SlideShare a Scribd company logo

Fişa cadru de autoevaluare

1 of 6
Download to read offline
Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din
învăţământul preuniversitar conf. OMECTS nr. 6134/2011
Numele şi prenumele cadrului didactic…………………………………..
Specialitatea……………………………………
Anul şcolar 2012-2013
Domenii
ale
evaluării Criterii de evaluare
Punctaj
maxim
Indicatori de performanţă
Pct.
parţial
Punctaj acordat
Punctaj
auto-
evaluare
Punctaj
evaluare
comisie
Punctaj
CA
1.
Proiectarea
activităţii
5
1. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de
învăţare ale elevilor. 1
2. Respectarea programei şcolare şi parcurgerea ritmică a materiei în
conformitate cu planificările calendaristice. 2
3. Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale respectând normele de
elaborare a documentelor de proiectare şi în funcţie de particularităţile
clasei.
2
1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a
ofertei educaţionale la nivelul unităţii.
4
1. Elaborarea de programe şcolare pentru disciplinele din CDŞ în
concordanţă cu nevoile elevilor şi cu resursele instituţionale. 2
2. Predarea unor discipline din CDŞ. 2
1.3 Folosirea TIC în activitatea de
proiectare. 3
1. Redactarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale folosind
TIC, cu respectarea criteriilor de calitate. 1
2. Includerea în proiectarea curriculară a unor activităţi de învăţare care
presupun folosirea resurselor de instruire şi a TIC.
2
1.4 Proiectarea unor activităţi
extracurriculare corelate cu obiectivele
curriculare, nevoile şi interesele
educabililor, planul managerial al unităţii 3
1. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţile extracurriculare
corelate cu obiectivele curricular şi cu nevoile şi interesele elevilor. 1
2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare care contribuie la
dezvoltarea instituţională (proiecte internaţionale şi naţionale, concursuri
şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, reviste şcolare, cercuri şcolare,
competiţii sportive etc.)
2
15 15
1
1.1 Respectarea programei şcolare
şi a normelor de elaborare a
documentelor de proiectare.
2.
Realizarea
activităţilor
didactice
2.1. Utilizarea unor strategii didactice care
asigură caracterul aplicativ al învăţării şi
formarea competenţelor specific. 9
1. Integrarea în procesul de predare – învăţare - evaluare a strategiilor
didactice interactive, centrate pe nevoile de învăţare ale elevilor.
3
2. Implicarea elevilor în experienţe de învăţare care promovează
rezolvarea de probleme, gândirea critică, lucrul în echipă, creativitatea.
3
3. Asigurarea caracterului aplicativ al învăţării. 3
2.2 Utilizarea eficientă a resurselor
materiale din unitatea de învăţământ în
vederea optimizării activităţilor didactice-
inclusiv resurse TIC.
4
1. Selecţia şi valorificarea manualelor şi a auxiliarelor curriculare în
concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor.
2
2. Utilizarea eficientă a bazei materiale existente în unitatea şcolară
(laboratoare, cabinete, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video,
materiale didactice etc.)
2
2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea
activităţilor realizate.
4 1. Desfăşurarea de asistenţe şi interasistenţe în cadrul comisiei metodice. 2
2. Organizarea şi desfăşurarea de lecţii deschise, activităţi metodico-
ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ.
2
2.4 Organizarea şi desfăşurarea
activităţilor extracurriculare, participarea la
acţiuni de voluntariat. 4
1. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare ce se
încadrează în direcţiile strategice educative ale şcolii (educaţie pentru
sănătate, ed. civică, ed. cultural-artistică, ed. ecologică, ed. sportivă, ed.
prin voluntariat etc).
2
2. Derularea de activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea
instituţională (seminarii, concursuri şcolare, proiecte de voluntariat).
2
2.5 Formarea deprinderilor de studiu
individual şi în echipă în vederea
formării/dezvoltării competenţei de ,,a
învăţa să înveţi”
4
1. Stimularea dezvoltării unei atitudini independente de învăţare la elevi
(competenţa de „a învăţa să înveţi”).
2
2. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în colaborare. 2
25 25
3.
Evaluarea
rezultatelor
învăţării
3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a
procedurilor de evaluare şi a rezultatelor
activităţilor de evaluare.
5
1. Proiectarea instrumentelor de evaluare – formativă şi sumativă în
vederea stabilirii nivelului de pregătire a elevilor, conform standardelor
naţionale în vigoare
1
2. Aplicarea consecventă şi coerentă a instrumentelor/probelor de
evaluare respectând principiul notării ritmice.
1
3. Existenţa unui sistem de apreciere corectă a rezultatelor învăţării
elevilor; informarea elevilor cu privire la criteriile, modalităţile de
evaluare şi baremele de notare.
2
4. Valorificarea rezultatelor evaluării elevilor în procesul instructiv-
educativ.
1
3.2 Aplicarea testelor predictive,
interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 3
1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea testelor predictive. 2
2. Valorificarea interpretării rezultatelor testelor predictive în proiectarea
demersului didactic.
1
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de
evaluare, inclusiv a celor din banca de
instrumente de evaluare unică.
4
1. Folosirea în procesul de evaluare a unor strategii de evaluare variate;
motivarea sistematică a notelor acordate pe baza criteriilor de
evaluare/baremelor de notare.
2
2. Elaborarea la nivelul comisiei metodice a unor instrumente de 1
2
evaluare unitară; aplicarea şi interpretarea lor (teze cu subiect unic,
simulări ale examenelor naţionale etc.)
3. Înregistrarea progresului/regresului înregistrat de elevi pe parcursul
procesului de învăţare şi stabilirea măsurilor adecvate (plan de
dezvoltare/remedial).
1
3.4 Promovarea autoevaluării şi
interevaluării. 2
1. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente de autoevaluare şi
interevaluare colegială.
1
2. Valorificarea activităţilor cu caracter de autoevaluare/interevaluare
colegială în procesul individual de învăţare.
1
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor
educaţionali.
3
1. Furnizarea de feed-back elevilor şi părinţilor privind nivelul
competenţelor formate în vederea îmbunătăţirii procesului de predare-
învăţare-evaluare.
2
2. Comunicarea sistematică a modalităţilor de valorificare a rezultatelor
evaluării în obţinerea progresului şcolar.
1
3.6 Coordonarea elaborării portofoliului
educaţional ca element central al evaluării
rezultatelor învăţării. 3
1. Consilierea şi îndrumarea elevilor în elaborarea portofoliului
educaţional (rezultate obţinute la evaluări, diplome, produse sau
