Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Survival of the most compliant mkw 27 jan 2011

670 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Survival of the most compliant mkw 27 jan 2011

 1. 1. Survival of the most compliant<br />R.W. van Hecke RA<br />Branchegroep woningcorporaties<br />27 januari 2011<br />
 2. 2. woensdag 26 januari 2011<br />Uw inleider<br />R.W. (Roland) van Hecke RA<br />Partner BDO, Voorzitter Branchegroep Woningcorporaties BDO <br />Professionele ervaring:<br />Adviseur/accountant woningcorporaties<br /> Brede controle en advies ervaring bij woningcorporaties<br /> Bijzondere onderzoeken<br />Projectmanagement<br />Bestuurlijke en toezichthoudelijke ervaring<br />
 3. 3. woensdag 26 januari 2011<br />Agenda<br />Dynamiek in de sector<br />Aandacht voor taakstelling<br />Energie, bent klaar voor de 2e ronde?<br />Besturing, Beheersing, Toezicht, Verantwoording<br />
 4. 4. 4<br />ONTWIKKELINGEN WONINGCORPORATIES<br />Dynamiek in de sector<br />
 5. 5. woensdag 26 januari 2011<br />Actualiteiten!<br />
 6. 6. OVERHEID VERSUS SECTOR<br />Hoezo??<br />Ik bepaal mijn eigen koers!<br />
 7. 7. Wat zijn de gevolgen voor onze corporatie?<br />woensdag 26 januari 2011<br />
 8. 8. woensdag 26 januari 2011<br />Aandacht voor de taakstellingDe voorstellen woningcorporatiestelsel<br />Brief van de Minister op 12 juni 2009 aan 2e kamer<br />“Corporatiestelsel zodanig vernieuwen dat woco’s hun maatschappelijke opdracht op het terrein van de volkshuisvesting, leefbaarheid en daarmee samenhangende sociale opgaven goed kunnen vervullen”<br />Versterken van de positie van de overheid (Rijk en gemeente) ten opzichte van de woco versterken en verhelderen<br />
 9. 9. woensdag 26 januari 2011<br />Opbouw van de brief<br />Ontwikkeling van woco’s richting brede zorg voor Wonen<br />Vernieuwing van het stelsel<br />Relatie woco met Rijk<br />Relatie woco met belanghebbenden (o.a. huurders)<br />Het werkdomein van woco’s en het oprichten van dochters<br />Verbindingen met andere maatschappelijke organisaties en fusies<br />Toelating en uittreding<br />De organisatie van en de eisen aan het toezicht<br />De positionering van de sanerings- en projectsteun<br />De staatssteun<br />
 10. 10. woensdag 26 januari 2011<br />Brede zorg voor het wonen<br />Begin 19e eeuw particulier initiatief basis voor de Woco<br />Primair doel: zonder winstoogmerk te voorzien in goede en gezonde huisvesting <br />Huidige tijd: invulling maatschappelijk ondernemerschap<br />Niet beperken tot bouwen en verhuren. <br />Maar actief zijn/worden ‘achter de voordeur’<br />Dus meer raakvlakken met Zorg, Welzijn, Onderwijs, Werk en Wijkeconomie“Alles wat in hun vermogen ligt doen ……”<br />
 11. 11. woensdag 26 januari 2011<br />Vernieuwing van het stelsel<br />Evaluatie noodzakelijk van bestaande stelsel (brutering/BBSH etc)<br />Behoefte aan nieuwe balans tussen zelfstandig ondernemerschap en publieke waarborgen<br />Relatie tussen de overheid, woco’s en belanghebbenden moet scherper<br />Wat mag en wat mag niet <br />Risico’s verbindingen (weglekken maatschappelijk vermogen)<br />Doelmatigheid in bedrijfsvoering<br />Verbeteren van intern toezicht<br />Integriteitrisico's<br />Waarborgen van lokale binding bij fusies<br />Doelmatiger extern toezicht<br />
 12. 12. woensdag 26 januari 2011<br />Relatie woco met Rijk<br /><ul><li>Woonbeleid wordt lokaal en regionaal ingevuld
 13. 13. Gemeente legt haar visie op wonen vast in beleidsdocumenten (de gemeentelijke woonvisie)
 14. 14. Nu: ‘ de woco neemt het gemeentelijk beleid in acht’
 15. 15. Straks: ‘de woco draagt in redelijkheid bij …”
