Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Συστήματα Οπτικοποίησης
Μάθηση - Στάδια, επίπεδα και παράγοντες μάθησης
Βασικές θεωρίες για τη μάθηση
Περιβάλλοντα μάθησης - ΤΠΓΠ
Μοντέλα μάθησης
...
» Η μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό
φαινόμενο που έχει μελετηθεί από διάφορους κλάδους της επι...
» Ο Τριλιανός (Τριλιανός, 2003) σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση
απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον προσδιορισμό τη...
Τα στάδια μάθησης (Φλουρής, 2003) είναι οι επιμέρους διαδικασίες που
υποτίθεται ότι εκτελούνται κατά την πραγμάτωση της μά...
» Τα επίπεδα μάθησης (Ματσαγγούρας, 1997) ορίζουν μια ιεραρχία
διαφορετικών ειδών μάθησης που κατακτώνται με διαφορετικές ...
» Συμπεριφορισμός.
Σύμφωνα με τους οπαδούς του συμπεριφορισμού (ή μπιχεβιορισμού - behaviorism),
δεν έχουν σημασία οι εσωτ...
» Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση.
Σε αντίθεση με την ατομοκεντρική θεωρία του εποικοδομητισμού, άλλοι επιστή...
» Διερευνητική (ή ανακαλυπτική) μάθηση.
Η προσπάθεια του μαθητή να μαθαίνει μόνος του, αυτόβουλα, κάνοντας χρήση των
εσωτε...
» Όταν αναφερόμαστε στα περιβάλλοντα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης
ανακάλυψης και διερεύνησης (Υπολογιστική Υποστήριξη της Μ...
Η έννοια της Τεχνολογικής
Παιδαγωγικής
Γνώσης
Περιεχομένου
(ΤΠΓΠ)
διατυπώθηκε από τους Mishra
και Koehler (2006) με στόχο
...
» Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού
επιδρούν οι ακόλουθες ψυχολογικές θεωρίες
˃ ο συμπεριφορισμός (behaviorism)
+ Pav...
Συμπεριφοριστικές

Γνωστικές θεωρίες

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες

θεωρίες
Γραμμική Οργάνωση
Πληροφορίας (Skinner)
Μέθοδ...
» ευνοείται ο πειραματισμός και η διερεύνηση στις δραστηριότητές σας;
» ανακάλυψη:
˃ πρόκειται για ψυχολογική προσέγγιση κ...
Εργαλεία που εν δυνάμει επεκτείνουν ή / και ενισχύουν τις γνωστικές δεξιότητες των
μαθητών και για το λόγο αυτό ονομάζοντα...
Υπολογιστικά
Περιβάλλοντα για τη
Διδασκαλία & την
Ανθρώπινη Μάθηση

Λογισμικά κλειστού τύπου
Συστ ήμ ατ α
Καθοδή γη ση ς κ...
Ορφανού Κωνσταντίνα 366
Χαχλιουτάκη Μαρία- Ελένη 378
Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Π...
» Αναπτύχθηκε από την Linden Lab στις 23
Ιουνίου του 2003
» http://secondlife.com
» Προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου
» Δωρεά...
» Εικονικός κόσμος/ Εικονικό Περιβάλλον
» Πολυχρηστικό online “παιχνίδι”
» Τρισδιάστατος ψηφιακός κόσμος εξ’ ολοκλήρου
δημ...
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Κοινωνική αλληλεπίδραση
Αλληλεπίδραση με εικονικά αντικείμενα
Αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο
Φω...
» Παιχνίδι ρόλων
» Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
» Επίσκεψη μουσείων, ιστορικών και
αρχαιολογικών μνημείων, αξιοθέατων
» Εικον...
» Εξάσκηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων
(ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση)
» Ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας και από κοινο...
» Τουλάχιστον 300 εκπαιδευτικά ιδρύματα
+ Πανεπιστήμιο του Harvard
+ Πανεπιστήμιο του Ohio
+ Πανεπιστήμιο του Stanford κ. ...
» Boulos, Μ.Ν.Κ., Hetherington, L. & Wheeler, S. (2007), Second Life:
an overview of the potential of 3-D virtual worlds i...
Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
» Η οπτικοποίηση είναι η αναπαράσταση των πληροφοριών με πολλαπλούς
οπτικούς και λεκτικούς τρόπους, (Bolder,1996,σ.271 & K...
ΓΕΩΓΡΑΦΟΝΤΑΣ
» Κατασκευάστηκε: από την εταιρία Ταλεντ Α.Ε. Πληροφορικής με δικτυακό τόπο
υποστήριξης www.geografia.gr
ΧΩΡΟ...
ο χρήστης μπορεί :
» να περιστρέφει τη γη
» να προσεγγίζει και να απομακρύνεται από τόπους, να εμφανίζει επιλεκτικά στοιχε...
» Φορέας ανάπτυξής τους:
» Στο Kidspiration είναι το Inspiration Software Inc, με δικτυακό τόπο
τοwww.kidspiration.com v.2...
» η παροχή έτοιμων βιβλιοθηκών με διάφορα θέματα, κάθε μια από τις οποίες
παρέχει αρκετές φωτογραφίες που μπορούν να χρησι...
» H χρήση του σε σχέση με τα δύο παραπάνω λογισμικά δεν είναι συνυφασμένη
άρρηκτα με την εκπαίδευση.
» Είναι ελεύθερο Λογι...
Kidspiration

˃ http://www.inspiration.com/Kidspir
ation
˃ Don Helfgott & Mona Westhaver

˃ Εισαγωγή: Ιανουάριος 2001
˃ Γλ...
»
»
»
»
»

Kidspiration & Cmap Tools
Πρωταρχικός σκοπός  καταιγισμός ιδεών, εργαλείο σκέψης και οργάνωσης
Σήμερα  σκοπός...
Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών

Σύ
γχ
ρο
νε
ς
Εφ
αρ
μο
...
Δυνατότητες
λογισμικού για τους
μαθητές

Στοιχεία που παρέχουν τις
δυνατότητες

Στοιχεία που μπορεί να αυξάνουν το βαθμό
τ...
Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
,Canas, Novak & Gonzalez, 2004
Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου ...
Δυνατότητες (affordances) – Cmap Tools
Δυνατότητες λογισμικού για
τους μαθητές

Στοιχεία που παρέχουν τις δυνατότητες

Στο...
»
»
»
»
»

Ανίχνευση νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών
Εποπτικό εργαλείο για διδασκαλία
Γνωστικό εργαλείο  οικοδόμηση ε...
» Γνωστικές ικανότητες
˃ Ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου  κριτική σκέψη, επίλυση
προβλήματος
˃ Εργαλείο έκφρασης, οργ...
» Μεταγνωστικές Ικανότητες
˃ Εικονική – σχηματική αναπαράσταση της γνώσης  συνειδητοποίηση των
γνώσεων από τους ίδιους το...
» Γνωστικές ικανότητες
˃ Ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου  κριτική σκέψη, επίλυση
προβλήματος
˃ Εργαλείο έκφρασης, οργ...
» Kidspiration
» Inspiration
» CMpap tools

» Γεωγράφοντας
» Χωροχρόνος

» Στηρίζονται στις
συμπεριφοριστικές
θεωρίες μάθη...
» του Στασινάκη,Ν.(2008) ο οποίος ασχολήθηκε με τη δημιουργία
Δυναμικών Eεννοιολογικών Χαρτών στη Βιολογία με τη χρήση του...
Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
» Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS υποστηρίζει και
διευκολύνει την οργάνωση και τη στήριξη της εκπαιδ...
» Τα εργαλεία αξιολόγησης δίνουν τη δυνατότητα τόσο στον μαθητή όσο και
στον καθηγητή να ελέγξουν και να ανατροφοδοτήσουν ...
» Στο Περιβάλλον Συγγραφής (σχήμα 1) τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα είναι
οι διάφορες δραστηριότητες, όπως:
» Παροχή οδηγιών...
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Από το περιβάλλον Εποπτείας (σχήμα 2) o καθηγητής μπορεί:
να βλέπει πόσοι από τους σπουδαστές της τ...
»

