SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
การเขียนรายงานการวิจัย โดยวิทยา พัฒนเมธาดา
ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ตัวรายงาน ( The Body of The Report ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
เอกสารอ้างอิงประกอบ ( Reference Section ) บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้ศึกษา
บทที่  1  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],บทนำ
ระยะที่ 1.  บอกมูลเหตุของเรื่อง  ทำไมจึงเลือกทำเรื่องนี้ 2. การเขียนความเป็นมาของปัญหาจะเริ่มต้นเขียนแบบกว้างๆ  ก่อนแล้วค่อยๆแคบเข้า จนถึงตอนสุดท้ายจะเป็นปัญหาที่จะ ศึกษา 3. การเขียนรายงานที่ดีต้องวิเคราะห์ให้ผู้อ่านทราบว่าตำแหน่ง ของปัญหาอยู่ที่ใด สายใดของปัญหาใหญ่และสอดแทรกงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะทำการศึกษา ความเป็นมาของปัญหา
1.  ต้องชัดเจน  ตัวแปร ลักษณะที่ศึกษาและประชากร 2.  รูปแบบการเขียน  แบบบอกเล่า หรือแบบคำถาม หรือ แบบสมมติฐาน ขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อ .. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
1.  การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 2.  การนำผลการศึกษาไปใช้  ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทำให้ทราบ .. ทำให้ได้แนวทาง , ทำให้ได้ความรู้ , ทำให้เพิ่มพูนทางวิชาการฯ ประโยชน์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
1.  ประชากร ( Population ) 2. ตัวแปร ( Variable ) - ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้นเหตุ - ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่เป็นผล 3.  เนื้อหา ( Content )  ขอบเขตของการศึกษา
1.  เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของคำที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจตรงกับผู้ศึกษา 2. การเขียนอธิบายจะเขียนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้นๆ ( ไม่เขียนตามความหมายของพจนานุกรมหรือตามตำรา ) 3.  เขียนในรูปแบบของนิยามเชิงปฏิบัติการ เช่น คืออะไร โครงสร้างอย่างไร สังเกตอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร ( โดยเอาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมาเขียน )  คำนิยามศัพท์เฉพาะ
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  - ความหมายของตัวแปร - โครงสร้างของตัวแปร - วิธีการวัดผล / ประเมินผลตัวแปร  - การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปร - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปร บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวการเขียน เขียนเกี่ยวกับผลงานวิจัย / การศึกษาที่ผู้อื่นได้ทำในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับที่เราทำการศึกษาโดยเขียนในรูปแบบสรุป ให้มีการเชื่อมโยง เขียนเป็นภาษาของผู้ศึกษาเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานในการทำวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ - รูปแบบงานที่ศึกษา - ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง - วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา - วิธีการสร้างเครื่องมือ - การรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 3  วิธีดำเนินการศึกษา
ระยะที่ เป็นส่วนที่สรุปให้ผู้อ่านทราบว่าการศึกษาในครั้งนี้มีลักษณะอย่างไร ถ้าเขียนในรูปของแผนผังได้จะดี รูปแบบงานที่ศึกษา
ระยะที่ ประชากร - เป็นใคร ที่ไหน ปีใด จำนวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไร กลุ่มตัวอย่าง - มีกี่ประเภท จำนวนเท่าไร ได้มาโดยวิธีใด ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],วิธีการสร้างครื่องมือ
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],การรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],การรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ บอกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ว่า วิธีใด อย่างไร การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],บทที่ 5 บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ระยะที่ 4 ภาคเรียนที่  1 /2555 ผลของการดำเนินงาน 1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3. มีเครื่องมือวัด / ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน
ระยะที่ 5 ภาคเรียนที่  2 /2555 ผลของการดำเนินงาน  1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น  2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่  3. ครูเป็นครูมืออาชีพ 4. โรงเรียนมีการจัดการความรู้  5. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง  6. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน
บทบาทของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ,[object Object]
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ,[object Object]
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ,[object Object]
ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 3 4 เป้าหมาย นักเรียนทุกคนมีทักษะความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น ในแต่ละช่วงวัย ตชว . - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น - ระดับความสำเร็จของการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ - ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ได้สำเร็จตามจุดเน้น - ระดับความสำเร็จของเขตพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โครงการ / กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน - โครงการปรับปรุงการบริหารงบประมาณ - โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ สร้างระบบเครือข่าย โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],กระทรวงศึกษาธิการ
