SlideShare a Scribd company logo
Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 1 -
SÔÛ GD & ÑT ÑOÀNG THAÙP ÑEÀ THI THÖÛ ÑAÏI HOÏC NAÊM 2012- LAÀN 2
THPT Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Moân TOAÙN- khoái D
Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà
I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (7,0 ñieåm)
Caâu I. (2,0 ñieåm) Cho haøm soá
2x 1
y
x 2
−
= ⋅
+
1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá ñaõ cho.
2. Cho hai ñieåm A( 5; 1), B(1; 3).− Tìm caùc ñieåm M treân ñoà thò (C) sao cho tam giaùc MAB vuoâng taïi M.
Caâu II. (2,0 ñieåm)
1. Giaûi phöông trình
3
2cos x 2cosx sin2x
2(1 cosx)(1 sinx).
cosx 1
− −
= + +
−
2. Giaûi baát phöông trình <
− +
+
2
2
2x
(3 9 2x)
x 21.
Caâu III. (1,0 ñieåm) Tính tích phaân
5
2 3
2
4
dx
I
x x
=
+
∫
Caâu IV. (1,0 ñieåm) Cho töù dieän ABCD coù ba caïnh AB, BC, CD ñoâi moät vuoâng goùc vôùi nhau, AB BC CD a.= = = Goïi
C vaø D′ ′laàn löôït laø hình chieáu cuûa ñieåm B treân AC vaø AD. Tính theå tích töù dieän ABC D .′ ′
Caâu V. (1,0 ñieåm) Cho hai soá thöïc x, y thoûa maõn 2 2
x y 2.+ = Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa bieåu thöùc
3 3
A 2(x y ) 3xy.= + −
II. PHAÀN RIEÂNG (3,0 ñieåm)
Thí sinh chæ ñöôïc laøm moät trong hai phaàn (phaàn A hoaëc phaàn B)
A. Theo chöông trình Chuaån
Caâu VIa. (2,0 ñieåm)
1. Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy. Tìm toïa ñoä caùc ñænh cuûa hình vuoâng ABCD bieát ñænh A naèm treân ñöôøng
thaúng d: x y 1 0+ − = vaø ñöôøng troøn noäi tieáp hình vuoâng laø 2 2
(C): x y 8x 6y 21 0.+ − + + =
2. Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho ba ñieåm A(1; 0; 0), B(0; 1; 1), C(0; 0; 2) vaø ñöôøng thaúng
x y 2 z 1
:
1 1 1
+ −
∆ = = ⋅
−
Tìm ñieåm M thuoäc ñöôøng thaúng ∆ sao cho goùc giöõa hai maët phaúng (MAB) vaø (CAB)
baèng o
30 .
Caâu VIIa. (1,0 ñieåm) Tìm soá phöùc z thoûa maõn
z 2i z
z i z 1
 − =
⋅
− = −
B. Theo chöông trình Naâng cao
Caâu VIb. (2,0 ñieåm)
1. Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy cho ñöôøng troøn 2 2
(C): x y 8x 9 0+ − − = vaø ñieåm M(1; 1)− . Vieát phöông
trình ñöôøng thaúng ñi qua M vaø caét (C) taïi hai ñieåm A, B sao cho MA 3MB.=
2. Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho hai ñieåm A(1; 4; 2),B( 1; 2; 4)− vaø
x 1 y 2 z
:
1 1 2
− +
∆ = = ⋅
−
Tìm ñieåm
M thuoäc ∆ sao cho dieän tích tam giaùc MAB nhoû nhaát.
Caâu VIIb. (1,0 ñieåm) Giaûi heä phöông trình
3 3
log log 9 10
x y
3
e e x y
x
y
3
 − = −

⋅
+ =

Thi thử Đại học www.toanpt.net
Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 2 -
Caâu Ñaùp aùn Ñieåm
1. (1,0 ñieåm) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1)…
{ }Taäp xaùc ñònh: 2
Söï bieán thieân:
= − ⋅i ℝ
i
D
2
5
- Chieàu bieán thieân: y 0, x 2.
(x 2)
′ = > ∀ ≠ −
+
- Haøm soá ñoàng bieán treân caùc khoaûng ( 2) vaø (2; ).∞ − + ∞− ;− ;− ;− ;
0,25
- Giôùi haïn vaø tieäm caän:
x x
lim y lim y 2 tieäm caän ngang: y 2
→+∞ →−∞
⊕ = = ⇒ = ⋅
(x 2) x ( 2)
lim y , lim y tieäm caän ñöùng: x 2.
→ →
− +− −
⊕ = +∞ = −∞ ⇒ = −
0,25
- Baûng bieán thieân:
x −∞ 2− +∞
y′ + +
y
+∞
2
2
−∞
0,25
• Ñoà thò töï veõ 0,25
2. (1,0 ñieåm) Tìm caùc ñieåm M treân ñoà thò (C) sao cho tam giaùc MAB vuoâng taïi M.
o
o o
o
2x 1
Goïi M x ; (C), x 2.
x 2
 −
∈ ≠ −  + 
Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB, suy ra I( 2;2), ñoä daøi AB 40 2 10.− = =
0,25
Tam giaùc MAB vuoâng taïi M khi vaø chæ khi
1
IM AB 10.
2
= = 0,25
( ) ( )
( )
2
2 2o
o o 2
o o
2x 1 25
x 2 2 10 x 2 10
x 2 x 2
 −
⇔ + + − = ⇔ + + =  +  +
2
o o(x 2) 5 x 2 5⇔ + = ⇔ = − ±
0,25
I
(2,0ñieåm)
( ) ( )1 2Vaäy coù hai ñieåm caàn tìm laø M 2 5; 5 2 , M 2 5; 5 2 .− − + − + − + 0,25
1. (1,0 ñieåm) Giaûi phöông trình…
Ñieàu kieän cosx 1 x k2 , k .≠ ⇔ ≠ π ∈ℤ (*) 0,25
Vôùi ñieàu kieän (*), phöông trình ñaõ cho töông ñöông
2 2
2
2cosx(sin x 1) 2cosx(sinx 1) 2(1 cos x)(1 sinx)
cosx(sinx 1)sinx sin x(1 sinx)
(sinx 1)sinx(cosx sinx) 0
− − − + = − − +
⇔ + = +
⇔ + − =
0,25
II
(2,0 ñieåm)
x k2
sinx 1 2
sinx 0 x k (k ).
tanx 1
x k
4
 π
= − + π = −

