SlideShare a Scribd company logo
Vaccin HPV đa hóa trị
Khuyến cáo mới
HPV là yếu tố thứ 2 sau thuốc lá
gây ung thư
• 5% ung thư loài người
• 10% ung thư phụ nữ
• 15 % ung thư phụ nữ ở những nước phát
triển
Tỉ lệ trên phụ nữ:
1 006 500 : 19,9 % tổng số ung thư
Tỉ lệ trên đàn ông:
1 025 500 : 17,7 % tổng số ung thư
HBV + HCV
14,6%
HPV 51,5%
Helicobacter
pylori 26,3%
EBV 7,6%
EBV 14,2%
HBV + HCV
34,5%
HPV 4,3%
Helicobacter
pylori 47,1%
Ước lượng tỉ lệ ung thư hàng năm liên quan
đến yếu tố viêm nhiễm
zur Hausen H. - Wiley VCH. 2006
3
Vaccin HPV :nguyên tắc
Dựa trên VLP L1 :
Đặc hiệu dựa trên kiểu gen
Bảo vệ chéo
Dựa trên L2 :
Không đặc hiệu  vaccin
v1 HPV nhưng hiệu giá
kháng thể thấp
Vaccin HPV : Ngày nay
Thành phần vaccin 2 hóa trị,4 hóa trị và 9 hóa trị
Cerva
rix
Gardasil 4 Gardasil 9
Kháng
nguyên
VLP L1
Sản xuất
Protéine
L1
Protéine L1 Protéine L1
Tế bào
côn trùng
Nấm men Nấm men
Liều (µg) 20 20 20 40 40 20 30 40 60 40 20 20 20 20 20
Tá dược AS04:
Hydroxyde
d’Al
Monophos
phoryl
lipide A
AAHS
Sulfate d’hydroxyphosphate d’Aluminium amorphe (225µg)
Chỉ định
Tổn
thương
tiền ung
thư
Ung thư
CTC
Tổn thương tiền ung thư của CTC, âm hộ, âm đạo
Ung thư CTC
Hột cơm sinh dục
6 6 111116 18 16 1618 18 31 33 5245 58
Vaccin HPV: ngày nay
Type Time Séropositivité
(%)
GMT Ratio GMT
vs viêm
nhiễm tự
nhiên
HPV-16
PRE 0 4
Mo 7 100 5334
Viêm nhiễm tự nhiên HPV 16 50
HPV-18
PRE 0 4
Mo 7 99,7 3365
Viêm nhiễm tự nhiên HPV 18 41
HPV-001 Immunogénicité (ELISA)
107
82
Harper et al, Lancet 2004 ; 364 : 1757 - 1765
Hiệu giá kháng thể [6 11 16 18] :
v4 HPV = v9 HPV
001 : Joura E. New Engl J Med 2015. 009 : Vesikari T. Pediatr Infect Dis J 2015. 020 :
Van Damme P. Vaccine 2016. EMA Gardasil 9
Hiệu giá kháng thể[31 33 45 52 58]
002 : Van Damme P. Pediatrics 2015. 003 : Castellsagué X. Vaccine 2015
Vaccin 9 hóa trị
• Tỷ lệ gây miễn dịch : 99,8 -100%
• Gây miễn dịch bởi 6,11,16,18 : v4=v9
• Gây miễn dịch với 31,33,45,52,58: v9 mạnh
hơn nhiều
• Hiệu giá kháng thể huy động :
• Con gái =con trai
• Càng trẻ càng gây miễn dịch mạnh
• Tôn trọng lịch tiêm chủng cùng với lậu ho gà
uốn ván
V9 tiêm 2 liều
• So sánh hiệu giá kháng thể
• 2 liều (6-12 tháng) trai + gái 9-14 tuổi
• 3 liều (0-2-6 tháng) trai + gái 9-14 tuổi và phụ
nữ 16-26 tuổi
• Kết quả :
• Tỷ lệ gây miễn dịch 99,7-100%
• Hiệu giá kháng thể :càng cao ở những người
trẻ
• Tuổi 9-14 : hiệu giá kháng thể 18 31 45 52
kém hơn nếu 2 liều
Chúng ta chờ đợi sự bảo vệ nào?
14
Phụ nữ > 15: 2,013,133,000
Số CAS > 15: 469,723
0 20 40 60 80 100
1
6
53.5
18 17.2
45 6.7
31 2.
9
33 2.6
52 2.3
58 2.2
35 1.4
59 1.3
56 1.2
51 1.0
39 0.7
68 0.6
73 0.5
82 0.3
Other 1.2
X 4.4
251,199
80,859
31,549
13,678
12,134
10,929
10,242
6,570
20,769
5,632
1,350
6,137
5,769
4,641
3,211
2,714
2,339
53.5%
70.7%
77.4%
80.3%
82.9%
85.2%
87.4%
88.8%
Sự phân bổ của các nhóm HPV trong các nhóm
ung thư CTC trên thế giới
Adaptée de Munoz
15
Phân bổ các nhóm HPV trong HSIL
+HPV 68
+HPV 39
+HPV 59
+HPV 66
+HPV 45
+HPV 51
+HPV 56
+HPV 35
+HPV 52
+HPV 58
+HPV 18
+HPV 33
+HPV 31
HPV 16
D’après Clifford GM,et al
45%
53,8%
61%
68,1%
75%
80,2%
84,6%
87,6%
90,5%
92,8%
94,9%
96,4%
97,5%
98,5%
52.1%
16
Phân bổ các nhóm HPV trong LSIL
+HPV 45
+HPV 35
+HPV 59
+HPV 33
+HPV 39
+HPV 6
+HPV 66
+HPV 58
+HPV 18
+HPV 52
+HPV 56
+HPV 53
+HPV 51
+HPV 31
HPV 16
143,7
%
138,8
%
132,9
%
126,9
%
119,3
%
111,5
%
103,4
%
94,9%
86,4%
77,8%
69%
59,3%
49,2%
38,3%
26,6%
Clifford GM et al Ref 21
35-43.3%
