Hsp bio.tg.4bm

2,096 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,096
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp bio.tg.4bm

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012
 2. 2. Buku Spesifikasi Kurikulum Biologi Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 4 Biology terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88889917 Laman Web: http//www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2012 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2006 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.
 3. 3. KANDUNGAN Rukun Negara iii Bidang Pembelajaran: 3. Komposisi Kimia Dalam Sel 27 Falsafah Pendidikan Kebangsaan iv Bidang Pembelajaran: 4. Pembahagian Sel 32 Falsafah Pendidikan Sains Negara v Kata Pengantar vi Menyiasat Fisiologi Hidupan 35 Pendahuluan 1 Bidang Pembelajaran: 1. Nutrisi 35 Matlamat 2 Bidang Pembelajaran: 2. Respirasi 49 Objektif 2 Kemahiran Saintifik 3 Menyiasat Perhubungan Hidupan Dengan Kemahiran Berfikir 4 Persekitaran 56 Sikap Saintifik dan Nilai Murni 10 Bidang Pembelajaran: 1. Ekosistem Dinamik 56 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 12 Bidang Pembelajaran: 2. Ekosistem Terancam 63 Organisasi Kandungan 16 Pengenalan Kepada Biologi 18 Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan Kepada Biologi 18 Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan 20 Bidang Pembelajaran: 1. Struktur Dan Organisasi Sel 20 Bidang Pembelajaran: 2. Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma 20 iii
 4. 4. RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vii
 6. 6. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. ix
 7. 7. pendekatan inkuiri, PRAKATA Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat sebagai ini pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4 negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan, sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya. berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di teknologi. peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun Kurikulum Biologi direka bentuk bukan sahaja untuk menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan bahasa pengantar dalam pengajaran dan 2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia disediakan dalam dwibahasa. Langkah ini bertujuan membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya. merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima Kurikulum Biologi bertujuan menghasilkan murid yang aktif kasih. melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan. Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas dalam penyiasatan eksperimen. saintifik Justeru melalui kurikulum aktiviti Biologi amali dan menekankan (DATO’ HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia xi
 8. 8. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 PENDAHULUAN Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah di reka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha untuk murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk menengah atas di bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni reka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan berupaya mengaplikasikan Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. rendah berterusan menyediakan dan menengah pengetahuan sains dalam membuat dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang dihasratkan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung, dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan perlu teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu, menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara. Malaysia yang menuju serta menyumbang dimasa hadapan. warganegara yang ke kepada Selari kritis, arah status pembangunan dengan kreatif negara sains dan teknologi aspirasi ini, dan maju, pembangunan berketerampilan, Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Sukatan bersifat Pelajaran (SP) dan Spesifikasi Kurikulum (SK). SP mengandungi terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk diperlukan. tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. SK mengandungi maklumat Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan teras dan empat matapekajaran sains elektif. Mata pelajaran teras kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap adalah sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains saintifik dan nilai murni, stategi pengajaran dan pembelajaran dan menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan Tambahan. perbendaharaan kata. 1
 9. 9. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 MATLAMAT 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip biologi dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Matlamat kurikulum Biologi untuk bertujuan untuk membekalkan kemahiran sains dan sekolah menengah adalah murid dengan pengetahuan teknologi serta membolehkan dan 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik mereka secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan murni dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni. berkaitan isu biologi. 5. Menggunakan pengetahuan biologi untuk meningkatkan Murid yang telah mengikuti kurikulum biologi sekolah menengah status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan akan teknologi dan boleh menyumbang ke arah pembangunan memperolehi asas biologi yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. sains dan teknologi. 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. bertanggungjawab, 8. dinamik membudayakan sains dan dan teknologi berdaya maju secara semulajadi dengan dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. OBJEKTIF 10. Menyedari bahawa penemuan melalui penyelidikan sains adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk Kurikulum Biologi untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. 2 memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan hidup manusia sejagat.
 10. 10. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: pemuliharaan dan pemeliharaannya. Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam KEMAHIRAN SAINTIFIK penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara yang berikut: Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam proses saintifik inkuiri dan dan kemahiran menyelesaikan berfikir digunakan. masalah, kemahiran Kemahiran saintifik  menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul. merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang  mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen  melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat. dan projek.  membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.  menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan selamat. kemahiran manipulatif. KEMAHIRAN BERFIKIR Kemahiran Proses Sains Berfikir merupakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk yang kompleks. mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh satu proses mental yang memerlukan individu dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. 3
 11. 11. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir Mencirikan dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan aktiviti dan kriteria membezakan sesuatu objek atau peristiwa. Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau dan fenomena kepada mengelaskan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat pengajaran dan pembelajaran yang mencungkil minda murid dan mendorongnya mereka dapat mengkonsepsikan, dirancang dapat untuk berfikir agar menyelesaikan masalah seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur dan membuat keputusan. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa kumpulan masing-masing sepunya. menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya (peringkat tinggi) yang melibatkan beberapa langkah dan setiap Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib langkah melibatkan beberapa mengikut berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada keutamaan proses berfikir. Menganalisis Kemahiran Berfikir Kritis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut: 4 mencari makna yang tersirat.
 12. 12. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Mengesan Mengesan kecondongan Membuat inferens berpihak kepada atau menentang sesuatu. pandangan atau pendapat yang Membuat kesimpulan munasabah, yang awal yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan Menilai sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan Meramalkan bukti atau dalil yang sah. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa Membuat Membuat kesimpulan kajian pernyataan yang tentang berdasarkan hasil kepada berdasarkan pemerhatian sesuatu dan pengalaman yang lalu atau data sesuatu yang boleh dipercayai. hipotesis. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara Kemahiran Berfikir Kreatif untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah ke seperti yang berikut: maklumat daripada kumpulan itu. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang atas sampel pemerhatian dengan sesuatu perkara. Membuat gambaran Membuat mental berkaitan membayangkan atau tanggapan sesuatu beberapa atau idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam minda atau fikiran. sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu hubungan. struktur atau corak Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu 5
 13. 13. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan Strategi Berfikir dan artifak. Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut: Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar Mengkonsepsikan bagi Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau model menerangkan sesuatu perkara atau berdasarkan ciri spesifik sepunya yang peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji saling berhubung kait. untuk membuktikan kesahihannya. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau Membuat Memilih abstrak secara mengaitkan konsep itu keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatif satu alternatif penyelesaian dengan konsep yang mudah atau berdasarkan maujud yang mempunyai ciri yang mencapai matlamat yang ditetapkan. kriteria tertentu bagi serupa. Menyelesaikan Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan sesuatu pengubahsuaian yang sedia ada Mencari penyelesaian yang tepat secara masalah terancang terhadap situasi yang tidak kepada pasti atau mencabar ataupun kesulitan untuk yang tidak dijangkakan. mengatasi masalah secara terancang. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan 6
