Huraian sukatan Sains Tahun 5 (BM)

17,073 views

Published on

3 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,058
Actions
Shares
0
Downloads
702
Comments
3
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huraian sukatan Sains Tahun 5 (BM)

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TAHUN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012
 2. 2. © 2012 Bahagian Pembangunan KurikulumAras 4-8, Blok E9,Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya’Malaysia.Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http/www.moe.gov.myCetakan Pertama 2012Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk kegunaan ulasan, Penghasilan atau penggunaan hasil kerja ini dalam apa jua bentuk secaraelektronik, mekanikal, atau cara lain, dikenali atau dicipta selepasnya, termasuk fotokopi, dan rakaman adalah dilarang tanpakebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia ii
 3. 3. RUKUN NEGARABAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersamasecara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. iv
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. v
 6. 6. berdasarkan relevan dan daya tarik bagi pelajar sehinggaKATA PENGANTAR minat mereka pada pelajaran ditingkatkan.Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian Dalam perkembangan terbaru, kerajaan telah membuatbergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini keputusan untuk memperkenalkan bahasa ibunda sebagaidipertimbangkan bahawa kejayaan dalam menyediakan bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sainspendidikan sains yang berkualiti untuk rakyat Malaysia dari dan matematik. Langkah ini akan membolehkan pelajar untukusia muda yang akan menjadi tonggak bangsa dan satu terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan danmasyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing di arena teknologi dalam masyarakat kontemporari denganglobal. Akhirnya, sistem pendidikan di Malaysia memberi meningkatkan kemampuan mereka memanfaatkan pelbagaipenekanan yang lebih besar untuk pendidikan sains. sumber maklumat tentang ilmu pengetahuan yang ditulis dalam bahasa ibunda. Pada masa yang sama, langkah iniKurikulum sains yang telah dirancang tidak hanya untuk juga akan memberi peluang kepada pelajar untukmenyediakan peluang bagi pelajar untuk memperolehi ilmu menggunakan bahasa ibunda dan kerananya meningkatkanpengetahuan dan kemahiran sains, mengembangkan kemampuan mereka dalam bahasa. Oleh yang demikian,kemahiran berfikir dan strategi berfikir, menerapkan dalam melaksanakan kurikulum sains, perhatian diberikanpengetahuan dan kemahiran ini dalam kehidupan seharian, kepada memperkembangkan kemampuan pelajartetapi juga untuk menanamkan dalam diri mereka nilai-nilai menggunakan bahasa ibunda untuk belajar danmurni dan semangat patriotisme. Diharap kan bahawa berkomunikasi di awal tahun pembelajaran khususnya.perjalanan proses pendidikan untuk mencapai tujuan ini akanmenghasilkan warganegara yang seimbang dan mampu Pembangunan kurikulum ini dan persediaan penyelarasanmemberi sumbangan bagi keselarasan dan kemakmuran Huraian Sukatan telah dihasilkan oleh ramai individubangsa dan rakyatnya. sepanjang tempoh masa tersebut. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan secara langsung atau tidakKurikulum sains bertujuan untuk menghasilkan pelajar aktif. langsung dalam usaha ini, izinkan saya mewakili MenteriUntuk tujuan ini pelajar diberi banyak peluang untuk terlibat Pelajaran untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaandalam penyelidikan saintifik melalui aktiviti praktikal dan yang tidak terhingga atas masa dan tenaga yangeksperimentasi. Pendekatan penyiasatan, meng-gabungkan disumbangkan.kemahiran berfikir, strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah,perlu ditekankan melalui proses pengajaran dan Pengarahpembelajaran. Kandungan konteks disarankan dipilih Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. vi
 7. 7. KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viFalsafah Pendidikan Sains Negara viiKata Pengantar viiiPendahuluan 1Matlamat dan Objektif 1Kemahiran Saintifik 2Kemahiran Berfikir 3Sikap Saintifik dan Nilai Murni 8Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 9Organisasi Kandungan 11Menyiasat Benda-benda HidupBidang Pembelajaran: Mikroorganisma 12 Kemandirian spesies 16 Rantai makanan dan siratan makanan 19 vii
 8. 8. Menyiasat Daya dan TenagaBidang Pembelajaran: Tenaga 21 Elektrik 25 Cahaya 28 Haba 30Menyiasat BahanBidang Pembelajaran: Keadaan bahan 33 Asid dan alkali 37Menyiasat Bumi dan Alam SemestaBidang Pembelajaran: Buruj 38 Bumi, Bulan dan Matahari 38Menyiasat TeknologiBidang Pembelajaran: Kekuatan dan kestabilan 42 viii
 9. 9. PENDAHULUAN MATLAMATPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Matlamat kurikulum Sains Sekolah Rendah ialah untukPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk mengembangkan minat dan kreativiti murid melaluimemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang pengalaman harian dan penyiasatan bagi menguasai ilmuseimbang, dari segi jasmani, emosi, rohani dan emosi. sains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkandengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. OBJEKTIF Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 direkabentuk untuk merangsang sikap ingin tahu danmengembangkan minat bagi membolehkan mereka Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 bertujuan:memahami diri dan alam sekeliling melalui aktiviti berpusatkanmurid. 