Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hsp bio.tg.5bm

1,952 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp bio.tg.5bm

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013
 2. 2. Buku Spesifikasi Kurikulum Biologi Tingkatan 5 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 5 Biology terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2013 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2007 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.
 3. 3. KANDUNGAN Rukun Negara iii Bidang Pembelajaran: 3. Komposisi Kimia Dalam Sel 27 Falsafah Pendidikan Kebangsaan iv Bidang Pembelajaran: 4. Pembahagian Sel 32 Falsafah Pendidikan Sains Negara v Kata Pengantar vi Menyiasat Fisiologi Hidupan 35 Pendahuluan 1 Bidang Pembelajaran: 1. Nutrisi 35 Matlamat 2 Bidang Pembelajaran: 2. Respirasi 49 Objektif 2 Kemahiran Saintifik 3 Menyiasat Perhubungan Hidupan Dengan Kemahiran Berfikir 4 Persekitaran 56 Sikap Saintifik dan Nilai Murni 10 Bidang Pembelajaran: 1. Ekosistem Dinamik 56 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 12 Bidang Pembelajaran: 2. Ekosistem Terancam 63 Organisasi Kandungan 16 Pengenalan Kepada Biologi 18 Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan Kepada Biologi 18 Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan 20 Bidang Pembelajaran: 1. Struktur Dan Organisasi Sel 20 Bidang Pembelajaran: 2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma 20 iii
 4. 4. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vii
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. ix
 7. 7. PRAKATA pendekatan inkuiri, strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat sebagai ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di teknologi. peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun Kurikulum Biologi direka bentuk bukan sahaja untuk menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya. Kurikulum Biologi bertujuan menghasilkan murid yang aktif bahasa pengantar dalam pengajaran dan 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali eksperimen. Justeru kurikulum Biologi menekankan dan (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi
 8. 8. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 PENDAHULUAN menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah di bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni reka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, menyediakan dan Falsafah murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah rendah dan menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk menengah atas menengah dibangunkan dengan matlamat membentuk individu di reka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif seperti yang dihasratkan. dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Malaysia yang menuju ke arah status negara maju, perlu mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu, Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung, berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan dimasa hadapan. Selari dengan aspirasi ini, pembangunan menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi warganegara yang kritis, kreatif dan berketerampilan, bersifat yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara. terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah diperlukan. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Sukatan Pelajaran (SP) dan Spesifikasi Kurikulum (SK). SP mengandungi Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk teras dan empat matapekajaran sains elektif. Mata pelajaran teras tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun adalah sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains untuk mata pelajaran Sains Teras. SK mengandungi maklumat menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap 1
 9. 9. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 saintifik dan nilai murni, stategi pengajaran dan pembelajaran dan OBJEKTIF kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Kurikulum Biologi untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan MATLAMAT fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip Matlamat kurikulum Biologi untuk sekolah menengah adalah biologi dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni. murni dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan berkaitan isu biologi. Murid yang telah mengikuti kurikulum biologi sekolah menengah 5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan akan memperolehi asas biologi yang membolehkan mereka status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara teknologi dan boleh menyumbang ke arah pembangunan rasmi dan tidak rasmi. sains dan teknologi. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat bijak dan berkesan. yang bertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam 8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 2
 10. 10. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap Kemahiran Proses Sains pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah hidup manusia sejagat. kepada yang kompleks. 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi pemuliharaan dan pemeliharaannya. seperti berikut: Kemahiran Manipulatif KEMAHIRAN SAINTIFIK Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran perkara yang berikut: saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik  merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek.    Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.  menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul.   mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.   melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.   membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.   menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan selamat.  3
 11. 11. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 KEMAHIRAN BERFIKIR (peringkat tinggi) yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada proses berfikir. pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah Kemahiran Berfikir Kritis untuk mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti berfikrah. yang berikut: Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada Mencirikan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan dan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, membezakan sesuatu objek atau peristiwa. Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan dan fenomena kepada kumpulan masing-masing pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa mengelaskan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. sepunya. menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya 4 Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya
 12. 12. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Kemahiran Berfikir Kreatif seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib mengikut berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: keutamaan Menjanakan idea Menganalisis dengan sesuatu perkara. Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil Menghasilkan idea yang berkaitan bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari mencari makna yang tersirat. sesuatu Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat kecondongan struktur atau corak hubungan. yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat inferens Menilai yang benar sesuatu peristiwa atau pemerhatian. bukti atau dalil yang sah. Membuat Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kesimpulan kajian hipotesis. awal atau tidak benar untuk menerangkan dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan berdasarkan kesimpulan munasabah, yang mungkin Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara yang Membuat kepada sesuatu Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. 5
 13. 13. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu perkara untuk keseluruhan sesuatu konsep yang kompleks atau kumpulan berdasarkan pemerhatian abstrak secara mengaitkan konsep itu ke dengan konsep yang mudah atau atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Membuat gambaran Membuat tanggapan mental membayangkan sesuatu atau idea, Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau konsep, keadaan atau gagasan dalam melakukan pengubahsuaian kepada minda atau fikiran. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu Strategi Berfikir gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan dan Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang artifak. Membuat hipotesis berikut: Membuat suatu pernyataan umum Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina tentang hubungan antara pemboleh pengertian, ubah berdasarkan ciri spesifik sepunya yang yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. 6 konsep saling berhubung kait. atau model
 14. 14. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Membuat Memilih satu keputusan Kemahiran Berfikir yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan alternatif penyelesaian kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi         Kritis Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan     Mengesan kecondongan     gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Membuat hipotesis      Mensintesiskan  Mengitlakan   Menilai  Membuat gambaran mental     Menganalogikan  Mereka cipta  Membuat kesimpulan  berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi Meramalkan   Menaakul Membuat inferens    Menganalisis   Kreatif Menjana idea  Menghubungkait    Menyusun mengikut keutamaan           Strategi Berfikir Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 7
 15. 15. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir peringkat berikut: secara berkesan. 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah dengan bimbingan guru. seperti berikut: 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Sains Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Memerhatikan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Membandingkan dan membezakan Pembangunan Kurikulum, 1999). Menghubungkaitkan Mengelaskan Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Mengumpulkan dan mengelaskan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. 8 Mencirikan Membandingkan dan membezakan Sains mencari Mencirikan Mengukur dan Menghubungkaitkan menggunakan Membandingkan dan membezakan nombor
 16. 16. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Membuat inferens Menghubungkaitkan Mengawal pemboleh Mencirikan Membandingkan dan membezakan ubah Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat Meramalkan Menghubungkaitkan Menganalisis Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Membuat gambaran mental Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menggunakan Membuat urutan Menjana idea perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan Membuat hipotesis dan masa Meramalkan Mensintesiskan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Mendefinisi secara Menghubungkaitkan operasi Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis 9
 17. 17. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, pengetahuan mengenai struktur dan organel dalam sel haiwan dan Kurikulum biologi ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasi pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu tumbuhan boleh dipelajari melalui aktiviti membanding dan membeza. Penguasaan kemahiran membanding dan membeza adalah sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai sel haiwan dan sel tumbuhan itu sendiri. Ini membolehkan murid memahami tajuk mitosis dan meiosis. menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran biologi boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan adalah seperti berikut: pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir • minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. dan kemahiran saintifik serta penerangannya. • jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • rajin dan tabah. Contoh: • bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Hasil Pembelajaran : Membanding dan membezakan sel haiwan dan sel tumbuhan berdasarkan struktur dan organel. • menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • menghargai keseimbangan alam semula jadi. Kemahiran berfikir 10 : membanding dan membezakan
