SlideShare a Scribd company logo
Những	
  vấn	
  đề	
  cơ	
  bản	
  về	
  	
  
Điện	
  Tim	
  Đồ	
  trong	
  	
  
thực	
  hành	
  lâm	
  sàng	
  
	
  
PGS.TS.	
  Phạm	
  Mạnh	
  Hùng	
  
Tiếp	
  cận	
  đơn	
  giản	
  hóa	
  điện	
  tâm	
  đồ	
  
•  Mong	
  muốn	
  gì	
  từ	
  ĐTĐ?	
  
•  Khái	
  niệm	
  hoạt	
  động	
  điện	
  của	
  TB	
  cơ	
  Im	
  
•  Hình	
  dạng	
  ĐTĐ	
  cơ	
  bản	
  
•  Làm	
  thế	
  nào	
  ghi	
  một	
  ĐTĐ?	
  
•  Trục	
  điện	
  Im?	
  
•  Phân	
  Pch	
  các	
  sóng	
  ĐTĐ	
  cơ	
  bản	
  
•  Các	
  bước	
  cơ	
  bản	
  đọc	
  và	
  Trả	
  lời	
  kết	
  quả	
  một	
  
ĐTĐ	
  
Mong	
  chờ	
  gì	
  từ	
  ĐTĐ??	
  
•  Là	
  phương	
  Iện	
  chẩn	
  đoán	
  bổ	
  trợ	
  (lâm	
  sàng	
  và	
  
cận	
  lâm	
  sàng	
  khác),	
  không	
  phải	
  là	
  quyết	
  định	
  	
  
•  Có	
  giá	
  trị	
  chẩn	
  đoán,	
  định	
  hướng	
  điều	
  trị	
  trong	
  
các	
  rối	
  loạn	
  nhịp	
  
•  Giúp	
  hỗ	
  trợ	
  chẩn	
  đoán	
  nguyên	
  nhân	
  đau	
  ngực;	
  
theo	
  dõi	
  hiệu	
  quả	
  sau	
  Iêu	
  huyết	
  khối	
  
•  Hỗ	
  trợ	
  chẩn	
  đoán	
  khó	
  thở	
  
•  =>	
  cần	
  có	
  một	
  số	
  quy	
  tắc	
  đọc	
  ĐTĐ	
  cho	
  đơn	
  
giản	
  hóa	
  
Chỉ	
  định	
  làm	
  ĐTĐ	
  
•  Tất	
  cả	
  bệnh	
  nhân	
  đã	
  được	
  biết	
  bệnh	
  Im	
  mạch	
  
•  Tất	
  cả	
  bệnh	
  nhân	
  có	
  biểu	
  hiện	
  bệnh	
  Im	
  mạch	
  
•  Tất	
  cả	
  bệnh	
  nhân	
  nguy	
  cơ	
  Im	
  mạch	
  
•  Trước	
  phẫu	
  thuật	
  
•  Theo	
  dõi	
  điều	
  trị	
  
•  Khám	
  sức	
  khỏe	
  ở	
  người	
  trên	
  40	
  tuổi	
  
Khái	
  niệm	
  hoạt	
  động	
  điện	
  học	
  của	
  Im	
  
•  Cơ	
  Im	
  hoạt	
  động	
  do	
  hiện	
  tượng	
  tái	
  khử	
  cực	
  
của	
  tế	
  bào	
  (trao	
  đổi	
  ion	
  qua	
  màng	
  tế	
  bào)	
  
•  Điện	
  thế	
  hoạt	
  động	
  này	
  có	
  thể	
  ghi	
  chép	
  được	
  
nhờ	
  các	
  điện	
  cực	
  đặt	
  trên	
  bề	
  mặt	
  cơ	
  thể	
  (khi	
  
cơ	
  trơn	
  tạm	
  ngừng	
  hoạt	
  động)	
  
•  Tim	
  có	
  4	
  buồng;	
  điện	
  học	
  chỉ	
  chia	
  2	
  tầng	
  (nhĩ	
  –	
  
thất)	
  
Hệ	
  thống	
  dẫn	
  truyền	
  của	
  Im	
  
Hệ	
  thống	
  dẫn	
  truyền	
  của	
  Im	
  
Nguyên	
  lý	
  cơ	
  bản	
  ghi	
  ECG	
  
Baƒery	
  	
  
Cơ	
  thể	
  là	
  chất	
  dẫn	
  điện	
  tốt	
  
8	
  
Điện	
  tâm	
  đồ	
  là	
  gì???	
  
Ø ĐTĐ	
  (ECG	
  –	
  Electrocardiogram):	
  
Ghi	
  lại	
  	
  biểu	
  đồ	
  hoạt	
  động	
  điện	
  học	
  của	
  Im	
  trên	
  một	
  
đơn	
  vị	
  thời	
  gian.	
  
•  Điện	
  thế	
  hoạt	
  động	
  TB	
  cơ	
  Im	
  được	
  truyền	
  dẫn	
  ra	
  trên	
  bề	
  
mặt	
  cơ	
  thể	
  và	
  co	
  thể	
  ghi	
  lại	
  được	
  thông	
  qua	
  các	
  điện	
  cực	
  
•  ĐTĐ	
  KHÔNG	
  phải	
  là	
  đo	
  được	
  dòng	
  máu	
  (lưu	
  lượng)	
  chảy	
  
trong	
  Im.	
  
	
  
Ø Máy	
  điện	
  Jm	
  đồ	
  (Electrocardiograph):	
  	
  là	
  thiết	
  bị	
  ghi	
  lại	
  
được	
  hoạt	
  động	
  điện	
  học	
  của	
  Im	
  
9	
  
Các	
  pha	
  hoạt	
  động	
  của	
  TB	
  cơ	
  Im	
  và	
  
biểu	
  đồ	
  điện	
  học	
  ghi	
  được	
  
Sơ	
  đồ	
  các	
  pha	
  hoạt	
  động	
  và	
  hình	
  ảnh	
  một	
  
biểu	
  đồ	
  hoạt	
  động	
  điện	
  thể	
  tế	
  bào	
  cơ	
  Im	
  
ĐTĐ	
  ghi	
  lại	
  được	
  phản	
  ánh	
  tổng	
  hợp	
  
của	
  các	
  vector	
  
Đối	
  chiếu	
  hướng	
  phản	
  ánh	
  ĐTĐ	
  nhìn	
  
từ	
  các	
  phía	
  
Các	
  vị	
  trí	
  điện	
  cực	
  khác	
  nhau	
  dẫn	
  tới	
  hình	
  dáng	
  
ĐTĐ	
  khác	
  nhau	
  theo	
  trục	
  vector	
  điện	
  học	
  
Hình	
  dáng	
  sóng	
  ĐTĐ	
  cơ	
  bản	
  
Hoạt	
  động	
  khử	
  cực	
  của	
  nhĩ	
  	
  (sóng	
  P)	
  và	
  dẫn	
  
truyến	
  xuống	
  nút	
  nhĩ-­‐thất	
  (Đoạn	
  PR)	
  
 sóng	
  P	
  và	
  Đoạn	
  PR	
  
Hoạt	
  động	
  khử	
  cực	
  của	
  thất	
  
Phức	
  bộ	
  QRS	
  
Thời	
  gian	
  và	
  tốc	
  độ	
  ĐTĐ	
  quy	
  ước	
  
Tần	
  số	
  Im	
  =	
  300/số	
  ô	
  lớn	
  hoặc	
  1500/số	
  ô	
  nhỏ	
  
Đo	
  thời	
  gian	
  PR	
  
Đo	
  độ	
  rộng	
  phức	
  bộ	
  QRS	
  
Các	
  khoảng	
  (đoạn)	
  trên	
  ĐTĐ	
  thông	
  thường	
  	
  
Ø PR	
  :	
  0.12	
  –	
  0.20	
  sec	
  
Ø QRS	
  :	
  0.08	
  –	
  0.10sec	
  
Ø QT	
  :	
  0.40-­‐0.43sec	
  
Ø ST:	
  	
