Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διαδικτυακή Διδασκαλία
&
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στόχοι του Μαθήματος
• Γνωριμία με τις βασικές θωρίες μάθησης
• Τρόποι εφαρμογής εποικοδομισμού στη διδασκαλία
• H Ταξινομία Στόχων του Bloom
• Επιλογή θεωρίας μάθησης και διδακτικής μεθόδου
• Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγησης για διαδικτυακή και υβριδική
διδασκαλία
• To μοντέλο ADDIE
• Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
• Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Μάθηση μέσω Παιχνιδιού και Επαυξημένη
Πραγαμτικότητα
2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Μια θεωρία μάθησης έχει ως στόχο να εξηγήσει και να μας βοηθήσει να
κατανοήσουμε πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι
εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν, επεξεργάζονται και διατηρούν τη γνώση κατά τη
διάρκεια της μάθησης.
Οι θεωρίες μάθησης δεν μπορούν να δώσουν πλήρεις και οριστικές απαντήσεις σε
παιδαγωγικά ερωτήματα, αλλά μπορούν να βελτιώσουν την κατανόησή μας για το
πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι.
3
Οι απόψεις που επικρατούν σε κάθε εποχή σχετικά με τη μάθηση επηρεάζουν
σημαντικά τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Δύο κύριες κατηγορίες/επιστημολογίες θεωριών μάθησης:
4
Eποικοδομισμός (Constructivism)
Αντικειμενισμός (Objectivism)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Αντικειμενισμός (Objectivism)
• Γνώση είναι η ενημέρωση για την πραγματική φύση των αντικειμένων, που υπάρχει
ανεξάρτητα από κάθε υποκείμενο.
• Θεωρεί τη μάθηση μια παθητική διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι
απορροφούν τη γνώση από τον εκπαιδευτή.
• Κατοχή της γνώσης συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει την ίδια
γνώση με τον εκπαιδευτή του
5
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Eποικοδομισμός (Constructivism)
• Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα όταν ανακαλύπτει τα πράγματα μόνος του/
ελέγχει ο ίδιος το ρυθμό μάθησης και ο εκπαιδευτής έχει υποστηρικτικό και
καθοδηγητικό ρόλο.
• Η μάθηση είναι μια ενεργή διαδικασία/εσωτερική απόκτηση
• Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας μάθησης.
6
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Πλεονεκτήματα του Εποικοδομισμού
7
Eποικοδομισμός Αντικειμενισμός
Zhang & Zheng, 2013
• Critical skills
• Social skills
• Individual differences
• Past experience
• Highly autonomy
• Active learning
• Collaborative learning
• Personalized learning
• Peer learning
Meaningful
&
Authentic
Knowledge
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης & Διδακτικές Μέθοδοι
8
Παραδοσιακή Μάθηση/Δια ζώσης
• Διαλέξεις – Lecturing: ?
• Σεμιναρια/Συζητήσεις και Οδηγοί –Seminars
and Tutorials:?
• Βιωματική μάθηση - Experiential learning: ?
Διαδικτυακή Μάθηση/ΕξαΕ
• Βίντεο Διαλέξεις – Video streaming
• Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
• Διαδικτυακή συνεργατική μάθηση
• Κοινότητες μάθησης
• Αλληλοδιδακτική μάθηση
• Forum
• ...
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Συμπεριφορισμός (Λίγα λόγια..)
9
Επικράτησε έως το 1960
Πρόδρομος
I. Pavlov (1849-1936)
Βασικοί εκπρόσωποί της
B. F. Skinner (1904-1990)
E.L. Thorndike (1874-1949)
J.B. Watson (1878-1958)
Δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική (νοητική)
λειτουργία των υποκειμένων
Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις νοητικές
καταστάσεις των ανθρώπων (πιστεύω, προσδοκίες,
προθέσεις, κίνητρα)
Μαύρο κουτί
Προέχει η περιγραφή της συμπεριφοράς και όχι η
εξήγησή της
Συσχέτιση φυσικών χαρακτηριστικών των
ερεθισμάτων που δέχεται το υποκείμενο με τα φυσικά
χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Το σκυλί του Pavlov
Θεωρίες Μάθησης
Συμπεριφορισμός
Εξαρτημένη μάθηση
Μοντέλο S-R
Stimuli (Ερέθισμα) – Response (Απόκριση)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Γνωστική θεωρία (Λίγα λόγια..)
Γνώση = Σταθεροποιημένες δομές στη
μακροπρόθεσμη μνήμη
Oρίζει τη μάθηση ως αποτέλεσμα εποικοδομητικής διαδικασίας και όχι δεκτικής ή παθητικής,
αναγνωρίζει τον ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη γνωστική ανάπτυξη
Χαρακτηριστικά
Εξηγεί πως δουλεύει ο εγκέφαλος
Εσωτερικές (νοητικές) διεργασίες
Ανάλυση εσωτερικής λειτουργίας γνωστικού
συστήματος
Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας
Γνωστική διεργασία και μάθηση
• Πρότερες γνώσεις
• Διαθέσιμη πληροφορία
• Επεξεργασία από το γνωστικό σύστημα
• Νέες νοητικές αναπαραστάσεις
Βασικοί εκπρόσωποι
H. Simon (1916-2001)
A. Newell (1927-1992)
Αναπαραστάσεις = Περιστασιακές
δομές στη βραχυπρόθεσμη μνήμη
Τρόπος δόμησης και
αναπαράστασης των
γνώσεων στη μνήμη
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία Στόχων του
Bloom
Ιεραρχικό σύστημα
κατηγοριοποίησης
διαφορετικών επιπέδων
σκέψης
Bloom’s Taxonomy
Η ταξινομία Bloom αναφέρεται σε μια κατάταξη των
διαφορετικών στόχων που οι εκπαιδευτικοί θέτουν για τους
μαθητές τους.
