Fişa cadru de autoevaluare

2,365 views
2,186 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,482
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fişa cadru de autoevaluare

  1. 1. Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conf. OMECTS nr. 6134/2011 Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………….. Specialitatea…………………………………… Anul şcolar 2012-2013 Domenii ale evaluării Criterii de evaluare Punctaj maxim Indicatori de performanţă Pct. parţial Punctaj acordat Punctaj auto- evaluare Punctaj evaluare comisie Punctaj CA 1. Proiectarea activităţii 5 1. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. 1 2. Respectarea programei şcolare şi parcurgerea ritmică a materiei în conformitate cu planificările calendaristice. 2 3. Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale respectând normele de elaborare a documentelor de proiectare şi în funcţie de particularităţile clasei. 2 1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 4 1. Elaborarea de programe şcolare pentru disciplinele din CDŞ în concordanţă cu nevoile elevilor şi cu resursele instituţionale. 2 2. Predarea unor discipline din CDŞ. 2 1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 3 1. Redactarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale folosind TIC, cu respectarea criteriilor de calitate. 1 2. Includerea în proiectarea curriculară a unor activităţi de învăţare care presupun folosirea resurselor de instruire şi a TIC. 2 1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii 3 1. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţile extracurriculare corelate cu obiectivele curricular şi cu nevoile şi interesele elevilor. 1 2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea instituţională (proiecte internaţionale şi naţionale, concursuri şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, reviste şcolare, cercuri şcolare, competiţii sportive etc.) 2 15 15 1 1.1 Respectarea programei şcolare şi a normelor de elaborare a documentelor de proiectare.
  2. 2. 2. Realizarea activităţilor didactice 2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specific. 9 1. Integrarea în procesul de predare – învăţare - evaluare a strategiilor didactice interactive, centrate pe nevoile de învăţare ale elevilor. 3 2. Implicarea elevilor în experienţe de învăţare care promovează rezolvarea de probleme, gândirea critică, lucrul în echipă, creativitatea. 3 3. Asigurarea caracterului aplicativ al învăţării. 3 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice- inclusiv resurse TIC. 4 1. Selecţia şi valorificarea manualelor şi a auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor. 2 2. Utilizarea eficientă a bazei materiale existente în unitatea şcolară (laboratoare, cabinete, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice etc.) 2 2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate. 4 1. Desfăşurarea de asistenţe şi interasistenţe în cadrul comisiei metodice. 2 2. Organizarea şi desfăşurarea de lecţii deschise, activităţi metodico- ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ. 2 2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat. 4 1. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare ce se încadrează în direcţiile strategice educative ale şcolii (educaţie pentru sănătate, ed. civică, ed. cultural-artistică, ed. ecologică, ed. sportivă, ed. prin voluntariat etc). 2 2. Derularea de activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea instituţională (seminarii, concursuri şcolare, proiecte de voluntariat). 2 2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi” 4 1. Stimularea dezvoltării unei atitudini independente de învăţare la elevi (competenţa de „a învăţa să înveţi”). 2 2. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în colaborare. 2 25 25 3. Evaluarea rezultatelor învăţării 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare. 5 1. Proiectarea instrumentelor de evaluare – formativă şi sumativă în vederea stabilirii nivelului de pregătire a elevilor, conform standardelor naţionale în vigoare 1 2. Aplicarea consecventă şi coerentă a instrumentelor/probelor de evaluare respectând principiul notării ritmice. 1 3. Existenţa unui sistem de apreciere corectă a rezultatelor învăţării elevilor; informarea elevilor cu privire la criteriile, modalităţile de evaluare şi baremele de notare. 2 4. Valorificarea rezultatelor evaluării elevilor în procesul instructiv- educativ. 1 3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 3 1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea testelor predictive. 2 2. Valorificarea interpretării rezultatelor testelor predictive în proiectarea demersului didactic. 1 3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică. 4 1. Folosirea în procesul de evaluare a unor strategii de evaluare variate; motivarea sistematică a notelor acordate pe baza criteriilor de evaluare/baremelor de notare. 2 2. Elaborarea la nivelul comisiei metodice a unor instrumente de 1 2