rezultate obţinute în activităţi de învăţare formale, nonformale şi
informale.
2
2. Participarea alături de alte cadre didactice la elaborarea planului
individualizat de învăţare pentru fiecare elev.
1
20 20
4.
Manageme
ntul clasei
de elevi
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat ( reguli de
conduită, atitudini, ambient ) pentru
desfăşurarea activităţilor în conformitate cu
particularităţile clasei de elevi.
9
1. Consilierea şi orientarea şcolară a elevilor în calitate de profesor
diriginte.
2
2. Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în
conformitate cu particularităţile clasei de elevi, ce contribuie la
realizarea obiectivelor curriculare.
2
3. Organizarea şi administrarea mediului de învăţare în colaborare cu
părinţii şi conducerea unităţii şcolare.
1
4. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii (activităţi umanitare, culturale,
sportive, de protecţie a mediului, de voluntariat etc.)
1
5. Comunicarea clară a exigenţelor cu privire la comportamentele
şcolare şi sociale adecvate, aşteptate de la elevi.
1
6. Monitorizarea frecvenţei elevilor. 1
7. Monitorizarea ţinutei elevilor. 1
4.2 Monitorizarea comportamentului
elevilor şi gestionarea situaţiilor
conflictuale.
2 1. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională şi a situaţiilor conflictuale
în colaborare cu familia.
1
2. Monitorizarea comportamentului elevilor. 1
4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea
diferenţiată a elevilor.
2 1. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de
particularităţile de vârstă şi individuale.
2
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea
exemplelor de bună practică
2 1. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică
(diplome, premii, scrisori de mulţumire etc.)
2
15 15
3
5.
Manageme
ntul
carierei şi
al
dezvoltării
personale
5.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice,
didactice și metodice dobândite prin
participarea la programele de formare
continuă/perfecţionare.
3 1. Parcurgerea unor programe de formare (definitivat, grade didactice,
masterat, doctorat, formare profesională continuă etc.)
2
2. Îmbunătăţirea activităţii didactice prin dezvoltarea unor noi
competenţe în concordanţă cu evoluţia profesiei didactice.
1
5.2 Implicarea în organizarea activităţilor
metodice la nivelul
comisiei/catedrei/responsabil
4 1. Conducerea practicii pedagogice sau activităţi de mentorat. 1
2. Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei/comisiei în
calitate de responsabil.
1
3. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi metodico-ştiinţifice la nivel
de şcoală sau judeţ.
1
4. Participarea la activităţi metodice în cadrul cercului pedagogic,
comisiei metodice etc.
1
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului
profesional şi dosarului personal. 2
1. Elaborarea de lucrări şi articole de specialitate şi valorificarea lor în
activitatea didactică.
1
2. Elaborarea de programe şi manuale; membru în grupuri de lucru ale
MECTS, ISJBN etc.
1
5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare
şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii
(cu elevii, personalul şcolii, echipa
managerială şi cu beneficiarii din cadrul
comunităţii-familiile elevilor).
0,5
1. Competenţe psihorelaţionale valorificate în raport cu elevii, părinţii,
personalul şcolii, echipa managerială.
0,5
5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice
( limbaj, ţinută, respect, comportament),
respectarea şi promovarea deontologiei
profesionale.
0,5
1. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale prin atitudine,
ţinută, comportament adecvat, limbaj elevat.
0,5
10 10
6.
Contribu-
ţia la
dezvoltarea
instituţio-
nală şi
promova-
rea
imaginii
unităţii
şcolare
6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte
educaţionale în vederea dezvoltării
instituţionale.
4
1. Elaborarea de proiecte, parteneriate cu alte instituţii de învăţământ, cu
alţi parteneri sociali etc.
2
2. Organizarea de activităţi în colaborare cu alţi parteneri educaţionali,
comunitatea locală.
2
6.2 Promovarea ofertei educaţionale.
3
1. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale, a
proiectelor şi programelor educaţionale, relaţionarea cu mass-media
1,5
2. Asigurarea comunicării şi a schimbului de date cu alte unităţi de
învăţământ.
1,5
6.3 Promovarea imaginii şcolii în
comunitate prin participarea şi rezultatele
elevilor la olimpiade, concursuri,
competiţii, activităţi extracurriculare şi
extraşcolare.
2
1. Promovarea imaginii şcolii prin rezultatele obţinute de elevi la
examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare, competiţii,
activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
2
6.4 Realizarea/participarea la
programe/activităţi de prevenire şi
2 1. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire
şi combatere a violenţei.
1
4
combatere a violenţei şi comportamentelor
nesănătoase în mediul şcolar, familie şi
societate.
2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire
şi combatere a comportamentelor nesănătoase.
1
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
precum şi a sarcinilor suplimentare .
2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI:
- Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia
muncii;
- Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui
domeniu
1
1
6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi
a calităţii la nivelul organizaţiei.
2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii
şcolare.
2
15 15
TOTAL: 100 100
Data: Nume şi prenume: Semnături:
• Cadru didactic evaluat:
• Responsabil comisie:
• Director:
• Membrii CA:
5
100 – 85 p = FOARTE BINE
84.99 – 71 p = BINE
70.99 – 61 p = SATISFACATOR
Sub 60 = NESATISFACATOR
combatere a violenţei şi comportamentelor
nesănătoase în mediul şcolar, familie şi
societate.
2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire
şi combatere a comportamentelor nesănătoase.
1
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de
sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi
ISU pentru toate tipurile de activităţi
desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ
precum şi a sarcinilor suplimentare .
2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI:
- Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia
muncii;
- Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui
domeniu
1
1
6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi
a calităţii la nivelul organizaţiei.
2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii
şcolare.
2
15 15
TOTAL: 100 100
Data: Nume şi prenume: Semnături:
• Cadru didactic evaluat:
• Responsabil comisie:
• Director:
• Membrii CA:
5
100 – 85 p = FOARTE BINE
84.99 – 71 p = BINE
70.99 – 61 p = SATISFACATOR
Sub 60 = NESATISFACATOR

