SlideShare a Scribd company logo
RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII
Lucrarea porneşte de la o evidenţă incontestabilă: „o
şcoală de calitate şi de succes nu poate fi înţeleasă
astăzi în afara unei redimensionări a relaţiei şcoală
– familie”.
Răspunsul la întrebarea: „Cine îl educă pe
copilul tranziţiei româneşti?” îl putem identifica
analizând realitatea cotidiană şi statisticile de
specialitate, care conturează tabloul unei societăţi în
suferinţă. Sănătatea fizică şi psihică a copiilor şi
tinerilor se află în pericol. Familia, şcoala, anturajul şi
audiovizualul – cele patru medii de viaţă curentă ale
copilului – înregistrează un declin în planul valorilor
pedagogice.
Voi exemplifica foarte scurt cele prezentate:
RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE:
ŞEDINŢA CU PĂRINŢII
1. În familie – şomajul, sărăcia şi numărul
crescând de familii dezorganizate,
liberalismul prost înţeles al educaţiei se
răsfrâng asupra copilului, determinând
„anemierea” morală a acestuia, slăbirea
afecţiunii părinteşti, afectarea echilibrului
psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar,
vagabondajul, delicvenţa.
2. În şcoală – deşi există un consens explicit în
ceea ce priveşte prioritatea formativului
asupra informativului, o programă şi un
consilier educativ, preocupările educative, în
general sunt neglijate; dirigenţia este, mai
mult ca oricând o cenuşăreasă, consilierea
şi orientarea reprezintă doar concepte
frumoase, activităţile extracurriculare sunt
rare.
3. Anturajul – este puternic marcat de climatul
social: delicvenţa juvenilă este în creştere;
fumatul, consumul de droguri şi
vagabondajul au câştigat teren printre tineri
de vârste fragede; violenţa, pornografia şi
promiscuitatea au invadat strada.
4.Audiovizualul – transmite adoraţia pentru o
nouă „cultură”, în care valorile perene ocupă
din ce în ce mai puţin loc.
RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII
Realitatea pare să confirme supoziţia „Este relaţia
şcoală – familie o relaţie periclitată în
societatea românească actuală?”
Cauzele sunt variabile:
a. Climatul familial s-a deteriorat sub
presiunea şomajului, grijilor materiale,
pierderii încrederii în valori;
b. Părinţii sunt încă victime ale vechii
mentalităţi conform căreia absolvirea
şcolii este garantată din start. Ei
aşteaptă „totul” de la şcoală;
c. Neînţelegându-şi corect rolurile – mai
exact, noile roluri – cadrele didactice şi
părinţii se învinovăţesc reciproc;
d. Oferta educaţională a şcolii este redusă
sau inadecvată în raport cu aşteptările şi
nevoile de educaţie ale părinţilor;
e. Suntem nevoiţi să constatăm eşecul şcolar
al multor elevi din clasele sociale
defavorizate
RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII
Conjuncţia şcoală – familie este fundamentată pe
finalităţi primordiale şi pe obiective comune.
Pentru realizarea acestui parteneriat un rol foarte
important, de liant, îl are profesorul diriginte.
Un diriginte conştient de rolul său esenţial în
educaţia părinţilor acţionează astfel:
a. Cunoaşte şi organizează colectivul de părinţi pe clasă;
b. Stabileşte programul activităţilor cu familia (întâlniri
colective, consultaţii individuale etc.) şi îi consultă pe
părinţi, reţinând propuneri şi sugestii venite din partea
acestora;
c. Definitivează tematica generală a adunărilor colective cu
părinţii – cele obligatorii – centrate pe situaţii instructiv –
educative specifice clasei pe care o conduce;
d. Mediază eventualele stări conflictuale apărute în relaţia
profesor – elev – părinte;
e. Pregăteşte şi conduce adunările colective, armonizează
posibilele puncte de vedere discordante;
f. Ţine permanent legătura cu părinţii (prin vizite,
corespondenţă etc.) şi îi contactează prompt în situaţii
speciale (abateri disciplinare, tensiuni în stare incipientă
etc.);
g. În urma cunoaşterii elevilor săi, realizează caracterizările
individuale şi de grup:
h. Îi invită pe părinţi la şcoală şi îi antrenează ca parteneri (îi
consultă, le acordă drept de opinie şi de decizie, le dă
sfaturi) în soluţionarea unor probleme ale clasei/şcolii;
i. Iniţiază şi conduce programul de educaţie a părinţilor clasei
sale, în raport cu nevoile lor de educaţie;
RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII
Moto: “Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii” S.L. Lightfoot
Forme de colaborare a dirigintelui cu familia:
a. Întâlniri programate de diriginţi (cu toţi
părinţii clasei, cu un grup de părinţi,
numai cu părinţii unui copil);
b. Întâlniri întâmplătoare (în pauze, la
terminarea orelor, pe stradă etc.);
