SlideShare a Scribd company logo
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tạp chí
Số 10 - tháng 12/2013 Nội khoa Việt Nam 33
NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH
VÀNH Ở BN TRÊN 50 TUỔI CÓ BỆNH LÝ VAN TIM
Võ Bằng Giáp*, Hồ Anh Bình*, Huỳnh Văn Minh*
* Trường Đại học Y dược Huế
TÓM TẮT
Mục đích: nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu khảo sát đặc điểm hình ảnh và
đặc điểm tổn thương ĐMV ở BN trên 50 tuổi có bệnh lý van tim và xác định mối liên quan
giữa các mức độ tổn thương ĐMV với các bệnh lý van tim.
Phương pháp nghiên cứu và kết quả: tỉ lệ tổn thương ĐMV có ý nghĩa là 55.5%. Trong
đó tổn thương có ý nghĩa ở nhóm có bệnh lý van hai lá và ĐMC là 44.19%, bệnh lý van hai
lá là 70%, bệnh lý van ĐMC là 51.85%.
Có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá với tổn thương ĐMV phải (OR 3.74: 1.64 tới 8.5,
p= 0.0017) và tổn thương ĐM Mũ (OR 2.59: 1.16 tới 5.75, p =0,0192).
Trong nhóm tổn thương ĐMV có ý nghĩa thì mức độ tổn thương van tim có phần nặng
hơn nhóm hẹp không có ý nghĩa hoặc không tổn thương.
Kết luận: tổn thương ĐMV thường gặp ở BN > 50 tuổi có bệnh van tim, có mối liên quan
giữa bệnh lý van 2 lá với tổn thương ĐMV phải và ĐM mũ.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh lý van tim đang là vấn đề sức khỏe
đáng quan tâm ở các nước đang phát triển
trong đó có Việt Nam. Tỉ lệ hiện mắc bệnh van
tim được dự đoán là đã tăng gấp hai lần trong
vòng 20 năm do sự gia tăng tuổi thọ trong dân
số[13].
Cùng với sự gia tăng tuổi thọ dân số, tỉ lệ
bệnh lý van tim và bệnh ĐM vành ngày càng
tăng cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất
cả các bệnh van tim khi có tổn thương ĐMV
sẽ làm tình trạng bệnh nặng lên [3],[10],[11].
Nhiều tác giả cũng ghi nhận có mối liên quan
thuận giữa mức độ nặng của bệnh ĐM vành
và mức độ nặng của bệnh lý van tim. [8],[12]
Chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu
hình ảnh tổn thương ĐM vành ở BN trên 50
tuổi bệnh lý van tim”. Nhằm hai mục tiêu:
1. Khảo sát đặc điểm hình ảnh và đặc
điểm tổn thương ĐMV ở BN trên 50 tuổi mắc
bệnh lý van tim.
2. Xác định mối liên quan giữa các mức độ
tổn thương ĐMV với các bệnh lý van tim.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Tiêu chuẩn chọn BN
Tất cả những BN được chẩn đoán bệnh
Người thẩm định: PGS.TS Phạm Mạnh Hùng
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tạp chí
Nội khoa Việt Nam Số 10 - tháng 12/201334
lý van tim trên 50 tuổi có chỉ định chụp ĐMV
điều trị tại Khoa Cấp cứu - Tim Mạch Can
Thiệp - Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng
03/2011 đến tháng 06/2012.
Số lượng mẫu nghiên cứu là 110 bệnh
nhân.
Tiêu chuẩn loại trừ
Các BN mắc các bệnh nội khoa nặng khác
không có chỉ định chụp ĐMV như suy thận
nặng, suy chức năng gan, suy giáp, suy tim
mất bù, tăng huyết áp không khống chế được,
đang có tình trạng viêm nhiễm cấp tính.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả
cắt ngang.
Các bước nghiên cứu
- BN được hỏi tiền sử, bệnh sử, thăm khám
lâm sàng, cận lâm sàng đầy đủ.
- Chẩn đoán xác định bệnh lý van tim dựa
vào siêu âm tim.
- Đánh giá mức độ tổn thương động mạch
vành theo ACC/AHA và chỉ số gensini.
Xử lý số liệu: Phần mềm thống kê y học
Medcalc 12.3.0.0.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bảng 3.1. Phân bố BN theo bệnh lý van tim
Bệnh van tim n %
Nhóm van hai lá 40 36.4%
Nhóm van ĐMC 27 24.5%
Nhóm van hai lá và ĐMC 43 39.1%
Nhận xét: nhóm bệnh lý van hai lá và van ĐMC chiếm tỉ lệ cao nhất với 39.1%, bệnh lý van
ĐMC chiếm tỉ lệ thấp nhất 24.5%.
Bảng 3.2. Tỉ lệ tổn thương ĐM vành
n %
Tổn thương có ý nghĩa 61 55.5%
Tổn thương không có ý nghĩa 21 19.1%
Không Tổn thương 28 25.5%
p < 0.0001
Nhận xét: trong tổng số 110 BN được chụp mạch vành thì 61 BN tổn thương ĐMV có ý nghĩa
chiếm 55.5%.
Bảng 3.3. Tỉ lệ tổn thương ĐMV theo bệnh lý van tim
Bệnh lý van tim
Tổn thương có ý nghĩa Tổn thương không có nghĩa