⇔ = ⇔ = π ∈
 = π  = + π

ℤ 0,25
Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 3 -
a
D′
A
D
C
B
C′
Keát hôïp vôùi (*), ta suy ra nghieäm cuûa PT ñaõ cho laø
x k2
2
x k2 (k ).
x k
4
 π
= − + π

= π + π ∈
 π
 = + π

ℤ 0,25
2. (1,0 ñieåm) Giaûi baát phöông trình…
9 2x 0 9
x vaø x 0
23 9 2x 0
Ñieàu kieän
 + ≥
⇔ ≥ − ≠
− + ≠
(*). 0,25
Bieán ñoåi baát phöông trình vaø ruùt goïn ta ñöôïc
<
+ − +
+
2
x
9 x 3 9 2x
x 21 2
x (x 21)(9 x 3 9 2x)⇔ < + + − + (x 21) 9 2x 10x 63⇔ + + < +
0,25

<
⇔ + < ⇔ − < ⇔ 
 ≠
+ +2 2 2
7
x
( ) (9 2x) (10 ) x (2x 7) 0 2
x 0
x 21 x 63 0,25
Keát hôïp vôùi ñieàu kieän (*) baát phöông trình ñaõ cho coù taäp nghieäm laø  
= − 
 
9 7
T ; {0}.
2 2
0,25
Tính tích phaân
Ta coù
5 5
2 3 2 3
2 2 2
4 4
dx xdx
I
x x x x
= = ⋅
+ +
∫ ∫ 0,25
22 2
2
4 4
4
xdx
Ñaët t x t x dt
x
= + ⇒ = + ⇒ = ⋅
+
Luùc ñoù
4
3
2
4
dt
I
t
=
−
∫
0,25
4 4 4
4
33 3 3
1 2 1 1
4 2 4 2 2 4
(t ) (t 2) dt dt t 2
dt ln
(t )(t 2) t t t 2
 + − − −
 = = − =
 + − − + +
 
∫ ∫ ∫ 0,25
III
(1,0 ñieåm)
1 5
4 3
ln= ⋅ Vaäy
1 5
4 3
I ln .= 0,25
Tính theå tích töù dieän ABC’D’IV
(1,0 ñieåm)
Vì
CD BC
CD AB
 ⊥

⊥
neân CD (ABC)⊥ vaø do ñoù (ABC) (ACD)⊥ .
Vì BC AC neân BC (ACD).′ ′⊥ ⊥
0,25
Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 4 -
Theå tích töù dieän ABC D :′ ′
ABC D AC D
1 1 1 CD
V BC .S BC .AC .AD sinCAD BC .AC .AD .
3 6 6 AD′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅
0,25
Vì tam giaùc ABC vuoâng caân taïi B neân
a 2
AC CC BC
2
′ ′ ′= = = ⋅
Ta coù 2 2 2 2 2 2 2
AD AB BD AB BC CD 3a= + = + + = neân AD a 3.=
Vì BD′ laø ñöôøng cao cuûa tam giaùc vuoâng ABD neân
2
2 AB a
AD .AD AB AD
AD 3
′ ′= ⇒ = = ⋅
0,25
Vaäy
2
3
ABC D
1 a 2 a a a
V
6 2 363 a 3
′ ′
 
= ⋅ ⋅ ⋅ = 
 
 
(ñvtt). 0,25
Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa P
Ñaët 2
S x y; P xy (ñieàu kieän S 4P).= + = ≥
Töø giaû thieát ta coù
2 2
2 S 2 S
S 2P 2 P S 2
2 4
−
− = ⇒ = ≤ ⇒ ≤
0,25
Töø ñoù, ta coù:
2 2
3 3
3 2
S 2 S 2
A 2 (x y) 3(x y)xy 3xy 2 S 3S 3
2 2
3
S S 6S 3 f(S)
2
    − −   = + − + − = − −   
          
= − − + + =
2
f (S) 3S 3S 6; f (S) 0 S 1 hoaëc S 2.′ ′= − − + = ⇔ = = −
0,25
Khi ñoù, ta coù
{ }S [ 2;2]
13
MaxA max f(S) max f( 2);f(1);f(2) f(1)
2∈ −
= = − = =i taïi
1 3 1 3
x x
2 2;
1 3 1 3
y y
2 2
 + −
= = 
 
 
− + 
= =  
0,25
V
(1,0 ñieåm)
{ }S [ 2;2]
MinA min f(S) min f( 2);f(1);f(2) f( 2) 7
∈ −
= = − = − = −i taïi
x 1
.
y 1
 = −

