Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spesifikasi Kurikulum Kimia Ting. 5 BM

9,331 views

Published on

Spesifikasi Kurikulum Kimia Ting. 5 BM

Published in: Education
 • Be the first to comment

Spesifikasi Kurikulum Kimia Ting. 5 BM

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013
 2. 2. Buku Spesifikasi Kurikulum Kimia Tingkatan 5 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum SpecificationsForm 5 Chemistry terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel: 603-88889917Laman Web: http//www.moe.gov.myCetakan Pertama 2013© Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum© Curriculum Development Centre, 2007Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku inidalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lainkecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.
 3. 3. KANDUNGANRukun Negara iii Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 14Falsafah Pendidikan Kebangsaan iv Organisasi Kandungan 19Falsafah Pendidikan Sains Negara v TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIAKata Pengantar vi Bidang Pembelajaran: 1. Kadar tindak balas 20Pendahuluan 1 Bidang Pembelajaran: 2. Sebatian Karbon 26Matlamat dan Objektif 2 Bidang Pembelajaran: 3. Pengoksidaan dan Penurunan 44Kemahiran Saintifik 3 Bidang Pembelajaran: 4. Termokimia 52Kemahiran Berfikir 5 TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIASikap Saintifik dan Nilai Murni 12 Bidang Pembelajaran: 5. Bahan Kimia untuk Pengguna 59 iii
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmurannegara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sainsdan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebutberdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkanwarganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara. vii
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARASelaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologidengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. ix
 7. 7. PRAKATA Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakanAspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian dapat sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dandirealisasikan melalui kemajuan dan pembangunan sains dan pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat ini sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar negara Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia dalamdapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di peringkatberkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain di menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun 2015, iaituperingkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan teknologi. tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakanKurikulum Kimia direka bentuk bukan sahaja untuk dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru danmenyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasadan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi pengantar yang digunakan dalam pengajaran danberfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran pembelajaran sains dan matematik.dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasisemangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysiamenjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terimabangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya. kasih.Kurikulum Kimia bertujuan menghasilkan murid yang aktifmelalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan.Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luasdalam penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali daneksperimen. Justeru kurikulum Kimia menekankan pendekatan (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarahinkuiri, strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam Bahagian Pembangunan Kurikulumproses pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia xi
 8. 8. PENDAHULUAN Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asasPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah sains, menyediakan murid celik sains dan murid mampumemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajarandan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang, Sains Teras menengah atas direka bentuk untuk menghasilkanharmoni dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam murid celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikanFalsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah pengetahuan sains dalam membuat keputusan danrendah dan menengah dibangunkan dengan matlamat menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.membentuk individu seperti yang dihasrat. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yangMalaysia yang menuju ke arah status negara maju, perlu cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidangmewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golonganberilmu, berkemampuan membawa perubahan, berpandangan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sainsjauh, inovatif serta menyumbang kepada pembangunan sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara.dan teknologi dimasa hadapan. Selari dengan aspirasi ini,pembangunan warganegara yang kritis, kreatif dan Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam duaberketerampilan, bersifat terbuka dan berdaya saing dalam dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum.sains dan teknologi adalah diperlukan. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahunKurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk matasains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran Sains Teras. Spesifikasi kurikulum mengandungipelajaran sains teras adalah sains sekolah rendah, sains maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum,menengah rendah dan sains menengah atas. Mata pelajaran penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir, kemahiransains elektif ditawarkan di peringkat menengah atas dan terdiri saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dandaripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains Tambahan. pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. 1