n % n %
Nhóm van 2 lá 28 70% 5 12.5%
Nhóm van ĐMC 14 51.85% 5 18.52%
Nhóm van hai lá và ĐMC 19 44.19% 11 25.58%
Nhận xét: bệnh van hai lá chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm có kết quả chụp ĐMV tổn thương
có ý nghĩa.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tạp chí
Số 10 - tháng 12/2013 Nội khoa Việt Nam 35
Bảng 3.4. Liên quan bệnh lí van tim và tổn thương ĐMV phải
Bệnh van tim Nhóm 2 lá Nhóm van ĐMC Nhóm 2 lá và ĐMC
ĐMV
phải
OR 3.7385 0.4651 0.5103
95%CI 1.64 đến 8.5 0.18 đến 1.15 0.23 đến 1.11
p 0.0017 0.0987 0.092
Nhận xét: có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá và tổn thương ĐMV phải, nhóm bệnh lý
van hai lá có nguy cơ mắc bệnh ĐMV phải cao hơn nhóm không có bệnh lý van hai lá 3.7385
lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05).
Bảng 3.5. Liên quan bệnh lí van tim và tổn thương ĐMM
Bệnh van tim Nhóm 2 lá Nhóm van ĐMC Nhóm van 2 lá và ĐMC
ĐMM
OR 2.5931 0.5921 0.5859
95%CI 1.16 đến 5.75 0.23 đến 1.47 0.26 đến 1.29
p 0.0192 0.2586 0.1844
Nhận xét: có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá và tổn thương ĐMM, nhóm bệnh lý van
hai lá có nguy cơ mắc bệnh ĐMM cao hơn nhóm không có bệnh lý van hai lá 2 lá 2.5931 lần, sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05).
Bảng 3.6. Số nhánh tổn thương ĐMV theo bệnh lý van tim
Số nhánh tổn
thương
Nhóm hai lá Nhóm ĐMC Nhóm hai lá và ĐMC
n % n % n %
1 nhánh 8 20 6 22.22 9 20.93
2 nhánh 7 17.5 9 33.33 10 23.25
3 nhánh 18 45 4 14.81 11 25.58
Nhận xét: nhóm van hai lá là tổn thương thường gặp nhất là 3 nhánh, van ĐMC là 2 nhánh,
van hai lá và ĐMC số nhánh tổn thương tương đương nhau.
Bảng 3.7. Mức độ tổn thương van tim và mức độ hẹp ĐMV
Mức độ tổn
thương
Hẹp có ý nghĩa Hẹp không có ý nghĩa Không hẹp
n % n % n %
2/4 39 63.93 17 80.95 16 57.14
3/4 20 32.78 4 19.05 12 42.86
4/4 2 3.29 0 0 0 0
Nhận xét: trong cả 3 nhóm mức độ tổn thương van tim chủ yếu là 2/4. Trong nhóm hẹp có ý
nghĩa tổn thương van tim nặng hơn so với hai nhóm còn lại.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tạp chí
Nội khoa Việt Nam Số 10 - tháng 12/201336
Bảng 3.8. Chỉ số gensini và mức độ tổn thương van tim
Gensini
2/4 (n=72) 3/4 (n=36) 4/4 (n=2)
n % n % N %
< 10 24 33.33 13 36.11 2 100
10 – 29 22 30.56 11 30.56 0 0
30 – 49 15 20.83 6 16.67 0 0
50 – 69 4 5.56 4 11.11 0 0
70 – 89 3 4.16 2 5.55 0 0
≥ 90 4 5.56 0 0 0
Nhận xét: các mức độ tổn thương van tim đều có chỉ số gensini < 50. Tổn thương van tim
mức độ 2 có chỉ số gensini > 50 chiếm tỉ lệ cao hơn các mức độ tổn thương van tim khác.
IV. BÀN LUẬN
Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ tổn
thương ĐMV có ý nghĩa là 55.4%, tương
đương với Aline Alves G(50%) và cao hơn
rất nhiều so với nghiên cứu của Vũ Thị Diện
[1],[7]. Trên thế giới tỉ lệ mắc bệnh ĐMV ở BN
có bệnh lý van tim rất thay đổi từ 9 - 41%[5].
Sự khác biệt này có thể do đối tượng nghiên
cứu của chúng tôi lớn tuổi, có bệnh lý van tim
và vào viện với lý do ĐTN.
Bệnh van hai lá có tỉ lệ tổn thương ĐMV có
ý nghĩa cao nhất với 70%, thấp nhất là nhóm
bệnh van hai lá và ĐMC 44.19%. Kết quả này
phù hợp với kết quả của Ramsdale DR,R H
Baxter [4],[6]. Tuy nhiên lại không phù hợp với
kết quả nghiên cứu của Vũ Thị Diện [1].
Có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá
và tổn thương ĐMV phải và ĐMM. Điều này
cũng phù hợp với kết quả của Morrison G W,
Andrea Rossi [8],[12].
V. KẾT LUẬN
Qua nghiên cứu 110 bệnh nhân bệnh lí
van tim có chỉ định chụp mạch vành, chúng
tôi rút ra một số kết luận sau:
1. Đặc điểm tổn thương ĐMV
Tỉ lệ tổn thương ĐMV có ý nghĩa là 55.5%.
Trong đó tổn thương có ý nghĩa ở nhóm bệnh
lý cả van hai lá và ĐMC là 44.19%, bệnh lý
van hai lá là 70%, bệnh lý van ĐMC là 51.85%.
2. Mối liên quan giữa tổn thương ĐMV và
bệnh lý van tim
Có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá
với tổn thương ĐMV phải (OR 3.74: 1.64 tới