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Kurikulum ini dipersembahkan dalam dua dokumen: 2. Menyediakan peluang untuk murid mengembangkanSukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Sukatan kemahiran proses sains dan kemahiran berfikir kritisPelajaran mengandungi matlamat, objektif dan kerangka dan kreatif.kandungan kurikulum untuk tempoh 3 tahun untuk Sains 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.Sekolah Rendah Tahap Dua. 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. 5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara Huraian Sukatan Pelajaran Sains mengandungi kritis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dankandungan kurikulum yang lebih terperinci merangkumi menyelesaikan masalah. 6. Menyemaikan sikap saintifik dan nilai murni danmatlamat dan objektif kurikulum, penerangan tentang seterusnya membolehkan murid mengamalkannya.kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran saintifik 7. Menanam sikap menghargai sumbangan dalam bidangserta sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dan sains dan teknologi ke arah kesejahteraan manusia.pembelajaran, dan kandungan kurikulum.Kandungan 8. Menyedari keperluan menyayangi dan menjaga alamkurikulum menyediakan hasil pembelajaran umum, cadangan sekitar.aktiviti pembelajaran, hasil pembelajaran, nota dan kosa kata. 1
 10. 10. KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkin benar atauSains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian tidak benar untuk menerangkan sesuatumasalah. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah, peristiwa atau pemerhatian.kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatumenjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkanKemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains data.dan kemahiran manipulatif. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun danKemahiran Proses Sains mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf,Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan rajah atau model.tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secarabersistem. Menggunakan Memerihalkan perubahan parameter seperti perhubungan lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, beratPenerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah ruang dan masa dan jisim dengan masa.seperti berikut: Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentangMemerhatikan Menggunakan deria penglihatan, objek, peristiwa atau pola daripada data pendengaran, sentuhan, rasa atau bau yang dikumpulkan. untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep secara operasi dengan menyatakan perkara yangMengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk dilakukan dan diperhatikan. mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerakMengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.menggunakan dengan menggunakan nombor atau alat Dalam sesuatu penyiasatan satu pembolehnombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan sebagai unit rujukan. hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. 2
 11. 11. Membuat Membuat suatu pernyataan umum tentang KEMAHIRAN BERFIKIRhipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan ini Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu boleh diuji untuk menentukan menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang kesahihannya. ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis, Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mengumpulkan data, mentafsirkan data mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini sehingga mendapat rumusan daripada boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. penyiasatan itu. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar merekaKemahiran Manipulatif dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaraan dan pembelajaran yangKemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adaalahdalam penyiasatan sains yang membolehkan murid teras kepada pembelajaran berfikrah.melakukan perkara berikut: Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir sains dengan betul. secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir selamat. secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi, Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta boleh Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir. 3
 12. 12. Kemahiran Berfikir Kritis konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritisadalah seperti berikut: Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat kecondongan yang berpihak kepada atau menentang Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, sesuatu. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkaradari segi kebaikan dan Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan keburukan, berdasarkan bukti atau dalil dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, yang sah. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membuat Membuat pernyataan tentang hasil kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan mengukuhkan sesuatu perkara dan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan berdasarkan penyiasatan. masing-masing berdasarkan criteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat adalah seperti berikut: mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifat nya seperti saiz, Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan masa, bentuk atau bilangan. dengan sesuatu perkara. Menyusun Menyusun objek atau maklumat Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu mengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan -kan keadaan atau peristiwa untuk mencari keutamaan atau kesegeraan. sesuatu struktur atau corak perhubungan. Membuat Membuat kesimpulan awal yang Menganalisis Mengolah maklumat dengan inferens munasabah, yang mungkin benar atau menguraikannya kepada bahagian yang tidak benar untuk menerangkan lebih kecil bagi memahami sesuatu sesuatu peristiwa atau pemerhatian. 4