 18. 18. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 • berhemah tinggi dan hormat-menghormati. contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu • menghargai sumbangan sains dan teknologi. sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan • mensyukuri nikmat yang dikurniakan tuhan. eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur. • berfikiran kritikal dan analitis. • luwes dan berfikiran terbuka. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan • baik hati dan penyayang. penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. • bersifat objektif. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu • sistematik. bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran • bekerjasama. tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum • adil dan saksama. memulakan pelajaran. • berani mencuba. • berfikir secara rasional. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan • yakin dan berdikari. dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum Contoh : berlaku mengikut peringkat berikut: • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Tingkatan : Tingkatan Lima Hasil Pembelajaran : 2.0 Variasi • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Objektif • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai Pembelajaran : murni. 2.3 Menghormati sesama manusia walaupun terdapat variasi Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai 11
 19. 19. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Hasil menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara Pembelajaran : Menerima hakikat kewujudan variasi di kalangan manusia dan saling menghormati antara satu sama. dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Cadangan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Aktiviti Pembelajaran : Mengambil bahagian dalam permainan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum biologi dan aktiviti kelab yang melibatkan individu mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah dari pelbagai kaum. adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan Menjalankan satu sketsa bagi menunjukkan rasa ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang hormat kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. murid ke tahap yang optima. Pembelajaran berfikrah dapat Sikap saintifik mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, dan nilai murni : Menyayangi dan menghormati anatara satu sama konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran lain. masteri. Aktiviti yang dirancang dalam pembelajaran berfikrah Baik hati dan penyayang. mestilah yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid Menghargai keseimbangan alam. dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit Mensyukuri nikmat yang dikurniakan kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam tuhan. Bekerjasama. pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan kepada Penerapan Unsur Patriotisme murid dan murid diminta menyelesaikan menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran pembelajaran mengintegrasikan patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan 12 pemerolehan dan Kurikulum biologi dapat mengukuhkan dan memupuk unsur proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid masalah pengetahuan, yang penguasaan
 20. 20. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains  Inkuiri penemuan Inkuiri penemuan  merupakan pendekatan yang mementingkan  pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.   pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka.   murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi.  pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Sains, Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian eksperimen akan menyiasat mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti kesimpulan sendiri. Guru sesuatu kemudian fenomena membimbing dan mencapai murid untuk pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi dan memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran Masyarakat (STM). berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: secara guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan 13
 21. 21. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid merupakan satu pendekatan yang serta sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap pengajarannya, guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang mempunyai pengajaran dan pembelajaran cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. tersebut boleh pengajaran dan Eksperimen pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran Pembelajaran’. Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang 14 berikut: Mengenal pasti masalah.
 22. 22. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5    Membuat hipotesis.  Perbincangan  Merancang eksperimen.  Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan - Mengawal pembolehubah. - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. - Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data. sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak      sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.  Menjalankan eksperimen.   Mengumpulkan data.  Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh  Menganalisis data.  simulasi  Mentafsirkan data.  penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan  Membuat kesimpulan.  sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang  Membuat pelaporan.  Simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun daripada untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan dan prinsip yang dipelajari. Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain- 15
 23. 23. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik dan hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar menganalisis dan mempersembahkan data. Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu Lawatan pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan ORGANISASI KURIKULUM SAINS tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kurikulum biologi ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP Penggunaan Teknologi mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP) dan setiap OP Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, memahami, menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. Peringkat dalam berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan domain pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan mengamalkan. sukar. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti 16 afektif adalah menyedari, menghargai, menghayati,
 24. 24. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan pengajaran dan pembelajaran biologi. dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara bersepadu mengikut susunan dalam spesifikasi kurikulum. Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga 17
 25. 25. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 TEMA : FISIOLOGI KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 SISTEM PENGANGKUTAN Objektif Pembelajaran 1.1 Memahami keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel 18 Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Menjalankan aktiviti untuk mengenal Murid dapat: pasti masalah yang dihadapi oleh organisma multisel dan Bandingkan  Mengenal pasti masalah yang menerangkan bagaimana masalah mungkin dihadapi oleh organisma organisma unisel dan itu diatasi oleh organisma multisel multisel untuk mendapatkan organisma multisel. berbanding dengan organisma keperluan sel dan pembuangan unisel: bahan kumuh. (a) Menghubungkaitkan saiz dengan nisbah jumlah luas permukaan per isipadu (JLP/I). (b) Membincangkan bagaimana nisbah (JLP/I) mempengaruhi pergerakan zat terlarut merentasi kubus. (c) Menghubungkaitkan hasil dari (a) dan (b) kepada masalah yang dihadapi oleh organisma multisel untuk keperluan persekitaran dalaman sel. (d) Mencadangkan cara-cara untuk  Mencadangkan bagaimana meningkatkan pergerakan zat organisma multisel mengatasi terlarut merentasi kubus tanpa masalah tersebut. mengubah saiz kubus tersebut. (e) Menerangkan tentang keperluan sistem pengangkutan di dalam organisma multisel. Perbendaharaan kata keperluan sel – cell requirement bahan pembuangan – waste product pengangkutan – transport jumlah luas permukaan – total surface area
 26. 26. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran 1.2 Mensintesiskan konsep sistem peredaran darah Rujuk kepada bahan bacaan dan tonton simulasi komputer mengenai sistem peredaran darah dan bincangkan perkara berikut: (a) menyatakan sistem peredaran darah. Murid dapat:  menyatakan sistem peredaran darah. (b) tiga komponen sistem peredaran darah iaitu medium pengangkutan, salur dan organ pengepaman.  menyatakan tiga komponen sistem peredaran darah dalam manusia dan haiwan. (c) darah dan hemolimfa sebagai medium pengangkutan.  (d) komposisi darah manusia.  (e) fungsi darah dan hemolimfa di dalam pengangkutan.  menyatakan medium pengangkutan dalam manusia dan haiwan. menyatakan komposisi darah manusia. menerangkan fungsi darah dan hemolimfa dalam pengangkutan. (f) struktur salur darah manusia: arteri, vena dan kapilari.  menghuraikan struktur salur darah manusia. Hanya penerangan salur darah – blood ringkas diperlukan vessel untuk salur darah manusia. jantung – heart  menerangkan penghasilan daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia. Kitar kardium diperlukan. (g) struktur dan fungsi asas jantung manusia. (h) peredaran darah manusia dari segi : (i) pengepaman jantung (ii) pengecutan otot rangka di sekitar vena. Nota Perbendaharaan kata sistem peredaran – circulatory system komposisi – composition tidak otot kardium – cardiac muscle otot rangka – skeletal muscle 19
 27. 27. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran (i) mekanisme kawal atur tekanan darah. Hasil Pembelajaran  menerangkan secara ringkas bagaimana tekanan darah dikawal atur. Perhatikan jantung ikan, ayam dan/atau lembu, dan catatkan persamaan dan perbezaan dari segi saiz dan bilangan ruang.   mengkonsepsikan sistem peredaran dalam manusia. Memerhatikan fotomikrograf darah beku. Membincangkan keperluan pembekuan darah daripada aspek berikut: (a) mencegah kehilangan darah yang serius. (b) mencegah kemasukan mikroorganisma dan bendasing. (c) mengekalkan tekanan darah. (d) mengekalkan peredaran darah dalam sistem peredaran darah tertutup. Murid dapat:  menerangkan keperluan pembekuan darah pada bahagian salur darah yang cedera. pembekuan darah – blood clotting salur darah tercedera – damage blood vessel  Menggunakan rajah skema untuk 20 otot tekanan darah – dan blood pressure membanding dan membezakan sistem peredaran darah dalam: manusia, ikan dan amfibia. Membuat gambaran mental dan melukis peta konsep berkenaan sistem peredaran dalam manusia. Perbendaharaan kata Baroreseptor di aorta dan arteri karotid mekanisme kawal hendaklah atur – regulatory dinyatakan. mechanism Efektor adalah licin pada ateri otot kardium. Menggunakan rajah skema untuk membandingkan sistem peredaran darah dalam: manusia, ikan dan amfibia. 1.3 Memahami mekanisme pembekuan darah Nota menerangkan mekanisme pembekuan darah.
