Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proiect traditii populare

19,059 views

Published on

  • Login to see the comments

Proiect traditii populare

  1. 1. Proiect educaţionalMOTTO:“FOLCLORUL ESTE CARTEA DE IDENTITATE A NEAMULUI”
  2. 2. ARGUMENT Într-o lume a informatizării, a vitezei, a noului, în care de cele maimulte ori se promovează kith-ul, adevăratele valori culturale, comoriinestimabile ale unui popor încep să se piardă, să se uite asemeni unei vechilăzi de zestre: cu toţii ştim că există, dar este acolo în casa bunicilor de laţară. Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile cedefinesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgeriitimpului. Câţi dintre tinerii de azi cunosc valoarea unor obiecte, de o rarăfrumuseţe de altfel, pe care le privesc cu dispreţ, spunând că sunt „de cândera bunica fată ”? Câţi din tinerii de azi ascultă cu plăcere cântece populare?E vina lor că nu pot selecta din tot ce li se oferă, lucrurile de calitate,valoroase din punct de vedere cultural şi spiritual, sau este vina noastră, adascălilor că, mânaţi de dorinţa de a le preda cât mai multe cunoştinţe dindiferite domenii am uitat să punem accent tocmai pe ceeace este maiimportant: lucrurile ce ne definesc pe noi ca români? Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, săsimtă. Vârsta lor fragedă nu constituie un impediment în abordarea acesteiteme, ci, dimpotrivă, un avantaj căci vom lucra cu nişte minţi şi suflete„nepoluate” încă de alţi factori. Cu multă pricepere, dar mai ales pasiune,putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şifolclorul românesc. Prin abordarea acestui proiect nu s-a dorit o schimbare majoră apercepţiilor naţionale asupra tradiţiilor,obiceiurilor şi folclorului românesc,ci o sensibilizare a noastră, a tuturor, o abordare diferită a unei teme delocmoderne.
  3. 3. DATE GENERALE ALE PROIECTULUIGRUP ŢINTĂ:Copiii din învăţământul preşcolar de la Grădiniţa Veselă, Iaşi;Cadrul didactictic;Părinţii. PARTENERIScoala Nr. 29 “Nicolae Romanescu” CraiovaPerioada de derulare a proiectului: 2009-2010Beneficiari:-copiii preşcolari de la Grădiniţa Veselă-Iaşi;-educatoarele implicate în proiect;-familiile copiilor;ECHIPA DE IMPLEMENTARE:Grădiniţa VeselăAmarine LuanaDESCRIEREA PROIECTULUIOBIECTIVUL GENERAL:-Redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale strămoşeştiprin implicarea copiilor şi cadrelor didactice în diverse activităţilegate de tradiţiile locale;-Cunoaşterea şi înţelegerea de către preşcolari a tradiţiilor ieşene;-Identificarea copiilor cu calităţi pentru dans, muzică, artăpopulară;-Dezvoltarea capacităţii copiilor de a aprecia o melodie, un danspopular, obiecte de artă populară autentică, realizarea acestora înateliere specifice.OBIECTIVE SPECIFICE:OBIECTIVE PENTRU COPIII PREŞCOLARI:-Valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale,-Cultivarea dragostei şi respectului pentru tradiţiile, obiceiurile şifolclorul românesc;-Atragerea copiilor în organizarea de activităţi cu caracter
  4. 4. extracurricular, conducând la lărgirea şi îmbogăţirea orizontului decunoaştere a acestora.-Educarea interesului şi a dragostei pentru creaţiile folcloriceromâneşti;-Receptarea frumosului din arta populară;-Implementarea unor cântece şi dansuri populare româneşti;-Să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile calendaristicecreştine.OBIECTIVE PRIVIND CADRul DIDACTIC:-Promovarea şi valorificarea tinerelor talente existe în grădiniţă;-Pregătirea preşcolarilor în sensul asigurării egalităţii şanselor îneducaţie, a dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate, aîmbunătăţirii mijloacelor de informare adresate copiilor;-Amenajarea unui colţ cu obiecte de artă populară;-Organizarea unor expoziţii cu lucrări şi obiecte de artă popularăOBIECTIVE PRIVIND PARINŢII- Stimularea implicării părinţilor şi a altor factori educaţionali înderularea activităţilor;- Promovarea unor relaţii reciproce între părinţi şi alţi factorieducaţionali, pentru a transmite copiilor valorile spirituale alepoporului nostru.RESURSE:a)umane: preşcolari, cadre didactice, părinţi;b)de timp: octombrie 2009 - iunie 2010;c)materiale:- informaţionale: cărţi,cd-uri, casete audio, video, filme, fotografii;- auxiliare: obiecte de artă populară, costume populare, diferiteobiecte populare, materiale diferite pentru lucrări practice.METODOLOGIE:-observări;-lecturi după imagini;-jocuri didactice;-povestire;-convorbire;
  5. 5. -activităţi artistico-plastice;-activităti practice;-dramatizări;-programe artistice;-vizite, plimbări;-copiii preşcolari pot lucra cu educatoarea în 4 ateliere: atelierul demodelaj, atelierul de desen şi pictură naivă, atelierul de folclor şiatelierul de bucătărie românească.EVALUARE:-realizarea unui sector cu obiecte de artă populară pe holulgrădiniţei;-realizarea portofoliului educatoarei;IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI TINTA:-Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentelelaice şi religioase specifice zonei în care trăiesc;-Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilortradiţionale;-Formarea unor trăsături pozitive de vointă şi caracter la copii, înconcordanţă cu valorile tradiţionale;-Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi,legate de tradiţii;-Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţilegrădiniţei;CALENDARUL ACTIVITĂŢIIOctombrie 2009- Lansarea oficială a proiectului-Prezentarea proiectului precum şi a activităţilor preconizate.Noiembrie 2009Stabilirea modului de realizare a acţiunilor.Decembrie 2009„Bună seara gazde bune!”-prezentare de colinde;Parada costumelor populare .Ianuarie 2010„La gura sobei”-şezătoare;-prezentare de obiecte specifice de tors, ţesut;-prezentarea unor momente artistice(cântece şi jocuri populare).Februarie 2010
  6. 6. „Artă populară”-desenare şi decorare obiecte de artă şi costume populare;-expoziţie cu lucrările copiilor.Martie 2010,,La mulţi ani, mamă!’’-pregătirea serbării de 8 martieAprilie 2010„Sfânta Zi de Paşti”-tradiţii şi obiceiuri pascale(încondeierea ouălelor)Mai 2010„Să ne cunoaştem trecutul”-vizită la muzeuIunie 2010Dezbateri;Instituţia:GRĂDINIŢA VESELĂ - IAŞI

×