 13. 13. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau peristiwa berdasarkan pemerhatian melakukan pengubahsuaian kepada dan pengalaman yang lalu atau data sesuatu yang sedia ada untuk yang boleh dipercayai. mengatasi masalah secara terancang.Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat STRATEGI BERFIKIR daripada kumpulan itu. Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah sepertiMembuat Membuat tanggapan atau berikut:gambaran mental membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda. Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian, konsep atau modelMensintesiskan Menggabungkan unsur yang berdasarkan ciri spesifik sepunya yang berasingan untuk menghasilkan satu saling berhubung. gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan atau Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian artifak. keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagiMembuat Membuat suatu pernyataan umum mencapai matlamat yang ditetapkan.hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara menerangkan sesuatu perkara atau masalah terancang terhadap situasi yang tidak peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji pasti atau mencabar ataupun kesulitan untuk menentukan kesahihannya. yang tidak dijangkakan.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, dengan konsep yang mudah atau kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang maujud yang mempunyai ciri yang ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang serupa. digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, 5
 14. 14. rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajarankritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut:seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secarainduktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran 1. KBSB diperkenalkan.keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.(KBSB). 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan Kemahiran Berfikir diperkembangkan dengan bimbingan guru. 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Kritis Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam Kreatif sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Mencirikan Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan  Menjanakan idea Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999). Membandingkan & membezakan  Menghubungkaitkan Mengumpulkan &  Membuat inferens mengelaskan  Meramalkan Membuat urutan Menaakul  Membuat hipotesis Menyusun  Mensintesiskan Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran mengikut  Mengitlakkan Proses Sains keutamaan  Membuat gambaran Menganalisis mental  Menganalogikan Kemahiran Proses Sains adalah Kemahiran yang diperlukan Mengesan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau kecondongan  Mereka cipta membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu Menilai proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis, Membuat kesimpulan kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Strategi Berfikir Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang  Mengkonsepsikan perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 6
 15. 15. Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Membuat kesimpulanMemerhati Mencirikan Mengitlakkan Membandingkan dan Menilai membezakan Menghubungkaitkan Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan MenganalogikanMengelaskan Mencirikan Membuat gambaran mental Membandingkan dan Menganalisis membezakan Mengumpulkan dan Mengawal pemboleh ubah Mencirikan mengelaskan Membandingkan dan membezakanMengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Menghubungkaitkannombor Membandingkan dan Menganalisis membezakan Membuat hipotesis MencirikanMembuat inferens Menghubungkaitkan Menghubungkaitkan Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Menganalisis Menjanakan idea Membuat inferens Membuat hipotesis MeramalkanMeramalkan Menghubungkaitkan Mensintesiskan Membuat gambaran mental Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMenggunakan perhubungan Membuat urutanruang dan masa Menyusun mengikut keutamaan Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan 7
 16. 16. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dannilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluandipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap sikap saintifik dan nilai murnisaintifik dan nilai murni seperti yang berikut:  Memberi penekanan terhadap sikap dan nilai.  Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. murni. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru sesuatu perkara. perlu mempertimbangkan langkah-langkah di atas bagi Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan memastikan kesinambungan dan keberkesanan penerapan serta terhadap alam sekitar. sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berterusan. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali, untuk memahami alam. guru perlu Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan sihat. menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama, Menghargai keseimbangan alam semula jadi. jujur dan tabah. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka. mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni Baik hati dan penyayang. semasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru meneliti Bersifat objektif. semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang Sistematik. pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran Bekerjasama. tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum Adil dan saksama. memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Berani mencuba. Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan Berfikir secara rasional. dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Yakin dan berdikari. 8