 9. 9. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5MATLAMAT pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian.Matlamat kurikulum Kimia untuk sekolah menengah adalah 2. Memahami perkembangan dan kemajuan dalam bidangbertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan sains dan teknologi .kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam 4. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secarakehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.Pelajar yang telah mengikuti kurikulum Kimia sekolah 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologimenengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan serta bersedia memberi sumbangan kepadamereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam Kimia dan perkembangan sains dan teknologi.teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 6. Menilai maklumat berkaitan sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan.Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat 7. Mengamalkan dan menghayati sikap saintifik dan nilaiberbudaya sains dan teknologi yang prihatin, dinamik dan murni.progresif’, menghargai alam semula jadi dan berusaha 8. Menyedari kepentingan saling bergantung antaramemelihara dan memulihara persekitaran. hidupan serta pengurusan alam semulajadi demi kesinambungan hidup manusia sejagat.OBJEKTIF 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusiaKurikulum Kimia untuk sekolah menengah membolehkan sejagat.pelajar: 10. Menyedari bahawa penemuan sains adalah merupakan hasil usaha manusia berasaskan 1. Memperoleh pengetahuan tentang konsep dan prinsip kemampuan intelek dan mental untuk memahami sains dan teknologi serta menghubungkaitkan2
 10. 10. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 fenomena alam kearah mencapai kesejahteraan hidup Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi manusia sejagat. seperti berikut: 11. Mewujudkan kesedaran akan kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam Memerhatikan Menggunakan deria pendengaran, pemuliharaan dan pemeliharaannya. sentuhan, bau, rasa dan penglihatan untuk mengumpulkan maklumatKEMAHIRAN SAINTIFIK tentang objek dan fenomena.Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian Mengkelaskan Mengumpulkan objek atau fenomenamasalah. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, berdasarkan persamaan dankemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. perbezaan melalui pemerhatian.Kemahiran saintifik adalah penting untuk menjalankansebarang penyiasatan saintifik seperti menjalankan eksperimen Mengukur dan Membuat pemerhatian secaradan projek. menggunakan kuantitatif dengan menggunakan nombor nombor dan alat berunit piawai.Kemahiran saintifik merangkumi kemahiran proses sains dan Pengukuran menjadikan pemerhatiankemahiran manipulatif. lebih jitu.Kemahiran Proses Sains Membuat inferens Membuat kesimpulan awal dan menerangkan sesuatu peristiwaKemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan berasaskan pengalaman lalu atau datamurid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara terkumpul.bersistem. Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiranyang mudah kepada yang kompleks. 3
 11. 11. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Mengawal Mengenal pasti pembolehubah peristiwa berdasarkan pemerhatian pembolehubah dimanipulasikan, pembolehubah dan pengalaman yang lalu atau data bergerak balas dan pembolehubah yang boleh dipercayai. yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan, satu pembolehubahBerkomunikasi Menerima, memilih, menyusun dan dimanipulasikan untuk memerhatikan mempersembahkan maklumat atau hubungannya dengan pembolehubah idea dalam pelbagai bentuk seperti yang bergerak balas. Pada masa yang tulisan, lisan, jadual, graf atau model. sama pembolehubah yang lain dimalarkan.Menggunakan Memperihalkan perubahan parameterperhubungan seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, Membuat Membuat pernyataan umum tentangruang dan masa isipadu, berat dan jisim sesuatu objek Hipotesis hubungan antara pembolehubah yang dengan masa. difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.Mentafsirkan data Memberikan tafsiran tentang sesuatu Pernyataan ini boleh diuji untuk konsep dengan menyatakan perkara membuktikan kesahihannya. yang dilakukan dan diperhatikan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktivitiMendefinasi Memberi tafsiran tentang sesuatu untuk menguji sesuatu hipotesis,secara operasi konsep dengan menyatakan perkara mengumpulkan data, mentafsirkan yang dilakukan dan diperhatikan. data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu.4
 12. 12. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Kemahiran Manipulatif pembelajaran berfikrah. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir adalah asas kepadaKemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam pembelajaran berfikrah.penyiasatan sains yang membolehkan murid: Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bahan dengan betul. Aktiviti perlu disusun untuk memberi peluang kepada murid  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. untuk menggunakan kemahiran berfikir dalam  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat tepat. keputusan.  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul Kemahiran berfikir boleh dikategorikan kepada pemikiran kritis dan selamat dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatifKEMAHIRAN BERFIKIR mempunyai daya imaginasi yang tinggi, berupaya menjana idea yang inovatif dan asli, serta boleh mengubah suai idea danBerfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan produk yang sedia ada.individu menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dansikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami Strategi berfikir merupakan proses berfikir tahap tinggi yangdan mencorak alam sekeliling. melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Kebolehan untuk membentuk strategi berfikir merupakanmempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini matlamat akhir kepada proses berfikir.boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan 5