Το LAMS παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας
ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορού...
» είναι ένα λογισμικό με ισχυρό γνωστικό δυναμικό στις διαφορετικές
κατηγορίες ικανοτήτων (κοινωνικές, γνωστικές, μεταγνωσ...
» είναι ένα εργαλείο έκφρασης, οργάνωσης και ανάπτυξης ιδεών όπου ο
υπολογιστής γίνεται διανοητικό συνεργάτης του μαθητή.
...
Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
» Το Prezi πρόκειται για μία διαδικτυακή εφαρμογή βασισμένη στην τεχνολογία
Flash της Adobe που μας επιτρέπει να σχεδιάσου...
» H εκπαιδευτική αξιοποίηση του Prezi ακολουθεί ουσιαστικά τα σενάρια
παιδαγωγικής αξιοποίησης των παρουσιάσεων με τη διαφ...
» μετατρέπει το μαθητή από παθητικό αποδέκτη γνώσης σε ενεργό άτομο,
» έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ποικίλων πολυμέσων, ...
» Γρηγοριάδου, Μ. και συνεργάτες, Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη
διδασκαλία της Πληροφορικής, Εκδόσεις Νέων Τ...
» Γκίκα, Ε., Μαρκαντωνάτος, Δ., Κοκκώνης, Δ., Ζαρωτιάδης, Χ., & Βασιλείου, Β. (2008).
Λογισμικό:Περιπλάνηση στο "χώρο-χρόν...
» Warburton, S. (2009) Second Life in higher education: Assessing the potential for
and the barriers to deploying virtual ...
» Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική
πράξη. 2011. ΙΤΥΕ, Πάτρα.
» Μπίλλα, Π. & Θεοχαρ...
» Batler M. (2006). A new approach to e-learning design – The Learning Activity
Management System,
https://www.det.nsw.edu...
» Παπαδάκης Σ., Κορδάκη Μ. (2010) Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη
δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν τ...
» http://openworkshop.pbworks.com/w/page/47257604/FrontPage
» http://www.youtube.com/watch?v=NvbPYCaCCyY&list=PL1B20E8AC96...
» http://openworkshop.pbworks.com/w/page/47257604/FrontPage
» http://www.youtube.com/watch?v=NvbPYCaCCyY&list=PL1B20E8AC96...
»
»
»
»
»

http://lamsfoundation.org/
http://www.lamsinternational.com/
http://www.lamscommunity.org/register/?return_url=...
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Πρόγραμμα Pathway: Διερευνητική μέθοδος και υποστηρικτικό υλικό φυσικής Γυμνασίου
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης

