Dr Danai Thieanphut -BioData

1,037 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dr Danai Thieanphut -BioData

  1. 1. 1 ดร. ดนัย เทียนพุฒ ตําแหนงปจจุบัน : กรรมการผูจัดการ บริษัท ดี เอ็น ที คอนซัลแตนท จํากัด รางวัลนักทรัพยากรมนุษยดเี ดนแหงประเทศไทย ป 2552 ประเภทนักวิชาการ และที่ปรึกษา โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย ม.ธรรมศาสตร ผูอํานวยการโครงการ HUMAN CAPITAL, www.drdanai.blogspot.com วิทยากรผูทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกลา อาจารยพิเศษโครงการปริญญาเอกและปริญญาโทบริหารการศึกษาและ ภาวะผูนํา ม.เซนตจอหน อาจารยพิเศษหลักสูตร MBA ม.วลัยลักษณ, ม.รามคําแหง ม.ราชภัฎภูเก็ต อาจารยพิเศษโครงการ MINI MBA ม.ธรรมศาสตร, ม.เกษตรศาสตร, ม.บูรพา คอลัมนนสต “Experience View” นสพ. inMarketing (ราย 2 สัปดาห) ิ email : DrDanaiT@gmail.comการศึกษา : Doctor of Management (Major Business Management) Rajabhat Suan Dusit University Certificated English for “Academic and Research Communication” at ICTE, The University of Queensland, Australia (2006) Certificated Program on "Strategic Management Workshop" Haas School of Business, UC Berkeley (2005) Master of Education (Educational Measurement and Evaluation) Chulalongkorn University Bachelor of Education (Mathematics), Srinakarinwirot University (Pathumwan Campus)อบรมดูงาน : Visitation Program on “Business Trip in USA” (2010) Visitation Program on “Educational System in Taiwan” (2009) Visitation Study on "Business and Culture of China" Beijing (2005) Visitation Program on "Online Learning Asia 2002" at Singapore Visitation Program on "The New Economy" at Singapore (2000) Delegated on “the 8th World Congress of HRM” at Paris, France (2000) Visitation Program on ”A New Business & HR Concept” at Singapore (1995) Certificated Program on "The World Congress of HRM 1996" held at Hong Kong
  2. 2. 2ผูทรงคุณวุฒิ 1. การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธธุรกิจ ดวยเทคนิค Balanced Scorcard & Key Performance Indicators, การวิเคราะหทัศนภาพธุรกิจดวย Scenario based Strategy and Planning, การพัฒนากลยุทธใหมดวย New Hyper- competition Strategy และการตลาดแนวใหม (New Marketing Strategy) เชน Sweet Marketing 2. การพัฒนาธุรกิจยุคใหมในดานนวัตกรรมธุรกิจ (Business Innovation) การสราง รูปแบบความคิดไปสูรูปแบบเชิงนวัตกรรม การสรางโมเดลธุรกิจ (Business Model) นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation) ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) โมเดลธุรกิจครอบครัว (Family Business Model) และระบบ การวัดนวัตกรรม (Innovation Scorecard) 3. การพัฒนากลยุทธ HR ดวย New HR Framework และ HR Scorecard ดานการ พัฒนาระบบ HR ตามแนวคิดของ Competency based Approach การใชเทคนิค iPAR Model (การสัมภาษณแนวใหมที่เนนความสามารถฉ การพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital Development) KM และทุนทางปญญา (Intellectual Capital) รวมถึงระบบ PM (Performance Management) 4. การพัฒนาการจัดการสมัยใหม (New Management Concept) การเปนผูนําเชิงกล ยุทธ (Strategic Leadership) การสรางวัฒนธรรมองคกร (Corporate Value- Culture) และการปรับเปลี่ยนองคกร (Corporate Transformation) รวมถึงการสราง Best Practicesผูทรงคุณวุฒ-ผูเชี่ยวชาญทางวิชาการ : ิ งานวิจัย รูปแบบการใขศักยภาพและสมรรถนะของผูสูงอายุที่มีศักยภาพสําหรับธุรกิจ SMEs: ศึกษา เฉพาะจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ และจังหวัดลําปาง (รองผ.