 28. 28. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata menerangkan mekanisme pembekuan darah.  Meramalkan masalah berkaitan pembekuan darah seperti hemofilia atau trombosis. 1.4 Mensintesiskan konsep sistem limfa Melukis rajah skema tentang pembentukan bendalir tisu dan limfa, seterusnya membincangkan perkara-perkara berikut: (a) ruang antara sel. (b) bahan dari kapilari darah masuk ke dalam ruang antara sel. (c) komposisi bendalir tisu. (d) kepentingan bendalir tisu. (e) keperluan bendalir tisu dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah secara terus atau melalui sistem limfa. Menjalankan perbincangan tentang perkara-perkara berikut: (a) struktur sistem limfa. (b) peredaran limfa. (c) peranan sistem limfa dalam pengangkutan. Menggunakan pengurusan grafik untuk membandingkan kandungan meramalkan akibat daripada mekanisme pembekuan darah yang terjejas dalam individu. impaired blood clotting – pembekuan darah terjejas Murid dapat: bendalir tisu – interstitial fluid        menerangkan pembentukan bendalir tisu. menyatakan komposisi bendalir tisu. menyatakan kepentingan bendalir tisu. menghuraikan keperluan bendalir tisu dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah. menghuraikan struktur sistem limfa. menerangkan bagaimana sistem limfa dan sistem peredaran darah saling melengkapi. sistem limfa – lymphatic system Hanya menyatakan duktus toraks dan nodus limfa – duktus limfa kanan, lymph nodes nama khusus bagi salur limfa dan nodus limfa tidak diperlukan. membandingkan kandungan darah, bendalir tisu dan limfa. 21
 29. 29. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata darah, bendalir tisu dan limfa. Menjalankan sesi percambahan minda untuk meramalkan keadaan seseorang sekiranya bendalir tisu gagal dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah. 22 meramalkan apa yang akan berlaku sekiranya bendalir tisu gagal dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah. Mengkaji gambar rajah atau simulasi komputer tentang sistem limfa dan seterusnya membincangkan perhubungan antara sistem limfa dan sistem peredaran darah. 1.5 Memahami peranan sistem peredaran darah dalam mekanisme pertahanan badan   mengkonsepsikan hubungan antara sistem limfa dengan sistem peredaran darah. Membincangkan keperluan mekanisme sistem pertahanan badan dalam manusia. Murid dapat: Mengumpul maklumat dan membincangkan mekanisme sistem pertahanan badan dengan merujuk kepada: (a) barisan pertahanan pertama - kulit. - membran mukus. (b) barisan pertahanan kedua - fagositosis oleh sel darah putih. (c) barisan pertahanan ketiga - limfosit.   menyatakan fungsi lain sistem peredaran darah selain daripada pengangkutan. mengenal pasti tiga barisan mekanisme pertahanan badan. mekanisme pertahanan badan – body’s defence mechanism
 30. 30. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Melukis, melabel dan menghuraikan proses fagositosis oleh sel fagosit.  menghuraikan proses fagositosis. Membincangkan perkara-perkara berikut: (a) antigen, antibodi, keimunan dan pengimunan. (b) kaitan antara antigen dan antibodi dengan keimunan.  (c) jenis-jenis keimunan (i) Keimunan aktif ( semula jadi/ buatan). (ii) Keimunan pasif (semula jadi/ buatan)  menyatakan pengertian antigen dan antibodi menyatakan pengertian keimunan dan pengimunan. menghubungkaitkan antara antigen dan antibodi dengan keimunan. menamakan dan memberi contoh pelbagai jenis keimunan. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil perbincangan tentang perkara-perkara berikut: (a) kesan HIV terhadap mekanisme pertahanan badan. (b) pemindahan HIV. (c) pencegahan AIDS.   Menjalankan kajian dan membincangkan nutrisi dan cara kehidupan yang boleh mempengaruhi sistem Perbendaharaan kata keimunan – immunity pengimunan – immunisation Sindrom kurang daya tahan penyakit – acquired immune deficiency syndrome (AIDS)    1.6 Menghargai sistem kardiovaskular Nota menyatakan kesan HIV terhadap mekanisme pertahanan badan. menghuraikan kaedah pemindahan HIV. mencadangkan cara untuk mencegah penyebaran AIDS. Murid dapat:  Memilih dan mengamalkan caracara yang baik untuk 23
 31. 31. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran yang sihat 1.7 Memahami pengangkutan bahan-bahan di dalam tumbuhan Cadangan Aktiviti Pembelajaran kardiovaskular yang sihat dan seterusnya memilih dan mengamalkan cara-cara yang sesuai. Membincangkan perkara-perkara berikut: (a) keperluan pengangkutan bahan dalam tumbuhan. (b) masalah yang mungkin dihadapi oleh tumbuhan dalam pengangkutan bahan dan cara untuk mengatasinya. Menjalankan aktiviti-aktiviti berikut: (a) menunjukkan kehadiran xilem sebagai satu sistem salur yang berterusan untuk mengangkut air dan mineral. (b) menyediakan keratan rentas dan keratan membujur batang tumbuhan dikotiledon. (c) mengkaji dan melukis rajah keratan rentas batang, akar dan daun dikotiledon. Menghubungkaitkan perkaraperkara berikut: (a) struktur xilem dengan fungsi pengangkutan air dan mineral. (b) struktur floem dengan fungsi 24 Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata mengekalkan sistem kardiovaskular yang sihat. Murid dapat:  menyatakan keperluan pengangkutan bahan dalam tumbuhan.  mengenalpasti tisu vaskular di dalam batang, akar dan daun. menyatakan peranan tisu vaskular di dalam pengangkutan bahan. mengenalpasti struktur tisu vaskular.     menghubungkaitkan struktur xilem dengan pengangkutan. menghubungkaitkan struktur floem dengan pengangkutan. Keratan rentas – cross-section Keratan membujur – longitudinal section
 32. 32. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata pengangkutan bahan organik. Menjalankan eksperimen menggelang batang tumbuhan untuk menunjukkan fungsi floem dalam pengangkutan bahan organik secara berterusan. 1.8 Mensintesis konsep pengangkutan bahan di dalam tumbuhan  Membincangkan perkara berikut: Murid dapat : (a) pengangkutan bahan organik dalam tumbuhan. (b) kepentingan translokasi dalam tumbuhan.  Menjalankan perbincangan kumpulan kecil dan membentangkan perkara berikut: (a) proses transpirasi. (b) kepentingan transpirasi. (c) laluan air dari tanah ke daun menggunakan rajah skema. (d) keadaan persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Merancangkan dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktorfaktor yang mempengaruhi kadar transpirasi seperti:       meramalkan kesan menggelang batang tumbuhan. menyatakanpengertian translokasi. menerangkan kepentingan translokasi dalam tumbuhan. menghuraikan proses transpirasi. menerangkan kepentingan transpirasi. menghuraikan laluan air dari tanah ke daun. menyatakan faktor- faktor luaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. merekabentuk eksperimen untuk Menggelang batang tumbuhan adalah proses membuang satu lingkaran kulit pokok serta tisu floemnya daripada pokok berkayu. Penerangan tentang mekanisme translokasi tidak diperlukan. laluan air – pathway of water faktor persekitaran – environmental factor keamatan cahaya – light intensity kelembapan relatif – relative humidity kadar transpirasi – rate of transpiration 25
