Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hr of TAT

1,261 views

Published on

 • Be the first to comment

Hr of TAT

 1. 1. <ul><li>สมาชิกกลุ่ม </li></ul><ul><ul><li>นางสาวสายพิณ รำพรรณ์ 53100875 </li></ul></ul><ul><ul><li>นายภคพล เกษรบัว 53100790 </li></ul></ul><ul><ul><li>นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ 53101162 </li></ul></ul><ul><ul><li>นายพสุธัช วิสิฐพงศ์พันธ์ 53100783 </li></ul></ul><ul><ul><li>นางภคมน นิลจันทร์ 53100806 </li></ul></ul><ul><ul><li>นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร 53101186 </li></ul></ul>
 2. 2. วิสัยทัศน์ผู้ว่าการ <ul><li>สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ </li></ul><ul><li>1) Digital / Emotional Marketing </li></ul><ul><li>2) Branding </li></ul><ul><li>3) Sustainable Tourism / </li></ul><ul><li>Green Tourism </li></ul><ul><li>4) Crisis Management </li></ul><ul><li>5) Organization Management </li></ul>นายสุรพล เศวตเศรณี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 3. 3. พันธกิจ <ul><ul><li>1. ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>2. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ </li></ul></ul><ul><ul><li>3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล </li></ul></ul>วิสัยทัศน์ ททท . การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. 5. KEY ISSUE & KEY CHALLENGES ในปี 5-10 ปีข้างหน้า <ul><li>ด้านบริหารจัดการองค์กร </li></ul><ul><li>- พัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบ SEPA อย่างสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ </li></ul><ul><li>- เตรียมพร้อมรับมือกับข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่องการเปิดการค้าเสรี FTA ที่จะต้องมีการต่อรอง แบบ Win-Win </li></ul><ul><li>- การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (Strategic Partners) เพื่อการทำงานอย่างมีบูรณาการ </li></ul><ul><li>- การสร้างความสัมพันธ์และบริหาร Stakeholders เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความ พึงพอใจกับการทำงานและการให้บริการของ ททท . </li></ul><ul><li>- การจัดทำกลยุทธ์ในการกำกับดูแลบริษัทร่วมทุน </li></ul><ul><li>- การบริหารและจัดการทรัพย์สินของ ททท . ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมูลค่ามากขึ้น </li></ul><ul><li>- การจัดเตรียมแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กร </li></ul><ul><li>- เลื่อนอันดับในจำนวน 52 รัฐวิสาหกิจ จากการจัดอันดับโดยทริส </li></ul>
 5. 6. <ul><li>ค่านิยมองค์กร (Corporate Value) </li></ul><ul><li>- มีความชำนาญในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>- เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ “ ประเทศไทย ” </li></ul><ul><li>- คิดถึงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว คิดถึง ททท . </li></ul><ul><li>- มีส่วนช่วยเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทย </li></ul>KEY ISSUE & KEY CHALLENGES ในปี 5-10 ปีข้างหน้า
 6. 7. ปรัชญาการบริหารและการจัดการ (Management Philosophy) - มีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างมืออาชีพ - บริหารโปร่งใส มีจรรยาบรรณตามหลักธรรมาภิบาล - ความเท่าเทียม เสมอภาคในการแสดงความคิดเห็นภายในองค์กร - ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการทำงาน - เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม - มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม - รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย KEY ISSUE & KEY CHALLENGES ในปี 5-10 ปีข้างหน้า
 7. 8. 1) ททท . ถูกกำหนดให้เข้าระบบ SEPA ในปีงบประมาณ 2555 2) ททท . กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายบุคลากรสู่ New Generation เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงกำลังจะเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก ในอีก 5 ปีข้างหน้า 3) การบริหารจัดการองค์กร ได้คะแนนจากการประเมินผลโดยทริส ในปี 2552 ได้ 3.12 คะแนน ( ปี 2551 ได้คะแนน 3.13) 4) จากผลคะแนนประเมินของทริส ททท . ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 26 จาก ทั้งหมด 52 รัฐวิสาหกิจ ( ในปี 2551 ได้คะแนนประเมินผลรวม 3.71) 5) การบริหารความเสี่ยงในทุกภาวะวิกฤตที่มีความถี่สูงขึ้นทั้งจากปัจจัย ภายในและภายนอก วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร
 8. 10. รายการสมรรถนะหลัก (Core Competency ) หลักสูตรการพัฒนา แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์ ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการสร้างคุณค่าจากการปฏิบัติงาน ความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า การเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินงานเพื่อมุ่งประโยชน์องค์กร TAT Way I สำหรับ พนักงานปฎิบัติการ แนะนำองค์กร ททท . และภารกิจการตลาดการท่องเที่ยว จุดประกายความคิดใหม่ ( Innovative Mindset ) การบริการของ ททท . และบทบาทระดับบุคคล ทักษะการประสานงาน ระดับพื้นฐาน ( Effective coordination ) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( Team building ) TAT Way II สำหรับ ผู้บริหารระดับต้น การตลาดเชิงกลยุทธ์ระดับกลาง ( Intermediate Strategic Marketing ) คิดใหม่ทำใหม่ในกระบวนงานและใน ททท . ( Pre - Workshop Assignment & Case Study ) กรณีศึกษา : การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้บริการ โดยพี่เก่า ททท . กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( Team building ) TAT Way III สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง การตลาดเชิงกลยุทธ์ระดับสูง ( Advanced Strategic Marketing ) คิดใหม่ทำใหม่ในกระบวนงานและใน ททท . ( Pre - Workshop Assignment & Case Study ) กรณีศึกษา : การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการให้บริการ โดยพี่เก่า ททท . กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( Team building )
