Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sains tingkatan 3

28,776 views

Published on

 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Sains tingkatan 3

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TINGKATAN 3 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011
 2. 2. Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 3 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form3 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http://www.moe.gov.myCetakan Pertama 2011© Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum© Curriculum Development Centre, 2003Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandunganbuku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.
 3. 3. KANDUNGAN Muka SuratRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiFalsafah Sains Negara ixPrakata xiPengenalan 1Matlamat dan Objektif 2Kemahiran Saintifik 3Kemahiran Berfikir 5Sikap Saintifik dan Nilai Murni 11Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 13Organisasi Kandungan 17Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup 18 Jirim dalam Alam 38 Tenaga dalam Kehidupan 42 Astronomi dan Penerokaan Angkasa Lepas 54Panel Penterjamah 58
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk• mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;• memelihara satu cara hidup demokratik;• mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;• menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;• membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 5. 5. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vii
 6. 6. Selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan, pendidikan sains diMalaysia memupuk budaya Sains danTeknologi dengan memberi tumpuankepada perkembangan individu yangkompetitif, dinamik, tangkas danberdaya tahan serta dapat menguasaiilmu sains dan ketrampilan teknologi ix
 7. 7. PRAKATASains dan teknologi memainkan peranan yang kritikal dalam Murid juga diberi peluang yang lebih untuk terlibat dalammerealisasikan aspirasi Malaysia untuk menjadi sebuah penyiasatan saintifik melalui aktiviti amali dan eksperimen.negara maju. Oleh kerana sains merupakan antara Pendekatan inkuiri, penerapan kemahiran berfikir, strategipenyumbang utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan berfikir dan pembelajaran berfikrah perlu ditekankan melaluisains dan teknologi, maka penyediaan pendidikan sains yang proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah dicadangkanberkualiti dari peringkat awal proses pendidikan adalah kandungan dan konteks yang dipilih perlulah berdasarkansangat penting untuk menghasilkan bangsa yang kesesuaian kepada murid agar minat kepada mata pelajaranberpengetahuan dan mampu berdaya saing di arena ini meningkat.antarabangsa. Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakanKurikulum sains sekolah Malaysia bertujuan untuk sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran danmemperkembangkan penguasaan ilmu sains dan kemahiran pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 1.serta penerapan sikap saintifik terhadap sains di kalangan Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysiamurid. Sains untuk sekolah menengah menyediakan peluang dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik diuntuk murid memperoleh ilmu dan kemahiran saintifik dan peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahunmemperkembangkan kemahiran menyelesai masalah dan 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysiamembuat keputusan untuk membolehkan murid menangani disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuancabaran kehidupan harian. Seperti subjek lain dalam membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengankurikulum sekolah menengah, Sains bertujuan menanam nilai perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalammurni dan cinta kepada negara dalam membangunkan insan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.yang menyeluruh yang berupaya untuk menyumbang ke arahkeharmonian dan kemakmuran negara dan rakyatnya. Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran MalaysiaPenggunaan teknologi ditekankan dalam pengajaran dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terimapembelajaran sains dan matematik. Pengajaran dan kasih.pembelajaran sains digabungkan dengan penggunaanteknologi seperti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)dan perisian dinamik akan memberi lebih ruang dan peluangkepada murid untuk meneroka dan mendalami konsep sainsyang dipelajari. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan (DATO’ IBRAHIM BIN MOHAMAD)peluang untuk murid berkomunikasi secara saintifik bukan Pengarahsahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari Bahagian Pembangunan Kurikulumnegara lain, dan dalam proses tersebut menjadikan Kementerian Pelajaran Malaysiapembelajaran sains lebih menarik dan menyeronokkan. xi
 8. 8. PENGENALAN menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains diSeperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan, peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untukpendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celikmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains,bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum sainssekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains padamenghasilkan insan yang dihasratkan. peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburiSebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranannegara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dalam bidang pembangunan negara.dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatanperubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaranpenyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandunganmencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektifdan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatanKurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dandan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir,Sains Sekolah Rendah, Sains kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulumMenengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran danElektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengahdireka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid, 1