17
Chúng ta chờ đợi sự bảo vệ nào ?
Types HPV Cancers HG BG
6 0 0 8,1%
11 0 0
16 53,5% 45% 26,6%
18 17,2% 7% 8,6%
31 2,9% 8.8% 11,7%
33 2,6% 4.4% 7,6%
45 6.7% 2.3% 4,9%
52 2,3% 5.2% 7,9%
58 2,2% 6.9% 8.5%
Vaccin 2 hóa trị 70,7% 52,1% 35%
Vaccin 4 hóa trị 70,7% 52,1% 43,1%
Vaccin 9 hóa trị 87,4% 79,6% 83,9%
18
• Nghiên cứu của nước Pháp (Prétet et al. Int J Cancer 2008)
HPV16 + 18 = 86%
Risk Prediction of Cervical Cancer and Precancers by
Type-specific Human Papillomavirus: Evidence from a
Population-based Cohort Study in China
Li Dong Cancer Prevention Research Published OnlineFirst September 15, 2017
• HPV 16: 47,5%
• HPV 31: 46,3%
• HPV 58: 34%
• HPV 39
• HPV 33
• HPV 18
• HPV 52: 12%
Tính toán thực tế
Và trong đời thực ?
15 30 45
Ung thư
60 ans
Tuổi trung bình : 35-40
ans
HPV 6/16/18 50%
Tuổi trung bình : 51
HPV 16/18 : 70-80%
CAE
CIN
Giảm tỉ lệ viêm nhiễm HPV là hiệu quả đầu tiên có
thể thấy được bởi vaccin Gardasil ®
GARDASIL
Tuổi trung bình: 20-
25
HPV 6/11 : 90%
Tuổi trung bình: 15
Nhiễm
HPV
Số liệu tham khảo trên thế giới
23
Markowitz. IPV
2012.
2006–2007 Dec
09
20122011
Oliphant et
al. NZ Med
J. 2011.
Bauer et al.
Am J Pub
Health. 2012.
Wikström et al.
EUROGIN 2012.
Mikolajczyk et al.
Sex Transm Dis.
2013.
Baandrup et al.
Sex Transm Dis.
2013.
Fairley et
al. Sex
Transm
Infect. 2009
Kliewer. IPV 2012.
Kjaer et al. IPV
2012.
Brotherton
et al. Lancet.
2011.
Van Tielen;
Weyers et al.
EUROGIN 2012.
Leval et al.
J Infect Dis.
2012.
Ali et al.
IUSTI 2012.
Read et al.
Sex Transm
Infect. 2011.
Powell et al.
Vaccine.
2012.
Tabrizi et
al.
J Infect
Dis. 2012.
Leval et al. J
Natl Cancer Inst.
2013.
Ali et al.
BMJ 2013
2013
Ali et al.
BMC
Infect Dis
2013.
Markowitz et
al.
JID 2013.
Flagg et al.
Am J Public
Health 2013.
Bloomberg et al.
Clin Infect Dis.
2013.
Donovan et
al. Lancet
Infect Dis.
2011.
Ảnh hưởng của vaccin trên tỷ lệ
nhiễm HPV/loại vaccin
• Tỷ lệ phụ nữ Úc từ 18-24 tuổi bị nhiễm
HPV giảm từ 23%-1% từ năm 2005-2015
nhờ chiến dịch tiêm vaccin cho trẻ gái 12-
13 tuổi từ 2007 và tiêm vaccin cho trẻ trai
từ 2013.
• Với 80% con gái Úc và 75 % con trai Úc
tầm 15 tuổi đã được tiêm phòng tất cả
nguy cơ lây nhiễm HPV và nguy cơ K cổ
tử cung đã gần như biến mất .
Tỷ lệ phụ nữ đủ điều kiện tham gia chương trình tiêm chủng vaccin 4 hóa trị được
chẩn đoán với sự xuất hiện của hột cơm ở bộ phận sinh dục tùy theo tình trạng cư trú
-73%
p-trend<0.001
p-trend=0.96
p-trend=0.84 p-trend=0.06
Vaccine periodPre-vaccine period
Donovan B et al. The Lancet, Published online November 9, 2010 DOI:10.1016/S1473-3099(10)70225-5
Donovan B Eurogin 2011
Hiệu quả gián tiếp trên đàn ông
Tỉ lệ đàn ông đi khám vì hột cơm sinh dục, 2004-2010
- 35%
Pre-vaccine period Vaccine period
Human papillomavirus vaccination is changing the epidemiology of high-grade
cervical lesions in Australia
Julia M. L. Brotherton1 • A. Marion Saville1 • Cathryn L. May1 • Genevieve
Chappell1 • Dorota M. Gertig1
Hiệu quả của vaccin V9
• Nghiên cứu 1 : mù đôi có đối chứng
• 14204 phụ nữ từ 16 đến 26 tuổi
• Theo dõi 67 tháng sau liều 3
• So sánh ngẫu nhiên V4(7105) và V9(7099)
• Kết quả :
• HPV âm tính từ J1 tới M7
• Phác đồ M0-M2-M6
• Kết thúc nghiên cứu 96,5% vàà 96,4%
Hiệu quả tùy theo phác đồ
Nhiễm HPV [31 33 45 52 58] v9 HPV
n = 7,099
v4 HPV
n = 7,105
Tỉ lệ giảm nguy cơ
% [95% IC :]
Nhiễm HPV tồn tại >= 12 tháng 21 544 96,3 [94,4 – 97,7]
CTC Âm đạo Âm hộ
Mức độ thấp 2 82 97,6 [91,7 – 99,6]