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],สพฐ .
สพป / สพม ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
สถานศึกษา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ระยะที่ 1 เริ่มต้น ค้นวิเคราะห์ 6 ตัวชี้วัด ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ 6 ตัวชี้วัด ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู้ 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 4  นำสู่วิถีคุณภาพ 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 5 มี วัฒนธรรม  การเรียน รู้ใหม่ 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จ
ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่  2 /2553 ผลของการดำเนินงาน  1.  มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้ 2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ 4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น 5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สัดส่วน เวลาเรียน 70:30 6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียนภาคเรียนที่  2/2553 ตัวชี้วัดที่ 1 มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วน พร้อมใช้
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ตัวชี้วัดที่ 2 มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน  ปฏิบัติได้
[object Object],[object Object],ตัวชี้วัดที่ 3 มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก  ห้องเรียนเพียงพอ
[object Object],ตัวชี้วัดที่ 4 มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น
ตารางเรียน ป . 1-3 วัน / เวลา 08.30-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00 -13.00 13.00-14.00 14.00-15.00   จ     โฮมรูม แนะแนว ข่าวและ เหตุการณ์         ไทย คณิต     สังคม วิทย์ สุขะ           พัก บูรณาการไทยคณิตวิทย์สังคมจุดเน้นการอ่าน - เขียนการคิดและการสื่อสาร ชุมนุม / ชมรม ( ทักษะชีวิต ) อ   พ บูรณาการลุกเสือยุวผู้บำเพ็ญฯกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และจุดเน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ พฤ   ต่างประเทศ บูรณาการสุขะ / พละ / ศิลปะ / ดนตรี / ทักษะชีวิต   ศ   ประวัติฯ บูรณาการ กอท / ต่างประเทศ / จุดเน้นทักษะการคิด / แก้ปัญหา / การสื่อสาร พัฒนาการลักษณะนิสัยกีฬาดนตรีศิลปะและสุนทรียภาพและจุดเน้นทักษะชีวิต
ตารางเรียน ป . 4-6 วัน / เวลา 08.30-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00 -13.00 13.00-14.00 14.00-15.00   จ       โฮมรูม แนะแนว ข่าวและ เหตุการณ์         ไทย คณิต   ไทย คณิต   วิทย์           พัก บูรณาการวิทย์ / คณิต ( วิทย์เป็นแกน ) ทักษะคิดและการสื่อสาร ชุมนุม / ชมรม ( ทักษะชีวิต ) อ สังคม บูรณาการศิลปะดนตรี / นาฎศิลป์และ จุดเน้นทักษะชีวิต พ ต่างประเทศ กิจกรรมบูรณาการลส . ยุว / ผู้บำเพ็ญฯกิจกรรมเพื่อสังคมฯและจุดเน้นทักษะการคิด / แก้ปัญหาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ พฤ ต่างประเทศ บูรณาการสุขะ / พละ /   ประวัติฯ       การงานอาชีพ และเทคโนโลยี บูรณาการ สค / ภท ( สค . เป็นแกน ) จุดเน้นการอ่าน - เขียน / ทักษะการคิดทักษะชีวิต / การสื่อสาร การพัฒนาการลักษณะนิสัยกีฬาดนตรีศิลปะและสุนทรียภาพ ( จุดเน้นรร .)   ศ
ตารางเรียน ม . ต้น วัน / เวลา 08.30-09.00 09.00-12.00 12.00 -13.00 13.00-13.50 13.50 -14.40 14.40-15.30     จ      โฮมรูม แนะแนว ข่าวและ เหตุการณ์         เรียนรู้เนื้อหาตามกลุ่มสาระต่างๆ         พัก     ไทย / กระบวนการ   แนะแนว ทักษะชีวิต อ คณ / กระบวนการ ศิลปะ พละ พ วิทย์ / กระบวนการ ลส . บำเพ็ญประโยชน์   พฤ สค / กระบวนการ กิจกรรมที่รร . จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   ศ   กอท กิจกรรมที่รร . จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
[object Object],[object Object],ตัวชี้วัดที่ 5 มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนสัดส่วนเวลาเรียนโดยประมาณ 70:30
[object Object],ตัวชี้วัดที่ 6 มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  ครอบคลุมตามจุดเน้น
แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 1. ทำความเข้าใจให้กระจ่าง 2. ตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 3. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 4.  กำหนดภาระงานการพัฒนาตามจุดเน้น 5.  ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 6. ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา 7.  สรุปและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
แนวปฏิบัติของสถานศึกษา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. ตรวจสอบ ทบทวน วิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
3.  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ,[object Object],[object Object],[object Object]
4. กำหนดภาระงานการพัฒนาตามจุดเน้น ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
5. พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
6. ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา ,[object Object],[object Object]
7. สรุปและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ,[object Object],[object Object],[object Object]
แนวปฏิบัติระดับห้องเรียน
1. ตรวจสอบ ทบทวนรายวิชาที่รับผิดชอบ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ,[object Object],[object Object]
3. กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดเน้น ,[object Object],[object Object],[object Object]
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
5.  นำเสนอผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
สวัสดี