 13. 13. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Kemahiran Berfikir Kritis atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atauPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah bilangan.seperti yang berikut : Menyusun mengikut Menyusun objek atau maklumatMencirikan Mengenal pasti kriteria seperti keutamaan mengikut tertib berdasarkan ciri,sifat, kualiti dan unsur sesuatu kepentingan atau kesegeraan. konsep atau objek. Menganalisis Mengolah maklumat denganMembandingkan dan Mencari persamaan dan menghuraikannya kepadamembezakan perbezaan berdasarkan kriteria bahagian yang lebih kecil bagi seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur memahami sesuatu konsep atau sesuatu objek atau peristiwa. peristiwa serta mencari makna yang tersirat.Mengumpulkan dan Mengasingkan dan mengumpulkanmengelaskan objek atau fenomena kepada Mengesan Mengesan pandangan atau kumpulan masing-masing Kecondongan pendapat yang berpihak kepada berdasarkan kriteria tertentu atau menentang sesuatu. seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau Menilai Membuat pertimbangan tentang sifat sepunya. sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan buktiMembuat urutan Menyusun objek dan maklumat atau dalil yang sah. mengikut tertib berdasarkan kualiti6
 14. 14. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu kajian yang berdasarkan sesuatu peristiwa berdasarkan kepada sesuatu hipotesis. pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang bolehKemahiran Berfikir Kreatif dipercayai.Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif Mengitlakkan Membuat pernyataan umumadalah seperti yang berikut : terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulanMenjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan berdasarkan pemerhatian ke atas dengan sesuatu perkara. sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk Membuat gambaran Membuat tanggapan atau mencari sesuatu struktur atau mental membayangkan sesuatu idea, corak hubungan. konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang atau tidak benar untuk berasingan untuk menghasilkan menerangkan sesuatu peristiwa satu gambaran menyeluruh dalam atau pemerhatian. bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak. 7
 15. 15. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum Strategi Berfikir tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang benar bagi menerangkan sesuatu berikut : perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan Mengkonsepsikan Membuat pengitlakkan ke arah kesahihannya. membina pengertian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifikMenganalogikan Membentuk kefahaman tentang sepunya yang saling berhubung sesuatu konsep yang kompleks kait. atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang Membuat Memilih satu alternatif mudah atau maujud yang keputusan penyelesaian yang terbaik mempunyai ciri yang serupa. daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagiMereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru mencapai matlamat yang atau melakukan pengubahsuaian ditetapkan. kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat terancang. masalah secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.8
 16. 16. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangtersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran Kemahiran Berfikiryang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yangdigunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik,rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir Kritis Kreatifkritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jikaseseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara  Mencirikan  Menjana ideainduktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan  Membandingkan  Menghubungkait & membezakan  Membuattentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.  Mengumpulkan & inferens mengelaskan  Meramalkan MenaakulPenguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB)  Membuat urutan  Membuatmelalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh  Menyusun hipotesis mengikut  Mensintesiskandikembangkan melalui peringkat berikut : keutamaan  Mengitlakan 1. KBSB diperkenalkan.  Menganalisis  Membuat 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.  Mengesan gambaran kecondongan mental 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.  Menilai  Menganalogikan 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan  Membuat  Mereka cipta diperkembangkan dengan bimbingan guru. kesimpulan 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain Strategi Berfikir untuk mencapai tugasan berfikir.  Mengkonsepsikan  Membuat keputusanPenerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam  Menyelesaikansains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran masalahBerfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Rajah 1 : Model KBSB dalam SainsPembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999). 9
 17. 17. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5 Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir SainsPerkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Prosessains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakanKemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Mengumpulkan dan mengelaskanmencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuatkeputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental Mengukur dan Menghubungkaitkanyang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan menggunakan nombor Membandingkan dan membezakansistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersamadengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin Membuat inferens Menghubungkaitkankeupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Membandingkan dan membezakan MenganalisisUntuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu Membuat inferensmenguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiranberfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses Meramalkan Menghubungkaitkansains adalah seperti berikut : Membuat gambaran mentalKemahiran Proses Kemahiran Berfikir Menggunakan Membuat urutanSains perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan dan masaMemerhatikan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis10