c. Convorbiri telefonice;
d. Corespondenţă;
e. Vizite la domiciliu;
f. Activităţi nonformale (excursii, acţiuni
sportive, cercuri, concursuri, serbări,
aniversări, momente festive etc.);
g. Consultaţii la cererea părinţilor;
Părinţii vor veni cu interes, chiar cu plăcere
la şcoală şi vor participa la discuţii
numai atunci când:
• Nu vor fi săpuniţi şi îngropaţi în
reproşuri;
• Nu vor fi trataţi ca nişte inculţi, incapabili
de a-şi creşte copilul fără ajutorul şcolii;
• Dirigintele va recunoaşte cu obiectivitate
şi greşelile şcolii;
• Dirigintele va renunţa la aerele de
superioritate, la aroganţa cu care îşi
etalează opiniile sau la atitudinea
populist – demagogică;
• Copilul nu va fi stigmatizat în faţa
celorlalţi părinţi;
• Dirigintele va renunţa la lecturi
pedagogice interminabile şi triade,
încurajând expunerea opiniilor celor
prezenţi şi dezbaterea;
• Dirigintele îşi respectă promisiunile şi
oferă soluţii realiste, a căror rezolvare va
fi urmărită până la capăt;
• Imaginea dirigintelui este completată de
cea a unui profesor competent;
Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii
Tema: Gestionarea unei situaţii de criză educaţională la clasa unde sunt diriginte: „Ţinuta şi
comportamentul în diferite ocazii”, bazată pe tehnica interacţiunii observate: tehnica
acvariului.
Principiile care este necesar să guverneze intervenţia managerială de soluţionare este bine să
fie următoarele: sinceritate, cooperare, beneficiu comun.
Situaţia de criză am identificat-o treptat, pe de o parte din colaborarea cu părinţii (şedinţe,
lectorate, vizite la domiciliu, excursii, telefoane etc.), iar pe de altă parte din discuţiile
zilnice cu elevii mei. Situaţia de criză se referă la „pretenţiile”legate de ţinută,
comportament ale copiilor, care depăşesc situaţia financiară a părinţilor şi care nu ţin
cont de locul de desfăşurare a diferitelor activităţi.
Ascultând cu atenţie ambele „părţi”, am încercat să gestionez situaţia creată şi să găsesc
câteva strategii de intervenţie. Printre altele am dat un test elevilor, iar din interpretarea lui
să înţeleg dacă situaţia cu părinţii este „războinică”, normală sau exagerată din alte
puncte de vedere.
Am organizat o întâlnire „părinţi – elevi” şi am pregătit metoda acvariului pentru a discuta cu
participanţii diverse aspecte.
Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii
Am organizat mobilierul corespunzător: două cercuri concentrice, în interior este grupa de
discuţie sau demonstraţie, care prezintă tema: „Ţinuta şi comportamentul în diferite ocazii”, o
să las în cercul interior 3 scaune libere pentru ca participanţii din cerul exterior să poată lua parte
la discuţie, după care să se întoarcă la locul lor. Cercul exterior constituie grupul celor care
urmăresc desfăşurarea discuţiei.
Voi prezenta participanţilor situaţiile identificate. Voi explica participanţilor că opiniile exprimate în
discuţia din acvariu nu trebuie să fie personală, ei pot juca diverse „roluri” pentru a face discuţia
mai interesantă. Pentru a lua locul unei persoane din cercul interior (am început cu 4), oricare
din observatori va face schimb cu unul din ei, sau va lua un loc pe scaunul liber.
Această metodă este utilă şi recomandată atunci când purtătorii de cuvânt ai grupurilor cu opinii
diferite vor să facă în acest mod schimb de argumente. În acvariu este posibilă o discuţie cursivă
datorită numărului redus al celor din cerul interior. Permite celor tăcuţi să preia rolul de
observatori şi să treacă în cerul exterior.
Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii
Referitor la ţinută şi comportament în diferite ocazii, atât elevii cât şi părinţii au ales să prezinte –
comportament şi maniere în biserică.
Din respect pentru Domnul nostru Isus Hristos, Maica Domnului si Biserica Domnului, pentru
cei care se roagă aici, pentru Tradiţia Sfânta si obiceiurile strămoşeşti ale credinţei
Ortodoxe, ca de altfel si din respect de sine, ţinuta modesta si comportamentul
corespunzător sunt absolut necesare pentru toţi credincioşii, membri si vizitatorii.
1. Venirea târziu la biserică - Cel mai bine ar fi sa ajungeţi la biserica înainte de începerea slujbei
religioase, dar din motive neştiute a devenit o obişnuinţa sau mai bine zis un obicei nepoliticos
pentru mulţi sa vina mai târziu la biserica. Dacă ajungeţi la biserica după ce începe slujba,
încercaţi să intraţi in biserica în linişte şi fiţi atenţi la ce se întâmplă in jurul d-voastră/în
biserica.
2. Plecarea de la Biserică înaintea binecuvântării finale - Plecarea de la biserica înaintea
