SlideShare a Scribd company logo
1 of 53
Download to read offline
Individualizácia vzdelávania
– módny trend alebo
nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan
1
Veľký problém školy
Súčasný systém školského vzdelávania sa
vyznačuje dvoma problematickými rysmi:
hromadnosťou a unifikovanosťou.
Sú príčinou, pre ktorú sú mnohé deti v škole
nešťastné a prečo sú výsledky pedagogické-
ho úsilia často také slabé.
2
Unifikácia vzdelávania v praxi
 rovnakú učebňu,
 rovnakých učiteľov,
 rovnakých spolužiakov,
 rovnaké predmety,
 rovnaký rozvrh hodín,
 rovnaké učivo,
 rovnaké učebnice,
Peter a Lucia práve nastúpili do základnej školy do 1. A.
Nasledujúcich 9 rokov budú mať veľmi pravdepodobne:
 rovnaké tempo vzdelávania,
 rovnaký výklad učiva,
 rovnaké formy a metódy v.,
 rovnaké domáce úlohy,
 rovnaké písomky,
 rovnaké výlety a exkurzie,
 rovnaké povinné čítanie...
4
... a budú kresliť samé rovnaké obrázky.
Je to problém?
6
Je to problém.
To, čo robí učiteľ hromadne so skupinou žiakov,
nemusí byť vhodné pre jej jednotlivých členov.
Tí sa totiž líšia
osobnostnými a intelektovými predpokladmi,
aktuálnou úrovňou vývoja,
podmienkami v rodine,
osobnými skúsenosťami,
záujmami,
„životnými plánmi“.
7
Negatívne dôsledky
To, že neberieme do úvahy uvedené špecifiká
jednotlivých žiakov, má rôzne negatívne dôsledky:
Vzdelávanie je málo efektívne.
Zvyšuje sa pravdepodobnosť neúspechu.
Oslabuje sa motivácia žiakov.
Oslabuje sa „pestrosť, rozmanitosť spoločnosti“.
8
Ako by fungovalo zdravotníctvo, keby lekár naraz vyšetroval
skupiny 25 pacientov a so všetkými by robil to isté? Asi zle...
A prečo si myslíme, že vzdelávanie tak môže fungovať dobre?
9
Už dlho vieme,
že to nie je správne...
10
Už dlho vieme,
že to nie je správne...
Zriedka nájdete dve deti, ktoré by ste mohli
viesť rovnako.
John Locke
(1632 – 1704)
11
Už dlho vieme,
že to nie je správne...
Každé dieťa je odlišné od všetkých ostatných
a musí byť aj odlišne vzdelávané.
Jean Jacques Rousseau
(1712 – 1778)
12
Už dlho vieme,
že to nie je správne...
Výchova ľudí neznesie žiadnu,
ani sebamenšiu šablónu.
Michail Ivanovič Kalinin
(1875 – 1946)
13
Už dlho vieme,
že to nie je správne...
Mali by sme si konečne presať myslieť,
že všetky deti sa potrebujú učiť to isté.
Roger Schank
14
Už dlho vieme,
že to nie je správne...
Každý žiak je schopný učiť sa, ale možno
nie v rovnaký čas a rovnakým spôsobom.
George Evans
15
Prečo je teda
školské vzdelávanie stále
hromadné a unifikované?
16
Príčiny hromadnosti a unifikovanosti
Kapacitné dôvody
Prevádzkové, organizačné dôvody
Odborné dôvody
(pedagogika, psychológia, sociológia...)
Ideologické dôvody
(napr. socialistická doktrína jednotnej školy)
17
Dôležitá otázka:
Je hlavným problémom školy
hromadnosť vzdelávania
alebo unifikácia vzdelávania?
Aký je medzi nimi súvis?
18
Čo je hromadné vzdelávanie?
Hromadné vzdelávanie =
deti sa vzdelávajú vo väčších skupinách.
Opakom hromadného vzdelávania (1 : 30)
je vzdelávanie v malých skupinkách (1 : 6)
alebo individuálne vzdelávanie (1 : 1).
19
Čo je unifikované vzdelávanie?
Unifikované, jednotné vzdelávanie =