 18. 18. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Kemahiran Proses Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Kemahiran BerfikirSains Sains Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Mengitlakkan Menilai Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMendefinisi secara Menghubungkaitkanoperasi Menganalogikan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Membuat gambaran mental Berfikir dan Kemahiran Saintifik Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. DalamMengawal pemboleh Mencirikan kurikulum ini,hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secaraubah Membandingkan dan membezakan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan Menghubungkaitkan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran Menganalisis saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama denganMembuat hipotesis Mencirikan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni Menghubungkaitkan dan sikap saintifik. Membandingkan dan membezakan Menjana idea Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan Membuat hipotesis pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran Meramalkan berfikir dan kemahiran saintifik serta penerangannya. Mensintesiskan 11
 19. 19. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Contoh :  Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.Hasil Pembelajaran: Membanding dan membeza unsur-unsur  Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara logam dan unsur-unsur bukan logam. untuk memahami alam.  Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersihKemahiran berfikir: Membanding dan membeza dan sihat.  Menghargai keseimbangan alam semula jadi.Penerangan:  Berhemah tinggi dan hormat –menghormati.Untuk mencapai hasil pembelajaran tersebut, pengetahuan  Menghargai sumbangan sains dan teknologi.mengenai ciri-ciri dan kegunaan logam dan bukan logam dalam  Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.kehidupan seharian dipelajari melalui aktiviti membandingkan  Berfikiran kritikal dan analitis.dan membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan  Luwes dan berfikiran terbuka.dan membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan  Baik hati dan penyayang.mengenai unsur-unsur logam dan unsur-unsur bukan logam  Bersikap objektif.  Sistematik.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI  Bekerjasama.  Adil dan saksama.Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan  Berani mencuba.nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk  Berfikir secara rasional.adalah seperti berikut :  Yakin dan berdikari.  Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.  Rajindan tabah.12
 20. 20. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku Berikut adalah contoh hasil pembelajaran yang berkaitanmengikut peringkat berikut : dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan sikap saintifik dan nilai murni.  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni.  Memberi penekanan kepada sikap dan nilai murni. Contoh :  Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai Tahun: Tingkatan 5 murni. Bidang Pembelajaran: 1. Kadar Tindak BalasPeringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancangaktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan Objektif Pembelajaran: 1.4 Mempraktikkan pengetahuansikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan saintifik untuk kehidupan berkualitiberterusan. Sebagai contoh, semasa pengajaran yangmelibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid Hasil Pembelajaran: Murid dapat mengaplikasidan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara pengetahuan tentang faktor yangberhati-hati, bekerjasama dan jujur. mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti harian danPerancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengambil pendekatanmengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni penyelesaian masalah sertasemasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil membuat keputusan yangpembelajaran dan cadangan aktiviti yang boleh memberi ruang rasional.untuk menyemai sikap tersebut. 13
 21. 21. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5Aktiviti Menjalankan aktiviti harian yang Penerapan Unsur PatriotismePembelajaran berkaitan dengan faktor yangyang dicadangkan: mempengaruhi kadar tindak balas. Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan dikalangan murid bagi Mengumpul dan mentafsir data meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. tentang sumbangan ahli sains Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, kekayaan dalam meningkatkan kualiti hidup. dan kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita, semangat cintai negara dapat Menjalankan aktiviti penyelesaian dikukuhkan. masalah berkaitan kadar tindak balas dalam bidang sains dan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN teknologi melalui kajian dan eksperimen. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrahSikap saintifik dan Mensyukuri dan menghargai adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahirannilai murni: sumbangan sains dan teknologi. dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran Mempunyai pemikiran yang kritis berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan dan kreatif. pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.Aktiviti yang Jujur dan tepat dalam merekod dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat dan mengesahkan data. mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi14