  3. 3. evaluare unitară; aplicarea şi interpretarea lor (teze cu subiect unic, simulări ale examenelor naţionale etc.) 3. Înregistrarea progresului/regresului înregistrat de elevi pe parcursul procesului de învăţare şi stabilirea măsurilor adecvate (plan de dezvoltare/remedial). 1 3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 2 1. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente de autoevaluare şi interevaluare colegială. 1 2. Valorificarea activităţilor cu caracter de autoevaluare/interevaluare colegială în procesul individual de învăţare. 1 3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali. 3 1. Furnizarea de feed-back elevilor şi părinţilor privind nivelul competenţelor formate în vederea îmbunătăţirii procesului de predare- învăţare-evaluare. 2 2. Comunicarea sistematică a modalităţilor de valorificare a rezultatelor evaluării în obţinerea progresului şcolar. 1 3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării. 3 1. Consilierea şi îndrumarea elevilor în elaborarea portofoliului educaţional (rezultate obţinute la evaluări, diplome, produse sau rezultate obţinute în activităţi de învăţare formale, nonformale şi informale. 2 2. Participarea alături de alte cadre didactice la elaborarea planului individualizat de învăţare pentru fiecare elev. 1 20 20 4. Manageme ntul clasei de elevi 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat ( reguli de conduită, atitudini, ambient ) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 9 1. Consilierea şi orientarea şcolară a elevilor în calitate de profesor diriginte. 2 2. Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu particularităţile clasei de elevi, ce contribuie la realizarea obiectivelor curriculare. 2 3. Organizarea şi administrarea mediului de învăţare în colaborare cu părinţii şi conducerea unităţii şcolare. 1 4. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii (activităţi umanitare, culturale, sportive, de protecţie a mediului, de voluntariat etc.) 1 5. Comunicarea clară a exigenţelor cu privire la comportamentele şcolare şi sociale adecvate, aşteptate de la elevi. 1 6. Monitorizarea frecvenţei elevilor. 1 7. Monitorizarea ţinutei elevilor. 1 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale. 2 1. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională şi a situaţiilor conflictuale în colaborare cu familia. 1 2. Monitorizarea comportamentului elevilor. 1 4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 2 1. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale. 2 4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 2 1. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică (diplome, premii, scrisori de mulţumire etc.) 2 15 15 3
  4. 4. 5. Manageme ntul carierei şi al dezvoltării personale 5.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare. 3 1. Parcurgerea unor programe de formare (definitivat, grade didactice, masterat, doctorat, formare profesională continuă etc.) 2 2. Îmbunătăţirea activităţii didactice prin dezvoltarea unor noi competenţe în concordanţă cu evoluţia profesiei didactice. 1 5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 4 1. Conducerea practicii pedagogice sau activităţi de mentorat. 1 2. Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei/comisiei în calitate de responsabil. 1 3. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi metodico-ştiinţifice la nivel de şcoală sau judeţ. 1 4. Participarea la activităţi metodice în cadrul cercului pedagogic, comisiei metodice etc. 1 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal. 2 1. Elaborarea de lucrări şi articole de specialitate şi valorificarea lor în activitatea didactică. 1 2. Elaborarea de programe şi manuale; membru în grupuri de lucru ale MECTS, ISJBN etc. 1 5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor). 0,5 1. Competenţe psihorelaţionale valorificate în raport cu elevii, părinţii, personalul şcolii, echipa managerială. 0,5 5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice ( limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 0,5 1. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale prin atitudine, ţinută, comportament adecvat, limbaj elevat. 0,5 10 10 6. Contribu- ţia la dezvoltarea instituţio- nală şi promova- rea imaginii unităţii şcolare 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 4 1. Elaborarea de proiecte, parteneriate cu alte instituţii de învăţământ, cu alţi parteneri sociali etc. 2 2. Organizarea de activităţi în colaborare cu alţi parteneri educaţionali, comunitatea locală. 2 6.2 Promovarea ofertei educaţionale. 3 1. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale, a proiectelor şi programelor educaţionale, relaţionarea cu mass-media 1,5 2. Asigurarea comunicării şi a schimbului de date cu alte unităţi de învăţământ. 1,5 6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 2 1. Promovarea imaginii şcolii prin rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 2 6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi 2 1. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei. 1 4
  5. 5. combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 1 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare . 2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI: - Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii; - Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 1 1 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare. 2 15 15 TOTAL: 100 100 Data: Nume şi prenume: Semnături: • Cadru didactic evaluat: • Responsabil comisie: • Director: • Membrii CA: 5 100 – 85 p = FOARTE BINE 84.99 – 71 p = BINE 70.99 – 61 p = SATISFACATOR Sub 60 = NESATISFACATOR
  6. 6. combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 1 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare . 2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI: - Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii; - Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 1 1 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare. 2 15 15 TOTAL: 100 100 Data: Nume şi prenume: Semnături: • Cadru didactic evaluat: • Responsabil comisie: • Director: • Membrii CA: 5 100 – 85 p = FOARTE BINE 84.99 – 71 p = BINE 70.99 – 61 p = SATISFACATOR Sub 60 = NESATISFACATOR

×