binecuvântării finale pe lângă faptul ca e nepoliticos, ne lipseşte de binecuvântarea propriu-
zisa.
Slujba religioasa are un început (Binecuvântata este împărăţia..) şi un sfârşit (In pace să ieşim..).
Plecarea imediat după Împărtăşanie este ca şi cum am trata biserica - Casa Domnului - ca un
restaurant fast-food unde venim şi plecam când vrem. Trăim intr-o lume in rapidă mişcare în
care se pare că ne grăbim din loc in loc, dar, in prezenta lui Dumnezeu trebuie să încercam să
ne împotrivim acestei grabe de a trece repede de la un lucru la altul din agenda noastră zilnică.
3. Ştergeţi rujul de pe buze când veniţi la biserică - La urma urmei Dumnezeu nu este impresionat de cât de atractivă apăreţi în exterior -
prin vestimentaţie sau cu machiaj - ci de cât de atractivă sunteţi în suflet - podoabele noastre interioare - de caracter bun şi
credinţa/pietate/smerenie.
4. Vorbirea în biserică sau în timpul slujbei - Pe lângă faptul că e lipsă de respect faţă de Dumnezeu, în acelaşi timp e lipsa de respect şi
pentru ceilalţi credincioşi care se roagă in biserică. Comunicaţi cu Dumnezeu când sunteţi în biserică prin rugăciuni, cântece religioase,
mulţumiri şi cu prietenii conversaţi după slujba pe hol sau după ce ieşiţi din biserică.
5. Îmbrăcămintea/vestimentaţia de dumineca - Ar trebui să-i arătam respect lui Dumnezeu prin cea mai decentă îmbrăcăminte de-a noastră
şi nu prin îmbrăcămintea de zi cu zi. Ar trebui să ne îmbrăcăm modest,nu într-un mod corespunzător care să atragă atenţia asupra
noastră. Îmbrăcămintea noastră ar trebui întotdeauna sa fie de bun creştin - in special la biserica.
6. Pantalonii scurţi nu sunt acceptaţi în biserică - la biserică, valabil atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi şi copii peste 12 ani. Fustele
purtate de femei ar trebui sa fie peste genunchi, nu sunt acceptate tricourile sau bluzele fără mâneci, bluzele care se leagă după gât sau
topurile care dezvăluie părţi intime ale corpului. Bărbaţii ar trebui să poarte pantaloni lungi, gen costum, nu îmbrăcăminte sport sau ca de
plajă, sau orice alt articol de îmbrăcăminte necorespunzător. Nu sunt permise tricourile cu imprimeuri, cu logo – uri, moto-uri sau
poze imprimate.
Rochiile trebuie sa fie decente si modeste. Nu sunt premise topurile mulate, rochiile cu bretele sau fustele scurte (mini) sau rochiile mulate
pe corp. Rochiile are trebui sa fie decente, nu cu spatele gol sau decolteurile prea mari. Daca femeile poarta pantaloni la biserica, ar
trebui sa fie numai pantaloni de costum decent, modest, nu blugi sau pantaloni sport. Nu sunt acceptaţi pantalonii scurţi de nici un fel la
biserică.
7. Vă rugăm închideţi telefoanele mobile când intraţi în biserică;
8. Fumatul este interzis oriunde în biserică şi în afara bisericii, în special pe treptele bisericii sau în curtea bisericii;
Desigur sunt multe alte aspecte care ar putea fi detaliate in aceasta prezentare. Să ţineţi minte întotdeauna că
sunteţi la biserică pentru al venera pe Dumnezeu şi Sfânta Treime. Preotul spune: Cu frica de Dumnezeu si cu
credinţă şi iubire apropiaţi-vă! Lăsaţi ca aceste cuvinte sfinte să vă călăuzească în credinţa voastră. Dacă urmaţi
aceste simple călăuziri mai mult ca sigur că aveţi destulă etică bisericească sau tot ce vă trebuie pentru un bun
comportament în biserică.
Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii
Voi încheia această aplicaţie în momentul când consider că am epuizat toate argumentele, şi
că şi-a atins scopul, că la dialogul din acvariu au participat un număr corespunzător de părinţi şi
elevi sau voi observa că participanţii din acvariu nu mai manifestă interes pentru discuţie.
La încheierea activităţii voi pregăti o temă de reflexie care va conţine întrebări ca: „Cum v-aţi
simţit pe parcursul aplicaţiei? De ce aţi înlocuit o anumită persoană? De ce aţi intervenit în
discuţie?
Observând participanţii am remarcat surpriza şi satisfacţia pe care au avut-o, când după epuizarea
permanentă a ideilor, chiar ei pot produce idei deosebit de utile, creative, interesante. Aceste
stări au dus la o coeziune în grup şi la o flexibilitate între cele două grupuri. Voi folosi situaţiile
apărute în cadrul tehnicii acvariului şi voi provoca participanţii să concluzioneze ei însăşi despre
influenţei pe care o are calitatea climatului familial în rezolvarea situaţiilor de criză educaţională.
Această tehnică îmbină cele mai bune elemente din tehnicile meselor rotunde, tehnica panel, forum,
simpozion, asigurând un mediu controlat, dar dinamic, în care se pot exprima un evantai larg de
idei şi de sentimente.

