R05 pl5 prezentare_deva_3

474 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

R05 pl5 prezentare_deva_3

 1. 1. VALORIZAREA CALITĂȚIIÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIN APLICAREA INSTRUMENTELOR ȘI A PROCEDURILOR LA NIVELUL BENEFICARILOR Prof. ALEXA ADRIAN Colegiul”ION MINCU”Deva
 2. 2. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARPRINCIPII DE BAZĂ• Este orientată pe rezultatele învăţării (cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite la finalul procesului de învăţare)• Urmăreşte îndeplinirea aşteptărilor beneficiarilor (în primul rând a elevilor şi angajatorilor)• Are un rol esenţial în atingerea obiectivelor majore privind formarea profesională, stabilite la nivel european: – o mai bună corelare dintre cererea şi oferta de formare; – creşterea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă; – îmbunătăţirea accesului la formare profesională, în special pentru grupurile vulnerabile
 3. 3. CALITATEA ESTE:• Valoarea pe care indivizii, societatea o acordă serviciilor educaţionale şi educaţiei în ansamblul ei• Definită de clienţii/ beneficiarii serviciilor educaţionale• Construită pe valori împărtăşite• Produsă, în primul rând, de oameni• Asigurată printr-un sistem explicit de principii, criterii, standarde şi indicatori• Definită prin negociere între şcoală şi comunitate şi asumată în parteneriat• Iniţiată prin autoevaluare
 4. 4. CALITATEA NU ESTE:• Asigurarea funcţionării şcolii. Vorbim de calitate doar după asigurarea funcţionării corespunzătoare• Responsabilitatea exclusivă a şcolii• Produsă la comandă, prin efectul unei legi sau act normativ• Condiţionată numai de bani şi resurse materiale• Implicită şi un produs firesc al funcţionării normale• Impusă pe cale ierarhică• Asigurată exclusiv prin evaluare externă
 5. 5. CALITATEA EDUCAȚIEIeste ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
 6. 6. EDUCAŢIA DE CALITATE• Se bazează pe inovaţie şi pe diversificare;• Este oferită de instituţii responsabile;• Este promovată de lideri educaţionali;• Respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională;• Este orientată pe rezultate;• Se realizează în dialog şi prin parteneriat;• Este centrată pe clienţi şi beneficiarii serviciilor educaţionale• Asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizează resursele umane;• Înţelege interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie.
 7. 7. PROCESE DE ASIGURARE A CALITĂŢII LA NIVELUL COLEGIULUI ION MINCU DEVAPLANIFICARE – analiza mediului extern şi intern – stabilirea priorităţilor de dezvoltare – elaborarea planului operaţionalIMPLEMENTAREMONITORIZARE – monitorizare internă – realizată de şcoală – monitorizare externă – realizată de inspectoratele şcolareEVALUARE – internă (autoevaluare) – realizată de şcoală – externă – coordonată de ARACIP
 8. 8. PLANIFICARE – analiza mediului externidentificarea timpurie a nevoilor de calificare utilizândstudii de piaţa muncii, la nivel local, judeţean şiregional analiza situaţiei curente studii previzionale anchete în rândul angajatoriloridentificarea nevoilor de competenţe în domeniuleconomic în care şcoala oferă formare, la nivelsectorial (menţionate în Standardele de PregătireProfesională şi în curriculumul naţional) şi local(precizate în curriculumul în dezvoltare locală)
 9. 9. PLANIFICARE – analiza mediului intern• Predarea şi învăţarea (învăţare centrată pe elev, abordare interdisciplinară, stagii de practică relevante)• Resursele didactice (adecvarea echipamentelor la cerinţe)• Rezultatele elevilor (în primul rând inserţia socio- profesională)• Informarea, consilierea şi orientarea elevilor• Calificări şi curriculum (oferta de şcolarizare)• Resursele materiale şi umane• Parteneriate şi colaborări (cu instituţii de învăţământ la nivel naţional şi european, partenerii sociali, reprezentanţii comunităţii)• Educaţia adulţilor
 10. 10. PLANIFICARE – stabilirea priorităţilorPriorităţile identificate la nivelul şcolii:• Prioritatea 1: Îmbunătăţirea sistemului de asigurare a calităţii• Prioritatea 2: Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane• Prioritatea 3: Consilierea pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională şi dezvoltarea personalităţii• Prioritatea 4: Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe• Prioritatea 5: Dezvoltarea activităţilor de parteneriat• Prioritatea 6: Atragerea de noi surse extrabugetare• Prioritatea 7: Modernizarea bazei materiale• Prioritatea 8: Tranziţia de la şcoală la locul de muncă
