SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส
1. ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ก. เสือนพเป็นโจรเหมือนพ่อ ข. พรลักษณ์มีลักยิ้มเหมือนแม่
ค. กมลชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ ง. สมานและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ
2. ลักษณะใดเกี่ยวข้องกับยีนน้อยที่สุด
ก. สีผิว ข. ความสูง
ค. อารมณ์ ง. สติปัญญา
3. ม้าและม้าลายมีจานวนโครโมโซมเป็น 64 แท่ง และ 44 แท่งตามลาดับ
ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างม้ากับม้าลาย จะมีโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง
ก. 44 แท่ง ข. 54 แท่ง
ค. 64 แท่ง ง. 108 แท่ง
ตัวชี้วัด 2 อธิบายความสาคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ
และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
4. การใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนิวเคลียสของเซลล์ขณะกาลังแบ่งตัวจะเห็นโครางสร้างที่ขดไปขดมายาวๆ
เรียกว่าอะไร
ก. โครมาติด ข. โครโมโซม
ค. DNA ง. โครมาติน
5. ชายและหญิงที่มีผิวปรกติ โดยไม่มียีนผิวเผือกแฝงอยู่แต่งงานกัน โอกาสที่ลูกจะมีผิวเผือกเป็นเท่าใด
ก. ร้อยละ 75 ข. ร้อยละ 50
ค. ร้อยละ 25 ง. ไม่มีโอกาสเลย
6. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึงข้อใด
ก. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก
ข. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น
ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว
ง. ความผิดปรกติของร่างกาย
ใช้แผนภาพต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 53–54
7. ข้อความใดถูกต้อง
ก. ลูกรุ่นที่ 1เป็นพันธุ์แท้ทั้งหมด
ข. ลูกรุ่นที่ 1เป็นพันธุ์ผสมทั้งหมด
ค. พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มียีนที่เป็นลูกผสมทั้งคู่
ง. เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อมียีนเหมือนเซลล์สืบพันธุ์ของแม่
8. ถ้าลูกรุ่นที่1 ผสมกับพันธุ์แท้ (YY) ลูกรุ่นที่ 2จะมียีนพันธุ์แท้ : พันธุ์ผสม ตามอัตราส่วนใด
ก. 0:1 ข 1:1
ค 2:1 ง 1:2:1
9. ข้อความใดไม่ใช่สมบัติของลักษณะด้อย
ก. ลักษณะที่ปรากฏออกมามีจานวนน้อย
ข. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะด้อยจะเป็นพันธุ์แท้เสมอ
ค. สิ่งมีชีวีตที่มีลักษณะด้อยมักอ่อนแอและตาย
ง. ลักษณะที่พบได้ในยีนของพ่อ หรือแมที่เป็นลูกผสม
ตัวชี้วัด 3.
อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
10. โรคทาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติใด
ก. ยีนที่ควบคุมการเจริญเติบโต
ข. จานวนโครโมโซมเกินจากปกติ
ค. โครโมโซม X มีรูปร่างผิดปกติ
ง. ยีนที่ควบคุมการสร้างเฮโมโกลบิน
11. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ
ก. กลุ่มอาการพาทัว
ข. กลุ่มอาการคริดูชาต์
ค. กลุ่มอาการดาวน์
ง. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
12. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่จะพบเฉพาะในผู้ชาย
ก. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
ข. กลุ่มอาการคริดูชาต์
ค. โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม
ง. กลุ่มอาการพาทัว
13.ถ้าทั้งพ่อและแม่ผิวปรกติแต่ มียีนผิวเผือกแฝงอยู่ทั้งคู่ โอกาสที่จะมีลูกเป็นผู้หญิงและผิวเผือกมีค่าเท่าไร
ก. 0 ข. 1/4
ค. 1/8 ง. 1/16
14.ชายเป็นโรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับผู้หญิงปกติแต่เป็นพาหะของยีนฮีโมฟีเลีย
ลูกแต่ละคนที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคฮีโมฟีเลียร้อยละเท่าไร
ก. 25 ข. 50
ค. 75 ง. 100
15.ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม
ก. โรคเอดส์ ข. โรคตาบอดสี
ค. โรคธาลัสซีเมีย ง. โรคปัญญาอ่อนบางชนิด
ตัวชี้วัด 4.
สารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
16.สัตว์กลุ่มใดที่นักวิทยาศาสตร์จาแนกไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด
ก. จระเข้ งูดิน เต่าตนุ ข. ปลาโลมา ม้าน้า ปลาตีน
ค. เพรี่ยงหัวหอม แม่เรียง ปลิงทะเล ง. อุรังอุตัง ค้างคาว ฮิปโปโปเตมัส
17.ลักษณะเฉพาะของสัตว์ในกลุ่มอาร์โทพอดเป็นอย่างไร
ก. ลาตัวเป็นโครงร่างแข็ง ภายในเป็นแผ่นหินปูนผิวภายนอกหยาบ ขรุขระ
ข. มีรยางค์เป็นข้อปล้องต่อกัน ลาตัวแบ่งเป็นส่วนๆ มีโครางร่างแข็งภายนอก
ค. ลาตัวอ่อนนิ่ม ไม่แบ่งเป็นปล่อง บางชนิดมีโครงร่างแข็ง หุ้มอยู่ภายนอก
บางชนิดเป็นแกนอยู่ภายใน
ง. ลักษณะตัวแบน มีปาก ไม่มีทวารหนัก
ถ้าเป็นปรสิตจะมีอวัยวะสาหรับเกาะเป็นขอเกี่ยวและดูดอาหาร
18.ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรพืช
ก. สืบพันธุ์ด้วยเมล็ด ข. มีคลอโรฟิลล์
ค. เซลล์มีเยื่อหุ้ม ง. สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
19. สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
ก. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ข. ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ค. ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ง. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
20. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม คืออะไร
ก. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ข. การคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์