= −
0,25
1. (1,0 ñieåm) Tìm toïa ñoä caùc ñænh cuûa hình vuoâng ABCD bieát ñænh AVIa
(2,0 ñieåm) Ñöôøng troøn (C) coù taâm 3I(4; )− vaø baùn kính 2R .=
Ta coù A d A(a; 1 a), a∈ ⇒ − ∈ℝ
Theo giaû thieát I d∈ vaø hình vuoâng ngoaïi tieáp ñöôøng troøn neân 2 2IA R 2 .= =
Hình minh hoïa
0,25
d
R
I
D C
BA
Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 5 -
2 2 2 4 2 6
4 4 8 4 4 4 2
4 2 2
a a
(a ) ( a) (a ) a
a a
 − = =
⇔ − + − = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ ⇔ ⋅ 
− = − = 
Vôùi 2a = thì 1 5A(2; ) neân C(6; ).− −
Vôùi 6a = thì 5 1A(6; ) neân C(2; ).− −
0,25
Maët khaùc, ñöôøng thaúng BD qua I vaø vuoâng goùc d coù phöông trình
BD: x y 7 0, do ñoù B(b; b 7)− − = −
Ta coù 2 2 2 6
2 2 4 8 4 4 4 2
2
b
IB (b ) (b 4) (b ) b
b
 =
= ⇔ − + − = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ ⋅
=
0,25
Vôùi 2b = thì 5 1B(2; ) neân D(6; ).− −
Vôùi 6b = thì 1 5B(6; ) neân D(2; ).− −
0,25
2. (1,0 ñieåm) Tìm toïa ñoä ñieåm M…
Vì M M(t; t 2; t 1), t
Ta coù AB ( 1; 1; 1), AC ( 1; 0; 2), AM (t 1; t 2; t 1)
∈∆ ⇒ − − + ∈
= − = − = − − − +
ℝ
0,25
Suy ra moät VTCP cuûa maët phaúng (MAB) laø 1n [AB; AM] (2t 3; 2t; 3).= = + 0,25
Moät VTCP cuûa maët phaúng (CAB) laø 2n [AB; AC] (2; 1; 1).= = 0,25
Vì goùc goùc giöõa hai maët phaúng (MAB) vaø (CAB) baèng o
30 neân
o
1 2
2 2 2
2(2t 3) 2t 33
cos30 cos(n ,n ) hay
2 (2t 3) (2t) 3 6
+ + +
= =
+ + +
2 2 2
(2t 3) (2t) 3 2 2t 3 t 0.⇔ + + + = + ⇔ =
Ñieåm caàn tìm coù toïa ñoä 0 2 1M( ; ; ).−
0,25
Tìm soá phöùc
Giaû söû z x yi (x; y )= + ∈ℝ , suy ra z 2i x (y 2)i, z i x (y 1)i, z 1 x 1 yi− = + − − = + − − = − + 0,5
Ta coù
2 2 2 2
2 2 2 2
2
1
z i z x (y 2) x y
z i z x (y 1) (x 1) y
 − = + − = + 
⇔ 
− = − + − = − + 
0,25
VIIa
(1,0 ñieåm)
4 0 1
1
4y x
2y 2x y
 − = =
⇔ ⇔ ⋅ 
− = − = 
Vaäy z 1 i.= + 0,25
1. (1,0 ñieåm) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M…
(C) coù taâm I(4; 0), baùn kính R 5.= Ta coù IM 10 5 R= < = ⇒ M naèm trong (C). 0,25
VIb
(2,0 ñieåm)
Giaû söû ñöôøng thaúng d ñi qua M, caét (C) taïi hai ñieåm A, B sao cho
MA 3MB= .
Keû
AB
IH AB HB HA
2
⊥ ⇒ = =
Maø
AB BH
MA 3MB MH
4 2
= ⇒ = =
Do ñoù
2 2 2
2 2 2 2 2BH R IH
IH IM MH IM IM
4 4
−
= − = − = −
2 2
2 4IM R 40 25
IH 5 IH 5.
3 3
− −
⇔ = = = ⇒ =
0,25
AB
d
I
H
M
Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 6 -
Ñöôøng thaúng d ñi qua M, phöông trình coù daïng
a(x 1) b(y 1) 0 ax by b a 0− + + = ⇔ + + − = 2 2
(a b 0).+ ≠
2 2 2 2 2
2 2
a 2b4a b a
d(I,d) IH 5 (3a b) 5(a b ) 2a 3ab 2b 0 b
aa b 2
 = −+ − = ⇔ = ⇔ + = + ⇔ + − = ⇔ ⋅
 =+ 
0,25
1Vôùi a 2b choïn b 1 thì a 2 ta coù d : 2x y 3 0.= − = − = − − =i
2
b
Vôùi a choïn b 2 thì a 1 ta coù d : x 2y 1 0.
2
= = = + + =i
0,25
2. (1,0 ñieåm) Tìm ñieåm M thuoäc ∆ sao cho dieän tích tam giaùc MAB nhoû nhaát.
Vì M M(1 t; 2 t; 2t),t .∈∆ ⇒ − − + ∈ℝ
Ta coù AM ( t; t 6; 2t 2), AB ( 2; 2; 2)= − − − = − −
0,25
Dieän tích tam giaùc MAB laø 2 2 2
MAB
1 1
S AM, AB (6t 16) (4 2t) (4t 12)
2 2
 = = − + − + −
 
0,25
2
1 19 24 42
56 t , t .
2 7 7 7
 
= − + ≥ ∀ ∈ 
 
ℝ 0,25
Vaäy giaù trò nhoû nhaát cuûa dieän tích tam giaùc MAB laø
42
7
, xaûy ra khi
19
t
7
= hay
12 5 38
M ; ;
7 7 7
 
− ⋅ 
 
0,25
Giaûi heä phöông trình
Ñieàu kieän 0, 0x y> > (*) 0,25
Vôùi ñieàu kieän treân baát phöông trình ñaõ cho töông ñöông vôùi
HPT ñã cho có th vi t l i dư i d ng
3 3
(1)
log 1 4 6log 10 (2)
x y
e x e y
x y
 − = −