8.5, p= 0.0017) và tổn thương ĐM Mũ (OR
2.59: 1.16 tới 5.75, p =0,0192).
Trong nhóm tổn thương ĐMV có ý nghĩa
thì mức độ tổn thương van tim có phần nặng
hơn nhóm hẹp không có ý nghĩa hoặc không
tổn thương.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Vũ Thị Diện (2008), “Nghiên cứu đặc
điểm tổn thương động mạch vành phối hợp ở
bệnh nhân trước khi nong hoặc phẫu thuật van
tim”, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội.
2. Võ Quảng và cộng sự (2000), “Bệnh
mạch vành tại Việt Nam”, Kỷ yếu toàn văn các
đề tài khoa học Đại hội Tim mạch học Quốc
gia Việt Nam lần thứ VIII, Tr.444-482.
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tạp chí
Số 10 - tháng 12/2013 Nội khoa Việt Nam 37
3. Lansky A.T (1999), Quatitative
and Qualitative Angiography, Textbook of
Interventional Cardiology, pp.725-747.
4. R H Baxter, J M Reid, J B McGuiness,
J G Stevenson (1978), “Relation of angina to
coronary artery disease in mitral and in aortic
valve disease”, Br Heart J. 1978 August,
40(48): 918–922.
5. RO Bonow, B.A Carabello, K
Chatterjee, et al (2006), “AHA/ACC 2006
guidelines for the management of patients with
valvular heart disease a report of the America
College of Cardiology”, J. Am. Coll. Cardiol.
6. Ramsdale DR, Bennett DH, Bray
CL (1984), “Angina, coronary risks factor
and coronary artery disease in patients with
valvular disease, A prospective study”, Euro
heart journal, 5:716-726.
7. Aline Alves G (2006), “Predictive value
of angina to detect coronary artery disease in
patients with severe aortic stenosis aged 50
years or older”, Arq. Bras. Cardiol, vol 87.
8. Morrison GW, Thomas RD, Grimmer
SF, Silverton PN, Smith DR (1980), “Incidence
ofcoronaryarterydiseaseinpatientswithvalvular
heart disease”, Br Heart J, 44(46):630-637.
9. A Halkin, G Stone, et al (2005),
“Outcomes of patients consented but not
randomized in a trial of primary percutaneous
coronary intervention in acute myocardial
infarction”, Am J Cardiol, 96, pp.1649-1655.
10. Q Macmanus (1978), “Aortic valve
replacement and aorta coronary bypass
surgery. Result with perfusion of proximal and
distal coronary artery”, J Thorac Surg, 865-869.
11. Lund O, Nielsen TT, et al (1990),
“The influence of CAD and bypass grafting on
early and late survival after valve replacement
for aortic stenosis”, J Thorac Cardiovasc Surg
100; 327-127.
12. Andrea Rossi, Gerard Bertsgnolli,
Mariantonieta Cicoira, Giorgio Golia, et al
(2003), “Association of Aortic Valve Sclerosis
and Coronary Artery Disease in Patients with
Severe Nonischemic Mitral Regurgitation”,
Clin Cardiol, 26, 579-582.
13. Nkomo VT, Gardin JM, Skelton
TN, Gottdiener JS, Scott CG, Enriquez-
Sarano M (2006), “Burden of valvular heart
diseases: a population based sudy”, Lancet
2006, 368:1005-1011.
SUMMARY
Objectives: Investigate the features of coronary artery lesions in patients over 50 with
heart valve diseases. Find out the relationship between the levels of coronary artery lesions
and heart valve diseases.
Results: In patients over 50 year old with heart valve diseases, therate of significant
coronary artery lesions is 55.5%. In which, significant lesions in the group of both mitral
and aorta valve diseases is 44.19%, only mitral valve diseases is of 70%, only aortic valve
diseases is of 51.85%.
There is a relationship between the severity of mitral valve diseases and right coronary
artery lesions (OR3.74: 1.64 to 8.5, p=0.0017) and circumflex coronary artery lesions
(OR2.59: 1.16 to 5.75, p=0.0192). The severity of heart valve lesions in significant coronary
artery lesions group is higher than insignificant coronary artery lesions group or normal group.
Conclusion: Coronary artery lesions is common in patients > 50 years old with heart
valve diseases, there is a relationship between the severity of mitral valve diseases and
and right coronary artery lesions and circumflex coronary artery lesions.