อ.แผนวิจย ไดรับทุนจาก วช. ั ปงบประมาณ 2552) งานวิจัยทุนมนุษยจัดการใหดีสูดีเลิศ(ป2553 อยูในระหวางการจัดพิมพโดย ม.ธรรมศาสตร) กรรมการผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและอธิการดี ม.ราชภัฎภูเก็ต (ป 2550-2552) งานวิจัย “เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย “ (ป 2552) วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานการจัดทํากลุยทธ และการตลาดในโครงการพัฒนาศักยภาพาธุรกจสปา ป 2550 และป 2551 กรรมการผูทรงคุณวุฒิสอบปองกันดุษฎีนิพนธเรื่อง สมรรถนะหลักของผูบริหารกิจการนักศึกษา สําหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ผูกอตั้งสถาบันการจัดการความรูแหงประเทศไทย (ป 2548) คณะทํางานวินิจฉัยผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําป สมศ. (ป 2547)
  3. 3. 3 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อธรรมาภิบาลภาครัฐ (ป 2544) นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตรแหงประเทศไทย (ป 2542-2543) อุปนายกฝายวิชาการสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (ป 2543) งานวิจัยเรื่อง ทิศทางและบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหนา (ป 2550) สถาบันการ จัดการงานบุคคล PMAT (ป 2540)ประสบการณที่สําคัญ : ที่ปรึกษา จัดทํา Strategic Planning & KPIs ศูนยการคาฟวเจอรปารค รังสิต ที่ปรึกษา จัดทําแผนธุรกิจ บจก.พรีเมียร ออโตเมชั่น เซ็นเตอร ที่ปรึกษา พัฒนาบริษัทอุปกรณกอสราง (Dynoflex) สูระดับที่ 2 ของ KPIs ในระบบคุณภาพ ที่ปรึกษา จัดทําแผนธุรกิจ บจก.บอดี้เชพ คอรปอเรชั่น ที่ปรึกษา ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล ททท. ที่ปรึกษาจัดทํา “Career Path & Career Planning” สมศ. (องคการมหาชน) ที่ปรึกษา จัดทําแผนยุทธศาสตร องคการเภสัชกรรม ที่ปรึกษา จัดทํา BSC & KPIs ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.มหิดล ที่ปรึกษา โครงการสรางผูเชี่ยวชาญการสาธิตสินคา บจก.เดโมพาวเวอร ที่ปรึกษา การจัดทํา KPIs/BSC บริษัท วีน จํากัด (บริษัทในเครือสหพัฒนฯ) ที่ปรึกษา การจัดทํา KPIs และระบบวัดผลงาน บมจ.ไทยรุงยูเนี่ยนคาร ที่ปรึกษาการจัดทําคูมือกําหนด Competency Model สําหรับขาราชการไทย สํานักงาน กพ. ที่ปรึกษาศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ป 2543-2544) ที่ปรึกษาดานทรัพยากรบุคคล กลุมบริษัทดัชมิลล จํากัด ที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็ม/พีเอ็ม (ไทยแลนด) จํากัดผลงานดานหนังสือ/ตําราใหม : 1. ทุนมนุษยจัดการใหดีสูดีเลิศ (ป 2553) 2. เจาะ ดี เอ็น เอ ธุรกิจครอบครัวไทย (ป 2552) 3. โลดแลนไอเดียและ นวัตกรรมในทะเลสีน้ําเงิน ป 2551 4. บริหารคนในทศวรรษหนา ป 2551 5. ความสามารถในทรรศนะของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ 6. จุดระเบิดความคิดธุรกิจ: Innovation or Die 7. ดัชนีวัดองคกรที่มุงการตลาด Marketing KPIs 8. 4กลยุทธขั้นสูง Balanced Scorecard

×