 9. 9. MATLAMAT 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifikdan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilaidan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.sikap saintifik dan nilai murni 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi sertaMurid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sainsmemperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi dan teknologi.pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijakrasmi. dan berkesan. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang 8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupanbertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya denganmembudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.OBJEKTIF 10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperolehKurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam alam semulajadi dan pengalaman harian. pemuliharaan dan pemeliharaannya 2
 10. 10. KEMAHIRAN SAINTIFIK Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat berunitSains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. nombor piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatianDalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik lebih jitu.dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakankemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti Membuat Menggunakan pengumpulan data danmengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan inferens pengalaman lalu untuk membuat kesimpulanprojek. dan menerangkan sesuatu peristiwa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwaKemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan berdasarkan pemerhatian dan pengalamankemahiran manipulatif. yang lalu atau data yang boleh dipercayai.Kemahiran Proses Sains Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbolKemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid grafik seperti jadual, graf, rajah atau modelmempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. untuk menerangkan tindakan, objek atau peristiwaPenerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter denganberikut: perhubungan masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz ,Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, ruang dan masa isipadu, berat dan jisim sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang maklumat tentang objek dan fenomena. objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan Mendefinasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep perbezaan. secara operasi dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. 3
 11. 11. Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah Kemahiran Manipulatifpemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam Dalam sesuatu penyiasatan satu penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan ubah yang bergerak balas. Pada masa yang dengan betul. sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.Membuat Membuat sesuatu penyataan umum tentang  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.hipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan dimanipulasi dan pemboleh ubah yang selamat. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. 4
 12. 12. KEMAHIRAN BERFIKIR Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkahBerfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategimenggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada prosespada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam berfikir.sekeliling. Kemahiran Berfikir KritisSalah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untukmempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah sepertidicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. yang berikut :Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualitidan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. dan unsur sesuatu konsep atau objek.Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkandalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti dan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsurpengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil membezakan sesuatu objek atau peristiwa.minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapatmengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau dan fenomena kepada kumpulan masing-masingKemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan mengelaskan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri ataupemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan cirimenilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. atau sifat sepunya.Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertibyang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnyaboleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. 5
