SlideShare a Scribd company logo
1
1
AKO HODNOTIŤ
NADANÝCH ŽIAKOV
Vladimír Burjan, n. o. DOBRÁ ŠKOLA
2
2
Kto sú nadaní žiaci?
3
3
Najlepší žiaci ≠ nadaní žiaci
Všetci najlepší žiaci
nemusia byť nutne
nadaní.
Každý nadaný žiak nemusí
nutne patriť medzi najlepších.
Najlepší
žiaci
Nadaní
žiaci
4
4
Predpoklady
Záujem
Výkony
Tri piliere „výnimočnosti“
PREDPOKLADY
(osobitné schopnosti,
výrazný potenciál)
VÝKONY
(výsledky, úroveň)
ZÁUJEM
(motivácia, ašpirácia)
5
5
Rôzne druhy nadania
 všeobecné intelektové nadanie
 špecifické intelektové nadanie
 matematické
 jazykové
 umelecké nadanie
 športové nadanie
6
6
Nadaní žiaci sú u nás žiakmi so ŠVVP
 žiaci so zdravotným znevýhodnením,
 žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 žiaci s nadaním.
(ak majú potvrdenie od CPPPaP)
7
7
Rôzne prístupy k nadaným žiakom
8
8
Tri rôzne prístupy k najlepším žiakom
 Rýchlejšie – akcelerované vzdelávanie
 Viac – rozšírené vzdelávanie
 Hlbšie – prehĺbené vzdelávanie
9
9
Rýchlejšie
Viac
10
10
Hlbšie
11
11
Ako prehĺbiť učivo pre najlepších?
 Viac objavovania (bádateľský prístup)
 Viac zdôvodňovania (prečo je to tak?)
 Viac praktických aplikácií
 Viac súvislostí (medzi rôznymi učivami)
 Viac zovšeobecňovania, modifikácií
 Viac vyjadrovania osobných stanovísk žiakov
 Viac diskusií
 Viac „špekulovania“
12
12
333 námetov na premýšľanie pre žiakov
13
13
Dva prístupy vo výchove detí
1. Sústrediť sa na odstraňovanie
či zlepšovanie slabých stránok
dieťaťa.
2. Sústrediť sa na rozvíjanie a po-
silňovanie silných stránok
dieťaťa.
14
14
Hodnotenie nadaných žiakov
– čo hovorí legislatíva?
15
15
Metodický pokyn na hodnotenie žiakov ZŠ
Týka sa iba zdravotne znevýhodnených.
Nespomínajú sa žiaci zo sociálne znevý-
hodneného prostredia ani nadaní žiaci.
16
16
Vyhláška o intelektovo nadaných žiakoch
O hodnotení v nej
nie je ani slovo.
Vyhláška č. 307/2008 Z. z. Ministerstva školstva
Slovenskej republiky o výchove a vzdelávaní žiakov
s intelektovým nadaním (v znení č. 340/2023 Z. z.)
17
17
Aké má škola / učiteľ možnosti?
1. Hodnotiť nadaných žiakov rovnako ako ostatných.
2. Hodnotiť nadaných žiakov náročnejšie alebo prísnej-
šie ako ostatných.
3. Poskytnúť nadaným žiakom individuálny vzdelávací
program a hodnotiť ich v rámci tohto IVP inak ako
ostatných žiakov.
4. Hodnotiť najlepších žiakov (= tých, ktorí chcú jed-
notku, bez ohľadu na nadanie), náročnejšie ako
ostatných.
18
18
Aké má škola / učiteľ možnosti?
Hodnotiť nadaných žiakov náročnejšie alebo prísnejšie
ako ostatných.
Náročnejšie = viac otázok v písomke, ťažšie otázky, me-
nej času na vypracovanie, celé učivá navyše...
Prísnejšie = s menšou toleranciou k chybám.