− + + =
0,25
Xét hàm s t
f(t) e t,= − có ( ) 1 0, 0t
f t e t′ = − > ∀ > nên hàm s ñ ng bi n khi 0t > .
T (1) có f(x) f(y),= suy ra .x y=
0,25
VIIb
(1,0 ñieåm)
Thay vào (2) ta ñư c 3log 1 3x x= ⇔ = . T ñó suy ra 3y =
K t h p ñi u ki n (*) ta ñư c HPT ñã cho có nghi m là (3; 3).(x;y) =
0,25

More Related Content

What's hot

Toan pt.de143.2011
Toan pt.de143.2011Toan pt.de143.2011
Toan pt.de143.2011
BẢO Hí
 
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
trongphuckhtn
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi b - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi b - nam 2013Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi b - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi b - nam 2013
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010
BẢO Hí
 
giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014
giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014
giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014
Thiên Đường Tình Yêu
 
Toan pt.de015.2011
Toan pt.de015.2011Toan pt.de015.2011
Toan pt.de015.2011
BẢO Hí
 
đề ôN thi thptqg 2015guiso
đề ôN thi thptqg 2015guisođề ôN thi thptqg 2015guiso
đề ôN thi thptqg 2015guiso
baoanh79
 
Toan pt.de057.2010
Toan pt.de057.2010Toan pt.de057.2010
Toan pt.de057.2010
BẢO Hí
 
Toan pt.de044.2012
Toan pt.de044.2012Toan pt.de044.2012
Toan pt.de044.2012
BẢO Hí
 
[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015
Dang_Khoi
 
Khoi d.2012
Khoi d.2012Khoi d.2012
Khoi d.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de138.2011
Toan pt.de138.2011Toan pt.de138.2011
Toan pt.de138.2011
BẢO Hí
 
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe anMathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Miễn Cưỡng
 
Toan pt.de125.2011
Toan pt.de125.2011Toan pt.de125.2011
Toan pt.de125.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de033.2010
Toan pt.de033.2010Toan pt.de033.2010
Toan pt.de033.2010
BẢO Hí
 
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toanDethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Chàng Trai Khó Tính
 
Toan pt.de017.2011
Toan pt.de017.2011Toan pt.de017.2011
Toan pt.de017.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012
BẢO Hí
 

What's hot (18)

Toan pt.de143.2011
Toan pt.de143.2011Toan pt.de143.2011
Toan pt.de143.2011
 
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi b - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi b - nam 2013Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi b - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi b - nam 2013
 
Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010
 
giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014
giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014
giai chi tiet de toan chuyentranphu hp 2014
 
Toan pt.de015.2011
Toan pt.de015.2011Toan pt.de015.2011
Toan pt.de015.2011
 
đề ôN thi thptqg 2015guiso
đề ôN thi thptqg 2015guisođề ôN thi thptqg 2015guiso
đề ôN thi thptqg 2015guiso
 
Toan pt.de057.2010
Toan pt.de057.2010Toan pt.de057.2010
Toan pt.de057.2010
 
Toan pt.de044.2012
Toan pt.de044.2012Toan pt.de044.2012
Toan pt.de044.2012
 
[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015
 
Khoi d.2012
Khoi d.2012Khoi d.2012
Khoi d.2012
 
Toan pt.de138.2011
Toan pt.de138.2011Toan pt.de138.2011
Toan pt.de138.2011
 
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe anMathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
 
Toan pt.de125.2011
Toan pt.de125.2011Toan pt.de125.2011
Toan pt.de125.2011
 
Toan pt.de033.2010
Toan pt.de033.2010Toan pt.de033.2010
Toan pt.de033.2010
 
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toanDethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
 
Toan pt.de017.2011
Toan pt.de017.2011Toan pt.de017.2011
Toan pt.de017.2011
 
Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012
 

Viewers also liked

Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de120.2011
Toan pt.de120.2011Toan pt.de120.2011
Toan pt.de120.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de112.2011
Toan pt.de112.2011Toan pt.de112.2011
Toan pt.de112.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de135.2011
Toan pt.de135.2011Toan pt.de135.2011
Toan pt.de135.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de001.2012
Toan pt.de001.2012Toan pt.de001.2012
Toan pt.de001.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de132.2011
Toan pt.de132.2011Toan pt.de132.2011
Toan pt.de132.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de121.2011
Toan pt.de121.2011Toan pt.de121.2011
Toan pt.de121.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de114.2011
Toan pt.de114.2011Toan pt.de114.2011
Toan pt.de114.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de055.2010
Toan pt.de055.2010Toan pt.de055.2010
Toan pt.de055.2010
BẢO Hí
 
Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de110.2011
Toan pt.de110.2011Toan pt.de110.2011
Toan pt.de110.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de117.2011
Toan pt.de117.2011Toan pt.de117.2011
Toan pt.de117.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de140.2011
Toan pt.de140.2011Toan pt.de140.2011
Toan pt.de140.2011
BẢO Hí
 

Viewers also liked (20)

Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012Toan pt.de069.2012
Toan pt.de069.2012
 
Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012Toan pt.de071.2012
Toan pt.de071.2012
 
Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012Toan pt.de083.2012
Toan pt.de083.2012
 
Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012Toan pt.de075.2012
Toan pt.de075.2012
 
Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012Toan pt.de068.2012
Toan pt.de068.2012
 
Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012Toan pt.de066.2012
Toan pt.de066.2012
 
Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012Toan pt.de067.2012
Toan pt.de067.2012
 
