มคอ. 3/1
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รห...
มคอ. 3/2
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงแนวคิด หลักการ วิวัฒนาก...
มคอ. 3/3
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา (Ethics needed to d...
มคอ. 3/4
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน
การส...
มคอ. 3/5
สัปดาห
ที่
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)
ผูสอน
8-9
10
การสราการพั...
มคอ. 3/6
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
1. ดร.ดนัย เทียนพุฒ. (2553). ทุนมนุษยจัดการใหดีสู...
มคอ. 3/7
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ในว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มคอ 3 วิชา การบริหารทุนมนุษย์

1,124 views

Published on

การบริหารทุนมนุษย์และพฤติกรรมองค์กรในอุตสาหกรรมบริการ
Human Capital Management and Organizational Behavior in Hospitality Industry

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,124
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
196
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มคอ 3 วิชา การบริหารทุนมนุษย์

  1. 1. มคอ. 3/1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 1. รหัสและชื่อรายวิชา 3565409 การบริหารทุนมนุษยและพฤติกรรมองคกรในอุตสาหกรรมบริการ Human Capital Management and Organizational Behavior in Hospitality Industry 2. จํานวนหนวยกิต 3 (3-0-6) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ดร.ดนัย เทียนพุฒ 5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
  2. 2. มคอ. 3/2 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 1. จุดมุงหมายของรายวิชา 1. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงแนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของรูปแบบในการจัดการทุนมนุษย 2. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึง หลักการวางแผนทุนมนุษย การสรรหาและคัดเลือก การกําหนด ตําแหนง การบริหารคาตอบแทน ในระบบใหม (Broadbanding) การจัดการผลงาน การจูงใจ วินัยและการลงโทษและการบริหารสวัสดิการทั้งภาครัฐ-เอกชน 3. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูถึงการจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจและแผนกลยุทธ พรอมดัชนีชีวัดดานการบริหารและพัฒนาทุน มนุษย ตลอดจนคุณสมบัติ หลักเกณฑตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1. พัฒนาการเรียนรูใหเกิดทักษะการคิดดวย CBL (Challenge based learning ) ในการศึกษาดูงาน และเสริมการพัฒนา ทักษะการคิดตามวัตถุประสงคของรายวิชา หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 1. คําอธิบายรายวิชา อภิปรายกิจกรรมกระบวนการบริหารทุนมนุษยหรือทรัพยากรมนุษย เริ่มจากการวิเคราะหงาน การวางแผน การสรรหาและ คัดเลือก การบริหารผลงาน (คาตอบแทน สวัสดิการและประโบชน) การจูงใจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สุขภาพและความ ปลอดภัย ขอกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเปนผูนํา (ทฤษฎีการเปลียนแปลง วิเคราะหเรื่องความสัมพันธของบุคคลกับองคกร พฤติกรรมองคกร และความเปนผูนํา) ความ รับผิดชอบทางสังคมของอคกรสําหรับผูนําและผูจัดการในธุรกิจบริการ 2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง บรรยาย 45 ชั่วโมง ไมมี ไมมีการฝกปฏิบัติงาน ภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล นักศึกษาสามารถติดตอผูสอน เพื่อขอคําปรึกษา หรือแนะนํา ไดตลอดเวลา ดวยตนเอง หรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้ สถานที่ติดตอผูสอน: อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หอง 303 ในวันเสาร เวลา 9.00-16.00 น.
  3. 3. มคอ. 3/3 หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา (Ethics needed to develop) จรรยาบรรณในวิชาชีพบริหารงานบุคคล 1.2 วิธีการสอน (Teaching Methods) ยกตัวอยาง และประสบการณ พรอมแบบฝกหัด 1.3 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods) ความสนใจและการทําแบบฝกหัด 2. ความรู 2.1 ความรูที่ตองไดรับ (Required Knowledge) ตามวัตถุประสงครายวิชา 2.2 วิธีการสอน ((Teaching Methods) บรรยาย ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด งานกลุม 2.2 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods) ทดสอบยอย รายงาน ทดสอบประจําภาค 3. ทักษะทางปญญา 3.1 ความรูที่ตองไดรับ 3.1.1 การคิดวิเคราะห และการวิพากษ 3.1.1.1 ผูเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย พรอมนําเสนอผลการศึกษาคนควา 3.1.2 การคิดเชิงสรางสรรค 3.1.2.1 ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายอยางมีเหตุผลจากกรณีศึกษา หรืองานที่ไดรับมอบหมาย 3.1.3 การคิดเชิงมโนทัศน 3.1.3.1 ผูเรียนมีสวนรวมในการเสนอแนวทางในการแกไขปญหาจากกรณีศึกษา หรืองานที่ไดรับมอบหมาย โดยการนําความรูมาประยุกตใชใหสอดคลองกับเหตุการณปจจุบัน 3.2 วิธีการสอน 3.2.1 การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับเนื้อหา และนําเสนอผลการศึกษา 3.2.2 อภิปรายกลุม 3.2.3 วิเคราะหกรณีศึกษา 3.3 วิธีการประเมินผล 3.3.1 สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิด ในการประยุกตใชความรูให สอดคลองตามสถานการณปจจุบัน 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา (Interpersonal skills and responsibility needed to develop) ตามวัตถุประสงครายวิชา 4.2 วิธีการสอน (Teaching Methods) บรรยาย ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด งานกลุม 4.3 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods) ทดสอบยอย รายงาน ทดสอบประจําภาค 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา (Numerical analytical skills, Communication and IT needed to develop ) ไมมีการวิเคราะหตัวเลข ใหสืบคนทางอินเตอรเน็ต 5.2 วิธีการสอน (Teaching Methods) ใช Blvg VDO Clip 5.3 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods)