Recommended

Traficul de persoane
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoaneRoxana Giusca
 
Metode si instrumente de evaluare
Metode si instrumente de evaluareMetode si instrumente de evaluare
Metode si instrumente de evaluareSzolosi Gheorghe
 
Proiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriProiect international.traditii si obiceiuri
Proiect international.traditii si obiceiuriaidarosianu
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxDaniela Munca-Aftenev
 
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitatePatrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitate
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova: de la realitate la necesitateGhenadie Sontu
 

More Related Content

What's hot

Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxssuser993c0a
 
Evaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptx
Evaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptxEvaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptx
Evaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptxDanielaMuncaAftenev
 
Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții. Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții. Daniela State
 
Factorii geoecologici
Factorii geoecologiciFactorii geoecologici
Factorii geoecologiciElena Beregoi
 
Program artistic pentru 1 decembrie
Program artistic pentru 1 decembrieProgram artistic pentru 1 decembrie
Program artistic pentru 1 decembrieCojocaru Ionela
 
analizator acustico-vestibular
analizator acustico-vestibularanalizator acustico-vestibular
analizator acustico-vestibularsimonacadare
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateabiografiielectronice
 
TIPURI DE PROPOZIȚII.pptx
TIPURI DE PROPOZIȚII.pptxTIPURI DE PROPOZIȚII.pptx
TIPURI DE PROPOZIȚII.pptxIacobIonela1
 
Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică
Electrizarea corpurilor. Sarcina electricăElectrizarea corpurilor. Sarcina electrică
Electrizarea corpurilor. Sarcina electricăAlianta INFONET
 
Ion Creanga.powerpoint
 Ion Creanga.powerpoint Ion Creanga.powerpoint
Ion Creanga.powerpointicaandrone
 
Drepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.ppt
Drepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.pptDrepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.ppt
Drepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.pptIonicaNitoi
 
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjuratorImpactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjuratorCostas Cristu
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiectTundeLaudat
 
267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)
267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)
267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)dobrovolschi79
 
Potentialul de actiune
Potentialul de actiunePotentialul de actiune
Potentialul de actiuneAna Legat
 

What's hot (20)

Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
 
Evaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptx
Evaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptxEvaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptx
Evaluare interactiva la Disciplina Istorie.pptx
 
Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții. Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
Limba română, clasa 1, Tainele cărții.
 