všetky deti sú vzdelávané rovnako.
Opakom unifikovaného vzdelávania
je diferencované vzdelávanie
alebo individualizované vzdelávanie.
20
Hromadnosť vs. unifikovanosť
Hromadnosť vzdelávania je jednou z význam-
ných príčin jeho unifikovanosti.
Ale pozor: aj keby sme odstránili hromadnosť
a deti vzdelávali individuálne (1 : 1) alebo
v malých skupinkách (napr. 1 : 6), ešte by
nemuselo ísť o individualizované, adresné
vzdelávanie.
21
Jednotné
(neadresné)
Individua-
lizované
Hromadné
(1 : n)
Typická
vyuč. hodina
???
Individuálne
(1 : 1)
Ústna
odpoveď
Doučovanie
Sú možné všetky štyri kombinácie!
22
Individualizácia v hromadných podmienkach
23
KÚPELE
Záver:
Hromadnosť nemusí byť problémom,
pokiaľ všetci členovia skupiny majú
v danej chvíli rovnaké potreby.
Problémom školy je koncept kmeňovej triedy,
t. j. pevnej, veľkej, heterogénnej skupiny žiakov,
ktorá absolvuje celé vzdelávanie spoločne.
24
Ako možno odstrániť
alebo aspoň oslabiť
unifikáciu vzdelávania?
25
Diferenciáciou
a individualizáciou.
Diferenciácia
Rozdielne vzdelávanie rôznych skupín žiakov.
Vonkajšia diferenciácia
– skupiny sú od seba fyzicky oddelené
D. na úrovni systému – rôzne typy škôl
D. na úrovni školy – pevné skupiny
D. na úrovni školy – premenlivé skupiny
Vnútorná diferenciácia – D. na úrovni triedy
– rozdielny prístup k skupinám žiakov v triede
26
27
ŠKOLA A ŠKOLA B
Vonkajšia diferenciácia na úrovni systému
28
ŠKOLA
Vonkajšia diferenciácia na úrovni školy
TRIEDA A TRIEDA B
29
ŠKOLA
Vonkajšia diferenciácia na úrovni školy
SKUPINA A SKUPINA B
SKUPINA C SKUPINA D
30
TRIEDA
Vnútorná diferenciácia na úrovni triedy
SKUPINA A SKUPINA B
SKUPINA C SKUPINA D
31
TRIEDA
Individualizácia
ŽIAK A
ŽIAK D
ŽIAK B
ŽIAK C
ŽIAK E
ŽIAK F
ŽIAK G
ŽIAK H
ŽIAK K
ŽIAK I
ŽIAK J
ŽIAK L
ŽIAK M
ŽIAK N
ŽIAK O
ŽIAK R
ŽIAK P
ŽIAK Q
ŽIAK S
ŽIAK T
ŽIAK U
Jednotné
vzdelávanie
Individualizované
vzdelávanie
(v hromadnej škole)
Ideálne
vzdelávacie
prostredie
Ako funguje individualizácia
32
Ako diferencovať
(či dokonca individualizovať)
vzdelávanie v rámci triedy?
33
Čo všetko môžeme vo vzdelávaní
diferencovať alebo individualizovať?
Skoro všetko.
Obsah (všetci sa nemusia učiť to isté)
Formy a metódy vyučovania (všetci sa nemusia
učiť rovnako)
Tempo (všetci sa nemusia učiť rovnako rýchlo)
34
Čo všetko môžeme vo vzdelávaní
diferencovať alebo individualizovať?
Úlohy v písomkách a testoch
Otázky pri ústnych odpovediach
Témy slohových prác
Domáce úlohy
Témy referátov a projektov
Zadania na výtvarnej výchove
Povinné čítanie...
35
Obsah, učivo
(voliteľné a nepovinné predmety),
krúžky, súťaže
témy navyše pre najlepších žiakov,
témy domácich úloh,
témy slohových prác,
témy projektov, referátov,
povinné čítanie,
36
Formy práce na hodine
Príklad:
Päť žiakov sa venuje samoštúdiu
(0 : 1, učebnice, knihy, web, videá, podcasty,
rôzne školské pomôcky...).
Pätnásť žiakov pracuje v menších skupinkách
(0 : 2, 0 : 5, rovesnícke učenie).
Päť žiakov postupne individuálne konzultuje
s učiteľom (1 : 1, cca po 6 minút).
37
38
39
40
Písomky a testy
Prémiové príklady na konci písomky
Tzv. gradované písomky
