SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
VAØNG DA SÔ SINH
I. ÑÒNH NGHÓA:
Vaøng da ôû treû sô sinh laø do taêng phaù huûy hoàng caàu, giaûm chöùc naêng cuûa caùc
men chuyeån hoùa do gan saûn xuaát vaø chu trình ruoät gan taêng. Taêng bilirubin giaùn
tieáp trong maùu coù theå dieãn tieán naëng ñeán vaøng da nhaân, bieán chöùng naøy coøn
tuøy thuoäc nhieàu yeáu toá: non thaùng hay ñuû thaùng, treû khoûe hay beänh lyù, baát ñoàng
nhoùm maùu.
II. CHAÅN ÑOAÙN:
1. Coâng vieäc chaån ñoaùn:
a) Hoûi:
 Thôøi gian xuaát hieän vaøng da
- Sôùm (1-2 ngaøy): huyeát taùn (baát ñoàng nhoùm maùu ABO, nhoùm maùu khaùc)
- Töø 3-10 ngaøy: phoå bieán: coù bieán chöùng hoaëc khoâng bieán chöùng
- Muoän (ngaøy 14 trôû ñi): vaøng da söõa meï, vaøng da taêng bilirubin tröïc tieáp
 Boû buù, co giaät
b) Khaùm:
 Ñaùnh giaù möùc ñoä vaøng da: Nguyeân taéc Kramer
Vuøng 1 2 3 4 5
Bilirubin/maùu
(mg%)
5-7 8-10 11-13 13-15 >15
 Tìm bieán chöùng vaøng da nhaân: li bì, maát phaûn xaï buù, goàng öôõn ngöôøi.
 Tìm caùc yeáu toá goùp phaàn vaøng da naëng hôn:
- Non thaùng.
- Maùu tuï, böôùu huyeát thanh.
- Da öûng ñoû do ña hoàng caàu.
- Chöôùng buïng do chaäm tieâu phaân su.
c) Ñeà nghò xeùt nghieäm:
 Vaøng da nheï (vuøng 1-2) xuaát hieän töø ngaøy 3-10, khoâng coù bieåu hieän
thaàn kinh: khoâng caàn xeùt nghieäm
 Vaøng da sôùm vaøo ngaøy 1-2 hoaëc vaøng da naëng (vuøng 4-5), caàn laøm caùc
xeùt nghieäm giuùp ñaùnh giaù ñoä naëng vaø nguyeân nhaân:
- Bilirubin maùu: taêng Bilirubin giaùn tieáp
- Caùc xeùt nghieäm khaùc:
Pheát maùu ngoaïi bieân
Nhoùm maùu meï-con
Test Coombs tröïc tieáp
2. Chaån ñoaùn:
a) Ñoä naëng vaøng da:
 Vaøng da nheï: vaøng da nheï töø ngaøy 3-10, buù toát, khoâng keøm caùc yeáu toá
nguy cô, möùc Bilirubin maùu chöa ñeán ngöôõng phaûi can thieäp.
 Vaøng da beänh lyù: vaøng da sôùm, möùc ñoä vaøng naëng, keøm caùc yeáu toá
nguy cô, möùc Bilirubin vöôït ngöôõng phaûi can thieäp.
 Vaøng da nhaân:
- Vaøng da saäm + Bilirubin giaùn tieáp taêng cao > 20 mg% vaø:
- Bieåu hieän thaàn kinh
b) Chaån ñoaùn nguyeân nhaân (thöôøng gaëp):
b.1. Baát ñoàng nhoùm maùu ABO:
 Nghó ñeán khi: meï nhoùm maùu O, con nhoùm maùu A hoaëc B.
 Chaån ñoaùn xaùc ñònh: meï O, con A hoaëc B + Test Coombs tröïc tieáp (+).
b.2. Nhieãm truøng: vaøng da + oå nhieåm truøng / bieåu hieän nhieãm truøng laâm
saøng+ xeùt nghieäm.
b.3. Maùu tuï: vaøng da + böôùu huyeát thanh/böôùu huyeát xöông soï/ maùu tuï nôi
khaùc.