More Related Content

What's hot

Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...
Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...
Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
benfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openings
benfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openingsbenfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openings
benfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openings
lephuong281095
 
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAYMối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...
Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...
Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Giá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thận
Giá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thậnGiá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thận
Giá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thận
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...
Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...
Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...
Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...
Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Hinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than nao
Hinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than naoHinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than nao
Hinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than nao
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...
Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...
Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...
Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...
Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
VAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENT
VAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENTVAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENT
VAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENT
SoM
 
Đề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đ
Đề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đĐề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đ
Đề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đ
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoiNghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...
Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...
Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Tai biến mạch máu não
Tai biến mạch máu nãoTai biến mạch máu não
Tai biến mạch máu não
Phúc Cao
 
Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...
Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...
Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...
Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...
Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...
Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...
Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Nghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu nao
Nghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu naoNghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu nao
Nghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu nao
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 

What's hot (20)

Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...
Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...
Danh gia nguy co xuat huyet theo thang diem crusade o benh nhan hoi chung van...
 
benfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openings
benfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openingsbenfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openings
benfluorex- Risks and benefits in patients with heart valve openings
 
Bqt.ppt.0071
Bqt.ppt.0071Bqt.ppt.0071
Bqt.ppt.0071
 
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAYMối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
Mối liên quan giữa biểu hiện tim với điều trị theo ESC-EASD, HAY
 
Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...
Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...
Nghien cuu tinh dan hoi thanh mach bang phuong phap do van toc lan truyen son...
 
Giá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thận
Giá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thậnGiá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thận
Giá trị tiên lượng của chứng suy dinh dưỡng - viêm ở bệnh nhân thận
 
Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...
Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...
Nghien cuu gia tri thang diem syntax lam sang trong tien luong benh nhan hoi ...
 
Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...
Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...
Danh gia thuc trang dieu tri bang thuoc chong dong khang vitamin k o benh nha...
 
Hinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than nao
Hinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than naoHinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than nao
Hinh anh chup cat lop vi tinh va cong huong tu cua nhoi mau than nao
 
Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...
Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...
Nghien cuu dac diem lam sang, can lam sang cua viem tuyen giap man tinh hashi...
 
Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...
Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...
Danh gia tuan thu dieu tri va kien thuc ve thuoc su dung tren benh nhan dai t...
 
VAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENT
VAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENTVAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENT
VAI TRÒ CỦA CLOPIDOGREL TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH CÓ ĐẶT STENT
 
Đề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đ
Đề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đĐề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đ
Đề tài: Khảo sát tình hình bệnh nhân bệnh đái tháo đường, 9đ
 
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoiNghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
Nghien cuu dac diem tang huyet ap tam thu don doc o nguoi cao tuoi
 
Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...
Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...
Thuc trang ve phuong phap nghien cuu va cac thieu hut ve bang chung cua cac n...
 
Tai biến mạch máu não
Tai biến mạch máu nãoTai biến mạch máu não
Tai biến mạch máu não
 
Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...
Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...
Nghien cuu hieu qua dieu tri benh nhan tang huyet ap nguyen phat cua bai thuo...
 
Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...
Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...
Nghien cuu roi loan nhip tim bang cac phuong phap tham do dien tim khong xam ...
 
Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...
Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...
Danh gia ket qua phau thuat ghep doan mach chi bang tinh mach hien trong chan...
 
Nghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu nao
Nghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu naoNghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu nao
Nghien cuu dac diem lam sang va hinh anh cong huong tu cua nhoi mau tieu nao
 

Similar to Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh

Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf
2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf
2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf
nmttamlan
 
Nghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noi
Nghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noiNghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noi
Nghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noi
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
File_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdf
File_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdfFile_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdf
File_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdf
phambang8
 
tai biến mạch máu não ebook
tai biến mạch máu não ebooktai biến mạch máu não ebook
tai biến mạch máu não ebook
taimienphi
 
Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...
Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...
Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...
tcoco3199
 
Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...
Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...
Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...
Dịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
 
Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...
Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...
Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Luận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vú
Luận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vúLuận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vú
Luận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vú
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Nghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinhNghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Vai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-than
Vai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-thanVai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-than
Vai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-than
banbientap
 
BỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊBỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Nghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtime
Nghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtimeNghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtime
Nghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtime
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 
Nghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAY
Nghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAYNghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAY
Nghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAY
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...
TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...
TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...
SoM
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Yen Ha
 
Các chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdf
Các chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdfCác chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdf
Các chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdf
leonidas2507
 
VAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU
VAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦUVAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU
VAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU
DcSThSn
 
Thuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptx
Thuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptxThuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptx
Thuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptx
kitchen245
 
Nghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinhNghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Luanvanyhoc.com-Zalo 0927.007.596
 

Similar to Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh (20)

Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
Nghien cuu ton thuong dong mach chi duoi o benh nhan dai thao duong dang dieu...
 