More Related Content

What's hot

Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
lascualiona
 
Grigore Vieru
Grigore VieruGrigore Vieru
Lecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptx
DanielaMuncaAftenev
 
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Stella Grama
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
Daniela Munca-Aftenev
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
ssuser993c0a
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
Daniela Munca-Aftenev
 
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxTehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Daniela Munca-Aftenev
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
biografiielectronice
 
Apa miracolul vietii
Apa miracolul vietiiApa miracolul vietii
Apa miracolul vietiiTundeLaudat
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
dalex4c
 
Program de serbare la craciun
Program de serbare la craciunProgram de serbare la craciun
Program de serbare la craciun
Jungheatu Maria
 
Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiLivia Dobrescu
 
Davidescu ppt
Davidescu pptDavidescu ppt
Davidescu ppt
slavaslava22
 
Prezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptxPrezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptx
MiaAim2
 

What's hot (20)

Prezentare STEM
Prezentare STEMPrezentare STEM
Prezentare STEM
 
Scenariu -balul bobocilor
Scenariu -balul bobocilorScenariu -balul bobocilor
Scenariu -balul bobocilor
 
Grigore Vieru
Grigore VieruGrigore Vieru
Grigore Vieru
 
Lecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptxLecția de tip atelier.pptx
Lecția de tip atelier.pptx
 
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă duratăProiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
Proiectarea de lungă durată și proiectarea de scurtă durată
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
 
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu „Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
„Managementul clasei de elevi”, Tatiana Lungu
 
0 rep moldova
0 rep moldova0 rep moldova
0 rep moldova
 
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptxTehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
Tehnici de lucru în activitatea cu elevii cu TSA L. Ciobanu.pptx
 
Ion Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
 
Comunicarea non verbală
Comunicarea non verbalăComunicarea non verbală
Comunicarea non verbală
 
Apa miracolul vietii
Apa miracolul vietiiApa miracolul vietii
Apa miracolul vietii
 
1 septembrie matineu
1 septembrie matineu1 septembrie matineu
1 septembrie matineu
 
Grigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamuluiGrigore Vieru - Poet al neamului
Grigore Vieru - Poet al neamului
 
Program de serbare la craciun
Program de serbare la craciunProgram de serbare la craciun
Program de serbare la craciun
 
Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parinti
 
Davidescu ppt
Davidescu pptDavidescu ppt
Davidescu ppt
 
Prezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptxPrezentare de carte.pptx
Prezentare de carte.pptx
 
Comunicarea.ppt
Comunicarea.pptComunicarea.ppt
Comunicarea.ppt
 

Similar to Sedinta cu parintii

0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilieNico Risnoveanu
 
Brosura anti violenta - parinti
Brosura anti violenta - parintiBrosura anti violenta - parinti
Brosura anti violenta - parinti
Cosnita Otilia
 
Parteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţăParteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţă
Elena Luminita Sandu
 
PD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.pptPD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.ppt
CameliaEnache4
 
De ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxDe ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptx
Poting Alina
 
Consilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrareConsilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrare
Olga Morozan
 
Gradinita familie
Gradinita familieGradinita familie
Gradinita familie
MANEA ANA
 
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii IvDidactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Ivanamaria89
 
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaEseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaRomanoButiQ
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
MonicaBnrescu
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
MonicaBnrescu
 
Strategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdfStrategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdf
Cimpeanemese
 
Rolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxRolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptx
MarianaStoineac2
 
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
Alisa Russu
 

Similar to Sedinta cu parintii (20)

0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie
 
Brosura anti violenta - parinti
Brosura anti violenta - parintiBrosura anti violenta - parinti
Brosura anti violenta - parinti
 
Brosura
BrosuraBrosura
Brosura
 
Parteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţăParteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţă
 