 14. 14. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 untuk membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan Kemahiran Berfikir saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan berfikir. tentang kemahiran berfikir dan strategi Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan      Menaakul      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Membuat keputusan  Menyelesaikan masalah Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains 7
 15. 15. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui secara berkesan. peringkat berikut: 1. KBSB diperkenalkan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan seperti berikut: dengan bimbingan guru. mencapai tugasan berfikir. Penerangan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Memerhatikan 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk Mencirikan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains Membandingkan dan membezakan diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Menghubungkaitkan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum, 1999). Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan nombor mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan 8 Membuat inferens Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan
 16. 16. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Menganalisis Membuat Meramalkan Menghubungkaitkan Menganalisis Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membandingkan dan membezakan Menjana idea Menggunakan perhubungan Membuat urutan ruang Membuat hipotesis Menyusun mengikut keutamaan Meramalkan dan masa Mentafsir data Mensintesiskan Membandingkan dan membezakan Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Mendefinisi secara Menghubungkaitkan operasi Menganalogikan Kurikulum Membuat gambaran mental berteraskan kemahiran Menganalisis kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara biologi ini menekankan mengintegrasi berfikir pemerolehan pembelajaran berfikrah yang dan kemahiran pengetahuan saintifik. dengan Dalam penguasaan Mengawal pemboleh Mencirikan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam ubah Membandingkan dan membezakan pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan 9
 17. 17. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran biologi boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan seperti berikut: pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir • minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. dan kemahiran saintifik serta penerangannya. • jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • rajin dan tabah. Contoh: • bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Hasil Pembelajaran : Membanding dan membezakan • menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara sel haiwan dan sel tumbuhan untuk memahami alam. berdasarkan struktur dan • menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan organel. sihat. • menghargai keseimbangan alam semula jadi. Kemahiran berfikir : membanding dan membezakan • berhemah tinggi dan hormat-menghormati. Penerangan: Untuk mencapai • menghargai sumbangan sains dan teknologi. hasil pembelajaran yang dihasratkan ini, • mensyukuri nikmat yang dikurniakan tuhan. pengetahuan mengenai struktur dan organel dalam sel haiwan dan • berfikiran kritikal dan analitis. tumbuhan • luwes dan berfikiran terbuka. boleh dipelajari membeza. Penguasaan melalui aktiviti membanding dan kemahiran membanding dan membeza • baik hati dan penyayang. adalah sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai sel haiwan • bersifat objektif. dan sel tumbuhan itu sendiri. Ini membolehkan murid memahami • sistematik. tajuk mitosis dan meiosis. • bekerjasama. • adil dan saksama. 10
 18. 18. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 • berani mencuba. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan • berfikir secara rasional. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. • yakin dan berdikari. Contoh : Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut: Tingkatan : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap Hasil Pembelajaran : 2.0 Ekosistem Terancam saintifik dan nilai murni. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. Tingkatan Empat Objektif Pembelajaran : • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai 2.3 Menyedari kepentingan pengurusan aktiviti pembangunan dan ekosistem murni. yang mampan . Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti Hasil pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik Pembelajaran : Merangkakan langkah dalam pengurusan dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai pembangunan dan pengurusan contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu ekosistem untuk mengekalkan sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan keseimbangan alam. eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur. Cadangan Aktiviti Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan Pembelajaran : Perbincangan dalam kumpulan kecil dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. pembentangan hasil dapatan berdasarkan Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang yang berikut. pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang a) Penguatkuasaan undang-undang; penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan b) Pendidikan dalam pengurusan sumber, pelajaran. termasuk mengurangkan , guna semula, dan kitar semula bahan. 11
 19. 19. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Sikap saintifik mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, Menyayangi dan menghargai alam konstruktivisme, pembelajaran sekitar. masteri. yang Bertanggungjawab ke atas keselamatan mestilah yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid diri, orang lain dan alam sekitar. dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit Menghargai keseimbangan alam. kemahiran Sistematik. pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan Bekerjasama. dan nilai murni : kepada Aktiviti kontekstual dirancang berfikir dan strategi murid dan murid dalam dan pembelajaran pembelajaran berfikrah berfikir yang digunakan diminta menyelesaikan dalam masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan Penerapan Unsur Patriotisme pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan Kurikulum biologi dapat mengukuhkan dan memupuk unsur nilai murni dan sikap saintifik. patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara Inkuiri penemuan dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Strategi pengajaran mengutamakan dan pembelajaran pembelajaran berfikrah. biologi Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip berfikrah utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti dalam kurikulum Pembelajaran adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan seperti ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid murid untuk memahami 12 ke tahap yang optima. Pembelajaran berfikrah dapat eksperimen akan konsep menyiasat sesuatu fenomena dan sains melalui hasil inkuiri tersebut.
 20. 20. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid Pembelajaran belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman mereka sendiri. dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: secara kontekstual teori sahaja adalah tetapi pembelajaran dapat yang menghargai dikaitkan kerelevanan  guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid pembelajaran  pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat  pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka.  murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan Pembelajaran Masteri Pembelajaran pengalaman serta membuat refleksi. masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi Sains, Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian dan pemulihan perlu dijadikan mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). 13
 21. 21. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan Eksperimen pembelajaran tersebut boleh Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan. penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu Dalam secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Aktiviti Pembelajaran’. Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu. berikut:  Mengenal pasti masalah. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan murid dan  Membuat hipotesis.  Merancang eksperimen. seterusnya - Mengawal pembolehubah. pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta - Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data. mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya,  Menjalankan eksperimen. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan  Mengumpulkan data. pembelajaran. Guru  Menganalisis data. perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza  Mentafsirkan data. perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan  Membuat kesimpulan. kecerdasan yang berbeza. Berikut diberi penerangan pengajaran dan pembelajaran. 14 ringkas tentang beberapa kaedah  Membuat pelaporan.
 22. 22. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Dalam kurikulum eksperimen yang ini, adalah dibimbing dicadangkan merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk menganalisis dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain- bagaimana murid diberi Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk serta guru, daripada peluang data oleh selain membentangkan hasil lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek eksperimen mereka. menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak Pembelajaran sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang. Lawatan simulasi tidak hanya tempat-tempat terhad di sedemikian sekolah boleh sahaja. menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk Simulasi Aktiviti ke sains yang dijalankan yang penggunaan utama model. menyerupai ialah Dalam main main yang sebenarnya. peranan, peranan, Contoh permainan murid dan melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun Penggunaan Teknologi untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, dan prinsip yang dipelajari. komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh 15
