SlideShare a Scribd company logo
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
NGUYỄN HUỆ 
KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ BA 
NĂM HỌC 2014 – 2015 
ĐỀ THI MÔN: TOÁN 
Thời gian làm bài: 180 phút 
Câu 1(2 điểm)  Cho hàm số  4 2 
y x 2x 1= - -  có đồ thị là (C). 
1.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 
2.  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm  M(0; 1).- 
Câu 2(1 điểm) 
1.  Giải phương trình:  sinx( 3 sinx) cosx(1 cosx) 0- - + =  . 
2.  Tìm số phức z thỏa mãn: 
2 
(1 2i) z z 4i 20+ + = -  . 
Câu 3(1 điểm) 
1.  Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ 
hộp đó. Tính xác suất để trong số bi được chọn không có đủ cả ba màu? 
2.  Giải phương trình sau: x x x+ + - =8
4 82
1 1
log ( 3) log ( 1) 3log (4 )
2 4 
. 
Câu 4(1 điểm)  Tính : 
1 
2 
ln 
e 
I x xdx 
x
æ ö
= +ç ÷
è ø
ò  . 
Câu 5(1 điểm)  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):  2 6 0 x y z- + - = 
và điểm M(1, ­1, 2). 
a)Viết phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) 
b)Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên trục Ox và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm M. 
Câu 6(1 điểm)  Cho hình chóp S.ABCD có đáy  ABCD là hình vuông cạnh bằng a, đường 
cao SH với H thỏa mãn  HN 3HM= -
uuur uuuur 
trong đó M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Tính thể 
tích khối chóp S.ABCD và diện tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABCD biết góc giữa (SAB) và (ABCD) 
bằng 60 0 
. 
Câu 7(1 điểm)  Cho  đường tròn (C) có phương trình :  2 2 
x y 2x 4y 1 0+ - - + =  và P(2,1). 
Một đường thẳng d đi qua P cắt đường tròn tại A và B. Tiếp tuyến tại A và B của đường tròn cắt 
nhau tại M. Tìm tọa độ của M biết M thuộc đường tròn  2 2 
x y 6x 4y 11 0+ - - + =  . 
Câu 8(1 điểm)  Giải hệ phương trình: 
2 
x y 2y 1 x y 5 
y 2 xy y
ì + + - + - =ï
í
+ = +ïî 
. 
Câu 9(1 điểm)  với a, b, c là các số thực thỏa mãn  2 2 2 
a b c 3+ + =  . Tìm giá trị lớn nhất của 
biểu thức  4 4 4 
P a b c 3(ab bc ca)= + + + + +  . 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 
NGUYỄN HUỆ 
KỲ THI THỬ ĐẠI  HỌC LẦN THỨ BA 
NĂM HỌC 2014 – 2015 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN 
Câu  Ý  Nội dung  Điểm 
1 
(2điểm) 
1  4 2 
2 1y x x= - -  TXĐ: R 
3 
' 4 4y x x= -  . 
0 
' 0 
1
x
y
x
=é
= Û ê = ±ë 
0,25 
Giới hạn:  ; lim lim x x 
y y
®+¥ ®-¥
= +¥ = -¥ 
bảng biến thiên 
X  ­∞  ­1  0  1  +∞ 
y’  ­  0       +  0  ­  0        + 
Y 
Hàm số đồng biến trên (­1;0); (1; +∞). Hàm số nghịch biến trên  (­∞;­1);(0;1) 
Hàm số đạt cực đại tại  0 1x y= Þ = -  . 
Hàm số đạt cực tiểu tại 
1 1 
2 2 
1 2 
1 2
x y
x y
= - Þ = -ì
í
= Þ = -î 
0, 5 