Download to read offline

aspaite patras

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης

 1. 1. Συστήματα Οπτικοποίησης
 2. 2. Μάθηση - Στάδια, επίπεδα και παράγοντες μάθησης Βασικές θεωρίες για τη μάθηση Περιβάλλοντα μάθησης - ΤΠΓΠ Μοντέλα μάθησης Διερεύνηση, Ανακάλυψη, Πειραματισμός - Γενικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού & Θεωρίες Μάθησης C maps tools Lams Second life Prezi Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 3. 3. » Η μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο που έχει μελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήμης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία, ιατρική, βιολογία και άλλοι. » Οι διαδικασίες της μάθησης είναι τόσο ποικιλόμορφες και διαφορετικές, ώστε η ένταξη τους σε μία και μοναδική κατηγορία δεν μπορεί να είναι βάσιμη και πλήρης. » Όπως παρατηρεί ο Φλουρής (Φλουρής, 2003), παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών μελετών, η μάθηση παραμένει μια διαδικασία η οποία δεν έχει ερμηνευτεί και κατανοηθεί πλήρως και κατά τρόπο παραδεκτό από όλους, όσους ασχολούνται με αυτή. » Στην ουσία τα όσα γράφονται και λέγονται για τη μάθηση αποτελούν επιστημονικές υποθέσεις που εξάγονται από την παρατήρηση και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 4. 4. » Ο Τριλιανός (Τριλιανός, 2003) σημειώνει ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον προσδιορισμό της έννοιας της μάθησης. Κατά καιρούς, η μάθηση ορίστηκε ως: » δημιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov) » ως δοκιμή και πλάνη (Thorndike), ως επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική ενίσχυση (Skinner) » ως ενόραση (Kohler) » ως μίμηση προτύπου (Bandura), ως επεξεργασία των πληροφοριών » (Neisser, Seymour, Gagné) » ως προσωπική ερμηνεία στις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες (Maslow, Rogers). » Έχοντας αυτό υπόψη και γνωρίζοντας ότι κανένας ορισμός της μάθησης δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικός, ένας ορισμός που προτάθηκε από τον Kimble (Kimble, 1980) μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός: » «Μάθηση είναι μια σχετικά σταθερή αλλαγή σε μια δυνατότητα της συμπεριφοράς, η οποία συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής». Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 5. 5. Τα στάδια μάθησης (Φλουρής, 2003) είναι οι επιμέρους διαδικασίες που υποτίθεται ότι εκτελούνται κατά την πραγμάτωση της μάθησης και συνοψίζονται στα εξής: 1. Διαδικασία στροφής της προσοχής – Επιλεκτική αντίληψη 2. Διατήρηση στη βραχυπρόθεσμη μνήμη 3. Κωδικοποίηση 4. Συγκέντρωση και διαφύλαξη 5. Ανάκτηση 6. Γεννήτρια αντιδράσεων 7. Εκτέλεση 8. Επανατροφοδότηση 9. Διαδικασίες εκτελεστικού ελέγχου Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 6. 6. » Τα επίπεδα μάθησης (Ματσαγγούρας, 1997) ορίζουν μια ιεραρχία διαφορετικών ειδών μάθησης που κατακτώνται με διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. » Στο πρώτο επίπεδο, που είναι το κατώτερο και αποκαλείται πληροφοριακό, η μάθηση συνίσταται στη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων μέσω των αισθήσεων και των λειτουργιών της μνήμης τις οποίες το άτομο εκφράζει συνήθως με το λόγο. » Στο δεύτερο επίπεδο, που αποκαλείται οργανωτικό, η μάθηση μέσω της σύγκρισης, κατηγοριοποίησης, διάταξης και ιεράρχησης προβαίνει σε αλληλοσυσχετίσεις των δεδομένων τα οποία τελικά εντάσσει σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό σχήμα. » Στο τρίτο επίπεδο, το αποκαλούμενο αναλυτικό, η μάθηση αναφέρεται σε ενδο-συσχετίσεις δεδομένων που αναζητούνται μέσα από διαδικασίες ανάλυσης και επαγωγικές συλλογιστικές διεργασίες. » Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο, το πραξιακό, το άτομο χρησιμοποιεί με απαγωγικό τρόπο την οργανωμένη σε σχήματα, αρχές, και μοντέλα γνώση του για να εξηγήσει, να ερμηνεύσει, να προβλέψει, να αξιολογήσει, να αναδιοργανώσει και γενικά να ξεπεράσει τις επιφανειακές δομές των δεδομένων του. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 7. 7. » Συμπεριφορισμός. Σύμφωνα με τους οπαδούς του συμπεριφορισμού (ή μπιχεβιορισμού - behaviorism), δεν έχουν σημασία οι εσωτερικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της μάθησης, αλλά οι αλλαγές που συμβαίνουν στην εμφανή συμπεριφορά του υποκειμένου, στο τι δηλαδή μπορεί να κάνει ο μαθητευόμενος ως αποτέλεσμα της κατάλληλης οργάνωσης του περιβάλλοντος της μάθησης. » Εποικοδομητισμός. Ο εποικοδομητισμός (constructivism), έχοντας ως αρχικό και κύριο πεδίο έρευνας και εφαρμογής τις φυσικές επιστήμες, ρίχνει φως και δίνει βαρύτητα στις υπάρχουσες αντιλήψεις, ιδέες και αναπαραστάσεις των εκπαιδευόμενων σε σχέση με το θέμα που διδάσκονται κάθε φορά. Η εμφάνιση της εποικοδομητικής θεωρίας χρωστάει πολλά στην εξέλιξη της ψυχολογίας, με τις εργασίες του Jean Piaget, και της επιστημολογίας (Gaston achelard) οι οποίες επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την παιδαγωγική σκέψη και τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικής έρευνας Σολομωνίδου, 1999). Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 8. 8. » Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις για τη γνώση. Σε αντίθεση με την ατομοκεντρική θεωρία του εποικοδομητισμού, άλλοι επιστήμονες, με πρωτοπόρο το Ρώσο Vygotsky, έχουν υποστηρίξει μια κοινωνικοκεντρική θεώρηση της ανάπτυξης, με βάση την οποία τονίζεται ο ρόλος που παίζουν οι κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες στη γένεση της γνώσης και την πορεία μάθησης και ανάπτυξης του ατόμου.Πρόκειται για μια σύγχρονη κατεύθυνση που είναι γνωστή ως κοινωνικοπολιτιστική προσέγγιση, κατά την οποία η προσωπική σκέψη οικοδομείται με βάση την κοινωνική αλληλεπικοινωνία » Συνεργατική μάθηση Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως η αριθμητική συρρίκνωση των μελών της οικογένειας και η εξαφάνιση της γειτονικής «αλάνας», περιόρισαν τις εκτός σχολείου δυνατότητες κοινωνικοποίησης των παιδιών (Ματσαγγούρας, 1997). Την ίδια στιγμή η σύγχρονη αγορά εργασίας αναζητά άτομα που έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται ομαλά μέσα σε δίκτυα επικοινωνίας. Τα δύο αυτά στοιχεία κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη να καλύψει το σχολείο το έλλειμμα κοινωνικοποίησης, γεγονός που οδήγησε στη χρήση και ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης (Ματσαγγούρας, 1997). Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 9. 9. » Διερευνητική (ή ανακαλυπτική) μάθηση. Η προσπάθεια του μαθητή να μαθαίνει μόνος του, αυτόβουλα, κάνοντας χρήση των εσωτερικών του εμπειριών και δυνατοτήτων ανάγεται στην εποχή του Σωκράτη και του Πλάτωνα. Οι τρόποι σκέψης ή τα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιεί ο μαθητευόμενος για να κατανοεί τις πληροφορίες και να αναπτύσσεται γνωστικά (που αντιστοιχούν και στα ιστορικά στάδια της ανθρώπινης εξέλιξης) είναι κατά τον Bruner (Bruner, 1966): 1- Το σύστημα της πραξιακής αναπαράστασης (enactive representation), στο οποίο η γνώση σχετίζεται με την κίνηση και τη δεξιότητα που προέρχεται από την άμεση επαφή του ατόμου με τα πράγματα (π.χ. το παιδί μετράει τα μολύβια) 2- Το σύστημα της εικονικής αναπαράστασης στο οποίο οι γνώσει αναπαριστώνται μέσω εσωτερικών πνευματικών εικόνων, χωρίς όμως το στοιχείο του αφηρημένου συσχετισμού (π.χ. η εικόνα του παιδιού που μετράει τα μολύβια) 3 - Το σύστημα της συμβολικής αναπαράστασης, που είναι και το ανώτερο, στο οποίο οι γνώσεις παρουσιάζονται με σύμβολα (αναπαράσταση σχέσεων με αφηρημένα σύμβολα, με δυνατότητα διαφόρων συσχετισμών και διατύπωσης θεωριών, ακόμη και χωρίς να στηρίζεται ο μαθητευόμενος σε συγκεκριμένα στοιχεία της εμπειρίας). Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 10. 10. » Όταν αναφερόμαστε στα περιβάλλοντα μάθησης μέσω καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης (Υπολογιστική Υποστήριξη της Μάθησης) εννοούμε κυρίως την ενίσχυση του μαθητευόμενου ώστε να αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες υψηλού επιπέδου που θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, κάνοντας χρήση εφαρμογών λογισμικού και υλικού. » Υπό το πρίσμα αυτό, οι εκπαιδευτικές εφαρμογές των ΤΠΕ σχεδιάζονται έτσι ώστε να υποστηρίζουν και να ενισχύουν το μαθησιακό έργο του μαθητή. » Συνεπώς, θεωρούνται ως εργαλεία που εν δυνάμει επεκτείνουν ή/και ενισχύουν τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών και για το λόγο αυτό ονομάζονται γνωστικά εργαλεία (cognitive tools). » Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εγκάρσιο τρόπο σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 11. 