Mức độ cao 1* 30 96,7 [80,9 – 99,8]
CTC
Mức độ thấp 1 69 98,6 [92,4 – 99,9]
Mức độ cao 1* 27 96,3 [79,5 – 99,8]
Âm hộ Âm đạo
Sùi mào gà 0 3 100 [- 71,6 - 100]
Mức độ thấp 1 12 91,7 [51,3 – 99,6]
Mức độ cao 0 3 100 [- 71,5 - 100]
• : 1 CIN2 trên một bệnh nhân cùng nhiễm BL par HPV 56.
• NB : đối với HPV [6 11 16 18] : Tỉ lệ viêm nhiễm tồn tại và tổn thương có thể so sánh được
Hiệu quả: Kết quả với mITT*
Nhiễm HPV [31 33 45
52 58]
v9 HPV
n = 7,099
v4 HPV
n = 7,105
Tỉ lệ giảm bệnh
% [95% IC :]
CTC Âm hộ Âm đạo
mức độ cao
Tất cả 340 344 0,7 [-15,7 – 14,8]
HPV âm tính BL 26 46 42,5 [7,9 – 65,9]
HPV dương tính BL 314 298 - 4,8 [-23,3 – 10,8]
Giảm tỉ lệ tổn thương mức độ cao giữa HPV âm tính BL và HPV
dương tính BL
19,0 [-1,6 – 35,3]
CTC mức độ cao
Tất cả 325 326 -0,3 [-17,3 – 14,3]
HPV âm tính BL 26 44 39,7 [1,8 – 64,3]
HPV dương tính BL 299 282 -5,3 [-24,1 – 10,8]
Giảm tỉ lệ tổn thương mức độ cao giữa HPV âm tính BL và HPV
dương tính BL
17,1 [-4,2 – 34,0]
* mITT : Ptes ayant reçu au moins 1 dose – et analysées sur au moins 1 paramètre
Hiệu quả tùy theo phác đồ
Hiệu qu = 95,9%
[95% IC : 92,7 – 97,9]
RCP Gardasil 9
Sinh
thiết
Khoét
chóp
V9 : Hiệu quả và phản ứng phụ
• Bảo vệ chống HPV 16,18,6,11
• Bảo vệ chống 31,33,45,52,58
• Không còn phản ứng tại chỗ
001
v9 HPV
n = 7,071 (%)
v4 HPV
n = 7,078 (%)
Sujets ayant
présenté un EI
6,640 (93,9) 6,419 (90,7)
Réaction au site
d’injection
6,414 (90,7) 6,012 (84,9) S
EI systémique lié au
vaccin*
2,086 (29.5) 1,929 (27,3)
Céphalées 1,031 (14,6) 969 (13,7)
Fièvre 357 (5,0) 301 (4,3)
Nausées 311 (4,4) 261 (3,7)
Vertiges 211 (3,0) 197 (2,8)
Fatigue 166 (2,3) 150 (2,1)
Décès liés au vaccin 0 (0.0) 0 (0,0)
*Considéré par l’investigateur comme lié au vaccin
Tolérance J1- J15 post vaccin: v9 HPV = v4 HPV
v9 HPV: ước tính tác động
Cancers HPV-induits : SEER 2008-12
11,7 / 100,000 Sujets / an de K associés :
– FEMMES = 13,5 > Hommes = 9,7
– 70% dus à HPV 16 & 18
Pas de Prévention
Iiaire Viens LJ. MMWR 2016
Poids de HPV [6 11 16 18 31 33 45 52 58]
Hartwig S. IPV 2017. Zhai L. Antiviral
Res 2016
Vaccination Boys
R 11-12
ans
CU 13-21
R 12-13
CU 14-15
R 9-13
CU …26
R 9-12
CU 13-15
12-17 12 11-26 R : id girls
=12
2011 2013 2013
6
provinces
2014 2013 2014
9 régions
R: Routine
CU: Catch Up
Phòng ngừa ung thư gây ra bởi HPV
Tầm soát sau tiêm chủng
• Thus, there are no data at this time that support
changes in the age when screening is to be
initiated or in the screening interval for US
women who have been vaccinated. The same
recommendation applies to the individual
woman who reports having been vaccinated.
American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical
Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer.
CA Cancer J Clin. 2012 May-Jun;62(3):147-72. doi: 10.3322/caac.21139. Epub 2012 Mar 14.
Saslow D and al.
• Current US guidelines for screening were
inefficient in HPV-vaccinated women.
Tầm soát sau tiêm chủng
Tuổi bắt đầu Khoảng cách
giữa các lần
tiêm
Kiểu tiêm
Hai hoặc bốn hóa trị 25 ou 30 5 ans Pap hoặc HPV
Chín hóa trị 25 ou 30 10 ans HPV
.
Optimal Cervical Cancer Screening in Women Vaccinated Against Human Papillomavirus.
J Natl Cancer Inst. 2016 Oct 18;109(2) Kim JJ and al.
Kết luận
• Vaccin chống K liên quan đến HPV bắt
đầu từ 2007
• 11 năm đã trôi qua từ khi bắt đầu
• Chắc chắn trong 10 năm nữa mọi chuyện
sẽ còn nhiều thay đổi
• Vấn đề xóa bỏ HPV là có thể làm được
• Nhưng quan trọng là phải tiêm vaccin

