Fişa cadru de autoevaluare
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Fişa cadru de autoevaluare

on

 • 1,484 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,484
Views on SlideShare
808
Embed Views
676

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

8 Embeds 676

http://emesecimpean.blogspot.ro 634
http://www.blogger.com 24
http://emesecimpean.blogspot.com 12
http://emesecimpean.blogspot.co.uk 2
http://emesecimpean.blogspot.it 1
http://emesecimpean.blogspot.ca 1
http://emesecimpean.blogspot.sg 1
http://emesecimpean.blogspot.nl 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Fişa cadru de autoevaluare Fişa cadru de autoevaluare Presentation Transcript

 • Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conf. OMECTS nr. 6134/2011 Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………….. Specialitatea…………………………………… Anul şcolar 2012-2013 Domenii ale evaluării Criterii de evaluare Punctaj maxim Indicatori de performanţă Pct. parţial Punctaj acordat Punctaj auto- evaluare Punctaj evaluare comisie Punctaj CA 1. Proiectarea activităţii 5 1. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. 1 2. Respectarea programei şcolare şi parcurgerea ritmică a materiei în conformitate cu planificările calendaristice. 2 3. Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale respectând normele de elaborare a documentelor de proiectare şi în funcţie de particularităţile clasei. 2 1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 4 1. Elaborarea de programe şcolare pentru disciplinele din CDŞ în concordanţă cu nevoile elevilor şi cu resursele instituţionale. 2 2. Predarea unor discipline din CDŞ. 2 1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 3 1. Redactarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale folosind TIC, cu respectarea criteriilor de calitate. 1 2. Includerea în proiectarea curriculară a unor activităţi de învăţare care presupun folosirea resurselor de instruire şi a TIC. 2 1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii 3 1. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţile extracurriculare corelate cu obiectivele curricular şi cu nevoile şi interesele elevilor. 1 2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea instituţională (proiecte internaţionale şi naţionale, concursuri şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, reviste şcolare, cercuri şcolare, competiţii sportive etc.) 2 15 15 1 1.1 Respectarea programei şcolare şi a normelor de elaborare a documentelor de proiectare.
 • 2. Realizarea activităţilor didactice 2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specific. 9 1. Integrarea în procesul de predare – învăţare - evaluare a strategiilor didactice interactive, centrate pe nevoile de învăţare ale elevilor. 3 2. Implicarea elevilor în experienţe de învăţare care promovează rezolvarea de probleme, gândirea critică, lucrul în echipă, creativitatea. 3 3. Asigurarea caracterului aplicativ al învăţării. 3 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice- inclusiv resurse TIC. 4 1. Selecţia şi valorificarea manualelor şi a auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor. 2 2. Utilizarea eficientă a bazei materiale existente în unitatea şcolară (laboratoare, cabinete, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice etc.) 2 2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate. 4 1. Desfăşurarea de asistenţe şi interasistenţe în cadrul comisiei metodice. 2 2. Organizarea şi desfăşurarea de lecţii deschise, activităţi metodico- ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ. 2 2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat. 4 1. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare ce se încadrează în direcţiile strategice educative ale şcolii (educaţie pentru sănătate, ed. civică, ed. cultural-artistică, ed. ecologică, ed. sportivă, ed. prin voluntariat etc). 2 2. Derularea de activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea instituţională (seminarii, concursuri şcolare, proiecte de voluntariat). 2 2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi” 4 1. Stimularea dezvoltării unei atitudini independente de învăţare la elevi (competenţa de „a învăţa să înveţi”). 2 2. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în colaborare. 2 25 25 3. Evaluarea rezultatelor învăţării 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare. 5 1. Proiectarea instrumentelor de evaluare – formativă şi sumativă în vederea stabilirii nivelului de pregătire a elevilor, conform standardelor naţionale în vigoare 1 2. Aplicarea consecventă şi coerentă a instrumentelor/probelor de evaluare respectând principiul notării ritmice. 1 3. Existenţa unui sistem de apreciere corectă a rezultatelor învăţării elevilor; informarea elevilor cu privire la criteriile, modalităţile de evaluare şi baremele de notare. 2 4. Valorificarea rezultatelor evaluării elevilor în procesul instructiv- educativ. 1 3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 3 1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea testelor predictive. 2 2. Valorificarea interpretării rezultatelor testelor predictive în proiectarea demersului didactic. 1 3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică. 4 1. Folosirea în procesul de evaluare a unor strategii de evaluare variate; motivarea sistematică a notelor acordate pe baza criteriilor de evaluare/baremelor de notare. 2 2. Elaborarea la nivelul comisiei metodice a unor instrumente de 1 2