Đồ thị 
đồ thị hàm số nhận Oy làm tâm đối xứng. 
0,25 
2  Phương trình tiếp tuyến của (C) tại tiếp điểm N(  4 2 
; 2 1a a a- -  ) là: 
3 4 2 
(4 4 )( ) 2 1y a a x a a a= - - + - -  0,25 
Tiếp tuyến đi qua M nên :  3 4 2 
1 (4 4 )(0 ) 2 1a a a a a- = - - + - -  0,25 
4 2 
3 2 0 
0 
2 
3
a a
a
a
Û - =
=é
êÛ
ê = ±
êë 
0,25 
Với  0a =  phương trình tiếp tuyến là :  1y = -  0,25 
+∞  +∞ ­1 
­2  ­2
Với 
2 
3
a =  phương trình tiếp tuyến là : 
4 2 5 
3 3 9
y x= - - 
Với 
2 
3
a = -  phương trình tiếp tuyến là : 
4 2 
1 
3 3
y x= - 
2 
(1điểm) 
1 
2 
Phương trình tương đương  2 2 
3 sin x cos x sin x cos x 3 sin x cos x 1- = + Û - =  0,25 
x k2 3 1 1 
sin x cos x sin(x ) sin (k Z) 3 
2 2 2 6 6 
x k2
pé
= + pp p êÛ - = Û - = Û Î
ê
= p + pë 
0,25 
Đặt  ,( , )z a bi a b R z a bi= + Î Þ = -  . Suy ra: 
2 
(1 2 ) ( ) 4 20 ( 2 4 ) (4 4 ) 4 20i a bi a bi i a b a b i i+ + + - = - Û - - + - = -  0,25 
10 4 
1 3
a b a
a b b
+ = =ì ì
Û Ûí í
- = =î î 
. Vậy  4 3z i= +  0,25 
3 
(1điểm) 
1  Số cách chọn ngẫu nhiên 4 bi từ số bi trong hộp là:  4 
18  3060 C = 
Số cách chọn 4 bi đủ 3 màu từ số bi trong hộp là:  2 1 1 1 2 1 1 1 2 
5 6 7 5 6 7 5 6 7+ + C C C C C C C C C  0,25 
Số cách chọn 4 viên bi để không có đủ 3 màu là:  4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
18 5 6 7 5 6 7 5 6 7 ( ) 1485- + + = C C C C C C C C C C 
Vậy xác suất để trong số bi được chọn không có đủ 3 màu là: 
4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 
18 5 6 7 5 6 7 5 6 7 
4 
18 
( )  33 
48,53% 
68 
C C C C C C C C C C 
C
- + +
= » 
0,25 
2  ĐK:  0; 1x x> ¹ 
Phương trình tương đương với: x x x+ + - =2 2 2log ( 3) log 1 log (4 )
x x xé ùÛ + - =ë û2 2log ( 3) 1 log (4 ) x x xÛ + - =( 3) 1 4  (1) 
0,25 
TH1: 0 1x< <  , suy ra: x
x x x x x
x loai)
é = - +
+ - = Û + - = Û ê
= - -ë
2 3 2 3
( 3)(1 ) 4 6 3 0
3 2 3( 
TH2:  1x >  , suy ra: x
x x x x x
x loai
é =
+ - = Û - - = Û ê = -ë
2 3
( 3)( 1) 4 2 3 0
1( ) 
0,25 
4 
(1điểm)  Ta có : 
1 1 1 
2 ln 
ln ln 2 
e e e 
x 
I x xdx x xdx dx 
x x
æ ö
= + = +ç ÷
è ø
ò ò ò  . 
0,25 
2 
2 2 2 2 
1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
ln ln ( ) ln (ln ) ( ln ) 
1 1 2 2 2 4 
e e e e 
e e  e 
I x xdx xd x x x x d x x x xdx
é ù +
= = = - = - =ê ú
ë û
ò ò ò ò  0,25 
2 
2 
1 1 
ln 
2 2 ln (ln ) (ln ) 1 
1 
e e 
e x 
I dx xd x x 
x
= = = =ò ò  0,25 
Suy ra:  2 
1 2 
1 
( 5) 
4 
I I I e= + = + 
0,25 
5 
(1điểm) 
Đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) có VTCP  u(1, 1,2)-
r 
0,25 
Đường thẳng d có phương trình 
x 1 y 1 z 2 
1 1 2
- + -
= =
- 
0,25
Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm M nên có tâm I thuộc d 
Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ 