Factorii geoecologici
Factorii geoecologiciFactorii geoecologici
Factorii geoecologici
 
Geto dacii-ppt1
Geto dacii-ppt1Geto dacii-ppt1
Geto dacii-ppt1
 
Femeia
FemeiaFemeia
Femeia
 
Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
 
Program artistic pentru 1 decembrie
Program artistic pentru 1 decembrieProgram artistic pentru 1 decembrie
Program artistic pentru 1 decembrie
 
analizator acustico-vestibular
analizator acustico-vestibularanalizator acustico-vestibular
analizator acustico-vestibular
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
 
TIPURI DE PROPOZIȚII.pptx
TIPURI DE PROPOZIȚII.pptxTIPURI DE PROPOZIȚII.pptx
TIPURI DE PROPOZIȚII.pptx
 
0proiectdidactic(1)
0proiectdidactic(1)0proiectdidactic(1)
0proiectdidactic(1)
 
Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică
Electrizarea corpurilor. Sarcina electricăElectrizarea corpurilor. Sarcina electrică
Electrizarea corpurilor. Sarcina electrică
 
Ion Creanga.powerpoint
 Ion Creanga.powerpoint Ion Creanga.powerpoint
Ion Creanga.powerpoint
 
Drepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.ppt
Drepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.pptDrepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.ppt
Drepturile-copiilor-Nitoi-Aprodu-Ionica-2.ppt
 
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjuratorImpactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
Impactul activitatilor antropice asupra mediului inconjurator
 
Atelierul de scriere.pptx
Atelierul de scriere.pptxAtelierul de scriere.pptx
Atelierul de scriere.pptx
 
Prezentare proiect
Prezentare proiectPrezentare proiect
Prezentare proiect
 
267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)
267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)
267538854 dictionar-de-personaje-literare (1)
 
Potentialul de actiune
Potentialul de actiunePotentialul de actiune
Potentialul de actiune
 

Viewers also liked

Raport de activitate pentru profesori
Raport de activitate pentru profesoriRaport de activitate pentru profesori
Raport de activitate pentru profesoriCimpeanemese
 
Ordin structura-an-scolar-2013-2014
Ordin structura-an-scolar-2013-2014Ordin structura-an-scolar-2013-2014
Ordin structura-an-scolar-2013-2014Cimpeanemese
 
02 olimpiadele nationale scolare
02 olimpiadele nationale scolare02 olimpiadele nationale scolare
02 olimpiadele nationale scolareCimpeanemese
 
Evaluare nationala-2013-inainte-de-contestatii
Evaluare nationala-2013-inainte-de-contestatiiEvaluare nationala-2013-inainte-de-contestatii
Evaluare nationala-2013-inainte-de-contestatiiCimpeanemese
 
Structura anului școlar 2017 2018
Structura anului școlar 2017 2018Structura anului școlar 2017 2018
Structura anului școlar 2017 2018Cimpeanemese
 
Regulament sesiune referate
Regulament sesiune referateRegulament sesiune referate
Regulament sesiune referateCimpeanemese
 
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017Cimpeanemese
 

Viewers also liked (7)

Raport de activitate pentru profesori
Raport de activitate pentru profesoriRaport de activitate pentru profesori
Raport de activitate pentru profesori
 
Ordin structura-an-scolar-2013-2014
Ordin structura-an-scolar-2013-2014Ordin structura-an-scolar-2013-2014
Ordin structura-an-scolar-2013-2014
 
02 olimpiadele nationale scolare
02 olimpiadele nationale scolare02 olimpiadele nationale scolare
02 olimpiadele nationale scolare
 
Evaluare nationala-2013-inainte-de-contestatii
Evaluare nationala-2013-inainte-de-contestatiiEvaluare nationala-2013-inainte-de-contestatii
Evaluare nationala-2013-inainte-de-contestatii
 
Structura anului școlar 2017 2018
Structura anului școlar 2017 2018Structura anului școlar 2017 2018
Structura anului școlar 2017 2018
 
Regulament sesiune referate
Regulament sesiune referateRegulament sesiune referate
Regulament sesiune referate
 
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017
Simpozion, concurs si atelier practic eTwinning, CNPR Beclean, 9 mai 2017
 

Similar to Fişa cadru de autoevaluare

Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pAgricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pDoru Anton
 