11. Η έννοια της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) διατυπώθηκε από τους Mishra και Koehler (2006) με στόχο να περιγράψουν ολοκληρωμένα το πλαίσιο των παραγόντων που καθορίζουν την ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Το μοντέλο αυτό δεν αντιμετωπίζει ανεξάρτητα το Περιεχόμενο, την Παιδαγωγική και την Τεχνολογία αλλά μέσα από το σύνθετο σύστημα αλληλοσυσχετίσεων που ορίζουν οι τρεις αυτές παράμετροι. Mishra & Koehler (2006) 11 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 12. 12. » Στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού επιδρούν οι ακόλουθες ψυχολογικές θεωρίες ˃ ο συμπεριφορισμός (behaviorism) + Pavlov, Skinner, Crowder, Gagné ˃ η γνωστική ψυχολογία (cognitive psychology) + Newell, Simon, Anderson ˃ ο εποικοδομισμός (constructivism) + Piaget, Papert, Bruner ˃ οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) ή ιστορικοπολιτισμικές (historicocultural) προσεγγίσεις. + Vygotsky, Luria, Leontiev, Bruner 12 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 13. 13. Συμπεριφοριστικές Γνωστικές θεωρίες Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες θεωρίες Γραμμική Οργάνωση Πληροφορίας (Skinner) Μέθοδος πολλαπλών Επιλογών (Crowder) Διδακτικός Σχεδιασμός (Gagné) Δομικός εποικοδομισμός (Piaget) Εποικοδομισμός του Papert (constructionism) Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) Επεξεργασία της πληροφορίας (γνωστικοί ψυχολόγοι) Συνδεσιασμός (Varela, Maturana) Κοινωνιογνωστική θεωρία Κοινωνικός εποικοδομισμός Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky Εγκαθιδρυμένη γνώση (situated cognition) Κατανεμημένη γνώση (distributed cognition) Θεωρία της δραστηριότητας (επίγονοι της θεωρίας του Vygotsky) ΤΠΕ και Εκπαίδευση, Β. Κόμης Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών 13
 14. 14. » ευνοείται ο πειραματισμός και η διερεύνηση στις δραστηριότητές σας; » ανακάλυψη: ˃ πρόκειται για ψυχολογική προσέγγιση και διδακτική στρατηγική. Δίνει έμφαση  ˃ στη διευκόλυνση της μάθησης μέσω της κατανόησης των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικειμένου, ˃ καθώς και στην υιοθέτηση της ανακαλυπτικής μεθόδου ˃ ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης από το μαθητή. » διερεύνηση: ˃ μια διδακτική στρατηγική ˃ ενθαρρύνει το μαθητή να εξερευνά και να πειραματίζεται με στόχο να ανακαλύπτει σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες και γεγονότα. ˃ προσέγγιση μάθησης που σχετίζεται περισσότερο με γενικού τύπου μηχανισμούς σκέψης και υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες, που αφορούν στην επίλυση προβλήματος και στη λήψη αποφάσεων. 14 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 15. 15. Εργαλεία που εν δυνάμει επεκτείνουν ή / και ενισχύουν τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών και για το λόγο αυτό ονομάζονται γνωστικά εργαλεία (cognitive tools). Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στο πλαίσιο επιμέρους γνωστικών αντικειμένων είτε με εγκάρσιο τρόπο ανάμεσα σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και σχετίζονται με την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου. Τέτοιου τύπου γνώσεις και δεξιότητες αφορούν τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς: • την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, • την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, • την ικανότητα διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, • την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης, • τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης των υπαρχουσών γνώσεων, • τη δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων των πραγματικού κόσμου, • την ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, • τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, • την ικανότητα γνωστικής επίγνωσης, • την ανάπτυξη δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο, • την ικανότητα μάθησης για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε (μεταγνώση). Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 16. 16. Υπολογιστικά Περιβάλλοντα για τη Διδασκαλία & την Ανθρώπινη Μάθηση Λογισμικά κλειστού τύπου Συστ ήμ ατ α Καθοδή γη ση ς και Διδασκαλίας Θεωρ ί α του Συμ περ ι φορι σμ ού Θεωρ ί α επε ξερ γα σί ας της πληροφορί α ς Λογισμικά ανοικτού τύπου Συστ ήμ ατ α Έκφ ραση ς, Αναζήτ ησης και Επικοινων ίας τ ης Πλη ροφ ορίας Κοι νωνι κοπολι τι σμ ι κές Θεωρ ί ες Συστ ήμ ατ α Μάθη ση ς μ έσω Ανακάλυψη ς, Διερεύνη ση ς και Οικοδόμ ησης Θεωρ ί ες του οι κοδομι σμ ού κα ι του κοι νωνι κού οι κοδομι σμ ού 16 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 17. 17. Ορφανού Κωνσταντίνα 366 Χαχλιουτάκη Μαρία- Ελένη 378 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 18. 18. » Αναπτύχθηκε από την Linden Lab στις 23 Ιουνίου του 2003 » http://secondlife.com » Προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου » Δωρεάν κατέβασμα του viewer (περίπου 30 ΜΒ) » Υψηλές απαιτήσεις συστήματος χρήστη » Το Νοέμβριο του 2010 υπήρχαν 21,3 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες
 19. 19. » Εικονικός κόσμος/ Εικονικό Περιβάλλον » Πολυχρηστικό online “παιχνίδι” » Τρισδιάστατος ψηφιακός κόσμος εξ’ ολοκλήρου δημιουργημένος από τους “κατοίκους” (χρήστες) » Εικονικές οντότητες – avatars Maya Guevara Cécile Rousseau Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 20. 20. » » » » » » » » » » » Κοινωνική αλληλεπίδραση Αλληλεπίδραση με εικονικά αντικείμενα Αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο Φωνητική και κιναισθητική δυνατότητα Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία Εξερεύνηση υπαρκτών αντικειμένων ή χώρων στα οποία ο μαθητευόμενος δεν έχει άμεση πρόσβαση ή έχουν υψηλή επικινδυνότητα Μελέτη πραγματικών αντικειμένων ή χώρων που είναι αδύνατον να κατανοηθούν διαφορετικά εξαιτίας μεγέθους, θέσης, ιδιοτήτων Δημιουργία αντικειμένων με διαφορετικές από τις γνωστές ιδιότητες Δημιουργία και χειρισμός αφηρημένων αναπαραστάσεων Εικονικές τάξεις μαθημάτων: αλληλεπιδραστικοί πίνακες, παρουσίαση διαφανειών, πίνακες ανακοινώσεων SLoodle Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 21. 21. » Παιχνίδι ρόλων » Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση » Επίσκεψη μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων, αξιοθέατων » Εικονικά εργαστήρια » Εικονικά πειράματα – προσομοιώσεις » Εκμάθηση ξένων γλωσσών » Εικονικές βιβλιοθήκες » Εξατομικευμένη μάθηση » Συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 22. 22. » Εξάσκηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων (ανάγνωση, γραφή, ομιλία, ακρόαση) » Ανάπτυξη ικανότητας συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων » Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων » Ανάπτυξη κριτικής σκέψης » Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης απόφασης » Ανάπτυξη ικανότητας διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών » Ελκυστικό περιβάλλον » Ανάπτυξη αισθήματος συμμετοχής σε μια κοινότητα Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 23. 23. » Τουλάχιστον 300 εκπαιδευτικά ιδρύματα + Πανεπιστήμιο του Harvard + Πανεπιστήμιο του Ohio + Πανεπιστήμιο του Stanford κ. ά. » Ανοιχτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας, μια δράση της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών » Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγματικότητας στην Ακαδημία Αθηνών στο Second Life με θέμα: «Ο Ελληνικός κόσμος στο SL (Πόλη, Πολιτισμός και Γλώσσα)» » Διαδραστικό Εργαστήριο Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Ohio: Προσομοίωση του πειράματος του Redi » Στο Brooklyn’s High School χρησιμοποιείται το second life για τη διεξαγωγή του μαθήματος φυσικής » Heart Murmur Sim: Εργαστήριο Προσομοίωσης Καρδιακών Φυσημάτων για την εξάσκηση μαθητευόμενων καρδιολόγων Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 24. 24. » Boulos, Μ.Ν.