  0.32	
  -­‐	
  sec	
  
23	
  
Cách	
  ghi	
  ĐTĐ	
  12	
  chuyển	
  đạo	
  
•  Chuẩn	
  bị	
  BN;	
  chuẩn	
  bị	
  máy	
  ghi	
  
•  BN	
  nằm	
  ngửa,	
  thư	
  giãn,	
  tránh	
  co	
  cơ	
  
•  Đặt	
  các	
  điện	
  cực	
  theo	
  đúng	
  trình	
  tự:	
  4	
  điện	
  cựu	
  
ngoại	
  biên;	
  6	
  điện	
  cực	
  trước	
  Im;	
  dây	
  âm	
  (chú	
  ý	
  
vùng	
  da	
  dán	
  điện	
  cực	
  sạch	
  hoặc	
  có	
  chất	
  dẫn	
  điện	
  
tốt)	
  
•  Chuẩn	
  hóa	
  (calibrate)	
  	
  cường	
  độ	
  1	
  mV	
  
•  Ghi	
  6	
  chuyến	
  đạo	
  ngoại	
  vi	
  trước;	
  6	
  chuyển	
  đạo	
  
trước	
  Im	
  sau	
  
•  Ghi	
  thêm	
  các	
  chuyển	
  đạo	
  khác	
  theo	
  yêu	
  cầu	
  lâm	
  
sàng	
  
Nguyên	
  tắc	
  tam	
  giác	
  Einthoven	
  	
  
Trục	
  của	
  các	
  chuyển	
  đạo	
  
các	
  chi	
  hình	
  tam	
  giác	
  
ngược	
  bao	
  quanh	
  Im	
  
	
  
	
  
25	
  
Chuyến	
  đạo	
  ngoại	
  biên	
  chuẩn/	
  Bipolar	
  
(D1,D2,D3)	
  
•  Ghi	
  lại	
  điện	
  thế	
  hoạt	
  động	
  theo	
  mặt	
  phẳng	
  trước-­‐
sau	
  
•  Ghi	
  điện	
  thế	
  giữa	
  hai	
  cực	
  electrodes.	
  
26	
  
Chuyển	
  đạo	
  tăng	
  cường	
  Unipolar	
  
(Augmented)	
  	
  
•  Cũng	
  ghi	
  điện	
  thế	
  theo	
  mặt	
  phẳng	
  dọc,	
  trước-­‐
sau	
  
•  Ghi	
  lại	
  hoạt	
  động	
  điện	
  học	
  với	
  một	
  điện	
  cực	
  so	
  
với	
  mức	
  zero.	
  
27	
  
Mắc	
  điện	
  cực	
  ngoại	
  biên	
  
Các	
  chuyển	
  đạo	
  ngoại	
  biên	
  
Mắc	
  điện	
  cực	
  trước	
  Im	
  
Luôn	
  nhớ	
  chuẩn	
  hóa	
  trước	
  khi	
  ghi	
  ĐTĐ	
  
 Trục	
  điện	
  học	
  của	
  Im	
  
•  Vector	
  điện	
  học	
  là	
  sơ	
  đồ	
  chỉ	
  hướng	
  đi	
  và	
  
cường	
  độ	
  hoạt	
  động	
  điện	
  học	
  
32	
  
Trục	
  điện	
  Im	
  là	
  trung	
  bình	
  tổng	
  hợp	
  của	
  các	
  
vector	
  	
  	
  
Ø Là	
  tổng	
  hợp	
  của	
  tất	
  cả	
  
các	
  vector	
  điện	
  thế	
  hoạt	
  
động	
  tạo	
  ra	
  từ	
  mỗi	
  tế	
  
bào	
  cơ	
  Im	
  
Ø 	
  Trục	
  ĐTĐ	
  ghi	
  lại	
  hướng	
  
đi	
  chủ	
  đạo	
  của	
  vector	
  
tổng	
  hợp	
  dưới	
  ghi	
  nhận	
  
các	
  điện	
  cực	
  
33	
  
Hoạt	
  động	
  toàn	
  bộ	
  cơ	
  Im	
  theo	
  hướng	
  
vector	
  điện	
  học	
  
Lưu	
  ý	
  với	
  hoạt	
  động	
  vector	
  điện	
  Im	
  
với	
  các	
  điện	
  cực	
  
-­‐ Hướng	
  điện	
  thể	
  khử	
  cực	
  (vector)	
  đi	
  về	
  gần	
  phía	
  
điện	
  cực	
  thì	
  sóng	
  dương	
  (R)	
  là	
  trội	
  (a)	
  
-­‐ 	
  Hướng	
  điện	
  thể	
  khử	
  cực	
  (vector)	
  đi	
  ra	
  xa	
  phía	
  
điện	
  cực	
  thì	
  sóng	
  âm	
  (S)	
  là	
  trội	
  (b)	
  
-­‐ Hướng	
  điện	
  thể	
  khử	
  cực	
  (vector)	
  đi	
  	
  trung	
  gian	
  
phía	
  điện	
  cực	
  thì	
  sóng	
  dương	
  và	
  âm	
  ngang	
  nhau	
  
(c)	
  
Trục	
  điện	
  Im	
  được	
  biểu	
  diễn	
  theo	
  mặt	
  
phẳng	
  dọc	
  
Trục	
  điện	
  Im	
  bình	
  thường	
  
• 	
  Hướng	
  vector	
  
tổng	
  hợp	
  đi	
  về	
  
phía	
  cả	
  3	
  chuyển	
  
đạo	
  ngoại	
  vi	
  D1,	
  
D2,	
  D3	
  
• 	
  Đi	
  gần	
  D2	
  nhất,	
  
do	
  vậy	
  R	
  D2	
  là	
  trội	
  
nhất	
  
Trục	
  điện	
  Im	
  Phải	
  
• 	
  Thất	
  phải	
  dày	
  
hoặc	
  Im	
  quay	
  
phải	
  	
  
• 	
  Hướng	
  vector	
  
tổng	
  hợp	
  đi	
  về	
  
phía	
  phải	
  D3	
  
• 	
  Đi	
  về	
  gần	
  D3	
  
nhất,	
  do	
  vậy	
  R	
  D3	
  
là	
  trội	
  nhất	
  và	
  
ngược	
  với	
  D1	
  nên	
  
S	
  sâu	
  ở	
  D1	
  
Trục	
  điện	
  Im	
  trái	
  
• 	
  Thất	
  trái	
  dày	
  
hoặc	
  Im	
  quay	
  
phải	
  	
  
• 	
  Hướng	
  vector	
  
tổng	
  hợp	
  đi	
  về	
  
phía	
  trái	
  D1	
  
• 	
  Đi	
  về	
  gần	
  D1	
  
nhất,	
  do	
  vậy	
  R	
  D1	
  
là	
  trội	
  nhất	
  và	
  
ngược	
  với	
  D3	
  nên	
  
S	
  sâu	
  ở	
  D3	
  
Cách	
  đo	
  cụ	
  thể	
  Pnh	
  trục	
  điện	
  Im	
  
• 	
  Chọn	
  chuyển	
  đạo	
  
nào	
  mà	
  có	
  sóng	
  R	
  và	
  
S	
  tương	
  đương	
  nhau	
  
• 	
  Trục	
  điện	
  Im	
  là	
  
vuông	
  góc	
  với	
  
chuyển	
  đạo	
  đó	
  
• 	
  Định	
  hướng	
  theo	
  
chuyển	
  đạo	
  kế	
  Iếp	
  
vuông	
  góc	
  dựa	
  trên	
  
R	
  hay	
  S	
  trội	
  
Trục điện tim QRS theo các góc
Bình thường: -30o
đến +110o
.
0o
30o
-30o
60o
-60o
-90o
-120o
90o120o
150o
180o
-150o
Trái: -30o
đến -90o
Vô định: +180o
đến -90o
Phải: +110o
đến + 180o
Ví	
  dụ	
  Pnh	
  trục	
  điện	
  Im	
  QRS	
  