 13. 13. Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitanmengikut berdasarkan kepentingan atau keutamaan. dengan sesuatu perkara.keutamaan Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatuMenganalisa Mengolah maklumat dengan menghuraikannya keadaan atau peristiwa untuk mencari kepada bahagian yang lebih kecil bagi sesuatu struktur atau corak hubungan. memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan mencari makna yang tersirat. pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatuMengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang peristiwa.Kecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuMenilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara peristiwa berdasarkan pemerhatian dan dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan pengalaman yang lalu atau data yang bukti atau dalil yang sah. boleh dipercayai. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadapMembuat Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu sesuatu perkara untuk keselurahankesimpulan kajian yang berdasarkan kepada sesuatu kumpulan berdasarkan pemerhatian ke hipotesis. atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat gambaran Membuat tanggapan atau mental membayangkan sesuatu idea, konsep,Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah keadaan atau gagasan dalam minda atauseperti yang berikut: fikiran. 6
 14. 14. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan Strategi Berfikir untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti pernyataan, lukisan dan artifak. yang berikut :Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina yang dimanipulasi dan pemboleh ubah pengertian, konsep atau model yang bergerak balas untuk menerangkan berdasarkan ciri spesifik sepunya yang sesuatu peristiwa atau pemerhatian. saling berhubung kait. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatifMenganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu berdasarkan kriteria tertentu bagi konsep yang kompleks atau abstrak mencapai matlamat yang ditetapkan. secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara mempunyai ciri yang serupa. masalah terancang terhadap situasi yang tidakMereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau pasti atau mencabar ataupun kesulitan melakukan pengubahsuaian kepada yang tidak dijangkakan. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7
 15. 15. strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan Kemahiran Berfikirmembuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberigambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategiberfikir. Kritis Kreatif  Mencirikan  Menjana ideaPenguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui  Membandingkan  Menghubungkaitpengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui & membezakan  Membuat inferensperingkat berikut :  Mengumpulkan &  Meramalkan mengelaskan  Membuat  Membuat urutan hipotesis 1. KBSB diperkenalkan.  Menyusun  Mensintesiskan 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Menaakul mengikut  Mengitlakkan 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. keutamaan  Membuat 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan  Menganalisa gambaran mental  Mengesan  Menganalogikan dengan bimbingan guru. kecondongan  Mereka cipta 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk  Menilai mencapai tugasan berfikir.  Membuat kesimpulanPenerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains mmmmdiberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi BerfikirStrategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat  MengkonsepsikanPembangunan Kurikulum, 1999).  Membuat keputusan  Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8
 16. 16. Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakanKemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Mengumpulkan dan mengelaskanmencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusansecara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan Menghubungkaitkanmenggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. menggunakan Membandingkan dan membezakanPenguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan nomborpengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir Membuat inferens Menghubungkaitkansecara berkesan. Membandingkan dan membezakan MenganalisaUntuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu Membuat inferesmenguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikirutama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah Meramalkan Menghubungkaitkanseperti berikut: Membuat gambaran mentalKemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan Membuat urutan perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaanMemerhatikan Mencirikan dan masa Membandingkan dan membezakan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisa Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9
 17. 17. Mendefini secara Menghubungkaitkan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiranoperasi Menganalogikan Berfikir dan Kemahiran Saintifik Membuat gambaran mental Menganalisa Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. DalamMengawal pemboleh Mencirikan kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secaraubah Membandingkan dan membezakan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan Menghubungkaitkan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Menganalisa pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di sampingMembuat hipotesis Mencirikan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan Menjana idea dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran Membuat hipotesis berfikir dan kemahiran saintifik. Meramalkan Mensintesiskan Contoh :Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam danBerkomunikasi Semua kemahiran berfikir bukan logam berdasarkan sifat fizik. Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan 10