Rôzne varianty písomky pre rôzne skupiny žiakov
(podľa úrovne či známky, na ktorú ašpirujú)
41
Ústne odpovede
Ako učiteľ som vždy vopred vedel, koho chcem
vyvolať a pripravil som si (doma vopred) pre
neho „otázky na mieru“.
Aj žiak vedel vopred, že bude odpovedať.
Individualizácia otázok spočívala v prispôsobení
ich náročnosti úrovni či ašpiráciám žiaka.
Cez otázky som tiež kontroloval, či sa žiak doučil
veci, ktoré v minulosti nevedel, resp. či už nerobí
chyby, ktorých sa v minulosti dopustil.
42
Ktoré vlastnosti tvojho súrodenca sa ti najviac
páčia a ktoré ti najviac prekážajú a prečo?
Napíš niekoľko výhod a niekoľko nevýhod
povolaní, ktoré vykonávajú tvoji rodičia.
Čo najnebezpečnejšie si robil(a) vo svojom
doterajšom živote? Čím to bolo nebezpečné?
Prečo si to robil(a)? Urobil(a) by si to znova?
Zadania cvičení, domácich úloh, slohov...
43
Zadania na výtvarnej výchove
Nakresli niečo (čo práve máš chuť nakresliť).
Nakresli búrku.
Nakresli nejaký svoj zážitok.
Nakresli niečo smutné.
Nakresli vašu rodinu.
Nakresli svet o 200 rokov.
Nakresli, ako by mala vyzerať ideálna škola.
45
Problémy s diferenciáciou
a individualizáciou
46
Problémy
Vedenie škôl: Je to organizačne veľmi náročné.
Vedenie škôl: Je to nákladnejšie ako hromadný
prístup.
Učitelia: Je to časovo veľmi náročné.
Pedagógovia, psychológovia: Ako spoľahlivo
diagnostikovať predpoklady, schopnosti,
stupeň rozvoja a potreby jednotlivých žiakov?
47
Výhrady a riziká
diferenciácie
a individualizácie
48
Výhrady a riziká
 Pedagogický výskum: To, že žiaci nie sú rovnakí, je fakt.
Ale má sa to premietať do vzdelávania? Dáva individua-
lizovaný prístup lepšie výsledky?
 Pedagógovia: V dôsledku individualizácie si žiak mož-
no nevyskúša veci, ku ktorým prirodzene neinklinuje,
ktoré mu nejdú, ktoré ho nezaujímajú.
 Psychológovia: Individualizácia môže ísť proti socializácii.
Môže viesť k individualizmu, k očakávaniu, že vždy sa
všetko bude prispôsobovať dieťaťu.
49
Výhrady a riziká
 Psychológovia: Rodina je individualizovaná, škola má
byť naopak jednotná. Má rozvíjať schopnosť žiakov
prispôsobiť sa „vyššiemu celku“, adaptovať sa na rôzne
podmienky.
 Sociológovia: Škola má zmenšovať rozdiely medzi
žiakmi, nie ich zväčšovať.
 Sociológovia: Individualizácia oslabuje „sociálne spo-
jivo“. Môže spôsobiť, že členovia spoločnosti nebudú
mať dostatočný spoločný základ pre koexistenciu
a spoločnosť sa postupne rozloží a rozpadne.
50
Výhrady a riziká
 Pedagóg E. D. Hirsch, Jr. vo svojej knihe Why Knowledge
Matters kritizuje individualizáciu a okrem iného tvrdí,
že individualizácia nie je vhodná pre žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia, že ich diskriminuje.
 Pedagogický výskum: Ukazuje sa, že pri delení žiakov
podľa výkonnosti sú znevýhodňované slabšie skupiny,
pretože učitelia majú od nich nižšie očakávania.
 „Cieľom školy nie je, aby žiaci robili to, čo ich baví,
ale aby ich bavilo to, čo chceme, aby robili.“
51
Myšlienka na záver
Existuje iba jediný druh dieťaťa, a to „dieťa
iné ako všetky ostatné“. Tomu by sme mali
prispôsobiť naše školy.
Lisa Cooley
52
Ďakujem za pozornosť.
53