Toan pt.de120.2011
Toan pt.de120.2011Toan pt.de120.2011
Toan pt.de120.2011
 
Toan pt.de112.2011
Toan pt.de112.2011Toan pt.de112.2011
Toan pt.de112.2011
 
Toan pt.de135.2011
Toan pt.de135.2011Toan pt.de135.2011
Toan pt.de135.2011
 
Toan pt.de001.2012
Toan pt.de001.2012Toan pt.de001.2012
Toan pt.de001.2012
 
Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011
 
Toan pt.de132.2011
Toan pt.de132.2011Toan pt.de132.2011
Toan pt.de132.2011
 
Toan pt.de121.2011
Toan pt.de121.2011Toan pt.de121.2011
Toan pt.de121.2011
 
Toan pt.de114.2011
Toan pt.de114.2011Toan pt.de114.2011
Toan pt.de114.2011
 
Toan pt.de055.2010
Toan pt.de055.2010Toan pt.de055.2010
Toan pt.de055.2010
 
Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012
 
Toan pt.de110.2011
Toan pt.de110.2011Toan pt.de110.2011
Toan pt.de110.2011
 
Toan pt.de117.2011
Toan pt.de117.2011Toan pt.de117.2011
Toan pt.de117.2011
 
Toan pt.de140.2011
Toan pt.de140.2011Toan pt.de140.2011
Toan pt.de140.2011
 

Similar to Toan pt.de073.2012

[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
Marco Reus Le
 
De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015
Lợi Phan Văn
 
Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012
BẢO Hí
 
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
GiaSư NhaTrang
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Linh Nguyễn
 
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toánđáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Hương Lan Hoàng
 
Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013
dethinet
 
Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011
BẢO Hí
 
Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1
Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1
Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1
Jo Calderone
 
đề toán quốc học huế khối A
đề toán quốc học huế khối Ađề toán quốc học huế khối A
đề toán quốc học huế khối A
Oanh MJ
 
Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010
BẢO Hí
 
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh PhúcĐề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
dethinet
 
[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa
[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa
[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa
Marco Reus Le
 

Similar to Toan pt.de073.2012 (20)

[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
 
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
 
Toan al3chuyentranphuhp2014
Toan al3chuyentranphuhp2014Toan al3chuyentranphuhp2014
Toan al3chuyentranphuhp2014
 
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
 
De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015
 
Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012
 
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
 
Da toana a1ct_dh_k13
Da toana a1ct_dh_k13Da toana a1ct_dh_k13
Da toana a1ct_dh_k13
 
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toánđáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
 
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
 
Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013
 
Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012Toan pt.de081.2012
Toan pt.de081.2012
 
Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011
 
Da toan a
Da toan aDa toan a
Da toan a
 
Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1
Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1
Đề thi thử ĐH toán Chuyên Quốc Học Huế 2014 - Khối B - Lần 1
 
đề toán quốc học huế khối A
đề toán quốc học huế khối Ađề toán quốc học huế khối A
đề toán quốc học huế khối A
 
Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010
 
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh PhúcĐề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
 
[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa
[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa
[Vnmath.com] de thi thu thpt quoc gia lan 1 truong ly tu trong khanh hoa
 

More from BẢO Hí

Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de054.2012
Toan pt.de054.2012Toan pt.de054.2012
Toan pt.de054.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de052.2012
Toan pt.de052.2012Toan pt.de052.2012
Toan pt.de052.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de051.2012
Toan pt.de051.2012Toan pt.de051.2012
Toan pt.de051.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de049.2012
Toan pt.de049.2012Toan pt.de049.2012
Toan pt.de049.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de048.2012
Toan pt.de048.2012Toan pt.de048.2012
Toan pt.de048.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de046.2012
Toan pt.de046.2012Toan pt.de046.2012
Toan pt.de046.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de045.2012
Toan pt.de045.2012Toan pt.de045.2012
Toan pt.de045.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de043.2012
Toan pt.de043.2012Toan pt.de043.2012
Toan pt.de043.2012
BẢO Hí
 

More from BẢO Hí (20)

Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012Toan pt.de082.2012
Toan pt.de082.2012
 
Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012Toan pt.de080.2012
Toan pt.de080.2012
 
Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012Toan pt.de079.2012
Toan pt.de079.2012
 
Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012Toan pt.de077.2012
Toan pt.de077.2012
 
Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012Toan pt.de076.2012
Toan pt.de076.2012
 
Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012Toan pt.de064.2012
Toan pt.de064.2012
 
Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012Toan pt.de060.2012
Toan pt.de060.2012
 
Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012Toan pt.de059.2012
Toan pt.de059.2012
 
Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012Toan pt.de058.2012
Toan pt.de058.2012
 
Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012Toan pt.de057.2012
Toan pt.de057.2012
 
Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012Toan pt.de056.2012
Toan pt.de056.2012
 
Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012Toan pt.de055.2012
Toan pt.de055.2012
 