PD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.pptPD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.ppt
 
De ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxDe ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptx
 
Consilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrareConsilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrare
 
Gradinita familie
Gradinita familieGradinita familie
Gradinita familie
 
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii IvDidactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
Didactic 1 1 1 .Ro Ghidulinvatatoruluisicaietulelevuluipentruclaseleiii Iv
 
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaEseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
 
PpP-Nr.4-53
PpP-Nr.4-53PpP-Nr.4-53
PpP-Nr.4-53
 
Eseu mk
Eseu mkEseu mk
Eseu mk
 
Revista Prezent
Revista PrezentRevista Prezent
Revista Prezent
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
Strategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdfStrategii emese cartea pdf
Strategii emese cartea pdf
 
4
44
4
 
Rolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptxRolul familiei in procedul educational.pptx
Rolul familiei in procedul educational.pptx
 
Parteneriatul scoala
Parteneriatul scoalaParteneriatul scoala
Parteneriatul scoala
 
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
 

More from Liceul Banatean Otelu Rosu

Controlul emotiilor
Controlul emotiilorControlul emotiilor
Controlul emotiilor
Liceul Banatean Otelu Rosu
 
Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020
Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020
Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020
Liceul Banatean Otelu Rosu
 
Violenta in-scoala-viib-varias
Violenta in-scoala-viib-variasViolenta in-scoala-viib-varias
Violenta in-scoala-viib-varias
Liceul Banatean Otelu Rosu
 

More from Liceul Banatean Otelu Rosu (6)

Controlul emotiilor
Controlul emotiilorControlul emotiilor
Controlul emotiilor
 
Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020
Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020
Viitorul meu profesional_camp_anie17.02.2020
 
Civica x nou
Civica x nouCivica x nou
Civica x nou
 
Violenta in-scoala-viib-varias
Violenta in-scoala-viib-variasViolenta in-scoala-viib-varias
Violenta in-scoala-viib-varias
 
Caiet clasa-intai
Caiet clasa-intaiCaiet clasa-intai
Caiet clasa-intai
 
2 motivatia
2 motivatia2 motivatia
2 motivatia
 

Recently uploaded

Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
NadejdaTrohin1
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
DusikaLevinta1
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
AlexandrinaCn
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
PaisCarmen
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
nadiusha12345
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
puriceana2
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
CarmenAmoraritei
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
inachirilov
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
nadiusha12345
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
OlgaCasareci
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
AngelaButnaru1
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
auraortacu
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
AndreeaChelaru7
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
charlie2016andreiste
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
OlgaFalca
 

Recently uploaded (15)

Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin NadejdaRaport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
Raport narativ-Pâine, Carte, Dumnezeu -Trohin Nadejda
 
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
PROIECT DE PARTENERIAT TRANSFRONTALIER „Educație online fără hotare”
 
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptxProiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
Proiect transfrontalier Grecu Larisa .pptx
 
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
Proiect transnațional"Ursuleții călători":"Tradiții și obiceiuri de o parte ...
 
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptxRaport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
Raport Proiectul transnațional 2023-2024.pptx
 
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptxProiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
Proiect transfrontalier ”Povestea are fir bogat”.pptx
 
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
Energia e viata! O explorare interdisciplinară prin prisma activităților de t...
 
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore VieruRomânismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
Românismul de la Mihai Eminescu la Grigore Vieru
 
Raport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-MoldovaRaport proiect transnațional România-Moldova
Raport proiect transnațional România-Moldova
 
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptxRaport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
Raport parteneriat transfrontalier "Emoții de Prichindel".pptx
 
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
Proiect transfrontalier„Povestea are fir bogat”..
 
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaveriiproiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
proiect Transfrontalier Mai.pptx simbiolurile primaverii
 
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
Raport " Talentele copiilor de pretutindeni "
 
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografieMarea Egee prezentare descriere fauna geografie
Marea Egee prezentare descriere fauna geografie
 
Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,Elemente geometrice din portul popular,,
Elemente geometrice din portul popular,,
 