More Related Content

Similar to Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?

Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...Indicia
 
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIndicia
 
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...Indicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPIndicia
 
Dosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou
Dosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitouDosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou
Dosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitouPeter Farárik
 
Andragogika pre študentov
Andragogika pre študentovAndragogika pre študentov
Andragogika pre študentovStanislav Suvak
 
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014noveskolstvo.sk
 
Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?
Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?
Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?noveskolstvo.sk
 
Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)
Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)
Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)noveskolstvo.sk
 
Zodpovednost a sloboda poprad 2013
Zodpovednost a sloboda poprad 2013Zodpovednost a sloboda poprad 2013
Zodpovednost a sloboda poprad 2013Indicia
 
Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)
Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)
Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)noveskolstvo.sk
 
Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov
Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľovFakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov
Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľovMichal Margolien (Margo) ✈
 
Workshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skolaWorkshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skolaIndicia
 
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...Indicia
 
Správne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_SpišákováSprávne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_SpišákováIndicia
 
Simoncicova studio zazitku - ucime pre zivot 2013
Simoncicova  studio zazitku - ucime pre zivot 2013Simoncicova  studio zazitku - ucime pre zivot 2013
Simoncicova studio zazitku - ucime pre zivot 2013Indicia
 
Správna mapa – škola ako učiaca sa komunita
Správna mapa – škola ako učiaca sa komunitaSprávna mapa – škola ako učiaca sa komunita
Správna mapa – škola ako učiaca sa komunitaIndicia
 
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)noveskolstvo.sk
 
Thomkova
ThomkovaThomkova
ThomkovaIndicia
 

Similar to Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť? (20)

Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
Sebahodnotenie školy 1.súkromného gymnázia v Bratislave na Bajkalskej_Smrekov...
 
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
 
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
Spoločné aktivity v Bakomi – vyučovanie vo vekovo zmiešaných skupinách_ Vence...
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Dosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou
Dosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitouDosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou
Dosť bolo rečí - nechajte žiakov učiť sa vlastnou aktivitou
 
Andragogika pre študentov
Andragogika pre študentovAndragogika pre študentov
Andragogika pre študentov
 
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
Novinky z kampane Chceme vedieť viac | 2014
 
Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?
Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?
Zuzana Zimenová: Inkluzívne Slovensko?
 
Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)
Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)
Zuzana Zimenová | Systémové podmienky inkluzívneho vzdelávania (2013)
 
Cesty k dobrej škole
Cesty k dobrej školeCesty k dobrej škole
Cesty k dobrej škole
 
Zodpovednost a sloboda poprad 2013
Zodpovednost a sloboda poprad 2013Zodpovednost a sloboda poprad 2013
Zodpovednost a sloboda poprad 2013
 
Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)
Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)
Wilfried W. Steinert: Waldhofschule – škola pre všetkých (SK)
 
Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov
Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľovFakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov
Fakty pre diskusie o zvyšovaní platov učiteľov
 
Workshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skolaWorkshop kvalitny ucitel_skola
Workshop kvalitny ucitel_skola
 
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
Ako byť začínajúcim, a pritom inovatívnym učiteľom (ako byť zmenou, ktorú ško...
 
Správne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_SpišákováSprávne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
Správne motivujeme svojich žiakov?_Spišáková
 
Simoncicova studio zazitku - ucime pre zivot 2013
Simoncicova  studio zazitku - ucime pre zivot 2013Simoncicova  studio zazitku - ucime pre zivot 2013
Simoncicova studio zazitku - ucime pre zivot 2013
 
Správna mapa – škola ako učiaca sa komunita
Správna mapa – škola ako učiaca sa komunitaSprávna mapa – škola ako učiaca sa komunita
Správna mapa – škola ako učiaca sa komunita
 
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)
Kľukaté cesty k inkluzívnemu vzdelávaniu na Slovensku (2015)
 
Thomkova
ThomkovaThomkova
Thomkova
 

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovIndicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyIndicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoIndicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaIndicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešIndicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuIndicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyIndicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteIndicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyIndicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaIndicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 

Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?