 33. 33. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran (a) pergerakan udara. (b) suhu. (c) keamatan cahaya. (d) kelembapan relative. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan: (a) tekanan akar. (b) daya lekitan dan daya lekatan molekul air (tindakan kapilari). 26 Perbendaharaan kata mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi.   Membincang dan melukis peta konsep tentang pergerakan molekul air dalam tumbuhan yang melibatkan perkara berikut: osmosis, tarikan transpirasi, tindakan kapilari, pembukaan dan penutupan stomata serta tekanan akar. Nota  menerangkan peranan tekanan akar dalam pergerakan air pada tumbuhan. menerangkan peranan tindakan kapilari dalam pergerakan air pada tumbuhan. mengkonsepsikan mekanisme pengangkutan dalam tumbuhan. tekanan akar – root pressure tarikan transpirasi – transpiration pull tindakan kapilari – capillary action
 34. 34. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 PERGERAKAN DAN SOKONGAN Objektif Pembelajaran 2.1 Memahami pergerakan dan sokongan pada manusia dan haiwan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Menjalankan perbincangan dalam Murid dapat: kumpulan kecil tentang perkara berikut: (a) keperluan pergerakan dan  menerangkan keperluan sokongan pada manusia dan pergerakan dan sokongan haiwan. pada manusia dan haiwan. (b) masalah yang mungkin dihadapi  menghuraikan masalah yang oleh manusia dan haiwan dihadapi oleh manusia dan berkaitan pergerakan dan haiwan berkaitan pergerakan dan sokongan. sokongan. (c) bagaimana mengatasi masalah  menerangkan bagaimana di atas diatasi oleh manusia dan masalah berkaitan pergerakan haiwan. dan sokongan pada manusia dan haiwan dapat diatasi. Mengkaji model rangka manusia untuk mengenalpasti perkara berikut: (a) rangka paksi iaitu tengkorak,  menamakan tulang-tulang yang vertebra serviks, vertebra toraks, membentuk rangka paksi dan vertebra lumbar, sakrum, koksiks, rangka apendaj pada sistem sternum dan tulang rusuk. rangka manusia. (b) Rangka apendaj iaitu skapula, klavikel, humerus, ulna, radius, lengkungan pelvik, femur, tibia, dan fibula. Nota Perbendaharaan kata sokongan – support pergerakan – locomotion rangka paksi – axial skeleton rangka apendaj – appendage skeleton lengkungan pelvis – pelvic girdle Memerhati kepak ayam untuk mengkaji kedudukan dan sifat otot, ligamen dan tendon. 27
 35. 35. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Melukis dan melabelkan gambar rajah lengan manusia untuk menunjukkan kedudukan tulang, otot rangka dan tendon. Membincang secara ringkas tentang: (a) bagaimana tindakan tulang, otot rangka, tendon dan sendi membolehkan pergerakan lengan atau kaki. (b) keperluan impuls saraf dalam pengecutan otot rangka. (c) tindakan antagonis oleh otot rangka. (d) semua otot mempunyai dua protein primer. (e) sumber tenaga diperolehi daripada ATP dihasilkan oleh mitokondrion. (f) fungsi rawan dan bendalir sinovial pada sendi. Hasil Pembelajaran  Nota Perbendaharaan kata melabel tulang, otot rangka dan tendon pada rajah lengan manusia. menerangkan bagaimana Gelongsoran – model sendi – joint pergerakan berlaku pada anggota filamen dalam hadapan. pengecutan otot tidak pengecutan – diperlukan. contraction  menyatakan fungsi rawan dan bendalir sinovial pada sendi. Memerhati dan membincangkan mekanisme pergerakan pada cacing tanah, belalang, ikan atau burung.  menerangkan secara ringkas mekanisme pergerakan pada haiwan. Membincang dan membentangkan hasil pendapatan masalah berkaitan kekejangan otot, osteoporosis, distrofi otot dan artritis. 28   menyatakan beberapa contoh masalah yang dihadapi akibat daripada sistem otot rangka yang terjejas. rawan – cartilage Hanya penerangan ringkas diperlukan untuk mekanisme pergerakan haiwan. terjejas – impaired kejang otot – muscle cramp
 36. 36. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran 2.2 Menghargai sistem otot rangka yang sihat Membincangkan perkara berikut: (a) keperluan sokongan pada tumbuhan. (b) apakah masalah berkaitan sokongan yang dihadapi oleh: (i) tumbuhan akuatik. (ii) tumbuhan daratan. (c) bagaimana tumbuhan akuatik dan tumbuhan daratan mendapat sokongan. Perbendaharaan kata Membincangkan cara memelihara Murid dapat: sistem otot rangka dengan mengamalkan perkara berikut:  memelihara sistem otot rangka (a) mengamalkan diet yang manusia. seimbang. (b) menjaga postur badan yang baik. (c) menggunakan pakaian yang sesuai semasa menjalankan aktiviti harian. (d) mengambil langkah berjaga-jaga semasa menjalankan aktiviti cergas. (e) mengamalkan teknik senaman yang betul dan selamat. 2.3 Memahami sokongan dalam tumbuhan Nota Murid dapat:  menerangkan keperluan sokongan dalam tumbuhan.   menerangkan bagaimana sokongan diperolehi dalam tumbuhan akuatik. menerangkan bagaimana sokongan dalam tumbuhan daratan dicapai melalui pengubahsuaian tisu. 29
 37. 37. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti yang berikut: (a) mengkaji ciri-ciri penyesuaian (aerenkima dan pundi udara) untuk sokongan pada tumbuhan terapung seperti keladi bunting. (b) memerhati slaid tersedia keratan rentas batang tumbuhan berkayu untuk mengenal pasti tisu sokongan. (c) menyiasat bagaimana sokongan diperolehi pada tumbuhan herba tanpa kehadiran tisu berkayu, contohnya bayam dan keembung. 30 Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata
 38. 38. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOORDINASI DAN GERAKBALAS Objektif Pembelajaran 3.1 Memahami koordinasi dan gerakbalas Cadangan aktiviti pembelajaran Membincang dan membentangkan dalam kumpulan kecil tentang perkara berikut: (a) rangsangan luar seperti cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu, tekanan dan sentuhan. (b) rangsangan dalam seperti aras gula dalam darah dan tekanan osmosis darah. (c) keperluan organisma hidup bergerak balas terhadap rangsangan. Hasil Pembelajaran Perbendaharan Kata Murid dapat: persekitaran luar – external environment • menyenaraikan perubahan persekitaran luar dan dalam yang dihadapi oleh organisma.  menyatakan mengapa organisma perlu peka terhadap perubahan persekitaran luar dan dalam. • menjelaskan melalui contoh maksud rangsangan dan gerak balas. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: (a) gerak balas manusia dan • haiwan terhadap persekitaran luar dan dalam. (b) gerak balas tumbuhan terhadap persekitaran luar. Menonton simulasi komputer tentang laluan mengesan dan memberi gerak balas terhadap rangsangan dalam dan luar bagi manusia dan haiwan, seterusnya melukis rajah skema yang melibatkan komponen-komponen utama. Nota persekitaran dalam – internal environment rangsangan – stimulus gerak balas – response menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerakbalas terhadap perubahan persekitaran luar. Komponen utama adalah reseptor, pusat intergrasi dan efektor. Laluan aferen dan eferen juga terlibat. 31