Sedinta cu parintii

 • 1. RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII Lucrarea porneşte de la o evidenţă incontestabilă: „o şcoală de calitate şi de succes nu poate fi înţeleasă astăzi în afara unei redimensionări a relaţiei şcoală – familie”. Răspunsul la întrebarea: „Cine îl educă pe copilul tranziţiei româneşti?” îl putem identifica analizând realitatea cotidiană şi statisticile de specialitate, care conturează tabloul unei societăţi în suferinţă. Sănătatea fizică şi psihică a copiilor şi tinerilor se află în pericol. Familia, şcoala, anturajul şi audiovizualul – cele patru medii de viaţă curentă ale copilului – înregistrează un declin în planul valorilor pedagogice. Voi exemplifica foarte scurt cele prezentate:
 • 2. RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII 1. În familie – şomajul, sărăcia şi numărul crescând de familii dezorganizate, liberalismul prost înţeles al educaţiei se răsfrâng asupra copilului, determinând „anemierea” morală a acestuia, slăbirea afecţiunii părinteşti, afectarea echilibrului psihic al protagoniştilor, abandonul şcolar, vagabondajul, delicvenţa. 2. În şcoală – deşi există un consens explicit în ceea ce priveşte prioritatea formativului asupra informativului, o programă şi un consilier educativ, preocupările educative, în general sunt neglijate; dirigenţia este, mai mult ca oricând o cenuşăreasă, consilierea şi orientarea reprezintă doar concepte frumoase, activităţile extracurriculare sunt rare. 3. Anturajul – este puternic marcat de climatul social: delicvenţa juvenilă este în creştere; fumatul, consumul de droguri şi vagabondajul au câştigat teren printre tineri de vârste fragede; violenţa, pornografia şi promiscuitatea au invadat strada. 4.Audiovizualul – transmite adoraţia pentru o nouă „cultură”, în care valorile perene ocupă din ce în ce mai puţin loc.
 • 3. RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII Realitatea pare să confirme supoziţia „Este relaţia şcoală – familie o relaţie periclitată în societatea românească actuală?” Cauzele sunt variabile: a. Climatul familial s-a deteriorat sub presiunea şomajului, grijilor materiale, pierderii încrederii în valori; b. Părinţii sunt încă victime ale vechii mentalităţi conform căreia absolvirea şcolii este garantată din start. Ei aşteaptă „totul” de la şcoală; c. Neînţelegându-şi corect rolurile – mai exact, noile roluri – cadrele didactice şi părinţii se învinovăţesc reciproc; d. Oferta educaţională a şcolii este redusă sau inadecvată în raport cu aşteptările şi nevoile de educaţie ale părinţilor; e. Suntem nevoiţi să constatăm eşecul şcolar al multor elevi din clasele sociale defavorizate
 • 4. RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII Conjuncţia şcoală – familie este fundamentată pe finalităţi primordiale şi pe obiective comune. Pentru realizarea acestui parteneriat un rol foarte important, de liant, îl are profesorul diriginte. Un diriginte conştient de rolul său esenţial în educaţia părinţilor acţionează astfel: a. Cunoaşte şi organizează colectivul de părinţi pe clasă; b. Stabileşte programul activităţilor cu familia (întâlniri colective, consultaţii individuale etc.) şi îi consultă pe părinţi, reţinând propuneri şi sugestii venite din partea acestora; c. Definitivează tematica generală a adunărilor colective cu părinţii – cele obligatorii – centrate pe situaţii instructiv – educative specifice clasei pe care o conduce; d. Mediază eventualele stări conflictuale apărute în relaţia profesor – elev – părinte; e. Pregăteşte şi conduce adunările colective, armonizează posibilele puncte de vedere discordante; f. Ţine permanent legătura cu părinţii (prin vizite, corespondenţă etc.) şi îi contactează prompt în situaţii speciale (abateri disciplinare, tensiuni în stare incipientă etc.); g. În urma cunoaşterii elevilor săi, realizează caracterizările individuale şi de grup: h. Îi invită pe părinţi la şcoală şi îi antrenează ca parteneri (îi consultă, le acordă drept de opinie şi de decizie, le dă sfaturi) în soluţionarea unor probleme ale clasei/şcolii; i. Iniţiază şi conduce programul de educaţie a părinţilor clasei sale, în raport cu nevoile lor de educaţie;