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...Aurelia Pisau
 
R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3mincudeva
 
Proiectarea_didactica prezentare_edu.ppt
Proiectarea_didactica prezentare_edu.pptProiectarea_didactica prezentare_edu.ppt
Proiectarea_didactica prezentare_edu.pptFloriAnFlo6
 
Modul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdfModul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdfSorinZaharia7
 
Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015deliamustaca
 
Chestionar preuniv
Chestionar preunivChestionar preuniv
Chestionar preunivIovanAlina
 
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-scmargineni
 
prezentare produs partea practică bune practici.pptx
prezentare produs partea practică bune practici.pptxprezentare produs partea practică bune practici.pptx
prezentare produs partea practică bune practici.pptxssuser45866c
 
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didacticeanamaria89
 
Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012
Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012
Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012Gabriela Teodorescu
 
Continuare plan managerial bun
Continuare plan managerial bunContinuare plan managerial bun
Continuare plan managerial bunBanca Angelica
 
Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1mincudeva
 
Cartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati PracticeCartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati PracticeVeronica Vladescu
 
Standarde de competență profesională
 Standarde de competență profesională Standarde de competență profesională
Standarde de competență profesionalăDaniela Munca-Aftenev
 
Activitatea educativă domenii final
Activitatea educativă domenii finalActivitatea educativă domenii final
Activitatea educativă domenii finalNadejdaMalai1
 

Similar to Fişa cadru de autoevaluare (20)

Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_pAgricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
Agricultura horticultura programa_titularizare_2010_p
 
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
Standarde de competenta_profesionala_ale_cadrelor_didactice_din_invatamantul_...
 
R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3R05 pl5 prezentare_deva_3
R05 pl5 prezentare_deva_3
 
Proiectarea_didactica prezentare_edu.ppt
Proiectarea_didactica prezentare_edu.pptProiectarea_didactica prezentare_edu.ppt
Proiectarea_didactica prezentare_edu.ppt
 
Modul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdfModul_2_evaluare_final.pdf
Modul_2_evaluare_final.pdf
 
Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015Activ metodice 2014 2015
Activ metodice 2014 2015
 
Curriculum national
Curriculum nationalCurriculum national
Curriculum national
 
Chestionar preuniv
Chestionar preunivChestionar preuniv
Chestionar preuniv
 
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-
Plan de-imbunatatire-ceac-pentru-2015-2016-raei-
 
prezentare produs partea practică bune practici.pptx
prezentare produs partea practică bune practici.pptxprezentare produs partea practică bune practici.pptx
prezentare produs partea practică bune practici.pptx
 
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
 
Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012
Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012
Portofoliul cadrului didactic_model_consfatuiri_mate_2012
 
Continuare plan managerial bun
Continuare plan managerial bunContinuare plan managerial bun
Continuare plan managerial bun
 
activ 2.3..DOCX
activ 2.3..DOCXactiv 2.3..DOCX
activ 2.3..DOCX
 
Laura
LauraLaura
Laura
 
Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1Prezentare Cluj 1
Prezentare Cluj 1
 
Cartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati PracticeCartea De Abilitati Practice
Cartea De Abilitati Practice
 
Formator
FormatorFormator
Formator
 
Standarde de competență profesională
 Standarde de competență profesională Standarde de competență profesională
Standarde de competență profesională
 
Activitatea educativă domenii final
Activitatea educativă domenii finalActivitatea educativă domenii final
Activitatea educativă domenii final
 

More from Cimpeanemese

Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 4/2023)
Action Research in School Education #AReTwinning  journal (nr. 4/2023)Action Research in School Education #AReTwinning  journal (nr. 4/2023)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 4/2023)Cimpeanemese
 
Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)
Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)
Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)Cimpeanemese
 
Din carte... mai departe Books... Pass Them on
Din carte... mai departe Books... Pass Them onDin carte... mai departe Books... Pass Them on
Din carte... mai departe Books... Pass Them onCimpeanemese
 
eSafety_Label_Action_Plan.pdf
eSafety_Label_Action_Plan.pdfeSafety_Label_Action_Plan.pdf
eSafety_Label_Action_Plan.pdfCimpeanemese
 
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)Cimpeanemese
 
AReTwinning-nr-1-final.pdf
AReTwinning-nr-1-final.pdfAReTwinning-nr-1-final.pdf
AReTwinning-nr-1-final.pdfCimpeanemese
 
Calendar de selecție mobilitate Italia
Calendar de selecție mobilitate ItaliaCalendar de selecție mobilitate Italia
Calendar de selecție mobilitate ItaliaCimpeanemese
 
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)Cimpeanemese
 
Calendarul selectiei
Calendarul selectieiCalendarul selectiei
Calendarul selectieiCimpeanemese
 
Continutul dosarului
Continutul dosaruluiContinutul dosarului
Continutul dosaruluiCimpeanemese
 
