คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม

on

 • 18,428 views

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม

Statistics

Views

Total Views
18,428
Views on SlideShare
18,428
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
161
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม Document Transcript

  • คากล่าวรายงานพิธีเปิ ดการอบรมกราบนมัสการพระคุณเจ้ าทีเ่ คารพ เนื่องด้ วยสภาพสั งคมไทยในปัจจุบันเป็ นทียอมรับกันว่ า มีความเจริญก้าวหน้ าในการ ่พัฒนาด้ วยเทคโนโลยี่ ก่อให้ เกิดความเปลียนแปลงหลายด้ าน ทั้งทางด้ านเศรษฐกิจสั งคมและ ่การเมือง ประชาชนส่ วนหนึ่งได้ รับความสะดวกสบายทางวัตถุมากขึน ้ ในขณะเดียวกันความเสื่ อมทางจิตใจก็ทวีขนเป็ นทีน่าวิตก ดังจะเห็นได้ จากปัญหาต่ างๆ ึ้ ่ทีเ่ กิดขึนอย่ างสลับซับซ้ อน เช่ น ผู้คนไม่ เคารพต่ อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณี ขาดระเบียบ ้วินัยมีค่านิยมในทางฟุ้ งเฟอฟุ่ มเฟื อย เห็นแก่ตัวจนกล่าวได้ ว่า “พัฒนาแต่ ไม่ เจริญ” หรือ พัฒนา ้แต่ วตถุไม่ พฒนาทางด้ านจิตใจ สภาพสั งคมทัวไปจึงอยู่ในขั้นวิกฤต ั ั ่ ด้ วยเหตุนีทางโรงเรียนอนุบาลนิลบลจึงได้ จัดโครงการเข้ าค่ ายอบรมจริยธรรมแก่ ้ ุนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ขึน โดยมีวตถุประสงค์ ดังต่ อไปนี้ ้ ั 1.เพือปลูกฝั่งเยาวชนให้ เกิดศรัทธาเลือมใสและตระหนักในคุณค่ าของพระพุทธศาสนา ่ ่ 2.เพือปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมทางศาสนาให้ งอกงามในจิตใจของเยาวชน ่ 3.เพือให้ เยาวชนได้ เรียนรู้และสามารถนาความรู้ตามหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ ใช้ ่ ในชีวิตประจาวันได้ 4.เพือฝึ กฝนอบรมเยาวชนให้ เป็ นลูกทีดีของพ่อแม่ เป็ นศิษย์ ทดีของครูอาจารย์ เป็ น ่ ่ ี่เพือน่ ทีดีของเพือน เป็ นพลเมืองทีดีของชาติ และเป็ นสาวกทีดีของพระศาสดา ่ ่ ่ ่ 5.เพือให้ เยาวชนได้ ร้ ูจักรับผิดชอบต่ อตนเองสังคมและสาธารณสมบัติ. ่ 6.เพือจรรโลงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์. ่ ขณะนีได้ เวลาอันสมควรแล้ว ข้ าพเจ้ านางจันทนี ณ ถลาง ้ ครู ใหญ่ โรงเรียนอนุบาล…………. ขอมอบคณะครู และนักเรียนให้ เป็ นศิษย์ ของพระคุณเจ้ า เพือให้ การ ่อบรมจริยธรรมในครั้งนี้ ขอพระคุณเจ้ าได้ โปรดอนุเคราะห์ รับคณะครู -นักเรียนของข้ าพเจ้ าทั้งหลายไว้ เป็ นศิษย์ ด้วยเถิด” และขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้ าได้ กล่าวเปิ ดการอบรมจริยธรรมและให้ โอวาทแก่นักเรียนเป็ นลาดับสื บต่ อไป.