 9. 11. แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ – พันธกิจ – เป้าประสงค์ – กลยุทธ์ – แผนงาน / โครงการ
 10. 13. และ ความเชื่อมโยง ของวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์ ททท . เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ทางด้านการตลาดการท่องเที่ยว  มีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  <ul><li>เพื่อพัฒนาองค์กรให้สามารถดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างเชี่ยวชาญ จนเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ </li></ul><ul><li>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กร </li></ul><ul><li>เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน </li></ul><ul><li>( ต่อเนื่องและเกิดการหมุนเวียนภายในประเทศ ) </li></ul> ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักการตลาด มืออาชีพ  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล  ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ เป้าประสงค์ 2 ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย ให้ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า และประทับใจ 1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า เป้าประสงค์ 1 เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 1. ขยายตลาดต่างประเทศ 2. ขยายตลาดในประเทศ 3. ส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสู่การแข่งขัน 4. พัฒนาฐานข้อมูล เป้าประสงค์ 3 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาด ที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบพัฒนาบุคลากร วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ กลยุทธ์ (Corporate Objective) (Strategic Objective) เป้าประสงค์ (Mission) (Vision) (Strategy )
 11. 14. พันธกิจ 1 พันธกิจ 2 พันธกิจ 3 แผนงาน กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการตลาดการท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย <ul><li>พันธกิจ </li></ul><ul><li>ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล </li></ul>กลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนงาน แผนงาน เป้าประสงค์ 1 เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 1.1 ขยายตลาดต่างประเทศ 1.2 ขยายตลาดในประเทศ 1.3 ส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสู่การแข่งขัน 1.4 พัฒนาฐานข้อมูล 1.1.1 สร้างฐานตลาด Leisure 1.1.2 ขยายตลาดคุณภาพ 1.1.3 เพิ่มศักยภาพแข่งขัน 1.2.1 สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิต 1.2.2 ส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง 1.2.3 สร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 1.3.1 ส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 1.3.2 สนับสนุนสินค้าการท่องเที่ยวในกระแสความต้องการของตลาด 1.4.1 สำรวจ ศึกษา วิจัย 1.4.2 จัดทำฐานข้อมูลตลาด เป้าประสงค์ 2 ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย ให้ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า และประทับใจ 2.1 เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า 2.1.1 สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ “ประเทศไทย” 2.1.2 รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว 2.1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติ ของการเรียนรู้ 2.1.4 ส่งเสริมสินค้าที่สนับสนุนภาพลักษณ์ ประเทศไทย เป้าประสงค์ 3 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล พันธกิจ 2 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบพัฒนาบุคลากร พันธกิจ 3 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 3.1.1 พัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล 3.1.2 พัฒนาบุคลากร 3.2.1 พัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศองค์กร 3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 3.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล
 12. 15. กลยุทธ์ เป้าประสงค์ (Strategic Objective) พันธกิจ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบพัฒนาบุคลากร 3. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ 3.1.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 1) ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารผลงาน (Performance Management) 2 ) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคลากร 3) จัดทำมาตรฐานปฏิบัตงาน (Job Standard) 4) เพิ่มสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 3.1.2 พัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรตาม Competency Based 2 ) พัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการและสร้างภาวะผู้นำ 3) พัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศตลาด 4) สร้างระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 5) เสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 1. ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และโครงสร้างองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. พัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap ของตำแหน่งต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ตำแหน่ง 1) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ระบบ 1) จำนวนผู้ผ่านการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 13. 16. 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์ เป้าประสงค์ (Strategic Objective) 3. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล พันธกิจ  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล แผนงาน โครงการ 3.2.1 พัฒนา / ปรับปรุงระบบสารสนเทศองค์กร 1) จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) 3) พัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารเพื่อการสืบค้น 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและ e-PART 6) บำรุงรักษาเช่าสายสัญญาณและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน 3.