III. ÑIEÀU TRÒ:
1. Nguyeân taéc ñieàu trò:
 Ñaëc hieäu: chieáu ñeøn, thay maùu.
 Ñieàu trò hoã trôï.
2. Chieáu ñeøn:
a) Chæ ñònh:
 Laâm saøng: vaøng da sôùm, vaøng da lan roäng ñeán tay, chaân (vuøng 3,4,5),
hoaëc
 Möùc Bilirubin maùu:
Caân Bilirubin giaùn tieáp (mg%)
naëng
(g)
5-6 7-9 10-12 12-15 15-20 > 20
< 1000 Chieáu ñeøn Thay maùu
1000-
1500
Chieáu ñeøn Thay maùu
1000-
2000
Chieáu ñeøn Thay maùu
> 2000 Chieáu ñeøn Thay maùu
b) Nguyeân taéc:
 Chieáu ñeøn lieân tuïc, chæ ngöng khi cho buù
 Vaøng da naëng: neân choïn aùnh saùng xanh, neáu khoâng coù aùnh saùng xanh
thì söû duïng aùng saùng traéng vôùi heä thoáng ñeøn 2 maët
 Taêng löôïng dòch nhaäp 10-20% nhu caàu
3. Thay maùu:
a) Chæ ñònh:
 Laâm saøng: vaøng da saäm ñeán loøng baøn tay, baøn chaân (< 1 tuaàn) + baét
ñaàu coù bieåu hieän thaàn kinh, hoaëc:
 Möùc Bilirubin giaùn tieáp maùu cao > 20 mg% + baét ñaàu coù bieåu hieän
thaàn kinh (li bì, buù keùm)
b) Neáu khoâng theå thay maùu vì:
 Quaù chæ ñònh: ñang suy hoâ haáp naëng hoaëc soác.
 Khoâng ñaët ñöôïc catheter tónh maïch roán.
 Khoâng coù maùu thích hôïp vaø maùu töôi (< 3 ngaøy).
 Bieän phaùp ñieàu trò thay theá: chieáu ñeøn 2 maët lieân tuïc, coù theå truyeàn
theâm Albumin.
4. Ñieàu trò hoã trôï:
a) Cung caáp ñuû dòch (taêng 10-20% nhu caàu).
b) Choáng co giaät baèng Phenobarbital.
c) Cho buù meï hoaëc cho aên qua oáng thoâng daï daøy sôùm.
d) Treû non thaùng coù chaäm tieâu phaân su: thuït thaùo nheï baèng NaCl 0,9%.
e) Neáu do nguyeân nhaân nhieãm truøng: khaùng sinh thích hôïp (xem nhieãm
truøng sô sinh).
f) Vaät lyù trò lieäu neáu vaøng da nhaân qua giai ñoaïn nguy hieåm.
5. Theo doõi:
a) Trong thôøi gian naèm vieän:
 Möùc ñoä vaøng da, bieåu hieän thaàn kinh moãi 4-6 giôø neáu vaøng da naëng,
moãi 24 giôø trong tröôøng hôïp vaøng da nheï.
 Löôïng xuaát-nhaäp, caân naëng moãi ngaøy.
 Khoâng nhaát thieát phaûi ño Bilirubin maùu moãi ngaøy tröø tröôøng hôïp vaøng
da ñaùp öùng keùm vôùi ñieàu trò (möùc ñoä vaøng da khoâng giaûm, coù bieåu
hieän
thaàn kinh).
b) Taùi khaùm moãi thaùng ñeå ñaùnh giaù phaùt trieån taâm thaàn vaän ñoäng vaø coù keá
hoaïch phuïc hoài chöùc naêng kòp thôøi.
Vaán ñeà Möùc ñoä chöùng côù
Chieáu ñeøn laø phöông phaùp ñieàu trò
hieäu quaû, an toaøn
I
Pediatrics
EBM - Royal Princes Alfred Hospital
Chæ ñònh chieáu ñeøn chæ caàn döïa vaøo
möùc ñoä vaøng da treân laâm saøng
III
American.J.Dis.Child
EBM - Royal Princes Alfred Hospital