More Related Content

What's hot

CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC
CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌCCHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC
CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC
SoM
 
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNGBỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
SoM
 
Giun móc, giun lươn
Giun móc, giun lươnGiun móc, giun lươn
Giun móc, giun lươn
Huy Hoang
 
Tăng sinh nôi mạc tử cung
Tăng sinh nôi mạc tử cungTăng sinh nôi mạc tử cung
Tăng sinh nôi mạc tử cung
SoM
 
Hở eo tử cung
Hở eo tử cungHở eo tử cung
Hở eo tử cung
SoM
 
SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰC
SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰCSÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰC
SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰC
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾTCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
SoM
 
Khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh
Khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinhKhám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh
Khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh
SoM
 
Chẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyến
Chẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyếnChẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyến
Chẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyến
Bác sĩ nhà quê
 
Chẩn đoán và điều trị viêm gan C
Chẩn đoán và điều trị viêm gan CChẩn đoán và điều trị viêm gan C
Chẩn đoán và điều trị viêm gan C
Thanh Liem Vo
 
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN BXÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B
SoM
 
Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1
Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1
Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1
SoM
 
BỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌC
BỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌCBỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌC
BỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌC
SoM
 
THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠTHAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
SoM
 
CHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNG
CHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNGCHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNG
CHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNG
SoM
 
Điều trị xơ gan
Điều trị xơ ganĐiều trị xơ gan
Điều trị xơ gan
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
BỆNH GIANG MAI
BỆNH GIANG MAIBỆNH GIANG MAI
BỆNH GIANG MAI
SoM
 
XUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲ
XUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲXUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲ
XUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲ
SoM
 
CÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶP
CÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶPCÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶP
CÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶP
SoM
 
Bệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Bệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCMBệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Bệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Update Y học
 

What's hot (20)

CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC
CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌCCHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC
CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC
 
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNGBỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
 
Giun móc, giun lươn
Giun móc, giun lươnGiun móc, giun lươn
Giun móc, giun lươn
 
Tăng sinh nôi mạc tử cung
Tăng sinh nôi mạc tử cungTăng sinh nôi mạc tử cung
Tăng sinh nôi mạc tử cung
 
Hở eo tử cung
Hở eo tử cungHở eo tử cung
Hở eo tử cung
 
SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰC
SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰCSÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰC
SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: XU HƯỚNG VÀ HIỆN THỰC
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾTCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ HÔN MÊ HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
 
Khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh
Khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinhKhám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh
Khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh
 
Chẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyến
Chẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyếnChẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyến
Chẩn đoán và điều trị ung thư tiền liệt tuyến
 
Chẩn đoán và điều trị viêm gan C
Chẩn đoán và điều trị viêm gan CChẩn đoán và điều trị viêm gan C
Chẩn đoán và điều trị viêm gan C
 
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN BXÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B
XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN B
 
Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1
Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1
Bài giảng hồi sức cấp cứu chống độc - đh y dược hcm phần 1
 
BỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌC
BỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌCBỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌC
BỘ Y TẾ - DA LIỄU HỌC
 
THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠTHAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
THAI NGOÀI TỬ CUNG CHƯA VỠ
 
CHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNG
CHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNGCHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNG
CHUYỂN DẠ BẤT THƯỜNG
 
Điều trị xơ gan
Điều trị xơ ganĐiều trị xơ gan
Điều trị xơ gan
 
BỆNH GIANG MAI
BỆNH GIANG MAIBỆNH GIANG MAI
BỆNH GIANG MAI
 
XUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲ
XUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲXUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲ
XUÂT HUYẾT BA THÁNG CUỐI THAI KỲ
 
CÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶP
CÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶPCÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶP
CÁC BỆNH DA LIỄU THƯỜNG GẶP
 
Bệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Bệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCMBệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
Bệnh dịch tả - 2019 - Đại học Y dược TPHCM
 

Similar to Vaccin HPV đa hóa trị

Cervical cancer
Cervical cancerCervical cancer
Cervical cancer
Hoàng Anh
 
Tầm soát ung thư cổ tử cung
Tầm soát ung thư cổ tử cungTầm soát ung thư cổ tử cung
Tầm soát ung thư cổ tử cung
Thiếu Gia Nguyễn
 
Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016
Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016
Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
14. pham thi kim nhung
14. pham thi kim nhung14. pham thi kim nhung
14. pham thi kim nhung
nguyenngat88
 
Ung thư cổ tử cung
Ung thư cổ tử cungUng thư cổ tử cung
Ung thư cổ tử cungNguyen Thanh
 
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung
Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung
Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung Nguyen yen
 
THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)
THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)
THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)
SoM
 