ค. จานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ง. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์
21. การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพโดยมนุษย์เป็นการเร่งให้เกิดปัญหาใดในธรรมชาติเร็วยิ่งขึ้น
ก. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
ข. การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ
ค. การทาลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ง. ชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์มีปริมาณไม่แน่นอน
ตัวชี้วัดที่ 5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
22.ลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก
ก. รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ผิวหนังเป็นเกล็ด ออกลูกเป็นไข่
ข. หายใจโดยใช้เหงือก ปอด หรือผิวหนัง ผิวหนังมีลักษณะเปียกชื้น วางไข่ในน้า
ค. เป็นสัตว์เลือดอุ่น ใช้ปอดในการหายใจ ปฏิสนธิภายนอก วางไข่ในน้า เลี้ยงลูกด้วยนม
ง. รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวแม่
23.ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิต
ลักษณะใดต่อไปนี้เกิดจากอิทธิพลของลักษณะทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว
ก. หมู่เลือด ข. ระดับสติ ปัญญา
ค. ความดันโลหิต ง. น้าหนัก ส่วนสูง
24.เป็นสัตว์ที่ว่ายน้า หากินอย่างอิสระอยู่ในทะเล มีลาตัวนิ่ม บางชนิดมีพิษ บางชนิดใช้เป็นอาหารได้
ตัวอ่อนมีหลายระยะ แต่ละระยะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตัวอ่อนบางระยะว่ายน้าเป็นอิสระ
บางระยะเกาะติดอยู่กับที่ สัตว์ที่มีลักษณะดังกล่าวจัดอยู่ในไฟลัมใด
ก. พอริเฟอร่า ข. มอลลัสกา
ค. เอไคโนเดิร์ม ง. ซีเลนเทอราตา
25. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจากการคุกคามทาลายของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับพืช
สัตว์และสิ่งแวดล้อมในเรื่องใด
ก. พืชและสัตว์ลดปริมาณลงทาให้ศึกษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น
ข. สมดุลสิ่งแวดล้อมถูกทาลายจากการลดปริมาณลงของพืชและสัตว์ในธรรมชาติ
ค. เร่งให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชและสัตว์เร็วขึ้นเพื่อทดแทนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไป
ง. พืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางพันธุกรรมเพื่อการอยู่รอด
26. วิธีป้ องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีที่สุดคือวิธีใด
ก. หยุดการทาลายป่าไม้
ข. อกกฎหมายคุ้มครอง
ค. ปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทาลายไป
ง. ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
27.สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดเกิดปัญหาทางกสิกรรมมากที่สุด
ก. แบคทีเรีย ข. มอลลัส
ค. ฟังไจ ง. อาร์โทพอด
28.น้าตาลสดที่ชาวบ้านหาบมาขาย เมื่อเก็บไว้ค้างคืนจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์และมีรสเปรี้ยว
กลิ่นและรสดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสิ่งใด
ก. แบคทีเรียและเชื้อรา ข. ยีสต์และแบคทีเรีย
ค. เชื้อรามากกว่าชนิดหนึ่ง ง. แบคทีเรียและเชื้อรามากกว่าชนิดหนึ่ง
29.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. การโคลนนิ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบเพศ
ข. เทคโนโลยีชีวภาพไม่สามารถช่วยผู้มีบุตรยากได้
ค. การผสมข้ามพันธุ์จะทาให้ลูกผสมมีลักษณะตามต้องการและต้องการสืบพันธุ์ได้
ง. การโคลนนิ่งที่ประสบความสาเร็จต่อจากการโคลนนิ่งแกะคือการโคลนนิ่งลิง
30. สาเหตุสาคัญที่มนุษย์นาเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์คืออะไร
ก. ประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น
ข. ต้องการให้ประชากรมีงานทา
ค. ต้องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
ง. ต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรม
31. ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง
ก. การโคลนคือการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่
แต่ใช้เซลล์ร่างกายในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมา
ข.สัตว์ที่ได้จากกรรมวิธีการโคลนจะมีลักษณะเหมือนตัวต้นแบบทุกประการยกเว้นความรู้สึกนึกคิด
ค. สัตว์ตัวแรกของโลกที่เกิดจากกรรมวิธีโคลน
ใช้เซลล์เนื้อเยื่อบริเวณเต้านมผสมกับไข่ของสัตว์เพศเมีย
ง.
ปัจจุบันประเทศตะวันตกหลายประเทศได้รับการสนับสนุนการโคลนมนุษย์เพื่อช่วยให้ผู้มีบุตรยากได้มีโอก
าสที่จะมีบุตรมากขึ้น
32.
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีข้อได้เปรียบกว่าเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมในการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์ใ
นลักษณะใด
ก. เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในกระบวนการผลิต
ข. ใช้เวลานานแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกว่า
ค. กาหนดคุณสมบัติของผลผลิตได้ตามที่ต้องการ
ง. ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
33. ถ้านักเรียนต้องการขยายพันธุ์พืชให้ได้จานวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น
ควรจะนาเทคโนโลยีชีวภาพใดมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชให้ได้ตามที่ต้องการ
ก. การโคลน
ข. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ค. การผสมข้ามสายพันธุ์
ง. พืชแปลงพันธุ์ (GMO)