 23. 23. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasi memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai. berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai, pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan sukar. mengamalkan. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik dan hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. menganalisis dan mempersembahkan data. HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara seperti ‘data loggers’ dan antara muka Penggunaan teknologi lain berkomputer dalam eksperimen dan projek dapat membantu am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu pengajaran dan pembelajaran sains berkesan. dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara ORGANISASI KANDUNGAN bersepadu mengikut susunan dalam spesifikasi kurikulum. Kurikulum biologi ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP) dan setiap OP pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP). hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan afektif. untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang 16 Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui,
 24. 24. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini pengajaran dan pembelajaran biologi. sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti 17
 25. 25. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 TEMA : PENGENALAN KEPADA BIOLOGI BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti perbincangan dan 1.1 Murid boleh: Memahami pembentangan mengenai perkaraBiologi perkara berikut: (a) apakah kajian Biologi?  menyatakan apakah kajian Biologi. (b) kepentingan Biologi daripada aspek bidang ilmu untuk mengkaji hidupan, persekitaran, hubungan di antara hidupan dengan persekitaran. Membina peta konsep berdasarkan maklumat yang dikumpul tentang pelbagai bidang kajian dan kerjaya yang berkaitan dengan Biologi. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil tentang kepentingan perkara-perkara berikut: (a) penguasaan kemahiran saintifik. (b) kaedah saintifik. (c) mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 18  menyenaraikan bidang yang berbeza dalam kajian Biologi.  menyenaraikan kerjaya berkaitan Biologi.  menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi. Perbendaharaan Kata menerangkan kepentingan Biologi.  Nota bidang – fields kerjaya – career
 26. 26. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.2 Memerhatikan satu situasi dan Murid boleh: Mengaplikasi  mengenalpasti pembolehubah mengenalpasti semua pembolehubah. dalam situasi yang diberi. penyiasatan Mencadangkan satu soalan yang saintifik  mengenalpasti hubungkait sesuai bagi penyiasatan saintifik dan antara dua pembolehubah bagi menjalankan perbincangan untuk: (a) membuat hipotesis. membentuk hipotesis.  merekabentuk dan menjalankan (b) merancang kaedah penyiasatan eksperimen ringkas untuk termasuk pemilihan radas dan menguji hipotesis. kaedah kerja. Menjalankan satu eksperimen: (a) untuk mengumpul dan menjadualkan data. (b) mempersembahkan data dalam bentuk yang sesuai. (c) mentafsir data dan membuat kesimpulan. (d) menulis satu laporan lengkap.    Nota Perbendaharaan Kata Aktiviti ini membantu guru menilai kebolehan murid menjalankan penyiasatan saintifik. penyiasatan saintifik – scientific investigation Sikap saintifik dan nilai murni perlu diperhatikan dalam semua penyiasatan bagi bidang pembelajaran lain. sikap saintifik – scientific attitudes merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang sesuai. mentafsir data untuk membuat kesimpulan. menulis laporan tentang sesuatu eksperimen. Menjalankan eksperimen membuat roti menggunakan yis dengan kehadiran gula dan tanpa gula. Merekodkan masa yang diambil untuk doh menggandakan saiz. Garam digunakan untuk penyiasatan lanjut. Semasa penyiasatan, penekanan perlu diberi terhadap keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni seperti kejujuran dan ketepatan dalam merekod dan mengesahkan data.  mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. nilai murni – noble values 19
 27. 27. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 TEMA : MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 1.1 Menyedia dan mengkaji slaid untuk Murid boleh: Memahami membandingkan sel epidermis bawang struktur dan atau sel daun Hydrilla dan sel pipi.  melukis dan melabel sel fungsi sel haiwan. Memerhati, melukis dan melabel gambar rajah sel haiwan dan sel  melukis dan melabel sel tumbuhan yang dilihat menerusi tumbuhan. mikroskop cahaya. Mengkaji mikrograf elektron sel haiwan dan sel tumbuhan untuk mengenalpasti komponen-komponen sel: (a) membran plasma dan dinding sel. (b) sitoplasma. (c) organel-organel: (i) nukleus: nukleolus, kromosom, nukleoplasma dan membran nuklear. (ii) jalinan endoplasma kasar dan licin. (iii) mitokondria. (iv) jasad Golgi. (v) lisosom. (vi) ribosom. (vii) kloroplas. (viii) sentriol. (ix) vakuol. 20  mengenalpasti komponenkomponen sel haiwan.  mengenalpasti komponenkomponen sel tumbuhan. Nota Struktur organel tidak perlu ditekankan. Perbendaharaan Kata Komponen komponen sel – cellular components
 28. 28. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Bekerja dalam kumpulan kecil untuk  menyatakan fungsi komponen memadankan komponen sel dengan sel haiwan. fungsinya.  menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan. Murid menunjukkan perbandingan antara struktur sel haiwan dan sel tumbuhan.  mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi sel-sel khusus. Membuat pemerhatian melalui animasi berkomputer/video/mikroskop terhadap proses hidup organisma unisel seperti pemakanan, pergerakan dan pembiakan. Murid boleh:  menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel berbanding organisma unisel. Perbendaharaan Kata membanding dan membezakan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Membincangkan hubungan di antara ketumpatan sesuatu organel dengan fungsi sel-sel khusus: (a) mitokondria dengan fungsi sel sperma, sel otot penerbangan bagi serangga dan burung, sel meristem. (b) kloroplas dengan fungsi sel palisad. 1.2 Memahami organisasi sel  Nota Menjalankan aktiviti perbincangan dan pembentangan mengenai: (a) pengkhususan sel dalam organisma multisel. (b) keperluan pengkhususan sel dalam organisma multisel.  menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel. mengaitkan – relate ketumpatan – density Proses-proses kehidupan – living processes pengkhususan sel – cell specialisation 21
 29. 29. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran (c) organisasi sel dalam pembentukan  menghuraikan organisasi sel tisu, organ dan sistem dalam dalam pembentukan tisu, organ manusia, haiwan dan tumbuhan. dan sistem dalam organisma multisel. Nota Perbendaharaan Kata Membina model tisu, organ dan sistem dalam manusia, haiwan dan tumbuhan. Menjalankan perbincangan tentang: (a) maksud persekitaran dalam. (b) faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam termasuk suhu, pH, tekanan osmosis dan aras glukosa. (c) kepentingan bagi sel organisma mengalami keadaan yang menyebabkannya berfungsi secara cekap. (d) penglibatan pelbagai sistem dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. 1.3 Menghargai keunikan sel Membincang dan meramalkan keadaan sel tanpa organel tertentu. Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penyesuaian sel untuk fungsi-fungsi yang berbeza. 22   menyatakan maksud persekitaran dalam. mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran dalam.  menerangkan keperluan mengekalkan persekitaran dalam yang optimum.  menghuraikan penglibatan pelbagai sistem dalam mengekalkan persekitaran dalam yang optimum. Murid boleh:  meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel.  mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami pengkhususan mengikut fungsinya. Penerangan ringkas. keunikan – uniqueness
 30. 30. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Membincangkan: Murid boleh: Menganalisis (a) bahan-bahan yang diperlukan oleh  menyatakan bahan yang sel. diperlukan oleh sel-sel hidup. pergerakan bahan-bahan (b) bahan-bahan yang perlu  menyatakan bahan yang merentas disingkirkan daripada sel. perlu disingkirkan dari sel. membran plasma (c) keperluan pergerakan bahan-bahan  menerangkan keperluan merentas membran plasma. pergerakan bahan merentas membran plasma. Membincangkan struktur membran plasma yang merangkumi fosfolipid dwilapisan, protein pembawa dan protein liang.  menghuraikan struktur membran plasma. Nota Perbendaharaan Kata Hanya penjelasan ringkas tentang struktur membran plasma diperlukan. ketelapan – permeability Menjalankan eksperimen, menggunakan ampaian kanji dan larutan glukosa, untuk mengkaji pergerakan bahan merentas membran telur atau tiub Visking. resapan ringkas – simple diffusion Membincangkan sifat membran plasma sebagai membran separa telap.  menghuraikan sifat ketelapan membran plasma. Membincangkan pergerakan bahan terlarut merentas membran plasma melalui resapan ringkas dan resapan berbantu.  menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan pasif. resapan berbantu – facilitated diffusion pengangkutan pasif – passive transport 23
 31. 31. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan  menerangkan pergerakan osmosis dengan menggunakan molekul air merentas osmometer ringkas. membran plasma secara osmosis. Membincangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui pengangkutan aktif.  menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui proses pengangkutan aktif.  menjelaskan proses pengangkutan aktif dalam kehidupan dengan menggunakan contoh yang sesuai. Menjalankan aktiviti simulasi untuk menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma melalui pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Menggunakan simulasi komputer untuk menunjukkan pergerakan bahan merentas membran plasma. Membincangkan proses pengangkutan pasif dan aktif dalam organisma hidup seperti yang berikut: (a) pertukaran gas di alveolus dan kapilari darah (resapan ringkas). (b) penyerapan makanan tercerna dalam vilus (resapan berbantu). (c) penyerapan air oleh akar rambut tumbuhan (osmosis). (d) pengambilan ion pada akar rambut tumbuhan (pengangkutan aktif). 24 Nota Hanya penerangan asas tentang pengangkutan aktif diperlukan. Perbendaharaan Kata pengangkutan aktif – active transport