Σκεπτικό Ταξινομίας: Δεν μπορείς να κατανοήσεις μια
έννοια εάν πρώτα δεν τη θυμάσαι. Δε μπορείς να
εφαρμόσεις τη γνώση εάν δεν την κατανοείς.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Ο Bloom στη συνέχεια ταξινόμησε τρεις τομείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:
Γνωστικός – Συναισθηματικός - Ψυχοκινητικός
Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία Στόχων του
Bloom
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Το ολιστικό πλαίσιο του Bloom
Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία
Στόχων του Bloom
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Θεωρίες Μάθησης
Αναθεωρημένη Ταξινομία Στόχων του Bloom από τους Anderson και Krathwohl
Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία Στόχων του Bloom
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Επιλογή Διδακτικής Μεθόδου
16
• Η επιλογή βασίζεται στο context. Δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτές μέθοδοι για
κάθε αντικείμενο.
• Η επιλογή βασίζεται στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν
οριστεί για το μάθημα.
• Η επιλογή βασίζεται στα χαρακτηριστικά του κοινού.
• Επιλογή μεθόδων που αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες
του 21ου αιώνα
• Συνήθως η καλύτερη πρακτική είναι η μίξη διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας
• Οι περισσότερες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν είτε στην παραδοσιακή είτε
στη διαδικτυακή εκπαίδευση.
Πως επιλέγουμε διδακτική μέθοδο/θεωρία μάθησης;
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Τεχνολογίες & Θεωρίες Μάθησης
Παράδειγμα: Τα εκπαιδευτικά λογισμικά εποικοδομητισμού πρέπει να:
• Παρέχουν αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες (ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης
προβλημάτων).
• Υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον φοιτητή ο οποίος προσπαθώντας να
επιλύσει προβλήματα αλληλεπιδρά με το λογισμικό, τους συμφοιτητές του και τον
εκπαιδευτικό.
• Ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση των μαθητών και υποστηρίζουν την προσωπική τους
εμπλοκή
• Δεν υποδεικνύουν τις ορθές διαδικασίες, αλλά να επιτρέπουν στον μαθητή να εκφράζει τις
απόψεις του και να υποστηρίζουν τη διαδικασία την κοινωνιογνωστικής σ ύγκρουσης (Βλ.
συνεργατική μάθηση)
17
Eποικοδομισμός
Οι θεωρίες μάθησης χρησιμεύουν ως οδηγοί στην επιλογή/χρήση της Τεχνολογίας
στην εκπαίδευση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Τεχνολογίες & Θεωρίες Μάθησης
18
Eποικοδομισμός
?
Αντικειμενισμός
?
Ακόμα και στοιχεία που
φαίνονται να είναι πιο
κοντά στην προσέγγιση
του Αντικειμένισμού
μπορούν να αξιοποιηθούν
με εποικοδομιστικό
τρόπο – πχ Quiz,
εργασίες, κλπ.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
ΕξαΕ – Είδη-Σύντομη περιγραφή
• Traditionally, Distance Education refers to the exploitation of online teaching
methods and tools, alone or in a combined/blended learning mode
(UNESCO, 2020), mainly reflecting a pedagogical concept (Moore, 1997, p.
22) and not a fully remote situation. Today it is well defined that distance
education does not specifically refer to online education, but to a wide range
of technologies used in teaching and learning (Bozkurt et al., 2020).
• Online learning refers to educational activities conducted solely via Internet
(Allen et al., 2016).
• Blended L earning is “a formal education programme in which a student
learns at least in part through online delivery of content and instruction …
and at least in part at a supervised brick-and-mortar location away from
home” (Staker & Horn, 2012,p.3)
• Remote Education is defined by the geographical separation of the
individuals (Bozkurt et al., 2020).
• ERE is a temporal situation triggered by some sort of crisis and is aimed to
replace in short term all previous online, blended, and face-to-face activities
(Hodges et al., 2020).
Source: Tzafilkou, K., Perifanou, M., & Economides, A. A. (2021). Development and validation of a
students’ remote learning attitude scale (RLAS) in higher education. Education and Information
Technologies, 26(6), 7279–7305. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10586-0
!Αλληλεπίδραση
‘
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Bates, 2020
Τρόποι διδασκαλίας στη ΕΞαΕ
Ποιον τρόπο να
επιλέξω και
γιατι?
Πως να
σχεδιάσω το
μάθημα?
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σχεδίαση μαθήματος για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία
Χρειαζόμαστε πάντα ένα πλάνο
σχεδίασης μαθήματος!