Trục	
  điện	
  Im	
  trường	
  hợp	
  trên	
  
• 	
  Tính	
  nhanh:	
  nhìn	
  
QRS	
  ở	
  D1	
  và	
  D3:	
  trục	
  
Phải	
  
• 	
  Tính	
  cụ	
  thể	
  hơn:	
  
D2	
  có	
  R	
  gần	
  bằng	
  S	
  
• 	
  Trục	
  điện	
  Im	
  là	
  
vuông	
  góc	
  với	
  D2,	
  vì	
  
S	
  sâu	
  ở	
  D1,	
  nên	
  trục	
  
điện	
  Im	
  là	
  +1500	
  
Trục	
  điện	
  Im	
  QRS	
  có	
  ý	
  nghĩa	
  gì?	
  
•  Phản	
  ánh	
   nh	
  trạng	
  phì	
  đại	
  tâm	
  thất	
  bên	
  phải	
  
hay	
  trái	
  
•  Có	
  thể	
  có	
  thay	
  đổi	
  trục	
  trong	
  một	
  số	
  trường	
  
hợp	
  khác:	
  
– Truc	
  phải:	
  Nhồi	
  máu	
  phổi	
  
– Trục	
  trái:	
  rối	
  loạn	
  dẫn	
  truyền	
  
•  Rất	
  ít	
  thay	
  đổi	
  theo	
  thể	
  trạng	
  cơ	
  thể	
  (cao	
  gầy;	
  
béo	
  lùn)	
  
Hình	
  dạng	
  phức	
  bộ	
  QRS	
  trên	
  các	
  
chuyển	
  đạo	
  trước	
  Im	
  
• 	
  V1;	
  V2:	
  nhìn	
  bên	
  thất	
  
phải	
  
• 	
  V3;	
  V4:	
  nhìn	
  vào	
  vách	
  
liên	
  thất	
  
• 	
  V5,	
  V6:	
  nhìn	
  vào	
  bên	
  	
  
thất	
  trái	
  
Hình	
  dạng	
  phức	
  bộ	
  QRS	
  trên	
  các	
  
chuyển	
  đạo	
  trước	
  Im	
  
Giai	
  đoạn	
  I	
   Giai	
  đoạn	
  II	
  
Hình	
  dạng	
  phức	
  bộ	
  QRS	
  trên	
  các	
  
chuyển	
  đạo	
  trước	
  Im	
  
Giai	
  đoạn	
  III	
  
Hình	
  ảnh	
  các	
  chuyển	
  đạo	
  trước	
  Im	
  
Vùng	
  chuyển	
  Iếp	
  
Chuyển	
  đạo	
  trung	
  chuyển:	
  R	
  =	
  S	
  
Phân	
  Pch	
  các	
  sóng	
  điện	
  Im	
  cơ	
  
bản	
  
Đặc	
  điểm	
  sóng	
  P	
  
•  Dương	
  ở	
  D1	
  và	
  D2	
  
•  Nhìn	
  rõ	
  nhất	
  ở	
  D2,	
  V1	
  
•  Có	
  thể	
  hai	
  pha	
  ở	
  V1	
  
•  Rộng	
  <	
  3	
  ô	
  nhỏ	
  (<	
  12	
  ms)	
  
•  Cao	
  <	
  2,5	
  ô	
  nhỏ	
  (<	
  2,5	
  mV)	
  	
  
Các	
  dạng	
  
sóng	
  P	
  	
  
Dày	
  nhĩ	
  phải	
  (P	
  phế)	
  
Dày	
  nhĩ	
  trái	
  (P	
  hai	
  lá)	
  
Đoạn	
  PR	
  
•  PR	
  (PQ):	
  12	
  –	
  20	
  ms	
  
•  Dài:	
  Bloc	
  AV	
  cấp	
  I;	
  ngắn:	
  HC	
  Iền	
  kích	
  thích	
  
Đặc	
  điểm	
  phức	
  bộ	
  QRS	
  
•  Rộng	
  không	
  quá	
  12	
  ms	
  (3	
  ô	
  nhỏ)	
  
•  Ở	
  chuyển	
  đạo	
  trước	
  Im	
  phải	
  (V1):	
  S	
  >>	
  R	
  
•  Ở	
  chuyển	
  đạo	
  trước	
  Im	
  trái	
  (V5,6):	
  cao	
  không	
  
quá	
  25	
  mm	
  
•  Ở	
  chuyển	
  đạo	
  trái	
  có	
  thể	
  có	
  sóng	
  Q	
  do	
  khử	
  
cực	
  vách	
  liên	
  thất	
  nhưng:	
  sâu	
  không	
  quá	
  2mm	
  
và	
  rộng	
  không	
  quá	
  1mm	
  
Bất	
  thường	
  QRS	
  
•  Rộng	
  quá:	
  bloc	
  phân	
  nhánh;	
  nhánh,	
  nhịp	
  ngoại	
  
tâm	
  thu…	
  
•  Cao	
  quá:	
  phì	
  đại	
  thất	
  
– Dày	
  thất	
  phải:	
  trục	
  phải	
  (>1100	
  );	
  R	
  >>S	
  ở	
  V1,	
  V2;	
  S	
  
sâu	
  ở	
  V5-­‐6	
  
– Dày	
  thất	
  trái:	
  trục	
  trái	
  (<	
  00	
  );	
  R	
  cao	
  ở	
  V5,6	
  (>=	
  
25mm);	
  S	
  sâu	
  ở	
  V1-­‐2;	
  chỉ	
  số	
  Sokolow-­‐Lyon	
  (SV1	
  +	
  
RV5	
  hoặc	
  RV6)	
  >=	
  35mm	
  
	
  	