More Related Content

What's hot

Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2
Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2
Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2พัน พัน
 
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพวิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพKamolthip Boonpo
 
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้krupornpana55
 
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557Anusara Sensai
 
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558Anusara Sensai
 
วิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียนguestabb00
 
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์Anusara Sensai
 
ตัวอย่างโครงร่างวิจัย
ตัวอย่างโครงร่างวิจัยตัวอย่างโครงร่างวิจัย
ตัวอย่างโครงร่างวิจัยguest41395d
 
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนsmellangel
 
G.14 (1.หนังสือ)
G.14 (1.หนังสือ)G.14 (1.หนังสือ)
G.14 (1.หนังสือ)Asmataa
 
วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2
วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2
วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2Aroonswat
 
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์supanyasaengpet
 
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนKritsadin Khemtong
 
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learning
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learningการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learning
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learningศิษย์ หอมหวล
 
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องPochchara Tiamwong
 

What's hot (20)

Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2
Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2
Is1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กลุ่ม2
 
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพวิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ
วิจัยสำรวจทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาการงานอาชีพ
 
I30201 2-แผนการสอน
I30201 2-แผนการสอนI30201 2-แผนการสอน
I30201 2-แผนการสอน
 
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้
 
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557
 
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
วิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์ผู้เรียน
วิเคราะห์ผู้เรียน
 
Standard7
Standard7Standard7
Standard7
 
วิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบ
วิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบวิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบ
วิจัยในชั้นเรียน ครู เจี๊ยบ
 
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์
 
ตัวอย่างโครงร่างวิจัย
ตัวอย่างโครงร่างวิจัยตัวอย่างโครงร่างวิจัย
ตัวอย่างโครงร่างวิจัย
 
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน
 
G.14 (1.หนังสือ)
G.14 (1.หนังสือ)G.14 (1.หนังสือ)
G.14 (1.หนังสือ)
 
วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2
วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2
วิจัยในชั้นเรียน ครูคิว2
 
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
 
วิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียน
วิจัยในชั้นเรียน
 
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learning
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learningการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learning
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้:Smle learning
 
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
 
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
15ตย.ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง
 

Similar to แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย

หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdocหลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdockrupornpana55
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slidesharepaewwaew
 
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัยการวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัยsudaphud
 
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01witthawat silad
 
ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการkrupornpana55
 
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนsalinkarn sampim
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02witthawat silad
 
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรJiraprapa Suwannajak
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐานkruthai40
 
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4dechathon
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01krukrajeab
 
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2krupornpana55
 
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไรวิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไรrujirapyo1
 

Similar to แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย (20)

หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdocหลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
หลักสูตร Is คำอธิบายรายวิชา ม.ปลายdoc
 
01 ตอนที่ 1 word
01 ตอนที่ 1 word01 ตอนที่ 1 word
01 ตอนที่ 1 word
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
 
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัยการวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
การวิจัยแบบง่ายสู่ครูนักวิจัย
 
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
 
ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
ไฟล์ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณาการ
 
2222
22222222
2222
 
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 02
 
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอิงมาตรฐาน
 
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ย่อยที่ 4
 
Surapol3
Surapol3Surapol3
Surapol3
 
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
แผนจัดการเรียนรู้ที่ 01
 
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
แผ่นพับนำเสนอนวัตกรรม หน้า 2
 
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไรวิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร
 
เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์
เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์
เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์
 
เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์
เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์
เนื้อหาความรู้เรื่องโครงงานวิทย์
 