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER
Bao Tran
 
TẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤ
TẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤTẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤ
TẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤ
SoM
 
VIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNG
VIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNGVIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNG
VIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNG
SoM
 
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...
tcoco3199
 
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổiXét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
ThanhTNDoan
 
NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...
Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...
Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
QUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNG
QUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNGQUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNG
QUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNG
SoM
 
bai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptx
bai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptxbai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptx
bai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptx
JOPHUONG
 
Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...
Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...
Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Viêm phổi
Viêm phổiViêm phổi
Nhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdf
Nhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdfNhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdf
Nhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdf
lee taif
 

Similar to Vaccin HPV đa hóa trị (20)

Cervical cancer
Cervical cancerCervical cancer
Cervical cancer
 
Tầm soát ung thư cổ tử cung
Tầm soát ung thư cổ tử cungTầm soát ung thư cổ tử cung
Tầm soát ung thư cổ tử cung
 
Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016
Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016
Nghien cuu ti suat mac moi ung thu vu o phu nu ha noi giai doan 2014 2016
 
14. pham thi kim nhung
14. pham thi kim nhung14. pham thi kim nhung
14. pham thi kim nhung
 
Ung thư cổ tử cung
Ung thư cổ tử cungUng thư cổ tử cung
Ung thư cổ tử cung
 
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH DO CYTOMEGALOVIRUS Ở TRẺ EM TẠI BỆNH V...
 
Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung
Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung
Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung
 
THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)
THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)
THAI KỲ VÀ NHIỄM SIÊU VI (HIV, VIÊM GAN SIÊU VI, RUBELLA, CYTOMEGALOVIRUS)
 
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER
[TMMC Healthcare] Phòng ngừa và tầm soát ung thư cổ tử cung, TMMC CANCER CENTER
 
TẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤ
TẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤTẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤ
TẦM SOÁT NHIỄM TRÙNG Ở THAI PHỤ
 
VIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNG
VIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNGVIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNG
VIÊM ÂM ĐẠO DO VI TRÙNG
 
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...
Luận Văn Nghiên Cứu Tác Nhân, Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Kết Quả Điều...
 
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổiXét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
 
NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...
NGHIÊN CỨU NHIỄM LIÊN CẦU KHUẨN NHÓM B Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TỪ 28 TUẦN TẠI BỆNH V...
 
Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...
Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...
Nghien cuu phuong phap choc oi realtime pcr de chan doan thai nhi bi nhiem ru...
 
QUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNG
QUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNGQUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNG
QUẢN LÝ BỆNH LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC VA CÁC BIẾN CHỨNG
 
bai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptx
bai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptxbai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptx
bai dich danh gia hieu qua vaccine 092821_slide (1).pptx
 
Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...
Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...
Dac diem dich te hoc benh soi tai ha noi giai doan 2006 2015 va tinh trang kh...
 
Viêm phổi
Viêm phổiViêm phổi
Viêm phổi
 
Nhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdf
Nhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdfNhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdf
Nhung dieu can biet ve ung thu co tu cung.pdf
 

More from banbientap

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
banbientap
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
banbientap
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
banbientap
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
banbientap
 
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-doNhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
banbientap
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
banbientap
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
banbientap
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
banbientap
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
banbientap
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
banbientap
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
banbientap
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
banbientap
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
banbientap
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
banbientap
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
banbientap
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
banbientap
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
banbientap
 
Qtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-teQtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-te
banbientap
 

More from banbientap (20)

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
 
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-doNhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
 
Qtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-teQtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-te
 

Recently uploaded

SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạSGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hayNgộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
HongBiThi1
 
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạSGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạnvSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà NẵngCắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Đa khoa Đà Nẵng 180 Trần Phú
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
HongBiThi1
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạSGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
HongBiThi1
 
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHNSGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
fdgdfsgsdfgsdf
 
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAMCHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
Đa khoa Đà Nẵng 180 Trần Phú
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Phngon26
 
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nhaSGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
HongBiThi1
 
2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf
2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf
2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf
xiutruong17299
 
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
MyThaoAiDoan
 
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảoSGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
fdgdfsgsdfgsdf
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
HongBiThi1
 
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdfNhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
HongBiThi1
 

Recently uploaded (20)

SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạSGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
 
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hayNgộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
 
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạSGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
 
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạnvSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
 
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà NẵngCắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK mới bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
 
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạSGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới Ngộ độc cấp trẻ em.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdfSGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
SGK mới nhận biết và xử trí bệnh nhân nặng.pdf
 
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHNSGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
 
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAMCHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
 
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nhaSGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
 
2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf
2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf
2019-20 Y6 ĐT XƠ GAN _ BIẾN ffffCHỨNG.pdf
 
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
 
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảoSGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
 
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdfNhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
Nhận biết và tiếp cận trẻ trong tình trạng nặng.pdf
 