 32. 32. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Membina peta konsep tentang pergerakan bahan merentas membran plasma. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif. 2.2 Memahami konsep pergerakan bahan merentas membran plasma dalam kehidupan seharian Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kesan larutan hipotonik dan hipertonik ke atas sel tumbuhan dan sel haiwan: (a) plasmolisis dan deplasmolisis dalam sel tumbuhan. (b) hemolisis dan krenasi dalam sel darah merah. Menjalankan perbincangan tentang perkara-perkara berikut: (a) larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik. (b) plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi. (c) keadaan flasid dan segah pada sel tumbuhan. Menjalankan penyiasatan menggunakan pelbagai kepekatan larutan gula atau larutan garam untuk menentukan kepekatan larutan luar sel  Nota Perbendaharaan Kata membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif dengan pengangkutan aktif. Murid boleh:    menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan isotonik. menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan. menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan krenasi. Penggunaan darah manusia tidak digalakkan. kesan – effects segah – turgid  merekabentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan. Penentuan kepekatan larutan luar sel yang isotonik terhadap sap sel tisu 25
 33. 33. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran yang isotonik terhadap sap sel tisu tumbuhan. Menjalankan perbincangan untuk  membuat inferens tentang membuat inferens tentang kepekatan kepekatan sap sel tisu sap sel tisu tumbuhan yang setara tumbuhan. dengan kepekatan larutan luar sel yang isotonik. Membincang dan menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan perbezaan kepekatan antara larutan luar sel dengan sap sel. Menjalankan perbincangan tentang perkara berikut: (a) kelayuan pada tumbuhan yang disebabkan oleh penggunaan baja berlebihan. (b) pengawetan makanan dengan menggunakan garam dan gula. 2.3 Mensyukuri Menggubah puisi bagi mensyukuri ketertiban proses ketertiban proses pergerakan bahan pergerakan bahan merentas membran plasma. merentas membran plasma 26  menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran plasma dengan kecerunan kepekatan.  menjelaskan dengan contoh fenomena kelayuan tumbuhan. menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan contoh yang sesuai.  Murid boleh:  menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur untuk kemandirian sel. Nota Perbendaharaan Kata tumbuhan adalah berdasarkan graf. Perbincangan hendaklah berasaskan konsep osmosis dan plasmolisis. Kelayuan – wilting pengawetan – preservation
 34. 34. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan perbincangan dan 3.1 Murid boleh: Memahami pembentangan tentang perkara-perkara komposisi kimia berikut: (a) Unsur dalam sel iaitu karbon, dalam sel  menyatakan unsur dalam sel. hidrogen, oksigen, nitrogen, sulphur, fosforus, kalsium, kalium, magnesium, klorin, natrium dan ferum. (b) Kehadiran dan kepentingan  menyenaraikan sebatian kimia sebatian kimia dalam sel. di dalam sel.  menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel.  menerangkan kepentingan air di dalam sel. 3.2 Memahami karbohidrat Menjalankan perbincangan dan pembentangan tentang perkara-perkara berikut: (a) unsur dalam karbohidrat.  Sebatian kimia dalam sel dihadkan kepada karbohidrat, lipid, protein, asid nukleik dan air. Perbendaharaan Kata sebatian organik – organic compounds Hanya penerangan ringkas tentang kepentingan karbohidrat, lipid, protein dan asid nukleik diperlukan. Murid boleh: (b) jenis-jenis karbohidrat iaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida, dengan menggunakan contoh-contoh. (c) pembentukan dan penguraian disakarida seperti maltosa, sukrosa dan laktosa. (d) pembentukan dan penguraian polisakarida, seperti kanji, glikogen dan selulosa. Nota   menyatakan unsur dalam karbohidrat. menyatakan jenis-jenis karbohidrat. Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan. menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan polisakarida. Hanya penerangan ringkas tentang kondensasi dan tindakbalas hidrolisis diperlukan. pembentukan – formation penguraian – breakdown gula penurun – reducing sugar 27
 35. 35. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Nota Menjalankan aktiviti untuk membezakan antara gula penurun dengan gula bukan penurun. 3.3 Memahami protein Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil dan pembentangan tentang perkara-perkara berikut: (a) unsur dalam protein seperti karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen dan fosforus. (b) dipeptida dan polipeptida. (c) pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. (d) asid amino perlu dan asid amino tak perlu. Murid boleh:     Menggunakan penyusun grafik untuk mengilustrasi pelbagai struktur protein iaitu primer, sekunder, tertier dan kuartener. 3.4 Memahami lipid 28 menyatakan unsur dalam protein. menyatakan pelbagai struktur protein. menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan polipeptida. menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino tak perlu. Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan. Hanya penerangan ringkas tentang tindakbalas kondensasi dan hidrolisis sahaja diperlukan. Murid boleh: Menyenaraikan jenis-jenis lipid: (a) lemak. (b) minyak. (c) lilin.  menyatakan unsur-unsur dalam lipid. Struktur molekul yang terperinci tidak diperlukan. Perbendaharaan Kata gula bukan penurun – non-reducing sugar
 36. 36. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran (d) fosfolipid.  menyatakan jenis-jenis lipid yang utama. (e) steroid seperti kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. Menjalankan perbincangan dan pembentangan tentang: (a) unsur dalam lipid. (b) komponen dalam lemak dan minyak. (c) pembentukan dan penguraian lemak dan minyak. Menggunakan carta untuk membandingkan lemak tepu dengan lemak tak tepu. 3.5 Memahami enzim Membincangkan tentang: (a) apakah enzim. (b) keperluan enzim dalam proses hidup. (c) sifat umum enzim. (d) penamaan enzim berdasarkan substrat. (e) tapak sintesis enzim. (f) enzim intrasel dan enzim luar sel berserta contoh.    menyatakan komponen dalam lemak dan minyak. menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan minyak. Nota Hanya penerangan ringkas tentang tindakbalas kondensasi dan hidrolisis sahaja diperlukan. Perbendaharaan Kata lemak tepu – saturated fats lemak tak tepu – unsaturated fats membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Murid boleh: menyatakan apakah enzim.  menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses kehidupan.  menyenaraikan ciri umum enzim.  menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat.  menyatakan tapak sintesis enzim.  menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel.  enzim intrasel – intracellular enzyme enzim luar sel – extracellular 29
 37. 37. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan aktiviti main peranan untuk menunjukkan penglibatan ribosom, jalinan endoplasma dan jasad Golgi dalam penghasilan enzim luar sel. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pH dan suhu ke atas aktiviti enzim amilase dan pepsin.  menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. kepekatan – concentration substrat – substrates Membincangkan kesan kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim. Membincangkan mekanisme tindakan enzim menggunakan hipotesis ‘mangga dan kunci’.  menerangkan mekanisme tindakan enzim. Membincang dan menghubungkaitkan pH,suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim menggunakan hipotesis ‘mangga dan kunci’.  menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat. Mengumpul maklumat daripada internet dan sumber-sumber lain mengenai kegunaan enzim dalam: (a) kehidupan harian seperti melembutkan daging. (b) industri seperti pemprosesan makanan dan pembuatan serbuk pencuci. 30 Perbendaharaan Kata enzyme menerangkan penglibatan organel khusus dalam penghasilan enzim luar sel.  Nota  menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam kehidupan harian dan dalam industri.
 38. 38. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 3.6 Murid boleh: Menyedari  meramalkan akibat yang Menjalankan aktiviti main peranan atau kepentingan bercerita tentang akibat yang mungkin mungkin berlaku sekiranya komposisi bahan berlaku sekiranya kekurangan salah kekurangan karbohidrat, kimia dalam sel satu komponen kimia dalam sel. protein, lipid atau enzim dalam sel. Nota Perbendaharaan Kata kekurangan – deficiency 31
 39. 39. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0PEMBAHAGIAN SEL Objektif Pembelajaran 4.1 Memahami mitosis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran  Mengumpul maklumat tentang pengertian dan kepentingan mitosis daripada sesi sumbang saran.  menyatakan kepentingan mitosis. Mengkaji carta untuk mengenalpasti pelbagai fasa dalam kitar sel.  mengenalpasti fasa dalam kitar sel. Membuat model untuk mendemonstrasikan mitosis dan sitokinesis.  menjelaskan proses mitosis dan sitokinesis. Menyedia dan memerhati slaid tisu hujung akar bawang untuk mengenalpasti peringkat-peringkat mitosis.  menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis mengikut urutan yang betul. Mengkaji proses mitosis yang terkawal dan tidak terkawal serta sitokinesis melalui simulasi dan animasi berkomputer serta video.  membanding dan membezakan antara mitosis dan sitokinesis dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan. Perbendaharaan Kata Murid boleh: (b) keperluan sel anak yang seiras dengan sel induk dihasilkan. 32 Menjalankan sesi sumbang saran mengenai: (a) keperluan penghasilan sel baru kepada organisma. Nota  menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam organisma. menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yang seiras dengan sel induk . seiras – identical kepentingan – significance