More Related Content

What's hot

แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมJariya Jaiyot
 
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102พัน พัน
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2Sukanya Nak-on
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์สำเร็จ นางสีคุณ
 
โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3Wuttipong Tubkrathok
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการsomdetpittayakom school
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์oraneehussem
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าdnavaroj
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์สมศรี หอมเนียม
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสAomiko Wipaporn
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงานdnavaroj
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์Maikeed Tawun
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)สำเร็จ นางสีคุณ
 
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
SlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะSlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะkrupornpana55
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะJariya Jaiyot
 

What's hot (20)

แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบทดสอบ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
ใบความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน วิทยาศาสตร์ 2 ว 21102
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
 
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
6แบบทดสอบการลำเลียงสารผ่านเซลล์
 
โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3
 
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการแบบประเมินทักษะกระบวนการ
แบบประเมินทักษะกระบวนการ
 
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธฺื๋ทางการเรียน หน่วย พลังงานไฟฟ้า
 
ดิน
ดินดิน
ดิน
 
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
แบบรายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์
 
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
ใบงานที่ 13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน  หน่วย งานและพลังงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ๋ทางการเรียน หน่วย งานและพลังงาน
 
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
แบบฝึกหัดการหาสัดส่วนจีโนไทป์ฟีโนไทป์
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
 
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
SlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะSlชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
Slชุดฝึกเฉลยแบบฝึกทักษะ
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 

Viewers also liked

บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศบฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศMaikeed Tawun
 
ลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมMaikeed Tawun
 
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมMaikeed Tawun
 
ใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมSuntharee Yodkham
 
ลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมkrapong
 
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ดการเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ดNokko Bio
 
บท3การเจริญดอก
บท3การเจริญดอกบท3การเจริญดอก
บท3การเจริญดอกWichai Likitponrak
 
Lec การแบ่งเซลล์
Lec การแบ่งเซลล์Lec การแบ่งเซลล์
Lec การแบ่งเซลล์bio2014-5
 
2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมMelody Minhyok
 
ใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรม
ใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรม
ใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมAomiko Wipaporn
 
พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์zidane36
 
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1Onlyu Pandpat
 
1 2การแบ่งเซลล์
1 2การแบ่งเซลล์1 2การแบ่งเซลล์
1 2การแบ่งเซลล์Melody Minhyok
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)Wichai Likitponrak
 
เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์
เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์
เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์Biobiome
 
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนสำเร็จ นางสีคุณ
 
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมAomiko Wipaporn
 
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59Wan Ngamwongwan
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timssNirut Uthatip
 
ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)Napadon Yingyongsakul
 

Viewers also liked (20)

บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศบฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
บฝ.การกำหนดเพศและยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศ
 
ลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม
 
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรม
 
ใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ใบความรู้เรื่องพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 
ลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะทางพันธุกรรม
 
การเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ดการเกิดผลและเมล็ด
การเกิดผลและเมล็ด
 
บท3การเจริญดอก
บท3การเจริญดอกบท3การเจริญดอก
บท3การเจริญดอก
 
Lec การแบ่งเซลล์
Lec การแบ่งเซลล์Lec การแบ่งเซลล์
Lec การแบ่งเซลล์
 
2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
 
ใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรม
ใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรม
ใบกิจกรรมที่ 12ลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรม
 
พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์
 
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
เฉลยข้อสอบเรื่องแผนที่ม.1
 
1 2การแบ่งเซลล์
1 2การแบ่งเซลล์1 2การแบ่งเซลล์
1 2การแบ่งเซลล์
 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ชีววิทยา)
 
เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์
เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์
เอกสารประกอบการสอน พันธุศาสตร์
 
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียนข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
ข้อสอบ เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ นักเรียน
 
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรมใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
ใบงานที่ 14สารพันธุกรรม
 
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
เฉลยชีววิทยาหน้า52- 59
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)ข้อสอบการอ่าน (PISA)
ข้อสอบการอ่าน (PISA)
 

Similar to แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม

แบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพแบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพyangclang22
 
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อOui Nuchanart
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-netwikanet
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-netwikanet
 
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 newเลิกเสี่ยง. ป่าน
 
ระบบสืบพันธุ์ สอน
ระบบสืบพันธุ์ สอนระบบสืบพันธุ์ สอน
ระบบสืบพันธุ์ สอนnokbiology
 
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 25507.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550เลิกเสี่ยง. ป่าน
 
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 25507.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550เลิกเสี่ยง. ป่าน
 
ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550Warangkana Chaiwan
 
แบบทดสอบที่ 6
แบบทดสอบที่ 6แบบทดสอบที่ 6
แบบทดสอบที่ 6Churuthikorn Kummoo
 
ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...
ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...
ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...Prachoom Rangkasikorn
 
ติวก่อนสอบ ม.2
ติวก่อนสอบ ม.2ติวก่อนสอบ ม.2
ติวก่อนสอบ ม.2ssuser456899
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาKwandjit Boonmak
 

Similar to แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม (20)

Taxonomy test
Taxonomy testTaxonomy test
Taxonomy test
 
แบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพแบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบทดสอบความหลากหลายทางชีวภาพ
 
แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1แบบทดสอบ บทที่ 1
แบบทดสอบ บทที่ 1
 
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อเรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ
 
Q sci o net
Q sci o netQ sci o net
Q sci o net
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-net
 
005 q sci o-net
005 q sci o-net005 q sci o-net
005 q sci o-net
 
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
4.ข้อสอบ a net วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2549 new
 
Minibook animal
Minibook animalMinibook animal
Minibook animal
 
Onet science
Onet scienceOnet science
Onet science
 
ระบบสืบพันธุ์ สอน
ระบบสืบพันธุ์ สอนระบบสืบพันธุ์ สอน
ระบบสืบพันธุ์ สอน
 
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 25507.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
 
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 25507.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
7.ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
 
ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
ข้อสอบ a netวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา- ปีการศึกษา 2550
 
แบบทดสอบที่ 6
แบบทดสอบที่ 6แบบทดสอบที่ 6
แบบทดสอบที่ 6
 
ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...
ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...
ใบความรู้+ทบทวนและทดสอบเรืองการดำรงชีวิตของสัตว์+ป.5+281+dltvscip5+55t2sci p0...
 