More Related Content

What's hot (13)

UNG THƯ PHỔI
UNG THƯ PHỔIUNG THƯ PHỔI
UNG THƯ PHỔI
 
quá trình tạo máu
quá trình tạo máuquá trình tạo máu
quá trình tạo máu
 
Vi sinh vat dai cuong
Vi sinh vat dai cuongVi sinh vat dai cuong
Vi sinh vat dai cuong
 
BIẾN CHỨNG VIÊM TAI GIỮA
BIẾN CHỨNG VIÊM TAI GIỮABIẾN CHỨNG VIÊM TAI GIỮA
BIẾN CHỨNG VIÊM TAI GIỮA
 
BIẾN CHỨNG NỘI SỌ DO TAI
BIẾN CHỨNG NỘI SỌ DO TAIBIẾN CHỨNG NỘI SỌ DO TAI
BIẾN CHỨNG NỘI SỌ DO TAI
 
Sứ sinh học trong nội nha
Sứ sinh học trong nội nhaSứ sinh học trong nội nha
Sứ sinh học trong nội nha
 
BỆNH TẠO XƯƠNG BẤT TOÀN
BỆNH TẠO XƯƠNG BẤT TOÀNBỆNH TẠO XƯƠNG BẤT TOÀN
BỆNH TẠO XƯƠNG BẤT TOÀN
 
BỆNH HỆ TIM MẠCH
BỆNH HỆ TIM MẠCHBỆNH HỆ TIM MẠCH
BỆNH HỆ TIM MẠCH
 
Sự sửa chữa vết thương
Sự sửa chữa vết thươngSự sửa chữa vết thương
Sự sửa chữa vết thương
 
VAT LIEU DAN TRONG NHA KHOA
VAT LIEU DAN TRONG NHA KHOAVAT LIEU DAN TRONG NHA KHOA
VAT LIEU DAN TRONG NHA KHOA
 
Chẩn đoán và xử trí hôn mê
Chẩn đoán và xử trí hôn mêChẩn đoán và xử trí hôn mê
Chẩn đoán và xử trí hôn mê
 
UNG THƯ THỰC QUẢN
UNG THƯ THỰC QUẢNUNG THƯ THỰC QUẢN
UNG THƯ THỰC QUẢN
 
UNG THƯ THỰC QUẢN
UNG THƯ THỰC QUẢNUNG THƯ THỰC QUẢN
UNG THƯ THỰC QUẢN
 

Similar to Vang-da-so-sinh

Phan iii quytrinhkythuatbaovethucvat
Phan iii quytrinhkythuatbaovethucvatPhan iii quytrinhkythuatbaovethucvat
Phan iii quytrinhkythuatbaovethucvat
Hung Pham Thai
 
VIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC
VIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤCVIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC
VIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC
SoM
 
Hằng định nội môi
Hằng định nội môiHằng định nội môi
Hằng định nội môi
Hùng Lê
 
Bai giang dot quy nao
Bai giang dot quy naoBai giang dot quy nao
Bai giang dot quy nao
denui2325
 
Bien dang mieng thong thuong 2009
Bien dang mieng thong thuong 2009Bien dang mieng thong thuong 2009
Bien dang mieng thong thuong 2009
LE HAI TRIEU
 

Similar to Vang-da-so-sinh (20)

Phan iii quytrinhkythuatbaovethucvat
Phan iii quytrinhkythuatbaovethucvatPhan iii quytrinhkythuatbaovethucvat
Phan iii quytrinhkythuatbaovethucvat
 
VIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC
VIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤCVIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC
VIÊM SINH DỤC VÀ CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG SINH DỤC
 
46 2007 ban quy dinh full
46 2007 ban quy dinh  full 46 2007 ban quy dinh  full
46 2007 ban quy dinh full
 
Hằng định nội môi
Hằng định nội môiHằng định nội môi
Hằng định nội môi
 
Triệu chứng học bệnh máu
Triệu chứng học bệnh máuTriệu chứng học bệnh máu
Triệu chứng học bệnh máu
 
Bai giang dot quy nao
Bai giang dot quy naoBai giang dot quy nao
Bai giang dot quy nao
 
Bien dang mieng thong thuong 2009
Bien dang mieng thong thuong 2009Bien dang mieng thong thuong 2009
Bien dang mieng thong thuong 2009
 
Dc duoc dong hoc
Dc   duoc dong hocDc   duoc dong hoc
Dc duoc dong hoc
 
XUẤT HUYẾT NÃO
XUẤT HUYẾT NÃOXUẤT HUYẾT NÃO
XUẤT HUYẾT NÃO
 
Vsv chuong3
Vsv chuong3Vsv chuong3
Vsv chuong3
 
15 tpcn và sức khỏe sinh sản
15 tpcn và sức khỏe sinh sản15 tpcn và sức khỏe sinh sản
15 tpcn và sức khỏe sinh sản
 