 • 1. Individualizácia vzdelávania – módny trend alebo nevyhnutnosť? Vladimír Burjan 1
 • 2. Veľký problém školy Súčasný systém školského vzdelávania sa vyznačuje dvoma problematickými rysmi: hromadnosťou a unifikovanosťou. Sú príčinou, pre ktorú sú mnohé deti v škole nešťastné a prečo sú výsledky pedagogické- ho úsilia často také slabé. 2
 • 3.
 • 4. Unifikácia vzdelávania v praxi  rovnakú učebňu,  rovnakých učiteľov,  rovnakých spolužiakov,  rovnaké predmety,  rovnaký rozvrh hodín,  rovnaké učivo,  rovnaké učebnice, Peter a Lucia práve nastúpili do základnej školy do 1. A. Nasledujúcich 9 rokov budú mať veľmi pravdepodobne:  rovnaké tempo vzdelávania,  rovnaký výklad učiva,  rovnaké formy a metódy v.,  rovnaké domáce úlohy,  rovnaké písomky,  rovnaké výlety a exkurzie,  rovnaké povinné čítanie... 4
 • 5. ... a budú kresliť samé rovnaké obrázky.
 • 7. Je to problém. To, čo robí učiteľ hromadne so skupinou žiakov, nemusí byť vhodné pre jej jednotlivých členov. Tí sa totiž líšia osobnostnými a intelektovými predpokladmi, aktuálnou úrovňou vývoja, podmienkami v rodine, osobnými skúsenosťami, záujmami, „životnými plánmi“. 7
 • 8. Negatívne dôsledky To, že neberieme do úvahy uvedené špecifiká jednotlivých žiakov, má rôzne negatívne dôsledky: Vzdelávanie je málo efektívne. Zvyšuje sa pravdepodobnosť neúspechu. Oslabuje sa motivácia žiakov. Oslabuje sa „pestrosť, rozmanitosť spoločnosti“. 8
 • 9. Ako by fungovalo zdravotníctvo, keby lekár naraz vyšetroval skupiny 25 pacientov a so všetkými by robil to isté? Asi zle... A prečo si myslíme, že vzdelávanie tak môže fungovať dobre? 9
 • 10. Už dlho vieme, že to nie je správne... 10
 • 11. Už dlho vieme, že to nie je správne... Zriedka nájdete dve deti, ktoré by ste mohli viesť rovnako. John Locke (1632 – 1704) 11
 • 12. Už dlho vieme, že to nie je správne... Každé dieťa je odlišné od všetkých ostatných a musí byť aj odlišne vzdelávané. Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) 12
 • 13. Už dlho vieme, že to nie je správne... Výchova ľudí neznesie žiadnu, ani sebamenšiu šablónu. Michail Ivanovič Kalinin (1875 – 1946) 13
 • 14. Už dlho vieme, že to nie je správne... Mali by sme si konečne presať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté. Roger Schank 14
 • 15. Už dlho vieme, že to nie je správne... Každý žiak je schopný učiť sa, ale možno nie v rovnaký čas a rovnakým spôsobom. George Evans 15
 • 16. Prečo je teda školské vzdelávanie stále hromadné a unifikované? 16
 • 17. Príčiny hromadnosti a unifikovanosti Kapacitné dôvody Prevádzkové, organizačné dôvody Odborné dôvody (pedagogika, psychológia, sociológia...) Ideologické dôvody (napr. socialistická doktrína jednotnej školy) 17
 • 18. Dôležitá otázka: Je hlavným problémom školy hromadnosť vzdelávania alebo unifikácia vzdelávania? Aký je medzi nimi súvis? 18
 • 19. Čo je hromadné vzdelávanie? Hromadné vzdelávanie = deti sa vzdelávajú vo väčších skupinách. Opakom hromadného vzdelávania (1 : 30) je vzdelávanie v malých skupinkách (1 : 6) alebo individuálne vzdelávanie (1 : 1). 19
