieve sociale <br />Interventies etc.<br />burgers<br />
 9. 9. Decentralisatieprocessen <br /><ul><li>2013: Overheveling extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo voor nieuwe instroom. Het betreft zowel individuele als groepsbegeleiding (dagbesteding).
 10. 10. Vanaf 2014 voor alle cliënten die thans gebruik maken van deze functie begeleiding.
 11. 11. 2013: Wet Werken naar Vermogen,stimuleren onderkant van de arbeidsmarkt.
 12. 12. Vanaf 2014: fasegewijze overheveling van taken Jeugdzorg van provincies naar gemeenten</li></ul> Deze decentralisatieprocessen raken voor een deel dezelfde kwetsbare doelgroepen.<br />
 13. 13. De Kanteling in de Wmo<br /><ul><li>Wmo = participatiewet, meedoen van àlle burgers
 14. 14. Compensatieplicht: plicht van gemeenten om burgers te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving en beperkingen te ‘compenseren’ die participatie in de weg staan (4 domeinen).
 15. 15. Project de Kanteling (VNG): ondersteunen van gemeenten bij het invulling geven van de compensatieplicht
 16. 16. Wmo is kaderwet, gemeenten veel beleidsvrijheid voor lokale inkleuring en inhoudelijke keuzes</li></li></ul><li>De Kanteling= omdenken<br /><ul><li>Van claimgericht en aanbodgericht naar vraaggericht en resultaatgericht
 17. 17. Van denken in termen van (individuele) voorzieningen en hulpmiddelen naar denken in termen van zelfredzaamheid en participatie
 18. 18. Van standaardoplossingen naar maatwerk en integraliteit
 19. 19. Van systeemwereld naar de burger centraal</li></li></ul><li>De Kanteling= herijking van rollen<br /><ul><li>Burgers: van ‘claimen’/ verzekerd recht en voorzieningen naar zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit
 20. 20. Instellingen/ professionals:van aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht (beste oplossing voor burgers)
 21. 21. Overheid: Van government naar governance. Van verstrekker van voorzieningen naar facilitator van zelfredzaamheid. </li></li></ul><li>Welzijn Nieuwe Stijl: de doelen<br /><ul><li>Gemeenschappelijker: betere verbinding tussen gemeentelijke doelen en inzet van brede veld van welzijn (gezamenlijke maatschappelijke agenda)
 22. 22. Professioneler en effectiever: inzet professionals afgestemd op visie gemeente en vraag van burgers. Sturen op resultaten i.p.v. producten.
 23. 23. Efficiënter: preventie, combinaties van zorg en welzijn, individueel en collectief, kostenreductie in de zorg</li></li></ul><li>Twee speerpunten Welzijn Nieuwe Stijl<br /><ul><li>Het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgeveren opdrachtnemer, tussen gemeenten en welzijnsinstellingen
 24. 24. Het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnwerk, aansluitend bij nieuwe omstandigheden</li></li></ul><li>Welzijn Nieuwe Stijl: de bakens<br />Gericht op de vraag achter de vraag<br />Direct er op af<br />Gebaseerd op de eigen kracht van de burger<br />Formele en informele zorg/netwerken in optimale verhouding<br />Doordachte balans van collectief en individueel<br />Integraal werken<br />Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht<br />Gebaseerd op ruimte voor de professional<br />
 25. 25. Inhoud stuurt de beweging (RMO) <br />Drie scenario’s om inhoud te geven aan de Wmo:<br />1. ‘De gemeente aan het roer’<br />2. ‘Stuurman van je eigen leven’ <br />3. ‘De burger en zijn verbanden’<br />
 26. 26. Scenario 1: De gemeente aan het roer<br /><ul><li>Sturende gemeente: sturen, financieren, faciliteren
 27. 27. Bij elkaar brengen van beleidssectoren
 28. 28. Professionele ondersteuning door gemeente ingekocht (m.n collectief en preventief)
 29. 29. Outreachende professionals/ maatschappelijke werker ( Er op Af!)
 30. 30. Centraal Wmo loket, gemeentelijke beleidsmedewerkers
 31. 31. Rol burgers: weinig vrijwillige inzet, kwetsbare burgers gestimuleerd tot zelfredzaamheid
 32. 32. Risico: hoge kosten, gemeente als bemoeial gezien</li></li></ul><li>Scenario 2:Stuurman van je eigen leven <br /><ul><li>Zelfregie, autonome individuen
 33. 33. Rol gemeente: includerend beleid, participatiebudget, PGB
 34. 34. Voor en door cliënten
 35. 35. Individuele voorzieningen (participatiebudget/ PGB)
 36. 36. Professionele aanbieders werken marktgericht
 37. 37. ‘Zelfregiecentra’ met inzet van ervaringsdeskundigen
 38. 38. Rol van burgers: actief als consument en cliënt, kwetsbare burgers zijn onafhankelijk
 39. 39. Risico: disbalans tussen sturen en overlaten</li></li></ul><li>Scenario 3: De burger en zijn verbanden<br /><ul><li>Actieve civil society, ruimte voor verschil
 40. 40. Rol gemeente: faciliteren, weinig sturen
 41. 41. Initiatieven/ arrangementen ontstaan van onderop
 42. 42. Professionele inzet aanvullend op informele netwerken
 43. 43. Terughoudende professional/ opbouwwerker
 44. 44. Rol burgers: actieve vrijwillige inzet/ informele netwerken, kwetsbare burgers ondersteund door/ afhankelijk van inzet vrijwilligers
 45. 45. Risico’s: ongewenste ongelijkheid, bevoogdende burgers</li></li></ul><li>En hoe gaat u invulling geven aan de Kanteling in de Wmo?<br />

×