  
Ví	
  dụ	
  dày	
  thất	
  phải	
  
•  Vector	
  hướng	
  phải	
  
•  R	
  cao	
  ở	
  V1	
  
•  S	
  sâu	
  ở	
  V6	
  
•  Thường	
  gặp:	
  bệnh	
  
phổi	
  mạn	
  Pnh;	
  bệnh	
  
Im	
  bẩm	
  sinh	
  có	
  dày	
  
thất	
  phải;	
  hẹp	
  van	
  
hai	
  lá…	
  
Một	
  số	
  Iêu	
  chuẩn	
  chẩn	
  đoán	
  dày	
  thất	
  phải	
  
Một	
  số	
  Iêu	
  chuẩn	
  chẩn	
  đoán	
  dày	
  thất	
  trái	
  
Sóng	
  Q	
  
•  Bình	
  thường:	
  hình	
  thành	
  do	
  khử	
  cực	
  vách	
  liên	
  
thất	
  từ	
  trái	
  qua	
  phải;	
  <	
  1mm	
  rộng;	
  <	
  2mm	
  sâu	
  
•  Bệnh	
  lý:	
  Tế	
  bào	
  cơ	
  Im	
  bị	
  chết	
  (hoại	
  tử)	
  -­‐>	
  khử	
  
cực	
  từ	
  trong	
  ra	
  ngoài	
  bề	
  mặt	
  Im	
  tại	
  vị	
  trí	
  hoại	
  
tử	
  -­‐>	
  sóng	
  Q	
  bệnh	
  lý	
  vùng	
  đối	
  chiếu	
  
Sóng	
  Q	
  bình	
  thường	
  
Sóng	
  Q	
  bình	
  thường	
  
Đoạn	
  ST	
  
•  ST	
  bình	
  thường	
  là	
  đẳng	
  điện	
  
•  Thay	
  đổi	
  liên	
  quan	
  đến	
  tổn	
  thương	
  mới	
  cơ	
  Im	
  
hoặc	
  viêm	
  màng	
  ngoài	
  Im;	
  phì	
  đại	
  thất;	
  thuốc	
  
digoxin	
  
•  Có	
  thể	
  chênh	
  lên;	
  chênh	
  xuống…	
  
•  Các	
  hình	
  dạng	
  khác	
  nhau,	
  các	
  vị	
  trí	
  khác	
  nhau	
  
cho	
  phép	
  chẩn	
  đoán	
  bệnh	
  
Một	
  số	
  hình	
  dạng	
  ST	
  
ST	
  chênh	
  ở	
  một	
  người	
  khỏe	
  
Sóng	
  T	
  
•  Thường	
  cùng	
  
chiều	
  QRS	
  
•  Sườn	
  lên	
  thoai	
  
thoải,	
  sườn	
  
xuống	
  dốc	
  hơn	
  
•  Cao	
  nhất	
  ở	
  V3-­‐
V4	
  
•  Không	
  có	
  Iêu	
  
chuẩn	
  giới	
  hạn	
  
độ	
  cao	
  
Bất	
  thường	
  T	
  
•  Do	
  bệnh	
  ĐMV	
  
•  Phì	
  đại	
  thất	
  
•  Bloc	
  nhánh	
  
•  Digoxin…	
  
Bất	
  thường	
  sóng	
  T	
  
Đoạn	
  QT	
  
• 	
  QT:	
  0,35	
  –	
  0,45	
  ms	
  
• 	
  Chỉnh	
  theo	
  nhịp	
  Im:	
  
	
  QTc	
  =	
  QT/RR1/2	
  
	
  
QT	
  dài	
  
QT	
  ngắn	
  
Các	
  bước	
  Đọc	
  và	
  ghi	
  kết	
  quả	
  một	
  ĐTĐ	
  
trong	
  lâm	
  sàng	
  
•  Nhịp	
  gì?	
  Tần	
  số	
  bao	
  nhiêu?	
  
•  Đoạn	
  PR	
  (Q)	
  và	
  vấn	
  đề	
  dẫn	
  truyền?	
  
•  Trục	
  điện	
  Im	
  QRS	
  
•  Mô	
  tả	
  sóng	
  P	
  
•  Mô	
  tả	
  phức	
  bộ	
  QRS	
  
•  Mô	
  tả	
  đoạn	
  ST	
  và	
  T	
  
•  Mô	
  tả	
  bất	
  thường	
  về	
  rối	
  loạn	
  nhịp	
  nếu	
  có	
  
•  Kết	
  luận	
  
Ví	
  dụ	
  1	
  	
  
Trả	
  lời	
  kết	
  quả	
  
•  Mô	
  tả	
  các	
  nét	
  chính:	
  
– Nhịp	
  xoang;	
  tần	
  số	
  110	
  CK/phút	
  
– Đoạn	
  PR	
  bình	
  thường	
  (140	
  ms)	
  
– QRS	
  bình	
  thường	
  (rộng	
  120ms)	
  
– Trục	
  trung	
  gian	
  (bình	
  thường)	
  
– Đoạn	
  ST	
  và	
  sóng	
  T	
  bình	
  thường	
  
•  Kết	
  luận:	
  Điện	
  tâm	
  đồ	
  bình	
  thường	
  
Ví	
  dụ	
  2	
  (ĐTĐ	
  của	
  một	
  siêu	
  mẫu	
  đi	
  
khám	
  sức	
  khỏe,	
  cao	
  173cm	
  nặng	
  47kg)	
  	
  
Trả	
  lời	
  kết	
  quả	
  2	
  
•  Mô	
  tả	
  các	
  nét	
  chính:	
  
– Nhịp	
  xoang;	
  tần	
  số	
  75	
  CK/phút	
  
– Đoạn	
  PR	
  bình	
  thường	
  (200	
  ms)	
  
– QRS	
  bình	
  thường	
  (rộng	
  120ms)	
  
– Trục	
  phải	
  (S	
  sâu	
  ở	
  D1)	
  
– Đoạn	
  ST	
  và	
  sóng	
  T	
  bình	
  thường	
  
•  Kết	
  luận:	
  Điện	
  tâm	
  đồ	
  bình	
  thường,	
  trục	
  phải	
  
có	
  thể	
  do	
  tư	
  thể	
  Im	
  đứng	
  ở	
  người	
  cao	
  gầy	
  
Ví	
  dụ	
  3	
  (ĐTĐ	
  của	
  một	
  bệnh	
  nhân	
  vừa	
  đi	
  máy	
  bay	
  
xa	
  về,	
  đau	
  ngực,	
  khó	
  thở	
  nhiều)	
  	
  
Trả	
  lời	
  kết	
  quả	
  3	
  
•  Mô	
  tả	
  các	
  nét	
  chính:	
  
– Nhịp	
  xoang	
  nhanh;	
  tần	
  số	
  140	
  CK/phút	
  
– Đoạn	
  PR	
  bình	
  thường	
  (140	
  ms)	
  
– QRS	
  bình	
  thường	
  (rộng	
  120ms)	
  
– Trục	
  trung	
  gian	
  
– S	
  sâu	
  ở	
  D1;	
  Q	
  D3	
  sóng	
  T	
  âm	
  nhọn	
  D3	
  
•  Kết	
  luận:	
  Điện	
  tâm	
  đồ	
  nghĩ	
  tới	
  Nhồi	
  máu	
  phổi	
  
cấp	
  
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do

More Related Content

What's hot

Sinh lý tuyến giáp
Sinh lý tuyến giápSinh lý tuyến giáp
Sinh lý tuyến giáp
Lê Tuấn
 
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰCPHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
SoM
 
Dan luu mang phoi
Dan luu mang phoiDan luu mang phoi
Dan luu mang phoivinhvd12
 
ĐạI cương ECG
ĐạI cương ECGĐạI cương ECG
ĐạI cương ECG
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
Tràn dịch màng phổi
Tràn dịch màng phổiTràn dịch màng phổi
Tràn dịch màng phổiHùng Lê
 
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
SoM
 
CÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECGCÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECG
SoM
 
ECG CƠ BẢN
ECG CƠ BẢNECG CƠ BẢN
ECG CƠ BẢN
SoM
 
Hội chứng thận hư trẻ em
Hội chứng thận hư trẻ emHội chứng thận hư trẻ em
Hội chứng thận hư trẻ em
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
Xuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóaXuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóa
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
SoM
 
Cập nhật về sốc mất máu sau chấn thương
Cập nhật về sốc mất máu sau chấn thươngCập nhật về sốc mất máu sau chấn thương
Cập nhật về sốc mất máu sau chấn thương
SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG
 