x 1 y 1 z 2 
1 1 2 
y 0 
z 0
- + -ì
= =ï -
ï
=í
ï =
ï
î 
Suy ra  (S) có tâm O(0,0,0)  0,25 
Bán kính mặt cầu (S): R=OM 6= 
Mặt cầu (S) có phương trình:  2 2 2 
x y z 6+ + = 
0,25 
6 
(1điểm) 
Do  ( )
MN AB
AB SMH
SH AB
^ ü
Þ ^ý
^ þ
Þ góc giữa (SAB) và (ABCD) là góc giữa SM và 
MH. Vậy  60SMHÐ = °. 
0,25 
Do đó: 
3 
3 1 3 
.tan60 . 
4 3 12
SABCD ABCD
a a
SH MH V MH S= ° = Þ = =  0,25 
Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD, suy ra  ( )IO ABCD^  . 
Đặt IO x=  . Từ: 
2 2 2 2
= + =R OI OA SI  , suy ra: 
2 2 
2 2 3 3 
( ) 
2 4 16 6
+ = + + Û =
a a a a
x x x 
Do đó: 
2 
2 2  21 7 
6 3
mc
a a
R x OA S
p
= + = Þ = 
0,5 
7 
(1điểm) 
Đường tròn ( )C  có tâm I(1,2),R=2 
Gọi M(a,b). Do 
2 2 
1 ( ) 6 4 11 0(1)M C a b a bÎ Þ + - - + =  0,25 
Phương trình đường tròn đường kính IM: 
2 2 
( 1) ( 2) 2 0x y a x b y a b+ - + - + + + =  0,25 
Suy ra phương trình đường thẳng d: ( 1) ( 2) 1 2 0a x b y a b- + - + - - = 
Do  3 0(2)P d a bÎ Þ - - = 
0,25 
Từ (1) và (2) suy ra: 
4 
(4;1) 
1
a
M
b
=ì
Þí
=î 
0,25 
8 
(1điểm) 
Điều kiện 
1 
x y 
2
³ ³ 
Đặt  a 2y 1 0, b x y 0= - ³ = - ³ 
0,25 
Phương trình thứ nhất trở thành  2 2 
a b a b 4(3)+ + + = 
Phương trình thứ hai trở thành  2 2 2 2 
a b a b 3(4)+ + = 
0,25 
H O  M N 
D 
C  B 
A 
S 
I
Giải hệ (3), (4) đặt  ( , 0) 
.
S a b
S P
P a b
= +ì
³í
=î 
ta được : 
2 
2 2 
2 4 (5) 
2 3 (6)
S S P
P S P
ì + - =ï
í
+ - =ïî 
Trừ (5) cho (6) ta được  2 2 
1 1S P S P- = Þ = + 
Thay vào (6):  2 4 2 
2 1 2 3P P P P+ + + - =  3 2 
( 1)( 4 2) 0P P P PÛ - + + + = 
3 2 
1 
4 2 0
P
P P P
=é
Û ê
+ + + =ë 
Kết hợp điều kiên  0P ³  ta được P=1; S=2 
0,25 
Giải hệ P=1; S=2 ta thu được a = b =1 
Suy ra hệ có nghiệm duy nhất  (x 2;y 1)= =  0,25 
9 
(1điểm) 
Do ( ) ( ) 4 4 4 4 4 4 
3 3P a b c ab bc ca a b c a b b c c a= + + + + + £ + + + + + 
nên ta có thể coi  , , 0³a b c  .giả sử  1 3= Þ £ £ ax{a,b,c}a m a 
0,25 
Do đó ( ) 
2 2 2 
4 2 3 3 
2 3 2. 3 3 
2 2
a a
P a a a
æ ö æ ö- -
£ + + - +ç ÷ ç ÷
è ø è ø 
Hay ( ) 4 2 2 3 9 
9 3 2 3 
2 2
P a a a a£ + + + - 
0,25 
Xét hàm số ( ) ( ) 4 2 
3 6 2 2 3f a a a a a= - + + -  trên  0; 3é ù
ë û
( ) ( )
( )
( )
( )
( ) 
2 
3 2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
' 4 6 2 2 3 
2 3 
12 8 
4 6 
2 3 
2 
4 6 
2 3
a
f a a a a
a
a
a a
a
a a
a
= - + - -
-
-
= - +
-
æ ö
ç ÷= - -
ç ÷ç ÷-
è ø
( )
( ) 
2 
2 
3 
4 6 0  2 
2 ' 0 1 0 
2 3  2
aa
f a aa
a a
é
=êé - =
êê
ê= Û Û =ê - = êê - =êë
êë 
(do  0a ³  ) 
Ta có bảng biến thiên 
a 
1 
3 
2 
2  3 
f’  0  ­  0  +          0  ­ 
f
( ) 0; 3 
1 
8 
2 
ax
a
M f a
aé ù
ë û
=é
Þ = Û ê
=ë 
0,25
( ) 
1 
3  2 
12 
2  1 
2 
axP=12
a b c
a
P f a M
b c
= = =é
ê
ì =êÞ £ £ Þ Û ïêí
ê = =ï
êîë 
0,25 
6 
8  8