 • evaluare unitară; aplicarea şi interpretarea lor (teze cu subiect unic, simulări ale examenelor naţionale etc.) 3. Înregistrarea progresului/regresului înregistrat de elevi pe parcursul procesului de învăţare şi stabilirea măsurilor adecvate (plan de dezvoltare/remedial). 1 3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 2 1. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente de autoevaluare şi interevaluare colegială. 1 2. Valorificarea activităţilor cu caracter de autoevaluare/interevaluare colegială în procesul individual de învăţare. 1 3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali. 3 1. Furnizarea de feed-back elevilor şi părinţilor privind nivelul competenţelor formate în vederea îmbunătăţirii procesului de predare- învăţare-evaluare. 2 2. Comunicarea sistematică a modalităţilor de valorificare a rezultatelor evaluării în obţinerea progresului şcolar. 1 3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării. 3 1. Consilierea şi îndrumarea elevilor în elaborarea portofoliului educaţional (rezultate obţinute la evaluări, diplome, produse sau rezultate obţinute în activităţi de învăţare formale, nonformale şi informale. 2 2. Participarea alături de alte cadre didactice la elaborarea planului individualizat de învăţare pentru fiecare elev. 1 20 20 4. Manageme ntul clasei de elevi 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat ( reguli de conduită, atitudini, ambient ) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 9 1. Consilierea şi orientarea şcolară a elevilor în calitate de profesor diriginte. 2 2. Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu particularităţile clasei de elevi, ce contribuie la realizarea obiectivelor curriculare. 2 3. Organizarea şi administrarea mediului de învăţare în colaborare cu părinţii şi conducerea unităţii şcolare. 1 4. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii (activităţi umanitare, culturale, sportive, de protecţie a mediului, de voluntariat etc.) 1 5. Comunicarea clară a exigenţelor cu privire la comportamentele şcolare şi sociale adecvate, aşteptate de la elevi. 1 6. Monitorizarea frecvenţei elevilor. 1 7. Monitorizarea ţinutei elevilor. 1 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale. 2 1. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională şi a situaţiilor conflictuale în colaborare cu familia. 1 2. Monitorizarea comportamentului elevilor. 1 4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 2 1. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale. 2 4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 2 1. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică (diplome, premii, scrisori de mulţumire etc.) 2 15 15 3
 • 5. Manageme ntul carierei şi al dezvoltării personale 5.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare. 3 1. Parcurgerea unor programe de formare (definitivat, grade didactice, masterat, doctorat, formare profesională continuă etc.) 2 2. Îmbunătăţirea activităţii didactice prin dezvoltarea unor noi competenţe în concordanţă cu evoluţia profesiei didactice. 1 5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 4 1. Conducerea practicii pedagogice sau activităţi de mentorat. 1 2. Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei/comisiei în calitate de responsabil. 1 3. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi metodico-ştiinţifice la nivel de şcoală sau judeţ. 1 4. Participarea la activităţi metodice în cadrul cercului pedagogic, comisiei metodice etc. 1 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal. 2 1. Elaborarea de lucrări şi articole de specialitate şi valorificarea lor în activitatea didactică. 1 2. Elaborarea de programe şi manuale; membru în grupuri de lucru ale MECTS, ISJBN etc. 1 5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor). 0,5 1. Competenţe psihorelaţionale valorificate în raport cu elevii, părinţii, personalul şcolii, echipa managerială. 0,5 5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice ( limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 0,5 1. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale prin atitudine, ţinută, comportament adecvat, limbaj elevat. 0,5 10 10 6. Contribu- ţia la dezvoltarea instituţio- nală şi promova- rea imaginii unităţii şcolare 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 4 1. Elaborarea de proiecte, parteneriate cu alte instituţii de învăţământ, cu alţi parteneri sociali etc. 2 2. Organizarea de activităţi în colaborare cu alţi parteneri educaţionali, comunitatea locală. 2 6.2 Promovarea ofertei educaţionale. 3 1. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale, a proiectelor şi programelor educaţionale, relaţionarea cu mass-media 1,5 2. Asigurarea comunicării şi a schimbului de date cu alte unităţi de învăţământ. 1,5 6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 2 1. Promovarea imaginii şcolii prin rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 2 6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi 2 1. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei. 1 4
 • combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 1 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare . 2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI: - Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii; - Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 1 1 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare. 2 15 15 TOTAL: 100 100 Data: Nume şi prenume: Semnături: • Cadru didactic evaluat: • Responsabil comisie: • Director: • Membrii CA: 5 100 – 85 p = FOARTE BINE 84.99 – 71 p = BINE 70.99 – 61 p = SATISFACATOR Sub 60 = NESATISFACATOR
 • combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 1 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare . 2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI: - Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii; - Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 1 1 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare. 2 15 15 TOTAL: 100 100 Data: Nume şi prenume: Semnături: • Cadru didactic evaluat: • Responsabil comisie: • Director: • Membrii CA: 5 100 – 85 p = FOARTE BINE 84.99 – 71 p = BINE 70.99 – 61 p = SATISFACATOR Sub 60 = NESATISFACATOR