Vaccin HPV đa hóa trị

 • 1. Vaccin HPV đa hóa trị Khuyến cáo mới
 • 2. HPV là yếu tố thứ 2 sau thuốc lá gây ung thư • 5% ung thư loài người • 10% ung thư phụ nữ • 15 % ung thư phụ nữ ở những nước phát triển
 • 3. Tỉ lệ trên phụ nữ: 1 006 500 : 19,9 % tổng số ung thư Tỉ lệ trên đàn ông: 1 025 500 : 17,7 % tổng số ung thư HBV + HCV 14,6% HPV 51,5% Helicobacter pylori 26,3% EBV 7,6% EBV 14,2% HBV + HCV 34,5% HPV 4,3% Helicobacter pylori 47,1% Ước lượng tỉ lệ ung thư hàng năm liên quan đến yếu tố viêm nhiễm zur Hausen H. - Wiley VCH. 2006 3
 • 4. Vaccin HPV :nguyên tắc Dựa trên VLP L1 : Đặc hiệu dựa trên kiểu gen Bảo vệ chéo Dựa trên L2 : Không đặc hiệu  vaccin v1 HPV nhưng hiệu giá kháng thể thấp
 • 5. Vaccin HPV : Ngày nay
 • 6.
 • 7. Thành phần vaccin 2 hóa trị,4 hóa trị và 9 hóa trị Cerva rix Gardasil 4 Gardasil 9 Kháng nguyên VLP L1 Sản xuất Protéine L1 Protéine L1 Protéine L1 Tế bào côn trùng Nấm men Nấm men Liều (µg) 20 20 20 40 40 20 30 40 60 40 20 20 20 20 20 Tá dược AS04: Hydroxyde d’Al Monophos phoryl lipide A AAHS Sulfate d’hydroxyphosphate d’Aluminium amorphe (225µg) Chỉ định Tổn thương tiền ung thư Ung thư CTC Tổn thương tiền ung thư của CTC, âm hộ, âm đạo Ung thư CTC Hột cơm sinh dục 6 6 111116 18 16 1618 18 31 33 5245 58
 • 9. Type Time Séropositivité (%) GMT Ratio GMT vs viêm nhiễm tự nhiên HPV-16 PRE 0 4 Mo 7 100 5334 Viêm nhiễm tự nhiên HPV 16 50 HPV-18 PRE 0 4 Mo 7 99,7 3365 Viêm nhiễm tự nhiên HPV 18 41 HPV-001 Immunogénicité (ELISA) 107 82 Harper et al, Lancet 2004 ; 364 : 1757 - 1765
 • 10. Hiệu giá kháng thể [6 11 16 18] : v4 HPV = v9 HPV 001 : Joura E. New Engl J Med 2015. 009 : Vesikari T. Pediatr Infect Dis J 2015. 020 : Van Damme P. Vaccine 2016. EMA Gardasil 9
 • 11. Hiệu giá kháng thể[31 33 45 52 58] 002 : Van Damme P. Pediatrics 2015. 003 : Castellsagué X. Vaccine 2015
 • 12. Vaccin 9 hóa trị • Tỷ lệ gây miễn dịch : 99,8 -100% • Gây miễn dịch bởi 6,11,16,18 : v4=v9 • Gây miễn dịch với 31,33,45,52,58: v9 mạnh hơn nhiều • Hiệu giá kháng thể huy động : • Con gái =con trai • Càng trẻ càng gây miễn dịch mạnh • Tôn trọng lịch tiêm chủng cùng với lậu ho gà uốn ván
 • 13. V9 tiêm 2 liều • So sánh hiệu giá kháng thể • 2 liều (6-12 tháng) trai + gái 9-14 tuổi • 3 liều (0-2-6 tháng) trai + gái 9-14 tuổi và phụ nữ 16-26 tuổi • Kết quả : • Tỷ lệ gây miễn dịch 99,7-100% • Hiệu giá kháng thể :càng cao ở những người trẻ • Tuổi 9-14 : hiệu giá kháng thể 18 31 45 52 kém hơn nếu 2 liều
 • 14. Chúng ta chờ đợi sự bảo vệ nào? 14
 • 15. Phụ nữ > 15: 2,013,133,000 Số CAS > 15: 469,723 0 20 40 60 80 100 1 6 53.5 18 17.2 45 6.7 31 2. 9 33 2.6 52 2.3 58 2.2 35 1.4 59 1.3 56 1.2 51 1.0 39 0.7 68 0.6 73 0.5 82 0.3 Other 1.2 X 4.4 251,199 80,859 31,549 13,678 12,134 10,929 10,242 6,570 20,769 5,632 1,350 6,137 5,769 4,641 3,211 2,714 2,339 53.5% 70.7% 77.4% 80.3% 82.9% 85.2% 87.4% 88.8% Sự phân bổ của các nhóm HPV trong các nhóm ung thư CTC trên thế giới Adaptée de Munoz 15
 • 16. Phân bổ các nhóm HPV trong HSIL +HPV 68 +HPV 39 +HPV 59 +HPV 66 +HPV 45 +HPV 51 +HPV 56 +HPV 35 +HPV 52 +HPV 58 +HPV 18 +HPV 33 +HPV 31 HPV 16 D’après Clifford GM,et al 45% 53,8% 61% 68,1% 75% 80,2% 84,6% 87,6% 90,5% 92,8% 94,9% 96,4% 97,5% 98,5% 52.1% 16
 • 17. Phân bổ các nhóm HPV trong LSIL +HPV 45 +HPV 35 +HPV 59 +HPV 33 +HPV 39 +HPV 6 +HPV 66 +HPV 58 +HPV 18 +HPV 52 +HPV 56 +HPV 53 +HPV 51 +HPV 31 HPV 16 143,7 % 138,8 % 132,9 % 126,9 % 119,3 % 111,5 % 103,4 % 94,9% 86,4% 77,8% 69% 59,3% 49,2% 38,3% 26,6% Clifford GM et al Ref 21 35-43.3% 17