 39. 39. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti pembelajaran Hasil Pembelajaran • menyatakan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan mengawalatur perubahan persekitaran dalam. Membincangkan maksud ‘koordinasi’. 3.2 Menganalisa peranan sistem saraf dalam manusia • Membincangkan peranan sistem saraf. Mekanisme suap balik negatif terlibat dalam mengawalatur persekitaran dalam. Perbendaharan Kata Suap balik negatif – negative feedback Murid dapat: • Melukis gambar rajah yang menunjukkan organisasi sistem saraf. • Memerhati rajah grafik otak dan melabel bahagian utama otak serta menyatakan fungsinya. • Melukis dan melabel keratan rentas saraf tunjang. • Membincangkan peranan utama saraf tunjang. • Melukis dan melabel struktur neuron • • eferen (nukleus, badan sel, sitoplasma, dendrit, akson, sinaps dendrit, salut mielin) Mengenalpasti dan membincangkan • fungsi tiga jenis neuron. 32 Nota menjelaskan melalui contoh maksud ‘koordinasi’. menyatakan peranan sistem saraf. melukis dan melabel gambar rajah tentang organisasi sistem saraf. menamakan bahagian utama otak dan menyatakan fungsinya. melukis dan melabel gambar rajah keratan rentas saraf tunjang. menyatakan fungsi utama saraf tunjang. melabel struktur neuron eferen. mengenalpasti jenis-jenis neuron berdasarkan gambar rajah. menyatakan fungsi setiap jenis neuron. Bahagian otak yang dikaji adalah serebrum, serebelum, medula oblongata, pituitari, hipotalamus dan talamus. Keratan rentas saraf tunjang termasuklah jirim kelabu, jirim putih, akar dorsal, akar ventral, ganglion, saraf spina. Sistem saraf – Nervous system Saraf tunjang – spinal cord
 40. 40. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti pembelajaran Menonton animasi komputer tentang penghantaran maklumat dalam bentuk isyarat elektrik. Hasil Pembelajaran • Membincangkan cara penghantaran • maklumat sepanjang neuron. Melukis gambar rajah skema untuk menunjukkan laluan penghantaran maklumat dan membincangkan perkara berikut: (a) penerimaan rangsangan oleh reseptor. (b) dari reseptor ke sistem saraf pusat. (c) intergrasi dan interpretasi oleh sistem saraf pusat. (d) dari sistem saraf pusat ke efektor. (e) gerak balas oleh efektor. Melukis dan melabel gambar rajah ringkas sinaps. • Perbincangan dalam kumpulan kecil tentang: • (a) penghantaran maklumat melalui sinaps. (b) peranan sinaps dalam • penghantaran maklumat. menyatakan cara penghantaran maklumat di sepanjang neuron. menghuraikan dengan ringkas laluan penghantaran maklumat daripada reseptor kepada efektor. Nota Perbendaharan Kata penghantaran maklumat – transmission of information isyarat elektrik – electrical signals melukis dan melabel gambar rajah ringkas sinaps. menghuraikan penghantaran maklumat melalui sinaps. menyatakan peranan sinaps dalam penghantaran maklumat. 33
 41. 41. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti pembelajaran Membincangkan tindakan terkawal dan tindakan luar kawal dengan memberikan contoh. Membincangkan: (a) tindakan terkawal seperti mengangkat tangan untuk menjawab soalan. (b) tindakan luar kawal yang melibatkan otot rangka seperti sentakan lutut. (c) tindakan luar kawal yang melibatkan otot licin, otot kardium atau kelenjar seperti tekanan darah yang normal. Hasil Pembelajaran • • memberikan contoh tindakan terkawal. memberikan contoh tindakan luar kawal. • membuat gambaran kasar laluan penghantaran maklumat dalam tindakan terkawal. • membuat gambaran kasar laluan penghantaran maklumat dalam tindakan luar terkawal. 34 Refleks bersyarat tidak diperlukan Perbendaharan Kata tindakan terkawal – voluntary action tindakan luar kawal – involuntary action sentakan lutut – knee jerk otot rangka – skeletal muscles Melukis rajah skema bagi tindakan refleks. Mengunjungi rumah orang tua serta menunjukkan rasa simpati terhadap warga tua, pesakit Alzheimer dan Parkinson. 3.3 Menganalisa peranan hormon dalam manusia Nota • Membincang dan membentangkan dalam kumpulan kecil berkenaan : (a) hormon. (b) sistem endokrin. (c) keperluan sistem endokrin walaupun sudah wujud sistem saraf. otot licin – smooth muscles Murid dapat: • • • • melukis rajah skema yang menunjukkan arka refleks. memberikan contoh penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf. menyatakan maksud hormon. menyatakan maksud sistem endokrin. menyatakan keperluan sistem endokrin. arka refleks – reflex arc kelenjar endokrin – endocrine glands
 42. 42. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti pembelajaran (d) proses fisiologi yang tidak dikawal atur secara langsung oleh sistem saraf seperti kitar haid, perkembangan ciri-ciri seks sekunder, pertumbuhan dan lain-lain. Hasil Pembelajaran • • (e) sistem endokrin menjadi pelengkap kepada sistem saraf. Menjalankan aktiviti dalam kumpulan untuk melabel kelenjar utama dalam sistem endokrin. • Menamakan hormon utama yang dihasilkan oleh setiap kelenjar endokrin. • Memadankan hormon dan fungsinya dalam proses fisiologi berikut : (a) pembiakan. (b) pertumbuhan. (c) homeostasis. • Nota Perbendaharan Kata menyatakan proses fisiologi yang tidak dikawal atur secara langsung oleh sistem saraf. menerangkan bagaimana sistem endokrin menjadi pelengkap kepada sistem saraf. Kelenjar utama yang diperlukan : • hormon perangsang folikel • hormon menamakan hormon-hormon utama yang dirembes oleh peluteinan • estrogen setiap kelenjar endokrin. • progesteron menyatakan fungsi hormon yang • androgen terlibat dalam proses fisiologi • hormon tertentu. pertumbuhan • hormon perangsang tiroid • tiroksina • insulin • glukagon • hormon antidiuresis • adrenalina melabel kelenjar-kelenjar utama dalam sistem endokrin. 35
 43. 43. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti pembelajaran Hasil Pembelajaran . • Membincangkan bagaimana rembesan hormon boleh dikawalatur oleh: Nota Perbendaharan Kata menerangkan dengan ringkas pengawalaturan rembesan hormon . (a) hormon lain seperti hormon perangsang tiroid (TSH). (b) aras bahan tertentu seperti glukosa. (c) sistem saraf. Membincangkan penglibatan kedua- • dua sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas (melibatkan adrenalina). menerangkan dengan ringkas koordinasi yang melibatkan kedua-dua sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas. Membincang dan membentangkan dalam kumpulan kecil tentang perkara berikut : (a) kesan ketidakseimbangan hormon tiroksina, hormon pertumbuhan, hormon antidiuresis dan insulin. menyatakan kesan ketidakseimbangan hormon. ketidakseimbangan hormon – hormonal imbalance (b) penggunaan hormon untuk merawat diabetis melitus dan kekerdilan. 36 • • menyatakan kegunaan hormon dalam perubatan. kekerdilan – dwarfism