Δεν ακολουθούμε το ίδιο
πλαίσιο που
ακολουθούσαμε στην
παραδοσιακή διδασκαλία
Αξιοποιούμε το υλικό
που έχουμε αλλά δεν
είναι καλή ιδέα να το
μεταφέρουμε αυτούσιο
στην πλατφόρμα.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σχεδίαση μαθήματος & αξιολόγησης για διαδικτυακή/υβριδική
διδασκαλία
https://edlab.nl/assessment-methods/
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Bates, 2020
Σχεδίαση μαθήματος για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία
! Στη διαδικτυακή εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι είναι απομονωμένοι/χρειάζονται άλλο είδος υποστήριξης
• Ξεκάθαροι στόχοι μαθήματος
• Ξεκάθαρα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (πχ με οδηγό την Ταξινομία του Bloom)
• Ξεκάθαρη δομή (εβδομαδιαία)
• Καλά οργανωμένες δραστηριότητες (χρειάζεται πχ συνεργατική μάθηση ή/και ετεροαξιολόγηση;)
• Επιλογή των μέσων (θα πρέπει να γνωρίζουμε το προφιλ των φοιτητών, μαθησιακές δυσκολίες, κλπ)
• Εφαρμογή κοινωνικής μάθησης
• Ελεγχόμενος φόρτος εργασίας (από τον εκπαιδευτή) Προσοχή στο ‘cognitive overload’…
- Εύρεση αδυναμιών για βελτίωση - Προσωπική αξιολόγηση μαθήματος (εκτός της προκαθορισμένης
από τη ΜΟΔΙΠ)
- Καταγραφή διαθέσιμων πηγών
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Το Μοντέλο ADDIE
Η σχεδίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα υλοποιηθεί κατά τη δημιουργία
μίαςδιαδικτυακής πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει να ακολουθεί
ορισμένεςαρχές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός.
Το μοντέλο ADDIE αποτελείένα οδηγό ανάπτυξης της σχεδίασης του εκπαιδευτικού έργου που θα
πρέπει να καλύπτεταιαπό τις δομές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία της πλατφόρμας.
Το μοντέλοADDIE αποτελείται από 5 βασικές φάσεις:
• Ανάλυση
• Σχεδιασμός
• Ανάπτυξη
• Εφαρμογή
• Αξιολόγηση
Kanaki, K. (2015). Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - X ρήση του μοντέλου ADDIE
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - X ρήση του μοντέλου ADDIE. January.
Δείτε τις βασικές πρακτικές του μοντέλου εδώ:
https://educraft.tech/el/%CF%84%CE%BF-
%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE
%BB%CE%BF-addie/
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Το Μοντέλο ADDIE
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σχεδίαση μαθήματος για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία
Ξεκάθαρη οργάνωση,
Κατηγοριοποίηση ανά διάλεξη/εβδομάδα, κλπ.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σχεδίαση αξιολόγησης για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία
Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των φοιτητών (ανάλογα με τα προσδοκώμενα
μαθησιακά αποτελέσματα και τα διαθέσιμα μέσα):
• Διαδικτυακά κουίζ
• Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου / εκθέσεις - Υποβολή εργασιών
• Αυτοαξιολόγηση
• Παρουσιάσεις (πχ σε βίντεο)
• Δραστηριότητες drag-and-drop
• Διαδικτυακές συνεντεύξεις
• Προσομοιώσεις διαλόγου
• Διαδικτυακές δημοσκοπήσεις
• Δραστηριότητες τύπου παιχνιδιού
• Αξιολόγηση από ομότιμους (peer assessment)
• Δημοσιεύσεις σε φόρουμ
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Bates, 2020
Σχεδίαση μαθήματος & αξιολόγησης για διαδικτυακή/υβριδική
διδασκαλία
Τί χρειάζονται οι εκπαιδευτές ώστε να στήσουν αποτελεσματικά το διαδικτυακό/υβριδικό
μάθημα;
• Τεχνική υποστήριξη
• Γνώσεις παιδαγωγικών χρήσεων των μέσων
• Γνώσεις σχεδιασμού μαθημάτων (instructional design)
→ Επιμόρφωση!
• Επιπλέον πόρους (οικονομική ενίσχυση, χρόνος, κλπ.)
• Στήριξη/συμβουλές από συναδέλφους (συνεργασίες, ομάδες διδασκόντων)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS)
29
Βασικές λειτουργίες των LMSs
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS)
Αρκετά συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), όπως το Moodle, παρέχουν Fora και
άλλα εργαλεία ομαδικής συνεργασίας, όπου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις
εργασίες τους, να σχολιάζουν τις υποβολές των άλλων ομάδων και να συζητούν για τα
μαθησιακά θέματα που τους ενδιαφέρουν.
Ο καθηγητής μπορεί να ενεργεί ως συντονιστής και να συμμετέχει στις συζητήσεις του
φόρουμ.
30
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Game Based Learning
Τύποι παιχνιδιών GBL (Παραδείγματα)
• Memory games (e.g., Duel, AppQuiz etc.)
• Simulation games (e.g., Plantville, SimCity, SHOOT!)
• Quiz games (e.g., Kahoot!)
• Puzzles (e.g., Crossword)
• Strategy games (e.g., Europa Universals, Civilization)
• Reality testing games (e.g., Chemistry VR, AtomView,
etc.).
• Augmented Reality Game-Based Learning (AR GBL)
31
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Game Based Learning - Η Πλατφόρμα Kahoot!
Το Kahoot! είναι μια πλατφόρμα μάθησης βασισμένη σε παιχνίδια που χρησιμοποιείται για την
αξιολόγηση των μαθητών, τη διδασκαλία νέα θεμάτων, αλλά και ως μέσο διασκέδασης και
αλληλεπίδρασης.