Regulament Simpozion eTwinning (2021)
Regulament Simpozion eTwinning (2021)Regulament Simpozion eTwinning (2021)
Regulament Simpozion eTwinning (2021)Cimpeanemese
 
Raport SELFIE (liceu)
Raport SELFIE (liceu)Raport SELFIE (liceu)
Raport SELFIE (liceu)Cimpeanemese
 
Raport SELFIE (ciclul primar)
Raport SELFIE (ciclul primar)Raport SELFIE (ciclul primar)
Raport SELFIE (ciclul primar)Cimpeanemese
 
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)Cimpeanemese
 
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)Cimpeanemese
 
Te așteptăm în echipa noastră!
Te așteptăm în echipa noastră!Te așteptăm în echipa noastră!
Te așteptăm în echipa noastră!Cimpeanemese
 
Selecție C2 - Grecia
Selecție C2 - GreciaSelecție C2 - Grecia
Selecție C2 - GreciaCimpeanemese
 
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)Cimpeanemese
 
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISM
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISMProcedura selectie echipa de proiect EUTOURISM
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISMCimpeanemese
 
Procedura de selectie Eco-Herit@ge Matters
Procedura de selectie Eco-Herit@ge MattersProcedura de selectie Eco-Herit@ge Matters
Procedura de selectie Eco-Herit@ge MattersCimpeanemese
 

More from Cimpeanemese (20)

Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 4/2023)
Action Research in School Education #AReTwinning  journal (nr. 4/2023)Action Research in School Education #AReTwinning  journal (nr. 4/2023)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 4/2023)
 
Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)
Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)
Action Research in School Education AReTwinning Journal (nr. 3 / 2023)
 
Din carte... mai departe Books... Pass Them on
Din carte... mai departe Books... Pass Them onDin carte... mai departe Books... Pass Them on
Din carte... mai departe Books... Pass Them on
 
eSafety_Label_Action_Plan.pdf
eSafety_Label_Action_Plan.pdfeSafety_Label_Action_Plan.pdf
eSafety_Label_Action_Plan.pdf
 
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
Action Research in School Education #AReTwinning journal (nr. 2/2022)
 
AReTwinning-nr-1-final.pdf
AReTwinning-nr-1-final.pdfAReTwinning-nr-1-final.pdf
AReTwinning-nr-1-final.pdf
 
Calendar de selecție mobilitate Italia
Calendar de selecție mobilitate ItaliaCalendar de selecție mobilitate Italia
Calendar de selecție mobilitate Italia
 
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
Mobilitate Grecia Eco-Herit@ge Matters (2021)
 
Calendarul selectiei
Calendarul selectieiCalendarul selectiei
Calendarul selectiei
 
Continutul dosarului
Continutul dosaruluiContinutul dosarului
Continutul dosarului
 
Regulament Simpozion eTwinning (2021)
Regulament Simpozion eTwinning (2021)Regulament Simpozion eTwinning (2021)
Regulament Simpozion eTwinning (2021)
 
Raport SELFIE (liceu)
Raport SELFIE (liceu)Raport SELFIE (liceu)
Raport SELFIE (liceu)
 
Raport SELFIE (ciclul primar)
Raport SELFIE (ciclul primar)Raport SELFIE (ciclul primar)
Raport SELFIE (ciclul primar)
 
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)
Prezentare Emese Cîmpean (29 martie 2021)
 
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
Apel de selecție elevi - Eco-Herit@ge Matters (2021)
 
Te așteptăm în echipa noastră!
Te așteptăm în echipa noastră!Te așteptăm în echipa noastră!
Te așteptăm în echipa noastră!
 
Selecție C2 - Grecia
Selecție C2 - GreciaSelecție C2 - Grecia
Selecție C2 - Grecia
 
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)
Jolanta and Emese (Twinspace and Tools)
 
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISM
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISMProcedura selectie echipa de proiect EUTOURISM
Procedura selectie echipa de proiect EUTOURISM
 
Procedura de selectie Eco-Herit@ge Matters
Procedura de selectie Eco-Herit@ge MattersProcedura de selectie Eco-Herit@ge Matters
Procedura de selectie Eco-Herit@ge Matters
 