 • 5. RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE. APLICAŢIE: ŞEDINŢA CU PĂRINŢII Moto: “Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii” S.L. Lightfoot Forme de colaborare a dirigintelui cu familia: a. Întâlniri programate de diriginţi (cu toţi părinţii clasei, cu un grup de părinţi, numai cu părinţii unui copil); b. Întâlniri întâmplătoare (în pauze, la terminarea orelor, pe stradă etc.); c. Convorbiri telefonice; d. Corespondenţă; e. Vizite la domiciliu; f. Activităţi nonformale (excursii, acţiuni sportive, cercuri, concursuri, serbări, aniversări, momente festive etc.); g. Consultaţii la cererea părinţilor; Părinţii vor veni cu interes, chiar cu plăcere la şcoală şi vor participa la discuţii numai atunci când: • Nu vor fi săpuniţi şi îngropaţi în reproşuri; • Nu vor fi trataţi ca nişte inculţi, incapabili de a-şi creşte copilul fără ajutorul şcolii; • Dirigintele va recunoaşte cu obiectivitate şi greşelile şcolii; • Dirigintele va renunţa la aerele de superioritate, la aroganţa cu care îşi etalează opiniile sau la atitudinea populist – demagogică; • Copilul nu va fi stigmatizat în faţa celorlalţi părinţi; • Dirigintele va renunţa la lecturi pedagogice interminabile şi triade, încurajând expunerea opiniilor celor prezenţi şi dezbaterea; • Dirigintele îşi respectă promisiunile şi oferă soluţii realiste, a căror rezolvare va fi urmărită până la capăt; • Imaginea dirigintelui este completată de cea a unui profesor competent;
 • 6. Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii Tema: Gestionarea unei situaţii de criză educaţională la clasa unde sunt diriginte: „Ţinuta şi comportamentul în diferite ocazii”, bazată pe tehnica interacţiunii observate: tehnica acvariului. Principiile care este necesar să guverneze intervenţia managerială de soluţionare este bine să fie următoarele: sinceritate, cooperare, beneficiu comun. Situaţia de criză am identificat-o treptat, pe de o parte din colaborarea cu părinţii (şedinţe, lectorate, vizite la domiciliu, excursii, telefoane etc.), iar pe de altă parte din discuţiile zilnice cu elevii mei. Situaţia de criză se referă la „pretenţiile”legate de ţinută, comportament ale copiilor, care depăşesc situaţia financiară a părinţilor şi care nu ţin cont de locul de desfăşurare a diferitelor activităţi. Ascultând cu atenţie ambele „părţi”, am încercat să gestionez situaţia creată şi să găsesc câteva strategii de intervenţie. Printre altele am dat un test elevilor, iar din interpretarea lui să înţeleg dacă situaţia cu părinţii este „războinică”, normală sau exagerată din alte puncte de vedere. Am organizat o întâlnire „părinţi – elevi” şi am pregătit metoda acvariului pentru a discuta cu participanţii diverse aspecte.
 • 7. Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii Am organizat mobilierul corespunzător: două cercuri concentrice, în interior este grupa de discuţie sau demonstraţie, care prezintă tema: „Ţinuta şi comportamentul în diferite ocazii”, o să las în cercul interior 3 scaune libere pentru ca participanţii din cerul exterior să poată lua parte la discuţie, după care să se întoarcă la locul lor. Cercul exterior constituie grupul celor care urmăresc desfăşurarea discuţiei. Voi prezenta participanţilor situaţiile identificate. Voi explica participanţilor că opiniile exprimate în discuţia din acvariu nu trebuie să fie personală, ei pot juca diverse „roluri” pentru a face discuţia mai interesantă. Pentru a lua locul unei persoane din cercul interior (am început cu 4), oricare din observatori va face schimb cu unul din ei, sau va lua un loc pe scaunul liber. Această metodă este utilă şi recomandată atunci când purtătorii de cuvânt ai grupurilor cu opinii diferite vor să facă în acest mod schimb de argumente. În acvariu este posibilă o discuţie cursivă datorită numărului redus al celor din cerul interior. Permite celor tăcuţi să preia rolul de observatori şi să treacă în cerul exterior.
 • 8. Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii Referitor la ţinută şi comportament în diferite ocazii, atât elevii cât şi părinţii au ales să prezinte – comportament şi maniere în biserică. Din respect pentru Domnul nostru Isus Hristos, Maica Domnului si Biserica Domnului, pentru cei care se roagă aici, pentru Tradiţia Sfânta si obiceiurile strămoşeşti ale credinţei Ortodoxe, ca de altfel si din respect de sine, ţinuta modesta si comportamentul corespunzător sunt absolut necesare pentru toţi credincioşii, membri si vizitatorii. 1. Venirea târziu la biserică - Cel mai bine ar fi sa ajungeţi la biserica înainte de începerea slujbei religioase, dar din motive neştiute a devenit o obişnuinţa sau mai bine zis un obicei nepoliticos pentru mulţi sa vina mai târziu la biserica. Dacă ajungeţi la biserica după ce începe slujba, încercaţi să intraţi in biserica în linişte şi fiţi atenţi la ce se întâmplă in jurul d-voastră/în biserica. 2. Plecarea de la Biserică înaintea binecuvântării finale - Plecarea de la biserica înaintea binecuvântării finale pe lângă faptul ca e nepoliticos, ne lipseşte de binecuvântarea propriu- zisa. Slujba religioasa are un început (Binecuvântata este împărăţia..) şi un sfârşit (In pace să ieşim..). Plecarea imediat după Împărtăşanie este ca şi cum am trata biserica - Casa Domnului - ca un restaurant fast-food unde venim şi plecam când vrem. Trăim intr-o lume in rapidă mişcare în care se pare că ne grăbim din loc in loc, dar, in prezenta lui Dumnezeu trebuie să încercam să ne împotrivim acestei grabe de a trece repede de la un lucru la altul din agenda noastră zilnică.