More Related Content

What's hot

Toan pt.de001.2011
Toan pt.de001.2011Toan pt.de001.2011
Toan pt.de001.2011BẢO Hí
 
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
Nam Hoài
 
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015Marco Reus Le
 
Toan pt.de109.2011
Toan pt.de109.2011Toan pt.de109.2011
Toan pt.de109.2011BẢO Hí
 
đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013
đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013
đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
Toan pt.de013.2010
Toan pt.de013.2010Toan pt.de013.2010
Toan pt.de013.2010
BẢO Hí
 
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toanDethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Chàng Trai Khó Tính
 
Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013
Hương Lan Hoàng
 
Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012BẢO Hí
 
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013trongphuckhtn
 
Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014
Hoàng Thái Việt
 
Toan pt.de005.2012
Toan pt.de005.2012Toan pt.de005.2012
Toan pt.de005.2012BẢO Hí
 
Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017
Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017
Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017
Sang Nguyễn
 

What's hot (16)

Toan pt.de001.2011
Toan pt.de001.2011Toan pt.de001.2011
Toan pt.de001.2011
 
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
 
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 1 l uong the vinh ha noi 2015
 
Toan pt.de109.2011
Toan pt.de109.2011Toan pt.de109.2011
Toan pt.de109.2011
 
đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013
đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013
đáp án đề thi đại học môn toán khối B năm 2013
 
Toan pt.de013.2010
Toan pt.de013.2010Toan pt.de013.2010
Toan pt.de013.2010
 
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toanDethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
Dethi hsg-l10-2013-ha tinh-toan
 
Da toan b
Da toan bDa toan b
Da toan b
 
Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013
Dap an-de-thi-mon-toan-khoi-b-nam-2013
 
Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012Toan pt.de014.2012
Toan pt.de014.2012
 
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
 
Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đáp án chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014
TỔNG HỢP ĐỀ THI TOÁN KHỐI A B D NĂM 2002 ĐẾN 2013 - LTĐH 2014
 
Toan pt.de005.2012
Toan pt.de005.2012Toan pt.de005.2012
Toan pt.de005.2012
 
De1
De1De1
De1
 
Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017
Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017
Dap an hsg toan tinh phu tho 20162017
 

Similar to [Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015

Khoi d.2012
Khoi d.2012Khoi d.2012
Khoi d.2012
BẢO Hí
 
De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015Lợi Phan Văn
 
Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011BẢO Hí
 
Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013dethinet
 
Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011BẢO Hí
 
Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012BẢO Hí
 
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013GiaSư NhaTrang
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Linh Nguyễn
 
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toánđáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Hương Lan Hoàng
 
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe anMathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Miễn Cưỡng
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi a - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi a - nam 2013Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi a - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi a - nam 2013
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012BẢO Hí
 
Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012BẢO Hí
 
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh PhúcĐề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
dethinet
 

Similar to [Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015 (20)