 17. 17. Contoh : STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANTahap : Tahun 4Bidang pembelajaran : Sifat-sifat bahan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. PembelajaranObjektif pembelajaran : Mengetahui kepentingan guna semula, berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaanmengurangkan penggunaan dan mengitar semula bahan. kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapatHasil pembelajaran : Mengamalkan aktiviti tentang guna mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yangsemula, mengurangkan penggunaan dan mengitar semula optimum. Pembelajaran berfikrah akan berlaku melaluibahan. pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri penemuan,Cadangan aktiviti pembelajaran : Murid menjalankan kontruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaranaktiviti mengenai guna semula, mengurangkan penggunaan masteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajarandan mengitar semula bahan sepanjang tahun. berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedarSikap saintifik dan : Bertanggungjawab ke atas keselamatan secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangnilai murni diri dan rakan serta terhadap alam digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang sekitar. beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta. menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis Mempunyai minat dan dan bersifat ingin mereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan tahu tentang alam sekeliling. pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap Menghargai keseimbangan alam saintifik dan nilai murni. semulajadi. Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan Bekerjasama yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat,menyoal danPenerapan Unsur Patriotisme menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. PembelajaranKurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utamapatriotism dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid, melalui aktivitimeningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbingkepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiriteknologi di negara kita, semangat mencintai Negara dapat penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifikdikukuhkan. dikembangkan semasa proses penemuan ini. Namun 9
 18. 18. demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuan Perbincangantidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran danpembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dandidedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.penemuan terbimbing. Perbincangan boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas aktiviti. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan Penggunaan pelbagai kaedah pengajaran dan mengemukakan soalan-soalan yang merangsang pemikiranpembela-jaran meningkatkan minat murid terhadap sains. dan membolehkan pelajar menonjolkan diri mereka.Pelajaran Sains yang tidak menarik tidak akan merangsangpelajar untuk belajar dan seterusnya memberi kesan kepada Simulasitingkah laku mereka. Pemilihan kaedah pengajaran mestilahberdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yangkepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber prasarana sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan,yang ada. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan,harus dirancang untuk membekalkan murid dengan pelbagai murid melakonkan sesuatu peranan secara spontancara pembelajaran dan kecerdasan. berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. MuridBerikut adalah penerangan ringkas tentang pengajaran dan bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untukpembelajaran . memahami proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapatEksperimen membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalampelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan Projekuntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedahsaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran Projek adalah aktiviti yang secara umumnya dijalankan olehberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu hasil pembelajaran. Sesuatu projek secara umumnya memerlukanDalam melaksanakan kurikulum ini, disamping membimbing beberapa pelajaran atau tajuk dan mengambil masa yangmurid-murid menjalankan eksperimen yang sesuai, guru juga panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Muridharus memberi peluang kepada pelajar untuk membentuk dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikanekperimen sendiri. Ini melibatkan murid merangka cara masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancangeksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, bagaimana keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifakmenganalisis dan mengukur data serta bagaimana atau lain-lain perlu dibentangkan.membentangkan hasil eksperimen mereka. 10