Το Kahoot! συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών GBL εργαλείων και έχει σχεδιαστεί με
βάση τις αρχές του συστήματος ανταπόκρισης των μαθητών, τη θεωρία της εσωτερικής
παρακίνησης (Malone, 1981) και της ροής του παιχνιδιού.
Ο στόχοςτου Kahoot! είναι να αυξήσει τη δέσμευση, τα κίνητρα, την ευχαρίστηση και τη
συγκέντρωση και να βελτιώσει τις μαθησιακές επιδόσεις.
Malone, T.W.: Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cogn. Sci. 5(4), 333– 369 (1981). https://doi.org/10.1016/S0364-
0213(81)80017-1
32
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Game Based
Learning
Στιγμιότυπα
Kahoot!
33
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Augmented Reality
34
Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στην εκπαίδευση βελτιώνει όχι μόνο την κατανόηση
των εννοιών, αλλά καλλιεργεί σημαντικές δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και
η επικοινωνία.
Η AR είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία που ενοποιεί χωρικά τον εικονικό και το φυσικό κόσμο.
Στην ουσία, ενισχύει το φυσικό περιβάλλον μέσω της ενσωμάτωσης ψηφιακών πληροφοριών.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα επίπεδο ψηφιακών αντικειμένων που προβάλλονται πάνω από το
φυσικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιήσουν ιδέες και έννοιες .Αυτή η
προβολή εικονικού περιεχομένου διαμεσολαβείται με τη βοήθεια τεχνολογικών συσκευών (π.χ., φορητές
συσκευές, γυαλιά) ή άλλων διαφανών επιφανειών.
Με αυτόν τον τρόπο, η AR ενισχύει την αισθητηριακή εμπειρία των χρηστών μέσω πραγματικού
χρόνου αλληλεπιδράσεων με το ψηφιακό περιεχόμενο.
Mystakidis, S., Christopoulos, A. & Pellas, N. A systematic mapping review of augmented reality applications to support STEM learning in higher education. Educ Inf Technol 27, 1883–1927
(2022). https://doi.org/10.1007/s10639-021-10682-1
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Augmented Reality
Η επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρει μια
αίσθηση πραγματικότητας, οπτικοποιεί σύνθετες
σχέσεις, προσφέρει εμπειρίες που δεν μπορούν να
υπάρξουν στην πραγματική ζωή, συγκεκριμενοποιεί
αφηρημένες έννοιες, κάνει τη μάθηση διασκεδαστική,
παρουσιάζει ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον,
εξοικονομεί χώρο, αυξάνει τη συμμετοχή των
μαθητών, κλπ.
35
(Alper et al. 2021)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
Περιορισμοί χρήσης της AR στην εκπαίδευση
• Πιθανότητα γνωστικής υπερφόρτωσης: Η AR
προσθέτει ένα άλλο επίπεδο πληροφοριών και
αλληλεπίδρασης στη διαδικασία μάθησης, το οποίο
μπορεί να είναι εξαντλητικό για ορισμένους μαθητές.
• Η τεχνολογία AR μπορεί να είναι δύσκολο να
διαχειριστεί και να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για
τους εκπαιδευτικούς. Αυτό απαιτεί εκπαίδευση και
πόρους που μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμοι.
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της AR μπορούν να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στις μαθησιακές διαδικασίες,
συμπεριλαμβανομένης της απογοήτευσης των μαθητών
και των εκπαιδευτικών.
36
(Alper et al. 2021)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Κύριες Πηγές
37
Bates, 2020. Teaching in the digital age
YouTube videos:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXN-JCVb8z8DT7yF4Xz03P5F3qXqHq8Mz
Bates, 2015. Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning - 2nd Edition.
(24 reviews). A.W. (Tony) Bates, University of British Columbia.
Bates, 2019. https://teachonline.ca/teaching-in-a-digital-age/teaching-in-a-digital-age-second-edition
Susan Ko, Steve Rossen. (2021). Διδασκαλία μέσω Διαδικτύου, ISBN-13: 9786185036720
ISBN-10: 618503672X
1 of 37

Recommended

Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf by
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfssuser9421c7
19 views44 slides
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf by
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfssuser9421c7
8 views44 slides
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf by
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfKaterinaTzafilkou2
131 views44 slides
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf by
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfssuser9421c7
43 views43 slides
θεωριεσ by
θεωριεσθεωριεσ
θεωριεσChristi Dede
343 views46 slides
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017 by
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Vasiliki Papaioannou
493 views120 slides

More Related Content

Similar to Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf

Ενότητα 2 by
Ενότητα 2Ενότητα 2
Ενότητα 2humacapiact1
46 views80 slides
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης by
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησηςΣυστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησηςNikolaos Bakopoulos
2K views66 slides
gf by
gfgf
gfgogosf
694 views20 slides
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf by
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfssuser9421c7
18 views49 slides
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών by
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιώνφυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών
φυσιογνωμία και πλαίσιο των ερευνητικών εργασιώνΜεταξούλα Μανικάρου
5.4K views44 slides
LEARNING THEORIES WORK by
LEARNING THEORIES WORKLEARNING THEORIES WORK
LEARNING THEORIES WORKguest83e858
2.3K views42 slides

Similar to Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf(20)

Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης by Nikolaos Bakopoulos
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησηςΣυστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης
gf by gogosf
gfgf
gf
gogosf694 views
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf by ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 views
LEARNING THEORIES WORK by guest83e858
LEARNING THEORIES WORKLEARNING THEORIES WORK
LEARNING THEORIES WORK
guest83e8582.3K views
θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικά λογισμικά by Kostis Talampiris
θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικά λογισμικάθεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικά λογισμικά
θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικά λογισμικά
Kostis Talampiris6.3K views
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ by Archontia Mantzaridou
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf by ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c728 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf by ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 views
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ by JIMKON
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ
JIMKON1K views
Ποιότητα και δια βίου Μάθηση by Despina Kamilali
Ποιότητα και δια βίου ΜάθησηΠοιότητα και δια βίου Μάθηση
Ποιότητα και δια βίου Μάθηση
Despina Kamilali2.3K views
Μαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptx by Katerina Tzafilkou
Μαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptxΜαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptx
Μαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptx
Katerina Tzafilkou101 views
Senario meikto by espyr
Senario meiktoSenario meikto
Senario meikto
espyr199 views
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx by ssusera61980