 • 18. Chúng ta chờ đợi sự bảo vệ nào ? Types HPV Cancers HG BG 6 0 0 8,1% 11 0 0 16 53,5% 45% 26,6% 18 17,2% 7% 8,6% 31 2,9% 8.8% 11,7% 33 2,6% 4.4% 7,6% 45 6.7% 2.3% 4,9% 52 2,3% 5.2% 7,9% 58 2,2% 6.9% 8.5% Vaccin 2 hóa trị 70,7% 52,1% 35% Vaccin 4 hóa trị 70,7% 52,1% 43,1% Vaccin 9 hóa trị 87,4% 79,6% 83,9% 18
 • 19. • Nghiên cứu của nước Pháp (Prétet et al. Int J Cancer 2008) HPV16 + 18 = 86%
 • 20. Risk Prediction of Cervical Cancer and Precancers by Type-specific Human Papillomavirus: Evidence from a Population-based Cohort Study in China Li Dong Cancer Prevention Research Published OnlineFirst September 15, 2017 • HPV 16: 47,5% • HPV 31: 46,3% • HPV 58: 34% • HPV 39 • HPV 33 • HPV 18 • HPV 52: 12%
 • 21. Tính toán thực tế Và trong đời thực ?
 • 22. 15 30 45 Ung thư 60 ans Tuổi trung bình : 35-40 ans HPV 6/16/18 50% Tuổi trung bình : 51 HPV 16/18 : 70-80% CAE CIN Giảm tỉ lệ viêm nhiễm HPV là hiệu quả đầu tiên có thể thấy được bởi vaccin Gardasil ® GARDASIL Tuổi trung bình: 20- 25 HPV 6/11 : 90% Tuổi trung bình: 15 Nhiễm HPV
 • 23. Số liệu tham khảo trên thế giới 23 Markowitz. IPV 2012. 2006–2007 Dec 09 20122011 Oliphant et al. NZ Med J. 2011. Bauer et al. Am J Pub Health. 2012. Wikström et al. EUROGIN 2012. Mikolajczyk et al. Sex Transm Dis. 2013. Baandrup et al. Sex Transm Dis. 2013. Fairley et al. Sex Transm Infect. 2009 Kliewer. IPV 2012. Kjaer et al. IPV 2012. Brotherton et al. Lancet. 2011. Van Tielen; Weyers et al. EUROGIN 2012. Leval et al. J Infect Dis. 2012. Ali et al. IUSTI 2012. Read et al. Sex Transm Infect. 2011. Powell et al. Vaccine. 2012. Tabrizi et al. J Infect Dis. 2012. Leval et al. J Natl Cancer Inst. 2013. Ali et al. BMJ 2013 2013 Ali et al. BMC Infect Dis 2013. Markowitz et al. JID 2013. Flagg et al. Am J Public Health 2013. Bloomberg et al. Clin Infect Dis. 2013. Donovan et al. Lancet Infect Dis. 2011.
 • 24. Ảnh hưởng của vaccin trên tỷ lệ nhiễm HPV/loại vaccin • Tỷ lệ phụ nữ Úc từ 18-24 tuổi bị nhiễm HPV giảm từ 23%-1% từ năm 2005-2015 nhờ chiến dịch tiêm vaccin cho trẻ gái 12- 13 tuổi từ 2007 và tiêm vaccin cho trẻ trai từ 2013. • Với 80% con gái Úc và 75 % con trai Úc tầm 15 tuổi đã được tiêm phòng tất cả nguy cơ lây nhiễm HPV và nguy cơ K cổ tử cung đã gần như biến mất .
 • 25. Tỷ lệ phụ nữ đủ điều kiện tham gia chương trình tiêm chủng vaccin 4 hóa trị được chẩn đoán với sự xuất hiện của hột cơm ở bộ phận sinh dục tùy theo tình trạng cư trú -73% p-trend<0.001 p-trend=0.96 p-trend=0.84 p-trend=0.06 Vaccine periodPre-vaccine period Donovan B et al. The Lancet, Published online November 9, 2010 DOI:10.1016/S1473-3099(10)70225-5 Donovan B Eurogin 2011
 • 26. Hiệu quả gián tiếp trên đàn ông Tỉ lệ đàn ông đi khám vì hột cơm sinh dục, 2004-2010 - 35% Pre-vaccine period Vaccine period
 • 27. Human papillomavirus vaccination is changing the epidemiology of high-grade cervical lesions in Australia Julia M. L. Brotherton1 • A. Marion Saville1 • Cathryn L. May1 • Genevieve Chappell1 • Dorota M. Gertig1
 • 28. Hiệu quả của vaccin V9 • Nghiên cứu 1 : mù đôi có đối chứng • 14204 phụ nữ từ 16 đến 26 tuổi • Theo dõi 67 tháng sau liều 3 • So sánh ngẫu nhiên V4(7105) và V9(7099) • Kết quả : • HPV âm tính từ J1 tới M7 • Phác đồ M0-M2-M6 • Kết thúc nghiên cứu 96,5% vàà 96,4%