 19. 19. Lawatan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah ORGANISASI KANDUNGANPembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan Kurikulum sains disusun atur mengikut beberapa bidang.kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, Setiap bidang pembelajaran terdiri daripada beberapa hasilmenyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran umum. Hasil pembelajaran umum pulapembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapi mempunyai daripada satu atau lebih hasil pembelajarandi mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan khusus.tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perludiadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan. Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara am, hasil pembelajaran dalamPenggunaan Teknologi sesuatu bidang pembelajaran disusun secara berturutan daripada mudah kepada kompleks. Walau bagaimanapun,Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktivitimemperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologi pembelajaran sebaik-baiknya dirancang secara menyeluruhseperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer, dan bersepadu yang membolehkan pencapaian pelbagai hasilperisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pembelajaran mengikut keperluan dan konteks. Guru haruspengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan mengelak daripada menggunakan strategi pengajaran untukberkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu cuba mencapai setiap hasil pembelajaran secara berasinganwadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep mengikut urutan yang dinyatakan dalam spesifikasi kurikulum.yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalambentuk perisian kursus atau laman web. Penggunaan alatan Cadangan aktiviti pembelajaran memberikan maklumatseperti pemproses kata, per-isian persembahan grafik, tentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Aktivitilembaran elektronik sebagai alat yang terbaik untuk analisis pembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur cadangan aktivitidan persembahan data. pembelajaran yang disarankan diberikan dengan tujuan untuk menyediakan beberapa penggunaan mengenai bagaimana hasil pembelajaran dapat di capai. Satu aktiviti yang disarankan boleh melitupi satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin boleh dicadangkan untuk hasil pembelajaran tertentu. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti pembelajaran sesuai dengan keupayaan dan kemampuan gaya belajar pelajar. Guru digalakkan untuk mereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan pembelajaran sains. 11
 20. 20. 12
 21. 21. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1. Mikroorganisma1.1 Memahami Murid menonton tayangan video berkaitan Murid yeast - ragibahawa mikroorganisma pelbagai jenis mikroorganisma, contoh,adalah benda hidup bakteria, virus, fungi dan protozoa.  menyatakan jenis-jenis harmful - mikroorganisma. Guru menggunakan berbahaya Murid membuat perbandingan kualitatif di resipi untuk antara saiz mikroorganisma dengan membuat doh magnifying glass - manusia dan membuat kesimpulan bahawa seperti berikut. kanta pembesar mikroorganisma adalah sangat halus. Bahan-bahan uses - kegunaan Murid berbincang yis adalah satu contoh  menyatakan bahawa yis 1 cawan gandum mikroorganisma. adalah satu contoh ½ cawan air suam sprinkling - mikroorganisma. 1 sudu teh yis merenjis 1 sudu teh gula  menyatakan bahawa pasir Murid memerhati kesan yis terhadap doh mikroorganisma bernafas. dan membuat inferens mikroorganisma Kaedah bernafas dan menyebabkan doh 1. Gaulkan semua mengembang. bahan. 2. Tutup doh dengan kain Murid menjalankan aktiviti dan memerhati  menyatakan bahawa lembap. kesan apabila sebuah tabung uji diisi mikroorganisma 3. Biarkan selama dengan dua sudu teh yis, satu sudu teh gula membiak. 20 minit. dan setengah tabung uji air. Mulut tabung uji dilekatkan pada belon. Pastikan murid menggunakan mikroskop atau kanta pembesar. 12
 22. 22. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata Murid menjalankan aktiviti dengan Pastikan murid merenjiskan air ke atas sekeping roti. Murid mencuci tangan meletakkan roti ke dalam beg plastik dan selepas membuat pemerhatian selama beberapa mengendalikan hari. sampel air. Murid memerhati buah oren atau nasi yang berkulat dengan menggunakan kanta pembesar atau mikroskop dan merekod pemerhatian selama beberapa hari. Murid memerhati dan merekod hasil dapatan dengan cara melukis. Murid menonton tayangan video mengenai  menyatakan bahawa pergerakan mikroorganisma dalam air. mikroorganisma bergerak. Murid mengumpul sampel air dari kolam, sungai atau longkang dan memerhati pergerakan mikroorganisma menggunakan mikroskop.  merumuskan bahawa Murid merekod pemerhatian. mikroorganisma adalah benda hidup dan Murid berbincang dan menyatakan kebanyakannya tidak mikroorganisma adalah benda hidup dan dapat dilihat oleh mata kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan kasar. mata kasar. 13
 23. 23. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata1.2 Memahami Murid mengumpul maklumat berkaitan Murid Murid tidak perlu contagious -bahawa sesetengah kegunaan mikroorganisma, contoh: mengetahui kaedah berjangkitmikroorganisma adalah a) membuat roti,  menyatakan contoh membuat roti, tapai,berbahaya dan b) membuat tapai, kegunaan tempe dan baja. quarantine -sesetengahnya berguna c) membuat tempe, mikroorganisma. diasingkan d) membuat baja. measles - campak Murid mengumpul maklumat berkaitan  menyatakan kesan-kesan kesan buruk mikroorganisma, contoh: buruk mikroorganisma. chicken pox - a) menyebabkan penyakit, cacar b) menyebabkan keracunan makanan, c) menyebabkan kerosakan makanan, stomach upset - d) menyebabkan pereputan gigi. sakit perut Murid mengumpulkan maklumat mengenai  memerihalkan penyakit Guru hanya perlu cough - batuk penyakit yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh menyebut beberapa mikroorganisma, contoh: sakit perut, mikroorganisma boleh penyakit yang harm - kesan demam campak, batuk, selesema, merebak dari seseorang biasa. buruk pereputan gigi, kudis buta, sakit mata, ke seseorang yang lain. beguk dan AIDS. tooth decay - gigi reput Murid berbincang mengenai penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma yang sneezing - bersin merebak dari seseorang kepada seseorang yang lain. scabies - kudis buta flu - selsema mumps - benguk conjunctivitis - sakit mata 14