Riziká:
 nežiadúci tlak na nadaného žiaka,
 hrozba, že nadaný žiak bude mať horšiu známku
ako bežní žiaci, pretože nezvládne zvýšené nároky,
 pocit nespravodlivosti na strane nadaného žiaka.
19
19
Aké má škola / učiteľ možnosti?
Poskytnúť nadaným žiakom individuálny vzdelávací
program a hodnotiť ich v rámci tohto IVP inak ako
ostatných žiakov.
Riziko:
 Ak nadaný žiak nezvládne zvýšené nároky IVP, môže
mať nakoniec horšiu známku ako iní žiaci so slabšími
vedomosťami.
20
20
IVP pre nadaného žiaka
61 / 64
93 / 144
IVP pre
nadanú Luciu
80 / 100
Bežný ŠkVP
pre Emu
144
prvkov učiva
100
prvkov učiva
21
21
IVP pre nadaného žiaka
Lucia (nadaná)
zvládla 93
prvkov učiva
93 / 144
80 / 100
Ema (bežná ž.)
zvládla 80
prvkov učiva
22
22
IVP pre nadaného žiaka
64,6 %
Lucia by mala
dostať trojku
(za 93 prvkov učiva)
80,0 %
Ema by mala
dostať dvojku
(za 80 prvkov učiva)
23
23
Dávam ti
dvojku.
Známky v rámci školy sú známkami
v istom kontexte (s vysvetlivkami)
Neverejné hodnotenie: neopúšťa školu,
odohráva sa medzi učiteľom, žiakom a rodičom.
24
24
Známky opúšťajúce školu sú známkami
zbavenými kontextu (bez vysvetliviek)
2
Verejné hodnotenie: opúšťa školu,
odohráva sa medzi školou a inými aktérmi
25
25
Škola vysiela o žiačkach nesprávnu infor-
máciu – dezinformuje ďalších aktérov
Ďalší aktéri vnímajú známky spravidla ako objektívne
vyjadrenie kvality vedomostí v danej oblasti.
bežná žiačka Ema
(dvojka)
nadaná Lucia
(trojka)
novorodenec génius
imaginárna škála
PROBLÉM!
26
26
Aké má škola / učiteľ možnosti?
Hodnotiť najlepších žiakov (= tých, ktorí chcú jednotku,
bez ohľadu na nadanie), náročnejšie ako ostatných.
Podľa mňa najvhodnejší postup. Je však dôležité, v akom
zmysle bude hodnotenie „náročnejšie“.
 Náročnejšie nemá znamenať viac otázok v písomke,
menej času na vypracovanie alebo celé učivá navyše.
 Náročnejšie nemá znamenať prísnejšie, teda s men-
šou toleranciou k chybám.
 Náročnejšie má znamenať kognitívne náročnejšie
otázky a úlohy.
27
27
Bloomova taxonómia vzdelávacích cieľov
28
28
Kvantitatívne vs. kvalitatívne
rozdiely vo vedomostiach žiakov
29
29
Kvantitatívne rozdiely vo vedomostiach
 Žiaci mali v písomke popísať vlastnosti medi a zinku.
Žiak A popísal iba vlastnosti medi.
Žiak B popísal vlastnosti oboch týchto kovov.
Rozdiel medzi žiakmi je iba kvantitatívny.
 Žiaci mali vyriešiť päť (rovnocenných) úloh na sčíta-
nie zlomkov.
Žiak A vyriešil správne dve z nich.
Žiak B vyriešil správne štyri z nich.
Rozdiel medzi žiakmi je iba kvantitatívny.
30
30
Kvalitatívne rozdiely vo vedomostiach
 Žiak A vie, že súčet veľkostí vnútorných uhlov v kaž-
dom trojuholníku je 180 stupňov.
Žiak B to vie tiež, no vie to aj dokázať.
Rozdiel medzi žiakmi je kvalitatívny.
 Žiak A vie, že jednou z príčin vzniku II. svetovej vojny
bola zlá ekonomická situácia v Európe.