Kdd y3
Kdd y3Kdd y3
Kdd y3
 
Giun chỉ
Giun chỉGiun chỉ
Giun chỉ
 
Bệnh sởi - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
Bệnh sởi - 2018 - Đại học Y dược TPHCMBệnh sởi - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
Bệnh sởi - 2018 - Đại học Y dược TPHCM
 
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
UNG THƯ CỔ TỬ CUNGUNG THƯ CỔ TỬ CUNG
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
 
Vi khuẩn đường ruột
Vi khuẩn đường ruộtVi khuẩn đường ruột
Vi khuẩn đường ruột
 
BỆNH LÝ HỆ SINH DỤC NAM
BỆNH LÝ HỆ SINH DỤC NAMBỆNH LÝ HỆ SINH DỤC NAM
BỆNH LÝ HỆ SINH DỤC NAM
 
Lao sơ nhiễm
Lao sơ nhiễm Lao sơ nhiễm
Lao sơ nhiễm
 
SUY DINH DƯỠNG
SUY DINH DƯỠNGSUY DINH DƯỠNG
SUY DINH DƯỠNG
 
Nt he nieu mp
Nt he nieu mpNt he nieu mp
Nt he nieu mp
 

More from banbientap

More from banbientap (20)

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
 
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-doNhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
 
Vaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trịVaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trị
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
 
Qtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-teQtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-te
 

Recently uploaded

Huyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nha
Huyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nhaHuyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nha
Huyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nha
HongBiThi1
 
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bsNCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
HongBiThi1
 
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt được
SGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt đượcSGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt được
SGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt được
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hayHuyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
HongBiThi1
 
Cách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫn
Cách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫnCách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫn
Cách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫn
TrangEvip
 
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
HongBiThi1
 
NCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hay
NCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hayNCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hay
NCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hay
HongBiThi1
 
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạnSINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
HongBiThi1
 
ĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạ
ĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạ
ĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdf
SGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdfSGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdf
SGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdf
HongBiThi1
 
SGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bs
SGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bsSGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bs
SGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bs
HongBiThi1
 
SGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdfSGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
HongBiThi1
 
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdfSGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
HongBiThi1
 
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdfSGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
HongBiThi1
 
SGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạn
SGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạnSGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạn
SGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạn
HongBiThi1
 
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọngSGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
HongBiThi1
 

Recently uploaded (20)

Huyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nha
Huyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nhaHuyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nha
Huyết học-Đặc-điểm-tạo-máu-Y4.ppsx hay nha
 
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bsNCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
NCT_Gãy cổ xương đùi.pdf hay nha các bạn bs
 
Cơ Sở Y Tế Khám Nam Khoa Tại Đà Nẵng [2024]
Cơ Sở Y Tế Khám Nam Khoa Tại Đà Nẵng [2024]Cơ Sở Y Tế Khám Nam Khoa Tại Đà Nẵng [2024]
Cơ Sở Y Tế Khám Nam Khoa Tại Đà Nẵng [2024]
 
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy cổ xương đùi Y4.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt được
SGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt đượcSGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt được
SGK qt cần phải học nhiều để nắm bắt được
 
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạSGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Gãy hai xương cẳng chân Y4.pdf rất hay các bạn ạ
 
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hayHuyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
Huyết học-Hội chứng thiếu máu Y4.ppsx hay
 
Cách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫn
Cách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫnCách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫn
Cách làm bệnh án da liễu BSNT Đại Thuỷ hướng dẫn
 
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
ĐTD-cô-Nga.ppt rất hay các bạn ạ, cần cho bác sĩ
 
NCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hay
NCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hayNCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hay
NCT_gãy thân xưong đui.pdf thầy PNH rất hay
 
Huyết học-hoi chung xuat huyet.ppsx hay nha
Huyết học-hoi chung xuat huyet.ppsx hay nhaHuyết học-hoi chung xuat huyet.ppsx hay nha
Huyết học-hoi chung xuat huyet.ppsx hay nha
 
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạnSINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
SINH LÝ HÔ HẤP.doc rất cần thiết cho các bạn
 
ĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạ
ĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạ
ĐIỀU TRỊ GEU_ Thanh Nguyen.pptx rất hay các bạn ạ
 
SGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdf
SGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdfSGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdf
SGK mới hội chứng thiếu máu ở trẻ em.pdf
 
SGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bs
SGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bsSGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bs
SGK Gãy thân xương đùi Y4.pdf hay nha các bs
 
SGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdfSGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK cũ sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
 
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdfSGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
SGK cũ hội chứng xuất huyết ở trẻ em.pdf
 
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdfSGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
SGK mới sự tạo máu và đặc điểm máu ngoại biên trẻ em.pdf
 
SGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạn
SGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạnSGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạn
SGK SINH LÝ TUẦN HOÀN.doc hay nha các bạn
 
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọngSGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
SGK cũ bệnh lý bạch cầu cấp trẻ em.pdf quan trọng
 

Vang-da-so-sinh

  • 1. VAØNG DA SÔ SINH I. ÑÒNH NGHÓA: Vaøng da ôû treû sô sinh laø do taêng phaù huûy hoàng caàu, giaûm chöùc naêng cuûa caùc men chuyeån hoùa do gan saûn xuaát vaø chu trình ruoät gan taêng. Taêng bilirubin giaùn tieáp trong maùu coù theå dieãn tieán naëng ñeán vaøng da nhaân, bieán chöùng naøy coøn tuøy thuoäc nhieàu yeáu toá: non thaùng hay ñuû thaùng, treû khoûe hay beänh lyù, baát ñoàng nhoùm maùu. II. CHAÅN ÑOAÙN: 1. Coâng vieäc chaån ñoaùn: a) Hoûi:  Thôøi gian xuaát hieän vaøng da - Sôùm (1-2 ngaøy): huyeát taùn (baát ñoàng nhoùm maùu ABO, nhoùm maùu khaùc) - Töø 3-10 ngaøy: phoå bieán: coù bieán chöùng hoaëc khoâng bieán chöùng - Muoän (ngaøy 14 trôû ñi): vaøng da söõa meï, vaøng da taêng bilirubin tröïc tieáp  Boû buù, co giaät b) Khaùm:  Ñaùnh giaù möùc ñoä vaøng da: Nguyeân taéc Kramer Vuøng 1 2 3 4 5 Bilirubin/maùu (mg%) 5-7 8-10 11-13 13-15 >15  Tìm bieán chöùng vaøng da nhaân: li bì, maát phaûn xaï buù, goàng öôõn ngöôøi.  Tìm caùc yeáu toá goùp phaàn vaøng da naëng hôn: - Non thaùng.
  • 2. - Maùu tuï, böôùu huyeát thanh. - Da öûng ñoû do ña hoàng caàu. - Chöôùng buïng do chaäm tieâu phaân su. c) Ñeà nghò xeùt nghieäm:  Vaøng da nheï (vuøng 1-2) xuaát hieän töø ngaøy 3-10, khoâng coù bieåu hieän thaàn kinh: khoâng caàn xeùt nghieäm  Vaøng da sôùm vaøo ngaøy 1-2 hoaëc vaøng da naëng (vuøng 4-5), caàn laøm caùc xeùt nghieäm giuùp ñaùnh giaù ñoä naëng vaø nguyeân nhaân: - Bilirubin maùu: taêng Bilirubin giaùn tieáp - Caùc xeùt nghieäm khaùc: Pheát maùu ngoaïi bieân Nhoùm maùu meï-con Test Coombs tröïc tieáp 2. Chaån ñoaùn: a) Ñoä naëng vaøng da:  Vaøng da nheï: vaøng da nheï töø ngaøy 3-10, buù toát, khoâng keøm caùc yeáu toá nguy cô, möùc Bilirubin maùu chöa ñeán ngöôõng phaûi can thieäp.  Vaøng da beänh lyù: vaøng da sôùm, möùc ñoä vaøng naëng, keøm caùc yeáu toá nguy cô, möùc Bilirubin vöôït ngöôõng phaûi can thieäp.  