SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Pripravované inovácie
v testovaniach na ZŠ
Marta Balgová  Nina Kubačková
Bratislava 11. 11. 2021
Prvá konferencia bratislavských učiteľov
Beh cez prekážky
19. 11. 2021
2
NR-test
(test relatívneho výkonu)
NR-test
(test relatívneho výkonu)
CR-test
(test absolútneho
výkonu)
Tvorba banky úloh
Tvorba banky testov
Pilotné overovanie nastavenej
metodiky kriteriálneho
testovania
2021
2023
...
Naše národné testovania
3
Projekt Vývoj kriteriálnych testov pre primárne
a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku
Zahraničný projektový tím:
• Universität Stuttgart (Nemecko)
• Innove v Tallinne (Estónsko)
Domáci projektový tím:
• NÚCEM, učitelia - autori úloh
• experti a výskumníci z ŠPÚ, FMFI a FSEV UK
19. 11. 2021
4
19. 11. 2021
5
Normatívny test
(relatívny výkon)
Kriteriálny test
(absolútny výkon)
Odpovede na otázky:
 aká je úspešnosť žiaka/škola
 aký je percentil/koľko bodov
dosiahol žiak,
 aké je rozdelenie výkonov
v populácii,
 aký je vzťah medzi výkonom
žiaka vo vzťahu k ostatným
 aké je poradie žiakov podľa miery
úspešnosti.
 ako zvládol špecifikovanú
oblasť učiva daný žiak/škola,
 aký je min./stredný/optimálny
štandard (norma, kritérium)
v danom obsahu,
 aká je miera vedomostí,
zručností žiaka/triedy/školy
 na ktoré konkrétne časti obsahu
učiva, zručnosti je potrebné
sa pri doúčaní zamerať.
19. 11. 2021
6
Obsah
Kompetencie
Teoretický
rámec
Rozsah
požiadaviek
19. 11. 2021
7
Zo skupiny sú
vytvorené
testy
Zo súboru sú
vytvorené
skupiny
položiek
Súbor
položiek
Viacúrovňový proces overovania
kvality položiek.
Skupiny položiek sú
rovnocenné –
obsahom, typom úloh,
náročnosťou, pozíciou
položky v súbore
položiek.
Testy sú rovnocenné -
obsahom, typom úloh,
náročnosťou, pozíciou
skupiny položiek v
teste.
19. 11. 2021
8
Rozsah požiadaviek
R3 analýza a hodnotenie
R2 aplikácia
R1 zapamätanie, porozumenie
Hlavná zásada
• literárne pojmy, druhy a žánre
• sloh
• syntaktická rovina
• morfologická rovina
• lexikálna rovina
• pravopis
• zvuková rovina
Kompetencie
• Čítanie s porozumením
• Hovorenie a počúvanie s porozumením
• Písanie
Rozsah
Kompetencie
19. 11. 2021
9
Úrovne
spôsobilostí
L5
490
• riešenie úlohy s ohľadom na analýzu obsahu textu,
• úlohy zamerané na špecifické jazykové prvky (rôzne výnimky, napr. slabikotvorné
hlásky),
• kognitívne procesy na úrovni konceptuálnych poznatkov,
• analýza s ohľadom na kombinované prvky.
Žiak dokáže samostatne vyvodiť záver prostredníctvom analýzy.
SZ: slová z periférie, s ktorými si žiak bežne nestretáva.
L4
430
• kontext sa stáva dôležitým pre riešenie úlohy,
• úlohy náročné na orientáciu v textových jednotkách,
• analýza s ohľadom na kombinované prvky (napr. lexikálne, fonologické a ortografické),
• hodnotenie správnosti riešenia si vyžaduje komplexný arzenál vedomostí.
Žiak uvažuje v kontexte a prepája vedomosti z rôznych rovín.
SZ: náročnejšie vyjadrovacie prostriedky a ich významové odtiene z rôznych vrstiev slovnej
zásoby.
L3
380
• kontext sa stáva sekundárnym sprievodným prvkom dôležitým pre správne riešenie
úlohy,
• pre správne riešenie úlohy je dôležitá správna identifikácia významu slova,
• analýza na úrovni slova.
Žiak prepája vedomosti z rôznych rovín (napr. ortografia, fonetika, lexikológia) a očakáva sa
od neho interpretácia na základnej úrovni.
SZ: slovná zásoba rozšírená o štylisticky príznakové slová.
L2
330
• zadanie úlohy bez viazanosti na kontext na úrovni porozumenia alebo jednoduchších
aplikačných úkonov,
• dlhšia inštrukcia v zadaní úlohy,
• distraktory pozostávajú z viacerých prvkov.