2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf
2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf
2024.LamSangCLS.XepDotSong.LoangXuong.VietDuc.pdf
 
Nghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noi
Nghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noiNghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noi
Nghien cuu cac yeu to nguy co tim mach o nguoi 25 tuoi tai hai quan huyen ha noi
 
File_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdf
File_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdfFile_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdf
File_khuyencao2022_Benhcotimphidai.pdf
 
tai biến mạch máu não ebook
tai biến mạch máu não ebooktai biến mạch máu não ebook
tai biến mạch máu não ebook
 
Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...
Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...
Luận Văn Đánh Giá Kết Quả Can Thiệp Động Mạch Vành Không Thủ Phạm Có Hướng Dẫ...
 
Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...
Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...
Đề tài: Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch mộ...
 
Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...
Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...
Đề tài: Kết quả hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T kết hợp trastuzumab trên bệnh n...
 
Luận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vú
Luận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vúLuận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vú
Luận án: Hóa trị bổ trợ phác đồ 4AC+4T trên bệnh nhân ung thư vú
 
Nghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinhNghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu mot so benh ly tim mach o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
 
Vai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-than
Vai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-thanVai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-than
Vai tro-sieu-am-trong-chan-doan-ung-thu-te-bao-than
 
BỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊBỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
BỆNH MẠCH MÁU NHỎ Ở NÃO: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
 
Nghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtime
Nghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtimeNghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtime
Nghien cuu ton thuong bo may van hai la bang phuong phap sieu am tim 3d realtime
 
Nghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAY
Nghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAYNghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAY
Nghiên cứu nồng độ TNF-, một số interleukin huyết thanh, HAY
 
TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...
TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...
TỈ LỆ ĐIỀU TRỊ THUỐC KHÁNG ĐÔNG THEO THANG ĐIỂM CHA2DS2-VAS Ở NGƯỜI CAO TUỔI ...
 
Chẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCTChẩn đoán và điều trị NMCT
Chẩn đoán và điều trị NMCT
 
Các chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdf
Các chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdfCác chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdf
Các chiến lược phân loại và điều trị viêm phổi cộng đồng 2020.pdf
 
VAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU
VAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦUVAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU
VAI TRÒ TƯ VẤN CỦA DƯỢC SĨ TRONG TỐI ƯU LIỆU PHÁP KHÁNG KẾT TẬP TIỂU CẦU
 
Thuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptx
Thuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptxThuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptx
Thuyên-tắc-phổi-cấp-trong-thực-hành-lâm-sàng.pptx
 
Nghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinhNghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
Nghien cuu hoi chung chuyen hoa o benh nhan benh phoi tac nghen man tinh
 

More from banbientap

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
banbientap
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
banbientap
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
banbientap
 
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-doNhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
banbientap
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
banbientap
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
banbientap
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
banbientap
 
Vaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trịVaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trị
banbientap
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
banbientap
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
banbientap
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
banbientap
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
banbientap
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
banbientap
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
banbientap
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
banbientap
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
banbientap
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
banbientap
 
Qtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-teQtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-te
banbientap
 

More from banbientap (20)

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
 
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-doNhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
 
Vaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trịVaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trị
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
 
Qtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-teQtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-te
 

Recently uploaded

NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạnSGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
HongBiThi1
 
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHNSGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
fdgdfsgsdfgsdf
 
NTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BS
NTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BSNTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BS
NTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BS
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdf
SGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdfSGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdf
SGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdf
HongBiThi1
 
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạnSGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
HongBiThi1
 
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạnSGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
HongBiThi1
 
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạnSGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hayNgộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
HongBiThi1
 
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nhaSGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
HongBiThi1
 
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạSGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAMCHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
Đa khoa Đà Nẵng 180 Trần Phú
 
SGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạSGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
HongBiThi1
 
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
HongBiThi1
 
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf haySGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
HongBiThi1
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
fdgdfsgsdfgsdf
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Phngon26
 
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdfSGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
fdgdfsgsdfgsdf
 

Recently uploaded (20)

NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạnSGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
 
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHNSGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
 
NTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BS
NTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BSNTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BS
NTM_Y6 Phong DMCB 3-2017 hay nha các bạn BS
 
SGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdf
SGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdfSGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdf
SGK hóa sinh mới khí máu và thăng bằng acid base.pdf
 
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạnSGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
 
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạnSGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
 
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạnSGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
SGK mới suy thai cấp.pdf rất hay nha các bạn
 
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hayNgộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
Ngộ độc cấp GS Phạm Thắng.pdf cũ nhưng hay
 
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nhaSGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
SGK hóa sinh mới thận tiết niệu.pdf hay nha
 
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạSGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
SGK sản Huế sinh lý phụ khoa.pdf hay các bạn ạ
 