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 1) จัดทำแผนการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและพัฒนาระบบบริหารงาน 2) ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายสำรองข้อมูล 3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤตและคู่มือการปฏิบัติงาน 4) พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน 5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดทำแผนด้านบริหารความเสี่ยง / ควบคุมภายใน 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบภายใน 2) ตรวจสอบการดำเนินงานของ ททท . 3) กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Audit Committee Project) 4) พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน 3.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล 1) จัดทำแผนวิสาหกิจ 2555-2559 2) พัฒนาระบบจัดทำแผนตลาดการท่องเที่ยว 3) จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 4) เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 1) ค่าคะแนนการบริหารจัดการสารสนเทศอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3 1) ค่าคะแนนเฉลี่ยการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3 1) ค่าคะแนนการตรวจสอบภายในอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3 1) ค่าคะแนนหมวดการดำเนินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายการการจัดทำแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการอยู่ในระดับไม่ตำกว่า 3 1. ค่าคะแนนจากการประเมินผลการดำเนินงานในหมวดการบริหารจัดการองค์กรประจำปีบัญชี 2554 อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 3.0 ตัวชี้วัด
 14. 17. 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีสมดุล 2) สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า 3) ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ชัดเจน 4) บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ในครอบครองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านมูลค่าและคุณค่า 5) พัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบ SEPA ได้อย่างสมบูรณ์ 6) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของบุคลากรในองค์กรและบุคลากรในอุตสาหกรรมในการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการท่องเที่ยวตามข้อตกลง FTA 7) ดำเนินการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือภาวะวิกฤตทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 8) ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Strategic Partners) และกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสามารถร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยได้อย่างราบรื่น แนวทางการดำเนินงาน
 15. 19. สมรรถนะ (Competency) คือองค์ประกอบของ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่บุคลากรควรมี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ หรือบรรลุเป้าหมายที่องค์กรหรือหน่วยงานกำหนด เช่น บรรลุ KPI ผลงานที่เป็นเลิศ หรือ เป้าหมายการทำงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) Competency คุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification)
 16. 20. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองวารสาร รายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) ชื่อตำแหน่งในสายงาน ฝ่าย ผช . ฝ่าย ผอ . กอง ผช . กอง งานนิตยสาร งานหนังสือพิเศษ งานการตลาดวารสาร หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 ความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการสร้างคุณค่าจากการปฏิบัติงาน 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 การเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 การดำเนินงานเพื่อมุ่งประโยชน์องค์กร 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
 17. 21. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองวารสาร 1 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : การผลิตวารสาร หนังสือและสิ่งพิมพ์พิเศษอื่นๆ คำจำกัดความ : ผลิตวารสารรายเดือน หนังสือ และสิ่งพิมพ์พิเศษ เช่นโปสการ์ด ปฏิทิน ในโอกาสต่างๆจำหน่ายเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในประเทศ องค์ประกอบ : (1) กำหนดแนวเนื้อหา และภาพของหนังสือ และสิ่งพิมพ์พิเศษแต่ละฉบับ (2) สำรวจเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ จัดทำต้นฉบับ (3) จัดทำอาร์ตเวิร์คส่งพิมพ์ ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้พื้นฐานในกระบวนการจัดทำวารสาร หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ </li></ul><ul><li>มีความรู้ในข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>สามารถเขียนสารคดี และการเขียนคอลัมน์ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ </li></ul><ul><li>มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพประกอบสารคดี </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจแผนตลาด ททท . และสามารถผลิตวารสาร หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆให้สอดรับกับนโยบายของ ททท . </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจตลาดหนังสือท่องเที่ยวและสามารถจัดทำเนื้อหา รูปภาพและอาร์ตเวิร์ค ให้ทันสมัยและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายได้ </li></ul><ul><li>สามารถให้คำแนะนำในการผลิตวารสาร หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ให้พนักงานในระดับ 1 ได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ภาวะการแข่งขันในตลาดหนังสือเพื่อวางกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ </li></ul><ul><li>มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ </li></ul><ul><li>สามารถวิเคราะห์ กำหนด วางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ หนังสือให้มีคุณค่าน่าสนใจ </li></ul><ul><li>สามารถประสานงานและอำนวยการให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 18. 22. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองวารสาร 2 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : ถ่ายภาพ คำจำกัดความ : ถ่ายภาพกิจกรรมและประเพณี , แหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประเทศไทย องค์ประกอบ : (1) ถ่ายภาพ (2) จัดแสงเพื่อการถ่ายภาพในส่วน INDOOR และ OUTDOOR (3) ตกแต่งภาพเพื่อนำภาพมาใช้ได้ตามความต้องการ ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้ ความสามรถในการถ่ายภาพเบื้องต้น </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามรถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ , การจัดองค์ประกอบภาพ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพได้ เช่น การใช้แฟลช , มอเตอร์ไดรท์ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการถ่ายภาพ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถในการทำงานถ่ายภาพร่วมกับผู้อื่นได้ </li></ul><ul><li>สามารถคิดสร้างสรรค์ ( Create ) ภาพที่จะทำการถ่าย เช่น ถ่ายภาพสงกรานต์ ต้องมีความคิดว่าจะถ่ายภาพในอารมณ์แบบใดถึงจะสื่อให้เห็นเป็นงานกิจกรรมสงกรานต์ได้เป็นต้น </li></ul><ul><li>ให้คำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกันหรือผู้เกี่ยวข้องได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ( มีประสบการณ์สูง ) </li></ul><ul><li>มีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ( Create ) ภาพที่จะถ่ายให้มีความสมดุล จัดองค์ประกอบภาพ การใช้แสง และอุปกรณ์ต่างๆให้ภาพมีความสวยงามเหมาะสม </li></ul><ul><li>สามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้มีความราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและองค์กร </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการบริหารงานด้านการถ่ายภาพให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเป็นไปตามความต้องการใช้ภาพในแต่ละปี </li></ul><ul><li>สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ให้คำแนะนำ และเสนอความคิดเห็นในการใช้ภาพเพื่อการเผยแพร่ได้เนื่องจากภาพเป็นสื่อในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ </li></ul><ul><li>มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพสามารถควบคุมการถ่ายภาพให้เป็นไปตามรูปแบบ Concept ที่วางไว้ได้ </li></ul>
 19. 23. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองวารสาร 3 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : การจัดทำคลังภาพถ่ายคุณภาพ คำจำกัดความ : การจัดทำคลังภาพถ่ายคุณภาพเพื่อบริการกองงานต่างๆใน ททท . องค์ประกอบ : (1) คัดเลือกภาพถ่ายคุณภาพจากการจัดทำอนุสาร อ . ส . ท . (2) จัดทำระบบจัดเก็บภาพที่ทันสมัย ง่ายต่อการค้น สะดวกต่อการใช้งาน (3) จัดระบบบริการที่ตอบสนองความต้องการของกองงานต่างๆได้มากขึ้น ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้พื้นฐานในกระบวนการถ่ายภาพ </li></ul><ul><li>มีความรู้ในข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บภาพ </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจแผนตลาด ททท . เพื่อจัดหาภาพถ่ายไว้รองรับความต้องการทางการตลาด </li></ul><ul><li>สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้ระบบการจัดเก็บภาพ </li></ul><ul><li>สามารถอธิบายการใช้งานของระบบให้ผู้ที่ใช้บริการเข้าใจได้ </li></ul><ul><li>สามารถวางแผนระบบการจัดเก็บภาพให้ทันสมัยและง่ายต่อการสืบค้น </li></ul><ul><li>มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาคลังภาพให้มีคุณภาพระดับแนวหน้า </li></ul><ul><li>สามารถให้คำนะนำและแก้ปัญหาการใช้งานระบบแก่พนักงานที่มีระดับความเชี่ยวชาญ 2 ได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การแข่งขันของภาพถ่ายที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อวางกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ </li></ul><ul><li>สามารถประสานงานและอำนวยการให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 20. 24. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองวารสาร 4 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : การวางแผนจัดจำหน่ายและบริหารสินค้าคงเหลือ คำจำกัดความ : การวางแผนจัดจำหน่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ที่กองวารสารผลิตขึ้น และบริหารจัดการสินค้าคงเหลือเช่น การจำหน่ายหรือจ่ายแจกตามนโยบายขององค์กร องค์ประกอบ : (1) การวางแผนการจัดจำหน่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ที่กองวารสารผลิตขึ้น (2) การวิเคราะห์ปัจจัยตลาดวารสารและสิ่งพิมพ์ ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนจัดจำหน่าย และสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบและจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดจำหน่าย </li></ul><ul><li>ควบคุมสินค้าคงเหลือตามแผนการบริหารสินค้าคงเหลือ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดจำหน่ายและประเมินสถานการณ์ กำหนดแนวทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนจำนวนการผลิต </li></ul><ul><li>มีความคิดสร้างสรรค์ในแนวทางการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าและวางกลยุทธ์การจัดจำหน่ายให้เหนือคู่แช่งขัน </li></ul><ul><li>กำหนดนโยบายการขายที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถการขายได้ </li></ul>
 21. 25. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองวารสาร 5 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : การจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขายวารสารและสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ คำจำกัดความ : การจัดจำหน่ายและส่งเสริมการขายวารสารและสิ่งพิมพ์พิเศษต่างๆ องค์ประกอบ : (1) การจัดจำหน่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ที่กองวารสารผลิตขึ้น (2) การจัดหาสมาชิกวารสาร (3) การวิเคราะห์ตลาดวารสารและสิ่งพิมพ์ ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้พื้นฐานในระบบการจัดจำหน่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ของ ททท . </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องสมาชิกวารสารเป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>ปฏิบัติการจัดจำหน่ายได้ตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด </li></ul><ul><li>สามารถจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกวารสารได้อย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>จัดทำรายงานสรุปยอดการขายวารสารและสิ่งพิมพ์ที่กองวารสารผลิตขึ้น </li></ul><ul><li>สามารถเลือกใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาการจัดจำหน่ายได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ </li></ul><ul><li>สามารถบริหารกิจกรรมออกร้านจำหน่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>สามารถปรับปรุงระบบในการให้บริการแก่สมาชิกวาสารที่ไม่ซับซ้อนได้ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ในพื้นที่การจัดจำหน่ายและช่วงเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่าย </li></ul><ul><li>มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาการขายให้มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดเพื่อการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายและกำหนด </li></ul><ul><li>มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การแข่งขันของภาพถ่ายที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อวางกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ </li></ul><ul><li>สามารถประสานงานอำนวยการให้การตลาดวารสารและสิ่งพิมพ์ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 22. 26. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ รายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) ชื่อตำแหน่งในสายงาน ฝ่าย ผช . ฝ่าย ผอ . กอง ผช . กอง งานวางแผน การผลิต งานออกแบบสิ่งพิมพ์ งานวิดีทัศน์ งานภาพถ่าย งานพิมพ์ งานจัดการแจกจ่าย หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 ความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการสร้างคุณค่าจากการปฏิบัติงาน 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 การเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 การดำเนินงานเพื่อมุ่งประโยชน์องค์กร 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
 23. 27. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 1 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : จัดทำแผนผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ประจำปี คำจำกัดความ : จัดทำแบบสอบถามความต้องการเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด ททท . รวบรวมและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามฯ สรุปเป็นแผนผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ประจำปี องค์ประกอบ : (1) วางแผนการผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด ททท . (2) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และคัดเลือกรายการเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ที่จะผลิต (3) รวบรวมและเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามฯ และสรุปเป็นแผนผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ประจำปี (4) วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและการปรับแผนการดำเนินงาน ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้ด้านการตลาดและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเข้าใจในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้ ททท . ส่วนกลาง สำนักงานในประเทศและต่างประเทศ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด รูปแบบ ลักษณะ และประเภทของเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่แต่ละรายการ </li></ul><ul><li>สามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งและติดตามแบบสอบถามฯ ให้ทันตามกำหนด </li></ul><ul><li>สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นแผนผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ประจำปี </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการตลาด ททท . </li></ul><ul><li>มีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ </li></ul><ul><li>สามารถตรวจสอบความถูกต้องของแผนผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ที่จัดทำเสร็จแล้ว </li></ul><ul><li>สามารถประสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางการท่องที่ยวที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย </li></ul><ul><li>สามารถวางแผนการผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดการท่องเที่ยวของ ททท . </li></ul><ul><li>สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง และคัดเลือกรายการเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ที่จะผลิต </li></ul><ul><li>สามารถติดตามและควบคุมดูแลการจัดทำแผนผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ </li></ul><ul><li>มีทักษะการสอนงานและให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการบริหารบุคลากรและงบประมาณ </li></ul><ul><li>สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและคาดการณ์แนวโน้มความสนใจของตลาด </li></ul><ul><li>สามารถกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการผลิตเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดการท่องเที่ยวของ ททท . และตรงกับความสนใจของตลาด </li></ul><ul><li>สามารถเปรียบเทียบศักยภาพของคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดทิศทางและรูปแบบของสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน </li></ul>