Žiak B to vie tiež, no vie aj opísať mechanizmus, ako
môže zlá ekonomická situácia zvyšovať riziko vojny.
Rozdiel medzi žiakmi je kvalitatívny.
31
31
Kvalitatívne rozdiely vo vedomostiach
 Žiak A vie vymenovať svetadiely.
Žiak B to vie tiež, no vie aj vysvetliť, prečo Európa
a Ázia sú dva svetadiely, ale iba jeden kontinent
(Eurázia) a naopak Amerika je iba jeden svetadiel,
no dva kontinenty (Severná a Južná Amerika).
Rozdiel medzi žiakmi je kvalitatívny.
32
32
Hodnotenie najlepších žiakov
 Najlepším žiakom máme zadávať také otázky a úlo-
hy, ktoré umožnia posúdiť aj hĺbku ich vedomostí,
nielen ich rozsah.
 To sú typicky otázky, v ktorých sa pýtame
na zdôvodnenia (Prečo je to tak?),
na súvislosti medzi faktami (Ako súvisí X s Y?),
na náročnejšie aplikácie poznatkov,
na zovšeobecnenia, modifikácie poznatkov
(Platilo by X aj keby...?),
na hodnotiace úsudky (Čo si myslíš o X?).
33
33
Hodnotenie najlepších žiakov
Zdôvodnenia
Prečo je súčet uhlov v trojuholníku vždy 180 stupňov?
Súvislosti medzi faktami
Ako súvisia zlomky s percentami?
Náročnejšie aplikácie poznatkov
Akú najdlhšiu garnižu možno odviezť
vo výťahu s rozmermi 4 m x 2 m x 2 m?
Zovšeobecnenia, modifikácie poznatkov
Platila by Pytagorova veta aj pre polkruhy?
34
34
Otázky zamerané na hĺbku porozumenia
 Na obrázku je narysovaný uhol veľkosti 18 stupňov.
Aký veľký uhol uvidíme, keď sa na obrázok pozrieme
lupou, ktorá trikrát zväčšuje?
 Koľko spomedzi čísel 19728, 19729, 19730, 19731,
19732, 19733, 19734 je deliteľných siedmimi?
A) Ani jedno. B) Jedno. C) Dve. D) Tri.
 Ema tvrdí, že vo vesmíre je stále noc. Má pravdu?
35
35
Riziká pri práci s nadanými žiakmi
36
36
Riziká pri práci s nadanými žiakmi
 Preťaženie žiaka (všetci učitelia chcú tých najlepších
zapojiť do svojich aktivít)
 „Prehnojenie“ žiaka (zahltenie, prejedenie sa)
 Vypestovanie prehnaného sebavedomia u žiaka,
povýšenosti, pocitu nadradenosti...
 Vychovanie „kockáča“ – človeka s malým rozhľa-
dom, s príliš úzkym obzorom
 Pozor na nerovnomerný psychický vývoj žiaka!
37
37
Jeden z najväčších matematikov všetkých čias –
Leonhard Euler – sa v mladosti venoval
matematike iba minimálne. Keď sa ho niekto
spýtal, prečo sa jej nevenuje viac, vraj odpovedal:
„Načo? Veď sa jej budem venovať celý život.“
38
38
Skutočne nadaného žiaka
nezničí ani škola.
38
39
39
Ďakujem za pozornosť
40
40
Info
 Prezentácia z prednášky, ktorú predniesol V. Burjan
v utorok 23. apríla 2024 na 5. Bratislavskej učiteľskej
konferencii.
 Prezentáciu alebo jej časti môžete používať pri svo-
jich vystúpeniach, ak nebudete vecne meniť jej vý-
znam a uvediete zdroj (RNDr. Vladimír Burjan).
