การวางแผนการจัดการความรู้

2,594 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การวางแผนการจัดการความรู้

 1. 1. LOGO การวางแผนการจัดการความรู้ ระดับอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. Contents องค์ประกอบการวางแผนจัดการความรู้1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย2 การวิเคราะห์ SWOT/TOWS Matrix3 ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ KM4 KM Action Plan5
 3. 3. องค์ประกอบที่ 1
 4. 4. องค์ประกอบที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ การวิเคราะห์ SWOT การวางกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
 5. 5. องค์ประกอบที่ 3 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ ของการจัดการ ความรู้ เป้ าหมาย ๒๕๕ ๗ ๒๕๕ ๘ ๒๕๕ ๙ ๒๕๖ ๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ .......................... .......................... ............................. ............................ ............................. กลยุทธ์ ๑.๑ .......................... .......................... ............................. ............................
 6. 6. องค์ประกอบที่ 4
 7. 7. กระบวนการในการจัดกิจกรรมในแผน การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้
 8. 8. SWOT
 9. 9. การเขียน SWOT แบบสรุปตัวเลข S1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ S2 บุคลากรมีความสามารถสูงทางด้านการจัดการ ความรู้ S3 หน่วยงานมีพันธกิจเฉพาะด้านการจัดการความรู้ S4 เครื่องมือการจัดการความรู้ของหน่วยงานมีความ ทันสมัย W1 ผู้บริหารขาดทักษะด้านการจัดการความรู้ W2 บุคลากรไม่ได้รับการอบรมการจัดการความรู้ ต่อเนื่อง W3 ไม่มีเครื่องมือการจัดการความรู้ W4 งบประมาณการจัดการความรู้มีจากัด O1 หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการอบรมการ จัดการความรู้ O2 ภาครัฐกาหนดแผนพัฒนาการจัดการความรู้ที่ ต้องปฏิบัติ O3 โครงการช่วยเหลือด้านการจัดการความรู้จาก มหาวิทยาลัย O4 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบฝึกอบรม T1 กฎระเบียบราชการมีความยุ่งยากในการจัดการ ความรู้ T2 เทคโนโลยีการจัดการความรู้ต้องนาเข้ามีราคาสูง มาก T3 โปรแกรมเฉพาะการจัดการความรู้มีราคาแพง
 10. 10. TOWS Matrix
 11. 11. การเขียนตารางวิเคราะห์ TOWS Matrix TOWS Matrix (S) S1 S2 S3 MIS S4 S5 S6 S7 (W) W1 W2 W3 W4 W5 W6 (O) O1 Logfile O2 O3 O4 (SO) - (S1,S3,S4,S6,O3,O4) - (WO) - (W2,W5,O2,O3) (T) T1 T2 T3 T4 (ST) - (S2,S4,S6,T2,T3,T4) (WT) - (W4,W4,W6,T2,T3,T4)
 12. 12. ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ด้านการบริหาร ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 13. 13. กลยุทธ์การจัดการความรู้ 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 2) กลยุทธ์เชิงป้ องกัน (ST Strategy) 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy)
 14. 14. กรอบแนวคิดแผนการจัดการความรู้
 15. 15. KM Action Plan
 16. 16. KM Action Plan
 17. 17. การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
 18. 18. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
 19. 19. บูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 20. 20. ระดับของแผนการจัดการความรู้ วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้ าประสงค์ การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ •แผนปฏิบัติการ / กิจกรรม
 21. 21. บทสรุป  การวางแผนการจัดการความรู้ประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก ๆ องค์ประกอบ1 องค์ประกอบ2 องค์ประกอบ3 องค์ประกอบ4 แผนปฏิบัติการจัดการความรู้
 22. 22. คาถาม
 23. 23. LOGO รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรรมการประจาหลักสูตรสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com วิทยากร

×