Žiak triedi javy do definovaných kategórií podľa zadaných kritérií.
SZ: slová aj z okrajov slovnej zásoby, avšak bežne používané v školskom prostredí.
L1
280
• jednoúrovňové vedomosti – vyžadujúce od žiaka zapamätanie alebo porozumenie,
• základné porozumenie kľúčovej informácie,
• izolované úlohy – bez súvislostí s kontextom,
• jednoprvkové distraktory.
Žiak sa riadi základnou inštrukciou uvedenou v otázke bez potreby vyhľadávania v texte.
SZ: slová z jadra slovnej zásoby (základná úroveň).
19. 11. 2021
10
Úloha 1
V ktorej možnosti sú všetky slová dvojslabičné?
A rieka, oblasť
B pohľad, údolie
C hradný, duch
D lúky, peniažky
Slabika – dvojslabičné slová
R2 – aplikácia
L1 – zvuková rovina
K1 – čítanie s porozumením
Analyzovať slová na slabiky.
Rozdeľovať slová na slabiky, určiť dvojslabičné slová.
19. 11. 2021
11
Úloha 2
V ktorej možnosti je správne doplnené i, í, y, ý v nasledujúcich vetách?
Dob_jali pevnosť Vyšehrad. Vyb_l sa m_ telefón. Prep_chol koleso. Prep_ch láka
žiarlivca.
A í, y, y, y, i
B ý, i, i, i, y
C ý, y, i, y, y
D í, i, y, i, i
Obojaké hlásky, vybrané slová
R2 – aplikácia
L2 – pravopis
K3 – písanie
Rozoznať pravopis vybraných a príbuzných slov.
Uplatniť pravopis vybraných a odvodených slov, ktoré rovnako alebo podobne znejú, ale
majú odlišný význam aj pravopis.
19. 11. 2021
12
Vzdelávacie oblasti
• Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
• Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
• Geometria a meranie
• Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
• Logika, dôvodenie, dôkazy
Kompetencie
• Argumentácia
• Komunikácia
• Symbolický jazyk
• Modelovanie
• Nástroje a pomôcky
Rozsah požiadaviek
R4 problémové situácie
R3 prepájanie oblastí
R2 viac krokov, aplikácia
R1 základné porozumenie
Kompetencie
Rozsah
19. 11. 2021
13
Úrovne
spôsobilostí
L4
470
Žiaci riešia problémy pomocou interpretácie dát uvedených v dvoch
grafoch. Dokážu identifikovať vzťah medzi údajmi z viacerých zdrojov
a prepojiť ich. Vedia nájsť logickú nadväznosť krokov a využiť ju pri
riešení úloh. Žiaci preukazujú spôsobilosť využívať poznatky z oblasti
matematických operácii v neštandardných mat. situáciách. Zvládnu
viacnásobnú aplikáciu matematických operácii štvorciferných čísel.
L3
420
Žiaci dokážu aplikovať poznatky, ktoré si vyžadujú zvládnutie
matematickej terminológie, v procese identifikovania matematickej
operácie (potrebnej na vyriešenie úlohy). Pri riešení úloh dokážu
využiť postupy pre zapísanie myšlienok v logickej nadväznosti.
Pomocou interpretácie údajov z jedného grafu, obrázku aj
nesúvislého textu dokážu analyzovať vhodné postupy na riešenie
matematického problému. Riešia zložené slovné úlohy s trojcifernými
číslami s prechodom cez základ.
L2
360
Žiaci preukazujú porozumenie v štandardných mat. situáciách
a vzťahoch s akcentom na porovnávanie rozdielom. Riešia zložené
slovné úlohy s trojcifernými číslami bez prechodu cez základ. Riešia
nepriamo sformulované slovné úlohy v obore do 100. Dokážu čítať
s porozumením a vybrané údaje z nesúvislých textov (schémy,
tabuľky a stĺpcové grafy) aplikovať pri riešení úlohy.
L1
300
Žiaci dokážu použiť základné mat. poznatky a zručnosti v sčítaní a
odčítaní čísel s prechodom cez základ v obore do 10 000. Rozumejú
základným pojmom matematických operácií – sčítanie, odčítanie. V
štandardných matematických situáciách vedia použiť postup
písomného, pamäťového a elektronického
algoritmu.
19. 11. 2021
14
Úloha 1
Od čísla 1 381 odčítaj číslo 138.
Výsledok napíš do rámčeka.
Na obrázkoch sú dva stĺpcové
diagramy. V stĺpcovom diagrame 1 je