Animal55
Animal55Animal55
Animal55
 
Kingdom_Animalia.pdf
Kingdom_Animalia.pdfKingdom_Animalia.pdf
Kingdom_Animalia.pdf
 
ติวก่อนสอบ ม.2
ติวก่อนสอบ ม.2ติวก่อนสอบ ม.2
ติวก่อนสอบ ม.2
 
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษาติวสอบ O net สังคมศึกษา
ติวสอบ O net สังคมศึกษา
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisdnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันdnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าdnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)dnavaroj
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyandnavaroj
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานdnavaroj
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1dnavaroj
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.dnavaroj
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
Project pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyanProject pohpanpunya somdejyan
Project pohpanpunya somdejyan
 
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงานธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
ธรรมะ 365 วัน....ขออนุโมทนากับเจ้าของผลงาน
 
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน 1
 
100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.100คำสอนของญสส.
100คำสอนของญสส.
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 2
 

แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม

 • 1. แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม ตัวชี้วัดที่ 1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส 1. ลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ก. เสือนพเป็นโจรเหมือนพ่อ ข. พรลักษณ์มีลักยิ้มเหมือนแม่ ค. กมลชอบทานไก่ทอดเหมือนพ่อ ง. สมานและแม่ป่วยเป็นโรคกระเพาะ 2. ลักษณะใดเกี่ยวข้องกับยีนน้อยที่สุด ก. สีผิว ข. ความสูง ค. อารมณ์ ง. สติปัญญา 3. ม้าและม้าลายมีจานวนโครโมโซมเป็น 64 แท่ง และ 44 แท่งตามลาดับ ลูกผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างม้ากับม้าลาย จะมีโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเป็นกี่แท่ง ก. 44 แท่ง ข. 54 แท่ง ค. 64 แท่ง ง. 108 แท่ง ตัวชี้วัด 2 อธิบายความสาคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4. การใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนิวเคลียสของเซลล์ขณะกาลังแบ่งตัวจะเห็นโครางสร้างที่ขดไปขดมายาวๆ เรียกว่าอะไร ก. โครมาติด ข. โครโมโซม ค. DNA ง. โครมาติน 5. ชายและหญิงที่มีผิวปรกติ โดยไม่มียีนผิวเผือกแฝงอยู่แต่งงานกัน โอกาสที่ลูกจะมีผิวเผือกเป็นเท่าใด ก. ร้อยละ 75 ข. ร้อยละ 50 ค. ร้อยละ 25 ง. ไม่มีโอกาสเลย 6. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึงข้อใด ก. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนที่รู้จัก ข. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือจากรุ่นสู่รุ่น ค. สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเพียงรุ่นเดียว ง. ความผิดปรกติของร่างกาย ใช้แผนภาพต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 53–54
 • 2. 7. ข้อความใดถูกต้อง ก. ลูกรุ่นที่ 1เป็นพันธุ์แท้ทั้งหมด ข. ลูกรุ่นที่ 1เป็นพันธุ์ผสมทั้งหมด ค. พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มียีนที่เป็นลูกผสมทั้งคู่ ง. เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อมียีนเหมือนเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ 8. ถ้าลูกรุ่นที่1 ผสมกับพันธุ์แท้ (YY) ลูกรุ่นที่ 2จะมียีนพันธุ์แท้ : พันธุ์ผสม ตามอัตราส่วนใด ก. 0:1 ข 1:1 ค 2:1 ง 1:2:1 9. ข้อความใดไม่ใช่สมบัติของลักษณะด้อย ก. ลักษณะที่ปรากฏออกมามีจานวนน้อย ข. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะด้อยจะเป็นพันธุ์แท้เสมอ ค. สิ่งมีชีวีตที่มีลักษณะด้อยมักอ่อนแอและตาย ง. ลักษณะที่พบได้ในยีนของพ่อ หรือแมที่เป็นลูกผสม ตัวชี้วัด 3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ 10. โรคทาลัสซีเมีย เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติใด ก. ยีนที่ควบคุมการเจริญเติบโต ข. จานวนโครโมโซมเกินจากปกติ ค. โครโมโซม X มีรูปร่างผิดปกติ ง. ยีนที่ควบคุมการสร้างเฮโมโกลบิน 11. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ ก. กลุ่มอาการพาทัว ข. กลุ่มอาการคริดูชาต์ ค. กลุ่มอาการดาวน์ ง. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ 12. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่จะพบเฉพาะในผู้ชาย ก. กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ ข. กลุ่มอาการคริดูชาต์ ค. โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม ง. กลุ่มอาการพาทัว
 • 3. 13.ถ้าทั้งพ่อและแม่ผิวปรกติแต่ มียีนผิวเผือกแฝงอยู่ทั้งคู่ โอกาสที่จะมีลูกเป็นผู้หญิงและผิวเผือกมีค่าเท่าไร ก. 0 ข. 1/4 ค. 1/8 ง. 1/16 14.ชายเป็นโรคฮีโมฟีเลียแต่งงานกับผู้หญิงปกติแต่เป็นพาหะของยีนฮีโมฟีเลีย ลูกแต่ละคนที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคฮีโมฟีเลียร้อยละเท่าไร ก. 25 ข. 50 ค. 75 ง. 100 15.ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม ก. โรคเอดส์ ข. โรคตาบอดสี ค. โรคธาลัสซีเมีย ง. โรคปัญญาอ่อนบางชนิด ตัวชี้วัด 4. สารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทาให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 16.สัตว์กลุ่มใดที่นักวิทยาศาสตร์จาแนกไว้ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ก. จระเข้ งูดิน เต่าตนุ ข. ปลาโลมา ม้าน้า ปลาตีน ค. เพรี่ยงหัวหอม แม่เรียง ปลิงทะเล ง. อุรังอุตัง ค้างคาว ฮิปโปโปเตมัส 17.ลักษณะเฉพาะของสัตว์ในกลุ่มอาร์โทพอดเป็นอย่างไร ก. ลาตัวเป็นโครงร่างแข็ง ภายในเป็นแผ่นหินปูนผิวภายนอกหยาบ ขรุขระ ข. มีรยางค์เป็นข้อปล้องต่อกัน ลาตัวแบ่งเป็นส่วนๆ มีโครางร่างแข็งภายนอก ค. ลาตัวอ่อนนิ่ม ไม่แบ่งเป็นปล่อง บางชนิดมีโครงร่างแข็ง หุ้มอยู่ภายนอก บางชนิดเป็นแกนอยู่ภายใน ง. ลักษณะตัวแบน มีปาก ไม่มีทวารหนัก ถ้าเป็นปรสิตจะมีอวัยวะสาหรับเกาะเป็นขอเกี่ยวและดูดอาหาร 18.ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรพืช ก. สืบพันธุ์ด้วยเมล็ด ข. มีคลอโรฟิลล์ ค. เซลล์มีเยื่อหุ้ม ง. สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ 19. สิ่งใดไม่ใช่องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ก. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ข. ความหลากหลายทางพันธุกรรม ค. ความหลากหลายของระบบนิเวศ ง. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
 • 4. 20. สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม คืออะไร ก. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ข. การคัดเลือกพันธุ์โดยมนุษย์ ค. จานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ง. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอวัยวะสืบพันธุ์ 21. การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพโดยมนุษย์เป็นการเร่งให้เกิดปัญหาใดในธรรมชาติเร็วยิ่งขึ้น ก. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ข. การสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ ค. การทาลายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ง. ชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์มีปริมาณไม่แน่นอน ตัวชี้วัดที่ 5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม 22.ลักษณะของสัตว์ในข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของสัตว์สะเทินน้าสะเทินบก ก. รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ผิวหนังเป็นเกล็ด ออกลูกเป็นไข่ ข. หายใจโดยใช้เหงือก ปอด หรือผิวหนัง ผิวหนังมีลักษณะเปียกชื้น วางไข่ในน้า ค. เป็นสัตว์เลือดอุ่น ใช้ปอดในการหายใจ ปฏิสนธิภายนอก วางไข่ในน้า เลี้ยงลูกด้วยนม ง. รูปร่างเรียวยาว ใช้เหงือกในการหายใจ ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในตัวแม่ 23.ลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิต ลักษณะใดต่อไปนี้เกิดจากอิทธิพลของลักษณะทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ก. หมู่เลือด ข. ระดับสติ ปัญญา ค. ความดันโลหิต ง. น้าหนัก ส่วนสูง 24.เป็นสัตว์ที่ว่ายน้า หากินอย่างอิสระอยู่ในทะเล มีลาตัวนิ่ม บางชนิดมีพิษ บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ ตัวอ่อนมีหลายระยะ แต่ละระยะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตัวอ่อนบางระยะว่ายน้าเป็นอิสระ บางระยะเกาะติดอยู่กับที่ สัตว์ที่มีลักษณะดังกล่าวจัดอยู่ในไฟลัมใด ก. พอริเฟอร่า ข. มอลลัสกา ค. เอไคโนเดิร์ม ง. ซีเลนเทอราตา 25. การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจากการคุกคามทาลายของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อมในเรื่องใด ก. พืชและสัตว์ลดปริมาณลงทาให้ศึกษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น ข. สมดุลสิ่งแวดล้อมถูกทาลายจากการลดปริมาณลงของพืชและสัตว์ในธรรมชาติ ค. เร่งให้เกิดการผสมพันธุ์ของพืชและสัตว์เร็วขึ้นเพื่อทดแทนสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไป
 • 5. ง. พืชและสัตว์ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางพันธุกรรมเพื่อการอยู่รอด 26. วิธีป้ องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีที่สุดคือวิธีใด ก. หยุดการทาลายป่าไม้ ข. อกกฎหมายคุ้มครอง ค. ปลูกป่าทดแทนป่าที่ถูกทาลายไป ง. ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศ ตัวชี้วัดที่ 6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 27.สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดเกิดปัญหาทางกสิกรรมมากที่สุด ก. แบคทีเรีย ข. มอลลัส ค. ฟังไจ ง. อาร์โทพอด 28.น้าตาลสดที่ชาวบ้านหาบมาขาย เมื่อเก็บไว้ค้างคืนจะมีกลิ่นของแอลกอฮอล์และมีรสเปรี้ยว กลิ่นและรสดังกล่าว มีสาเหตุมาจากสิ่งใด ก. แบคทีเรียและเชื้อรา ข. ยีสต์และแบคทีเรีย ค. เชื้อรามากกว่าชนิดหนึ่ง ง. แบคทีเรียและเชื้อรามากกว่าชนิดหนึ่ง 29.ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก. การโคลนนิ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบเพศ ข. เทคโนโลยีชีวภาพไม่สามารถช่วยผู้มีบุตรยากได้ ค. การผสมข้ามพันธุ์จะทาให้ลูกผสมมีลักษณะตามต้องการและต้องการสืบพันธุ์ได้ ง. การโคลนนิ่งที่ประสบความสาเร็จต่อจากการโคลนนิ่งแกะคือการโคลนนิ่งลิง 30. สาเหตุสาคัญที่มนุษย์นาเทคโนโลยีชีวภาพมาช่วยเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์คืออะไร ก. ประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น ข. ต้องการให้ประชากรมีงานทา ค. ต้องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ง. ต้องการเป็นประเทศอุตสาหกรรม 31. ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง ก. การโคลนคือการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาโดยไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่ แต่ใช้เซลล์ร่างกายในการสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมา ข.สัตว์ที่ได้จากกรรมวิธีการโคลนจะมีลักษณะเหมือนตัวต้นแบบทุกประการยกเว้นความรู้สึกนึกคิด
 • 6. ค. สัตว์ตัวแรกของโลกที่เกิดจากกรรมวิธีโคลน ใช้เซลล์เนื้อเยื่อบริเวณเต้านมผสมกับไข่ของสัตว์เพศเมีย ง. ปัจจุบันประเทศตะวันตกหลายประเทศได้รับการสนับสนุนการโคลนมนุษย์เพื่อช่วยให้ผู้มีบุตรยากได้มีโอก าสที่จะมีบุตรมากขึ้น 32. เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีข้อได้เปรียบกว่าเทคโนโลยีชีวภาพแบบดั้งเดิมในการเพิ่มผลผลิตพืชและสัตว์ใ นลักษณะใด ก. เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในกระบวนการผลิต ข. ใช้เวลานานแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกว่า ค. กาหนดคุณสมบัติของผลผลิตได้ตามที่ต้องการ ง. ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 33. ถ้านักเรียนต้องการขยายพันธุ์พืชให้ได้จานวนมาก ๆ ในระยะเวลาอันสั้น ควรจะนาเทคโนโลยีชีวภาพใดมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตพืชให้ได้ตามที่ต้องการ ก. การโคลน ข. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ค. การผสมข้ามสายพันธุ์ ง. พืชแปลงพันธุ์ (GMO)