Khoi d.2012
Khoi d.2012Khoi d.2012
Khoi d.2012
 
De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015De hsg 9 thanh hoa 20142015
De hsg 9 thanh hoa 20142015
 
Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011Toan pt.de127.2011
Toan pt.de127.2011
 
Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013Dap an toan a 2013
Dap an toan a 2013
 
Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011Toan pt.de129.2011
Toan pt.de129.2011
 
Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012
 
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
[Www.giasunhatrang.net]dap an-toan dh-k_a_1a_2013
 
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
Dap an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-a-a1-2013
 
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toánđáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
đáp án đề thi đại học khối a, a1 năm 2013 môn toán
 
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
Dap an-mon-toan-khoi-a a1-dai-hoc-nam2013
 
Da toana a1ct_dh_k13
Da toana a1ct_dh_k13Da toana a1ct_dh_k13
Da toana a1ct_dh_k13
 
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe anMathvn.com  3. toan d lan 1 pdluu nghe an
Mathvn.com 3. toan d lan 1 pdluu nghe an
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi a - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi a - nam 2013Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh toan khoi a - nam 2013
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh toan khoi a - nam 2013
 
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
 
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
Toan a l3-chuyentranphu-hp-2014
 
Toan al3chuyentranphuhp2014
Toan al3chuyentranphuhp2014Toan al3chuyentranphuhp2014
Toan al3chuyentranphuhp2014
 
Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012Toan pt.de073.2012
Toan pt.de073.2012
 
Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012Toan pt.de047.2012
Toan pt.de047.2012
 
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh PhúcĐề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
Đề thi thử Đại học mốn Toán- Khối A- Năm 2013 trường Chuyên Vĩnh Phúc
 
Da toan a
Da toan aDa toan a
Da toan a
 

More from Dang_Khoi

Abdominal rigidity
Abdominal rigidityAbdominal rigidity
Abdominal rigidity
Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015
Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015
Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3
[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3
[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1
[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1
[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015
[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015
[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoa
[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoa[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoa
[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoaDang_Khoi
 
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015Dang_Khoi
 
[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015Dang_Khoi
 

More from Dang_Khoi (12)

Abdominal rigidity
Abdominal rigidityAbdominal rigidity
Abdominal rigidity
 
[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015
[Vnmath.com] thpt-chuyen- vo nguyen gipa qb 2015
 
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuye ha tinh lan 1 2015
 
[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015
[Vnmath.com] de thi thu 2 luong the vinh ha noi 2015
 
[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3
[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3
[Vnmath.com] chuyen-vp-2015-lan3
 
[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1
[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1
[Vnmath.com] chuyen-ha-long-2015-lan1
 
[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015
[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015
[Vnmath.com] de thi va dap an chuyen d ai hoc vinh 2015
 
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
[Vnmath.com] de thi thu thptqg lan 4 chuyen vinh phuc 2015
 
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
[Vnmath.com] de thi thpt qg 2015 quynh luu 3
 
[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoa
[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoa[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoa
[Vnmath.com] de ks 12 lan 1 nam 2015 thanh hoa
 
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015
[Vnmath.com] chuyen dh vinh lan 2 2015
 
[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015
[Vnmath.com] de thi thu chuyen hung yen 2015
 

Recently uploaded

Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.pptNgon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
linhlevietdav
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
williamminerva131
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
LinhTrn115148
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
LinhChu679649
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Nguyntrnhnganh
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
HngNguyn2390
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
Nguyntrnhnganh
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Man_Ebook
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Recently uploaded (20)

Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.pptNgon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
Ngon ngu hoc doi chieu Nguyen van Huy.ppt
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 