Κ., Hetherington, L. & Wheeler, S. (2007), Second Life: an overview of the potential of 3-D virtual worlds in medical and health education, Health Information and Libraries Journal, Vol. 24, pp.233–245. » Βασιλείου, Β., Παρασκευά, Φ. (2010) Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών σε 3D εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης, 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση» » Μαυρίδης, Α., Τέγος, Σ., Κεχαγιάς, Θ. (2010) Εφαρμογή της συνεργατικής τεχνικής μάθησης Round Robin στο Second Life, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος » Χατζηαλεξιάδου, Μ. (2012) Ηλεκτρονικά Παιχνίδια στην εκπαίδευση: Ανάπτυξη μαθησιακής εμπειρίας με χρήση του εικονικού κόσμου Second Life και αξιολόγησή της, ΜΠΣ - ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 25. 25. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 26. 26. » Η οπτικοποίηση είναι η αναπαράσταση των πληροφοριών με πολλαπλούς οπτικούς και λεκτικούς τρόπους, (Bolder,1996,σ.271 & Kress,1997,σ.58). » Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μία ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες (Κόμης,2004,σ.265) » Τα λογισμικά της κάθε κατηγορίας υποστηρίζουν τις αντίστοιχες αυτές δυνατότητες Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 27. 27. ΓΕΩΓΡΑΦΟΝΤΑΣ » Κατασκευάστηκε: από την εταιρία Ταλεντ Α.Ε. Πληροφορικής με δικτυακό τόπο υποστήριξης www.geografia.gr ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ Κατασκευάστηκε από την ίδια εταιρία με το Γεωγράφοντας και ο δικτυακός τόπος υποστήριξης είναι ο www.chοrochronos.gr » Στο Γεωγράφοντας είναι η προσέγγιση των γεωγραφικών οντοτήτων και η ανάπτυξη χωρικής σκέψης με την ύπαρξη κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης. » Στον Χωροχρόνο είναι η πολλαπλή ανάγνωση των σημαντικών ιστορικών γεγονότων της Ελλάδας, η σύνδεση του χώρου με το χρόνο διαδραμάτισης των γεγονότων αυτών και η ανάπτυξη χωρικής σκέψης Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 28. 28. ο χρήστης μπορεί : » να περιστρέφει τη γη » να προσεγγίζει και να απομακρύνεται από τόπους, να εμφανίζει επιλεκτικά στοιχειά πάνω σε αυτή μέσα από το διαδραστικό υπόμνημα » να βλέπει όποτε επιλέγει στοιχεία για την απόλυτη και σχετική γεωγραφική θέση των τόπων ή των γεωγραφικών οντοτήτων » να παρεμβαίνει στην υδρόγειο προσθέτοντας σημειακά σύμβολα και πληροφορία για το καθένα από αυτά » να αποθηκεύει την εργασία του και να μοιράζεται την εργασία του αυτή με άλλους χρήστες Οι ειδικές δυνατότητες του λογισμικού είναι: » η πολλαπλή ανάγνωση μίας ιστορικής περιόδου, » η σύνδεση ιστορικών γεγονότων με τον τόπο και το χρόνο » η πλοήγηση στον χάρτη, η παρουσίαση έκτασης συνόρων κρατών και εξάπλωσης πληθυσμών σε επιλεγμένες χρονικές περιόδους » η εμφάνιση-απόκρυψη χαρτογραφικών πληροφοριών » η μέτρηση αποστάσεων μεταξύ των σημείων » η αναζήτηση τοπωνυμίων, στο χάρτη » η διαχείριση συγκεκριμένων σημείων στο χάρτη και η διαμόρφωση ιστορικών χαρτών Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 29. 29. » Φορέας ανάπτυξής τους: » Στο Kidspiration είναι το Inspiration Software Inc, με δικτυακό τόπο τοwww.kidspiration.com v.2000-01 » Στο Inspiration είναι το Inspiration Software Inc, με δικτυακό τόπο τοwww.Inspiration.com ,v.7 » Στο CMpap tools είναι το Institute for Human and Machine Cognition με δικτυακό τόπο http://cmap.ihmc.us v.5,03 » Η Αναπαράσταση των γνώσεων των παιδιών πάνω σε ένα θέμα μέσα από την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών. » Η ύπαρξη ποιοτικών σχέσεων μεταξύ των εννοιών Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 30. 30. » η παροχή έτοιμων βιβλιοθηκών με διάφορα θέματα, κάθε μια από τις οποίες παρέχει αρκετές φωτογραφίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους εννοιολογικούς χάρτες » η εισαγωγή ηχογραφημένων μηνυμάτων των εκπαιδευτικών ή των παιδιών για την αξιοποίησή τους στη χρήση του εννοιολογικού χάρτη. » η παροχή βασικών εργαλείων χρήσης όπως είναι η αντιγραφή, η επικόλληση, ο ορθογραφικός έλεγχος της αγγλικής γλώσσας μόνο, η εκτύπωση, κτλ. » η εγγραφή κειμένου από τους χρήστες » η παρουσίαση έτοιμων δραστηριοτήτων Inspiration » Έχει τις ίδιες δυνατότητες με το Kidspiration και τις επεκτείνει με περισσότερα εργαλεία χρήσης όπως πλουσιότερη σε εικόνες βιβλιοθήκη, σχήματα κτλ. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 31. 31. » H χρήση του σε σχέση με τα δύο παραπάνω λογισμικά δεν είναι συνυφασμένη άρρηκτα με την εκπαίδευση. » Είναι ελεύθερο Λογισμικό » Oι γενικές του λειτουργίες είναι ίδιες με το Kidspiration & Inspiration αλλά πιο περίπλοκες στη χρήση τους. Δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν εύκολα τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς δεν διαθέτει βιβλιοθήκη με εικόνες, έτοιμες δραστηριότητες και εργαλεία χρήσης προσιτά στα παιδιά αυτής της ηλικίας. . » Διαθέτει τα εργαλεία για τη Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη » Δίνεται η δυνατότητα δημοσίευσης του χάρτη στο διαδίκτυο και η αποθήκευση του σε επιλεγμένους server του ινστιτούτου, τους CmapServers. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 32. 32. Kidspiration ˃ http://www.inspiration.com/Kidspir ation ˃ Don Helfgott & Mona Westhaver ˃ Εισαγωγή: Ιανουάριος 2001 ˃ Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά ˃ Windows® (98, 2000, ME, XP or Vista), Macintosh® (Power Macintosh G3 or greater Mac OS 10.2.x or higher) ˃ Versions 1-9 ˃ Ηλικίες που απευθύνεται + προσχολική ηλικία- δημοτικό ˃ Ανοιχτού τύπου λογισμικό + Συγκεκριμένα: λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης ˃ Όχι δωρεάν λογισμικό (trial version για 30 ημέρες) Cmap Tools o o o o o o o http://cmap.ihmc.us/ Institute for Human & Machine Cognition (Novak & Canas) Διατίθεται σε πολλές γλώσσες δωρεάν Τελευταία Version 5.04 (May 2011) Λογισμικό ανοιχτού τύπου o Εννοιολογικής χαρτογράφησης o Συνεργατικό περιβάλλον Ηλικίες που απευθύνεται o Δημοτικό- ενήλικες Windows® (98, 2000, ME, XP or Vista), Mac OS X, Linux, Solaris Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 33. 33. » » » » » Kidspiration & Cmap Tools Πρωταρχικός σκοπός  καταιγισμός ιδεών, εργαλείο σκέψης και οργάνωσης Σήμερα  σκοπός η κατανόηση, η δημιουργία και η επικοινωνία Βασίζονται στις αρχές της «οπτικής μάθησης» (visual learning) Βασική ιδέα: κατασκευή εννοιολογικών χαρτών ˃ Μέσω των οπτικών συνδέσεων οι μαθητές οικοδομούν θεμελιώδεις δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή, τις θετικές και κοινωνικές επιστήμες. » Η διαφορά των 2 λογισμικών: ˃ Το Cmap Tools έχει κατασκευαστεί έχοντας την δυνατότητα ατομικής αλλά και σύγχρονης συνεργατικής δημιουργίας νοητικών χαρτών Σύγχρονες Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση
 34. 34. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών Σύ γχ ρο νε ς Εφ αρ μο γέ ς τω ν Τε χν ολ ογι ών τη ς Πλ ηρ οφ ορ ίας και τω ν
 35. 35. Δυνατότητες λογισμικού για τους μαθητές Στοιχεία που παρέχουν τις δυνατότητες Στοιχεία που μπορεί να αυξάνουν το βαθμό των δυνατοτήτων Στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες για τις δυνατότητες Εικονική- λεκτική- ηχητική αποτύπωση των αναπαραστάσεων των μαθητών για διάφορες έννοιες και φαινόμενα Εννοιολογικός χάρτης, Βιβλιοθήκες με εικόνες •Εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης μέσω εικονικών συμβόλων και ταυτόχρονα ηχητικής ακρόασής τους •Δυνατότητα εισαγωγής νέων εικόνων – συμβόλων •Δυνατότητα σχεδιασμού νέων εικόνων •Εικονικά σύμβολα •Ηχητική ακρόαση Οικοδόμηση, έλεγχος και χειρισμός των αναπαραστάσεων (αναστοχασμόςμεταγνώση) Εννοιολογικός χάρτης, Βιβλιοθήκες με εικόνες, SuperGrouper •Εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης μέσω εικονικών συμβόλων και ταυτόχρονα ηχητικής ακρόασής τους •Δυνατότητα εισαγωγής νέων εικόνων – συμβόλων •Δυνατότητα σχεδιασμού νέων εικόνων •Εικονικά σύμβολα • Ηχητική ακρόαση Ομαδοποίηση δεδομένων του εννοιολογικού χάρτη SuperGrouper •Επιλογές με σχήματα και έτοιμες εικόνες ως σύμβολα ομαδοποίησης •δυνατότητα μετατροπής ήδη υπάρχουσας εικόνας από βιβλιοθήκη σε σύμβολο ομαδοποίησης •Εικονικό σύμβολο SuperGrouper • Ηχητική ακρόαση του συμβόλου Οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας Εννοιολογικός χάρτης, Βιβλιοθήκες με εικόνες, SuperGrouper, Δημιουργία και επεξεργασία βιβλιοθηκών (με εικόνες), Εξωτερική υπερσύνδεση λεκτικού περιεχομένου •Εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης μέσω εικονικών συμβόλων και ταυτόχρονα ηχητικής ακρόασής τους •Δυνατότητα εισαγωγής νέων εικόνων – συμβόλων •Δυνατότητα σχεδιασμού νέων εικόνων •Ευκολία στην εισαγωγή και οργάνωση εικόνων σε βιβλιοθήκες •Εικονικά σύμβολα • Ηχητική ακρόαση •Κουμπιά (buttons) επιλογών (Import Graphic, Paste Graphic, New Library) •Εικονίδιο (κάδος) διαγραφής Ανάπτυξη κριτικής σκέψης Εννοιολογικός χάρτης, Βιβλιοθήκες με εικόνες, SuperGrouper, Εξωτερική υπερσύνδεση λεκτικού περιεχομένου Ηχογράφηση Ανάπτυξη δημιουργικότητας Σχεδιασμός νέων εικόνων συμβόλων Επίλυση προβλήματος Εννοιολογική χαρτογράφηση •Εικονικά σύμβολα •Ηχητική ακρόαση Εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης •Εικονικό σύμβολο •Ηχητική ακρόαση Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 36. 36. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 37. 37. ,Canas, Novak & Gonzalez, 2004 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 38. 38. Δυνατότητες (affordances) – Cmap Tools Δυνατότητες λογισμικού για τους μαθητές Στοιχεία που παρέχουν τις δυνατότητες Στοιχεία που μπορεί να αυξάνουν το βαθμό των δυνατοτήτων Στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες για τις δυνατότητες Διαγραμματική αποτύπωση των αναπαραστάσεων των μαθητών για διάφορες έννοιες και φαινόμενα Εννοιολογικός χάρτης Εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης Γραπτές οδηγίες Οικοδόμηση, έλεγχος και χειρισμός των αναπαραστάσεων (αναστοχασμός- μεταγνώση) Εννοιολογικός χάρτης, Δυνατότητα σχολιασμού, Συνεργατικό περιβάλλον δημιουργίας χαρτών, chat, Υπερσύνδεση με εξωτερικό αρχείο/ ιστοσελίδα, Cmap τόποι Εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης, εύκολος χειρισμός Γραπτές οδηγίες Ομαδοποίηση δεδομένων του εννοιολογικού χάρτη Επιλογή «Φωλιασμένος κόμβος» από το μενού Εργαλεία Οργάνωση και διαχείριση πληροφορίας Εννοιολογικός χάρτης, Φωλιασμένος κόμβος, Συνεργατικό περιβάλλον δημιουργίας χαρτών, Υπερσύνδεση με εξωτερικό αρχείο/ ιστοσελίδα, Δυνατότητα σχολιασμού, Cmap τόποι Συντομεύσεις για μορφοποιήσεις των χαρτών και της δυνατότητας του «Φωλιασμένου κόμβου» Γραπτές οδηγίες Ανάπτυξη κριτικής σκέψης Εννοιολογικός χάρτης, Chat, συνεργατική κατασκευή εννοιολογικών χαρτών, Δυνατότητα σχολιασμού, Υπερσύνδεση με εξωτερικό αρχείο/ιστοσελίδα, Cmap τόποι, Σύγκριση χαρτών, Καταγραφή οθόνης Εύχρηστη διεπιφάνεια χρήσης Συνεργατική οικοδόμηση γνώσης Συνεργατικό περιβάλλον κατασκευής εννοιολογικών χαρτών, Chat, Cmap τόποι, Soups Επίλυση προβλήματος Εννοιολογική χαρτογράφηση, Συνεργατικό περιβάλλον κατασκευής χαρτών Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 39. 39. » » » » » Ανίχνευση νοητικών αναπαραστάσεων των μαθητών Εποπτικό εργαλείο για διδασκαλία Γνωστικό εργαλείο  οικοδόμηση εννοιών και γνώσεων Εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών Μέσο ανταλλαγής και επικοινωνίας ιδεών στα πλαίσια συλλογικής κατασκευής εννοιολογικών χαρτών  εκτεταμένες συζητήσεις για περιεχόμενο και συνδέσεις των εννοιών » Μέσο για σχεδίαση εφαρμογών υπερμέσων και συστημάτων πλοήγησης (Κόμης, 2004 Στασινάκης & Πρωτοπαπαδάκη, 2007 Φορτούνη & Φραγκάκη, 2003 Μπίλλα & Θεοχαρόπουλος, 2008) Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 40. 40. » Γνωστικές ικανότητες ˃ Ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου  κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος ˃ Εργαλείο έκφρασης, οργάνωσης και ανάπτυξης ιδεών ˃ Οικοδόμηση νέων αναπαραστάσεων  εννοιολογική αλλαγή ˃ Μέσο για κατασκευή υπερμέσων και συστημάτων πλοήγησης  πολλαπλές μορφές αναπαράστασης (κείμενο, ήχος, βίντεο, εικόνα) και επιλογή συγκεκριμένων διαδρομών ˃ Αύξηση της αυτό- οργάνωσης των μαθητών » Κοινωνικές Ικανότητες ˃ Συνεργασία, επικοινωνία, αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών  πλαίσιο στηρίγματος (scaffolding) κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση  ZEA
 41. 41. » Μεταγνωστικές Ικανότητες ˃ Εικονική – σχηματική αναπαράσταση της γνώσης  συνειδητοποίηση των γνώσεων από τους ίδιους τους μαθητές  μεταγνώση ˃ Οπτικοποίηση της αναπαράστασης  συνειδητοποίηση ενδεχόμενων λαθών-παραλείψεων  αναστοχασμός  διόρθωση » Συναισθηματικές Ικανότητες ˃ Ελκυστικό περιβάλλον λογισμικού  αύξηση κινήτρων για τα παιδιά ˃ Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης ˃ Αίσθημα δημιουργικότητας Σύγχρονες Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση
 42. 42. » Γνωστικές ικανότητες ˃ Ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου  κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος ˃ Εργαλείο έκφρασης, οργάνωσης και ανάπτυξης ιδεών ˃ Οικοδόμηση νέων αναπαραστάσεων  εννοιολογική αλλαγή ˃ Μέσο για κατασκευή υπερμέσων και συστημάτων πλοήγησης  πολλαπλές μορφές αναπαράστασης (κείμενο, ήχος, βίντεο, εικόνα) και επιλογή συγκεκριμένων διαδρομών ˃ Αύξηση της αυτό- οργάνωσης των μαθητών » Κοινωνικές Ικανότητες ˃ Συνεργασία, επικοινωνία, αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών  πλαίσιο στηρίγματος (scaffolding) κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση  ZEA Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 43. 43. » Kidspiration » Inspiration » CMpap tools » Γεωγράφοντας » Χωροχρόνος » Στηρίζονται στις συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης ως προς το περιεχόμενο » Ανοικτού τύπου Λογισμικά ως προς τη χρήση τους και ως προς το περιεχόμενο τους » Στηρίζονται στις Επιδομηστικές &Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες μάθησης » Ανοικτού τύπου Λογισμικά ως προς τη χρήση τους και κλειστά ως προς το περιεχόμενό τους Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 44. 44. » του Στασινάκη,Ν.(2008) ο οποίος ασχολήθηκε με τη δημιουργία Δυναμικών Eεννοιολογικών Χαρτών στη Βιολογία με τη χρήση του λογισμικού Cmap Tools. » της Λία Γαλάνη, του Μανόλη Κουτλή και του Θανάση Μαντέ(2008) οι οποίοι μελέτησαν το λογισμικό γεωγράφοντας παρουσιάζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά του. » της Γκίκα, του Μαρκαντωνάτος, του Κοκκώνη, του Ζαρωτιάδη και του Βασιλείου (2008), οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες. » της Στούμπου Κωνσταντίνας και του Δημήτρη Αλιμήση (2007),οι οποίοι ερεύνησαν τη διδακτική αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών » του Καρασαββίδη Ηλία (2002), ο οποίος εργάστηκε πάνω στη διδασκαλία και τη μάθηση του μαθήματος της ιστορίας με λογισμικό Εννοιολογικής χαρτογράφησης » του Scappaticci,Thomas (2000) με την ενασχόληση του με την εννοιολογική χαρτογράφηση αξιοποιώντας το λογισμικό Inspiration στην τάξη. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 45. 45. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 46. 46. » Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS υποστηρίζει και διευκολύνει την οργάνωση και τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε στην τάξη είτε από απόσταση. » Δημιουργός του είναι ο Δρ. James Dalziel του πανεπιστημίου Macquarie στο Σύδνευ της Αυστραλίας. Το LAMS ξεκίνησε το 2002 με σκοπό να αναπτυχθεί ένα νέο είδος ηεκμάθησης. Η πρώτη δοκιμή του εργαλείου έγινε τον Μάιο του 2003 στο βρετανικό σχολείο υποστήριξης Kemnal και από το 2005 είναι ένα OSS «Open Source Software». » Σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 2.3.5, η οποία είναι διαθέσιμη σε 27 γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες και τα ελληνικά. » Το LAMS παρέχει δυνατότητες αμφίδρομης, σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, αλλά και των μαθητών με τους καθηγητές τους. » Με τη χρήση των εργαλείων ροής είναι δυνατή η εξατομικευμένη διδασκαλία – σε ένα βαθμό – κατά συνέπεια η εκπλήρωση της ανάγκης του μαθητή να μαθαίνει με το δικό του ρυθμό, χωρίς να επηρεάζεται το σύνολο. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 47. 47. » Τα εργαλεία αξιολόγησης δίνουν τη δυνατότητα τόσο στον μαθητή όσο και στον καθηγητή να ελέγξουν και να ανατροφοδοτήσουν τις γνώσεις τους, τη διδασκαλία και τα αποτελέσματα.. » Από την άλλη πλευρά, οι διδάσκοντες δημιουργούν εύκολα ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων (μαθήματα) που είναι σχεδιασμένες από τους ίδιους, για τους μαθητές τους, κατά συνέπεια πιο εφαρμόσιμες και αποδοτικότερες » Μέσα από ένα ιδιαίτερα διαισθητικό - οπτικό περιβάλλον συγγραφής κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργεί ή να τροποποιεί (έτοιμα ελεύθερα διαθέσιμα) μαθήματα που περιλαμβάνουν ένα σύνολο ατομικών εργασιών, συνεργαστικών εργασιών σε μικρές ομάδες ή για ολόκληρη την τάξη. » Το LAMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης/Μαθημάτων (LMS/LCMS) όπως Moodle, Sakai, .LRN, WebCT και το BlackBoard. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 48. 