 22. 22. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuaimasalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiridilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran terbimbing.yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan,penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap Konstruktivismesaintifik. Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu cuma bila mereka membina pemahamanPendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:Penemuan Inkuiri  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan ideapembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula ideabermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu mereka.fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dansifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku pengalaman serta membuat refleksi.apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh muridsendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan Sains, Teknologi dan Masyarakat.menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulansendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapatkonsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupandan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalamini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan Pendekatantidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif 15
 23. 23. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalamkurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran Kaedah Pengajaran dan Pembelajaransains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isusains dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehteknologi dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran danteknologi serta implikasi kepada masyarakat. pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedahPembelajaran Kontekstual pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalamPembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Walaubagaimanapun,dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar guru boleh mengubahsuaikan cadangan pengalamansecara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan pembelajaran jika perlu.pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapatkontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sainsseperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. yang tidak menarik akan membosankan murid dan seterusnya mempegaruhi pencapaian murid dalam sains. PenentuanPembelajaran Masteri kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenisPembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Dimemastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan danyang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip pakar rujuk bidang pengajarannya, guru juga berperananbahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. GuruPeluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan dikadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlusebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.16
 24. 24. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan - Menentukan langkah menjalankan eksperimen,kecerdasan yang berbeza. kaedah mengumpulkan data dan menganalisis dataBerikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah  Menjalankan eksperimenpengajaran dan pembelajaran.  Mengumpulkan dataEksperimen  Menganalisis dataKaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan  Mentafsirkan datadalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melaluipenyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu  Membuat kesimpulansecara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan  Membuat pelaporankemahiran berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiranmanipulatif. Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluangSecara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangkaadalah seperti berikut: cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana  Mengenal pasti masalah membentangkan hasil eksperimen mereka.  Membuat hipotesis Perbincangan  Merancang eksperimen Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan - Mengawal pembolehubah sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan 17
 25. 25. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk Lawatan dan Penggunaan Sumber Luarmempamer kebolehan diri. Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat sepertiSimulasi zoo, muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau danAktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh kilang. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian bolehsimulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan danpenggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melaluisesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perluyang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasayang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuatkeputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau Penggunaan Teknologikeadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyaidan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi sepertiProjek televisyen, radio, video, komputer dan internet, pengajaran danAktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yangmasa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaranyang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Simulasi danlaporan, artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentukdan murid lain. Kerja projek menggalakkan perkembangan perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi sepertikemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan pemprosesan perkataan (word processers) , perisianmasa dan pembelajaran kendiri. persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah18