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
SoM
 
TIẾP CẬN TIM BẨM SINH
TIẾP CẬN TIM BẨM SINHTIẾP CẬN TIM BẨM SINH
TIẾP CẬN TIM BẨM SINH
SoM
 
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
Phiều Phơ Tơ Ráp
 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬNCHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN
Nguyễn Hạnh
 
tiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinhtiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinh
Thanh Liem Vo
 
ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
SoM
 
HỘI CHỨNG TẮC MẬT
HỘI CHỨNG TẮC MẬTHỘI CHỨNG TẮC MẬT
HỘI CHỨNG TẮC MẬT
SoM
 

What's hot (20)

Sinh lý tuyến giáp
Sinh lý tuyến giápSinh lý tuyến giáp
Sinh lý tuyến giáp
 
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰCPHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH X QUANG LỒNG NGỰC
 
Dan luu mang phoi
Dan luu mang phoiDan luu mang phoi
Dan luu mang phoi
 
ĐạI cương ECG
ĐạI cương ECGĐạI cương ECG
ĐạI cương ECG
 
Tràn dịch màng phổi
Tràn dịch màng phổiTràn dịch màng phổi
Tràn dịch màng phổi
 
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
 
CÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECGCÁC BƯỚC ĐỌC ECG
CÁC BƯỚC ĐỌC ECG
 
ECG CƠ BẢN
ECG CƠ BẢNECG CƠ BẢN
ECG CƠ BẢN
 
Hội chứng thận hư trẻ em
Hội chứng thận hư trẻ emHội chứng thận hư trẻ em
Hội chứng thận hư trẻ em
 
Lách to_Trần Khuê Tú_Y09B
Lách to_Trần Khuê Tú_Y09BLách to_Trần Khuê Tú_Y09B
Lách to_Trần Khuê Tú_Y09B
 
Xuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóaXuất huyết tiêu hóa
Xuất huyết tiêu hóa
 
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC GIÁP ( CƯỜNG GIÁP)
 
Cập nhật về sốc mất máu sau chấn thương
Cập nhật về sốc mất máu sau chấn thươngCập nhật về sốc mất máu sau chấn thương
Cập nhật về sốc mất máu sau chấn thương
 
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃOHỘI CHỨNG MÀNG NÃO
HỘI CHỨNG MÀNG NÃO
 
TIẾP CẬN TIM BẨM SINH
TIẾP CẬN TIM BẨM SINHTIẾP CẬN TIM BẨM SINH
TIẾP CẬN TIM BẨM SINH
 
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
Viêm Tiểu Phế Quản - PGS.TS. Phạm Thị Minh Hồng (BV Nhi Đồng 2)
 
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬNCHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN
 
tiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinhtiep can kho tho man tinh
tiep can kho tho man tinh
 
ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
 
HỘI CHỨNG TẮC MẬT
HỘI CHỨNG TẮC MẬTHỘI CHỨNG TẮC MẬT
HỘI CHỨNG TẮC MẬT
 

Similar to Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do

Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptxGiải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
bstranquoctuan2296
 
ECG Y2 Y3VĐ.pptx
ECG Y2 Y3VĐ.pptxECG Y2 Y3VĐ.pptx
ECG Y2 Y3VĐ.pptx
VinhNguyenPhuc3
 
Dai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.ppt
Dai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.pptDai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.ppt
Dai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.ppt
Hanoi medical university
 
1. Tiếp cận ECG.pptx
1. Tiếp cận ECG.pptx1. Tiếp cận ECG.pptx
1. Tiếp cận ECG.pptx
SoM
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN
ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢNĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN
ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN
SoM
 
Dien sinh ly_tim
Dien sinh ly_timDien sinh ly_tim
Dien sinh ly_tim
Văn Bình Hồ
 
PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...
PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...
PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...
SoM
 
Bai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinh
Bai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinhBai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinh
Bai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinh
Vinh Pham Nguyen
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ
SoM
 
BG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.ppt
BG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.pptBG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.ppt
BG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.ppt
HNgcTrm4
 
tiểu đường
tiểu đườngtiểu đường
tiểu đường
Trình Viên
 
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfGIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
Điện Lạnh Bách Khoa Hà Nội
 
Nguyen ly do dien tim
Nguyen ly do dien timNguyen ly do dien tim
Nguyen ly do dien tim
HuyenTHNguyen
 
Nguyên lý SAT - BS Trang.pdf
Nguyên lý SAT - BS Trang.pdfNguyên lý SAT - BS Trang.pdf
Nguyên lý SAT - BS Trang.pdf
DQucMinhQun
 
Các PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.ppt
Các PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.pptCác PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.ppt
Các PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.ppt
LTnLc1
 
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘI
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘICÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘI
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘI
SoM
 
Cac chi-so-can-lam-sang
Cac chi-so-can-lam-sangCac chi-so-can-lam-sang
Cac chi-so-can-lam-sang
cuong trieu
 
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIMHOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
SoM
 
KỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNG
KỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNGKỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNG
KỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNG
SoM
 

Similar to Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do (20)

Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptxGiải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
Giải thích ĐTĐ căn bản 11111111111111.pptx
 
ECG Y2 Y3VĐ.pptx
ECG Y2 Y3VĐ.pptxECG Y2 Y3VĐ.pptx
ECG Y2 Y3VĐ.pptx
 
Dai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.ppt
Dai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.pptDai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.ppt
Dai nam. DIEN TAM DO. 2022 - Copy.ppt
 
1. Tiếp cận ECG.pptx
1. Tiếp cận ECG.pptx1. Tiếp cận ECG.pptx
1. Tiếp cận ECG.pptx
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN
ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢNĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN
ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN
 
Dien sinh ly_tim
Dien sinh ly_timDien sinh ly_tim
Dien sinh ly_tim
 
PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...
PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...
PHÁT HIỆN VÀ CHỈNH SỬA CẮM NHẦM ĐIỆN CỰC TRONG TẠO NHỊP TÁI ĐỒNG BỘ TIM: CA L...
 
Bai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinh
Bai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinhBai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinh
Bai 8-ngoai-tam-thu-pham-nguyen-vinh
 
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ
ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ MỘT SỐ BỆNH LÝ
 
BG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.ppt
BG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.pptBG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.ppt
BG LÝ THUYẾT CECIS ECG Y3 2020 rút gọn.ppt
 
tiểu đường
tiểu đườngtiểu đường
tiểu đường
 
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdfGIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
GIÁO TRÌNH 2-TÀI LIỆU SỬA CHỮA BOARD MONO TỦ LẠNH MÁY GIẶT ĐIỀU HÒA.pdf
 
Nguyen ly do dien tim
Nguyen ly do dien timNguyen ly do dien tim
Nguyen ly do dien tim
 
Kqht 4
Kqht 4Kqht 4
Kqht 4
 
Nguyên lý SAT - BS Trang.pdf
Nguyên lý SAT - BS Trang.pdfNguyên lý SAT - BS Trang.pdf
Nguyên lý SAT - BS Trang.pdf
 
Các PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.ppt
Các PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.pptCác PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.ppt
Các PP điều trị điện trong HSNK Y6 CQ K2015 HK I Xuan Phuc.ppt
 
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘI
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘICÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘI
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐIỆN TRONG HỒI SỨC NỘI
 
Cac chi-so-can-lam-sang
Cac chi-so-can-lam-sangCac chi-so-can-lam-sang
Cac chi-so-can-lam-sang
 
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIMHOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN TIM
 
KỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNG
KỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNGKỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNG
KỸ THUẬT ĐO VÀ PHÂN TÍCH ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG) BÌNH THƯỜNG
 

More from banbientap

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
banbientap
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
banbientap
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
banbientap
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
banbientap
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
banbientap
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
banbientap
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
banbientap
 
Vaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trịVaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trị
banbientap
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
banbientap
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
banbientap
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
banbientap
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
banbientap
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
banbientap
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
banbientap
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
banbientap
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
banbientap
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
banbientap
 
Qtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-teQtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-te
banbientap
 

More from banbientap (20)

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
 
Vaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trịVaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trị
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
 
Qtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-teQtkt da-lieu-bo-y-te
Qtkt da-lieu-bo-y-te
 

Recently uploaded

SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạSUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạnSGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
HongBiThi1
 
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà NẵngCắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Đa khoa Đà Nẵng 180 Trần Phú
 
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất haySGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
HongBiThi1
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
HongBiThi1
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạnSGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
HongBiThi1
 
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạnvSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
HongBiThi1
 
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdfNTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
HongBiThi1
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
HongBiThi1
 
SGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdf
SGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdfSGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdf
SGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdf
HongBiThi1
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạnSGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
HongBiThi1
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
HongBiThi1
 
SGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdf
SGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdfSGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdf
SGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdf
HongBiThi1
 
SINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nha
SINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nhaSINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nha
SINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nha
HongBiThi1
 
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHNSGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
fdgdfsgsdfgsdf
 
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
MyThaoAiDoan
 
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảoSGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạSGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 

Recently uploaded (20)

SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạSUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
SUY THAI TRONG CHUY_N D_.ppt hay các bạn ạ
 
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạnSGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
SGK cũ ngộ độc cấp ở trẻ em.pdf rất hay các bạn
 
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà NẵngCắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
Cắt Bao Quy Đầu Ở Đâu Đà Nẵng? TOP 10 Địa Chỉ Cắt Bao Quy Đầu Uy Tín Tại Đà Nẵng
 
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất haySGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
SGK sản huế thai nghén nguy cơ cao.pdf rất hay
 
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạnloãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
loãng xương TH NGỌC.pdf rất hay nha các bạn
 
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạNTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
NTN_UNG THƯ THẬN - thầy Thành.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạnSGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
SGK hóa sinh mới thần kinh.pdf rất hay nha các bạn
 
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạnvSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
vSuy thai.ppt tham khảo thêm nha các bạn
 
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
[HÓA SINH] Hóa sinh thận và nước tiểu - ThS.Lan.pdf
 
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdfNTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
NTN_U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TTL - thầy Thành.pdf
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
 
SGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdf
SGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdfSGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdf
SGK cũ các tổn thương lành tính cổ tử cung.pdf
 
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạnSGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
SGK cũ nhiễm khuẩn hậu sản hay nha các bạn
 
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạnNTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
NTN_U BÀNG QUANG - thầy Thành.pdf rất hay các bạn
 
SGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdf
SGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdfSGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdf
SGK sản Huế ung thư niêm mạc tử cung.pdf
 
SINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nha
SINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nhaSINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nha
SINH LÝ HỆ THẦN KINH VẬN ĐỘNG.doc hay các bạn nha
 
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHNSGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
SGK cũ sinh lý phụ khoa.pdf Trường ĐHYHN
 
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
18-CHẨN ĐOÁN VIÊMmmmmmmmmm ĐẠI TRÀNG.pdf
 
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảoSGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
SGK cũ suy thai trong chuyển dạ.pdf tham khảo
 
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạSGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
SGK mới hóa sinh gan mật.pdf rất hay các bạn ạ
 

Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do

 • 1. Những  vấn  đề  cơ  bản  về     Điện  Tim  Đồ  trong     thực  hành  lâm  sàng     PGS.TS.  Phạm  Mạnh  Hùng  
 • 2. Tiếp  cận  đơn  giản  hóa  điện  tâm  đồ   •  Mong  muốn  gì  từ  ĐTĐ?   •  Khái  niệm  hoạt  động  điện  của  TB  cơ  Im   •  Hình  dạng  ĐTĐ  cơ  bản   •  Làm  thế  nào  ghi  một  ĐTĐ?   •  Trục  điện  Im?   •  Phân  Pch  các  sóng  ĐTĐ  cơ  bản   •  Các  bước  cơ  bản  đọc  và  Trả  lời  kết  quả  một   ĐTĐ  
 • 3. Mong  chờ  gì  từ  ĐTĐ??   •  Là  phương  Iện  chẩn  đoán  bổ  trợ  (lâm  sàng  và   cận  lâm  sàng  khác),  không  phải  là  quyết  định     •  Có  giá  trị  chẩn  đoán,  định  hướng  điều  trị  trong   các  rối  loạn  nhịp   •  Giúp  hỗ  trợ  chẩn  đoán  nguyên  nhân  đau  ngực;   theo  dõi  hiệu  quả  sau  Iêu  huyết  khối   •  Hỗ  trợ  chẩn  đoán  khó  thở   •  =>  cần  có  một  số  quy  tắc  đọc  ĐTĐ  cho  đơn   giản  hóa  
 • 4. Chỉ  định  làm  ĐTĐ   •  Tất  cả  bệnh  nhân  đã  được  biết  bệnh  Im  mạch   •  Tất  cả  bệnh  nhân  có  biểu  hiện  bệnh  Im  mạch   •  Tất  cả  bệnh  nhân  nguy  cơ  Im  mạch   •  Trước  phẫu  thuật   •  Theo  dõi  điều  trị   •  Khám  sức  khỏe  ở  người  trên  40  tuổi  
 • 5. Khái  niệm  hoạt  động  điện  học  của  Im   •  Cơ  Im  hoạt  động  do  hiện  tượng  tái  khử  cực   của  tế  bào  (trao  đổi  ion  qua  màng  tế  bào)   •  Điện  thế  hoạt  động  này  có  thể  ghi  chép  được   nhờ  các  điện  cực  đặt  trên  bề  mặt  cơ  thể  (khi   cơ  trơn  tạm  ngừng  hoạt  động)   •  Tim  có  4  buồng;  điện  học  chỉ  chia  2  tầng  (nhĩ  –   thất)  
 • 6. Hệ  thống  dẫn  truyền  của  Im  
 • 7. Hệ  thống  dẫn  truyền  của  Im  
 • 8. Nguyên  lý  cơ  bản  ghi  ECG   Baƒery     Cơ  thể  là  chất  dẫn  điện  tốt   8  
 • 9. Điện  tâm  đồ  là  gì???   Ø ĐTĐ  (ECG  –  Electrocardiogram):   Ghi  lại    biểu  đồ  hoạt  động  điện  học  của  Im  trên  một   đơn  vị  thời  gian.   •  Điện  thế  hoạt  động  TB  cơ  Im  được  truyền  dẫn  ra  trên  bề   mặt  cơ  thể  và  co  thể  ghi  lại  được  thông  qua  các  điện  cực   •  ĐTĐ  KHÔNG  phải  là  đo  được  dòng  máu  (lưu  lượng)  chảy   trong  Im.     Ø Máy  điện  Jm  đồ  (Electrocardiograph):    là  thiết  bị  ghi  lại   được  hoạt  động  điện  học  của  Im   9  
 • 10. Các  pha  hoạt  động  của  TB  cơ  Im  và   biểu  đồ  điện  học  ghi  được  
 • 11. Sơ  đồ  các  pha  hoạt  động  và  hình  ảnh  một   biểu  đồ  hoạt  động  điện  thể  tế  bào  cơ  Im  
 • 12. ĐTĐ  ghi  lại  được  phản  ánh  tổng  hợp   của  các  vector  
 • 13. Đối  chiếu  hướng  phản  ánh  ĐTĐ  nhìn   từ  các  phía  
 • 14. Các  vị  trí  điện  cực  khác  nhau  dẫn  tới  hình  dáng   ĐTĐ  khác  nhau  theo  trục  vector  điện  học  
 • 15. Hình  dáng  sóng  ĐTĐ  cơ  bản  
 • 16. Hoạt  động  khử  cực  của  nhĩ    (sóng  P)  và  dẫn   truyến  xuống  nút  nhĩ-­‐thất  (Đoạn  PR)  
 • 17.  sóng  P  và  Đoạn  PR  
 • 18. Hoạt  động  khử  cực  của  thất  
 • 20. Thời  gian  và  tốc  độ  ĐTĐ  quy  ước   Tần  số  Im  =  300/số  ô  lớn  hoặc  1500/số  ô  nhỏ  
 • 22. Đo  độ  rộng  phức  bộ  QRS  
 • 23. Các  khoảng  (đoạn)  trên  ĐTĐ  thông  thường     Ø PR  :  0.12  –  0.20  sec   Ø QRS  :  0.08  –  0.10sec   Ø QT  :  0.40-­‐0.43sec   Ø ST:    0.32  -­‐  sec   23  
 • 24. Cách  ghi  ĐTĐ  12  chuyển  đạo   •  Chuẩn  bị  BN;  chuẩn  bị  máy  ghi   •  BN  nằm  ngửa,  thư  giãn,  tránh  co  cơ   •  Đặt  các  điện  cực  theo  đúng  trình  tự:  4  điện  cựu   ngoại  biên;  6  điện  cực  trước  Im;  dây  âm  (chú  ý   vùng  da  dán  điện  cực  sạch  hoặc  có  chất  dẫn  điện   tốt)   •  Chuẩn  hóa  (calibrate)    cường  độ  1  mV   •  Ghi  6  chuyến  đạo  ngoại  vi  trước;  6  chuyển  đạo   trước  Im  sau   •  Ghi  thêm  các  chuyển  đạo  khác  theo  yêu  cầu  lâm   sàng  
 • 25. Nguyên  tắc  tam  giác  Einthoven     Trục  của  các  chuyển  đạo   các  chi  hình  tam  giác   ngược  bao  quanh  Im       25  
 • 26. Chuyến  đạo  ngoại  biên  chuẩn/  Bipolar   (D1,D2,D3)   •  Ghi  lại  điện  thế  hoạt  động  theo  mặt  phẳng  trước-­‐ sau   •  Ghi  điện  thế  giữa  hai  cực  electrodes.   26  
 • 27. Chuyển  đạo  tăng  cường  Unipolar   (Augmented)     •  Cũng  ghi  điện  thế  theo  mặt  phẳng  dọc,  trước-­‐ sau   •  Ghi  lại  hoạt  động  điện  học  với  một  điện  cực  so   với  mức  zero.   27  
 • 28. Mắc  điện  cực  ngoại  biên  
 • 29. Các  chuyển  đạo  ngoại  biên  
 • 30. Mắc  điện  cực  trước  Im  
 • 31. Luôn  nhớ  chuẩn  hóa  trước  khi  ghi  ĐTĐ  
 • 32.  Trục  điện  học  của  Im   •  Vector  điện  học  là  sơ  đồ  chỉ  hướng  đi  và   cường  độ  hoạt  động  điện  học   32  
 • 33. Trục  điện  Im  là  trung  bình  tổng  hợp  của  các   vector       Ø Là  tổng  hợp  của  tất  cả   các  vector  điện  thế  hoạt   động  tạo  ra  từ  mỗi  tế   bào  cơ  Im   Ø   Trục  ĐTĐ  ghi  lại  hướng   đi  chủ  đạo  của  vector   tổng  hợp  dưới  ghi  nhận   các  điện  cực   33  
 • 34. Hoạt  động  toàn  bộ  cơ  Im  theo  hướng   vector  điện  học  
 • 35. Lưu  ý  với  hoạt  động  vector  điện  Im   với  các  điện  cực   -­‐ Hướng  điện  thể  khử  cực  (vector)  đi  về  gần  phía   điện  cực  thì  sóng  dương  (R)  là  trội  (a)   -­‐   Hướng  điện  thể  khử  cực  (vector)  đi  ra  xa  phía   điện  cực  thì  sóng  âm  (S)  là  trội  (b)   -­‐ Hướng  điện  thể  khử  cực  (vector)  đi    trung  gian   phía  điện  cực  thì  sóng  dương  và  âm  ngang  nhau   (c)  
 • 36. Trục  điện  Im  được  biểu  diễn  theo  mặt   phẳng  dọc  
 • 37. Trục  điện  Im  bình  thường   •   Hướng  vector   tổng  hợp  đi  về   phía  cả  3  chuyển   đạo  ngoại  vi  D1,   D2,  D3   •   Đi  gần  D2  nhất,   do  vậy  R  D2  là  trội   nhất  
 • 38. Trục  điện  Im  Phải   •   Thất  phải  dày   hoặc  Im  quay   phải     •   Hướng  vector   tổng  hợp  đi  về   phía  phải  D3   •   Đi  về  gần  D3   nhất,  do  vậy  R  D3   là  trội  nhất  và   ngược  với  D1  nên   S  sâu  ở  D1  