 44. 44. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti pembelajaran 3.4 Mensintesis konsep homeostasis dalam manusia. Membincangkan perkara berikut: (a) faktor fizikal – suhu badan dan tekanan darah (b) faktor kimia dalam darah – tekanan separa oksigen dan karbon dioksida, tekanan osmosis dan tahap gula. (c) keperluan mengekalkan keadaan fizikal dan kimia yang optimum bagi persekitaran dalam. (d) maksud homeostasis. Murid dapat: Merekabentuk dan menjalankan eksperimen yang menunjukkan kesan pengambilan kuantiti air yang berbeza ke atas penghasilan air kencing. Membincangkan perkara berikut: (a) hubungan di antara pengawalaturan tekanan osmosis dan penghasilan air kencing. (b) pembentukan air kencing. (c) hubungan antara pembentukan air kencing dan perkumuhan. Melukis dan melabel struktur berikut: (a) ginjal. (b) nefron. Hasil Pembelajaran • menerangkan keperluan untuk mengekalkan keadaan fizikal dan kimia yang optimum bagi persekitaran dalam. • Kawal atur faktor fizikal dan kimia persekitaran dalam menjadi keperluan untuk kemandirian. merekabentuk eksperimen untuk mengkaji kesan pengambilan kuantiti air yang berbeza ke atas penghasilan air kencing. • Perbendaharan Kata menyatakan maksud homeostasis. • Nota menghubungkait perubahan tekanan osmosis darah dengan penghasilan air kencing. • • menerangkan pembentukan air kencing. menghubungkait pembentukan air kencing dengan perkumuhan. kawal atur – regulation Tindakan pam natrium tidak perlu dibincangkan. 37
 45. 45. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti pembelajaran Hasil Pembelajaran Menonton simulasi komputer dan melukis rajah skema untuk proses pembentukan air kencing dan membincangkan proses berikut: (a) ultraturasan. (b) penyerapan semula. (c) rembesan. . Melukis rajah skema tindakan hormon antidiuresis (ADH) dan membincangkan perkara berikut: (a) proses pengosmokawalaturan oleh ginjal. (b) suap balik negatif dalam pengosmokawalaturan. • menghuraikan secara ringkas mekanisme pengosmokawalaturan. • meramalkan kesan kegagalan fungsi ginjal. Mengumpul maklumat dan membincangkan perkara berikut: (a) hemodialisis. (b) pendermaan dan pemidahan ginjal. Mengingat kembali, membincangkan dan melukis peta • konsep pelbagai mekanisme yang bersama-sama mengekalkan keadaan fizikal dan kimia organisma • dari segi: (a) aras gula darah. • (b) suhu badan. (c) tekanan separa oksigen dan karbon dioksida. (d) tekanan darah. 38 Nota . Menghuraikan pengawalaturan aras gula darah. menghuraikan pengawalaturan suhu badan. mengkonsepsikan homeostasis. Perbendaharan Kata
 46. 46. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran 3.5 Mengamalkan gaya hidup sihat Cadangan aktiviti pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Menunjukan gambar penagih dadah Murid dapat: dan alkohol, kemudian • menerangkan kesan membincangkan penyalahgunaan Hanya maklumat dadah dan alkohol. penyalahgunaan dadah dan ringkas yang alkohol kepada manusia. diperlukan. Membuat penyelidikan dan laporan berdasarkan: (a) kesan penyalahgunaan dadah • menerangkan faktor-faktor yang dan alkohol terhadap sistem membawa kepada saraf. penyalahgunaan dadah dan (b) faktor sosial yang menyumbang alkohol. ke arah penyalahgunaan dadah dan alkohol. • Menghadirkan diri dalam seminar penyalahgunaan dadah dan alkohol. Perbendaharan Kata penyalahgunaan dadah – drug abuse mengamalkan gaya hidup sihat. Mengambil bahagian dalam kempen antidadah dan alkohol. 39
 47. 47. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Cadangan aktiviti pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Objektif Pembelajaran 3.6 Memahami hormon tumbuhan Murid dapat: (a) • menyatakan maksud hormon tumbuhan. (b) hormon tumbuhan seperti auksin dan etilena. • memberi contoh hormon tumbuhan. (c) kesan auksin berdasarkan penemuan saintifik tentang fototropisme. • membuat inferens tentang kesan auksin ke atas gerak balas pertumbuhan. (d) peranan auksin dalam fototropisme dan geotropism. • menerangkan peranan auksin dalam gerak balas tropisme. (e) penggunaan hormon dalam pertanian. 40 Mengkaji dan membuat laporan: • menyatakan kegunaan hormon dalam pertanian. Perbendaharan Kata maksud hormon tumbuhan. Etilena juga dikenali sebagai etena. gerak balas – response
 48. 48. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0 PEMBIAKAN DAN PERTUMBUHAN Objektif Pembelajaran 4.1 Menganalisa pembentukan gamet Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Membincangkan perkara berikut tentang pembiakan: (a) keperluan untuk membiak. (b) dua jenis pembiakan. (c) keperluan dalam pembentukan gamet. Perbendaharaan kata Murid dapat : Mengkaji gambar rajah peringkatperingkat pembentukan sperma dan ovum. Nota menerangkan keperluan organisma untuk membiak.   menerangkan keperluan pembentukan gamet. menghuraikan pembentukan sperma dalam manusia.  menghuraikan pembentukan ovum dalam manusia.  Membiak – reproduce menyatakan jenis pembiakan.  Membandingkan pembentukan sperma dan ovum.  membandingkan pembentukan sperma dan ovum. 41
 49. 49. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran 4.2 Menganalisa peranan hormon dalam kitar haid Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran (a) maksud haid. (b) menghubungkait antara haid dan kitar haid. (c) kepentingan kitar haid. (d) hormon yang terlibat dalam kitar haid.   Mengkaji gambar rajah dan membincangkan kesan aras hormon ke atas: (a) perkembangan folikel. (b) pengovulan. (c) pembentukan korpus luteum. (d) ketebalan endometrium.  Membincang yang berikut: (a) sindrom prahaid. (b) putus haid.  Perbendaharaan kata Murid dapat : Mengkaji dan mentafsir graf berkaitan aras hormon semasa kitar haid. 42 Membincangkan yang berikut: Nota      menyatakan maksud haid. menghubungkaitkan haid dan kitar haid. menyatakan kepentingan kitar haid. menyatakan hormon yang terlibat dalam kitar haid. menerangkan peranan hormon dalam mengawalatur kitar haid. kitar haid – menstrual cycle menghubungkaitkan aras hormon dengan perkembangan folikel, proses pengovulan dan pembentukan korpus luteum. menghubungkaitkan aras hormon dengan perubahan ketebalan endometrium. menyatakan maksud sindrom prahaid. menyatakan maksud putus haid. sindrom prahaid – premenstrual syndrome (PMS) putus haid – menopause
 50. 50. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran 4.3 Memahami perkembangan awal zigot dalam manusia Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Mengunakan gambar rajah dan simulasi Murid dapat : komputer untuk membincangkan perkara berikut:  menghuraikan proses (a) pembentukan zigot. persenyawaan. (b) perkembangan awal zigot sebagai pembentukan satu bebola sel yang  menghuraikan secara ringkas kemudiannya menempel pada proses perkembangan awal dinding uterus. pembentukan zigot. (c) mengenalpasti morula dan blastosista daripada gambarajah  menamakan dua peringkat yang diberikan. utama dalam perkembangan (d) pembentukan kembar seiras, zigot sebagai persediaan untuk kembar tak seiras dan kembar penempelan. Siam.  menghuraikan proses pembentukan kembar. Menggambarkan pembentukan kembar seiras dan kembar tak seiras, serta memberi beberapa perbezaan antara mereka.  membandingkan kembar seiras dan kembar tak seiras.  Perbendaharaan kata persenyawaan – fertilisation Hanya huraian ringkas diperlukan. Penempelan – implantation tali pusat – umbilical cord kembar seiras – identical twins kembar tak seiras – fraternal twins nyatakan fungsi plasenta dalam perkembangan fetus.  Nota menerangkan kelebihan fetus mempunyai sistem peredaran darah yang terpisah dari sistem peredaran darah ibu. Membuat kajian dan laporan tentang : (a) fungsi plasenta dalam perkembangan fetus. (b) kelebihan fetus mempunyai sistem peredaran darah yang terpisah daripada sistem peredaran darah ibu. 43