[Vnmath.com] thpt-chuyen-nguyen-hue-hn-2015

 • 1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN  NGUYỄN HUỆ  KỲ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ BA  NĂM HỌC 2014 – 2015  ĐỀ THI MÔN: TOÁN  Thời gian làm bài: 180 phút  Câu 1(2 điểm)  Cho hàm số  4 2  y x 2x 1= - -  có đồ thị là (C).  1.  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.  2.  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (C) biết tiếp tuyến đi qua điểm  M(0; 1).-  Câu 2(1 điểm)  1.  Giải phương trình:  sinx( 3 sinx) cosx(1 cosx) 0- - + =  .  2.  Tìm số phức z thỏa mãn:  2  (1 2i) z z 4i 20+ + = -  .  Câu 3(1 điểm)  1.  Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi từ  hộp đó. Tính xác suất để trong số bi được chọn không có đủ cả ba màu?  2.  Giải phương trình sau: x x x+ + - =8 4 82 1 1 log ( 3) log ( 1) 3log (4 ) 2 4  .  Câu 4(1 điểm)  Tính :  1  2  ln  e  I x xdx  x æ ö = +ç ÷ è ø ò  .  Câu 5(1 điểm)  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P):  2 6 0 x y z- + - =  và điểm M(1, ­1, 2).  a)Viết phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P)  b)Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên trục Ox và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm M.  Câu 6(1 điểm)  Cho hình chóp S.ABCD có đáy  ABCD là hình vuông cạnh bằng a, đường  cao SH với H thỏa mãn  HN 3HM= - uuur uuuur  trong đó M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Tính thể  tích khối chóp S.ABCD và diện tích mặt cầu ngoại tiếp S.ABCD biết góc giữa (SAB) và (ABCD)  bằng 60 0  .  Câu 7(1 điểm)  Cho  đường tròn (C) có phương trình :  2 2  x y 2x 4y 1 0+ - - + =  và P(2,1).  Một đường thẳng d đi qua P cắt đường tròn tại A và B. Tiếp tuyến tại A và B của đường tròn cắt  nhau tại M. Tìm tọa độ của M biết M thuộc đường tròn  2 2  x y 6x 4y 11 0+ - - + =  .  Câu 8(1 điểm)  Giải hệ phương trình:  2  x y 2y 1 x y 5  y 2 xy y ì + + - + - =ï í + = +ïî  .  Câu 9(1 điểm)  với a, b, c là các số thực thỏa mãn  2 2 2  a b c 3+ + =  . Tìm giá trị lớn nhất của  biểu thức  4 4 4  P a b c 3(ab bc ca)= + + + + +  . 
 • 2. TRƯỜNG THPT CHUYÊN  NGUYỄN HUỆ  KỲ THI THỬ ĐẠI  HỌC LẦN THỨ BA  NĂM HỌC 2014 – 2015  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN  Câu  Ý  Nội dung  Điểm  1  (2điểm)  1  4 2  2 1y x x= - -  TXĐ: R  3  ' 4 4y x x= -  .  0  ' 0  1 x y x =é = Û ê = ±ë  0,25  Giới hạn:  ; lim lim x x  y y ®+¥ ®-¥ = +¥ = -¥  bảng biến thiên  X  ­∞  ­1  0  1  +∞  y’  ­  0       +  0  ­  0        +  Y  Hàm số đồng biến trên (­1;0); (1; +∞). Hàm số nghịch biến trên  (­∞;­1);(0;1)  Hàm số đạt cực đại tại  0 1x y= Þ = -  .  