znázornený počet obyvateľov a počet
žien žijúcich v obci Hranovnica,
Liptovská Teplička, Spišské Bystré a
Spišský Štiavnik. V stĺpcovom diagrame
2 je znázornený rok, v ktorom bola obec
založená.
Úloha 2
Koľko obcí, ktoré vznikli po roku
1290, má počet obyvateľov vyšší
ako 2 460?
Výsledok napíš do rámčeka.
2
955
2431
2462
2769
1638
1231
1189
1357
0
1000
2000
3000
4000
Hranovnica Liptovská
Teplička
Spišské Bystré Spišský
Štiavnik
Počet obyvateľov Počet žien
1294
1634
1294 1246
0
500
1000
1500
Hranovnica Liptovská
Teplička
Spišské Bystré Spišský
Štiavnik
Rok vzniku
1. stĺpcový diagram
2. stĺpcový diagram
19. 11. 2021
15
Úloha 3
V ktorej z obcí žije najväčší počet
mužov?
A Liptovská Teplička
B Hranovnica
C Spišský Štiavnik
D Spišské Bystré
Na obrázkoch sú dva stĺpcové
diagramy. V stĺpcovom diagrame 1
je znázornený počet obyvateľov a počet
žien žijúcich v obci Hranovnica,
Liptovská Teplička, Spišské Bystré
a Spišský Štiavnik. V stĺpcovom
diagrame 2 je znázornený rok, v ktorom
bola obec založená.
2955
2431
2462
2769
1638
1231
1189
1357
0
1000
2000
3000
4000
Hranovnica Liptovská
Teplička
Spišské Bystré Spišský
Štiavnik
Počet obyvateľov Počet žien
1. stĺpcový diagram
1294
1634
1294 1246
0
500
1000
1500
Hranovnica Liptovská
Teplička
Spišské Bystré Spišský
Štiavnik
Rok vzniku
2. stĺpcový diagram
19. 11. 2021
16
Úrovne
spôsobilostí
L4
640
Žiaci pri riešení komplexných matematických úloh využívajú prepojenie v rámci jednotlivých matematických
obsahov. Využívajú komplexné poznatky o rovinných a priestorových útvaroch. Žiaci pri riešení úloh využívajú
svoje priestorové a geometrické myslenie.
5 %
L3
580
Žiaci s výberom vhodnej stratégie dokážu kombinovať zautomatizované algoritmy v zložitejších matematických
situáciách. Pri riešení úloh dokážu využiť postupy pre zapísanie myšlienok v logickej nadväznosti pomocou
matematických symbolov a znakov. Žiaci sú schopní prepojiť kontext úlohy so svojou zásobou geometrických
predstáv, dokážu aplikovať vedomosti o podobnosti trojuholníkov v úlohách s neštandardným kontextom.
35 %
L2
520
Žiaci sú schopní naplánovať postupnosť krokov, ktoré vedú k výberu a použitiu vhodného algoritmu. Dokážu v
texte so súvislým a nesúvislým kontextom identifikovať relevantné informácie, ktoré vyplývajú z matematickému
obsahu (vzájomné vzťahy, práca s dvoma vzorcami). Žiaci na tejto úrovni efektívne využívajú vlastnosti rovinných
a priestorových útvarov, čo deklarujú svojou priestorovou predstavivosťou.
50 %
L1
460
Žiaci dokážu priamo použiť svoje osvojené vedomosti v štandardných kontextoch, pomocou ktorých žiaci realizujú
rutinné postupy podľa priamych pokynov. Žiaci majú osvojenú matematickú terminológiu (základné geometrické
útvary), ktoré využívajú na identifikovanie a použitie osvojených algoritmov (vypočítať preponu a odvesnu v
pravouhlom trojuholníku pomocou Pytagorovej vety; pracovať so základnými vzorcami v podobe ako sú dané;
vypočítať druhú mocninu a odmocninu na kalkulačke). Na intuitívnej úrovni dokážu žiaci rozhodnúť o podobnosti
útvarov (nerealizujú argumentáciu na základe viet o zhodnosti trojuholníkov).
10 %
Matematika - geometria
Priemerné
skóre
Populácia
520
Váš kraj
540
Vaša škola
560
Cesta k úspešnému kriteriálnemu testovaniu
Tvorba banky úloh
Nastavovanie metodiky
CR-testy
(testy absolútneho
výkonu)
Tvorba banky úloh
Tvorba banky testov
Pilotné overovanie nastavenej
metodiky CRT
19. 11. 2021
17
2021
20xx
Ďakujeme za pozornosť
Prvá konferencia bratislavských učiteľov
www.nucem.sk
https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy

More Related Content

More from Indicia

Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Indicia
 

More from Indicia (20)

Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľaĽubica Noščáková : AI v službách učiteľa
Ľubica Noščáková : AI v službách učiteľa
 
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedachJuliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach
 
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
Vladimír Burjan: Individualizácia vzdelávania - módny trend alebo nevyhnutnosť?
 
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakovVladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
Vladimír Burjan: Princípy správneho hodnotenia žiakov
 
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
Mária Bednáriková: Strategické ciele pre vzdelávanie do roku 2030 v rámci dok...
 
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracieJarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
Jarmila Javorková: Rada školy a výberové konanie rečou demokracie
 
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočieZuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
Zuzana Fabrici: Zručnosti pre 21. storočie
 

Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ

 • 1. Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ Marta Balgová  Nina Kubačková Bratislava 11. 11. 2021 Prvá konferencia bratislavských učiteľov Beh cez prekážky
 • 2. 19. 11. 2021 2 NR-test (test relatívneho výkonu) NR-test (test relatívneho výkonu) CR-test (test absolútneho výkonu) Tvorba banky úloh Tvorba banky testov Pilotné overovanie nastavenej metodiky kriteriálneho testovania 2021 2023 ... Naše národné testovania
 • 3. 3 Projekt Vývoj kriteriálnych testov pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie na Slovensku Zahraničný projektový tím: • Universität Stuttgart (Nemecko) • Innove v Tallinne (Estónsko) Domáci projektový tím: • NÚCEM, učitelia - autori úloh • experti a výskumníci z ŠPÚ, FMFI a FSEV UK
 • 5. 19. 11. 2021 5 Normatívny test (relatívny výkon) Kriteriálny test (absolútny výkon) Odpovede na otázky:  aká je úspešnosť žiaka/škola  aký je percentil/koľko bodov dosiahol žiak,  aké je rozdelenie výkonov v populácii,  aký je vzťah medzi výkonom žiaka vo vzťahu k ostatným  aké je poradie žiakov podľa miery úspešnosti.  ako zvládol špecifikovanú oblasť učiva daný žiak/škola,  aký je min./stredný/optimálny štandard (norma, kritérium) v danom obsahu,  aká je miera vedomostí, zručností žiaka/triedy/školy  na ktoré konkrétne časti obsahu učiva, zručnosti je potrebné sa pri doúčaní zamerať.
 • 7. 19. 11. 2021 7 Zo skupiny sú vytvorené testy Zo súboru sú vytvorené skupiny položiek Súbor položiek Viacúrovňový proces overovania kvality položiek. Skupiny položiek sú rovnocenné – obsahom, typom úloh, náročnosťou, pozíciou položky v súbore položiek. Testy sú rovnocenné - obsahom, typom úloh, náročnosťou, pozíciou skupiny položiek v teste.