 24. 28. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 2 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : จัดทำข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ คำจำกัดความ : รวบรวม เรียบเรียง จัดทำ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้ในการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ของ ททท . องค์ประกอบ : (1) สำรวจและค้นคว้าข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ (2) รวบรวม เรียบเรียง และจัดทำข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์เผยแพร่ (3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาพประกอบเอกสาร ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>มีความรู้และความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ </li></ul><ul><li>มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความสามารถในการรวบรวม เรียบเรียง และจัดทำข้อมูลประกอบเอกสารสิ่งพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความสามารถในการพิสูจน์อักษรและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและภาพประกอบเอกสารสิ่งพิมพ์ </li></ul><ul><li>มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ วิธีการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามข้อบังคับของ ททท . </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อสืบค้นและจัดทำข้อมูล </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญให้รับดำเนินการจัดทำข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการตรวจทานข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ในแง่ของความถูกต้องและความสละสลวยของภาษาที่ใช้ </li></ul><ul><li>มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเป็น Copy writer </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ททท . </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการวางแผน / บริหารจัดการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและความเหมาะสมของเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเสร็จแล้ว </li></ul><ul><li>มีทักษะการสอนงานและให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการบริหารและเลือกใช้บุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะงาน </li></ul><ul><li>สามารถกำหนดทิศทางและจัดกลุ่มสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแผนการตลาดการท่องเที่ยวของ ททท . และตรงกับความสนใจของตลาด </li></ul><ul><li>สามารถควบคุมและอำนวยการปฏิบัติงานโดยรวม </li></ul><ul><li>สามารถอำนวยการจัดทำข้อมูลให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>
 25. 29. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 3 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : ดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย คำจำกัดความ : วางแผนงานและดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย องค์ประกอบ : (1) จัดทำรายละเอียดโครงการ วางแผนกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ (2) ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ขออนุมัติหลักการ รายงานขอจ้าง และกำหนด TOR (3) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ (4) บริหารจัดการการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความสามารถในการเขียนโครงการ อนุมัติหลักการ รายงานขอจ้าง และกำหนด TOR </li></ul><ul><li>มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ วิธีการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามข้อบังคับของ ททท . </li></ul><ul><li>มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความสามารถในการสรุป นำเสนอ และรายงานรายละเอียดโครงการ </li></ul><ul><li>มีความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด </li></ul><ul><li>มีความรู้และความสามารถในการตรวจทานความถูกต้องของ TOR และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ททท . </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการวางแผน / บริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการคสบคุมและดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย </li></ul><ul><li>มีทักษะการสอนงานและให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน </li></ul><ul><li>มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการบริหารบุคลากรและงบประมาณ </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการอำนวยการ ดูแลและควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง </li></ul>
 26. 30. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 4 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : ถ่ายภาพ คำจำกัดความ : ถ่ายภาพกิจกรรมและประเพณี , แหล่งท่องเที่ยว และอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประเทศไทย องค์ประกอบ : (1) ถ่ายภาพ (2) จัดแสงเพื่อการถ่ายภาพในส่วน INDOOR และ OUTDOOR (3) ตกแต่งภาพเพื่อนำภาพมาใช้ได้ตามความต้องการ ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้ ความสามรถในการถ่ายภาพเบื้องต้น </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามรถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ , การจัดองค์ประกอบภาพ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพได้ เช่น การใช้แฟลช , มอเตอร์ไดรท์ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการถ่ายภาพ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถในการทำงานถ่ายภาพร่วมกับผู้อื่นได้ </li></ul><ul><li>สามารถคิดสร้างสรรค์ ( Create ) ภาพที่จะทำการถ่าย เช่น ถ่ายภาพสงกรานต์ ต้องมีความคิดว่าจะถ่ายภาพในอารมณ์แบบใดถึงจะสื่อให้เห็นเป็นงานกิจกรรมสงกรานต์ได้เป็นต้น </li></ul><ul><li>ให้คำแนะนำเรื่องการถ่ายภาพให้กับผู้ที่ทำงานร่วมกันหรือผู้เกี่ยวข้องได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ ( มีประสบการณ์สูง ) </li></ul><ul><li>มีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ( Create ) ภาพที่จะถ่ายให้มีความสมดุล จัดองค์ประกอบภาพ การใช้แสง และอุปกรณ์ต่างๆให้ภาพมีความสวยงามเหมาะสม </li></ul><ul><li>สามารถวางแผนการปฏิบัติงานให้มีความราบรื่น และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและองค์กร </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการบริหารงานด้านการถ่ายภาพให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเป็นไปตามความต้องการใช้ภาพในแต่ละปี </li></ul><ul><li>สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ให้คำแนะนำ และเสนอความคิดเห็นในการใช้ภาพเพื่อการเผยแพร่ได้เนื่องจากภาพเป็นสื่อในการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ </li></ul><ul><li>มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพสามารถควบคุมการถ่ายภาพให้เป็นไปตามรูปแบบ Concept ที่วางไว้ได้ </li></ul>