 • 20. Čo je unifikované vzdelávanie? Unifikované, jednotné vzdelávanie = všetky deti sú vzdelávané rovnako. Opakom unifikovaného vzdelávania je diferencované vzdelávanie alebo individualizované vzdelávanie. 20
 • 21. Hromadnosť vs. unifikovanosť Hromadnosť vzdelávania je jednou z význam- ných príčin jeho unifikovanosti. Ale pozor: aj keby sme odstránili hromadnosť a deti vzdelávali individuálne (1 : 1) alebo v malých skupinkách (napr. 1 : 6), ešte by nemuselo ísť o individualizované, adresné vzdelávanie. 21
 • 22. Jednotné (neadresné) Individua- lizované Hromadné (1 : n) Typická vyuč. hodina ??? Individuálne (1 : 1) Ústna odpoveď Doučovanie Sú možné všetky štyri kombinácie! 22
 • 23. Individualizácia v hromadných podmienkach 23 KÚPELE
 • 24. Záver: Hromadnosť nemusí byť problémom, pokiaľ všetci členovia skupiny majú v danej chvíli rovnaké potreby. Problémom školy je koncept kmeňovej triedy, t. j. pevnej, veľkej, heterogénnej skupiny žiakov, ktorá absolvuje celé vzdelávanie spoločne. 24
 • 25. Ako možno odstrániť alebo aspoň oslabiť unifikáciu vzdelávania? 25 Diferenciáciou a individualizáciou.
 • 26. Diferenciácia Rozdielne vzdelávanie rôznych skupín žiakov. Vonkajšia diferenciácia – skupiny sú od seba fyzicky oddelené D. na úrovni systému – rôzne typy škôl D. na úrovni školy – pevné skupiny D. na úrovni školy – premenlivé skupiny Vnútorná diferenciácia – D. na úrovni triedy – rozdielny prístup k skupinám žiakov v triede 26
 • 27. 27 ŠKOLA A ŠKOLA B Vonkajšia diferenciácia na úrovni systému
 • 28. 28 ŠKOLA Vonkajšia diferenciácia na úrovni školy TRIEDA A TRIEDA B
 • 29. 29 ŠKOLA Vonkajšia diferenciácia na úrovni školy SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D
 • 30. 30 TRIEDA Vnútorná diferenciácia na úrovni triedy SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D
 • 31. 31 TRIEDA Individualizácia ŽIAK A ŽIAK D ŽIAK B ŽIAK C ŽIAK E ŽIAK F ŽIAK G ŽIAK H ŽIAK K ŽIAK I ŽIAK J ŽIAK L ŽIAK M ŽIAK N ŽIAK O ŽIAK R ŽIAK P ŽIAK Q ŽIAK S ŽIAK T ŽIAK U
 • 33. Ako diferencovať (či dokonca individualizovať) vzdelávanie v rámci triedy? 33
 • 34. Čo všetko môžeme vo vzdelávaní diferencovať alebo individualizovať? Skoro všetko. Obsah (všetci sa nemusia učiť to isté) Formy a metódy vyučovania (všetci sa nemusia učiť rovnako) Tempo (všetci sa nemusia učiť rovnako rýchlo) 34
 • 35. Čo všetko môžeme vo vzdelávaní diferencovať alebo individualizovať? Úlohy v písomkách a testoch Otázky pri ústnych odpovediach Témy slohových prác Domáce úlohy Témy referátov a projektov Zadania na výtvarnej výchove Povinné čítanie... 35
 • 36. Obsah, učivo (voliteľné a nepovinné predmety), krúžky, súťaže témy navyše pre najlepších žiakov, témy domácich úloh, témy slohových prác, témy projektov, referátov, povinné čítanie, 36
 • 37. Formy práce na hodine Príklad: Päť žiakov sa venuje samoštúdiu (0 : 1, učebnice, knihy, web, videá, podcasty, rôzne školské pomôcky...). Pätnásť žiakov pracuje v menších skupinkách (0 : 2, 0 : 5, rovesnícke učenie). Päť žiakov postupne individuálne konzultuje s učiteľom (1 : 1, cca po 6 minút). 37
 • 38. 38
 • 39. 39
 • 40. 40
 • 41. Písomky a testy Prémiové príklady na konci písomky Tzv. gradované písomky Rôzne varianty písomky pre rôzne skupiny žiakov (podľa úrovne či známky, na ktorú ašpirujú) 41