 16. 16. Geschillen over inzet: mediation geen oplossing dan rol cfv</li></ul>A: de voorgenomen activiteiten passen bij de vermogenspositie<br />B: de voorgenomen activiteiten brengen de financiële positie in gevaar. <br />C: de uitvoering van de voornemens van de woco leidt tot onvoldoende inzet van beschikbaar vermogen<br /><ul><li>Minister kan aanwijzing geven</li></li></ul><li>woensdag 26 januari 2011<br />Verbindingen met andere maatschappelijke organisaties en fusies<br />Verbindingen<br />Personele unies toegestaan buiten de branche<br />Toezicht echter afzonderlijk<br />Fusies<br />Doel moet zijn leveren/dienen van maatschappelijke prestaties<br />Lokale binding waarborgen<br />Fusies > 10.000 woningen worden beoordeeld op belang<br />Omvang van corporaties max 80.000 eenheden??<br />Fusie via visitatie monitoren<br />Andere samenwerkingsvormen?<br />
 17. 17. woensdag 26 januari 2011<br />Energie?e<br />
 18. 18. Europa<br />Corporaties zijn ondernemingen op grond van Europees recht.<br />Europese regels over interne markt en mededinging van invloed op corporaties<br />(vrije handel binnen Europese markt).<br />Woningcorporaties zijn belast met openbare dienstverlening op het terrein van de sociale huisvesting (DAEB).<br />De rol van woningcorporaties ligt in het realiseren van woonruimte voor diegenen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, hun bijdrage aan de leefbaarheid en aan de realisatie van maatschappelijk vastgoed in dorpen en wijken.<br />woensdag 26 januari 2011<br />
 19. 19. Klaar voor de 2e ronde?<br />Inventarisatie uitvoeren /impact bepalen o.a.:<br /><ul><li>Woningtoewijzing
 20. 20. DAEB/Niet DAEB activiteiten
 21. 21. Strategie</li></ul>Administratieve organisatie/interne beheersing o.a.:<br />Procedures rondom woningtoewijzing aanscherpen<br />Privacy compliance<br />Interne controle werkzaamheden bepalen<br />Aanbestedingsprocedures herzien? (onderhands, openbaar, Europees)<br />Jaarlijkse verantwoording <br />Inrichting administratie<br />Heroverwegen organisatiestructuur<br />Treasury beleid aanpassen?<br />woensdag 26 januari 2011<br />
 22. 22. woensdag 26 januari 2011<br />Besturing, Beheersing, Toezicht, Verantwoording<br />De vier elementen van CorporateGovernance(= goed bestuur) zijn:<br />besturing, beheersing, toezicht en verantwoording<br />
 23. 23. woensdag 26 januari 2011<br />Maatschappelijk rendement <br />
 24. 24. Aandachtsveld<br />woensdag 26 januari 2011<br />Binnen corporatie/samenwerkingsverband<br />Buitenwereld<br />
 25. 25. Situatie Nu<br />Presteren naar vermogen is uitgangspunt<br /><ul><li>Wat is het maatschappelijk rendement van wijkbeheer, schuldhulpverleningswerk of een zorgboerderij?</li></ul>Politiek doet nog steeds alsof corporaties zwemmen in het geld en onvoldoende presteren<br />Sector tracht duidelijk te maken dat zij veel doen voor de maatschappelijke omgeving, maar kan dit onvoldoende ‘hard’ maken<br />Een reeds langdurende maar steeds meer prominente discussie!<br />Lastig inzichtelijk te maken dat vermogen optimaal wordt inzet voor maatschappelijke doeleinden?<br />Lastig maatschappelijke rendement inzichtelijk te maken tbv. forecasting, legitimering, besluitvorming en…verantwoording!<br />woensdag 26 januari 2011<br />
 26. 26. Maatschappelijk draagvlak<br />Het meten van Maatschappelijk Rendement stond tot voor kort nog in kinderschoenen<br />Helaas moeten veel corporaties (al dan niet in combinatie met zorgcombinaties) zich door gebrek aan (mogelijkheden tot ) accountability overleveren aan prestatieafspraken met gemeenten<br />De weg van meten en verantwoorden van maatschappelijk rendement begon met het opvoeren van onrendabele toppen als indicator, om via maatstaven van gemeenschappelijke initiatieven (Aedex) naar gemeentelijke, regionale (Pact) prestatieafspraken te geraken. Sinds enige tijd spitst de discussie zich meer en meer toe op feitelijk meten van toegevoegde waarde van de activiteiten en initiatieven.<br />woensdag 26 januari 2011<br />
 27. 27. woensdag 26 januari 2011<br />

×