48. » Στο Περιβάλλον Συγγραφής (σχήμα 1) τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα είναι οι διάφορες δραστηριότητες, όπως: » Παροχή οδηγιών (Πίνακας Ανακοινώσεων), » Αρχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευόμενοι ή παραπομπές σε χρήσιμες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (Διαμοίραση πόρων). » Παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευόμενους να ανεβάσουν ένα αρχείο με την εργασία που έχουν πραγματοποιήσει (Υποβολή Αρχείου) » Δωμάτιο Συνομιλίας των σπουδαστών (όλων ή σε ομάδες) σε πραγματικό χρόνο ώστε να τεθούν και να απαντηθούν τυχόν απορίες τους (Συνομιλία) » Χώρος συζήτησης στον οποίο να μπορούν οι σπουδαστές να θέτουν ερωτήματα τα οποία απαντούν άλλοι σπουδαστές ή ο καθηγητής (Συζήτηση), » Εργαλεία για ανατροφοδότηση από τους σπουδαστές ως προς τον τρόπο που βλέπουν το μάθημα (Έρευνα – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής – Ψηφοφορία). Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 49. 49. » » » » » » » » » » » Από το περιβάλλον Εποπτείας (σχήμα 2) o καθηγητής μπορεί: να βλέπει πόσοι από τους σπουδαστές της τάξης έχουν αρχίσει το μάθημα, να βλέπει το στάδιο που βρίσκεται ο καθένας, να προσθέτει ή να αφαιρεί ένα Σπουδαστή από την τάξη, να μετακινήσει έναν σπουδαστή που έχει καθυστερήσει σε επόμενη δραστηριότητα, να βλέπει τις συμβολές των σπουδαστών στις διάφορες δραστηριότητες να απαντά σε πραγματικό χρόνο στα ερωτήματά τους, στο δωμάτιο Συνομιλία τους να βλέπει τα ερωτήματα που έχουν θέσει στη Συζήτηση (forum) και να απαντάει σε αυτά, να αξιολογεί τα αρχεία που έχουν υποβάλει οι σπουδαστές, και να τους αποστέλλει τις βαθμολογίες τους, να επιτρέπει σε συγκεκριμένους σπουδαστές να προσπελαύνουν τα σημείο ελέγχου που έχει ορίσει όταν εκπληρώνουν κάποια κριτήρια που έχουν επιβάλει, να παίρνει ανατροφοδότηση μέσω των απαντήσεων που έχουν δώσει οι σπουδαστές στα ερωτηματολόγια που έχει θέσει, και με τον τρόπο αυτό να τροποποιεί και να βελτιώνει το μάθημά του. » Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 50. 50. » Το LAMS παρέχει ένα ιδιαίτερα διαισθητικό οπτικό περιβάλλον δημιουργίας ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να περιλαμβάνουν ατομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες σε μικρές ομάδες και δραστηριοτήτων με την ολομέλεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας. » Είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για δημιουργία, διαχείριση και εποπτεία ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. » Αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών. Ανάλογα με το πλαίσιο χρήσης του στην τάξη μπορούν να αναδειχτούν οι γνωστικές δυνατότητές του. Εκπαιδευτικά Δικτυακά υπολογιστικά περιβάλλοντα έμφαση στη διδ ασκαλία έμφαση στη μάθηση Συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από Υπολογιστές Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με υπολογιστές Μηχανές αναζήτησης Ψηφιακές βιβλιοθήκες Τηλεεκπαίδευση (video conference) Δικτυακές εφαρμογές (εκπαιδευτικ ό υλικό) Ηλεκτρονικά παιγνίδια διαδικ τύου Ασύγχρονα δικ τυακά περιβάλλοντα μάθησης Συστήματα σύγχρονης συνεργασίας & μάθησης Εκπαιδευτικές πύλες Καθοδηγούμενη διδασκαλία Θεωρία του Συμπεριφορισμού Κοιν ωνικός Εποικοδομισμός Κοιν ωνικοπολιτισμικές θεωρίε ς Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 51. 51. » είναι ένα λογισμικό με ισχυρό γνωστικό δυναμικό στις διαφορετικές κατηγορίες ικανοτήτων (κοινωνικές, γνωστικές, μεταγνωστικές και συναισθηματικές). » υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και επεκτείνει τον σχολικό χρόνο και χώρο. » ενισχύει την κριτική σκέψη, την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (κριτική σκέψη, επίλυση προβλήματος). » επιτρέπει την επικοινωνία (σύγχρονη και ασύγχρονη) μεταξύ των χρηστών ενώ αποτελεί μέσο ανταλλαγής και επικοινωνίας ιδεών προάγοντας τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών αλλά και των μαθητών με τους καθηγητές. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 52. 52. » είναι ένα εργαλείο έκφρασης, οργάνωσης και ανάπτυξης ιδεών όπου ο υπολογιστής γίνεται διανοητικό συνεργάτης του μαθητή. » Ο δάσκαλος συνεργάζεται με το μαθητή σε ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον. » Με τις δραστηριότητες αναπαράστασης και αξιολόγησης ο μαθητής συνειδητοποιεί τη γνώση και τα ενδεχόμενα λάθη του (παραλέιψεις) που τον οδηγούν στον αναστοχασμό. » το ελκυστικό περιβάλλον του LAMS αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά, ενώ παράλληλα καλλιεργείται και το αίσθημα της αυτοπεποίθησης. » Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 53. 53. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 54. 54. » Το Prezi πρόκειται για μία διαδικτυακή εφαρμογή βασισμένη στην τεχνολογία Flash της Adobe που μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε πρωτότυπες, εντυπωσιακές, μη γραμμικές, διαδραστικές παρουσιάσεις και ένα απλό, χωρίς περιορισμούς, λειτουργικό και εύκολο στην εκμάθηση εργαλείο αφήγησης. » Δημιουργείται πάνω σε μία επιφάνεια, αντί σε μια σειρά από ξεχωριστές διαφάνειες, στην οποία μπορούμε να διευθετήσουμε το περιεχόμενό μας, δηλαδή κείμενο, εικόνες, βίντεο και άλλα χρήσιμα σχήματα ή πολυμέσα, με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμούμε και να το ομαδοποιήσουμε σε πλαίσια. » Όλα τα δεδομένα μας αποθηκεύονται στον ιστό και είναι διαθέσιμα από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. » Το Prezi προσφέρει το Prezi Desktop για επεξεργασία χωρίς να απαιτείται online πρόσβαση, το Prezi Meeting για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και το Prezi Viewer, την εφαρμογή για iPad. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 55. 55. » H εκπαιδευτική αξιοποίηση του Prezi ακολουθεί ουσιαστικά τα σενάρια παιδαγωγικής αξιοποίησης των παρουσιάσεων με τη διαφορά όμως, της πρωτότυπης και πολύ εύκολης σύνθεσης πολυμέσων και κίνησης » έχει καλύτερα αποτελέσματα, μιας και καταφέρνει να διατηρεί την ενότητα του περιεχομένου, κατευθύνοντας εύστοχα την προσοχή των μαθητών. » Είναι ιδανικό για την ερμηνευτική ανάλυση κειμένων, την παρουσίαση λεξιλογίου, οντολογιών, διατάξεων, χρονικών αλληλουχιών και εξέλιξης, κύκλων συσχετισμού (όπως διατροφικές αλυσίδες) και εικονικών περιηγήσεων » συνδυάζει δημιουργικά τις αρετές της παρουσίασης με αυτές της κινηματογραφικής προβολής » επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την εποπτεία του συνόλου, ταυτόχρονα με τη γνώση του μέρους Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 56. 56. » μετατρέπει το μαθητή από παθητικό αποδέκτη γνώσης σε ενεργό άτομο, » έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ποικίλων πολυμέσων, κάνοντάς το εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά και αποτελεσματικό για τη μετάδοση της γνώσης » συνεισφέρει, ώστε δυσνόητες έννοιες να εντυπωθούν ευκολότερα στη μνήμη » προαγάγει τη διάθεση της τάξης για έρευνα και συνδημιουργία στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, » στ) παρέχει ένα ευέλικτο περιβάλλον για τη σε πραγματικό χρόνο συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών » μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παρουσίασης εργασιών, όπως επίσης και επαναληπτικών μαθημάτων πάνω σε μεγάλες ενότητες, όπως και για κάθε είδους υλοποίηση δραστηριοτήτων. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 57. 57. » Γρηγοριάδου, Μ. και συνεργάτες, Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2009. » Δαγδιλέλης, Β. Παυλοπούλου, Κ., Τρίγγα, Π., Διδακτική, Μέθοδοι και Εφαρμογές, Εκδόσεις Μπένου1998. » Κόμης, Β., Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των ΤΠΕ, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2004. » Κόμης, Β., Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005. » Inspiration Software, I. (2001). Kidspiration » Inspiration Software, I. (2007). Inspiration » Institute for Human and Machine Cognition. CMap tools » Jonassen, D. (1981). What are cognitive tools?81 » Jonassen, D., & Reeves, T. Learning with technology: Using computers as cognitive tools. In soft technologies.instructional and informational design research. (pp. 693-715) Pennsylvania State University; University of Georgia. » Mayes, T. Cognitive tools:A suitable case for learning.F 81 » Scappaticci, T. (2000). Concept mapping in the classroom with inspiration software. Education Department, King's College. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 58. 58. » Γκίκα, Ε., Μαρκαντωνάτος, Δ., Κοκκώνης, Δ., Ζαρωτιάδης, Χ., & Βασιλείου, Β. (2008). Λογισμικό:Περιπλάνηση στο "χώρο-χρόνο" η διδασκαλία της ιστορίας μέσα από διαδραστικούς χάρτες. » Καρασαββίδης, Η. (2002). Η Διδασκαλία-Μάθηση του μαθήματος της Ιστορίας με λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης:Διδακτικές και Γνωστικές Παράμετροι της Διαδικασίας Οικειοποίησης του Χάρτη Εννοιών ως Γνωστικού Εργαλείου. » Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των επικοινωνιών (1st ed.). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. » Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2009). www.pi-schools.gr/programs/depps » Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, & ΕΑΙΤΥ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. (1) » Στασινάκης, Ν. (2008). Δημιουργια Δυναμικων Εννοιολογικων Χαρτων στη Βιολογια με τη Χρήση του Λογισμικού Cmap tools. » Στούμπου, Κ., & Αλιμήσης, Δ. (2007). Concept mapping: Η Βασισμένη στον Η/Υ Δημιουργία Εννοιολογικών Χαρτών και η Διδακτική Αξιοποίησή τους. » Τalent A.E. Πληροφορικής. Χωροχρόνος. Αθήνα » Talent A.E. Πληροφορικής. Γεωγράφοντας. Αθήνα » Γαλάνη, Λ., Κουτλής, Μ., & Μαντές, Θ. (2008). Γεωγράφοντας με την διαδραστική υδρόγειο Cruiser earth. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 59. 59. » Warburton, S. (2009) Second Life in higher education: Assessing the potential for and the barriers to deploying virtual worlds in learning and teaching, British Journal of Educational Technology, Vol. 40, No.3, pp.414-426 » Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών » Οικονόμου, Χ. (2010), Εκπαιδευτική Εκδήλωση Εικονικής Πραγματικότητας στην Ακαδημία Αθηνών στο Second Life (SL) με θέμα: «Καλώς ήλθατε στο SL», 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση» » Θεοδωροπουλος, Ν. Κανελλακη, Γ. Στεφανου. ι. (2010) λογισμικα εννοιολογικης χαρτογραφησης και οπτικοποιησης, μεταπτυχιακή εργασία » Ορφανου, κ. (2012) second life εργασία ΤΕΕΑΠΗ Πάτρα » Γεωργούτσου Μ. , Παναγιωτάκη Μ.Α. (2011), Εργασία Παρουσίασης Εκπαιδευτικών Λογισμικών Kidspiration- CMap Tools ΤΕΕΑΠΗ Πάτρα » Canas, A.J., Novak, J.D. & Gonzalez, F.M. 2004. Cmap Tools: A knowledge modeling and sharing environment. Concept Maps:Theory, Methology, Technology. Proccedings of First Inst. Conference on Concept Mapping, Pamploma, Spain. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 60. 60. » Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. 2011. ΙΤΥΕ, Πάτρα. » Μπίλλα, Π. & Θεοχαρόπουλος, Ι. (2008). Σενάρια χρήσης, διδακτικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα IHMC Cmap Tools για τη δημιουργία, δημοσίευση και ανταλλαγή εννοιολογικών χαρτών και οντολογιών. Στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ‘Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών, Νάουσα, 9-11 Μαΐου 2008. » Παπαδημητρίου, Ι. & Τζαβάρα, Α. 2004. Η χρήση ενός προγράμματος εννοιολογικής χαρτογράφησης στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Στο 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2004, σελ. 484- 486. » Στασινάκης, Π. & Πρωτοπαπαδάκη, Ε. 2007. Η χρήση των Εννοιολογικών Χαρτών στη Βιολογία: Παρουσίαση του Λογισμικού Cmap Tools. Στο 4ο Συνέδριο ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Σύρος, σελ. 1-10. » Φιλιππίδη, Α., Παρίση, Μ., Τζαβάρα, Α. & Ζαχάρος, Κ. 2009. Μαθηματικά και Υπολογιστές: Μία μελέτη περίπτωσης με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την έννοια της ταξινόμησης. Στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ‘Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία’, Βόλος, σελ. 175- 181. » Φορτούνη, Τ. & Φραγκάκη, Μ. (2003). Εννοιολογική χαρτογράφηση: Μία διδακτική παρέμβαση. Στο 2ο Συνέδριο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Σύρος, σελ. 411- 424. Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 61. 61. » Batler M. (2006). A new approach to e-learning design – The Learning Activity Management System, https://www.det.nsw.edu.au/media/downloads/detawscholar/scholarships/2006/rep orts3/bank_but.doc » Gibbs D. & Philip R. (2005), Engaging with e-learning: Trialling a new Learning Activity Management System (LAMS) in Australia. Ed-Media Conference, World Conference on Educational Media, Hypermedia & Telecommunications, 27 June-2 July 2005, Montreal, Canada. » Yoo K.H., Cho J.Y., Lee S.J., Park, Y.H., Seong D.O. & Yoo, J.S. (2007). Design and Implementation of Learning Courses for Korean School Students using LAMS. In L.Cameron & J. Dalziel (Eds.), Proceedings of the 2nd International LAMS conference 2007:Practical Benefits of Learning Design (pp. 83-92). 26th November 2007, Sydney: LAMS Foundation. » Φακιολάκης Γ., Παπαδάκης Σ. (2011). Σχεδιασμός και αξιοποίηση ψηφιακών μαθημάτων με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS): Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής στο 3ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, 2 Πανελλήνιο Συνέδριο: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 62. 62. » Παπαδάκης Σ., Κορδάκη Μ. (2010) Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS, 5 Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα, Απρίλιος 2010 » Παπαδάκης Σ., Πασχάλης Γ. (2009). Διδασκαλία με το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS: Η εμπειρία του καθηγητή, 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» , Βόλος, Απρίλιος 2009 » Κουκκινίδη Χ., Κουτσούγγελος Ι., Παπαδοπούλου Κ., Πασχαλίδου Μ. (2008). Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση της Πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management System), 6ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2008 » ΑΣΠΑΙΤΕ ΒΟΛΟΥ. Prezi Εγχειρίδια χρήσης για τον εκπαιδευτικό, Συγγραφική ομάδα: 14 σπουδαστές. Έκδοση 1η, Βόλος Φεβρουάριος 2012 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 63. 63. » http://openworkshop.pbworks.com/w/page/47257604/FrontPage » http://www.youtube.com/watch?v=NvbPYCaCCyY&list=PL1B20E8AC96960 643&index=2&feature=plpp_video » http://www.youtube.com/watch?v=xHAHpvFmgQk&list=PL1B20E8AC9696 0643&index=3&feature=plpp_video » http://sl.nmc.org/2006/09/25/jeremy-kemp/ » http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life#cite_note-18 » http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life » http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Diathematika/kidspiration/ » http://www.inspiration.com/Examples/Kidspiration » http://cmap.ihmc.us/Publications/ » https://www.aaai.org/Papers/Workshops/1999/WS-99-10/WS99-10003.pdf » http://cmap.ihmc.us/Publications/WhitePapers/Permissions%20and%20A ccess%20Control%20in%20CmapTools.pdf Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 64. 64. » http://openworkshop.pbworks.com/w/page/47257604/FrontPage » http://www.youtube.com/watch?v=NvbPYCaCCyY&list=PL1B20E8AC969606 43&index=2&feature=plpp_video » http://www.youtube.com/watch?v=xHAHpvFmgQk&list=PL1B20E8AC96960 643&index=3&feature=plpp_video » http://sl.nmc.org/2006/09/25/jeremy-kemp/ » http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life#cite_note-18 » http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life » http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/EduSystems_ICT.htmΕπιμόρφωση » » » » » » εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των τπε στη διδακτική πράξη http://en.wikipedia.org/wiki/Concept_map http://cmap.ihmc.us/publications/researchpapers/theorycmaps/theoryun derlyingconceptmaps.htm http://www.youtube.com/watch?v=A625Yh6v6uQ http://www.youtube.com/watch?v=iTCZZPEfRKM http://www.youtube.com/watch?v=I0uXx1tATIM http://www.youtube.com/watch?v=hOapA44ZlG4 Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 65. 65. » » » » » http://lamsfoundation.org/ http://www.lamsinternational.com/ http://www.lamscommunity.org/register/?return_url=%2fdotlrn%2findex http://blogs.sch.gr/groups/lams/ http://prezi.com/ Νίκος Μπακόπουλος ΠΕ19 – nmpako@upatras.gr – Εκπαιδευτικός Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών
 • angdim

  Apr. 27, 2020
 • anastasia1967

  Mar. 23, 2019
 • dimigogr

  Apr. 27, 2014

aspaite patras

Views

Total views

1,752

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

60

Actions

Downloads

32

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×