Vaøng da nhaân: - Vaøng da saäm + Bilirubin giaùn tieáp taêng cao > 20 mg% vaø: - Bieåu hieän thaàn kinh b) Chaån ñoaùn nguyeân nhaân (thöôøng gaëp): b.1. Baát ñoàng nhoùm maùu ABO:  Nghó ñeán khi: meï nhoùm maùu O, con nhoùm maùu A hoaëc B.  Chaån ñoaùn xaùc ñònh: meï O, con A hoaëc B + Test Coombs tröïc tieáp (+). b.2. Nhieãm truøng: vaøng da + oå nhieåm truøng / bieåu hieän nhieãm truøng laâm saøng+ xeùt nghieäm. b.3. Maùu tuï: vaøng da + böôùu huyeát thanh/böôùu huyeát xöông soï/ maùu tuï nôi khaùc. III. ÑIEÀU TRÒ: 1. Nguyeân taéc ñieàu trò:  Ñaëc hieäu: chieáu ñeøn, thay maùu.  Ñieàu trò hoã trôï. 2. Chieáu ñeøn: a) Chæ ñònh:  Laâm saøng: vaøng da sôùm, vaøng da lan roäng ñeán tay, chaân (vuøng 3,4,5), hoaëc  Möùc Bilirubin maùu: Caân Bilirubin giaùn tieáp (mg%)
  • 3. naëng (g) 5-6 7-9 10-12 12-15 15-20 > 20 < 1000 Chieáu ñeøn Thay maùu 1000- 1500 Chieáu ñeøn Thay maùu 1000- 2000 Chieáu ñeøn Thay maùu > 2000 Chieáu ñeøn Thay maùu b) Nguyeân taéc:  Chieáu ñeøn lieân tuïc, chæ ngöng khi cho buù  Vaøng da naëng: neân choïn aùnh saùng xanh, neáu khoâng coù aùnh saùng xanh thì söû duïng aùng saùng traéng vôùi heä thoáng ñeøn 2 maët  Taêng löôïng dòch nhaäp 10-20% nhu caàu 3. Thay maùu: a) Chæ ñònh:  Laâm saøng: vaøng da saäm ñeán loøng baøn tay, baøn chaân (< 1 tuaàn) + baét ñaàu coù bieåu hieän thaàn kinh, hoaëc:  Möùc Bilirubin giaùn tieáp maùu cao > 20 mg% + baét ñaàu coù bieåu hieän thaàn kinh (li bì, buù keùm) b) Neáu khoâng theå thay maùu vì:  Quaù chæ ñònh: ñang suy hoâ haáp naëng hoaëc soác.  Khoâng ñaët ñöôïc catheter tónh maïch roán.  Khoâng coù maùu thích hôïp vaø maùu töôi (< 3 ngaøy).  Bieän phaùp ñieàu trò thay theá: chieáu ñeøn 2 maët lieân tuïc, coù theå truyeàn theâm Albumin. 4. Ñieàu trò hoã trôï: a) Cung caáp ñuû dòch (taêng 10-20% nhu caàu). b) Choáng co giaät baèng Phenobarbital. c) Cho buù meï hoaëc cho aên qua oáng thoâng daï daøy sôùm. d) Treû non thaùng coù chaäm tieâu phaân su: thuït thaùo nheï baèng NaCl 0,9%. e) Neáu do nguyeân nhaân nhieãm truøng: khaùng sinh thích hôïp (xem nhieãm truøng sô sinh). f) Vaät lyù trò lieäu neáu vaøng da nhaân qua giai ñoaïn nguy hieåm. 5. Theo doõi: a) Trong thôøi gian naèm vieän:  Möùc ñoä vaøng da, bieåu hieän thaàn kinh moãi 4-6 giôø neáu vaøng da naëng, moãi 24 giôø trong tröôøng hôïp vaøng da nheï.  Löôïng xuaát-nhaäp, caân naëng moãi ngaøy.
  • 4.  Khoâng nhaát thieát phaûi ño Bilirubin maùu moãi ngaøy tröø tröôøng hôïp vaøng da ñaùp öùng keùm vôùi ñieàu trò (möùc ñoä vaøng da khoâng giaûm, coù bieåu hieän thaàn kinh). b) Taùi khaùm moãi thaùng ñeå ñaùnh giaù phaùt trieån taâm thaàn vaän ñoäng vaø coù keá hoaïch phuïc hoài chöùc naêng kòp thôøi. Vaán ñeà Möùc ñoä chöùng côù Chieáu ñeøn laø phöông phaùp ñieàu trò hieäu quaû, an toaøn I Pediatrics EBM - Royal Princes Alfred Hospital Chæ ñònh chieáu ñeøn chæ caàn döïa vaøo möùc ñoä vaøng da treân laâm saøng III American.J.Dis.Child EBM - Royal Princes Alfred Hospital