 18. 18. membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang.membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat • Bersifat objektif.fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Sistematik. • Bekerjasama. • Adil dan saksama.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI • Berani mencuba. • Berfikir secara rasional.Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Yakin dan berdikari.positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalahseperti berikut : Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. mengikut peringkat berikut :• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap• Rajin dan tabah. saintifik dan nilai murni.• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan murni. sihat. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti• Menghargai keseimbangan alam semula jadi. pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik• Berhemah tinggi dan hormat – menghormati. dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan• Berfikiran kritikal dan analitis. eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.• Luwes dan berfikiran terbuka. 11
 19. 19. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan Cadangan aktiviti Melihat tayangan video ataupenerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. pembelajaran simulasi komputer tentangGuru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pencemaran sisa buangan industripembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang dan kesannya terhadap alampenerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan sekitar. Membincangkanpelajaran. kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalamBerikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan melupuskan sisa buangan industripenerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alamContoh : murni sekitar.Tahun : Tingkatan Empat Bertanggungjawab ke atas diriBidang Pembelajaran: 1. Bahan Kimia Dalam sendiri, orang lain dan alam Perindustrian sekitar. Menghargai keseimbangan alamObjektit Pembelajaran: 1.4 Menyedari kepentingan sekitar pemeliharaan dan pemuliharaan Bersikap sistematik alam sekitar dari pencemaran sisa Bersikap bekerjasama. buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotismeHasil Pembelajaran: Menerangkan kepentingan di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses mengamalkan sikap pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan bertanggungjawab dalam belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan melupuskan sisa buangan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara industri. dan meningkatkan kecintaan kepada negara. 12
 20. 20. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapaiStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untukmengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiranadalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiriilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidakmurid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secarakonstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yangdapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan Konstruktivismeberbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan muriddan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman merekamasalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada muridmereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan,  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asalpenguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea danPendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains pengalaman serta membuat refleksi.Penemuan InkuiriPenemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM)pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapatmencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harianberlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan sepertiPembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip 13
 21. 21. pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran danMasyarakat (STM). pembelajaran.Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan Kaedah Pengajaran dan Pembelajarandalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehsains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajarandan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaranimplikasi kepada masyarakat. untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.Pembelajaran Kontekstual Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktivitiPembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan pembelajaran jika perlu.dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajarsecara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapatpembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yangkontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar danseperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandunganPembelajaran Masteri kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid sertaPembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagaisemua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guruPendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran danmampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisuntuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14