 51. 51. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran 4.4 Menghargai sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat kajian dan laporan berkenaan: Hasil Pembelajaran    4.5 Mensintesiskan konsep pembiakan pada tumbuhan Memeriksa sekuntum bunga untuk mengenalpasti: Perbendaharaan kata Murid dapat :  (a) perancangan keluarga. (b) bank sperma. (c) permanian beradas. (d) persenyawaan in vitro. (e) ibu tumpang. (f) penyakit kelamin. Nota menerangkan sumbangan sains dan teknologi dalam pembiakan manusia. menerangkan isu moral yang berkaitan dengan aplikasi sains dan teknologi dalam pembiakan manusia. memberi pengertian tentang penyakit kelamin. memberikan contoh penyakit kelamin. permanian beradas – artificial insemination persenyawaan in vitro – in vitro fetilisation ibu tumpang – surrogate mother Murid dapat :  (a) bahagian-bahagian bunga. (b) struktur bunga yang menghasilkan sel pembiakan jantan dan sel pembiakan betina. mengenalpasti struktur jantan dan betina dalam bunga. debunga – pollen Melukis gambar rajah bagi menunjukkan peringkat-peringkat pembentukan : (a) debunga daripada sel induk debunga. (b) pundi embrio daripada sel induk pundi embrio. 44 pundi embrio – embryo sac   menghuraikan pembentukan debunga. menghuraikan pembentukan pundi embrio di dalam ovul. percambahan – germination
 52. 52. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menghuraikan secara ringkas perkara yang berlaku pada bahagian (a) dan (b). Hasil Pembelajaran  tiub debunga – pollen tube    menghuraikan pembentukan zigot. menghuraikan pembentukan nukleus triploid. mengkonsepsikan persenyawaan ganda dua. Membincang dan melukis peta konsep tentang persenyawaan ganda dua dalam tumbuhan berbunga.  menghubungkaitkan struktur buah dengan bahagian dalam bunga.  persenyawaan ganda dua – double fertilisation kulit biji – seed coat menerangkan kepentingan persenyawaan ganda dua dalam kemandirian tumbuhan berbunga. Memerhatikan struktur buah seperti mangga, kacang panjang serta menghubungkaitkan dengan bahagian-bahagian dalam bunga: (a) biji benih daripada ovul. (b) kulit biji benih daripada lapisan integumen. (c) buah daripada ovari. Membincangkan kepentingan persenyawaan ganda dua dalam kemandirian tumbuhan berbunga. Perbendaharaan kata menghuraikan pembentukan tiub debunga. Menjalankan aktiviti bagi memerhati percambahan debunga dalam larutan gula. Membincangkan perkara berikut : (a) pembentukan dua nukleus jantan daripada nukleus penjana. (b) pembentukan zigot. (c) pembentukan nukleus triploid. Nota 45
 53. 53. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran 4.6 Memahami pertumbuhan dalam organisma multisel Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan keperluan pertumbuhan. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan yang kecil tentang yang berikut : (a) pertumbuhan sebagai proses tak berbalik. (b) pertambahan bilangan sel. (c) pertambahan saiz sel. (d) pembezaan sel. Hasil Pembelajaran Nota Murid dapat :  menerangkan secara ringkas keperluan pertumbuhan pada organism.  Perbendaharaan kata pertumbuhan – growth tak berbalik – irreversible menerangkan maksud pertumbuhan. pembezaan sel – cell differentiation Mengkaji gambar rajah atau slaid tersedia untuk mengenal pasti zon pertumbuhan pada hujung akar dan hujung pucuk. 4.7 Memahami lengkung pertumbuhan Menjana idea berkenaan parameter yang sesuai digunakan dalam pengukuran pertumbuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji lengkung pertumbuhan organisma seperti bawang, jagung atau pokok keembung. 46 Murid dapat :  mengenalpasti parameter yang digunakan dalam pengukuran pertumbuhan.  menghuraikan lengkung pertumbuhan sigmoid pada organisma. Parameter yang boleh digunakan termasuk ketinggian, panjang, isipadu, jisim kering dan jisim segar. lengkung pertumbuhan – growth curve
 54. 54. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengkaji dan mentafsirkan data berkenaan pertumbuhan manusia dan seterusnya membincangkan perkara berikut : (a) bentuk lengkung pertumbuhan. (b) fasa pada lengkung pertumbuhan. (c) hubungan antara fasa pertumuhan dengan lengkung pertumbuhan. Hasil Pembelajaran  menerangkan bentuk lengkung pertumbuhan serangga. Membincangkan jenis pertumbuhan pada tumbuhan. Murid dapat :  menyatakan jenis pertumbuhan yang terdapat pada tumbuhan. Perbendaharaan kata menghubungkaitkan bentuk lengkung pertumbuhan dengan fasa pertumbuhan organisma. Mengkaji dan mentafsir lengkung pertumbuhan serangga dan menghubungkaitkan bentuk lengkungan dengan pertumbuhannya. 4.8 Memahami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan  Nota Menjalankan kajian lapangan bagi mengenalpasti tumbuhan yang mengalami pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Memeriksa slaid tersedia atau gambar rajah keratan rentas batang muda, batang tua, akar muda, akar tua dalam tumbuhan dikotiledon untuk mengenalpasti tisu primer dan tisu sekunder.  menamakan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder.  pertumbuhan primer – primary growth menyatakan kedudukan tisu yang terlibat dalam pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. 47
 55. 55. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat kajian dan laporan tentang perkara berikut : (a) menghubungkait pertumbuhan primer dengan ketinggian, sokongan dan pengangkutan bahan. (b) menghubungkait pertumbuhan sekunder dengan sokongan penambahan dan pengangkutan. (c) menyatakan kepentingan kambium vaskular dan kambium gabus dalam pertumbuhan sekunder. (d) membandingkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. (e) kepentingan ekonomi bagi tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. 48 Hasil Pembelajaran  menerangkan kepentingan pertumbuhan primer.  membanding dan membezakan antara tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dengan tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder.  menyatakan kepentingan ekonomi bagi tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Perbendaharaan kata menerangkan kepentingan pertumbuhan sekunder.  Nota pertumbuhan sekunder – secondary growth kambium gabus – cork cambium
 56. 56. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 TEMA : VARIASI DAN PEWARISAN BIDANG PEMBELAJARAN : Objektif Pembelajaran 1.0 PEWARISAN Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.1 Membincangkan perkara berikut Mensintesis berdasarkan contoh : konsep pewarisan (a) pewarisan berdasarkan eksperimen Mendel (b) ciri dan trait Mengkaji gambar rajah yang menunjukkan eksperimen kacukan monohibrid Mendel, kemudian membincangkan perkara berikut : (a) ciri dan trait dalam eksperimen Mendel. (b) faktor pewarisan yang menentukan ciri tertentu. (c) trait dominan dan resesif. (d) gen dan alel. (e) alel dominan dan alel resesif. (f) fenotip dan genotip. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Murid dapat: • menyatakan maksud pewarisan. Contoh : ciri : ketinggian trait : tinggi, rendah • membezakan antara trait dan ciri. • • • • • • • mengenalpasti ciri dan trait dalam eksperimen Mendel menyatakan faktor pewarisan yang menentukan ciri tententu. mengenalpasti trait dominan dan resesif. menerangkan gen dan alel. menerangkan alel dominan dan alel resesif. menyatakan maksud fenotip. menyatakan maksud genotip. ciri : warna trait : putih, merah pewarisan – inheritance ciri – characteristic faktor pewarisan – heredity factor 49