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ssusera6198014 views
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx by ssusera61980
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ssusera6198058 views
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012 by mary pap
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
mary pap1.3K views

More from ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf by
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
14 views40 slides
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf by
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 views50 slides
Χρηματοδότηση.pdf by
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 views26 slides
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf by
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 views27 slides
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 views35 slides
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf by
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 views39 slides

More from ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c714 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 views
Χρηματοδότηση.pdf by ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 views
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf by ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 views
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 views
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf by ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 views
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf by ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 views
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx by ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 views
Καινοτομία.pdf by ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf by ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 views
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf by ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c712 views
Πλαίσια Προσόντων.pdf by ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 views
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf by ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 views
Καινοτομία.pdf by ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 views
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf by ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c787 views
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf by ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 views
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf by ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c79 views

Recently uploaded

KEΦΑΛΑΙΟ 38 by
KEΦΑΛΑΙΟ 38KEΦΑΛΑΙΟ 38
KEΦΑΛΑΙΟ 38ssuser43d27b
17 views22 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
46 views5 slides
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
26 views18 slides
Triti_Hlikia_2023.pptx by
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
39 views3 slides
Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
18 views6 slides
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
543 views16 slides

Recently uploaded(20)

ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou46 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b26 views
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist39 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist18 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212543 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c9 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki14 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b13 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c9 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx by psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa11 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c11 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. by ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b8 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ by ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b35 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou23 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3517 views

Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διαδικτυακή Διδασκαλία & Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στόχοι του Μαθήματος • Γνωριμία με τις βασικές θωρίες μάθησης • Τρόποι εφαρμογής εποικοδομισμού στη διδασκαλία • H Ταξινομία Στόχων του Bloom • Επιλογή θεωρίας μάθησης και διδακτικής μεθόδου • Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγησης για διαδικτυακή και υβριδική διδασκαλία • To μοντέλο ADDIE • Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης • Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: Μάθηση μέσω Παιχνιδιού και Επαυξημένη Πραγαμτικότητα 2
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Μια θεωρία μάθησης έχει ως στόχο να εξηγήσει και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν, επεξεργάζονται και διατηρούν τη γνώση κατά τη διάρκεια της μάθησης. Οι θεωρίες μάθησης δεν μπορούν να δώσουν πλήρεις και οριστικές απαντήσεις σε παιδαγωγικά ερωτήματα, αλλά μπορούν να βελτιώσουν την κατανόησή μας για το πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι. 3 Οι απόψεις που επικρατούν σε κάθε εποχή σχετικά με τη μάθηση επηρεάζουν σημαντικά τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση.
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Δύο κύριες κατηγορίες/επιστημολογίες θεωριών μάθησης: 4 Eποικοδομισμός (Constructivism) Αντικειμενισμός (Objectivism)
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Αντικειμενισμός (Objectivism) • Γνώση είναι η ενημέρωση για την πραγματική φύση των αντικειμένων, που υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε υποκείμενο. • Θεωρεί τη μάθηση μια παθητική διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι απορροφούν τη γνώση από τον εκπαιδευτή. • Κατοχή της γνώσης συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει την ίδια γνώση με τον εκπαιδευτή του 5
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Eποικοδομισμός (Constructivism) • Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει καλύτερα όταν ανακαλύπτει τα πράγματα μόνος του/ ελέγχει ο ίδιος το ρυθμό μάθησης και ο εκπαιδευτής έχει υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο. • Η μάθηση είναι μια ενεργή διαδικασία/εσωτερική απόκτηση • Η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας μάθησης. 6
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Πλεονεκτήματα του Εποικοδομισμού 7 Eποικοδομισμός Αντικειμενισμός Zhang & Zheng, 2013 • Critical skills • Social skills • Individual differences • Past experience • Highly autonomy • Active learning • Collaborative learning • Personalized learning • Peer learning Meaningful & Authentic Knowledge
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης & Διδακτικές Μέθοδοι 8 Παραδοσιακή Μάθηση/Δια ζώσης • Διαλέξεις – Lecturing: ? • Σεμιναρια/Συζητήσεις και Οδηγοί –Seminars and Tutorials:? • Βιωματική μάθηση - Experiential learning: ? Διαδικτυακή Μάθηση/ΕξαΕ • Βίντεο Διαλέξεις – Video streaming • Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Διαδικτυακή συνεργατική μάθηση • Κοινότητες μάθησης • Αλληλοδιδακτική μάθηση • Forum • ...