Toan pt.de054.2012
Toan pt.de054.2012Toan pt.de054.2012
Toan pt.de054.2012
 
Toan pt.de052.2012
Toan pt.de052.2012Toan pt.de052.2012
Toan pt.de052.2012
 
Toan pt.de051.2012
Toan pt.de051.2012Toan pt.de051.2012
Toan pt.de051.2012
 
Toan pt.de049.2012
Toan pt.de049.2012Toan pt.de049.2012
Toan pt.de049.2012
 
Toan pt.de048.2012
Toan pt.de048.2012Toan pt.de048.2012
Toan pt.de048.2012
 
Toan pt.de046.2012
Toan pt.de046.2012Toan pt.de046.2012
Toan pt.de046.2012
 
Toan pt.de045.2012
Toan pt.de045.2012Toan pt.de045.2012
Toan pt.de045.2012
 
Toan pt.de043.2012
Toan pt.de043.2012Toan pt.de043.2012
Toan pt.de043.2012
 

Toan pt.de073.2012

 • 1. Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 1 - SÔÛ GD & ÑT ÑOÀNG THAÙP ÑEÀ THI THÖÛ ÑAÏI HOÏC NAÊM 2012- LAÀN 2 THPT Chuyeân Nguyeãn Quang Dieâu Moân TOAÙN- khoái D Thôøi gian laøm baøi 180 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà I. PHAÀN CHUNG CHO TAÁT CAÛ THÍ SINH (7,0 ñieåm) Caâu I. (2,0 ñieåm) Cho haøm soá 2x 1 y x 2 − = ⋅ + 1. Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá ñaõ cho. 2. Cho hai ñieåm A( 5; 1), B(1; 3).− Tìm caùc ñieåm M treân ñoà thò (C) sao cho tam giaùc MAB vuoâng taïi M. Caâu II. (2,0 ñieåm) 1. Giaûi phöông trình 3 2cos x 2cosx sin2x 2(1 cosx)(1 sinx). cosx 1 − − = + + − 2. Giaûi baát phöông trình < − + + 2 2 2x (3 9 2x) x 21. Caâu III. (1,0 ñieåm) Tính tích phaân 5 2 3 2 4 dx I x x = + ∫ Caâu IV. (1,0 ñieåm) Cho töù dieän ABCD coù ba caïnh AB, BC, CD ñoâi moät vuoâng goùc vôùi nhau, AB BC CD a.= = = Goïi C vaø D′ ′laàn löôït laø hình chieáu cuûa ñieåm B treân AC vaø AD. Tính theå tích töù dieän ABC D .′ ′ Caâu V. (1,0 ñieåm) Cho hai soá thöïc x, y thoûa maõn 2 2 x y 2.+ = Tìm giaù trò lôùn nhaát vaø giaù trò nhoû nhaát cuûa bieåu thöùc 3 3 A 2(x y ) 3xy.= + − II. PHAÀN RIEÂNG (3,0 ñieåm) Thí sinh chæ ñöôïc laøm moät trong hai phaàn (phaàn A hoaëc phaàn B) A. Theo chöông trình Chuaån Caâu VIa. (2,0 ñieåm) 1. Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy. Tìm toïa ñoä caùc ñænh cuûa hình vuoâng ABCD bieát ñænh A naèm treân ñöôøng thaúng d: x y 1 0+ − = vaø ñöôøng troøn noäi tieáp hình vuoâng laø 2 2 (C): x y 8x 6y 21 0.+ − + + = 2. Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho ba ñieåm A(1; 0; 0), B(0; 1; 1), C(0; 0; 2) vaø ñöôøng thaúng x y 2 z 1 : 1 1 1 + − ∆ = = ⋅ − Tìm ñieåm M thuoäc ñöôøng thaúng ∆ sao cho goùc giöõa hai maët phaúng (MAB) vaø (CAB) baèng o 30 . Caâu VIIa. (1,0 ñieåm) Tìm soá phöùc z thoûa maõn z 2i z z i z 1  − = ⋅ − = − B. Theo chöông trình Naâng cao Caâu VIb. (2,0 ñieåm) 1. Trong maët phaúng toïa ñoä Oxy cho ñöôøng troøn 2 2 (C): x y 8x 9 0+ − − = vaø ñieåm M(1; 1)− . Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M vaø caét (C) taïi hai ñieåm A, B sao cho MA 3MB.= 2. Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho hai ñieåm A(1; 4; 2),B( 1; 2; 4)− vaø x 1 y 2 z : 1 1 2 − + ∆ = = ⋅ − Tìm ñieåm M thuoäc ∆ sao cho dieän tích tam giaùc MAB nhoû nhaát. Caâu VIIb. (1,0 ñieåm) Giaûi heä phöông trình 3 3 log log 9 10 x y 3 e e x y x y 3  − = −  ⋅ + =  Thi thử Đại học www.toanpt.net