Fişa cadru de autoevaluare

  • 1. Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar conf. OMECTS nr. 6134/2011 Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………….. Specialitatea…………………………………… Anul şcolar 2012-2013 Domenii ale evaluării Criterii de evaluare Punctaj maxim Indicatori de performanţă Pct. parţial Punctaj acordat Punctaj auto- evaluare Punctaj evaluare comisie Punctaj CA 1. Proiectarea activităţii 5 1. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor. 1 2. Respectarea programei şcolare şi parcurgerea ritmică a materiei în conformitate cu planificările calendaristice. 2 3. Elaborarea planificărilor anuale şi semestriale respectând normele de elaborare a documentelor de proiectare şi în funcţie de particularităţile clasei. 2 1.2 Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. 4 1. Elaborarea de programe şcolare pentru disciplinele din CDŞ în concordanţă cu nevoile elevilor şi cu resursele instituţionale. 2 2. Predarea unor discipline din CDŞ. 2 1.3 Folosirea TIC în activitatea de proiectare. 3 1. Redactarea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale folosind TIC, cu respectarea criteriilor de calitate. 1 2. Includerea în proiectarea curriculară a unor activităţi de învăţare care presupun folosirea resurselor de instruire şi a TIC. 2 1.4 Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii 3 1. Elaborarea documentelor proiective pentru activităţile extracurriculare corelate cu obiectivele curricular şi cu nevoile şi interesele elevilor. 1 2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea instituţională (proiecte internaţionale şi naţionale, concursuri şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice, reviste şcolare, cercuri şcolare, competiţii sportive etc.) 2 15 15 1 1.1 Respectarea programei şcolare şi a normelor de elaborare a documentelor de proiectare.
  • 2. 2. Realizarea activităţilor didactice 2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specific. 9 1. Integrarea în procesul de predare – învăţare - evaluare a strategiilor didactice interactive, centrate pe nevoile de învăţare ale elevilor. 3 2. Implicarea elevilor în experienţe de învăţare care promovează rezolvarea de probleme, gândirea critică, lucrul în echipă, creativitatea. 3 3. Asigurarea caracterului aplicativ al învăţării. 3 2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice- inclusiv resurse TIC. 4 1. Selecţia şi valorificarea manualelor şi a auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de pregătire al elevilor. 2 2. Utilizarea eficientă a bazei materiale existente în unitatea şcolară (laboratoare, cabinete, soft-uri educaţionale, mijloace audio-video, materiale didactice etc.) 2 2.3 Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate. 4 1. Desfăşurarea de asistenţe şi interasistenţe în cadrul comisiei metodice. 2 2. Organizarea şi desfăşurarea de lecţii deschise, activităţi metodico- ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ. 2 2.4 Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat. 4 1. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi extracurriculare ce se încadrează în direcţiile strategice educative ale şcolii (educaţie pentru sănătate, ed. civică, ed. cultural-artistică, ed. ecologică, ed. sportivă, ed. prin voluntariat etc). 2 2. Derularea de activităţi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea instituţională (seminarii, concursuri şcolare, proiecte de voluntariat). 2 2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de ,,a învăţa să înveţi” 4 1. Stimularea dezvoltării unei atitudini independente de învăţare la elevi (competenţa de „a învăţa să înveţi”). 2 2. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în colaborare. 2 25 25 3. Evaluarea rezultatelor învăţării 3.1 Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare. 5 1. Proiectarea instrumentelor de evaluare – formativă şi sumativă în vederea stabilirii nivelului de pregătire a elevilor, conform standardelor naţionale în vigoare 1 2. Aplicarea consecventă şi coerentă a instrumentelor/probelor de evaluare respectând principiul notării ritmice. 1 3. Existenţa unui sistem de apreciere corectă a rezultatelor învăţării elevilor; informarea elevilor cu privire la criteriile, modalităţile de evaluare şi baremele de notare. 2 4. Valorificarea rezultatelor evaluării elevilor în procesul instructiv- educativ. 1 3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor. 3 1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea testelor predictive. 2 2. Valorificarea interpretării rezultatelor testelor predictive în proiectarea demersului didactic. 1 3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică. 4 1. Folosirea în procesul de evaluare a unor strategii de evaluare variate; motivarea sistematică a notelor acordate pe baza criteriilor de evaluare/baremelor de notare. 2 2. Elaborarea la nivelul comisiei metodice a unor instrumente de 1 2