 • 29. Hiệu quả tùy theo phác đồ Nhiễm HPV [31 33 45 52 58] v9 HPV n = 7,099 v4 HPV n = 7,105 Tỉ lệ giảm nguy cơ % [95% IC :] Nhiễm HPV tồn tại >= 12 tháng 21 544 96,3 [94,4 – 97,7] CTC Âm đạo Âm hộ Mức độ thấp 2 82 97,6 [91,7 – 99,6] Mức độ cao 1* 30 96,7 [80,9 – 99,8] CTC Mức độ thấp 1 69 98,6 [92,4 – 99,9] Mức độ cao 1* 27 96,3 [79,5 – 99,8] Âm hộ Âm đạo Sùi mào gà 0 3 100 [- 71,6 - 100] Mức độ thấp 1 12 91,7 [51,3 – 99,6] Mức độ cao 0 3 100 [- 71,5 - 100] • : 1 CIN2 trên một bệnh nhân cùng nhiễm BL par HPV 56. • NB : đối với HPV [6 11 16 18] : Tỉ lệ viêm nhiễm tồn tại và tổn thương có thể so sánh được
 • 30. Hiệu quả: Kết quả với mITT* Nhiễm HPV [31 33 45 52 58] v9 HPV n = 7,099 v4 HPV n = 7,105 Tỉ lệ giảm bệnh % [95% IC :] CTC Âm hộ Âm đạo mức độ cao Tất cả 340 344 0,7 [-15,7 – 14,8] HPV âm tính BL 26 46 42,5 [7,9 – 65,9] HPV dương tính BL 314 298 - 4,8 [-23,3 – 10,8] Giảm tỉ lệ tổn thương mức độ cao giữa HPV âm tính BL và HPV dương tính BL 19,0 [-1,6 – 35,3] CTC mức độ cao Tất cả 325 326 -0,3 [-17,3 – 14,3] HPV âm tính BL 26 44 39,7 [1,8 – 64,3] HPV dương tính BL 299 282 -5,3 [-24,1 – 10,8] Giảm tỉ lệ tổn thương mức độ cao giữa HPV âm tính BL và HPV dương tính BL 17,1 [-4,2 – 34,0] * mITT : Ptes ayant reçu au moins 1 dose – et analysées sur au moins 1 paramètre
 • 31. Hiệu quả tùy theo phác đồ Hiệu qu = 95,9% [95% IC : 92,7 – 97,9] RCP Gardasil 9 Sinh thiết Khoét chóp
 • 32. V9 : Hiệu quả và phản ứng phụ • Bảo vệ chống HPV 16,18,6,11 • Bảo vệ chống 31,33,45,52,58 • Không còn phản ứng tại chỗ
 • 33. 001 v9 HPV n = 7,071 (%) v4 HPV n = 7,078 (%) Sujets ayant présenté un EI 6,640 (93,9) 6,419 (90,7) Réaction au site d’injection 6,414 (90,7) 6,012 (84,9) S EI systémique lié au vaccin* 2,086 (29.5) 1,929 (27,3) Céphalées 1,031 (14,6) 969 (13,7) Fièvre 357 (5,0) 301 (4,3) Nausées 311 (4,4) 261 (3,7) Vertiges 211 (3,0) 197 (2,8) Fatigue 166 (2,3) 150 (2,1) Décès liés au vaccin 0 (0.0) 0 (0,0) *Considéré par l’investigateur comme lié au vaccin Tolérance J1- J15 post vaccin: v9 HPV = v4 HPV
 • 34. v9 HPV: ước tính tác động
 • 35. Cancers HPV-induits : SEER 2008-12 11,7 / 100,000 Sujets / an de K associés : – FEMMES = 13,5 > Hommes = 9,7 – 70% dus à HPV 16 & 18 Pas de Prévention Iiaire Viens LJ. MMWR 2016
 • 36. Poids de HPV [6 11 16 18 31 33 45 52 58] Hartwig S. IPV 2017. Zhai L. Antiviral Res 2016
 • 37. Vaccination Boys R 11-12 ans CU 13-21 R 12-13 CU 14-15 R 9-13 CU …26 R 9-12 CU 13-15 12-17 12 11-26 R : id girls =12 2011 2013 2013 6 provinces 2014 2013 2014 9 régions R: Routine CU: Catch Up
 • 38. Phòng ngừa ung thư gây ra bởi HPV
 • 39.
 • 40.
 • 41. Tầm soát sau tiêm chủng • Thus, there are no data at this time that support changes in the age when screening is to be initiated or in the screening interval for US women who have been vaccinated. The same recommendation applies to the individual woman who reports having been vaccinated. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. CA Cancer J Clin. 2012 May-Jun;62(3):147-72. doi: 10.3322/caac.21139. Epub 2012 Mar 14. Saslow D and al. • Current US guidelines for screening were inefficient in HPV-vaccinated women.
 • 42. Tầm soát sau tiêm chủng Tuổi bắt đầu Khoảng cách giữa các lần tiêm Kiểu tiêm Hai hoặc bốn hóa trị 25 ou 30 5 ans Pap hoặc HPV Chín hóa trị 25 ou 30 10 ans HPV . Optimal Cervical Cancer Screening in Women Vaccinated Against Human Papillomavirus. J Natl Cancer Inst. 2016 Oct 18;109(2) Kim JJ and al.
 • 43. Kết luận • Vaccin chống K liên quan đến HPV bắt đầu từ 2007 • 11 năm đã trôi qua từ khi bắt đầu • Chắc chắn trong 10 năm nữa mọi chuyện sẽ còn nhiều thay đổi • Vấn đề xóa bỏ HPV là có thể làm được • Nhưng quan trọng là phải tiêm vaccin