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμός (Λίγα λόγια..) 9 Επικράτησε έως το 1960 Πρόδρομος I. Pavlov (1849-1936) Βασικοί εκπρόσωποί της B. F. Skinner (1904-1990) E.L. Thorndike (1874-1949) J.B. Watson (1878-1958) Δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική (νοητική) λειτουργία των υποκειμένων Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις νοητικές καταστάσεις των ανθρώπων (πιστεύω, προσδοκίες, προθέσεις, κίνητρα) Μαύρο κουτί Προέχει η περιγραφή της συμπεριφοράς και όχι η εξήγησή της Συσχέτιση φυσικών χαρακτηριστικών των ερεθισμάτων που δέχεται το υποκείμενο με τα φυσικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Το σκυλί του Pavlov Θεωρίες Μάθησης Συμπεριφορισμός Εξαρτημένη μάθηση Μοντέλο S-R Stimuli (Ερέθισμα) – Response (Απόκριση)
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Γνωστική θεωρία (Λίγα λόγια..) Γνώση = Σταθεροποιημένες δομές στη μακροπρόθεσμη μνήμη Oρίζει τη μάθηση ως αποτέλεσμα εποικοδομητικής διαδικασίας και όχι δεκτικής ή παθητικής, αναγνωρίζει τον ρόλο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη γνωστική ανάπτυξη Χαρακτηριστικά Εξηγεί πως δουλεύει ο εγκέφαλος Εσωτερικές (νοητικές) διεργασίες Ανάλυση εσωτερικής λειτουργίας γνωστικού συστήματος Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας Γνωστική διεργασία και μάθηση • Πρότερες γνώσεις • Διαθέσιμη πληροφορία • Επεξεργασία από το γνωστικό σύστημα • Νέες νοητικές αναπαραστάσεις Βασικοί εκπρόσωποι H. Simon (1916-2001) A. Newell (1927-1992) Αναπαραστάσεις = Περιστασιακές δομές στη βραχυπρόθεσμη μνήμη Τρόπος δόμησης και αναπαράστασης των γνώσεων στη μνήμη
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία Στόχων του Bloom Ιεραρχικό σύστημα κατηγοριοποίησης διαφορετικών επιπέδων σκέψης Bloom’s Taxonomy Η ταξινομία Bloom αναφέρεται σε μια κατάταξη των διαφορετικών στόχων που οι εκπαιδευτικοί θέτουν για τους μαθητές τους. Σκεπτικό Ταξινομίας: Δεν μπορείς να κατανοήσεις μια έννοια εάν πρώτα δεν τη θυμάσαι. Δε μπορείς να εφαρμόσεις τη γνώση εάν δεν την κατανοείς.
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Ο Bloom στη συνέχεια ταξινόμησε τρεις τομείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Γνωστικός – Συναισθηματικός - Ψυχοκινητικός Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία Στόχων του Bloom
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Το ολιστικό πλαίσιο του Bloom Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία Στόχων του Bloom
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Θεωρίες Μάθησης Αναθεωρημένη Ταξινομία Στόχων του Bloom από τους Anderson και Krathwohl Γνωστική θεωρία – H Ταξινομία Στόχων του Bloom
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Επιλογή Διδακτικής Μεθόδου 16 • Η επιλογή βασίζεται στο context. Δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτές μέθοδοι για κάθε αντικείμενο. • Η επιλογή βασίζεται στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν οριστεί για το μάθημα. • Η επιλογή βασίζεται στα χαρακτηριστικά του κοινού. • Επιλογή μεθόδων που αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες και ικανότητες του 21ου αιώνα • Συνήθως η καλύτερη πρακτική είναι η μίξη διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας • Οι περισσότερες μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν είτε στην παραδοσιακή είτε στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Πως επιλέγουμε διδακτική μέθοδο/θεωρία μάθησης;
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Τεχνολογίες & Θεωρίες Μάθησης Παράδειγμα: Τα εκπαιδευτικά λογισμικά εποικοδομητισμού πρέπει να: • Παρέχουν αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες (ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων). • Υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον φοιτητή ο οποίος προσπαθώντας να επιλύσει προβλήματα αλληλεπιδρά με το λογισμικό, τους συμφοιτητές του και τον εκπαιδευτικό. • Ενθαρρύνουν την προσωπική έκφραση των μαθητών και υποστηρίζουν την προσωπική τους εμπλοκή • Δεν υποδεικνύουν τις ορθές διαδικασίες, αλλά να επιτρέπουν στον μαθητή να εκφράζει τις απόψεις του και να υποστηρίζουν τη διαδικασία την κοινωνιογνωστικής σ ύγκρουσης (Βλ. συνεργατική μάθηση) 17 Eποικοδομισμός Οι θεωρίες μάθησης χρησιμεύουν ως οδηγοί στην επιλογή/χρήση της Τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Τεχνολογίες & Θεωρίες Μάθησης 18 Eποικοδομισμός ? Αντικειμενισμός ? Ακόμα και στοιχεία που φαίνονται να είναι πιο κοντά στην προσέγγιση του Αντικειμένισμού μπορούν να αξιοποιηθούν με εποικοδομιστικό τρόπο – πχ Quiz, εργασίες, κλπ.