  • 3. evaluare unitară; aplicarea şi interpretarea lor (teze cu subiect unic, simulări ale examenelor naţionale etc.) 3. Înregistrarea progresului/regresului înregistrat de elevi pe parcursul procesului de învăţare şi stabilirea măsurilor adecvate (plan de dezvoltare/remedial). 1 3.4 Promovarea autoevaluării şi interevaluării. 2 1. Elaborarea şi aplicarea unor instrumente de autoevaluare şi interevaluare colegială. 1 2. Valorificarea activităţilor cu caracter de autoevaluare/interevaluare colegială în procesul individual de învăţare. 1 3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali. 3 1. Furnizarea de feed-back elevilor şi părinţilor privind nivelul competenţelor formate în vederea îmbunătăţirii procesului de predare- învăţare-evaluare. 2 2. Comunicarea sistematică a modalităţilor de valorificare a rezultatelor evaluării în obţinerea progresului şcolar. 1 3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării. 3 1. Consilierea şi îndrumarea elevilor în elaborarea portofoliului educaţional (rezultate obţinute la evaluări, diplome, produse sau rezultate obţinute în activităţi de învăţare formale, nonformale şi informale. 2 2. Participarea alături de alte cadre didactice la elaborarea planului individualizat de învăţare pentru fiecare elev. 1 20 20 4. Manageme ntul clasei de elevi 4.1 Stabilirea unui cadru adecvat ( reguli de conduită, atitudini, ambient ) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi. 9 1. Consilierea şi orientarea şcolară a elevilor în calitate de profesor diriginte. 2 2. Organizarea de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu particularităţile clasei de elevi, ce contribuie la realizarea obiectivelor curriculare. 2 3. Organizarea şi administrarea mediului de învăţare în colaborare cu părinţii şi conducerea unităţii şcolare. 1 4. Implicarea elevilor în viaţa comunităţii (activităţi umanitare, culturale, sportive, de protecţie a mediului, de voluntariat etc.) 1 5. Comunicarea clară a exigenţelor cu privire la comportamentele şcolare şi sociale adecvate, aşteptate de la elevi. 1 6. Monitorizarea frecvenţei elevilor. 1 7. Monitorizarea ţinutei elevilor. 1 4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale. 2 1. Gestionarea situaţiilor de criză educaţională şi a situaţiilor conflictuale în colaborare cu familia. 1 2. Monitorizarea comportamentului elevilor. 1 4.3 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 2 1. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale. 2 4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 2 1. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică (diplome, premii, scrisori de mulţumire etc.) 2 15 15 3
  • 4. 5. Manageme ntul carierei şi al dezvoltării personale 5.1 Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare. 3 1. Parcurgerea unor programe de formare (definitivat, grade didactice, masterat, doctorat, formare profesională continuă etc.) 2 2. Îmbunătăţirea activităţii didactice prin dezvoltarea unor noi competenţe în concordanţă cu evoluţia profesiei didactice. 1 5.2 Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 4 1. Conducerea practicii pedagogice sau activităţi de mentorat. 1 2. Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrei/comisiei în calitate de responsabil. 1 3. Organizarea şi desfăşurarea de activităţi metodico-ştiinţifice la nivel de şcoală sau judeţ. 1 4. Participarea la activităţi metodice în cadrul cercului pedagogic, comisiei metodice etc. 1 5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal. 2 1. Elaborarea de lucrări şi articole de specialitate şi valorificarea lor în activitatea didactică. 1 2. Elaborarea de programe şi manuale; membru în grupuri de lucru ale MECTS, ISJBN etc. 1 5.4 Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor). 0,5 1. Competenţe psihorelaţionale valorificate în raport cu elevii, părinţii, personalul şcolii, echipa managerială. 0,5 5.5 Manifestarea atitudinii morale şi civice ( limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale. 0,5 1. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale prin atitudine, ţinută, comportament adecvat, limbaj elevat. 0,5 10 10 6. Contribu- ţia la dezvoltarea instituţio- nală şi promova- rea imaginii unităţii şcolare 6.1 Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale. 4 1. Elaborarea de proiecte, parteneriate cu alte instituţii de învăţământ, cu alţi parteneri sociali etc. 2 2. Organizarea de activităţi în colaborare cu alţi parteneri educaţionali, comunitatea locală. 2 6.2 Promovarea ofertei educaţionale. 3 1. Implicarea în activităţi de promovare a ofertei educaţionale, a proiectelor şi programelor educaţionale, relaţionarea cu mass-media 1,5 2. Asigurarea comunicării şi a schimbului de date cu alte unităţi de învăţământ. 1,5 6.3 Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 2 1. Promovarea imaginii şcolii prin rezultatele obţinute de elevi la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 2 6.4 Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi 2 1. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a violenţei. 1 4
  • 5. combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 1 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare . 2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI: - Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii; - Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 1 1 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare. 2 15 15 TOTAL: 100 100 Data: Nume şi prenume: Semnături: • Cadru didactic evaluat: • Responsabil comisie: • Director: • Membrii CA: 5 100 – 85 p = FOARTE BINE 84.99 – 71 p = BINE 70.99 – 61 p = SATISFACATOR Sub 60 = NESATISFACATOR
  • 6. combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate. 2. Realizarea/participarea la cel puţin 1 program/activitate de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase. 1 6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ precum şi a sarcinilor suplimentare . 2 1. Respectarea procedurilor de securitate a muncii şi de PSI: - Întocmirea/semnarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii; - Implicarea şi participarea la activităţile specifice acestui domeniu 1 1 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei. 2 Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul unităţii şcolare. 2 15 15 TOTAL: 100 100 Data: Nume şi prenume: Semnături: • Cadru didactic evaluat: • Responsabil comisie: • Director: • Membrii CA: 5 100 – 85 p = FOARTE BINE 84.99 – 71 p = BINE 70.99 – 61 p = SATISFACATOR Sub 60 = NESATISFACATOR