 24. 24. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata Murid berbincang bagaimana penyakit yang  menerangkan cara disebabkan oleh mikroorganisma boleh mencegah penyakit yang dicegah daripada merebak, contoh: disebabkan oleh a) mencuci tangan sebelum mikroorganisma. mengendalikan makanan, b) memasak air sebelum diminum, c) menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, d) membasuh tangan selepas menggunakan tandas, e) mengkuarantinkan pesakit yang menghidapi penyakit cacar, sakit mata atau beguk, f) membalut luka. 15
 25. 25. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata2. Kemandirian spesies2.1 Memahami Murid mengumpul maklumat tentang haiwan Murid Guru boleh survival -bahawa pelbagai yang menjaga telur dan anaknya, contoh: menerangkan kemandirianhaiwan mempunyai cara a) ayam,  memberi contoh haiwan bahawa spesiestersendiri untuk b) burung, yang menjaga telur dan benda hidup yang adapt -mengekalkan c) kucing, anaknya. sama boleh menyesuaikankemandirian spesies d) lembu. membiak sesamamereka. mereka. take care - Murid menonton tayangan video bagaimana  menerangkan cara menjaga haiwan mengekalkan kemandirian telur dan haiwan menjaga telur dan anak, contoh: anaknya. protect - a) menyembunyikan anak di dalam mulut, melindungi contoh: ikan, b) memberi makan anaknya, contoh: young - anak burung, c) menyerang untuk melindungi telur atau slimy - berlendir anaknya apabila diganggu, contoh: ular atau harimau, d) mengeluarkan telur yang diselaputi lendir, contoh: katak, e) menyembunyikan telurnya, contoh: penyu f) membawa anaknya di dalam kantung, contoh: kanggaru, g) hidup dalam kumpulan yang besar, contoh: gajah. Murid berbincang dan merumuskan bahawa  menerangkan sebab haiwan menjaga telur dan anaknya untuk haiwan menjaga telur dan mengekalkan kemandirian spesiesnya. anaknya. 16
 26. 26. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata2.2 Memahami Murid mengkaji spesimen hidup, menonton Murid various - pelbagaipelbagai tumbuhan tayangan video atau simulasi komputermempunyai cara untuk mengetahui bagaimana tumbuhan  menyatakan pelbagai waxy - berlilintersendiri untuk memastikan kemandirian spesiesnya, cara pencaran biji benihmengekalkan contoh: dan buah husk - sabutkemandirian spesies a) melalui air,mereka. b) melalui angin, shell - tempurung c) melalui haiwan,  menerangkan sebab d) melalui mekanisme letupan. tumbuhan perlu disperse - memencarkan biji benih pencaran Murid berbincang dan merumus bahawa atau buah. tumbuhan perlu memencarkan biji benih dan Contoh tumbuhan edible - boleh buah untuk mengekalkan kemandirian  memberi contoh-contoh yang memencarkan dimakan spesies mereka. tumbuhan yang biji benih dan buah dipencarkan melalui air. melalui: flame of the forest Murid mengumpul maklumat untuk memberi a) air, contoh: - semarak api contoh tumbuhan memencarkan biji benih  memberi contoh-contoh kelapa dan dan buah melalui: tumbuhan yang pong-pong, chestnut - buah a) air, dipencarkan melalui b) angin, contoh: berangan b) angin angin. lalang dan c) haiwan, angsana, balsam - d) mekanisme letupan.  memberi contoh-contoh c) haiwan, contoh: keembung tumbuhan yang tembikai, dipencarkan melalui kemuncup dan ladys finger - haiwan. rambutan, kacang bendi d) mekanisma  memberi contoh-contoh letupan, contoh: love grass - tumbuhan yang keembung, kemuncup dipencarkan melalui getah, semarak mekanisme letupan. api, berangan dan kacang bendi. 17
 27. 27. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata Murid mengkaji spesimen hidup atau  menghubungkaitkan ciri- menonton tayangan video dan berbincang ciri biji benih dan buah mengenai perkaitan di antara ciri-ciri biji dengan cara mereka benih dan buah dengan cara pencaran: dipencarkan. a) melalui air - ringan dan mempunyai rongga udara b) melalui angin - ringan,struktur bersayap, kering, berbulu halus dan kecil c) melalui haiwan - berisi, berwarna terang, boleh dimakan, berbau atau bercangkuk d) mekanisme letupan - kering bila matang2.3 Menyedari Murid berbincang dan meramal kesan yang Murid extinction -kepentingan akan berlaku sekiranya spesies haiwan dan kepupusankemandirian spesies. tumbuhan mengalami kepupusan, contoh:  meramal kesan jika a) kekurangan sumber makanan, sebahagian spesies shortage - b) spesies lain turut mengalami haiwan dan tumbuhan kekurangan kepupusan. tidak bermandiri. 18
 28. 28. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata3. Rantai Makanan dan Siratan Makanan3.1 Memahami rantai Murid menjalankan sesi sumbangsaran Murid Rantai makanan food chain - rantaimakanan. mengenai haiwan dan makanannya. mesti bermula makanan  mengenalpasti haiwan dengan tumbuhan Murid berbincang dan mengelaskan haiwan dan makanannya sebagai pengeluar. producer - mengikut tabiat makanan:  mengelaskan haiwan pengeluar a) herbivor kepada herbivor, karnivor b) karnivor dan omnivor. consumer - c) omnivor pengguna Murid membina rantai makanan untuk  membina rantai makanan. menunjukkan hubungan makanan antara organisma. Murid mengenalpasti pengeluar dan  mengnalpasti pengeluar. pengguna dari rantai makanan.  mengenalpasti pengguna.3.2 Mensintesis rantai Murid membina siratan makanan Murid Guru food web - siratanmakanan untuk berdasarkan beberapa rantai makanan yang mengenalpasti makananmembina siratan diberi.  membina siratan kawasan yangmakanan. makanan. sesuai untuk aktiviti Murid memerhati persekitaran sekolah untuk ini. mengkaji siratan makanan seperti di  membina siratan padang, taman sains, kolam dan di bawah makanan pada pelbagai pasu bunga. habitat. Berdasarkan organisma yang dikenalpasti murid membina rantai makanan dan siratan makanan untuk habitat yang dikaji. 19