 27. 31. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 5 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : ออกแบบสิ่งพิมพ์เผยแพร่ด้านโฆษณาประเทศไทย คำจำกัดความ : มีความรอบรู้ทางด้านกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านโฆษณาสินค้าท่องเที่ยว องค์ประกอบ : (1) ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ (2) ความรู้ด้านการพิมพ์ (3) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้ในกระบวนการและขั้นตอนด้านการพิมพ์ </li></ul><ul><li>สามารถจัดทำอาร์ตเวิร์คด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ตามที่กำหนด </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการสื่อสารและจับประเด็นได้ตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>รับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และนำมาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบได้ </li></ul><ul><li>มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ในระดับเบื้องต้น </li></ul><ul><li>สามารถจัดทำอาร์ตเวิร์คด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีความซับซ้อนได้ตามที่กำหนด </li></ul><ul><li>มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ </li></ul><ul><li>สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าในปัญหาที่เคยประสบมาได้ </li></ul><ul><li>มีความเชี่ยวชาญใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบสิ่งพิมพ์และการตกแต่งภาพได้เป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจในระบบเทคนิคการพิมพ์เป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>สามารถวิเคราะห์ผลงานการออกแบบได้ตามหลักวิชาการและปรับปรุงผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีประภาพได้ </li></ul><ul><li>สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบสิ่งพิมพ์แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าในปัญหาที่ซับซ้อนและไม่เคยประสบมาก่อนได้ </li></ul><ul><li>กำหนดแนวทางการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ในเป็นแนวปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ </li></ul><ul><li>มีแนวความคิดสร้างสรรค์และตื่นตัวในการรับรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น </li></ul><ul><li>กำกับดูแลพิจารณางานออกแบบและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี </li></ul>
 28. 32. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 6 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ คำจำกัดความ : ความสามารถในการบริหารจัดการงานพิมพ์ได้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยให้ได้ผลผลิตตรงตามเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบการพัสดุของ ททท . องค์ประกอบ : (1) กระบวนการพิมพ์ (2) การบริหารจัดการด้านงานพิมพ์ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้ขั้นพื้นฐานของกระบวนการพิมพ์ </li></ul><ul><li>สามารถสื่อสารเพื่อประสานงานการบริหารงานพิมพ์ได้ </li></ul><ul><li>สามารถดำเนินการจัดซื่อจัดจ้างในเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้ในเรื่องกระบวนการพิมพ์เป็นอย่างดี และสามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสิ่งพิมพ์ได้รูปแบบตรงตามที่กำหนด </li></ul><ul><li>สามารถบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อนได้ </li></ul><ul><li>สามารถกำหนดรายละเอียดของสิ่งพิมพ์ได้ </li></ul><ul><li>สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า เกี่ยวกับกระบวนการจ้างและกระบวนการพิมพ์ </li></ul><ul><li>สามารถบริหารงานพิมพ์ที่มีความซับซ้อนและมีความเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>สามารถประมาณราคาการจัดพิมพ์ และประสานงานการต่อรองราคางานพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายในกระบวนการทำงานได้ </li></ul><ul><li>สามารถบริหารและควบคุมการการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด </li></ul><ul><li>มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีทางสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย ตลอดถึงข้อมูลด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน </li></ul><ul><li>เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี </li></ul>
 29. 33. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 7 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : วางแผนและบริหารการแจกจ่ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ คำจำกัดความ : แจกจ่ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ไปยังสำนักงาน ททท . ให้บรรลุตามแผนการผลิตเอกสาร องค์ประกอบ : (1) จัดเก็บเอกสารเผยแพร่และวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ เมื่อดำเนินการพิมพ์เสร็จให้เป็นระบบ (2) พิจารณาวิธีการจัดส่งเอกสาร : Courier ทางอากาศทางเรือ (3) ประเมินผลการแจกจ่ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ และประเภทของเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ </li></ul><ul><li>มีมนุษยสัมพันธ์ดี </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการตลาด ททท . </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณให้ททท . ส่วนกลาง สำนักงานในประเทศ และต่างประเทศ </li></ul><ul><li>สามารถจัดทำ Stock เอกสารและวัสดุเผยแพร่ </li></ul><ul><li>พิจารณาวิธีการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ เพื่อให้ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์และประเมินผลการจัดส่ง การแจกจ่ายเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์เผยแพร่ </li></ul><ul><li>มีทักษะการสอนงาน และให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน </li></ul><ul><li>. มีความสามารถบริหารบุคลากร และงบประมาณ </li></ul>
