SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก
1 ท21101 ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5
2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5
3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5
4 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5
5 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5
6 พ21101 สุขศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
7 พ21102 พลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
8 ศ21101 ศิลปะ 1 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1
9 ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
10 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5
11 ท21201 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
12 ง21201 ICT 1 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
13 ง21203 ยุวเกษตร 1 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
14 ง21205 เศรษฐกิจพอเพียง 1 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก
1 ท21102 ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5
2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5
3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5
4 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5
5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5
6 พ21103 สุขศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
7 พ21104 พลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
8 ศ21102 ศิลปะ 2 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1
9 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
10 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5
11 ท21202 วรรณกรรมท้องถิ่น 2 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
12 ง21202 ICT 2 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
13 ง21104 ยุวเกษตร 2 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
14 ง21206 เศรษฐกิจพอเพียง 2 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก
1 ท22101 ภาษาไทย 3 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5
2 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5
3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5
4 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5
5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5
6 พ22101 สุขศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
7 พ22102 พลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
8 ศ22101 ศิลปะ 3 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1
9 ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
10 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5
11 ท22201 วรรณกรรมท้องถิ่น 3 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
12 ง22201 ICT 3 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
13 ง22203 ยุวเกษตร 3 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
14 ง22205 เศรษฐกิจพอเพียง 3 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก
1 ท22102 ภาษาไทย 4 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5
2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5
3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5
4 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5
5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5
6 พ22103 สุขศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
7 พ22104 พลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
8 ศ22102 ศิลปะ 4 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1
9 ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
10 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5
11 ท22202 วรรณกรรมท้องถิ่น 4 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
12 ง22202 ICT 4 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
13 ง22204 ยุวเกษตร 4 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
14 ง22206 เศรษฐกิจพอเพียง 4 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก
1 ท23101 ภาษาไทย 5 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5
2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5
3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5
4 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5
5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5
6 พ23101 สุขศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
7 พ23102 พลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
8 ศ23101 ศิลปะ 5 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1
9 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
10 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5
11 ท23201 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
12 ง23201 ICT 5 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
13 ง23203 ยุวเกษตร 5 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
14 ง23205 เศรษฐกิจพอเพียง 5 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก
1 ท23102 ภาษาไทย 6 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5
2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5
3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5
4 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5
5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5
6 พ23103 สุขศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
7 พ23104 พลศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5
8 ศ23102 ศิลปะ 6 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1
9 ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1
10 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5
11 ท23202 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 2 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1
12 ง23202 ICT 6 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
13 ง23204 ยุวเกษตร 6 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
14 ง23206 เศรษฐกิจพอเพียง 6 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

More Related Content

What's hot

โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...ssuser858855
 
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เกษสุดา สนน้อย
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2dnavaroj
 
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินpupphawittayacom
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานpacharawalee
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้เทวัญ ภูพานทอง
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะKodchaporn Siriket
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1Sivagon Soontong
 
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความnurmedia
 
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4Thanawut Rattanadon
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตsripayom
 

What's hot (20)

โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
 
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
เขียนเรื่องจากจินตนาการ ป.3
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม1เทอม2
 
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
 
แบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงานแบบประเมินผลชิ้นงาน
แบบประเมินผลชิ้นงาน
 
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.4
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
ข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะข้อสอบอัจฉริยะ
ข้อสอบอัจฉริยะ
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย (Key)_ม.1
 
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความตัวอย่างบันทึกข้อความ
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ใบงานที่ 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เครื่องมือเกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
โครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
โครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟีโครมาโทกราฟี
โครมาโทกราฟี
 
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
 

Similar to โครงสร้างหลักสูตรมัธยม

หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55krupornpana55
 
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55krupornpana55
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)Nattayaporn Dokbua
 
การพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สวการพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สวdeegree
 
การพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สวการพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สวdeegree
 
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56krupornpana55
 
7หลักสูตรสังคมศึกษาต้น
7หลักสูตรสังคมศึกษาต้น7หลักสูตรสังคมศึกษาต้น
7หลักสูตรสังคมศึกษาต้นsasiton sangangam
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)wasan
 
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56docหลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56dockrupornpana55
 
มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์
มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์
มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์nang_phy29
 
ตารางเรียน 2 2557 -003
ตารางเรียน 2 2557  -003ตารางเรียน 2 2557  -003
ตารางเรียน 2 2557 -003Suriyawut Sisod
 
แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563
แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563
แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563Thawatchai Rustanawan
 
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้น
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้นตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้น
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้นmaliwan boonyen
 
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555Nirut Uthatip
 

Similar to โครงสร้างหลักสูตรมัธยม (20)

Kankuson
KankusonKankuson
Kankuson
 
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตร ม.ปลาย55
 
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
หลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรม.ต้น ปี 55
 
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
ร่างหลักสูตรสถานศึกษา (แทนตัวเดิม)
 
Focus3
Focus3Focus3
Focus3
 
6dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a5
6dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a56dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a5
6dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a5
 
การพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สวการพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สว
 
การพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สวการพัฒนาหลักสูตร สว
การพัฒนาหลักสูตร สว
 
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56หลักสูตร Is ม.ปลาย56
หลักสูตร Is ม.ปลาย56
 
7หลักสูตรสังคมศึกษาต้น
7หลักสูตรสังคมศึกษาต้น7หลักสูตรสังคมศึกษาต้น
7หลักสูตรสังคมศึกษาต้น
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
 
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
หลักสูตรแกนกลาง2551(ล่าสุด)
 
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56docหลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
หลักสูตร Is ม.ต้น.56doc
 
มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์
มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์
มัธยมปลาย ภาคเรียนที่2 ศิลป์
 
O net 53
O net 53O net 53
O net 53
 
O net 53
O net 53O net 53
O net 53
 
ตารางเรียน 2 2557 -003
ตารางเรียน 2 2557  -003ตารางเรียน 2 2557  -003
ตารางเรียน 2 2557 -003
 
แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563
แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563
แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม/งาน ประจำปีการศึกษา 2563
 
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้น
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้นตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้น
ตารางสอบกลางภาคที่ 1 ม.ต้น
 
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
ตารางสอบ O net ปีการศึกษา 2555
 

More from wangasom

ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมwangasom
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมwangasom
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลwangasom
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลwangasom
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมwangasom
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมwangasom
 

More from wangasom (6)

ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยม
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคล
 
ตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคลตารางเรียน12556รายบุคคล
ตารางเรียน12556รายบุคคล
 
ตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยมตารางเรียน12556มัธยม
ตารางเรียน12556มัธยม
 
ตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถมตารางเรียน12556ประถม
ตารางเรียน12556ประถม
 

โครงสร้างหลักสูตรมัธยม

  • 1. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก 1 ท21101 ภาษาไทย 1 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5 2 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5 3 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5 4 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5 5 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5 6 พ21101 สุขศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 7 พ21102 พลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 8 ศ21101 ศิลปะ 1 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1 9 ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 10 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 11 ท21201 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 12 ง21201 ICT 1 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 13 ง21203 ยุวเกษตร 1 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 14 ง21205 เศรษฐกิจพอเพียง 1 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก 1 ท21102 ภาษาไทย 2 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5 2 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5 3 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5 4 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5 5 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5 6 พ21103 สุขศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 7 พ21104 พลศึกษา 2 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 8 ศ21102 ศิลปะ 2 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1 9 ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 10 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 11 ท21202 วรรณกรรมท้องถิ่น 2 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 12 ง21202 ICT 2 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 13 ง21104 ยุวเกษตร 2 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 14 ง21206 เศรษฐกิจพอเพียง 2 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
  • 2. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก 1 ท22101 ภาษาไทย 3 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5 2 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5 3 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5 4 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5 5 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5 6 พ22101 สุขศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 7 พ22102 พลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 8 ศ22101 ศิลปะ 3 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1 9 ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 10 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 11 ท22201 วรรณกรรมท้องถิ่น 3 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 12 ง22201 ICT 3 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 13 ง22203 ยุวเกษตร 3 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 14 ง22205 เศรษฐกิจพอเพียง 3 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก 1 ท22102 ภาษาไทย 4 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5 2 ค22102 คณิตศาสตร์ 4 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5 3 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5 4 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5 5 ส22104 ประวัติศาสตร์ 4 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5 6 พ22103 สุขศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 7 พ22104 พลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 8 ศ22102 ศิลปะ 4 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1 9 ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 10 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 11 ท22202 วรรณกรรมท้องถิ่น 4 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 12 ง22202 ICT 4 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 13 ง22204 ยุวเกษตร 4 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 14 ง22206 เศรษฐกิจพอเพียง 4 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
  • 3. ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก 1 ท23101 ภาษาไทย 5 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5 2 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5 3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5 4 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5 5 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5 6 พ23101 สุขศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 7 พ23102 พลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 8 ศ23101 ศิลปะ 5 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1 9 ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 10 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 11 ท23201 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 1 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 12 ง23201 ICT 5 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 13 ง23203 ยุวเกษตร 5 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 14 ง23205 เศรษฐกิจพอเพียง 5 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 ลาดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภท กลุ่มสาระ เวลา(ชม.) นาหนัก 1 ท23102 ภาษาไทย 6 พื้นฐาน ภาษาไทย 60 1.5 2 ค23102 คณิตศาสตร์ 6 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ 60 1.5 3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 60 1.5 4 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 60 1.5 5 ส23104 ประวัติศาสตร์ 6 พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 20 0.5 6 พ23103 สุขศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 7 พ23104 พลศึกษา 6 พื้นฐาน สุขศึกษาและพละศึกษา 20 0.5 8 ศ23102 ศิลปะ 6 พื้นฐาน ศิลปะ 40 1 9 ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 พื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 1 10 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ 60 1.5 11 ท23202 การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 2 เพิ่มเติม ภาษาไทย 40 1 12 ง23202 ICT 6 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 13 ง23204 ยุวเกษตร 6 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 14 ง23206 เศรษฐกิจพอเพียง 6 เพิ่มเติม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 0.5 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1