 29. 29. Sains - Tahun 5Objektif Pembelajaran Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Aktiviti Pembelajaran Kata Murid berbincang dan meramalkan kesan  meramalkan kesan jika jika terdapat perubahan dalam populasi terdapat perubahan pada sesetengah spesies dalam siratan dalam populasi pada makanan yang telah dikaji. spesies tertentu dalam siratan makanan. Murid menjalankan simulasi atau permainan berdasarkan siratan makanan. Murid menonton tayangan video untuk mengetahui pelbagai spesies yang menghadapi ancaman kepupusan  menerangkan kesan disebabkan mereka hanya makan sejenis terhadap spesies haiwan makanan sahaja. tertentu yang makan sejenis makanan sahaja. Murid membuat kesimpulan sesetengah spesies haiwan yang makan hanya sejenis makanan menghadapi kesukaran untuk bermandiri kerana sumber makanan mungkin kehabisan, contoh: a) panda hanya makan pucuk buluh, b) beruang koala hanya makan daun Eucalyptus, c) tenggiling hanya makan semut. 20
 30. 30. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1. Tenaga1.1 Memahami Murid berbincang dan membuat Murid sources - sumberkegunaan tenaga kesimpulan tenaga diperlukan: a) oleh benda hidup untuk  menerangkan energy - tenaga menjalankan proses hidup seperti mengapa tenaga bergerak, bernafas, dan diperlukan. bounce - melantun bertumbuh, b) untuk menggerak, mendidih, fuel - bahan api melebur atau memantulkan benda bukan hidup. boil - mendidih Murid mengumpul maklumat dan  memberi contoh di memberi contoh di mana dan bila tenaga mana dan bila digunakan. tenaga digunakan. Murid mengumpul maklumat mengenai sumber tenaga, contoh:  menyatakan a) matahari, pelbagai sumber b) makanan, tenaga. c) angin, d) bahan api, e) sel kering/bateri. Murid berbincang bahawa Matahari merupakan sumber utama tenaga. 21
 31. 31. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata1.2 Memahami Murid memerhati pelbagai peristiwa dan Murid transform - berubahbahawa tenaga boleh mengenalpasti bentuk tenaga yangberubah dari satu terlibat, contoh:  menyatakan principle - prinsipbentuk ke bentuk yang pelbagai bentuklain a) kereta mainan yang bergerak tenaga. whistle - wisel menggunakan bateri, b) gelang getah yang diregang, appliances - peralatan c) lilin yang menyala, d) telefon yang berdering. Murid menjalankan aktiviti dan  menyatakan bahawa berbincang tentang perubahan bentuk tenaga boleh tenaga, contoh: berubah bentuk. a) menyalakan lampu: tenaga elektrik tenaga haba + tenaga cahaya. b) lilin yang menyala: tenaga kimia tenaga haba + tenaga cahaya. c) menggunakan kalkulator tenaga suria: tenaga suria tenaga elektrik tenaga cahaya Murid berbincang bahawa tenaga boleh berubah bentuk. 22
 32. 32. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid mengumpul maklumat dan  memberi contoh- mengenalpasti peralatan yang contoh peralatan menggunakan perubahan bentuk tenaga yang menunjukkan dan menyatakan perubahan bentuk berlakunya tenaga yang terlibat, contoh: perubahan bentuk a) seterika elektrik: tenaga. tenaga elektrik tenaga haba. b) radio: tenaga elektrik tenaga bunyi. c) kipas siling: tenaga elektrik tenaga kinetik + tenaga bunyi. d) dapur gas: tenaga kimia tenaga haba + tenaga cahaya.1.3 Memahami Murid berbincang bahawa tenaga yang Murid Menyediakan bahan renewable energy -tenaga yang boleh boleh diperbaharui adalah tenaga yang atau objek maujud tenaga diperbaharuidiperbaharui dan yang boleh diganti apabila telah habis  menyatakan apakah seperti minyak mentah,tidak boleh digunakan dan tenaga yang tidak boleh tenaga yang boleh arang batu, arang kayu non-renewable energy -diperbaharui diperbaharui adalah tenaga yang tidak diperbaharui. dan lain-lain untuk tenaga yang tidak boleh diganti apabila telah habis murid perhatikan dan dapat diperbaharui digunakan.  menyatakan apakah berbincang. tenaga yang tidak replenished - boleh diperbaharui. digantikan 23
 33. 33. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanPembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid mengumpul maklumat seperti  menyenaraikan tenaga used up - habis berikut: yang boleh diperbaharui. digunakan a) sumber tenaga yang boleh diperbaharui, contoh:  menyenaraikan tenaga coal - arang batu solar, angin, biojisim. yang tidak boleh b) sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. charcoal - arang kayu diperbaharui, contoh; gas semulajadi, petroleum, arang wisely - secara batu. bijaksana Murid berbincang dan membuat  menerangkan mengapa kesimpulan mengapa kita perlu kita perlu menggunakan menggunakan tenaga dengan secara bijaksana. bijaksana, contoh: a) sesetengah sumber tenaga tidak boleh diganti apabila telah habis digunakan, b) menjimatkan kos,  menerangkan mengapa c) mengelakkan pembaziran, tenaga boleh diperbaharui d) mengurangkan pencemaran. lebih baik daripada tenaga Murid berbincang mengapa tenaga yang tidak boleh yang boleh diperbaharui lebih baik diperbaharui. daripada tenaga yang tidak boleh diperbaharui.  memberi contoh bagaimana tenaga boleh Murid menjalankan sesi sumbangsaran dijimatkan. bagaimana untuk menjimatkan tenaga dalam kehidupan seharian.  mengamalkan penjimatan tenaga. Murid menyenaraikan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjimatkan tenaga dan menggunakannya sebagai panduan dalam kehidupan seharian. 24