 Kontakt na autora: burjan@dobraskola.sk
41
41
eshop.dobraskola.sk
Vladimír Burjan
je autorom viacerých kníh,
ktoré možno kúpiť na
42
42

More Related Content

More from Indicia

Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Indicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Indicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Indicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Indicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Indicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Indicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Indicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Indicia
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Indicia
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Indicia
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Indicia
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Indicia
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Indicia
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Indicia
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Indicia
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Indicia
 

More from Indicia (20)

Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠMarta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
 
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
Michal Rehuš: Čo nám hovoria verejne dostupné dáta o našich základných školác...
 

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov

 • 1. 1 1 AKO HODNOTIŤ NADANÝCH ŽIAKOV Vladimír Burjan, n. o. DOBRÁ ŠKOLA
 • 3. 3 3 Najlepší žiaci ≠ nadaní žiaci Všetci najlepší žiaci nemusia byť nutne nadaní. Každý nadaný žiak nemusí nutne patriť medzi najlepších. Najlepší žiaci Nadaní žiaci
 • 4. 4 4 Predpoklady Záujem Výkony Tri piliere „výnimočnosti“ PREDPOKLADY (osobitné schopnosti, výrazný potenciál) VÝKONY (výsledky, úroveň) ZÁUJEM (motivácia, ašpirácia)
 • 5. 5 5 Rôzne druhy nadania  všeobecné intelektové nadanie  špecifické intelektové nadanie  matematické  jazykové  umelecké nadanie  športové nadanie
 • 6. 6 6 Nadaní žiaci sú u nás žiakmi so ŠVVP  žiaci so zdravotným znevýhodnením,  žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,  žiaci s nadaním. (ak majú potvrdenie od CPPPaP)
 • 7. 7 7 Rôzne prístupy k nadaným žiakom
 • 8. 8 8 Tri rôzne prístupy k najlepším žiakom  Rýchlejšie – akcelerované vzdelávanie  Viac – rozšírené vzdelávanie  Hlbšie – prehĺbené vzdelávanie
 • 11. 11 11 Ako prehĺbiť učivo pre najlepších?  Viac objavovania (bádateľský prístup)  Viac zdôvodňovania (prečo je to tak?)  Viac praktických aplikácií  Viac súvislostí (medzi rôznymi učivami)  Viac zovšeobecňovania, modifikácií  Viac vyjadrovania osobných stanovísk žiakov  Viac diskusií  Viac „špekulovania“
 • 12. 12 12 333 námetov na premýšľanie pre žiakov
 • 13. 13 13 Dva prístupy vo výchove detí 1. Sústrediť sa na odstraňovanie či zlepšovanie slabých stránok dieťaťa. 2. Sústrediť sa na rozvíjanie a po- silňovanie silných stránok dieťaťa.
 • 14. 14 14 Hodnotenie nadaných žiakov – čo hovorí legislatíva?
 • 15. 15 15 Metodický pokyn na hodnotenie žiakov ZŠ Týka sa iba zdravotne znevýhodnených. Nespomínajú sa žiaci zo sociálne znevý- hodneného prostredia ani nadaní žiaci.
 • 16. 16 16 Vyhláška o intelektovo nadaných žiakoch O hodnotení v nej nie je ani slovo. Vyhláška č. 307/2008 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním (v znení č. 340/2023 Z. z.)
 • 17. 17 17 Aké má škola / učiteľ možnosti? 1. Hodnotiť nadaných žiakov rovnako ako ostatných. 2. Hodnotiť nadaných žiakov náročnejšie alebo prísnej- šie ako ostatných. 3. Poskytnúť nadaným žiakom individuálny vzdelávací program a hodnotiť ich v rámci tohto IVP inak ako ostatných žiakov. 4. Hodnotiť najlepších žiakov (= tých, ktorí chcú jed- notku, bez ohľadu na nadanie), náročnejšie ako ostatných.