 26. 26. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis danmempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen Secara am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutandan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran daripada mudah kepada yang lebih kompleks.sains berkesan. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalamORGANISASI KANDUNGAN perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perluKurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HPSetiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran secara bersepadu mengikut susunan dalam Huraian Sukatan(BP). Setiap BP mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran Pelajaran.(OP). OP mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadanganHP ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop danPeringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui, kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Cadangan Aktivitimemahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktivitimenilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, yang perlu dijalankan bagi mencapai HP yang berkaitan. Satumenghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebihmensyukuri, mendalami dan mengamalkan. HP dalam domain hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satuafektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran.dicadangkan. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni perlu Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengandijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaanuntuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktivitidan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkandalam aktiviti pembelajaran. mutu pengajaran dan pembelajaran sains. 19
 27. 27. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIABIDANG PEMBELAJARAN : 1. KADAR TINDAK BALAS Objektif Perbendaharaan Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran kata1.1 Membincangkan: Murid boleh: Kadar tindak balas Bahan tindakMenganalisis (a) maksud kadar tindak balas,  menyatakan maksud pada masa tertentu balas- reactantkadar tindak (b) contoh tindak balas yang berlaku kadar tindak balas, dikenali jugabalas dengan cepat,  mengenal pasti sebagai kadar Hasil tindak (c) contoh tindak balas yang berlaku perubahan yang dapat tindak balas balas- product dengan perlahan. diperhatikan pada bahan seketika. atau hasil tindak balas Kadar tindak Menjalankan perbincangan untuk untuk menentukan kadar balas- rate of mengenalpasti perubahan yang dapat tindak balas, reaction diperhatikan pada bahan tindak balas  menentukan kadar tindak atau hasil tindak balas dan menentukan balas purata, Perubahan yang kadar tindak balas serta kaedah  menentukan kadar tindak dapat pengukurannya. balas pada masa tertentu diperhatikan- daripada graf, observable Menjalankan aktiviti tindak balas antara  menyelesaikan masalah change zink dengan asid, seterusnya melukis penghitungan berkaitan graf untuk menghitung kadar tindak dengan kadar tindak balas purata dan kadar tindak balas balas purata, pada masa tertentu.  menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan20
 28. 28. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KADAR TINDAK BALAS Objektif Perbendaharaan Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran kata Mengadakan aktiviti menyelesaikan dengan kadar tindak masalah penghitungan berkaitan balas pada masa dengan kadar tindak balas. tertentu.1.2 Membincangkan faktor-faktor yang Murid boleh: Dengan Mangkin- catalystMensintesis mungkin mempengaruhi kadar tindak  merekabentuk eksperimen- menggunakanfaktor-faktor balas. eksperimen untuk mengkaji contoh, bincangkan Penguraian –yang faktor-faktor yang makna dan sifat- decompositionmempengaruhi Merekabentuk dan menjalankan aktiviti mempengaruhi kadar tindak sifat mangkin.kadar tindak untuk mengkaji faktor yang balas,balas mempengaruhi kadar tindak balas,  memberi contoh-contoh Saiz bahan tindak seperti saiz bahan tindak balas, tindak balas yang balas mempunyai kepekatan, suhu dan mangkin. dipengaruhi oleh saiz bahan hubungkait dengan tindak balas, kepekatan, jumlah luas Tindak balas yang dicadangkan: suhu dan mangkin, permukaan. (a) Tindak balas antara kalsium  menerangkan bagaimana karbonat , CaCO3 dengan asid setiap faktor mempengaruhi hidroklorik, HCl, kadar tindak balas, (b) Tindak balas antara natrium  menjelaskan bagaimana tiosulfat, Na2S2O3 dengan asid faktor- faktor yang sulfurik, H2SO4, mempengaruhi kadar tindak (c) Penguraian hidrogen peroksida, balas diaplikasikan dalam 21
 29. 29. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KADAR TINDAK BALAS Objektif Perbendaharaan Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran kata H2O2 dengan kehadiran kehidupan harian dan dalam mangkin. proses industri,  menyelesaikan masalah Melihat simulasi komputer untuk yang melibatkan faktor-faktor mengkaji bagaimana pergerakan dan yang mempengaruhi kadar pelanggaran zarah-zarah dalam tindak balas. sesuatu tindak balas dipengaruhi oleh suhu, saiz bahan tindak balas, tekanan, kepekatan dan mangkin. Mengumpul dan mentafsir data untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas seperti: (a) pembakaran arang (b) penyimpanan makanan dalam peti sejuk. (c) memasak makanan dalam periuk tekanan (d) penghasilan ammonia, asid sulfurik dan asid nitrik dalam22
 30. 30. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KADAR TINDAK BALAS Objektif Perbendaharaan Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran kata industri. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar tindak balas.1.3 Menjalankan simulasi berikut: Murid boleh: PerlanggaranMensintesiskan (a) pergerakan dan perlanggaran  menghubungkaitkan tindak berkesan-idea tentang zarah-zarah dalam tindak balas balas dengan tenaga yang effective collisionteori kimia terhasil daripadaperlanggaran (b) pergerakan dan perlanggaran pergerakan dan Tenaga zarah-zarah dalam tindak balas perlanggaran berkesan, pengaktifan – yang dipengaruhi oleh suhu, saiz  menerangkan tenaga activation energy bahan tindak balas, tekanan, pengaktifan, kepekatan dan mangkin.  melakar dan menerangkan Frekuensi- gambar rajah profil tenaga, frequency Mengumpulkan , mentafsirkan data dan  menghubungkaitkan membincangkan perkara berikut: frekuensi perlanggaran Rajah profil (a) perlanggaran berkesan dengan kadar tenaga- energy (b) perlanggaran berkesan tindak balas, profile diagram (c) tenaga pengaktifan  menghubungkaitkan (d) frekuensi perlanggaran frekuensi perlanggaran (e) frekuensi perlanggaran berkesan berkesan dengan faktor- 23