 34. 34. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata2. Tenaga elektrik2.1 Mengetahui Murid menjalankan aktiviti seperti Murid Menyediakan bahan dry cell - sel keringsumber tenaga elektrik menyalakan mentol atau membunyikan maujud seperti sel loceng elektrik untuk mengesahkan  menyatakan sumber kering, akumulator, hydroelectric power - sumber berikut menghasilkan tenaga tenaga elektrik. bateri yang boleh dicas kuasa hidro elektrik elektrik, contoh: semula, sel solar dan a) sel kering, sebagainya untuk murid b) akumulator, perhatikan dan c) dinamo, berbincang. d) sel solar.2.2 Memahami litar Murid membina seberapa banyak litar Murid series circuit - litarbersiri dan litar selari elektrik yang berbeza. bersiri  mengenalpasti simbol Murid diperkenalkan kepada simbol pelbagai komponen parallel circuit - litar komponen litar elektrik, iaitu bateri, elektrik dalam litar selari mentol, wayar penyambung dan suis. ringkas. brightness - kecerahan Murid melukis gambarajah litar  melukis gambarajah berdasarkan litar yang telah dibina. litar. arrangement - susunan Murid memerhati pelbagai litar bersiri  mengenalpasti dan litar selari. perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan litar selari. Berdasarkan pemerhatian, murid  membina litar bersiri. berbincang mengenai perbezaan susunan mentol dalam litar bersiri dan  membina litar selari. litar selari. 25
 35. 35. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid melukis gambarajah litar bersiri  membandingkan Semasa dan litar selari dan membandingkan kecerahan mentol membandingkan susunan mentol dalam litar tersebut. dalam litar bersiri dan kecerahan mentol litar selari. dalam litar bersiri atau Murid diberi beberapa bateri, mentol, litar selari, bilangan suis dan wayar penyambung untuk mentol dan bateri membina litar bersiri dan litar selari. mestilah sama. Murid memerhati dan membandingkan kecerahan mentol dalam: a) litar bersiri, b) litar selari, c) di antara litar bersiri dan litar selari. Murid menjalankan aktiviti dan  membandingkan kesan membandingkan apa yang berlaku pada mentol apabila pada mentol dalam litar bersiri dan litar pelbagai suis dalam selari apabila pelbagai suis dalam litar litar bersiri dan litar ditutup. selari ditutup.2.3 Memahami Murid berbincang tentang bahaya Murid Guru berbincang electric shock - kejutanlangkah-langkah kecuaian mengendalikan peralatan mengenai langkah- elektrikkeselamatan yang elektrik, contoh:  memerihalkan bahaya langkah keselamatanperlu diambil apabila a) kejutan elektrik, kecuaian umum, contoh: appliances - peralatanmengendalikan b) kebakaran, mengendalikan a) jangan memasukkanperalatan elektrik c) melecur, peralatan elektrik. sesuatu objek ke dalam d) renjatan elektrik. soket, b) jangan menyentuh suis menggunakan tangan yang basah, c) jangan menyentuh mangsa kejutan elektrik. 26
 36. 36. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanPembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata Murid berbincang mengenai langkah  menerangkan langkah- keselamatan yang perlu diambil langkah keselamatan yang apabila menggunakan peralatan perlu diambil semasa elektrik, contoh: mengendalikan peralatan elektrik. a) tidak menyentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah, b) tidak menggunakan peralatan elektrik yang rosak atau yang mempunyai wayar penebat yang rosak , c) tidak membaiki sendiri peralatan elektrik, d) tidak menyambung terlalu banyak peralatan elektrik pada satu palam soket. 27
 37. 37. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata3. Cahaya3.1 Memahami cahaya Murid menjalankan aktiviti untuk Murid beam – alur cahayabergerak lurus. memerhati bahawa cahaya bergerak lurus  menyatakan cahaya travel – bergerak bergerak lurus Murid mengumpulkan maklumat dan  memberi contoh untuk opaque – legap memberi contoh peristiwa atau mengesahkan bahawa fenomena yang menunjukkan cahaya cahaya bergerak lurus . bergerak lurus.  memerihal bagaimana Murid memerhati dan berbincang bayang-bayang terbentuk. tentang pembentukan bayang-bayang untuk membuat kesimpulan bahawa  mengeksperimen untuk bayang-bayang terbentuk apabila mengenalpasti apa yang cahaya dihalang oleh objek legap atau menyebabkan saiz lut cahaya. bayang-bayang berubah dengan menentukan Murid menjalankan aktiviti untuk pembolehubah yang menyiasat faktor yang menyebabkan dimalarkan, pembolehubah perubahan bentuk dan saiz bayang- manipulasi dan bayang . pembolehubah bergerak balas. Murid memerhati, berbincang dan membuat kesimpulan tentang:  mengeksperimen untuk a) apabila jarak di antara objek mengenalpasti faktor yang dan sumber cahaya berkurang, menyebabkan perubahan saiz bayang-bayang bertambah bentuk bayang-bayang dan apabila jarak di antara dengan menentukan objek dan skrin berkurang, saiz pembolehubah yang bayang-bayang berkurang dimalarkan, pembolehubah manipulasi dan pembolehubah bergerak balas. 28
 38. 38. Sains - Tahun 5 Objektif Cadangan Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Kata b) bentuk bayang-bayang berubah berdasarkan kedudukan sumber cahaya dan bentuk bayang- bayang berubah berdasarkan kedudukan sesuatu objek.3.2 Memahami Murid menjalankan aktiviti untuk Murid reflection - pembalikancahaya boleh menyiasat pantulan cahayadipantulkan menggunakan :  menyatakan cahaya boleh sharp bend - selekoh a) cermin muka, dipantulkan. tajam b) kepingan aluminium. ray diagram - Murid melukis gambarajah sinar gambarajah sinar cahaya untuk menunjukkan pantulan  melukis gambarajah sinar cahaya dalam aktiviti di atas. cahaya untuk menunjukkan pantulan Murid mengumpul maklumat mengenai cahaya. kegunaan pantulan cahaya dalam kehidupan seharian, contoh:  memberi contoh kegunaan a) cermin sisi kereta, pantulan cahaya dalam b) cermin di selekoh tajam di jalan kehidupan seharian. raya, c) cermin di kedai gunting, d) periskop. Murid mengaplikasikan prinsip pantulan cahaya untuk merekacipta peralatan, contoh: a) periskop, b) kaleidoskop. 29

×