Hàm số đạt cực tiểu tại  1 1  2 2  1 2  1 2 x y x y = - Þ = -ì í = Þ = -î  0, 5  Đồ thị  đồ thị hàm số nhận Oy làm tâm đối xứng.  0,25  2  Phương trình tiếp tuyến của (C) tại tiếp điểm N(  4 2  ; 2 1a a a- -  ) là:  3 4 2  (4 4 )( ) 2 1y a a x a a a= - - + - -  0,25  Tiếp tuyến đi qua M nên :  3 4 2  1 (4 4 )(0 ) 2 1a a a a a- = - - + - -  0,25  4 2  3 2 0  0  2  3 a a a a Û - = =é êÛ ê = ± êë  0,25  Với  0a =  phương trình tiếp tuyến là :  1y = -  0,25  +∞  +∞ ­1  ­2  ­2
 • 3. Với  2  3 a =  phương trình tiếp tuyến là :  4 2 5  3 3 9 y x= - -  Với  2  3 a = -  phương trình tiếp tuyến là :  4 2  1  3 3 y x= -  2  (1điểm)  1  2  Phương trình tương đương  2 2  3 sin x cos x sin x cos x 3 sin x cos x 1- = + Û - =  0,25  x k2 3 1 1  sin x cos x sin(x ) sin (k Z) 3  2 2 2 6 6  x k2 pé = + pp p êÛ - = Û - = Û Î ê = p + pë  0,25  Đặt  ,( , )z a bi a b R z a bi= + Î Þ = -  . Suy ra:  2  (1 2 ) ( ) 4 20 ( 2 4 ) (4 4 ) 4 20i a bi a bi i a b a b i i+ + + - = - Û - - + - = -  0,25  10 4  1 3 a b a a b b + = =ì ì Û Ûí í - = =î î  . Vậy  4 3z i= +  0,25  3  (1điểm)  1  Số cách chọn ngẫu nhiên 4 bi từ số bi trong hộp là:  4  18  3060 C =  Số cách chọn 4 bi đủ 3 màu từ số bi trong hộp là:  2 1 1 1 2 1 1 1 2  5 6 7 5 6 7 5 6 7+ + C C C C C C C C C  0,25  Số cách chọn 4 viên bi để không có đủ 3 màu là:  4 2 1 1 1 2 1 1 1 2  18 5 6 7 5 6 7 5 6 7 ( ) 1485- + + = C C C C C C C C C C  Vậy xác suất để trong số bi được chọn không có đủ 3 màu là:  4 2 1 1 1 2 1 1 1 2  18 5 6 7 5 6 7 5 6 7  4  18  ( )  33  48,53%  68  C C C C C C C C C C  C - + + = »  0,25  2  ĐK:  0; 1x x> ¹  Phương trình tương đương với: x x x+ + - =2 2 2log ( 3) log 1 log (4 ) x x xé ùÛ + - =ë û2 2log ( 3) 1 log (4 ) x x xÛ + - =( 3) 1 4  (1)  0,25  TH1: 0 1x< <  , suy ra: x x x x x x x loai) é = - + + - = Û + - = Û ê = - -ë 2 3 2 3 ( 3)(1 ) 4 6 3 0 3 2 3(  TH2:  1x >  , suy ra: x x x x x x x loai é = + - = Û - - = Û ê = -ë 2 3 ( 3)( 1) 4 2 3 0 1( )  0,25  4  (1điểm)  Ta có :  1 1 1  2 ln  ln ln 2  e e e  x  I x xdx x xdx dx  x x æ ö = + = +ç ÷ è ø ò ò ò  .  0,25  2  2 2 2 2  1  1 1 1 1  1 1 1 1  ln ln ( ) ln (ln ) ( ln )  1 1 2 2 2 4  e e e e  e e  e  I x xdx xd x x x x d x x x xdx é ù + = = = - = - =ê ú ë û ò ò ò ò  0,25  2  2  1 1  ln  2 2 ln (ln ) (ln ) 1  1  e e  e x  I dx xd x x  x = = = =ò ò  0,25  Suy ra:  2  1 2  1  ( 5)  4  I I I e= + = +  0,25  5  (1điểm)  Đường thẳng d đi qua M và vuông góc với mặt phẳng (P) có VTCP  u(1, 1,2)- r  0,25  Đường thẳng d có phương trình  x 1 y 1 z 2  1 1 2 - + - = = -  0,25