 22. 22. perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan  Menganalisis datakecerdasan yang berbeza.  Mentafsirkan dataBerikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah  Membuat kesimpulanpengajaran dan pembelajaran.  Menulis laporanEksperimenKaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selainpembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluanguntuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka caraMenjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimanakemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalahseperti berikut: Perbincangan  Mengenal pasti masalah Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan  Membuat hipotesis sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak  Merancang eksperimen sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan  Mengawal pembolehubah soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.  Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan  Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah Simulasi mengumpulkan data dan menganalisis data Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan  Menjalankan eksperimen model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan  Mengumpulkan data secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. 15
 23. 23. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlubermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami diadakan.proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untukmewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan Penggunaan Teknologisituasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyaidipelajari. potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,Projek komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains bolehAktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasimencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskanpanjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yangdilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkanperlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasimenggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik (graphickemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untukLawatan dan Penggunaan Sumber Luar menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalamPembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran danPembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, pembelajaran sains berkesan.muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikanpembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untukmengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancangsecara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16
 24. 24. ORGANISASI KANDUNGAN Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik danKurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capaitema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategipembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secarapembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalamankognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatumengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untukdan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagimenghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkinmendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkinPenerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru bolehsetiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan,nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Gurudalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaranHasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh sains.diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektifpembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepadayang lebih kompleks. 17
 25. 25. TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN : 1. RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran1.1 Memerhatikan model atau perisian Murid boleh: Pengecutan dan breathing mechanism –Menganalisa komputer untuk mengenalpasti pengenduran otot mekanisme pernafasanmekanisma struktur sistem respirasi manusia  mengenal pasti struktur sistem interkosta dalam exhalation – hembusanpernafasan yang terdiri daripada rongga respirasi manusia. dan luar tidak nafasmanusia. hidung, trakea, bronkus paru-paru,  mengenal pasti struktur paru- perlu diterangkan. inhalation – tarikan nafas tulang rusuk, diafragma dan otot paru. intercostal muscle – otot interkosta.  memerihalkan proses menarik interkosta dan menghembus nafas. nasal cavity – rongga Mengkaji model paru-paru bagi  menghubung kait perubahan nasal mengenal pasti bronkus, bronkiol tekanan udara dalam rongga rib – tulang rusuk dan alveolus. toraks dengan tarikan dan thoracic cavity – rongga hembusan nafas. toraks Membina model sistem respirasi  memerihalkan mekanisma manusia yang berfungsi untuk pernafasan. menunjukkan hubungan antara tekanan udara dalam rongga toraks dengan proses tarikan dan hembusan nafas. Membincangkan mekanisma pernafasan. 18
 26. 26. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran1.2 Menayangkan video atau perisian Murid boleh: diffusion – peresapanMemahami komputer dan mengumpulpengangkutan maklumat serta mentafsir data  memerihalkan resapan oksigenoksigen dalam tentang perkara berikut: daripada alveoli ke dalambadan kapilari darah.manusia. a) Resapan oksigen daripada  memerihalkan pengangkutan alveoli ke dalam kapilari darah oksigen oleh darah. dan daripada kapilari darah ke  memerihalkan resapan oksigen dalam sel. daripada kapilari darah ke b) Pengangkutan oksigen oleh sel dalam sel. darah merah dalam bentuk oksihemoglobin.1.3 Murid boleh: carcinogen – karsinogenMenyedari Mengumpul dan mentafsir data tentang perkara berikut: toxin – bahan beracunkepentingan  menyenaraikan pelbagai bahansistem a) Bahan yang memudaratkan system respirasi seperti nikotin yang memudaratkan sistemrespirasi yang respirasi.sihat. dan tar (daripada asap rokok), sulfur dioksida (daripada  menerangkan kesan bahan kilang), dan karbon monoksida cemar kepada sistem respirasi. (daripada asap kenderaan)  menyenaraikan pelbagai serta jerebu. penyakit yang mempengaruhi b) Kesan pelbagai bahan yang sistem respirasi. memudaratkan sistem respirasi  mempraktikkan amalan baik seperti toksin dan karsinogen. untuk meningkatkan kualiti c) Pelbagai penyakit sistem udara. respirasi. 19