 11. 11. IMPLEMENTARE (ex.) - Prioritatea 2: “Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane” (1)Identificarea nevoilor de formare a personalului didactic Elaborarea în colaborare cu CCD a unor chestionare Realizarea analizei de nevoi în formare pentru cadrele didactice Propunerea de cursuri de formare în conformitate cu nevoile de dezvoltare ale cadrelor didactice si ale şcoliiStabilirea unui program de derulare a cursurilor de formare proprii şi din oferta CCD Flexibilitatea formărilor în raport cu orarul şcolii Controlul periodic al activităţilor desfăşurate Analiza impactului asupra procesului de predare - învăţare Întocmirea unei evidenţe a cursurilor de formare şi a numărului de participanţi
 12. 12. IMPLEMENTARE (ex.) - Prioritatea 2: “Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane” (2)Amenajarea unui punct de informare şi documentare privind dezvoltarea profesională în cadrul Centrului de documentare în domeniul calităţii în învăţământ Prezentarea ofertelor de formare Implicarea şcolii ca centru de formare a CCD în derularea programelor de formare Utilizarea bazei materiale a şcolii Implicarea formatorilor în realizarea programelor
 13. 13. IMPLEMENTARE (ex.) - Prioritatea 2: “Formarea şi perfecţionarea continuă a resursei umane” (3)Realizarea de programe care să permită schimbul de experienţă în ţară şi în străinătate• Parteneriat cu şcolile de profil din ţară• Parteneriate cu şcoli din Europa• Realizarea unor proiecte educativeImplicarea specialiştilor din unităţile economice• Oferirea de suport informaţional şi logistic cadrelor didactice în vederea adaptării competenţelor şi adecvării conţinuturilor de învăţare la nevoile impuse de dezvoltarea tehnologica în domeniul industriei alimentare
 14. 14. MONITORIZARE (1)Monitorizarea internă(Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii) monitorizarea acţiunilor din planul operaţional, respectarea termenelor şi îndeplinirea responsabilităţilor monitorizarea procesul instructiv – educativ centrarea pe elev corelarea dintre pregătirea teoretică şi practică monitorizarea stagiilor de practică la angajatori
 15. 15. MONITORIZARE (2)Monitorizarea externă (reprezentanţii inspectoratelor şcolare) îndrumare şi sprijin acordat şcolii în procesul de asigurare a calităţii verificarea modului în care sunt respectate cerinţele de calitate formularea unor propuneri de îmbunătăţire a calităţii diseminarea exemplelor de bună practică
 16. 16. EVALUARE (1)Evaluare internă (autoevaluare)(coordonată de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii) Măsurarea eficienţei interne a şcolii - valoarea adăugate de şcoală la formarea elevilor (progresul elevilor), ţinând cont de mediul de provenienţă al elevilor, de contextul socio – economic, de resursele umane şi materiale Măsurarea eficienţei externe a şcolii - analiza inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor (care continuă studiile, ponderea absolvenţilor angajaţi, şomeri)
 17. 17. EVALUARE (2)Evaluare externă La nivel naţional - examinarea multicriterială a măsurii în care şcoala şi programele acesteia îndeplinesc standardele naţionale de calitate; este realizată de experţi independenţi din Registrul ARACIP, cel puţin o dată la 5 ani
 18. 18. DOVEZI GENERALE• Planul managerial, PAS;• Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, ş.a.)• Prezentare oferta CDŞ/CDL• Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă)• Nomenclatorul/ calificările• Baza de date - cu personalul şcolii, cu elevii, cu absolvenţii şi alte baze de date• Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)• Cataloagele şcolare• Mape de lucru• Orarul şcolii• Portofoliul consilierului educativ(responsabilului comisiei diriginţilor şi Portofoliile diverselor comisii din şcoală;• Portofoliul parteneriatelor – contractele de parteneriat şi convenţiile încheiate cu agenţii economici.