 40. 40. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan sesi sumbang saran bagi mendapatkan contoh bagi menunjukkan bahawa mitosis adalah suatu proses terkawal untuk kemandirian hidupan seperti pertumbuhan semula ekor cicak, bahagian tertentu tumbuhan dan penyembuhan kulit. Hasil Pembelajaran  Perbendaharaan Kata mitosis terkawal – controlled mitosis menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal. pertumbuhan/ penjanaan semula – regeneration Mengumpul dan mentafsirkan data tentang penyakit seperti kanser atau tumor akibat mitosis yang tidak terkawal dalam hidupan.  Mengadakan lawatan ke institusi penyelidikan untuk mengkaji teknik kultur tisu. 4.2 Memahami meiosis Nota  Menjalankan perbahasan atau forum berkaitan dengan isu pengklonan. Membincangkan mengenai : (a) pewarisan ciri oleh anak.  (b) keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi. (c) keperluan untuk menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid. (d) keunikan bilangan kromosom diploid dalam setiap spesies. menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal dalam kehidupan. menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam pengklonan. menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan. Murid boleh:  menyatakan keperluan pewarisan ciri pada anak untuk kesinambungan hidup.  menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom diploid dari generasi ke generasi.  menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang mempunyai bilangan kromosom haploid dalam pembiakan seks. mitosis tidak terkawal – uncontrolled mitosis Teknik pengklonan merangkumi kultur tisu. pewarisan ciri – trait inheritance anak – offspring 33
 41. 41. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran (e) kepentingan meiosis.  (f) jenis sel yang menjalani meiosis dalam manusia, haiwan dan tumbuhan.  Membuat pemerhatian terhadap proses meiosis melalui animasi berkomputer, fotomikrograf, slaid tersedia dan video.   menyatakan kepentingan meiosis. mengenalpasti jenis sel yang menjalani meiosis. menerangkan proses meiosis. menyusun peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut urutan yang betul. Menjalankan aktiviti simulasi untuk menunjukkan perubahan pada perlakuan kromosom semasa proses meiosis I and meiosis II. Menggunakan gambar rajah skema untuk membanding dan membezakan: (a) meiosis I and meiosis II. (b) meiosis dan mitosis. 4.3 Mensyukuri ketertiban perlakuan kromosom semasa mitosis dan meiosis 34 (a) Menjalankan aktiviti main peranan. (b) Menghindari bahan radioaktif dan bahan karsinogen.   Nota membanding dan membezakan antara meiosis I dengan meiosis II. membanding dan membezakan antara meiosis dengan mitosis. Murid boleh:  menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom semasa mitosis dan meiosis.  Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh mendatangkan bahaya. Penerangan yang terperinci tentang peringkat Profasa 1 tidak diperlukan. Perbendaharaan Kata
 42. 42. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 TEMA : MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran Memerhati dan mengenalpasti jenis1.1 Murid boleh: Memahami jenis- jenis nutrisi yang diamalkan oleh jenis nutrisi pelbagai organisma.  menyatakan jenis-jenis nutrisi. Menjalankan perbincangan tentang nutrisi autotrof dan heterotrof dengan merujuk kepada kemosintesis,  menerangkan nutrisi autotrof. fotosintesis, nutrisi holozoik,  menerangkan nutrisi heterotrof. saprofitisme dan parasitisme. Membina penyusun grafik untuk menunjukkan jenis-jenis nutrisi. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan pelbagai organisma mengikut jenis nutrisi. 1.2 Mengaplikasi konsep gizi seimbang  Nota Perbendaharaan kata mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil dapatan: (a) keperluan gizi seimbang. (b) faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian seperti umur, jantina, berat badan dan pekerjaan. Murid boleh: Menjalankan aktiviti untuk menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan.  menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan. Merekabentuk aktiviti untuk menguji kehadiran kanji, gula penurun, gula bukan penurun, protein dan lipid dalam sampel makanan.  menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan yang berbeza.   gizi seimbang – balanced diet menerangkan keperluan gizi seimbang. menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan tenaga harian badan manusia. Unit Joule untuk tenaga hendaklah digunakan. 35
 43. 43. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan kandungan Vitamin C dalam pelbagai jus buah-buahan. Hasil Pembelajaran Memadankan jenis-jenis vitamin dengan sumber, fungsi dan kesan kekurangannya. Memadankan jenisjenis mineral dengan sumber, fungsi dan kesan kekurangannya. Membincangkan tentang sumber, fungsi dan kesan kekurangan pelawas.  menerangkan fungsi dan sumber serat / pelawas dalam gizi. Membincangkan tentang sumber dan fungsi air dalam badan.  menerangkan fungsi air dalam badan. Menjalankan perbincangan dalam kumpulan untuk merumuskan dan mewajarkan menu yang sesuai berdasarkan carta nutrien untuk kumpulan sasaran berikut: (a) wanita hamil. (b) bayi. (c) kanak-kanak. (d) remaja. (e) atlet. (f) orang yang mengidap penyakit tertentu. (g) orang tua. (h) vegetarian. 36    Nota Perbendaharaan kata menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan. menerangkan fungsi dan sumber mineral dalam gizi untuk mengekalkan kesihatan. mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan sasaran tertentu. pelawas – roughage kumpulan sasaran – target group
 44. 44. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.3 Menjalankan perbincangan secara Memahami berkumpulan dan membentangkan hasil malnutrisi dapatan mengenai perkara-perkara berikut: (a) maksud malnutrisi. (b) kesan kekurangan protein, vitamin, mineral ke atas kesihatan. (c) kesan pengambilan karbohidrat, lipid, vitamin dan mineral yang berlebihan ke atas kesihatan. (d) gizi yang rendah dalam lemak tepu membantu mengurangkan risiko mengidap penyakit kardiovaskular. 1.4 Menganalisa pencernaan makanan (e) cara-cara mengurangkan risiko tekanan darah tinggi, diabetis melitus dan osteoporosis. Membincangkan perkara-perkara berikut: (a) glukosa, asid amino dan lipid sentiasa diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. (b) bahan kompleks seperti karbohidrat, protein dan lipid perlu dicerna. Hasil Pembelajaran Perbendaharaan kata Murid boleh:   menerangkan malnutrisi. menerangkan kesan malnutrisi dengan menggunakan contoh.  menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah kesihatan tertentu yang disebabkan oleh gizi seseorang.  menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan masalah kesihatan tertentu. Murid boleh:    Melukis dan melabel bahagian sistem pencernaan manusia. Nota  menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk menjalankan proses metabolisme. menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna. menerangkan keperluan proses pencernaan bahan kompleks. proses metabolisme – metabolic processes melukis dan melabel sistem pencernaan manusia. 37
 45. 45. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan fungsi jus pencernaan iaitu air liur, jus gaster, jus pankreas, jus usus dan bahan lain seperti asid hidroklorik dan jus hempedu yang membantu proses pencernaan makanan. Membincangkan proses pencernaan karbohidrat, protein dan lemak berdasarkan aspek-aspek berikut: (a) tempat proses pencernaan berlaku. (b) pengunyahan makanan. (c) pergerakan makanan. (d) kelenjar yang terlibat. (e) enzim pencernaan. (f) pH yang sesuai untuk tindakan enzim. (g) substrat dan hasil. Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia. Membincangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan (contoh lembu) dan rodensia (tupai). Menggunakan gambar rajah skema untuk membanding dan membezakan proses pencernaan selulosa dalam manusia, ruminan dan rodensia. 38 Hasil Pembelajaran   menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu proses pencernaan manusia. menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan pencernaan lain.  menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam badan manusia.  mengenalpasti bahagian sistem pencernaan ruminan dan rodensia yang terlibat dalam pencernaan selulosa.  menerangkan proses pencernaan selulosa dalam ruminan dan rodensia.  membanding dan membezakan proses pencernaan dalam manusia, ruminan dan rodensia. Nota Perbendaharaan kata jus pencernaan – digestive juice hempedu – bile
 46. 46. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji tindakan enzim ke atas sampel makanan berkanji dan berprotein. Hasil Pembelajaran  menerangkan masalah berkaitan dengan pencernaan makanan. Memeriksa model atau gambar rajah sistem pencernaan dan keratan rentas usus kecil. Membuat perbincangan dengan berpandukan model atau gambar rajah mengenai perkara berikut: (a) ciriciri penyesuaian usus kecil. (b) proses penyerapan asid amino, glukosa, asid lemak, gliserol, vitamin dan garam mineral di vilus. Murid boleh:  mengenalpasti bahagian dalam sistem pencernaan yang terlibat dalam penyerapan makanan tercerna.  menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan berhubung dengan penyerapan makanan.  melukis dan melabel struktur vilus.  menerangkan proses penyerapan dalam vilus. Perbendaharaan kata merekacipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji dan protein dalam sampel makanan. Mengumpul maklumat dan membincangkan masalah berkaitan dengan pencernaan makanan seperti berikut: (a) pencernaan makanan yang tidak sempurna. (b) batu hempedu yang menghalang pengaliran jus hempedu. (c) kekurangan penghasilan enzim pencernaan tertentu. 1.5 Memahami proses penyerapan dan asimilasi hasil pencernaan makanan  Nota Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pergerakan bahan melalui tiub Visking. ciri-ciri penyesuaian – adaptive characteristic penyerapan – absorption usus kecil – small intestine 39
 47. 47. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Berdasarkan aktiviti di atas, hubungkaitkan pergerakan bahan melalui tiub Visking dengan penyerapan nutrien dalam usus kecil. Membincangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon. Menjalankan perbincangan dengan menggunakan gambar rajah, carta atau animasi komputer berkenaan perkara berikut : (a) pengangkutan asid amino, glukosa, vitamin larut air dan mineral oleh sistem peredaran darah (i) dari usus kecil ke hati melalui vena portal hepar. (ii) dari hati ke sel badan. (b) pengangkutan lipid dan vitamin larut lemak. Melukis gambar rajah skema untuk menunjukkan pengangkutan nutrien dari usus ke sel badan. Menjalankan perbincangan tentang peranan hati dalam perkara berikut: (a) penyimpanan nutrien. (b) pemprosesan hasil pencernaan makanan iaitu glukosa dan asid amino yang berlebihan. (c) detoksifikasi. 40 Hasil Pembelajaran  Perbendaharaan kata membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam usus kecil.  Nota menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon. pengangkutan – transport  menghuraikan pengangkutan nutrien dalam sistem peredaran untuk asimilasi.  sistem peredaran – circulatory system menerangkan fungsi-fungsi utama hati. hati – liver  menghuraikan proses asimilasi.