 • 2. Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 2 - Caâu Ñaùp aùn Ñieåm 1. (1,0 ñieåm) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò haøm soá (1)… { }Taäp xaùc ñònh: 2 Söï bieán thieân: = − ⋅i ℝ i D 2 5 - Chieàu bieán thieân: y 0, x 2. (x 2) ′ = > ∀ ≠ − + - Haøm soá ñoàng bieán treân caùc khoaûng ( 2) vaø (2; ).∞ − + ∞− ;− ;− ;− ; 0,25 - Giôùi haïn vaø tieäm caän: x x lim y lim y 2 tieäm caän ngang: y 2 →+∞ →−∞ ⊕ = = ⇒ = ⋅ (x 2) x ( 2) lim y , lim y tieäm caän ñöùng: x 2. → → − +− − ⊕ = +∞ = −∞ ⇒ = − 0,25 - Baûng bieán thieân: x −∞ 2− +∞ y′ + + y +∞ 2 2 −∞ 0,25 • Ñoà thò töï veõ 0,25 2. (1,0 ñieåm) Tìm caùc ñieåm M treân ñoà thò (C) sao cho tam giaùc MAB vuoâng taïi M. o o o o 2x 1 Goïi M x ; (C), x 2. x 2  − ∈ ≠ −  +  Goïi I laø trung ñieåm cuûa AB, suy ra I( 2;2), ñoä daøi AB 40 2 10.− = = 0,25 Tam giaùc MAB vuoâng taïi M khi vaø chæ khi 1 IM AB 10. 2 = = 0,25 ( ) ( ) ( ) 2 2 2o o o 2 o o 2x 1 25 x 2 2 10 x 2 10 x 2 x 2  − ⇔ + + − = ⇔ + + =  +  + 2 o o(x 2) 5 x 2 5⇔ + = ⇔ = − ± 0,25 I (2,0ñieåm) ( ) ( )1 2Vaäy coù hai ñieåm caàn tìm laø M 2 5; 5 2 , M 2 5; 5 2 .− − + − + − + 0,25 1. (1,0 ñieåm) Giaûi phöông trình… Ñieàu kieän cosx 1 x k2 , k .≠ ⇔ ≠ π ∈ℤ (*) 0,25 Vôùi ñieàu kieän (*), phöông trình ñaõ cho töông ñöông 2 2 2 2cosx(sin x 1) 2cosx(sinx 1) 2(1 cos x)(1 sinx) cosx(sinx 1)sinx sin x(1 sinx) (sinx 1)sinx(cosx sinx) 0 − − − + = − − + ⇔ + = + ⇔ + − = 0,25 II (2,0 ñieåm) x k2 sinx 1 2 sinx 0 x k (k ). tanx 1 x k 4  π = − + π = −  ⇔ = ⇔ = π ∈  = π  = + π  ℤ 0,25
 • 3. Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 3 - a D′ A D C B C′ Keát hôïp vôùi (*), ta suy ra nghieäm cuûa PT ñaõ cho laø x k2 2 x k2 (k ). x k 4  π = − + π  = π + π ∈  π  = + π  ℤ 0,25 2. (1,0 ñieåm) Giaûi baát phöông trình… 9 2x 0 9 x vaø x 0 23 9 2x 0 Ñieàu kieän  + ≥ ⇔ ≥ − ≠ − + ≠ (*). 0,25 Bieán ñoåi baát phöông trình vaø ruùt goïn ta ñöôïc < + − + + 2 x 9 x 3 9 2x x 21 2 x (x 21)(9 x 3 9 2x)⇔ < + + − + (x 21) 9 2x 10x 63⇔ + + < + 0,25  < ⇔ + < ⇔ − < ⇔   ≠ + +2 2 2 7 x ( ) (9 2x) (10 ) x (2x 7) 0 2 x 0 x 21 x 63 0,25 Keát hôïp vôùi ñieàu kieän (*) baát phöông trình ñaõ cho coù taäp nghieäm laø   = −    9 7 T ; {0}. 2 2 0,25 Tính tích phaân Ta coù 5 5 2 3 2 3 2 2 2 4 4 dx xdx I x x x x = = ⋅ + + ∫ ∫ 0,25 22 2 2 4 4 4 xdx Ñaët t x t x dt x = + ⇒ = + ⇒ = ⋅ + Luùc ñoù 4 3 2 4 dt I t = − ∫ 0,25 4 4 4 4 33 3 3 1 2 1 1 4 2 4 2 2 4 (t ) (t 2) dt dt t 2 dt ln (t )(t 2) t t t 2  + − − −  = = − =  + − − + +   ∫ ∫ ∫ 0,25 III (1,0 ñieåm) 1 5 4 3 ln= ⋅ Vaäy 1 5 4 3 I ln .= 0,25 Tính theå tích töù dieän ABC’D’IV (1,0 ñieåm) Vì CD BC CD AB  ⊥  ⊥ neân CD (ABC)⊥ vaø do ñoù (ABC) (ACD)⊥ . Vì BC AC neân BC (ACD).′ ′⊥ ⊥ 0,25
 • 4. Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 4 - Theå tích töù dieän ABC D :′ ′ ABC D AC D 1 1 1 CD V BC .S BC .AC .AD sinCAD BC .AC .AD . 3 6 6 AD′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ 0,25 Vì tam giaùc ABC vuoâng caân taïi B neân a 2 AC CC BC 2 ′ ′ ′= = = ⋅ Ta coù 2 2 2 2 2 2 2 AD AB BD AB BC CD 3a= + = + + = neân AD a 3.= Vì BD′ laø ñöôøng cao cuûa tam giaùc vuoâng ABD neân 2 2 AB a AD .AD AB AD AD 3 ′ ′= ⇒ = = ⋅ 0,25 Vaäy 2 3 ABC D 1 a 2 a a a V 6 2 363 a 3 ′ ′   = ⋅ ⋅ ⋅ =      (ñvtt). 0,25 Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa P Ñaët 2 S x y; P xy (ñieàu kieän S 4P).= + = ≥ Töø giaû thieát ta coù 2 2 2 S 2 S S 2P 2 P S 2 2 4 − − = ⇒ = ≤ ⇒ ≤ 0,25 Töø ñoù, ta coù: 2 2 3 3 3 2 S 2 S 2 A 2 (x y) 3(x y)xy 3xy 2 S 3S 3 2 2 3 S S 6S 3 f(S) 2     − −   = + − + − = − −               = − − + + = 2 f (S) 3S 3S 6; f (S) 0 S 1 hoaëc S 2.′ ′= − − + = ⇔ = = − 0,25 Khi ñoù, ta coù { }S [ 2;2] 13 MaxA max f(S) max f( 2);f(1);f(2) f(1) 2∈ − = = − = =i taïi 1 3 1 3 x x 2 2; 1 3 1 3 y y 2 2  + − = =      − +  = =   0,25 V (1,0 ñieåm) { }S [ 2;2] MinA min f(S) min f( 2);f(1);f(2) f( 2) 7 ∈ − = = − = − = −i taïi x 1 . y 1  = −  = − 0,25 1. (1,0 ñieåm) Tìm toïa ñoä caùc ñænh cuûa hình vuoâng ABCD bieát ñænh AVIa (2,0 ñieåm) Ñöôøng troøn (C) coù taâm 3I(4; )− vaø baùn kính 2R .= Ta coù A d A(a; 1 a), a∈ ⇒ − ∈ℝ Theo giaû thieát I d∈ vaø hình vuoâng ngoaïi tieáp ñöôøng troøn neân 2 2IA R 2 .= = Hình minh hoïa 0,25 d R I D C BA