 27. 27. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukan kesan merokok kepada paru-paru. Mengadakan atau membuat lawatan ke pameran tentang kesan merokok dan pelbagai penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Sumbangsaran pelbagai ide tentang cara untuk menperbaiki kualiti udara dan mengamalkannya. 20
 28. 28. BIDANG PEMBELAJARAN : 2. PEREDARAN DARAH DAN PENGANGKUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran2.1 Memerhati dan mengkaji model, Murid boleh: blood vessel – salur darahMemahami perisian komputer atau video tentang deoxygenated blood –sistem struktur jantung dan jenis salur darah  memerihalkan sistem peredaran darah terdeoksigenpengangkutan (seperti: arteri, vena dan kapilari) sebagai satu sistem saluran heart – jantungdalam dalam sistem peredaran darah. yang mempunyai satu pam dan oxygenated blood – darahmanusia. berinjap untuk memastikan beroksigen Mengkaji satu spesimen hidup pengaliran darah dalam satu vein – vena jantung untuk mengenal pasti arah. artery – arteri strukturnya.  menyatakan fungsi jantung. Membincangkan perkara berikut:  mengenal pasti struktur jantung a) fungsi jantung. manusia. b) ciri salur darah dan fungsinya.  membanding dan membezakan struktur arteri, vena dan kapilari. Menjalankan aktiviti untuk  menghubungkaitkan ciri salur membanding dan membezakan darah dengan fungsinya. darah beroksigen dengan darah  membanding dan membezakan terdeoksigen. darah beroksigen dengan darah terdeoksigen. Menjalankan simulasi pengaliran  mengilustrasikan laluan aliran darah dalam sistem peredaran. darah dalam sistem peredaran. Membincangkan peranan sistem  memerihalkan peranan sistem peredaran darah dalam peredaran darah dalam pengangkutan bahan. pengangkutan bahan.  menerangkan kepentingan Menjemput pegawai perubatan untuk mengekalkan jantung yang sihat. memberi ceramah tentang ‘Menjaga Kesihatan Jantung Anda’. 21
 29. 29. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran2.2 Menjemput seorang pegawai Murid boleh: Penderma blood donation – dermaMenganalisa perubatan untuk memberi universal dan darahdarah ceramah mengenai:  menyatakan komponen darah penerima universal blood group – kumpulanmanusia. a) komponen darah iaitu plasma dan fungsinya. harus darah darah, sel darah merah, sel  menyatakan kumpulan darah. diperkenalkan. physician – doktor darah putih, platlet dan  memadankan kumpulan darah universal donor – fungsinya. penderma kepada penerima. penderma universal b) Kumpulan darah iaitu A, B, AB  mewajarkan kepentingan universal recipient- and O. menderma darah. penerima universal c) Kesesuaian antara kumpulan  memerihalkan bagaimana darah penderma dengan darah yang didermakan penerima. disimpan dan dikendalikan. d) Kepentingan menderma darah. . e) Penyimpanan dan pengendalian darah yang didermakan. 22
 30. 30. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran2.3 Memerhatikan tumbuhan yang Murid boleh: Pengangkutan air transport – pengangkutanMenganalisa layu dan membincangkan dan mineral dalam transpiration - transpirasisistem bagaimana ia berlaku.  memerihalkan bagaimana transpirasi haruspengangkutan tumbuhan menjadi layu. diberi penekanan.dalam Mengkaji epidermis sehelai daun  memerihalkan transpirasi.tumbuhan. di bawah mikroskop untuk  memerihalkan fungsi stomata. mengenal pasti stomata dan  mengenal pasti faktor yang membincangkan fungsinya. mempengaruhi kadar transpirasi. Menjalankan eksperimen untuk  memerihalkan bagaimana mengkaji faktor yang faktor ini mempengaruhi kadar mempengaruhi kadar transpirasi. transpirasi.  memerihalkan peranan Menjalankan aktiviti untuk transpirasi. mengkaji yang berikut:  mengkaji laluan air di dalam a) Pengangkutan bahan keratan batang menggunakan makanan yang disintesiskan pewarna yang sesuai. melalui floem.  mengenal pasti lokasi xilem dan b) Pengangkutan air dari akar ke floem. daun melalui xilem.  memerihalkan fungsi xilem dan Mengkaji keratan rentas akar, floem. batang dan daun untuk mengesan lokasi xilem dan floem. Membincangkan peranan transpirasi dalam pengangkutan air dan mineral. 23
 31. 31. BIDANG PEMBELAJARAN : 3. PERKUMUHAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran3.1 Membincangkan maksud Murid boleh: excretion – perkumuhanMemahami perkumuhan.perkumuhan  menerangkan maksudmanusia. Mengkaji model, carta atau perkumuhan. memerhati perisian komputer  mengenal pasti organ untuk mengenalpasti organ perkumuhan manusia. perkumuhan iaitu kulit, paru-paru  menyatakankan hasil dan ginjal. perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. Membincangkan hasil  menerangkan kepentingan perkumuhan bagi setiap organ perkumuhan. perkumuhan seperti air, karbon dioksida, mineral, garam dan urea. Membincangkan kepentingan perkumuhan.3.2 Mengkaji model, carta atau Murid boleh: kidney – ginjalMenganalisa memerhati perisian komputer Struktur dan fungsi urinary bladder – pundisistem urinari sistem urinari untuk mengenal  mengenal pasti lokasi ginjal dan nefron tidak perlu kencingdalam pasti lokasi ginjal, ureter, pundi bahagian sistem urinari yang diberi penekanan.manusia. kencing dan uretra. lain.  memerihalkan bentuk ginjal,  mengenal pasti struktur ginjal. 24
 32. 32. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran Mengumpul dan mentafsir data  memerihalkan fungsi ginjal. Fungsi mesin tentang fungsi ginjal.  menerangkan kepentingan untuk dialisis harus mengekalkan kesihatan ginjal. diperihalkan secara Mengkaji spesimen hidup ginjal ringkas. untuk: a) memerihalkan bentuk ginjal. b) mengenalpasti komponen ginjal iaitu korteks, medula dan pelvis. Membincangkan perkara berikut: a) Kepentingan ginjal. b) Kehidupan dengan ginjal yang rosak.3.3 Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh:Menganalisa berikut:perkumuhan a) Cara tumbuhan menyingkirkan  memerihalkan cara tumbuhandalam hasil perkumuhan. menyingkirkan hasiltumbuhan. b) Hasil perkumuhan tumbuhan perkumuhan. ialah karbon dioksida, air dan  mengenal pasti hasil hasil perkumuhan yang perkumuhan tumbuhan. kompleks. 25