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAMCHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
CHIA SẺ 10 ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU TẠI QUẢNG NAM
 
SGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạSGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
SGK U bàng quang.pdf rất hay các bạn bác sĩ ạ
 
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
 
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf haySGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
SGK Đại cương bệnh lý động mạch chủ.pdf hay
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
 
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạCấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
Cấp cứu - Ngộ độc cấp.doc rất hay các bạn ạ
 
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất haySGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
SGK cũ bệnh tim và thai nghén.pdf rất hay
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
 
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdfSGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
SGK sản Huế phù phổi cấp trong sản khoa.pdf
 

Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh

 • 1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Số 10 - tháng 12/2013 Nội khoa Việt Nam 33 NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BN TRÊN 50 TUỔI CÓ BỆNH LÝ VAN TIM Võ Bằng Giáp*, Hồ Anh Bình*, Huỳnh Văn Minh* * Trường Đại học Y dược Huế TÓM TẮT Mục đích: nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu khảo sát đặc điểm hình ảnh và đặc điểm tổn thương ĐMV ở BN trên 50 tuổi có bệnh lý van tim và xác định mối liên quan giữa các mức độ tổn thương ĐMV với các bệnh lý van tim. Phương pháp nghiên cứu và kết quả: tỉ lệ tổn thương ĐMV có ý nghĩa là 55.5%. Trong đó tổn thương có ý nghĩa ở nhóm có bệnh lý van hai lá và ĐMC là 44.19%, bệnh lý van hai lá là 70%, bệnh lý van ĐMC là 51.85%. Có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá với tổn thương ĐMV phải (OR 3.74: 1.64 tới 8.5, p= 0.0017) và tổn thương ĐM Mũ (OR 2.59: 1.16 tới 5.75, p =0,0192). Trong nhóm tổn thương ĐMV có ý nghĩa thì mức độ tổn thương van tim có phần nặng hơn nhóm hẹp không có ý nghĩa hoặc không tổn thương. Kết luận: tổn thương ĐMV thường gặp ở BN > 50 tuổi có bệnh van tim, có mối liên quan giữa bệnh lý van 2 lá với tổn thương ĐMV phải và ĐM mũ. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lý van tim đang là vấn đề sức khỏe đáng quan tâm ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Tỉ lệ hiện mắc bệnh van tim được dự đoán là đã tăng gấp hai lần trong vòng 20 năm do sự gia tăng tuổi thọ trong dân số[13]. Cùng với sự gia tăng tuổi thọ dân số, tỉ lệ bệnh lý van tim và bệnh ĐM vành ngày càng tăng cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tất cả các bệnh van tim khi có tổn thương ĐMV sẽ làm tình trạng bệnh nặng lên [3],[10],[11]. Nhiều tác giả cũng ghi nhận có mối liên quan thuận giữa mức độ nặng của bệnh ĐM vành và mức độ nặng của bệnh lý van tim. [8],[12] Chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu hình ảnh tổn thương ĐM vành ở BN trên 50 tuổi bệnh lý van tim”. Nhằm hai mục tiêu: 1. Khảo sát đặc điểm hình ảnh và đặc điểm tổn thương ĐMV ở BN trên 50 tuổi mắc bệnh lý van tim. 2. Xác định mối liên quan giữa các mức độ tổn thương ĐMV với các bệnh lý van tim. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu Tiêu chuẩn chọn BN Tất cả những BN được chẩn đoán bệnh Người thẩm định: PGS.TS Phạm Mạnh Hùng
 • 2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Nội khoa Việt Nam Số 10 - tháng 12/201334 lý van tim trên 50 tuổi có chỉ định chụp ĐMV điều trị tại Khoa Cấp cứu - Tim Mạch Can Thiệp - Bệnh viện Trung Ương Huế từ tháng 03/2011 đến tháng 06/2012. Số lượng mẫu nghiên cứu là 110 bệnh nhân. Tiêu chuẩn loại trừ Các BN mắc các bệnh nội khoa nặng khác không có chỉ định chụp ĐMV như suy thận nặng, suy chức năng gan, suy giáp, suy tim mất bù, tăng huyết áp không khống chế được, đang có tình trạng viêm nhiễm cấp tính. 2.2. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang. Các bước nghiên cứu - BN được hỏi tiền sử, bệnh sử, thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng đầy đủ. - Chẩn đoán xác định bệnh lý van tim dựa vào siêu âm tim. - Đánh giá mức độ tổn thương động mạch vành theo ACC/AHA và chỉ số gensini. Xử lý số liệu: Phần mềm thống kê y học Medcalc 12.3.0.0. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 3.1. Phân bố BN theo bệnh lý van tim Bệnh van tim n % Nhóm van hai lá 40 36.4% Nhóm van ĐMC 27 24.5% Nhóm van hai lá và ĐMC 43 39.1% Nhận xét: nhóm bệnh lý van hai lá và van ĐMC chiếm tỉ lệ cao nhất với 39.1%, bệnh lý van ĐMC chiếm tỉ lệ thấp nhất 24.5%. Bảng 3.2. Tỉ lệ tổn thương ĐM vành n % Tổn thương có ý nghĩa 61 55.5% Tổn thương không có ý nghĩa 21 19.1% Không Tổn thương 28 25.5% p < 0.0001 Nhận xét: trong tổng số 110 BN được chụp mạch vành thì 61 BN tổn thương ĐMV có ý nghĩa chiếm 55.5%. Bảng 3.3. Tỉ lệ tổn thương ĐMV theo bệnh lý van tim Bệnh lý van tim Tổn thương có ý nghĩa Tổn thương không có nghĩa n % n % Nhóm van 2 lá 28 70% 5 12.5% Nhóm van ĐMC 14 51.85% 5 18.52% Nhóm van hai lá và ĐMC 19 44.19% 11 25.58% Nhận xét: bệnh van hai lá chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm có kết quả chụp ĐMV tổn thương có ý nghĩa.
 • 3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Số 10 - tháng 12/2013 Nội khoa Việt Nam 35 Bảng 3.4. Liên quan bệnh lí van tim và tổn thương ĐMV phải Bệnh van tim Nhóm 2 lá Nhóm van ĐMC Nhóm 2 lá và ĐMC ĐMV phải OR 3.7385 0.4651 0.5103 95%CI 1.64 đến 8.5 0.18 đến 1.15 0.23 đến 1.11 p 0.0017 0.0987 0.092 Nhận xét: có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá và tổn thương ĐMV phải, nhóm bệnh lý van hai lá có nguy cơ mắc bệnh ĐMV phải cao hơn nhóm không có bệnh lý van hai lá 3.7385 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Bảng 3.5. Liên quan bệnh lí van tim và tổn thương ĐMM Bệnh van tim Nhóm 2 lá Nhóm van ĐMC Nhóm van 2 lá và ĐMC ĐMM OR 2.5931 0.5921 0.5859 95%CI 1.16 đến 5.75 0.23 đến 1.47 0.26 đến 1.29 p 0.0192 0.2586 0.1844 Nhận xét: có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá và tổn thương ĐMM, nhóm bệnh lý van hai lá có nguy cơ mắc bệnh ĐMM cao hơn nhóm không có bệnh lý van hai lá 2 lá 2.5931 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Bảng 3.6. Số nhánh tổn thương ĐMV theo bệnh lý van tim Số nhánh tổn thương Nhóm hai lá Nhóm ĐMC Nhóm hai lá và ĐMC n % n % n % 1 nhánh 8 20 6 22.22 9 20.93 2 nhánh 7 17.5 9 33.33 10 23.25 3 nhánh 18 45 4 14.81 11 25.58 Nhận xét: nhóm van hai lá là tổn thương thường gặp nhất là 3 nhánh, van ĐMC là 2 nhánh, van hai lá và ĐMC số nhánh tổn thương tương đương nhau. Bảng 3.7. Mức độ tổn thương van tim và mức độ hẹp ĐMV Mức độ tổn thương Hẹp có ý nghĩa Hẹp không có ý nghĩa Không hẹp n % n % n % 2/4 39 63.93 17 80.95 16 57.14 3/4 20 32.78 4 19.05 12 42.86 4/4 2 3.29 0 0 0 0 Nhận xét: trong cả 3 nhóm mức độ tổn thương van tim chủ yếu là 2/4. Trong nhóm hẹp có ý nghĩa tổn thương van tim nặng hơn so với hai nhóm còn lại.
 • 4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Nội khoa Việt Nam Số 10 - tháng 12/201336 Bảng 3.8. Chỉ số gensini và mức độ tổn thương van tim Gensini 2/4 (n=72) 3/4 (n=36) 4/4 (n=2) n % n % N % < 10 24 33.33 13 36.11 2 100 10 – 29 22 30.56 11 30.56 0 0 30 – 49 15 20.83 6 16.67 0 0 50 – 69 4 5.56 4 11.11 0 0 70 – 89 3 4.16 2 5.55 0 0 ≥ 90 4 5.56 0 0 0 Nhận xét: các mức độ tổn thương van tim đều có chỉ số gensini < 50. Tổn thương van tim mức độ 2 có chỉ số gensini > 50 chiếm tỉ lệ cao hơn các mức độ tổn thương van tim khác. IV. BÀN LUẬN Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ tổn thương ĐMV có ý nghĩa là 55.4%, tương đương với Aline Alves G(50%) và cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Vũ Thị Diện [1],[7]. Trên thế giới tỉ lệ mắc bệnh ĐMV ở BN có bệnh lý van tim rất thay đổi từ 9 - 41%[5]. Sự khác biệt này có thể do đối tượng nghiên cứu của chúng tôi lớn tuổi, có bệnh lý van tim và vào viện với lý do ĐTN. Bệnh van hai lá có tỉ lệ tổn thương ĐMV có ý nghĩa cao nhất với 70%, thấp nhất là nhóm bệnh van hai lá và ĐMC 44.19%. Kết quả này phù hợp với kết quả của Ramsdale DR,R H Baxter [4],[6]. Tuy nhiên lại không phù hợp với kết quả nghiên cứu của Vũ Thị Diện [1]. Có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá và tổn thương ĐMV phải và ĐMM. Điều này cũng phù hợp với kết quả của Morrison G W, Andrea Rossi [8],[12]. V. KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 110 bệnh nhân bệnh lí van tim có chỉ định chụp mạch vành, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 1. Đặc điểm tổn thương ĐMV Tỉ lệ tổn thương ĐMV có ý nghĩa là 55.5%. Trong đó tổn thương có ý nghĩa ở nhóm bệnh lý cả van hai lá và ĐMC là 44.19%, bệnh lý van hai lá là 70%, bệnh lý van ĐMC là 51.85%. 