 • 42. Ústne odpovede Ako učiteľ som vždy vopred vedel, koho chcem vyvolať a pripravil som si (doma vopred) pre neho „otázky na mieru“. Aj žiak vedel vopred, že bude odpovedať. Individualizácia otázok spočívala v prispôsobení ich náročnosti úrovni či ašpiráciám žiaka. Cez otázky som tiež kontroloval, či sa žiak doučil veci, ktoré v minulosti nevedel, resp. či už nerobí chyby, ktorých sa v minulosti dopustil. 42
 • 43. Ktoré vlastnosti tvojho súrodenca sa ti najviac páčia a ktoré ti najviac prekážajú a prečo? Napíš niekoľko výhod a niekoľko nevýhod povolaní, ktoré vykonávajú tvoji rodičia. Čo najnebezpečnejšie si robil(a) vo svojom doterajšom živote? Čím to bolo nebezpečné? Prečo si to robil(a)? Urobil(a) by si to znova? Zadania cvičení, domácich úloh, slohov... 43
 • 44.
 • 45. Zadania na výtvarnej výchove Nakresli niečo (čo práve máš chuť nakresliť). Nakresli búrku. Nakresli nejaký svoj zážitok. Nakresli niečo smutné. Nakresli vašu rodinu. Nakresli svet o 200 rokov. Nakresli, ako by mala vyzerať ideálna škola. 45
 • 46. Problémy s diferenciáciou a individualizáciou 46
 • 47. Problémy Vedenie škôl: Je to organizačne veľmi náročné. Vedenie škôl: Je to nákladnejšie ako hromadný prístup. Učitelia: Je to časovo veľmi náročné. Pedagógovia, psychológovia: Ako spoľahlivo diagnostikovať predpoklady, schopnosti, stupeň rozvoja a potreby jednotlivých žiakov? 47
 • 48. Výhrady a riziká diferenciácie a individualizácie 48
 • 49. Výhrady a riziká  Pedagogický výskum: To, že žiaci nie sú rovnakí, je fakt. Ale má sa to premietať do vzdelávania? Dáva individua- lizovaný prístup lepšie výsledky?  Pedagógovia: V dôsledku individualizácie si žiak mož- no nevyskúša veci, ku ktorým prirodzene neinklinuje, ktoré mu nejdú, ktoré ho nezaujímajú.  Psychológovia: Individualizácia môže ísť proti socializácii. Môže viesť k individualizmu, k očakávaniu, že vždy sa všetko bude prispôsobovať dieťaťu. 49
 • 50. Výhrady a riziká  Psychológovia: Rodina je individualizovaná, škola má byť naopak jednotná. Má rozvíjať schopnosť žiakov prispôsobiť sa „vyššiemu celku“, adaptovať sa na rôzne podmienky.  Sociológovia: Škola má zmenšovať rozdiely medzi žiakmi, nie ich zväčšovať.  Sociológovia: Individualizácia oslabuje „sociálne spo- jivo“. Môže spôsobiť, že členovia spoločnosti nebudú mať dostatočný spoločný základ pre koexistenciu a spoločnosť sa postupne rozloží a rozpadne. 50
 • 51. Výhrady a riziká  Pedagóg E. D. Hirsch, Jr. vo svojej knihe Why Knowledge Matters kritizuje individualizáciu a okrem iného tvrdí, že individualizácia nie je vhodná pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, že ich diskriminuje.  Pedagogický výskum: Ukazuje sa, že pri delení žiakov podľa výkonnosti sú znevýhodňované slabšie skupiny, pretože učitelia majú od nich nižšie očakávania.  „Cieľom školy nie je, aby žiaci robili to, čo ich baví, ale aby ich bavilo to, čo chceme, aby robili.“ 51
 • 52. Myšlienka na záver Existuje iba jediný druh dieťaťa, a to „dieťa iné ako všetky ostatné“. Tomu by sme mali prispôsobiť naše školy. Lisa Cooley 52