 • 8. 19. 11. 2021 8 Rozsah požiadaviek R3 analýza a hodnotenie R2 aplikácia R1 zapamätanie, porozumenie Hlavná zásada • literárne pojmy, druhy a žánre • sloh • syntaktická rovina • morfologická rovina • lexikálna rovina • pravopis • zvuková rovina Kompetencie • Čítanie s porozumením • Hovorenie a počúvanie s porozumením • Písanie Rozsah Kompetencie
 • 9. 19. 11. 2021 9 Úrovne spôsobilostí L5 490 • riešenie úlohy s ohľadom na analýzu obsahu textu, • úlohy zamerané na špecifické jazykové prvky (rôzne výnimky, napr. slabikotvorné hlásky), • kognitívne procesy na úrovni konceptuálnych poznatkov, • analýza s ohľadom na kombinované prvky. Žiak dokáže samostatne vyvodiť záver prostredníctvom analýzy. SZ: slová z periférie, s ktorými si žiak bežne nestretáva. L4 430 • kontext sa stáva dôležitým pre riešenie úlohy, • úlohy náročné na orientáciu v textových jednotkách, • analýza s ohľadom na kombinované prvky (napr. lexikálne, fonologické a ortografické), • hodnotenie správnosti riešenia si vyžaduje komplexný arzenál vedomostí. Žiak uvažuje v kontexte a prepája vedomosti z rôznych rovín. SZ: náročnejšie vyjadrovacie prostriedky a ich významové odtiene z rôznych vrstiev slovnej zásoby. L3 380 • kontext sa stáva sekundárnym sprievodným prvkom dôležitým pre správne riešenie úlohy, • pre správne riešenie úlohy je dôležitá správna identifikácia významu slova, • analýza na úrovni slova. Žiak prepája vedomosti z rôznych rovín (napr. ortografia, fonetika, lexikológia) a očakáva sa od neho interpretácia na základnej úrovni. SZ: slovná zásoba rozšírená o štylisticky príznakové slová. L2 330 • zadanie úlohy bez viazanosti na kontext na úrovni porozumenia alebo jednoduchších aplikačných úkonov, • dlhšia inštrukcia v zadaní úlohy, • distraktory pozostávajú z viacerých prvkov. Žiak triedi javy do definovaných kategórií podľa zadaných kritérií. SZ: slová aj z okrajov slovnej zásoby, avšak bežne používané v školskom prostredí. L1 280 • jednoúrovňové vedomosti – vyžadujúce od žiaka zapamätanie alebo porozumenie, • základné porozumenie kľúčovej informácie, • izolované úlohy – bez súvislostí s kontextom, • jednoprvkové distraktory. Žiak sa riadi základnou inštrukciou uvedenou v otázke bez potreby vyhľadávania v texte. SZ: slová z jadra slovnej zásoby (základná úroveň).
 • 10. 19. 11. 2021 10 Úloha 1 V ktorej možnosti sú všetky slová dvojslabičné? A rieka, oblasť B pohľad, údolie C hradný, duch D lúky, peniažky Slabika – dvojslabičné slová R2 – aplikácia L1 – zvuková rovina K1 – čítanie s porozumením Analyzovať slová na slabiky. Rozdeľovať slová na slabiky, určiť dvojslabičné slová.
 • 11. 19. 11. 2021 11 Úloha 2 V ktorej možnosti je správne doplnené i, í, y, ý v nasledujúcich vetách? Dob_jali pevnosť Vyšehrad. Vyb_l sa m_ telefón. Prep_chol koleso. Prep_ch láka žiarlivca. A í, y, y, y, i B ý, i, i, i, y C ý, y, i, y, y D í, i, y, i, i Obojaké hlásky, vybrané slová R2 – aplikácia L2 – pravopis K3 – písanie Rozoznať pravopis vybraných a príbuzných slov. Uplatniť pravopis vybraných a odvodených slov, ktoré rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný význam aj pravopis.