 • 18. 18 18 Aké má škola / učiteľ možnosti? Hodnotiť nadaných žiakov náročnejšie alebo prísnejšie ako ostatných. Náročnejšie = viac otázok v písomke, ťažšie otázky, me- nej času na vypracovanie, celé učivá navyše... Prísnejšie = s menšou toleranciou k chybám. Riziká:  nežiadúci tlak na nadaného žiaka,  hrozba, že nadaný žiak bude mať horšiu známku ako bežní žiaci, pretože nezvládne zvýšené nároky,  pocit nespravodlivosti na strane nadaného žiaka.
 • 19. 19 19 Aké má škola / učiteľ možnosti? Poskytnúť nadaným žiakom individuálny vzdelávací program a hodnotiť ich v rámci tohto IVP inak ako ostatných žiakov. Riziko:  Ak nadaný žiak nezvládne zvýšené nároky IVP, môže mať nakoniec horšiu známku ako iní žiaci so slabšími vedomosťami.
 • 20. 20 20 IVP pre nadaného žiaka 61 / 64 93 / 144 IVP pre nadanú Luciu 80 / 100 Bežný ŠkVP pre Emu 144 prvkov učiva 100 prvkov učiva
 • 21. 21 21 IVP pre nadaného žiaka Lucia (nadaná) zvládla 93 prvkov učiva 93 / 144 80 / 100 Ema (bežná ž.) zvládla 80 prvkov učiva
 • 22. 22 22 IVP pre nadaného žiaka 64,6 % Lucia by mala dostať trojku (za 93 prvkov učiva) 80,0 % Ema by mala dostať dvojku (za 80 prvkov učiva)
 • 23. 23 23 Dávam ti dvojku. Známky v rámci školy sú známkami v istom kontexte (s vysvetlivkami) Neverejné hodnotenie: neopúšťa školu, odohráva sa medzi učiteľom, žiakom a rodičom.
 • 24. 24 24 Známky opúšťajúce školu sú známkami zbavenými kontextu (bez vysvetliviek) 2 Verejné hodnotenie: opúšťa školu, odohráva sa medzi školou a inými aktérmi
 • 25. 25 25 Škola vysiela o žiačkach nesprávnu infor- máciu – dezinformuje ďalších aktérov Ďalší aktéri vnímajú známky spravidla ako objektívne vyjadrenie kvality vedomostí v danej oblasti. bežná žiačka Ema (dvojka) nadaná Lucia (trojka) novorodenec génius imaginárna škála PROBLÉM!
 • 26. 26 26 Aké má škola / učiteľ možnosti? Hodnotiť najlepších žiakov (= tých, ktorí chcú jednotku, bez ohľadu na nadanie), náročnejšie ako ostatných. Podľa mňa najvhodnejší postup. Je však dôležité, v akom zmysle bude hodnotenie „náročnejšie“.  Náročnejšie nemá znamenať viac otázok v písomke, menej času na vypracovanie alebo celé učivá navyše.  Náročnejšie nemá znamenať prísnejšie, teda s men- šou toleranciou k chybám.  Náročnejšie má znamenať kognitívne náročnejšie otázky a úlohy.
 • 29. 29 29 Kvantitatívne rozdiely vo vedomostiach  Žiaci mali v písomke popísať vlastnosti medi a zinku. Žiak A popísal iba vlastnosti medi. Žiak B popísal vlastnosti oboch týchto kovov. Rozdiel medzi žiakmi je iba kvantitatívny.  Žiaci mali vyriešiť päť (rovnocenných) úloh na sčíta- nie zlomkov. Žiak A vyriešil správne dve z nich. Žiak B vyriešil správne štyri z nich. Rozdiel medzi žiakmi je iba kvantitatívny.
 • 30. 30 30 Kvalitatívne rozdiely vo vedomostiach  Žiak A vie, že súčet veľkostí vnútorných uhlov v kaž- dom trojuholníku je 180 stupňov. Žiak B to vie tiež, no vie to aj dokázať. Rozdiel medzi žiakmi je kvalitatívny.  Žiak A vie, že jednou z príčin vzniku II. svetovej vojny bola zlá ekonomická situácia v Európe. Žiak B to vie tiež, no vie aj opísať mechanizmus, ako môže zlá ekonomická situácia zvyšovať riziko vojny. Rozdiel medzi žiakmi je kvalitatívny.