 31. 31. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 1. KADAR TINDAK BALAS Objektif Perbendaharaan Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran kata (f) gambar rajah profil tenaga. faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, Menjalankan perbincangan untuk  menerangkan bagaimana mengkonsepsikan teori perlanggaran. faktor tertentu mempengaruhi perlanggaran zarah-zarah dalam sesuatu tindak balas.1.4 Menjalankan beberapa aktiviti Murid boleh:Mempraktikkan kehidupan harian yang berkaitan  mengaplikasikanpengetahuan dengan faktor-faktor yang pengetahuan tentang faktor-saintifik untuk mempengaruhi kadar tindak balas. faktor yang mempengaruhimeningkatkan kadar tindak balas dalamkualiti kehidupan Mengumpul dan mentafsirkan data aktiviti kehidupan harian, tentang sumbangan ahli sains dalam  mengambil pendekatan meningkatkan kualiti kehidupan. penyelesaian masalah dan membuat keputusan rasional Menjalankan aktiviti penyelesaian berdasarkan penyelidikan. masalah yang melibatkan kadar tindak balas dalam bidang teknologi sains melalui eksperimen dan penyelidikan.24
 32. 32. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5TEMA : INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIABIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata2.1 Mengumpul dan mentafsir data tentang Murid boleh : Istilah ‘organik’ Tepu – saturatedMemahami berikut:  menyatakan maksud sebatian sepatutnya tidaksebatian karbon (a) maksud sebatian karbon, karbon, terhad kepada Tak tepu – (b) maksud sebatian organik dari  menyatakan sebatian karbon sebatian karbon unsaturated segi sumber, kandungan dan boleh dikelaskan kepada dua yang diperolehi dari hasil pembakarannya, kumpulan, iaitu, sebatian organisma hidup Pembakaran - (c) maksud hidrokarbon, termasuk organik dan sebatian tak sahaja. combustion hidrokarbon tepu dan organik, hidrokarbon tak tepu,  menyatakan maksud sebatian (d) sumber-sumber hidrokarbon, organik, (e) contoh-contoh sebatian organik  memberikan contoh sebatian dan sebatian tak organik. karbon organik dan sebatian karbon tak organik, Menjalankan aktiviti untuk  menyatakan maksud mengenalpasti hasil pembakaran hidrokarbon, sebatian organik, iaitu, karbon dioksida  menyenaraikan sumber- dan air. sumber hidrokarbon,  mengenalpasti hasil pembakaran sebatian karbon organik. 25
 33. 33. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata2.2 Mengumpul dan mentafsir data tentang Murid boleh: Metana boleh Alkana rantaiMenganalisis berikut:  menyatakan maksud alkana, dijadikan contoh lurus – straight-alkana (a) maksud alkana.  menyatakan maksud formula untuk tindakbalas chain alkane (b) maksud formula struktur. struktur, pembakaran dan  mendeduksikan formula tidakbalas Penukargantian – Menjalankan aktiviti membina model molekul sepuluh ahli pertama penukargantian. substitution molekul dan melukis formula struktur alkana, sepuluh ahli pertama alkana rantai  melukis formula struktur bagi lurus. sepuluh ahli pertama alkana rantai lurus, Membina jadual untuk menunjukkan  mendeduksikan formula am nama, formula molekul, formula struktur alkana, dan sifat fizik sepuluh ahlli pertama  menamakan sepuluh ahli alkana rantai lurus. pertama alkana,  menghubungkaitkan Mengumpul dan mentafsir data tentang perubahan sifat fizik alkana berikut: dengan pertambahan bilangan (a) sifat fizik alkana, iaitu, takat atom karbon dalam molekul lebur dan takat didih, alkana, ketumpatan, keadaan fizikal  menerangkan kesan pada suhu bilik, keterlarutan pertambahan bilangan atom26
 34. 34. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanPembelajaran Kata dalam air dan kekonduksian karbon dalam molekul alkana elektrik. terhadap takat didihnya, (b) sifat kimia alkana, iaitu,  menghuraikan pembakaran tindakbalas pembakaran dan lengkap dan pembakaran tak tindak balas penukargantian lengkap alkana, dengan halogen.  menghuraikan tindakbalas penukargantian alkana, Membincangkan:  menulis persamaan kimia bagi (a) hubungkait antara perubahan tindakbalas pembakaran dan sifat fizik dengan pertambahan tindakbalas penukargantian bilangan atom karbon dalam metana, molekul alkana.  menghuraikan bagaimana (b) kesan pertambahan bilangan metana memberi kesan dalam atom karbon dalam molekul kehidupan seharian. alkana terhadap takat didihnya. (c) pembakaran lengkap dan pembakaran tak lengkap alkana. (d) tindakbalas penukargantian bagi alkana. Menulis persamaan kimia bagi 27
 35. 35. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata tindakbalas pembakaran dan tindakbalas penukargantian bagi metana. Membincangkan bahawa penguraian bahan organik menghasilkan metana dan bagaimana ia boleh menyebabkan kebakaran di tempat pembuangan sampah dan paya bakau.2.3 Mengumpul dan mentafsir data tentang Murid boleh: Terhad kepada tiga Penambahan –Menganalisis maksud alkena.  menyatakan maksud alkena, ahli pertama alkena. additionalkena.  mendeduksikan formula Menjalankan aktiviti membina model molekul sembilan ahli Heksena atau Kejelagaan – molekul dan melukis formula struktur pertama alkena, sikloheksena boleh sootiness sembilan ahli pertama alkena rantai  mendeduksikan formula am digunakan. lurus dengan satu ikatan ganda dua. alkena,  menamakan sembilan ahli Membina jadual yang menunjukkan pertama alkena, nama, formula molekul, formula struktur  melukis formula struktur dan sifat fizik bagi sembilan ahli sembilan ahli pertama alkena pertama alkena rantai lurus. rantai lurus,28