 48. 48. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengadakan perbincangan tentang proses asimilasi oleh sel badan. 1.6 Memahami pembentukan tinja dan penyahtinjaan Mengenalpasti bahagian kolon dan rektum dengan merujuk gambar rajah, carta atau model. Mengadakan perbincangan dalam kumpulan kecil dan membentangkan hasil dapatan mengenai perkara berikut: (a) pembentukan tinja. Hasil Pembelajaran Perbendaharaan kata asimilasi – assimilation Murid boleh:  mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana pembentukan tinja berlaku.  menerangkan pembentukan tinja. menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan kesan antibiotik ke atasnya. (b) peranan mikroorganisma dalam kolon. (c) kesan antibiotik ke atas mikroorganisma dalam kolon. (d) maksud penyahtinjaan.  (e) kepentingan penyahtinjaan.  (f) kepentingan pengambilan gizi berserat tinggi.  (g) masalah berkaitan penyahtinjaan seperti sembelit, kanser kolon dan buasir. 1.7 Menilai tabiat pemakanan Nota  Menjalankan perbincangan dan membentangkan hasil dapatan mengenai perkara berikut : (a) kaitan antara tabiat pemakanan penyahtinjaan – defecation Murid boleh:   menyatakan apa itu penyahtinjaan. menerangkan kepentingan penyahtinjaan. menerangkan kepentingan pengambilan makanan berserat tinggi. menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan. mengaitkan tabiat pemakananan dengan masalah tinja – faeces sembelit – constipation buasir – haemorrhoids tabiat pemakanan – eating habits 41
 49. 49. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran dengan masalah kesihatan seperti: (i) gastrik (ii) obesiti. (iii) anoreksia nervosa. (iv) bulimia. (b) menilai kandungan nutrien dalam makanan berdasarkan label makanan atau iklan. (c) menilai tabiat pemakanan rakan sekelas. 1.8 Menyedari kepentingan sistem pencernaan yang sihat Menjalankan aktiviti untuk meramal kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan. 1.9 Memahami kepentingan makronutrien dan mikronutrien dalam tumbuhan Menjalankan perbincangan berkumpulan dan membentangkan perkara berikut : (a) unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. (b) mengelaskan unsur keperluan tumbuhan berdasarkan jumlah yang diperlukan : (i) makronutrien iaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, 42 Menjalankan perbincangan cara-cara penjagaan sistem pencernaan seperti tabiat pemakanan yang baik, mengelakkan makanan rapu, cuba mengurangkan pengambilan gula dan makanan berlemak. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan kata kesihatan.  Tabiat pemakanan melibatkan membuat penilaian secara kritis kekerapan da masa tentang tabiat pemakanan yang pengambilan baik dan sebaliknya. makanan serta jenis makanan yang diambil. Murid boleh:  meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem pencernaan terhadap kesihatan.  menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri. masalah kesihatan – health problems Sistem pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik - defective digestive system Murid boleh:   menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. mengklasifikasikan unsur yang diperlukan oleh tumbuhan berdasarkan jumlah yang dikehendaki. unsur-unsur – elements
 50. 50. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur. (ii) mikronutrien iaitu boron, molibdenum, zink, mangan, kuprum dan ferum. Hasil Pembelajaran Merancang dan menjalankan eksperimen ke atas tumbuhan untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien iaitu nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur.  merekacipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien ke atas tumbuhan. Menjalankan perbincangan dan menghubungkaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien berdasarkan keputusan eksperimen.   menerangkan fungsi setiap makronutrien di dalam tumbuhan. Menjalankan perbincangan tentang fungsi dan kesan kekurangan mikronutrien dalam tumbuhan.  Perbendaharaan kata mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi makronutrien. Mengumpul dan mentafsir data daripada pelbagai sumber seperti internet tentang fungsi setiap makronutrien dalam tumbuhan. Nota menerangkan fungsi setiap mikronutrien di dalam tumbuhan. menyatakan kesan kekurangan mikronutrien di dalam tumbuhan.  Anak benih jagung boleh digunakan dalam eksperimen ini. 43
 51. 51. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 1.10 Murid membaca sejarah ringkas Memahami penemuan fotosintesis dan fotosintesis mengekstrak fakta penting daripada bacaan itu. Mengkaji model keratan rentas daun. Melukis dan melabelkan rajahnya. Membincangkan perkara berikut: Hasil Pembelajaran    (b) penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis.  Menjalankan aktiviti untuk menyiasat penyesuaian beberapa tumbuhan seperti bunga raya, telipok, Hydrilla dan kaktus berkaitan aspek berikut: (a) taburan stomata. (b) taburan kloroplas. 44 Menjalankan perbincangan tentang tindak balas cahaya fotosintesis dan tindak balas gelap fotosintesis dengan merujuk kepada struktur kloroplas dari aspek berikut: Perbendaharaan kata Murid boleh:  menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada penemuan fotosintesis.  menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk fotosintesis.  menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses fotosintesis. (a) fungsi bahagian-bahagian daun. 1.11 Memahami mekanisme fotosintesis Nota melukis dan melabel keratan rentas daun. menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan fotosintesis. menerangkan penyesuaian daun untuk mengoptimumkan fotosintesis. Penyesuaian – adaptation menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang berbeza menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis. Murid boleh:  mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan fotosintesis. Struktur terperinci kloroplas tidak diperlukan. tindak balas cahaya – light reaction
 52. 52. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran (a) bahan yang diperlukan. (b) lokasi tindak balas. (c) hasil tindak balas. Melukis gambar rajah skema tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis secara ringkas. Membincangkan perkara berikut: (a) banding dan beza di antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis. Hasil Pembelajaran    menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis. menerangkan tindak balas gelap fotosintesis. Laluan terperinci tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis tidak diperlukan. Perbendaharaan kata tindak balas gelap – dark reaction membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap di dalam fotosintesis. mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap di dalam fotosintesis. (b) hubungkait tindak balas cahaya dan tindak balas gelap fotosintesis.  Menulis persamaan untuk mewakili keseluruhan proses fotosintesis. 1.12 Mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis Nota  Mengendalikan sesi sumbang saran untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu kepekatan karbon dioksida, keamatan cahaya dan suhu. Murid boleh: Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. menulis persamaan proses fotosintesis.  mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis.  merekabentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. mengenalpasti faktor yang  keamatan cahaya – light intensity faktor yang menghadkan – 45
 53. 53. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan perbincangan berkumpulan tentang kesan keamatan cahaya, suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. Hasil Pembelajaran   Merancang suatu strategi berdasarkan faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis untuk memastikan hasil pertanian sepanjang tahun di negaranegara empat musim. 1.13 Mengamalkan sikap menghargai tumbuhan Menggubah puisi atau lirik lagu untuk menunjukkan penghargaan terhadap peranan fotosintesis dalam memastikan kelangsungan hidup. Menjalankan projek penanaman dalam taman sumber sains atau kawasan sekolah. 1.14 Memahami teknologi dalam pengeluaran makanan 46 Menjalankan perbincangan berkumpulan tentang perkara berikut: (a) kuantiti makanan yang diperlukan oleh negara sekarang dan masa depan. (b) keperluan meningkatkan kualiti dan menghadkan kadar fotosintesis pada keamatan cahaya yang berbeza. menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida ke atas kadar fotosintesis. menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis di dalam tumbuhan sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya dan suhu.  mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkatkan hasil tanaman berdasarkan faktorfaktor yang mempengruhi kadar fotosintesis. Murid boleh:  menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuhtumbuhan.  mengenalpasti kes-kes menyalahkendalikan atau kemusnahan tumbuhtumbuhan. Nota Perbendaharaan kata limiting factor tanaman – crops Murid boleh:  menerangkan keperluan peningkatan kualiti dan kuantiti makanan. menambahbaikkan – improving