 • 31. 31 31 Kvalitatívne rozdiely vo vedomostiach  Žiak A vie vymenovať svetadiely. Žiak B to vie tiež, no vie aj vysvetliť, prečo Európa a Ázia sú dva svetadiely, ale iba jeden kontinent (Eurázia) a naopak Amerika je iba jeden svetadiel, no dva kontinenty (Severná a Južná Amerika). Rozdiel medzi žiakmi je kvalitatívny.
 • 32. 32 32 Hodnotenie najlepších žiakov  Najlepším žiakom máme zadávať také otázky a úlo- hy, ktoré umožnia posúdiť aj hĺbku ich vedomostí, nielen ich rozsah.  To sú typicky otázky, v ktorých sa pýtame na zdôvodnenia (Prečo je to tak?), na súvislosti medzi faktami (Ako súvisí X s Y?), na náročnejšie aplikácie poznatkov, na zovšeobecnenia, modifikácie poznatkov (Platilo by X aj keby...?), na hodnotiace úsudky (Čo si myslíš o X?).
 • 33. 33 33 Hodnotenie najlepších žiakov Zdôvodnenia Prečo je súčet uhlov v trojuholníku vždy 180 stupňov? Súvislosti medzi faktami Ako súvisia zlomky s percentami? Náročnejšie aplikácie poznatkov Akú najdlhšiu garnižu možno odviezť vo výťahu s rozmermi 4 m x 2 m x 2 m? Zovšeobecnenia, modifikácie poznatkov Platila by Pytagorova veta aj pre polkruhy?
 • 34. 34 34 Otázky zamerané na hĺbku porozumenia  Na obrázku je narysovaný uhol veľkosti 18 stupňov. Aký veľký uhol uvidíme, keď sa na obrázok pozrieme lupou, ktorá trikrát zväčšuje?  Koľko spomedzi čísel 19728, 19729, 19730, 19731, 19732, 19733, 19734 je deliteľných siedmimi? A) Ani jedno. B) Jedno. C) Dve. D) Tri.  Ema tvrdí, že vo vesmíre je stále noc. Má pravdu?
 • 35. 35 35 Riziká pri práci s nadanými žiakmi
 • 36. 36 36 Riziká pri práci s nadanými žiakmi  Preťaženie žiaka (všetci učitelia chcú tých najlepších zapojiť do svojich aktivít)  „Prehnojenie“ žiaka (zahltenie, prejedenie sa)  Vypestovanie prehnaného sebavedomia u žiaka, povýšenosti, pocitu nadradenosti...  Vychovanie „kockáča“ – človeka s malým rozhľa- dom, s príliš úzkym obzorom  Pozor na nerovnomerný psychický vývoj žiaka!
 • 37. 37 37 Jeden z najväčších matematikov všetkých čias – Leonhard Euler – sa v mladosti venoval matematike iba minimálne. Keď sa ho niekto spýtal, prečo sa jej nevenuje viac, vraj odpovedal: „Načo? Veď sa jej budem venovať celý život.“
 • 40. 40 40 Info  Prezentácia z prednášky, ktorú predniesol V. Burjan v utorok 23. apríla 2024 na 5. Bratislavskej učiteľskej konferencii.  Prezentáciu alebo jej časti môžete používať pri svo- jich vystúpeniach, ak nebudete vecne meniť jej vý- znam a uvediete zdroj (RNDr. Vladimír Burjan).  Kontakt na autora: burjan@dobraskola.sk
 • 41. 41 41 eshop.dobraskola.sk Vladimír Burjan je autorom viacerých kníh, ktoré možno kúpiť na
 • 42. 42 42