2. Mối liên quan giữa tổn thương ĐMV và bệnh lý van tim Có mối liên quan giữa bệnh lý van hai lá với tổn thương ĐMV phải (OR 3.74: 1.64 tới 8.5, p= 0.0017) và tổn thương ĐM Mũ (OR 2.59: 1.16 tới 5.75, p =0,0192). Trong nhóm tổn thương ĐMV có ý nghĩa thì mức độ tổn thương van tim có phần nặng hơn nhóm hẹp không có ý nghĩa hoặc không tổn thương. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Vũ Thị Diện (2008), “Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành phối hợp ở bệnh nhân trước khi nong hoặc phẫu thuật van tim”, Luận văn thạc sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội. 2. Võ Quảng và cộng sự (2000), “Bệnh mạch vành tại Việt Nam”, Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học Đại hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam lần thứ VIII, Tr.444-482.
 • 5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tạp chí Số 10 - tháng 12/2013 Nội khoa Việt Nam 37 3. Lansky A.T (1999), Quatitative and Qualitative Angiography, Textbook of Interventional Cardiology, pp.725-747. 4. R H Baxter, J M Reid, J B McGuiness, J G Stevenson (1978), “Relation of angina to coronary artery disease in mitral and in aortic valve disease”, Br Heart J. 1978 August, 40(48): 918–922. 5. RO Bonow, B.A Carabello, K Chatterjee, et al (2006), “AHA/ACC 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease a report of the America College of Cardiology”, J. Am. Coll. Cardiol. 6. Ramsdale DR, Bennett DH, Bray CL (1984), “Angina, coronary risks factor and coronary artery disease in patients with valvular disease, A prospective study”, Euro heart journal, 5:716-726. 7. Aline Alves G (2006), “Predictive value of angina to detect coronary artery disease in patients with severe aortic stenosis aged 50 years or older”, Arq. Bras. Cardiol, vol 87. 8. Morrison GW, Thomas RD, Grimmer SF, Silverton PN, Smith DR (1980), “Incidence ofcoronaryarterydiseaseinpatientswithvalvular heart disease”, Br Heart J, 44(46):630-637. 9. A Halkin, G Stone, et al (2005), “Outcomes of patients consented but not randomized in a trial of primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction”, Am J Cardiol, 96, pp.1649-1655. 10. Q Macmanus (1978), “Aortic valve replacement and aorta coronary bypass surgery. Result with perfusion of proximal and distal coronary artery”, J Thorac Surg, 865-869. 11. Lund O, Nielsen TT, et al (1990), “The influence of CAD and bypass grafting on early and late survival after valve replacement for aortic stenosis”, J Thorac Cardiovasc Surg 100; 327-127. 12. Andrea Rossi, Gerard Bertsgnolli, Mariantonieta Cicoira, Giorgio Golia, et al (2003), “Association of Aortic Valve Sclerosis and Coronary Artery Disease in Patients with Severe Nonischemic Mitral Regurgitation”, Clin Cardiol, 26, 579-582. 13. Nkomo VT, Gardin JM, Skelton TN, Gottdiener JS, Scott CG, Enriquez- Sarano M (2006), “Burden of valvular heart diseases: a population based sudy”, Lancet 2006, 368:1005-1011. SUMMARY Objectives: Investigate the features of coronary artery lesions in patients over 50 with heart valve diseases. Find out the relationship between the levels of coronary artery lesions and heart valve diseases. Results: In patients over 50 year old with heart valve diseases, therate of significant coronary artery lesions is 55.5%. In which, significant lesions in the group of both mitral and aorta valve diseases is 44.19%, only mitral valve diseases is of 70%, only aortic valve diseases is of 51.85%. There is a relationship between the severity of mitral valve diseases and right coronary artery lesions (OR3.74: 1.64 to 8.5, p=0.0017) and circumflex coronary artery lesions (OR2.59: 1.16 to 5.75, p=0.0192). The severity of heart valve lesions in significant coronary artery lesions group is higher than insignificant coronary artery lesions group or normal group. Conclusion: Coronary artery lesions is common in patients > 50 years old with heart valve diseases, there is a relationship between the severity of mitral valve diseases and and right coronary artery lesions and circumflex coronary artery lesions.