 • 12. 19. 11. 2021 12 Vzdelávacie oblasti • Čísla, premenná a počtové výkony s číslami • Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy • Geometria a meranie • Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika • Logika, dôvodenie, dôkazy Kompetencie • Argumentácia • Komunikácia • Symbolický jazyk • Modelovanie • Nástroje a pomôcky Rozsah požiadaviek R4 problémové situácie R3 prepájanie oblastí R2 viac krokov, aplikácia R1 základné porozumenie Kompetencie Rozsah
 • 13. 19. 11. 2021 13 Úrovne spôsobilostí L4 470 Žiaci riešia problémy pomocou interpretácie dát uvedených v dvoch grafoch. Dokážu identifikovať vzťah medzi údajmi z viacerých zdrojov a prepojiť ich. Vedia nájsť logickú nadväznosť krokov a využiť ju pri riešení úloh. Žiaci preukazujú spôsobilosť využívať poznatky z oblasti matematických operácii v neštandardných mat. situáciách. Zvládnu viacnásobnú aplikáciu matematických operácii štvorciferných čísel. L3 420 Žiaci dokážu aplikovať poznatky, ktoré si vyžadujú zvládnutie matematickej terminológie, v procese identifikovania matematickej operácie (potrebnej na vyriešenie úlohy). Pri riešení úloh dokážu využiť postupy pre zapísanie myšlienok v logickej nadväznosti. Pomocou interpretácie údajov z jedného grafu, obrázku aj nesúvislého textu dokážu analyzovať vhodné postupy na riešenie matematického problému. Riešia zložené slovné úlohy s trojcifernými číslami s prechodom cez základ. L2 360 Žiaci preukazujú porozumenie v štandardných mat. situáciách a vzťahoch s akcentom na porovnávanie rozdielom. Riešia zložené slovné úlohy s trojcifernými číslami bez prechodu cez základ. Riešia nepriamo sformulované slovné úlohy v obore do 100. Dokážu čítať s porozumením a vybrané údaje z nesúvislých textov (schémy, tabuľky a stĺpcové grafy) aplikovať pri riešení úlohy. L1 300 Žiaci dokážu použiť základné mat. poznatky a zručnosti v sčítaní a odčítaní čísel s prechodom cez základ v obore do 10 000. Rozumejú základným pojmom matematických operácií – sčítanie, odčítanie. V štandardných matematických situáciách vedia použiť postup písomného, pamäťového a elektronického algoritmu.
 • 14. 19. 11. 2021 14 Úloha 1 Od čísla 1 381 odčítaj číslo 138. Výsledok napíš do rámčeka. Na obrázkoch sú dva stĺpcové diagramy. V stĺpcovom diagrame 1 je znázornený počet obyvateľov a počet žien žijúcich v obci Hranovnica, Liptovská Teplička, Spišské Bystré a Spišský Štiavnik. V stĺpcovom diagrame 2 je znázornený rok, v ktorom bola obec založená. Úloha 2 Koľko obcí, ktoré vznikli po roku 1290, má počet obyvateľov vyšší ako 2 460? Výsledok napíš do rámčeka. 2 955 2431 2462 2769 1638 1231 1189 1357 0 1000 2000 3000 4000 Hranovnica Liptovská Teplička Spišské Bystré Spišský Štiavnik Počet obyvateľov Počet žien 1294 1634 1294 1246 0 500 1000 1500 Hranovnica Liptovská Teplička Spišské Bystré Spišský Štiavnik Rok vzniku 1. stĺpcový diagram 2. stĺpcový diagram