 • 9. 3. Ştergeţi rujul de pe buze când veniţi la biserică - La urma urmei Dumnezeu nu este impresionat de cât de atractivă apăreţi în exterior - prin vestimentaţie sau cu machiaj - ci de cât de atractivă sunteţi în suflet - podoabele noastre interioare - de caracter bun şi credinţa/pietate/smerenie. 4. Vorbirea în biserică sau în timpul slujbei - Pe lângă faptul că e lipsă de respect faţă de Dumnezeu, în acelaşi timp e lipsa de respect şi pentru ceilalţi credincioşi care se roagă in biserică. Comunicaţi cu Dumnezeu când sunteţi în biserică prin rugăciuni, cântece religioase, mulţumiri şi cu prietenii conversaţi după slujba pe hol sau după ce ieşiţi din biserică. 5. Îmbrăcămintea/vestimentaţia de dumineca - Ar trebui să-i arătam respect lui Dumnezeu prin cea mai decentă îmbrăcăminte de-a noastră şi nu prin îmbrăcămintea de zi cu zi. Ar trebui să ne îmbrăcăm modest,nu într-un mod corespunzător care să atragă atenţia asupra noastră. Îmbrăcămintea noastră ar trebui întotdeauna sa fie de bun creştin - in special la biserica. 6. Pantalonii scurţi nu sunt acceptaţi în biserică - la biserică, valabil atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi şi copii peste 12 ani. Fustele purtate de femei ar trebui sa fie peste genunchi, nu sunt acceptate tricourile sau bluzele fără mâneci, bluzele care se leagă după gât sau topurile care dezvăluie părţi intime ale corpului. Bărbaţii ar trebui să poarte pantaloni lungi, gen costum, nu îmbrăcăminte sport sau ca de plajă, sau orice alt articol de îmbrăcăminte necorespunzător. Nu sunt permise tricourile cu imprimeuri, cu logo – uri, moto-uri sau poze imprimate. Rochiile trebuie sa fie decente si modeste. Nu sunt premise topurile mulate, rochiile cu bretele sau fustele scurte (mini) sau rochiile mulate pe corp. Rochiile are trebui sa fie decente, nu cu spatele gol sau decolteurile prea mari. Daca femeile poarta pantaloni la biserica, ar trebui sa fie numai pantaloni de costum decent, modest, nu blugi sau pantaloni sport. Nu sunt acceptaţi pantalonii scurţi de nici un fel la biserică. 7. Vă rugăm închideţi telefoanele mobile când intraţi în biserică; 8. Fumatul este interzis oriunde în biserică şi în afara bisericii, în special pe treptele bisericii sau în curtea bisericii; Desigur sunt multe alte aspecte care ar putea fi detaliate in aceasta prezentare. Să ţineţi minte întotdeauna că sunteţi la biserică pentru al venera pe Dumnezeu şi Sfânta Treime. Preotul spune: Cu frica de Dumnezeu si cu credinţă şi iubire apropiaţi-vă! Lăsaţi ca aceste cuvinte sfinte să vă călăuzească în credinţa voastră. Dacă urmaţi aceste simple călăuziri mai mult ca sigur că aveţi destulă etică bisericească sau tot ce vă trebuie pentru un bun comportament în biserică.
 • 10. Aplicaţie: Şedinţa cu părinţii Voi încheia această aplicaţie în momentul când consider că am epuizat toate argumentele, şi că şi-a atins scopul, că la dialogul din acvariu au participat un număr corespunzător de părinţi şi elevi sau voi observa că participanţii din acvariu nu mai manifestă interes pentru discuţie. La încheierea activităţii voi pregăti o temă de reflexie care va conţine întrebări ca: „Cum v-aţi simţit pe parcursul aplicaţiei? De ce aţi înlocuit o anumită persoană? De ce aţi intervenit în discuţie? Observând participanţii am remarcat surpriza şi satisfacţia pe care au avut-o, când după epuizarea permanentă a ideilor, chiar ei pot produce idei deosebit de utile, creative, interesante. Aceste stări au dus la o coeziune în grup şi la o flexibilitate între cele două grupuri. Voi folosi situaţiile apărute în cadrul tehnicii acvariului şi voi provoca participanţii să concluzioneze ei însăşi despre influenţei pe care o are calitatea climatului familial în rezolvarea situaţiilor de criză educaţională. Această tehnică îmbină cele mai bune elemente din tehnicile meselor rotunde, tehnica panel, forum, simpozion, asigurând un mediu controlat, dar dinamic, în care se pot exprima un evantai larg de idei şi de sentimente.