 • 4. Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm M nên có tâm I thuộc d  Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ  x 1 y 1 z 2  1 1 2  y 0  z 0 - + -ì = =ï - ï =í ï = ï î  Suy ra  (S) có tâm O(0,0,0)  0,25  Bán kính mặt cầu (S): R=OM 6=  Mặt cầu (S) có phương trình:  2 2 2  x y z 6+ + =  0,25  6  (1điểm)  Do  ( ) MN AB AB SMH SH AB ^ ü Þ ^ý ^ þ Þ góc giữa (SAB) và (ABCD) là góc giữa SM và  MH. Vậy  60SMHÐ = °.  0,25  Do đó:  3  3 1 3  .tan60 .  4 3 12 SABCD ABCD a a SH MH V MH S= ° = Þ = =  0,25  Gọi I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD, suy ra  ( )IO ABCD^  .  Đặt IO x=  . Từ:  2 2 2 2 = + =R OI OA SI  , suy ra:  2 2  2 2 3 3  ( )  2 4 16 6 + = + + Û = a a a a x x x  Do đó:  2  2 2  21 7  6 3 mc a a R x OA S p = + = Þ =  0,5  7  (1điểm)  Đường tròn ( )C  có tâm I(1,2),R=2  Gọi M(a,b). Do  2 2  1 ( ) 6 4 11 0(1)M C a b a bÎ Þ + - - + =  0,25  Phương trình đường tròn đường kính IM:  2 2  ( 1) ( 2) 2 0x y a x b y a b+ - + - + + + =  0,25  Suy ra phương trình đường thẳng d: ( 1) ( 2) 1 2 0a x b y a b- + - + - - =  Do  3 0(2)P d a bÎ Þ - - =  0,25  Từ (1) và (2) suy ra:  4  (4;1)  1 a M b =ì Þí =î  0,25  8  (1điểm)  Điều kiện  1  x y  2 ³ ³  Đặt  a 2y 1 0, b x y 0= - ³ = - ³  0,25  Phương trình thứ nhất trở thành  2 2  a b a b 4(3)+ + + =  Phương trình thứ hai trở thành  2 2 2 2  a b a b 3(4)+ + =  0,25  H O  M N  D  C  B  A  S  I
 • 5. Giải hệ (3), (4) đặt  ( , 0)  . S a b S P P a b = +ì ³í =î  ta được :  2  2 2  2 4 (5)  2 3 (6) S S P P S P ì + - =ï í + - =ïî  Trừ (5) cho (6) ta được  2 2  1 1S P S P- = Þ = +  Thay vào (6):  2 4 2  2 1 2 3P P P P+ + + - =  3 2  ( 1)( 4 2) 0P P P PÛ - + + + =  3 2  1  4 2 0 P P P P =é Û ê + + + =ë  Kết hợp điều kiên  0P ³  ta được P=1; S=2  0,25  Giải hệ P=1; S=2 ta thu được a = b =1  Suy ra hệ có nghiệm duy nhất  (x 2;y 1)= =  0,25  9  (1điểm)  Do ( ) ( ) 4 4 4 4 4 4  3 3P a b c ab bc ca a b c a b b c c a= + + + + + £ + + + + +  nên ta có thể coi  , , 0³a b c  .giả sử  1 3= Þ £ £ ax{a,b,c}a m a  0,25  Do đó ( )  2 2 2  4 2 3 3  2 3 2. 3 3  2 2 a a P a a a æ ö æ ö- - £ + + - +ç ÷ ç ÷ è ø è ø  Hay ( ) 4 2 2 3 9  9 3 2 3  2 2 P a a a a£ + + + -  0,25  Xét hàm số ( ) ( ) 4 2  3 6 2 2 3f a a a a a= - + + -  trên  0; 3é ù ë û ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )  2  3 2  2  2  3  2  2  2  4  ' 4 6 2 2 3  2 3  12 8  4 6  2 3  2  4 6  2 3 a f a a a a a a a a a a a a = - + - - - - = - + - æ ö ç ÷= - - ç ÷ç ÷- è ø ( ) ( )  2  2  3  4 6 0  2  2 ' 0 1 0  2 3  2 aa f a aa a a é =êé - = êê ê= Û Û =ê - = êê - =êë êë  (do  0a ³  )  Ta có bảng biến thiên  a  1  3  2  2  3  f’  0  ­  0  +          0  ­  f ( ) 0; 3  1  8  2  ax a M f a aé ù ë û =é Þ = Û ê =ë  0,25 ( )  1  3  2  12  2  1  2  axP=12 a b c a P f a M b c = = =é ê ì =êÞ £ £ Þ Û ïêí ê = =ï êîë  0,25  6  8  8