 36. 36. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanPembelajaran Kata  menghubungkaitkan Mengumpul dan mentafsir data tentang: perubahan sifat fizik alkena (a) sifat fizik alkena, iaitu, takat dengan pertambahan lebur dan takat didih, bilangan atom karbon dalam ketumpatan, keadaan fizikal molekul alkena, pada suhu bilik, keterlarutan  menerangkan kesan dalam air dan kekonduksian pertambahan bilangan atom elektrik, karbon dalam molekul alkena (b) sifat kimia alkena, iaitu, terhadap takat didihnya, pembakaran, tindakbalas  menghuraikan sifat kimia penambahan dan alkena, pempolimeran.  membanding dan membezakan alkana dan Membincangkan : alkena, (a) hubungkait antara perubahan  menghubungkait kereaktifan sifat fizik alkena dengan tindak balas alkana dan pertambahan bilangan atom alkena dengan ikatannya, karbon dalam molekul alkena,  mengitlak ciri-ciri siri homolog (b) bagaimana pertambahan berdasarkan alkana dan bilangan atom karbon dalam alkena. molekul alkena terhadap takat 29
 37. 37. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata didih alkena, (c) pembakaran alkena, (d) tindakbalas penambahan alkena, (e) pempolimeran alkena. Menulis persamaan kimia bagi tindakbalas pembakaran, tindakbalas penambahan, dan tindakbalas pempolimeran alkena. Mengkaji tindakbalas penambahan alkena melalui simulasi komputer. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat alkana dan alkena yang sepadan seperti heksana, C6H14, dan heksena, C6H12, dari segi: (a) kejelagaan nyalaan, (b) tindakbalas dengan air bromin, Br2 .30
 38. 38. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata (c) tindakbalas dengan larutan kalium manganat (VII) berasid, KMnO4 . Membandingkan secara kualitatif, kejelagaan nyalaan semasa pembakaran alkana dan alkena yang sepadan. Menjalankan perbincangan untuk mengitlak sifat-sifat siri homolog dari segi mempunyai formula umum yang sama, boleh dihasilkan melalui kaedah yang sama, perubahan sifat fizik yang seragam dan sifat kimia yang sama.2.4 Membina model dan melukis pelbagai Murid boleh: SistemMensintesiskan formula struktur yang mungkin bagi  membina pelbagai formula penamaanidea isomerisme sesuatu alkana dan alkena. struktur bagi sesuatu alkana IUPAC – IUPAC dan alkena, nomenclature Membina jadual yang menunjukkan  menerangkan maksud nama dan formula kumpulan alkil. isomerisme, (a)Contoh isomer 31
 39. 39. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata  menggunakan sistem tidak termasuk Membincangkan konsep isomerisme. penamaan IUPAC untuk sebatian karbon menamakan isomer. siklik Membincangkan tentang kewujudan (b)Contoh alkana isomer. dan alkena tidak melebihi lima Melukis dan menamakan formula atom karbon. struktur bagi isomer alkana dan alkena. Mengkaji isomerisme melalui model atau simulasi komputer.2.5 Menjalankan aktiviti untuk merumuskan Murid boleh: KumpulanMenganalisis formula am alkohol dan mengenalpasti  menyatakan formula am berfungsi –alkohol kumpulan berfungsinya. alkohol, functional group  mengenalpasti kumpulan Membina jadual untuk menunjukkan berfungsi alkohol, Bau – odour nama dan formula molekul empat ahli  menyenaraikan formula pertama alkohol. molekul dan nama empat ahli Penapaian – pertama alkohol, fermentation Menjalankan aktiviti melukis pelbagai  melukis formula struktur formula struktur yang mungkin bagi isomer bagi propanol Penyulingan –32
 40. 40. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanPembelajaran Kata empat ahli pertama alkohol dan (C3H7OH ) dan butanol distillation menamakan isomernya. (C4H9OH ),  menamakan isomer bagi Kemeruapan - Mengumpul dan mentafsir data tentang propanol dan butanol volatility penghasilan etanol dalam industri. menggunakan sistem penamaan IUPAC, Pendehidratan - Menjalankan aktiviti penyediaan etanol  menerangkan pembuatan dehydration melalui proses penapaian dan etanol secara industri, penyulingan di dalam makmal.  menghuraikan penyediaan etanol dalam makmal. Mengumpul dan mentafsir data tentang  menyatakan sifat fizik etanol, sifat fizik etanol ( C2H5OH ), iaitu,  menghuraikan sifat kimia warna, bau, takat didih, keadaan fizikal etanol, pada suhu bilik, kemeruapan dan  meramal sifat kimia bagi ahli keterlarutan. alkohol yang lain,  menjelaskan dengan contoh Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kegunaan alkohol dalam sifat kimia bagi etanol berdasarkan: kehidupan seharian, (a) Pembakaran,  menghuraikan kesan (b) Pengoksidaan, penyalahgunaan alkohol. (c) pendehidratan. 33
 41. 41. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Kata Menulis persamaan kimia bagi kesemua tindakbalas di atas yang melibatkan etanol, propanol dan butanol. Menjalankan aktiviti untuk meramal sifat kimia bagi ahli alkohol yang lain. Mengumpul dan mentafsir data tentang: (a) kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian, (b) kesan penyalahgunaan alkohol.2.6 Menjalankan aktiviti untuk merumuskan Murid boleh:Menganalisis formula am asid karboksilik dan  menyatakan formula am asidasid karboksilik mengenalpasti kumpulan berfungsinya. karboksilik,  mengenalpasti kumpulan Membina jadual untuk menunjukkan berfungsi asid karboksilik, nama dan formula molekul empat ahli  menyenaraikan nama dan pertama asid karboksilik serta melukis formula molekul empat ahli formula strukturnya. pertama asid karboksilik,34
 42. 42. SPESIFIKASI KURIKULUM KIMIA TINGKATAN 5BIDANG PEMBELAJARAN : 2. SEBATIAN KARBON Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanPembelajaran Kata  melukis formula struktur Mengumpul dan mentafsir data tentang empat ahli pertama asid penyediaan asid etanoik ( CH3COOH ) karboksilik dan di dalam makmal. menamakannya menggunakan sistem Mengumpul dan mentafsir data tentang penamaan IUPAC, sifat fizik asid etanoik, iaitu, warna, bau,  menghuraikan penyediaan takat didih, keadaan fizikal pada suhu asid etanoik dalam makmal, bilik dan keterlarutan dalam air.  menyatakan sifat fizik asid karboksilik, Menjalankan aktiviti untuk mengkaji  menyatakan tindak balas kimia sifat kimia asid etanoik melalui tindak asid etanoik dengan bahan balas dengan : kimia yang lain, (a) bes  meramal sifat kimia bagi ahli (b) karbonat logam asid karboksilik yang lain, (c) logam  menjelaskan dengan contoh (d) alkohol kegunaan asid karboksilik dalam kehidupan seharian. Menjalankan aktiviti menulis persamaan kimia bagi tindak-tindak balas di atas yang melibatkan asid propanoik, 35

×