 33. 33. BIDANG PEMBELAJARAN : 4. PEMBIAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.1 Membincangkan perkara berikut: Murid boleh: asexual reproduction –Memahami a) Kepentingan dan jenis Pembiakan pembiakan asekspembiakan pembiakan.  menyatakan kepentingan binary fission – belahanseks dan b) Persamaan dan perbezaan pembiakan. deduaaseks. antara pembiakan seks  menyatakan jenis budding – pertunasan dengan aseks pembiakan. seks aseks external fertilisation –  menyatakan maksud persenyawaan luar Menggunakan carta, gambar persenyawaan. internal fertilisation – rajah, video atau perisian  memerihalkan Belahan persenyawaan dalam komputer untuk mengkaji perkara persenyawaan dalam dan dedua sexual reproduction – berikut: luar. pembiakan seks a) Persenyawaan.  membanding dan Penunasan spore formation – b) Persenyawaan dalam dan luar. membezakan pembiakan pembentukan spora c) Pelbagai cara pembiakan seks dengan aseks. Pembentukan vegetative reproduction – aseks iaitu belahan dedua,  mengelaskan haiwan dan spora pembiakan vegetatif penunasan, pembentukan tumbuhan mengikut cara rejuvenation – spora dan pembiakan vegetatif pembiakannya. Vegetatif penjanaan semula serta penjanaan semula. Penjanaan Membincang dan mengelaskan semula haiwan dan tumbuhan berdasarkan cara pembiakannya. 26
 34. 34. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.2 Mengenal pasti bahagian sistem Murid boleh: emotional changes –Menganalisa pembiakan lelaki dengan perubahan emosisistem menggunakan carta, model, video  mengenal pasti bahagian penis – zakarpembiakan atau perisian komputer: sistem pembiakan lelaki. puberty – balighlelaki. a) Organ seks iaitu testis dan  memerihalkan fungsi setiap sperm – sperma zakar. bahagian sistem pembiakan sperm duct – duktus b) Bahagian lain yang berkaitan lelaki. sperma iaitu skrotum, uretra, salur  menyatakan peranan sperma sperma dan kelenjar prostat. dalam pembiakan.  memerihalkan perubahan Membincangkan perkara berikut: yang berlaku pada lelaki a) Fungsi setiap bahagian sistem semasa baligh. pembiakan lelaki. b) Peranan sperma dalam pembiakan. c) Perubahan fizikal, fisiologi dan emosi lelaki semasa baligh. 27
 35. 35. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.3 Mengenal pasti bahagian sistem Murid boleh: cervix - servikMenganalisa pembiakan wanita dengan vagina – farajsistem menggunakan carta, model, video  mengenal pasti bahagianpembiakan atau perisian komputer: sistem pembiakan wanita.wanita. a) Organ seks iaitu ovari dan  memerihalkan fungsi setiap uterus. bahagian sistem pembiakan b) Bahagian lain yang berkaitan wanita. iaitu salur falopia, faraj dan  menyatakan peranan ovum serviks. dalam pembiakan.  memerihalkan perubahan yang Membincangkan perkara berikut: berlaku pada wanita semasa a) Fungsi setiap bahagian sistem baligh. pembiakan wanita.  membanding dan b) Peranan ovum dalam membezakan antara gamet pembiakan. lelaki dengan wanita c) Perubahan fizikal, psikologi berdasarkan saiz, bilangan dan emosi wanita semasa dan pergerakan. baligh. Menjalankan simulasi untuk menunjukkan perbezaan antara gamet lelaki dengan wanita berdasarkan saiz, bilangan dan pergerakan. 28
 36. 36. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.4 Membincangkan perkara berikut: Murid boleh: Hormon tidak fertile phase – fasa suburMenganalisa a) Haid dan kitar haid. perlu diberi menstrual cycle – kitarkitar haid. b) Perubahan dinding uterus  memerihalkan maksud haid. penekanan semasa haid semasa kitar haid.  memerihalkan maksud kitar memberi personal hygiene – c) Hubungan antara fasa subur haid. penjelasan kebersihan diri dalam kitar haid dengan  memerihalkan perubahan mengenai kitar persenyawaaan. dinding uterus semasa kitar haid. d) Kepentingan menjaga haid. kebersihan diri semasa haid.  menghubungkait fasa subur kitar haid dengan persenyawaan.  menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri semasa haid.4.5 Membincangkan perkara berikut Murid boleh: Konsep fertilisation –Menganalisa dengan menggunakan gambar persenyawaan persenyawaanpersenyawaan rajah, carta, model, video atau  memerihalkan persenyawaan manusia perlu implantation – penempelandan kehamilan. perisian komputer: dalam manusia. melibatkan laluan a) Lokasi penempelan embrio.  mengenal pasti lokasi sperma dan ovum b) Perkembangan zigot kepada penempelan embrio. sehingga embrio seterusnya menjadi  memerihalkan perkembangan berlakunya fetus hingga kelahiran zigot kepada embrio seterusnya pertemuan dan menjadi fetus hingga kelahiran. percantuman. . 29
 37. 37. Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran Pembelajaran4.6 Mengaturkan pameran atau Murid boleh: deformity – kecacatanMemahami persembahan multimedia tentang nutritious food – makanankepentingan perkara berikut:  menghubungkait kepentingan berkhasiatpenjagaan pra a) Kepentingan pengambilan pengambilan makanan yangnatal. makanan yang berkhasiat berkhasiat kepada kesihatan semasa kehamilan. ibu dan fetus semasa b) Kesan merokok dan kehamilan. pengambilan bahan tertentu  menerangkan pentingnya seperti dadah dan alkohol ke mengelak daripada mengambil atas embrio dan fetus. bahan yang boleh memudaratkan fetus. 30