 54. 54. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran kuantiti makanan sejajar dengan dasar pengeluaran makanan negara. (c) usaha pelbagai agensi untuk mempelbagaikan pengeluaran makanan. (d) kaedah-kaedah yang digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan seperti: (i) penanaman tabur terus untuk padi. (ii) hidroponik dan aerofonik. (iii) pembiakbakaan. (iv) kultur tisu. (v) kejuruteraan genetik. (vi) pengurusan tanah. (vii) kawalan biologi. Hasil Pembelajaran   menerangkan usaha di dalam mempelbagaikan pengeluaran makanan. menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. . Nota Perbendaharaan kata mempelbagaikan – diversify Menjalankan lawatan ke agensi berkaitan seperti MARDI, Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan. Menjalankan projek penanaman sayursayuran. 1.15 Menilai perkembangan teknologi dalam pemprosesan makanan Menjalankan perbincangan tentang keperluan pemprosesan makanan untuk perkara berikut: (a) mengatasi faktor yang menyebabkan kerosakan makanan seperti tindakan mikroorganisma Murid boleh:  menerangkan keperluan pemprosesan makanan. pemprosesan makanan – food processing perkembangan – development 47
 55. 55. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran dan pengoksidaan makanan. (b) memanjangkan tempoh tahan makanan. Hasil Pembelajaran Menyediakan folio tentang perkembangan teknologi pemprosesan makanan dari dahulu hingga sekarang.  menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan makanan. Menghubungkait kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan: (i) memasak. (ii) penggunaan garam, gula dan cuka. (iii) proses penapaian. (iv) pengeringan. (v) pempasteuran. (vi) pengetinan. (vii) penyejukan.  menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan dengan faktor yang merosakkan makanan.  48 Perbendaharaan kata kerosakan makanan – food spoilage (c) mengelakkan pembaziran makanan. (d) mempelbagaikan penggunaan makanan seperti susu dan produk tenusu. (e) memastikan bekalan makanan mencukupi. menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh mewajarkan pemilihan pengambilan makanan yang diproses. Menjalankan forum bertajuk “Kesankesan pengambilan makanan yang diproses ke atas kesihatan”. Nota
 56. 56. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 TEMA : MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Pembelajaran 2.1 Membincangkan yang berikut: Murid boleh: Memahami (a) proses-proses hidup memerlukan  menyatakan keperluan tenaga proses respirasi tenaga. dalam semua proses hidup. dalam (b) substrat utama untuk respirasi iaitu  mengenalpasti substrat utama penghasilan glukosa yang diperolehi daripada penghasilan tenaga. tenaga berikut: (i) pencernaan karbohidrat dalam manusia dan haiwan. (ii) proses fotosintesis dalam tumbuhan. Membincangkan jenis-jenis respirasi.    menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa proses respirasi aerob. Menjalankan eksperimen untuk menyiasat respirasi anaerob dalam yis.  menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya respirasi anaerob dalam sel.  proses-proses hidup – living processes menerangkan apakah respirasi sel. Membincangkan penghasilan tenaga dalam respirasi aerob. Perbendaharaan Kata menyatakan dua jenis respirasi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan respirasi aerob. Nota menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis. 49
 57. 57. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan yang berikut: (a) keadaan yang menyebabkan proses respirasi anaerob dalam sel. (b) proses respirasi anaerob dalam otot manusia. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan respirasi aerob dengan respirasi anaerob. 50 Hasil Pembelajaran    menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot manusia. menulis persamaan kimia untuk respirasi aerob dan anaerob. Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nota Perbendaharaan Kata
 58. 58. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 2.2 Memerhatikan grafik dan spesimenMenganalisis spesimen hidup dan membincangkan struktur struktur respirasi dalam manusia dan respirasi dan organisma lain termasuk protozoa, mekanisme serangga, ikan dan amfibia. pernafasan dalam manusia Menjalankan aktiviti untuk dan haiwan membandingkan jumlah luas permukaan pada sekeping kad yang rata dengan sekeping kad lipatan beralun, seterusnya menghubungkaitkan pertambahan jumlah luas permukaan dengan pengubahsuaian struktur permukaan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Murid boleh:   menyatakan struktur respirasi dalam manusia. membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur respirasi. struktur respirasi – respiratory structure kad lipatan beralun – corrugated card penyesuaian – adaptations Membincangkan perhubungan antara jumlah luas permukaan struktur respirasi dengan kecekapan pertukaran gas dalam pelbagai organisma. Memerhatikan struktur respirasi untuk merumuskan ciri-ciri permukaan respirasi pada manusia dan organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Membina atau menggunakan model yang boleh dimanipulasikan untuk menerangkan mekanisme pernafasan pada manusia.  menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia dan lain-lain organisma.  menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan organisma lain. permukaan respirasi – respiratory surfaces mekanisme pernafasan – breathing mechanism  membanding dan 51
 59. 59. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincangkan mekanisme pernafasan organisma lain seperti protozoa, serangga, ikan dan amfibia. Menggunakan penyusun grafik untuk membanding dan membezakan sistem respirasi manusia dengan organisma lain. 2.3 Memahami konsep pertukaran gas merentas permukaan respirasi dan pengangkutan gas dalam manusia Membincangkan dengan menggunakan gambar rajah proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu dari aspek yang berikut: (a) Perbezaan tekanan separa gas respirasi dalam alveolus dan kapilari darah di peparu iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah tinggi dalam alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam kapilari darah. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah rendah dalam alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari darah. (b) Perbezaan tekanan separa oksigen dan karbon dioksida dalam darah ke alveolus dengan darah yang meninggalkan alveolus iaitu: (i) Tekanan separa oksigen adalah 52 Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata membezakan sistem respirasi manusia dengan organisma lain. Murid boleh:  menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan alveolus dan kapilari darah di peparu. pertukaran gas – gaseous exchange kapilari darah – blood capillary tekanan separa – partial pressure
 60. 60. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran rendah dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa oksigen dalam darah yang meninggalkan alveolus. (ii) Tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi dalam darah ke alveolus berbanding dengan tekanan separa karbon dioksida dalam darah yang meninggalkan alveolus. Membincangkan yang berikut: (a) Pengangkutan gas-gas respirasi dalam manusia. (b) Pertukaran gas-gas respirasi antara darah dan sel-sel badan. Hasil Pembelajaran   menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan sel badan. Menjalankan eksperimen untuk menyiasat perbezaan antara udara sedutan dan hembusan berkaitan dengan oksigen, karbon dioksida dan kandungan haba.  Perbendaharaan Kata menerangkan pengangkutan gas-gas respirasi. Menggunakan rajah skema untuk menerangkan pertukaran dan pengangkutan gas-gas respirasi dalam manusia. Nota membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan. Peringatan: Kendalikan larutanlarutan berikut dengan berhatihati: Kalium pirogalol beralkali dan Kalium hidroksida pekat. udara sedutan – inhaled air udara hembusan – exhaled air 53
 61. 61. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Mengkaji proses pertukaran dan pengangkutan gas respirasi dengan menggunakan simulasi dan animasi berkomputer. 2.4 Memahami mekanisme kawal atur respirasi Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan aktiviti cergas ke atas kadar respirasi dan kadar denyutan jantung. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menghuraikan perubahan kadar respirasi sebaik sahaja tamat menjalankan aktiviti cergas. Nota Perbendaharaan Kata aktiviti cergas – vigorous activity Membincangkan yang berikut: (a) Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. (b) Mekanisme kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan.  Membincangkan gerak balas respirasi manusia, kadar respirasi dan kadar denyutan jantung dalam situasi berbeza: (a) aktiviti cergas seperti berenang, berlari, senaman aerobik, mendaki bukit dan bermain badminton. (b) beristirehat. (c) ketakutan. 54    menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. menerangkan kawal atur kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam badan. menerangkan gerak balas respirasi manusia dan kadar respirasi dalam situasi berbeza. menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kadar denyutan jantung. mekanisme kawal atur – regulatory mechanism gerak balas – response kadar denyutan jantung – rate of heart beat