 • 39. Trục  điện  Im  trái   •   Thất  trái  dày   hoặc  Im  quay   phải     •   Hướng  vector   tổng  hợp  đi  về   phía  trái  D1   •   Đi  về  gần  D1   nhất,  do  vậy  R  D1   là  trội  nhất  và   ngược  với  D3  nên   S  sâu  ở  D3  
 • 40. Cách  đo  cụ  thể  Pnh  trục  điện  Im   •   Chọn  chuyển  đạo   nào  mà  có  sóng  R  và   S  tương  đương  nhau   •   Trục  điện  Im  là   vuông  góc  với   chuyển  đạo  đó   •   Định  hướng  theo   chuyển  đạo  kế  Iếp   vuông  góc  dựa  trên   R  hay  S  trội  
 • 41. Trục điện tim QRS theo các góc Bình thường: -30o đến +110o . 0o 30o -30o 60o -60o -90o -120o 90o120o 150o 180o -150o Trái: -30o đến -90o Vô định: +180o đến -90o Phải: +110o đến + 180o
 • 42. Ví  dụ  Pnh  trục  điện  Im  QRS  
 • 43. Trục  điện  Im  trường  hợp  trên   •   Tính  nhanh:  nhìn   QRS  ở  D1  và  D3:  trục   Phải   •   Tính  cụ  thể  hơn:   D2  có  R  gần  bằng  S   •   Trục  điện  Im  là   vuông  góc  với  D2,  vì   S  sâu  ở  D1,  nên  trục   điện  Im  là  +1500  
 • 44. Trục  điện  Im  QRS  có  ý  nghĩa  gì?   •  Phản  ánh   nh  trạng  phì  đại  tâm  thất  bên  phải   hay  trái   •  Có  thể  có  thay  đổi  trục  trong  một  số  trường   hợp  khác:   – Truc  phải:  Nhồi  máu  phổi   – Trục  trái:  rối  loạn  dẫn  truyền   •  Rất  ít  thay  đổi  theo  thể  trạng  cơ  thể  (cao  gầy;   béo  lùn)  
 • 45. Hình  dạng  phức  bộ  QRS  trên  các   chuyển  đạo  trước  Im   •   V1;  V2:  nhìn  bên  thất   phải   •   V3;  V4:  nhìn  vào  vách   liên  thất   •   V5,  V6:  nhìn  vào  bên     thất  trái  
 • 46. Hình  dạng  phức  bộ  QRS  trên  các   chuyển  đạo  trước  Im   Giai  đoạn  I   Giai  đoạn  II  
 • 47. Hình  dạng  phức  bộ  QRS  trên  các   chuyển  đạo  trước  Im   Giai  đoạn  III  
 • 48. Hình  ảnh  các  chuyển  đạo  trước  Im  
 • 50. Chuyển  đạo  trung  chuyển:  R  =  S  
 • 51. Phân  Pch  các  sóng  điện  Im  cơ   bản  
 • 52. Đặc  điểm  sóng  P   •  Dương  ở  D1  và  D2   •  Nhìn  rõ  nhất  ở  D2,  V1   •  Có  thể  hai  pha  ở  V1   •  Rộng  <  3  ô  nhỏ  (<  12  ms)   •  Cao  <  2,5  ô  nhỏ  (<  2,5  mV)    
 • 54. Dày  nhĩ  phải  (P  phế)  
 • 55. Dày  nhĩ  trái  (P  hai  lá)  
 • 56. Đoạn  PR   •  PR  (PQ):  12  –  20  ms   •  Dài:  Bloc  AV  cấp  I;  ngắn:  HC  Iền  kích  thích  
 • 57. Đặc  điểm  phức  bộ  QRS   •  Rộng  không  quá  12  ms  (3  ô  nhỏ)   •  Ở  chuyển  đạo  trước  Im  phải  (V1):  S  >>  R   •  Ở  chuyển  đạo  trước  Im  trái  (V5,6):  cao  không   quá  25  mm   •  Ở  chuyển  đạo  trái  có  thể  có  sóng  Q  do  khử   cực  vách  liên  thất  nhưng:  sâu  không  quá  2mm   và  rộng  không  quá  1mm  
 • 58. Bất  thường  QRS   •  Rộng  quá:  bloc  phân  nhánh;  nhánh,  nhịp  ngoại   tâm  thu…   •  Cao  quá:  phì  đại  thất   – Dày  thất  phải:  trục  phải  (>1100  );  R  >>S  ở  V1,  V2;  S   sâu  ở  V5-­‐6   – Dày  thất  trái:  trục  trái  (<  00  );  R  cao  ở  V5,6  (>=   25mm);  S  sâu  ở  V1-­‐2;  chỉ  số  Sokolow-­‐Lyon  (SV1  +   RV5  hoặc  RV6)  >=  35mm      
 • 59. Ví  dụ  dày  thất  phải   •  Vector  hướng  phải   •  R  cao  ở  V1   •  S  sâu  ở  V6   •  Thường  gặp:  bệnh   phổi  mạn  Pnh;  bệnh   Im  bẩm  sinh  có  dày   thất  phải;  hẹp  van   hai  lá…  
 • 60. Một  số  Iêu  chuẩn  chẩn  đoán  dày  thất  phải  
 • 61. Một  số  Iêu  chuẩn  chẩn  đoán  dày  thất  trái  
 • 62. Sóng  Q   •  Bình  thường:  hình  thành  do  khử  cực  vách  liên   thất  từ  trái  qua  phải;  <  1mm  rộng;  <  2mm  sâu   •  Bệnh  lý:  Tế  bào  cơ  Im  bị  chết  (hoại  tử)  -­‐>  khử   cực  từ  trong  ra  ngoài  bề  mặt  Im  tại  vị  trí  hoại   tử  -­‐>  sóng  Q  bệnh  lý  vùng  đối  chiếu  
 • 63. Sóng  Q  bình  thường  
 • 64. Sóng  Q  bình  thường  
 • 65. Đoạn  ST   •  ST  bình  thường  là  đẳng  điện   •  Thay  đổi  liên  quan  đến  tổn  thương  mới  cơ  Im   hoặc  viêm  màng  ngoài  Im;  phì  đại  thất;  thuốc   digoxin   •  Có  thể  chênh  lên;  chênh  xuống…   •  Các  hình  dạng  khác  nhau,  các  vị  trí  khác  nhau   cho  phép  chẩn  đoán  bệnh  
 • 66. Một  số  hình  dạng  ST  
 • 67. ST  chênh  ở  một  người  khỏe  
 • 68. Sóng  T   •  Thường  cùng   chiều  QRS   •  Sườn  lên  thoai   thoải,  sườn   xuống  dốc  hơn   •  Cao  nhất  ở  V3-­‐ V4   •  Không  có  Iêu   chuẩn  giới  hạn   độ  cao  
 • 69. Bất  thường  T   •  Do  bệnh  ĐMV   •  Phì  đại  thất   •  Bloc  nhánh   •  Digoxin…  
 • 71. Đoạn  QT   •   QT:  0,35  –  0,45  ms   •   Chỉnh  theo  nhịp  Im:    QTc  =  QT/RR1/2     QT  dài   QT  ngắn  
 • 72. Các  bước  Đọc  và  ghi  kết  quả  một  ĐTĐ   trong  lâm  sàng   •  Nhịp  gì?  Tần  số  bao  nhiêu?   •  Đoạn  PR  (Q)  và  vấn  đề  dẫn  truyền?   •  Trục  điện  Im  QRS   •  Mô  tả  sóng  P   •  Mô  tả  phức  bộ  QRS   •  Mô  tả  đoạn  ST  và  T   •  Mô  tả  bất  thường  về  rối  loạn  nhịp  nếu  có   •  Kết  luận  
 • 73. Ví  dụ  1    
 • 74. Trả  lời  kết  quả   •  Mô  tả  các  nét  chính:   – Nhịp  xoang;  tần  số  110  CK/phút   – Đoạn  PR  bình  thường  (140  ms)   – QRS  bình  thường  (rộng  120ms)   – Trục  trung  gian  (bình  thường)   – Đoạn  ST  và  sóng  T  bình  thường   •  Kết  luận:  Điện  tâm  đồ  bình  thường  
 • 75. Ví  dụ  2  (ĐTĐ  của  một  siêu  mẫu  đi   khám  sức  khỏe,  cao  173cm  nặng  47kg)    
 • 76. Trả  lời  kết  quả  2   •  Mô  tả  các  nét  chính:   – Nhịp  xoang;  tần  số  75  CK/phút   – Đoạn  PR  bình  thường  (200  ms)   – QRS  bình  thường  (rộng  120ms)   – Trục  phải  (S  sâu  ở  D1)   – Đoạn  ST  và  sóng  T  bình  thường   •  Kết  luận:  Điện  tâm  đồ  bình  thường,  trục  phải   có  thể  do  tư  thể  Im  đứng  ở  người  cao  gầy  
 • 77. Ví  dụ  3  (ĐTĐ  của  một  bệnh  nhân  vừa  đi  máy  bay   xa  về,  đau  ngực,  khó  thở  nhiều)    
 • 78. Trả  lời  kết  quả  3   •  Mô  tả  các  nét  chính:   – Nhịp  xoang  nhanh;  tần  số  140  CK/phút   – Đoạn  PR  bình  thường  (140  ms)   – QRS  bình  thường  (rộng  120ms)   – Trục  trung  gian   – S  sâu  ở  D1;  Q  D3  sóng  T  âm  nhọn  D3   •  Kết  luận:  Điện  tâm  đồ  nghĩ  tới  Nhồi  máu  phổi   cấp