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ΕξαΕ – Είδη-Σύντομη περιγραφή • Traditionally, Distance Education refers to the exploitation of online teaching methods and tools, alone or in a combined/blended learning mode (UNESCO, 2020), mainly reflecting a pedagogical concept (Moore, 1997, p. 22) and not a fully remote situation. Today it is well defined that distance education does not specifically refer to online education, but to a wide range of technologies used in teaching and learning (Bozkurt et al., 2020). • Online learning refers to educational activities conducted solely via Internet (Allen et al., 2016). • Blended L earning is “a formal education programme in which a student learns at least in part through online delivery of content and instruction … and at least in part at a supervised brick-and-mortar location away from home” (Staker & Horn, 2012,p.3) • Remote Education is defined by the geographical separation of the individuals (Bozkurt et al., 2020). • ERE is a temporal situation triggered by some sort of crisis and is aimed to replace in short term all previous online, blended, and face-to-face activities (Hodges et al., 2020). Source: Tzafilkou, K., Perifanou, M., & Economides, A. A. (2021). Development and validation of a students’ remote learning attitude scale (RLAS) in higher education. Education and Information Technologies, 26(6), 7279–7305. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10586-0 !Αλληλεπίδραση ‘
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Bates, 2020 Τρόποι διδασκαλίας στη ΕΞαΕ Ποιον τρόπο να επιλέξω και γιατι? Πως να σχεδιάσω το μάθημα?
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σχεδίαση μαθήματος για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία Χρειαζόμαστε πάντα ένα πλάνο σχεδίασης μαθήματος! Δεν ακολουθούμε το ίδιο πλαίσιο που ακολουθούσαμε στην παραδοσιακή διδασκαλία Αξιοποιούμε το υλικό που έχουμε αλλά δεν είναι καλή ιδέα να το μεταφέρουμε αυτούσιο στην πλατφόρμα.
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σχεδίαση μαθήματος & αξιολόγησης για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία https://edlab.nl/assessment-methods/
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Bates, 2020 Σχεδίαση μαθήματος για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία ! Στη διαδικτυακή εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι είναι απομονωμένοι/χρειάζονται άλλο είδος υποστήριξης • Ξεκάθαροι στόχοι μαθήματος • Ξεκάθαρα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (πχ με οδηγό την Ταξινομία του Bloom) • Ξεκάθαρη δομή (εβδομαδιαία) • Καλά οργανωμένες δραστηριότητες (χρειάζεται πχ συνεργατική μάθηση ή/και ετεροαξιολόγηση;) • Επιλογή των μέσων (θα πρέπει να γνωρίζουμε το προφιλ των φοιτητών, μαθησιακές δυσκολίες, κλπ) • Εφαρμογή κοινωνικής μάθησης • Ελεγχόμενος φόρτος εργασίας (από τον εκπαιδευτή) Προσοχή στο ‘cognitive overload’… - Εύρεση αδυναμιών για βελτίωση - Προσωπική αξιολόγηση μαθήματος (εκτός της προκαθορισμένης από τη ΜΟΔΙΠ) - Καταγραφή διαθέσιμων πηγών
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Το Μοντέλο ADDIE Η σχεδίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα υλοποιηθεί κατά τη δημιουργία μίαςδιαδικτυακής πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση οφείλει να ακολουθεί ορισμένεςαρχές ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει ο εκπαιδευτικός. Το μοντέλο ADDIE αποτελείένα οδηγό ανάπτυξης της σχεδίασης του εκπαιδευτικού έργου που θα πρέπει να καλύπτεταιαπό τις δομές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία της πλατφόρμας. Το μοντέλοADDIE αποτελείται από 5 βασικές φάσεις: • Ανάλυση • Σχεδιασμός • Ανάπτυξη • Εφαρμογή • Αξιολόγηση Kanaki, K. (2015). Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - X ρήση του μοντέλου ADDIE Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - X ρήση του μοντέλου ADDIE. January. Δείτε τις βασικές πρακτικές του μοντέλου εδώ: https://educraft.tech/el/%CF%84%CE%BF- %CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE %BB%CE%BF-addie/
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Το Μοντέλο ADDIE
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σχεδίαση μαθήματος για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία Ξεκάθαρη οργάνωση, Κατηγοριοποίηση ανά διάλεξη/εβδομάδα, κλπ.