 57. 57. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran • • (g) (h) homozigot dan heterozigot, nisbah fenotip dan nisbah genotip generasi filial pertama dan generasi filial kedua. • • • (i) kepentingan meiosis I dalam pengasingan alel. menghubungkaitkan kombinasi alel yang dengan genotip. menghubungkaitkan fenotip pada genotip. menyatakan maksud homozigot dan heterozigot. menentukan nisbah fenotip generasi filial pertama dan generasi filial kedua. menentukan nisbah genotip generasi filial pertama dan generasi filial kedua. (j) maksud pewarisan monohibrid. • Menjalankan aktiviti menggunakan butang berwarna / kacang untuk menggambarkan Hukum Mendel Pertama. menyatakan maksud pewarisan monohybrid. • mengkonsepsikan Hukum Mendel Pertama. • Menyatakan maksud pewarisan dihibrid, Membincangkan Hukum Mendel Pertama sebagai Hukum Segregasi. Mengkaji rajah yang menunjukkan keputusan eksperimen kacukan dihibrid Mendel dan membincangkan perkara berikut : (a) maksud pewarisan dihibrid. 50 Nota Rajah skema seharusnya menunjukkan pengasingan alel dalam meiosis Perbendaharaan Kata
 58. 58. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata (b) kepentingan meiosis dari segi pengaturan bebas kromosom . Membincangkan Hukum Mendel Kedua sebagai Hukum Pengaturan Bebas. 1.2 Memahami pewarisan • Mengkonsepsikan Hukum Mendel Kedua. Murid dapat: • menyatakan sistem kumpulan darah ABO dan faktor Rhesus pada manusia, • menerangkan pewarisan kumpulan darah ABO pada Memeriksa lukisan mikrograf kromosom manusia. manusia dan : (a) menentukan bilangan kromosom . (b) menyusun pasangan homologus berdasarkan lokasi sentromer dan • Membezakan autosom dan saiz kromosom. (c) menentukan autosom dan kromosom seks. kromosom seks. • Mengenalpasti pelbagai Membandingkan kariotip manusia kariotip manusia normal dengan penghidap sindrom Down. Penggunaan segi empat Punnett diperlukan. Membincangkan : (a) kumpulan darah dan faktor Rhesus (faktor Rh). (b) pewarisan kumpulan darah ABO dalam manusia. Melukis rajah skema untuk menunjukkan perkara berikut: (a) menentukan jantina pada anak. • penentuan seks – sex determination Menerangkan penentuan seks anak, 51
 59. 59. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran (b) pewarisan terangkai seks bagi hemofilia dan buta warna. Hasil Pembelajaran • Menjelaskan dengan contoh pewarisan terangkai seks. Mengumpul maklumat dan membincangkan : (a) penyakit pewarisan seperti talasemia. .3 Memahami gen dan kromosom • Membincangkan tentang perkara berikut: (a) unit pewarisan. (b) kedudukan gen. Hanya ulasan ringkas diperlukan. Perbendaharaan kata pewarisan terangkai seks – sex – linked inheritance Murid dapat: Membina model asid deoksiribonukleik (DNA) dan membincangkan tentang perkara berikut : (a) struktur nukleotida. (b) struktur polinukleotida. (c) struktur DNA heliks ganda dua. Melukis rajah skema dan menghubungkaitkan trait dengan unit asas pewarisan dari segi: (a) kromosom kepada DNA. (b) DNA kepada gen. (c) gen kepada protein. (d) protein kepada trait organisma 52 Nota Menghuraikan penyakit pewarisan. • • menyatakan unit pewarisan. menyatakan kedudukan gen. • menghuraikan struktur asid deoksiribonukleik (DNA). • menghuraikan dalam istilah ringkas hubungkait trait dengan unit asas pewarisan. heliks ganda dua – double helix Penerangan tentang mekanisme sintesis protein tidak diperlukan.
 60. 60. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat kajian dan laporan tentang perkara berikut : (a) cap jari DNA. (b) projek genom manusia. (c) kajian potensi sel stem. (d) kejuruteraan genetik: (i) terapi gen. (ii) organisma yang diubahsuai secara genetic. (iii) penghasilan makanan yang diubahsuai secara genetik . (iv) ubat (penghasilan insulin). Hasil Pembelajaran • menerangkan secara ringkas kepentingan genetik kepada manusia sejagat. • menghuraikan aplikasi dan penyalahgunaan pengetahuan genetik. Nota Perbendaharaan kata cap jari DNA – DNA fingerprinting kejuruteraan genetik – genetic engineering Membincangkan implikasi perkara di atas terhadap manusia. Menjalankan aktiviti forum atau membahaskan isu di atas dari sudut etika dan isu moral. • membahaskan keperluan etika dan moral dalam pengunaan genetik. etika – ethics Mengunjungi pusat penyelidikan yang menjalankan kajian kejuruteraan genetik. 53
 61. 61. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 VARIASI Objektif Pembelajaran Membincangkan kepentingan variasi dalam organisma. Murid dapat :  menyatakan kepentingan variasi dalam organisma.  Membincangkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar berdasarkan graf.  Membandingankan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. 2.2 Memahami punca variasi Hasil Pembelajaran Menjalankan aktiviti bagi menyiasat variasi pada manusia dan mempersembahkan data secara grafik. 2.1 Memahami variasi dalam organisma Cadangan Aktiviti Pembelajaran  Membincangkan punca variasi dari segi: (a) faktor genetik. (b) faktor persekitaran. Murid dapat :   Membincangkan kesan faktor genetik pada variasi. 54 Nota Perbendaharaan kata variasi – variations menyatakan contoh variasi pada manusia. menyatakan jenis-jenis variasi. membandingkan variasi selanjar dan variasi tak selanjar. menyatakan faktor yang menyebabkan variasi. menerangkan kesan faktor genetik ke atas variasi. variasi selanjar – continuous variation variasi tak selanjar – discontinuous variation
 62. 62. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 5 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata Menjalankan aktiviti seperti main peranan atau membina model untuk menunjukkan proses penggabungan semula genetik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan faktor persekitaran yang berbeza ke atas variasi tumbuhan. menerangkan pengaruh faktor persekitaran ke atas variasi.  Membincangkan perkara berikut : (a) mutasi kromosom. (b) mutasi gen.  menerangkan kesan interaksi antara faktor genetik dan faktor persekitaran ke atas variasi. Murid dapat : menerangkan mutasi.  Membincangkan contoh mutasi dan mutagen. Membincangkan kepentingan variasi dalam kemandirian spesies. 2.3 Menghormati sesama manusia walaupun terdapat variasi  menerangkan kepentingan variasi dalam kemandirian spesies. Mengambil bahagian dalam permainan dan aktiviti kelab yang melibatkan individu dari pelbagai kaum. Murid dapat :  menerima hakikat kewujudan variasi di kalangan manusia. Menjalankan satu sketsa bagi menunjukkan rasa hormat kepada semua makhluk ciptaan Tuhan.  menghormati semua manusia di sekeliling kita . 55
 63. 63. PDF to Word

×