 62. 62. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran 2.5 Membincangkan tabiat-tabiat yang perlu Menyedari diamalkan dan perlu dijauhi untuk kepentingan memastikan kecekapan fungsi organmengekalkan organ respirasi. sistem respirasi yang sihat Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan asap rokok ke atas kapas putih dan menganalogikan keadaan kapas dengan peparu. Hasil Pembelajaran Nota Murid boleh:  menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ respirasi. Perbendaharaan Kata kecekapan – efficiency Menunjukkan gambar-gambar peparu yang rosak (kanser) akibat merokok. 2.6 Memahami respirasi dalam tumbuhan Membincangkan yang berikut: (a) tumbuhan memerlukan tenaga yang lebih rendah berbanding dengan haiwan untuk proses-proses hidup. (b) pengambilan oksigen oleh tumbuhan untuk respirasi. Murid boleh:  menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan.  menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan. Melukis gambar rajah untuk menunjukkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan.  menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan. Membincangkan respirasi anaerob yang dijalankan oleh tumbuhan padi di sawah atau tumbuhan lain dalam keadaan tertentu seperti banjir.  menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang berlaku dalam keadaan tertentu. Menggunakan penyusun grafik untuk membandingkan proses respirasi dengan proses fotosintesis dalam  membanding dan membezakan proses fotosintesis dan respirasi. Keperluan tenaga – energy requirement Gambar rajah keratan rentas daun diperlukan. 55
 63. 63. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran tumbuhan. Hasil Pembelajaran Membincangkan yang berikut: (a) pengertian titik pampasan. (b) menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan titik pampasan pada graf. Menggambarkan dan menghuraikan kesan ke atas hidupan apabila kadar fotosintesis dan kadar respirasi kekal pada titik pampasan. 56    menerangkan apakah titik pampasan. menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian titik pampasan. meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar respirasi sentiasa berada pada titik pampasan. Nota Perbendaharaan Kata titik pampasan – compensation point keamatan cahaya – light intensity
 64. 64. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 TEMA : MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk 1.1 Murid boleh: Menekankan kajian Memahami perkara berikut: lapangan untuk komponen (a) mengenalpasti komponenmengukuhkan  mengenalpasti komponen komponen abiosis melibatkan pH, abiosis dan kefahaman murid abiosis dalam satu ekosistem. suhu, keamatan cahaya, biosis dalam dalam bidang ini. kelembapan, topografi dan iklim persekitaran mikro dalam ekosistem. (b) mengenalpasti komponen mengenalpasti komponen komponen biosis dalam ekosistem. biosis dalam satu ekosistem. (c) menyiasat hubungan makanan  mengklasifikasikan komponen antara komponen biosis untuk biosis kepada aras-aras trof. membina rantai makanan dan jaringan makanan seterusnya mengelaskan komponen biosis kepada aras-aras trof. (d) menyiasat interaksi antara  menjelaskan melalui contoh komponen biosis seperti berikut: interaksi antara komponen (i) simbiosis pada tumbuhan dan biosis daripada segi haiwan yang meliputi perkara pemakanan. berikut: - Komensalisme. - Parasitisme. - Mutualisme. (ii) Saprofitisme. (iii) Mangsa dan pemangsa. e) menyiasat interaksi antara komponen  menjelaskan melalui contoh ( biosis daripada segi persaingan iaitu: interaksi antara komponen (i) Persaingan intraspesies. biosis daripada segi (ii) Persaingan interspesies. persaingan. Perbendaharaan Kata komponen abiosis – abiotic component komponen biosis – biotic component aras trof – trophic levels pemangsa – predator mangsa – prey persaingan – competition intraspesies – intraspecies interspesies – interspecies 57
 65. 65. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji persaingan intraspesies dan persaingan interspesies pada tumbuhan, contohnya jagung dan padi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Mengumpul dan mentafsirkan data untuk mengkaji persaingan intraspesies dan persaingan interspesies yang melibatkan paramesium, contoh Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. 1.2 Memahami proses pengkolonian dan proses sesaran dalam ekosistem Menjalankan kajian lapangan ke atas suatu ekosistem seperti paya bakau dan kolam untuk perkara berikut: (a) mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi. (b) menyiasat proses pengkolonian. (c) menyiasat proses sesaran. (d) mengenalpasti spesies perintis, spesies penyesar, spesies dominan dan komuniti klimaks. (e) mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dan spesies penyesar dalam habitat semasa proses pengkolonian dan proses sesaran. 58 Murid boleh:  menyatakan pengertian ekosistem.  mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam ekosistem.  menerangkan proses pengkolonian.  menerangkan proses sesaran.  mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem.  mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem.  mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem.  mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam satu ekosistem. paya bakau – mangrove swamp pengkolonian – colonisation sesaran – succession spesies penyesar – successors ciri-ciri penyesuaian – adaptive characteristics
 66. 66. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Murid membentangkan hasil dapatan atau membuat folio. 1.3 Mensintesiskan idea tentang ekologi populasi Hasil Pembelajaran  mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar. Mengkaji proses pengkolonian dan  menerangkan perubahan sesaran melalui sumber seperti video, habitat yang disebabkan oleh perisian komputer dan bahan cetak. spesies perintis.  menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga mencapai komuniti klimaks. Membincang dan menghubungkaitkan  menghubungkaitkan komponen abiosis dan komponen biosis komponen abiosis dengan semasa proses pengkolonian dan proses komponen biosis dalam suatu sesaran dalam suatu ekosistem. ekosistem semasa proses pengkolonian dan sesaran. Membincangkan teknik persampelan Murid boleh: yang sesuai untuk mengkaji saiz  mengenalpasti teknik populasi suatu organisma. persampelan yang sesuai Menjalankan kajian lapangan atau untuk mengkaji saiz populasi menggunakan analogi yang sesuai suatu organisma. untuk: (a) menganggarkan saiz populasi  menganggarkan saiz populasi haiwan seperti siput babi dan kutu organisma dalam suatu kayu. habitat. (b) menyiasat taburan tumbuhan  menentukan taburan organisma dengan menggunakan teknik dalam suatu habitat persampelan kuadrat. berdasarkan kepadatan, frekuensi dan peratus litupan spesis. Berdasarkan kajian di atas, bincangkan taburan organisma dalam suatu habitat. Nota Perbendaharaan Kata spesies perintis – pioneer komuniti klimaks – climax community teknik persampelan – sampling technique taburan – distribution kepadatan – density kekerapan – frequency 59
 67. 67. SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4 BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pembelajaran Membincang dan menghubungkaitkan perubahan dalam taburan populasi organisma dengan perubahan setiap faktor-faktor abiosis. Merancang dan menjalankan eksperimen untuk mengkaji perhubungan taburan populasi organisma dengan perubahan dalam salah satu faktor abiosis seperti pH, suhu, keamatan cahaya dan kelembapan udara. Organisma yang dicadangkan: Pleurococcus sp., Lemna sp. 1.4 Memahami konsep biokepelbagaian Membincangkan perkara berikut: (a) pengertian biokepelbagaian. (b) keperluan sistem pengelasan organisma. Mengumpul maklumat berdasarkan perkara berikut: (a) lima alam dalam pengelasan organisma iaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. (b) ciri-ciri utama organisma dalam setiap alam. (c) contoh-contoh organisma dalam setiap alam. 60 Hasil Pembelajaran  menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu organisma dengan perubahan pada setiap faktorfaktor abiosis.  merekabentuk eksperimen untuk menyiasat kesan perubahan salah satu komponen abiotik ke atas kadar pertumbuhan populasi suatu organisma. Murid boleh:  menerangkan pengertian biokepelbagaian.  menerangkan keperluan pengelasan organisma.  menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan organisma.  mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam.  menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam. Nota Perbendaharaan Kata peratus litupan – percentage coverage kadar pertumbuhan – growth rate biokepelbagaian – biodiversity pengelasan – classification

×