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σχεδίαση αξιολόγησης για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για την αξιολόγηση των φοιτητών (ανάλογα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τα διαθέσιμα μέσα): • Διαδικτυακά κουίζ • Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου / εκθέσεις - Υποβολή εργασιών • Αυτοαξιολόγηση • Παρουσιάσεις (πχ σε βίντεο) • Δραστηριότητες drag-and-drop • Διαδικτυακές συνεντεύξεις • Προσομοιώσεις διαλόγου • Διαδικτυακές δημοσκοπήσεις • Δραστηριότητες τύπου παιχνιδιού • Αξιολόγηση από ομότιμους (peer assessment) • Δημοσιεύσεις σε φόρουμ
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Bates, 2020 Σχεδίαση μαθήματος & αξιολόγησης για διαδικτυακή/υβριδική διδασκαλία Τί χρειάζονται οι εκπαιδευτές ώστε να στήσουν αποτελεσματικά το διαδικτυακό/υβριδικό μάθημα; • Τεχνική υποστήριξη • Γνώσεις παιδαγωγικών χρήσεων των μέσων • Γνώσεις σχεδιασμού μαθημάτων (instructional design) → Επιμόρφωση! • Επιπλέον πόρους (οικονομική ενίσχυση, χρόνος, κλπ.) • Στήριξη/συμβουλές από συναδέλφους (συνεργασίες, ομάδες διδασκόντων)
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) 29 Βασικές λειτουργίες των LMSs
 • 30. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS) Αρκετά συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), όπως το Moodle, παρέχουν Fora και άλλα εργαλεία ομαδικής συνεργασίας, όπου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους, να σχολιάζουν τις υποβολές των άλλων ομάδων και να συζητούν για τα μαθησιακά θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ο καθηγητής μπορεί να ενεργεί ως συντονιστής και να συμμετέχει στις συζητήσεις του φόρουμ. 30
 • 31. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση Game Based Learning Τύποι παιχνιδιών GBL (Παραδείγματα) • Memory games (e.g., Duel, AppQuiz etc.) • Simulation games (e.g., Plantville, SimCity, SHOOT!) • Quiz games (e.g., Kahoot!) • Puzzles (e.g., Crossword) • Strategy games (e.g., Europa Universals, Civilization) • Reality testing games (e.g., Chemistry VR, AtomView, etc.). • Augmented Reality Game-Based Learning (AR GBL) 31
 • 32. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση Game Based Learning - Η Πλατφόρμα Kahoot! Το Kahoot! είναι μια πλατφόρμα μάθησης βασισμένη σε παιχνίδια που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των μαθητών, τη διδασκαλία νέα θεμάτων, αλλά και ως μέσο διασκέδασης και αλληλεπίδρασης. Το Kahoot! συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο δημοφιλών GBL εργαλείων και έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές του συστήματος ανταπόκρισης των μαθητών, τη θεωρία της εσωτερικής παρακίνησης (Malone, 1981) και της ροής του παιχνιδιού. Ο στόχοςτου Kahoot! είναι να αυξήσει τη δέσμευση, τα κίνητρα, την ευχαρίστηση και τη συγκέντρωση και να βελτιώσει τις μαθησιακές επιδόσεις. Malone, T.W.: Toward a theory of intrinsically motivating instruction. Cogn. Sci. 5(4), 333– 369 (1981). https://doi.org/10.1016/S0364- 0213(81)80017-1 32
 • 33. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση Game Based Learning Στιγμιότυπα Kahoot! 33
 • 34. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση Augmented Reality 34 Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στην εκπαίδευση βελτιώνει όχι μόνο την κατανόηση των εννοιών, αλλά καλλιεργεί σημαντικές δεξιότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η επικοινωνία. Η AR είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία που ενοποιεί χωρικά τον εικονικό και το φυσικό κόσμο. Στην ουσία, ενισχύει το φυσικό περιβάλλον μέσω της ενσωμάτωσης ψηφιακών πληροφοριών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα επίπεδο ψηφιακών αντικειμένων που προβάλλονται πάνω από το φυσικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να οπτικοποιήσουν ιδέες και έννοιες .Αυτή η προβολή εικονικού περιεχομένου διαμεσολαβείται με τη βοήθεια τεχνολογικών συσκευών (π.χ., φορητές συσκευές, γυαλιά) ή άλλων διαφανών επιφανειών. Με αυτόν τον τρόπο, η AR ενισχύει την αισθητηριακή εμπειρία των χρηστών μέσω πραγματικού χρόνου αλληλεπιδράσεων με το ψηφιακό περιεχόμενο. Mystakidis, S., Christopoulos, A. & Pellas, N. A systematic mapping review of augmented reality applications to support STEM learning in higher education. Educ Inf Technol 27, 1883–1927 (2022). https://doi.org/10.1007/s10639-021-10682-1
 • 35. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση Augmented Reality Η επαυξημένη πραγματικότητα προσφέρει μια αίσθηση πραγματικότητας, οπτικοποιεί σύνθετες σχέσεις, προσφέρει εμπειρίες που δεν μπορούν να υπάρξουν στην πραγματική ζωή, συγκεκριμενοποιεί αφηρημένες έννοιες, κάνει τη μάθηση διασκεδαστική, παρουσιάζει ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον, εξοικονομεί χώρο, αυξάνει τη συμμετοχή των μαθητών, κλπ. 35 (Alper et al. 2021)
 • 36. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση Περιορισμοί χρήσης της AR στην εκπαίδευση • Πιθανότητα γνωστικής υπερφόρτωσης: Η AR προσθέτει ένα άλλο επίπεδο πληροφοριών και αλληλεπίδρασης στη διαδικασία μάθησης, το οποίο μπορεί να είναι εξαντλητικό για ορισμένους μαθητές. • Η τεχνολογία AR μπορεί να είναι δύσκολο να διαχειριστεί και να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό απαιτεί εκπαίδευση και πόρους που μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμοι. • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της AR μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις μαθησιακές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της απογοήτευσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 36 (Alper et al. 2021)
 • 37. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Κύριες Πηγές 37 Bates, 2020. Teaching in the digital age YouTube videos: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXN-JCVb8z8DT7yF4Xz03P5F3qXqHq8Mz Bates, 2015. Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing teaching and learning - 2nd Edition. (24 reviews). A.W. (Tony) Bates, University of British Columbia. Bates, 2019. https://teachonline.ca/teaching-in-a-digital-age/teaching-in-a-digital-age-second-edition Susan Ko, Steve Rossen. (2021). Διδασκαλία μέσω Διαδικτύου, ISBN-13: 9786185036720 ISBN-10: 618503672X