 19. 19. DOVEZI SPECIFICE• Dovezi ale CEAC• Portofoliul comisiei• Dosare cu rapoarte de activitate• Dosare cu chestionare• Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor• Dosare cu procese verbale• Documente de lucru ale comisiei• Mapa de lucru/dosarul de lucru cu formularele pe care le utilizează cadrele didactice
 20. 20. Dovezi serviciul administrativ (secretariat-contabilitate)• Fişe ale postului; statul de funcţii, componenţa catedrelor şi a documentelor care atestă modul de angajare şi de ocuparea funcţiilor• Procese verbale şi note interne, precum şi decizii interne de numire a diverselor comisii din şcoală• Cataloagele şcolare ale diferitelor examene – corigenţă, încheierea situaţiei, diferenţă, examene naţionale• Fişe pentru CDŞ/CDL• Fişe completate de diriginţii absolvenţilor• Baza de date cu situaţia absolvenţilor• Chestionare de feed-back• Asigurarea şanselor egale – alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici o discriminare;• Diverse fişe de instructaj (NTS, PSI)• Documentele din arhiva şcolii• Documente contabile specifice – documentele financiare specifice necesare în argumentarea unor indicatori
 21. 21. DOVEZI - CADRE DIDACTICE PE PROGRAME DE ÎNVĂŢARE (discipline)• C.V.• programe şcolare• planificări calendaristice şi planificări pe unităţi de învăţare;• planuri de lecţie complete• modele de teste: iniţiale, pe parcurs, sumative• modele de fişe de lucru• catalog personal• fişe de evaluare a lecţiilor (pentru elevi şi pentru profesori) a câtorva lecţii• instrumente de evaluare• fişe de notare paralelă• chestionare pentru managementul comunicării• situaţii statistice care să cuprindă diverse medii• fişe de activitate elevi• rapoarte de activitate şi de autoevaluare
 22. 22. Dovezi consiliere şi orientare• mapa activităţii educative – caietul dirigintelui• tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă• chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor)• fişe pentru opţiuni CDŞ• procese verbale ale întrunirilor Consiliului clasei; ale şedinţelor cu părinţii; • mapa activităţii educative – caietul dirigintelui;• tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă• chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor)• fişe pentru opţiuni CDŞ• procese verbale ale întrunirilor Consiliului clasei; ale şedinţelor cu părinţii; procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru/an• diverse documente de lucru ale dirigintelui rapoarte de activitate, procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru/an;• diverse documente de lucru ale dirigintelui rapoarte de activitate
 23. 23. RAEI – Raportul Anual de Evaluare InternăEx. de completare RAEI actualizat:
 24. 24. PROCEDURI• Procedura reprezintă un mod specific de a executa o activitate sau un proces şi are rolul de a reglementa activităţile importante pentru calitate, astfel încât acestea să poată fi măsurabile şi ţinute sub control• Procedurile sunt şi un instrument important prin care organizaţiile îşi pot identifica situaţia în domeniul calităţii şi instrui salariaţii pentru realizarea cerinţelor sistemului calităţii
 25. 25. PLAN OPERAŢIONAL C.E.A.C. Obiectiv general:.................Nr Obiective Activităţi Instru- Respon- Termen Modali- Indica-crt specifice mente / sabil tăţi de tori de resurse evaluare realizare1.2.3.4.
 26. 26. PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRENr. Ţinte Acţiuni Rezultate Respon Acţiuni Indicatori Costuri /crt. necesare măsurabile -sabil prioritare de perfor- resurse manţă necesare1.2.3.4.
 27. 27. ATRIBUŢII SPECIFICE ALE C.E.A.C.• Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii;• Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;• Urmăreşte respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;• Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;• Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;• Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o disemineze în şcoală şi către parteneri (elevi, părinţi).
 28. 28. DE CE AVEM NEVOIE DE CALITATE ÎN EDUCAŢIE?UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT au nevoie de calitate în educaţie pentru:• A face faţă concurenţei din mediul educaţional impuse de procesul de descentralizare• A se bucura de prestigiu în plan local, regional, naţional, european• A obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi de învăţământ din aceaşi categorie;• A revigora încrederea în şcoală şi în educaţia din România, ca mijloc de promovare socială
 29. 29. CONCLUZII (1)• Asigurarea calităţii este un proces de durată şi continuu, care implică o serie de schimbări la nivel instituţional (formarea şi dezvoltarea unei culturi a calităţii), provocatoare şi poate neconfortabile, în special în etapa iniţială• Asigurarea calităţii se poate realiza numai prin asumarea responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în formarea profesională iniţială (conducerea şcolii, profesorii, elevii, angajatorii, părinţi, reprezentanţii comunităţii)• Aplicarea instrumentelor, metodologiilor şi procedurilor de asigurare a calităţii este importantă pentru îmbunătăţirea rezultatelor învăţării, dar esenţial rămâne rolul profesorilor – calitatea trebuie în primul rând asigurată şi îmbunătăţită la nivelul relaţiei educaţionale fundamentale, cea dintre profesor şi elev
 30. 30. CONCLUZII (2)• Prin implementarea unui Sistem de Management al Calităţii se asigură: – Şanse egale pentru toţi elevii – Reducerea duratei de acomodare la angajatori a absolvenţilor deveniţi angajaţi, prin adecvarea tot mai accentuată a ofertei educaţionale la nevoile, aşteptările şi cerinţele agenţilor economici angajatori. – Creşterea încrederii, pe termen mediu şi lung, în capacitatea şi performanţele învățământului
 31. 31. RECOMANDĂRIAlte instrumente pentru asigurarea şi dezvoltarea calităţii:• Dezvoltarea reţelelor de interasistenţă – prin popularizarea exemplelor de bună practică
 32. 32. Va multumesc pentru atentie!

×