 30. 34. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 8 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : การผลิตวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง และบัญชีวัสดุอุปกรณ์ คำจำกัดความ : หาข้อมูล สำรวจสถานที่ เพื่อวางแผนการถ่ายทำ เขียนบทบรรยาย ถ่ายทำ ตัดต่อภาพ / เสียง สำเนา และจัดเก็บ องค์ประกอบ : (1) ความรู้ ความเข้าใจในงานการผลิตวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง และความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิต (2) ความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แนวทางการผลิตให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนควบคุมการวางแผนผลิต (3) ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการนำเสนอข้อมูล / นโยบาย เพื่อการผลิตสื่อให้สอดคล้องกับแผนการตลาด ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>สามารถใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพโทรทัศน์ และตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งระบบ อนาลอค และดิจิตอล โดยร้อยเรียงและประมวลเรื่องต่าง ๆ ที่ทำการบันทึกมาเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>สามารถจัดเก็บ นำเข้า และสืบค้น เทปโทรทัศน์และแถบเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>สามารถใช้วัสดุ - อุปกรณ์ในการผลิตได้ รวมทั้งดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์รูปแบบการผลิตวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>มีความรู้ความสามารถในการกำกับภาพเคลื่อนไหว และสร้างสรรค์มุมภาพให้เหมาะสมกับเนื้อหา รวมถึงการวิเคราะห์การใช้เทคนิคและอุปกรณ์ใน การผลิต </li></ul><ul><li>มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำในการผลิตวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงได้ และสามารถประมาณราคาการผลิตเบื้องต้นได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล และหาแนวทางการผลิต </li></ul><ul><li>มีความรู้และความชำนาญในการกำหนด TOR ของโครงการต่าง ๆ ได้ </li></ul><ul><li>มีความรู้และความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษา ควบคุมการวางแผนการผลิต อำนวยการผลิต </li></ul><ul><li>มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการนำข้อมูล / นโยบายในภาพรวมด้านการผลิตวัสดุอุปกรณ์และสื่อทุกประเภท มาวางแผน และแนวทางการผลิต ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด </li></ul>
 31. 35. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ 8 ( ต่อ ) สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : รวบรวมสื่อรูปภาพเพื่อให้บริการในระบบ online ( Photo Bank ) ให้การบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ คำจำกัดความ : การรวบรวมสื่อรูปภาพ และการจัดทำข้อมูลประกอบรูปภาพ เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานใน ททท . และบุคคลภายนอกโดยผ่านระบบ Online องค์ประกอบ : (1) การให้บริการในระบบ Online (2) การแสวงหาและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้ความเข้าใจในระบบการให้บริการผ่านระบบ Online </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการใช้งาน โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน Photo Bank </li></ul><ul><li>มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับติดต่อสื่อสารได้ </li></ul><ul><li>สามารถปรับปรุงระบบการให้บริการผ่านระบบ Online ได้ </li></ul><ul><li>สามารถพัฒนาและประยุกต์ระบบงาน Photo Bank ให้รองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>สามารถถ่ายทอดและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของผู้ใจบริการและนำมาพัฒนาระบบงานรองรับความต้องของผู้ใช้บริการไว้ล่วงหน้า </li></ul><ul><li>สามารถให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของระบบงานและการให้บริการได้ </li></ul><ul><li>มีทักษะการสอนงาน และให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน </li></ul><ul><li>กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับแผนการตลาดของททท . </li></ul>
 32. 36. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองข่าวสารท่องเที่ยว รายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) ชื่อตำแหน่งในสายงาน ฝ่าย ผช . ฝ่าย ผอ . กอง ผช . กอง งานพัฒนาข้อมูล การท่องเที่ยว งานเว็บไซด์ข้อมูลท่องเที่ยว งานบริการข่าวสาร หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ หนง . พนง . ระดับ 5-6 3-4 5-6 3-4 5-6 3-4 แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 ความเป็นเลิศในการให้บริการลูกค้า 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในการสร้างคุณค่าจากการปฏิบัติงาน 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 การเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 การดำเนินงานเพื่อมุ่งประโยชน์องค์กร 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
 33. 37. ตัวอย่างการกำหนด ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกอง / งานในแต่ละฝ่าย กองข่าวสารท่องเที่ยว 1 สมรรถนะเฉพาะกลุ่มงาน : การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว คำจำกัดความ : ความสามารถในการรวบรวม บริหารจัดการ และจัดเก็บเอกสารข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย องค์ประกอบ : (1) ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว (2) การประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นในองค์กร (3) กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ระดับความเชี่ยวชาญ 1 ระดับความเชี่ยวชาญ 2 ระดับความเชี่ยวชาญ 3 ระดับความเชี่ยวชาญ 4 <ul><li>มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ( เช่น สินค้า บริการ กิจกรรม แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ฯลฯ ) และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>เข้าใจวิธีการและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>สามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรได้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>สามารถจัดเก็บเอกสารข้อมูลสินค้าและบริการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการนำไปใช้ </li></ul><ul><li>ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบ ( เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ Fax on Demand ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>สามารถประสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับบุคลากรหรือหน่วยงานในเขตพื้นที่ / ภูมิภาคที่รับผิดชอบซึ่งเ�

×