 • 5. Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 5 - 2 2 2 4 2 6 4 4 8 4 4 4 2 4 2 2 a a (a ) ( a) (a ) a a a  − = = ⇔ − + − = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ ⇔ ⋅  − = − =  Vôùi 2a = thì 1 5A(2; ) neân C(6; ).− − Vôùi 6a = thì 5 1A(6; ) neân C(2; ).− − 0,25 Maët khaùc, ñöôøng thaúng BD qua I vaø vuoâng goùc d coù phöông trình BD: x y 7 0, do ñoù B(b; b 7)− − = − Ta coù 2 2 2 6 2 2 4 8 4 4 4 2 2 b IB (b ) (b 4) (b ) b b  = = ⇔ − + − = ⇔ − = ⇔ − = ⇔ ⋅ = 0,25 Vôùi 2b = thì 5 1B(2; ) neân D(6; ).− − Vôùi 6b = thì 1 5B(6; ) neân D(2; ).− − 0,25 2. (1,0 ñieåm) Tìm toïa ñoä ñieåm M… Vì M M(t; t 2; t 1), t Ta coù AB ( 1; 1; 1), AC ( 1; 0; 2), AM (t 1; t 2; t 1) ∈∆ ⇒ − − + ∈ = − = − = − − − + ℝ 0,25 Suy ra moät VTCP cuûa maët phaúng (MAB) laø 1n [AB; AM] (2t 3; 2t; 3).= = + 0,25 Moät VTCP cuûa maët phaúng (CAB) laø 2n [AB; AC] (2; 1; 1).= = 0,25 Vì goùc goùc giöõa hai maët phaúng (MAB) vaø (CAB) baèng o 30 neân o 1 2 2 2 2 2(2t 3) 2t 33 cos30 cos(n ,n ) hay 2 (2t 3) (2t) 3 6 + + + = = + + + 2 2 2 (2t 3) (2t) 3 2 2t 3 t 0.⇔ + + + = + ⇔ = Ñieåm caàn tìm coù toïa ñoä 0 2 1M( ; ; ).− 0,25 Tìm soá phöùc Giaû söû z x yi (x; y )= + ∈ℝ , suy ra z 2i x (y 2)i, z i x (y 1)i, z 1 x 1 yi− = + − − = + − − = − + 0,5 Ta coù 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 z i z x (y 2) x y z i z x (y 1) (x 1) y  − = + − = +  ⇔  − = − + − = − +  0,25 VIIa (1,0 ñieåm) 4 0 1 1 4y x 2y 2x y  − = = ⇔ ⇔ ⋅  − = − =  Vaäy z 1 i.= + 0,25 1. (1,0 ñieåm) Vieát phöông trình ñöôøng thaúng ñi qua M… (C) coù taâm I(4; 0), baùn kính R 5.= Ta coù IM 10 5 R= < = ⇒ M naèm trong (C). 0,25 VIb (2,0 ñieåm) Giaû söû ñöôøng thaúng d ñi qua M, caét (C) taïi hai ñieåm A, B sao cho MA 3MB= . Keû AB IH AB HB HA 2 ⊥ ⇒ = = Maø AB BH MA 3MB MH 4 2 = ⇒ = = Do ñoù 2 2 2 2 2 2 2 2BH R IH IH IM MH IM IM 4 4 − = − = − = − 2 2 2 4IM R 40 25 IH 5 IH 5. 3 3 − − ⇔ = = = ⇒ = 0,25 AB d I H M
 • 6. Giaùo vieân ra ñeà .PH M TR NG THƯ - 6 - Ñöôøng thaúng d ñi qua M, phöông trình coù daïng a(x 1) b(y 1) 0 ax by b a 0− + + = ⇔ + + − = 2 2 (a b 0).+ ≠ 2 2 2 2 2 2 2 a 2b4a b a d(I,d) IH 5 (3a b) 5(a b ) 2a 3ab 2b 0 b aa b 2  = −+ − = ⇔ = ⇔ + = + ⇔ + − = ⇔ ⋅  =+  0,25 1Vôùi a 2b choïn b 1 thì a 2 ta coù d : 2x y 3 0.= − = − = − − =i 2 b Vôùi a choïn b 2 thì a 1 ta coù d : x 2y 1 0. 2 = = = + + =i 0,25 2. (1,0 ñieåm) Tìm ñieåm M thuoäc ∆ sao cho dieän tích tam giaùc MAB nhoû nhaát. Vì M M(1 t; 2 t; 2t),t .∈∆ ⇒ − − + ∈ℝ Ta coù AM ( t; t 6; 2t 2), AB ( 2; 2; 2)= − − − = − − 0,25 Dieän tích tam giaùc MAB laø 2 2 2 MAB 1 1 S AM, AB (6t 16) (4 2t) (4t 12) 2 2  = = − + − + −   0,25 2 1 19 24 42 56 t , t . 2 7 7 7   = − + ≥ ∀ ∈    ℝ 0,25 Vaäy giaù trò nhoû nhaát cuûa dieän tích tam giaùc MAB laø 42 7 , xaûy ra khi 19 t 7 = hay 12 5 38 M ; ; 7 7 7   − ⋅    0,25 Giaûi heä phöông trình Ñieàu kieän 0, 0x y> > (*) 0,25 Vôùi ñieàu kieän treân baát phöông trình ñaõ cho töông ñöông vôùi HPT ñã cho có th vi t l i dư i d ng 3 3 (1) log 1 4 6log 10 (2) x y e x e y x y  − = −  − + + = 0,25 Xét hàm s t f(t) e t,= − có ( ) 1 0, 0t f t e t′ = − > ∀ > nên hàm s ñ ng bi n khi 0t > . T (1) có f(x) f(y),= suy ra .x y= 0,25 VIIb (1,0 ñieåm) Thay vào (2) ta ñư c 3log 1 3x x= ⇔ = . T ñó suy ra 3y = K t h p ñi u ki n (*) ta ñư c HPT ñã cho có nghi m là (3; 3).(x;y) = 0,25