  4. 4. มคอ. 3/4 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน สัปดาห ที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 1 2 อธิบายมคอ.3 ขอตกลงในชั้นเรียน แนวคิด หลักการเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และนโยบายดาน HR วิวัฒนาการของรูปแบบและการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยในอดีตปจจุบันและ อนาคต 3 3 อาจารยแนะนําและอธิบาย รายวิชาใหกับนักศึกษา พรอม ขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การเรียนการสอนและการ ประเมินผล -มอบหมายงานกลุมชิ้นใหญ เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียนจาก การเก็บขอมูลจากสถาน ประกอบการจริงใน อุตสาหกรรมบริการ -บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการ สรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ 3 4 การบริหาร HRM ในภาครัฐ-เอกชน ภายใตบริบทใหมของ การเปลี่ยนแปลง การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Manpower Planning) การสรรหาและคัดเลือกคน (Recruitment & Selection) 3 3 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ 5 6-7 การกําหนดตําแหนง (Position Classification) และการบริหาร คาตอบแทนแนวใหม (Broadbanding) การจัดการผลงาน (Performance Management) และการบริหาร สวัสดิการ : เปรียบ เทียบภาครัฐ กับ เอกชน 3 6 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ห
  5. 5. มคอ. 3/5 สัปดาห ที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 8-9 10 การสราการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) : แนวคิด หลักการ และ กลยุทธแรงจูงใจ วินัย และการลงโทษ 6 3 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ 11-14 การสรางวิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธใน การจัดการทุนมนุษยในอุตสาหกรรม บริการ(Strategic Human Capital Management in hospitality.SHCM) 12 แบงกลุมฝกปฏิบัติ การจัดทํา กลยุทธทุนมนุษย ดร.ดนัย เทียนพุฒ 15 ทิศทางและแนวโนมการบริหาร ทรัพยากรมนุษยในอนาคต 3 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป ดร.ดนัย เทียนพุฒ 15 สอบปลายภาค 3 - 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินผล 1 สอบปลายภาค 15 30% 2 วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา อภิปราย การ นําเสนอรายงาน การบรรยายพิเศษและการดูงาน ตลอดภาคการศึกษา 35% 3 การมีสวนรวมในชั้นเรียน การเขาชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10% 4 รายงานประจําเทอม สงในวันสอบปลาย ภาค 25%
  6. 6. มคอ. 3/6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. เอกสารและตําราหลัก 1. ดร.ดนัย เทียนพุฒ. (2553). ทุนมนุษยจัดการใหดีสูดีเลิศ : แนวทางวิจัย โมเดล การวัดทุนมนุษย คณะบุคคลโครงการ Human Capital 2. ดร. ดนัย เทียนพุฒ. (2551). บริหารคนในทศวรรษหนา. กรุงเทพ: สํานักพิมพเอ็กซเปอรเน็ต 3. เอกสารประกอบการบรรยาย New Human Resource Management in Education 2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 1. ดนัย เทียนพุฒ. (2550). ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ.กรุงเทพ: โครงการHuman capital 2. ดนัย เทียนพุฒ. (2548).คาตอบแทนตามผลสําเร็จ.กรุงเทพ: โครงการHuman capital 3. ดนัย เทียนพุฒ. (2547).การพัฒนามูลคาทุนมนุษย.กรุงเทพ: โครงการHuman capital 4. ดนัย เทียนพุฒ.(2547).การประเมินระบบ 360 องศา.กรุงเทพ: โครงการHuman capital. 5. ดนัย เทียนพุฒ.(2546).พลวัตการบริหารคน . กรุงเทพ: โครงการHuman capital. 6. ดนัย เทียนพุฒ.(2546).ธุรกิจของ HR –B2E:Business to Employee.กรุงเทพ: โครงการHuman capital. 7. ดนัย เทียนพุฒ.(2545). การบริหารคนสูศตวรรษที่ 21. พิมพครั้งที่2.กรุงเทพ: โครงการ Human capital. 8. http://www.drdanai.blogspot.com 9. http://www.newthaimba.blogspot.com/ 10. MikeLosey,DaveUlrich,andSueMeisinger.(2005).TheFutureofHumanResourceManagement:64Thought Leaders Explore the Critical HR Issues of Today and Tomorrow.New Jersey: John Wiley & Son. Inc 11. Michael Armstrong. (2008). Strategic Human Resource Management: A Guide to Action.London: Kogan Page. 12. Brian E. Becker, Mark A. Huselid, and Dave Ulrich.(2001). The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance. MA: Harvard Business School publishing 2. เอกสารและขอมูลสําคัญ (ตอ) 13. David Ulrich and Wayne Brockban. (2005). The HR Value Proposition. MA: Harvard Business School Publishing. 14. Dave Ulrich, Wayne Brockbank, Jon Younger, Mark Nyman, Justin Allen. (2009) .HR Transformation Building Human Resources from the Outside In. New York : McGraw-Hill. 15. Dave Ulrich and Others.Z(2008). HR Competencies.VA:SHRM. 3. เอกสารและขอมูลแนะนํา -
  7. 7. มคอ. 3/7 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความ คิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 2. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอนและหลังการ เรียนรายวิชานี้ 3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน on line ของ มหาวิทยาลัย 2. กลยุทธการประเมินการสอน อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 3. การปรับปรุงการสอน 1. การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนวทาง แกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใน การปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 2. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมตอไปที่คาดหวัง

×