 • 15. 19. 11. 2021 15 Úloha 3 V ktorej z obcí žije najväčší počet mužov? A Liptovská Teplička B Hranovnica C Spišský Štiavnik D Spišské Bystré Na obrázkoch sú dva stĺpcové diagramy. V stĺpcovom diagrame 1 je znázornený počet obyvateľov a počet žien žijúcich v obci Hranovnica, Liptovská Teplička, Spišské Bystré a Spišský Štiavnik. V stĺpcovom diagrame 2 je znázornený rok, v ktorom bola obec založená. 2955 2431 2462 2769 1638 1231 1189 1357 0 1000 2000 3000 4000 Hranovnica Liptovská Teplička Spišské Bystré Spišský Štiavnik Počet obyvateľov Počet žien 1. stĺpcový diagram 1294 1634 1294 1246 0 500 1000 1500 Hranovnica Liptovská Teplička Spišské Bystré Spišský Štiavnik Rok vzniku 2. stĺpcový diagram
 • 16. 19. 11. 2021 16 Úrovne spôsobilostí L4 640 Žiaci pri riešení komplexných matematických úloh využívajú prepojenie v rámci jednotlivých matematických obsahov. Využívajú komplexné poznatky o rovinných a priestorových útvaroch. Žiaci pri riešení úloh využívajú svoje priestorové a geometrické myslenie. 5 % L3 580 Žiaci s výberom vhodnej stratégie dokážu kombinovať zautomatizované algoritmy v zložitejších matematických situáciách. Pri riešení úloh dokážu využiť postupy pre zapísanie myšlienok v logickej nadväznosti pomocou matematických symbolov a znakov. Žiaci sú schopní prepojiť kontext úlohy so svojou zásobou geometrických predstáv, dokážu aplikovať vedomosti o podobnosti trojuholníkov v úlohách s neštandardným kontextom. 35 % L2 520 Žiaci sú schopní naplánovať postupnosť krokov, ktoré vedú k výberu a použitiu vhodného algoritmu. Dokážu v texte so súvislým a nesúvislým kontextom identifikovať relevantné informácie, ktoré vyplývajú z matematickému obsahu (vzájomné vzťahy, práca s dvoma vzorcami). Žiaci na tejto úrovni efektívne využívajú vlastnosti rovinných a priestorových útvarov, čo deklarujú svojou priestorovou predstavivosťou. 50 % L1 460 Žiaci dokážu priamo použiť svoje osvojené vedomosti v štandardných kontextoch, pomocou ktorých žiaci realizujú rutinné postupy podľa priamych pokynov. Žiaci majú osvojenú matematickú terminológiu (základné geometrické útvary), ktoré využívajú na identifikovanie a použitie osvojených algoritmov (vypočítať preponu a odvesnu v pravouhlom trojuholníku pomocou Pytagorovej vety; pracovať so základnými vzorcami v podobe ako sú dané; vypočítať druhú mocninu a odmocninu na kalkulačke). Na intuitívnej úrovni dokážu žiaci rozhodnúť o podobnosti útvarov (nerealizujú argumentáciu na základe viet o zhodnosti trojuholníkov). 10 % Matematika - geometria Priemerné skóre Populácia 520 Váš kraj 540 Vaša škola 560
 • 17. Cesta k úspešnému kriteriálnemu testovaniu Tvorba banky úloh Nastavovanie metodiky CR-testy (testy absolútneho výkonu) Tvorba banky úloh Tvorba banky testov Pilotné overovanie nastavenej metodiky CRT 19. 11. 2021 17 2021 20xx
 • 18. Ďakujeme za pozornosť Prvá konferencia bratislavských učiteľov www.nucem.sk https://www.nucem.sk/sk/projekty-a-linky/kriterialne-testy