 38. 38. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.7 Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh: ligation – ligasiMenilai berikut: sterility – kemandulankepentingan a) Maksud kemandulan.  menyatakan maksud vasectomy – vasektomipenyelidikan b) Cara mengatasi kemandulan kemandulan.dalam iaitu nutrisi, rawatan hormon,  memerihalkan cara mengatasipembiakan pembedahan, persenyawaan kemandulan.manusia. in vitro (IVF).  memerihalkan kaedah Kaedah kawalan c) Kawalan kehamilan iaitu kawalan kehamilan. kehamilan secara kaedah ritma, penggunaan  membahaskan salah guna semula jadi, kimia, kondom, pil perancang kawalan kehamilan dan mekanikal, hormon keluarga, intra-uterine kesannya kepada dan pembedahan contraceptive device (IUCD), masyarakat. perlu diberi spermisid, vasektomi dan  menerangkan kepentingan penekanan. ligasi. penyelidikan pembiakan manusia. Membahaskan isu kawalan kehamilan dan kesannya pada masyarakat. Membincangkan kepentingan penyelidikan pembiakan manusia. 31
 39. 39. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.8 Meneliti bunga untuk mengenal Murid boleh: petal – ranggiMenganalisa pasti bahagian berikut: pollen grain – butirsistem a) Ranggi dan sepal.  mengenal pasti bahagian debungapembiakan b) Bahagian jantan iaitu stamen berlainan pada bunga.seks tumbuhan yang terdiri daripada filamen,  mengenal pasti bahagianberbunga. anter dan butir debunga. pembiakan jantan dan betina c) Bahagian betina iaitu pistil bunga. yang terdiri daripada stigma,  mengenal pasti gamet jantan stil, ovari dan ovul. dan betina.  memerihalkan fungsi bahagian Menggunakan mikroskop atau pembiakan jantan dan betina kanta tangan untuk memerhati bunga dalam pembiakan seks. berikut: a) Keratan rentas dan keratan melintang ovari untuk mengenal pasti ovul. b) Butir debunga. Membincangkan fungsi berikut: a) Bunga dalam pembiakan. b) Bahagian pembiakan jantan bunga. c) Bahagian pembiakan betina bunga. 32
 40. 40. Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran Pembelajaran4.9 Membincangkan perkara berikut Murid boleh: agriculture – pertanianMenganalisa dengan menggunakan carta, cross-pollination –pendebungaan. model, video atau perisian  memerihalkan maksud pendebungaan kacuk komputer: pendebungaan. self-pollination – a) Pendebungaan.  menghubungkait ciri bunga pendebungaan sendiri b) Jenis pendebungaan. dengan agen c) Persamaan dan perbezaan pendebungaannya. antara pendebungaan  menyatakan jenis sendiri dengan pendebungaan. pendebungaan kacuk.  membanding dan membezakan d) Kelebihan pendebungaan antara pendebungaan sendiri kacuk. dengan pendebungaan kacuk. e) Kegunaan pendebungaan  menerangkan kelebihan kacuk dalam pertanian. pendebungaan kacuk.  menerangkan melalui contoh Menjalankan aktiviti untuk kegunaan pendebungaan kacuk mengkaji pelbagai jenis bunga dalam pertanian. dan mengenal pasti agen pendebungaannya.4.10 Menggunakan mikroskop untuk Murid boleh: germination –Memahami memerhati perkembangan salur percambahanperkembangan butir debunga dalam larutan  mengenal pasti lokasi di mana sucrose solution – larutanbuah dan biji sukrosa pada peratusan yang berlakunya persenyawaan sukrosabenih pada berbeza (5% - 10%). dalam bunga.tumbuhan.  memerihalkan persenyawaan dalam tumbuhan.  memerihalkan pembentukan buah dan biji benih. 33
 41. 41. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran Melukis gambar rajah berserta nota penerangannya mengenai perkara berikut: a) Proses persenyawaan pada tumbuhan. b) Pembentukan buah dan biji benih. Membincangkan perkara berikut: a) Tempat berlakunya persenyawaan dalam bunga. b) Persenyawaan pada tumbuhan. c) Pembentukan buah dan biji benih. 34
 42. 42. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.11 Membelah biji benih secara Murid boleh: cotyledon – kotiledonMensintesis memanjang dan mengenal plumule – plumulkonsep pasti strukturnya dengan  mengenal pasti struktur biji radicle – radikelpercambahan menggunakan kanta tangan atau benih. seedling – anak benihbiji benih. mikroskop.  menerangkan fungsi bahagian germination - biji benih yang berbeza. percambahan Mengumpul dan mentafsir data  memerihalkan perubahan fizikal tentang perkara berikut: biji benih semasa a) Fungsi pelbagai bahagian biji percambahan. benih iaitu embrio (radikal,  membuat hipotesis tentang plumul dan kotiledon) dan keadaan yang diperlukan untuk testa yang dilindungi perikarpa percambahan biji benih. (kulit buah).  merekabentuk eksperimen b) Perubahan fizikal biji benih untuk mengkaji keadaan yang berdasarkan pembentukan diperlukan untuk percambahan radikal, plumul dan kotiledon. biji benih.  menjalankan eksperimen untuk Menjalankan perbincangan dalam mengkaji keadaan yang kumpulan kecil untuk: diperlukan untuk percambahan a) mengenal pasti pemboleh biji benih. ubah yang berkaitan dengan  membuat kesimpulan tentang percambahan biji benih. keadaan yang diperlukan untuk b) membina hipotesis mengenai percambahan biji benih. keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Merekabentuk dan menjalankan eksperimen bagi menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. 35
 43. 43. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan KataPembelajaran4.12 Menjalankan kajian pembiakan Murid boleh:Mengaplikasi vegetatif pelbagai tumbuhan dipembiakan tapak semaian untuk mengenal  menerangkan melalui contoh Bioteknologi bolehvegetatif dalam pasti jenis pembiakan vegetatif. maksud pembiakan vegetatif. diperkenalkan.tumbuhan  menyatakan bahagianberbunga. Membincangkan maksud tumbuhan yang boleh membiak Contoh pembiakan pembiakan vegetatif. secara vegetatif. vegetatif ialah  mengelaskan tumbuhan pengkulturan tisu Membincangkan aplikasi berbunga berdasarkan tumbuhan. penyelidikan pembiakan vegetatif bahagian yang boleh membiak yang dijalankan dalam pertanian. secara vegetatif. Pengkulturan tisu  memerihalkan aplikasi tumbuhan tidak penyelidikan pembiakan perlu diberi secara vegetatif yang dijalankan dalam terperinci. pertanian. 36

×