1
11
1
 

แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย

 • 2.
 • 3.
 • 4. เอกสารอ้างอิงประกอบ ( Reference Section ) บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้ศึกษา
 • 5.
 • 6. ระยะที่ 1. บอกมูลเหตุของเรื่อง ทำไมจึงเลือกทำเรื่องนี้ 2. การเขียนความเป็นมาของปัญหาจะเริ่มต้นเขียนแบบกว้างๆ ก่อนแล้วค่อยๆแคบเข้า จนถึงตอนสุดท้ายจะเป็นปัญหาที่จะ ศึกษา 3. การเขียนรายงานที่ดีต้องวิเคราะห์ให้ผู้อ่านทราบว่าตำแหน่ง ของปัญหาอยู่ที่ใด สายใดของปัญหาใหญ่และสอดแทรกงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะทำการศึกษา ความเป็นมาของปัญหา
 • 7. 1. ต้องชัดเจน ตัวแปร ลักษณะที่ศึกษาและประชากร 2. รูปแบบการเขียน แบบบอกเล่า หรือแบบคำถาม หรือ แบบสมมติฐาน ขึ้นต้นด้วยคำว่า เพื่อ .. วัตถุประสงค์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
 • 8. 1. การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 2. การนำผลการศึกษาไปใช้ ขึ้นต้นด้วยคำว่า ทำให้ทราบ .. ทำให้ได้แนวทาง , ทำให้ได้ความรู้ , ทำให้เพิ่มพูนทางวิชาการฯ ประโยชน์ของการศึกษา ( วิจัย , รายงาน )
 • 9. 1. ประชากร ( Population ) 2. ตัวแปร ( Variable ) - ตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรต้นเหตุ - ตัวแปรตาม หรือตัวแปรที่เป็นผล 3. เนื้อหา ( Content ) ขอบเขตของการศึกษา
 • 10. 1. เป็นข้อความที่อธิบายความหมายของคำที่ใช้ในการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจตรงกับผู้ศึกษา 2. การเขียนอธิบายจะเขียนตามความเป็นจริงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนั้นๆ ( ไม่เขียนตามความหมายของพจนานุกรมหรือตามตำรา ) 3. เขียนในรูปแบบของนิยามเชิงปฏิบัติการ เช่น คืออะไร โครงสร้างอย่างไร สังเกตอย่างไร ตรวจสอบอย่างไร ( โดยเอาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามมาเขียน ) คำนิยามศัพท์เฉพาะ
 • 11. 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - ความหมายของตัวแปร - โครงสร้างของตัวแปร - วิธีการวัดผล / ประเมินผลตัวแปร - การเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปร - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตัวแปร บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • 12. แนวการเขียน เขียนเกี่ยวกับผลงานวิจัย / การศึกษาที่ผู้อื่นได้ทำในแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับที่เราทำการศึกษาโดยเขียนในรูปแบบสรุป ให้มีการเชื่อมโยง เขียนเป็นภาษาของผู้ศึกษาเอง ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตั้งสมมติฐานในการทำวิจัย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • 13.
 • 14. ระยะที่ - รูปแบบงานที่ศึกษา - ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง - วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง - เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา - วิธีการสร้างเครื่องมือ - การรวบรวมข้อมูล - การวิเคราะห์ข้อมูล - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
 • 16. ระยะที่ ประชากร - เป็นใคร ที่ไหน ปีใด จำนวนเท่าใด มีคุณสมบัติอย่างไร กลุ่มตัวอย่าง - มีกี่ประเภท จำนวนเท่าไร ได้มาโดยวิธีใด ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 24.
 • 25. ระยะที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 /2555 ผลของการดำเนินงาน 1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3. มีเครื่องมือวัด / ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพ 4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน
 • 26. ระยะที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 /2555 ผลของการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น 2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ 3. ครูเป็นครูมืออาชีพ 4. โรงเรียนมีการจัดการความรู้ 5. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง 6. สาธารณชนยอมรับ และมีความพึงพอใจ ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32. ยุทธศาสตร์ที่ 1 2 3 4 เป้าหมาย นักเรียนทุกคนมีทักษะความสามารถและคุณลักษณะตามจุดเน้น ในแต่ละช่วงวัย ตชว . - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น - ระดับความสำเร็จของการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ - ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ได้สำเร็จตามจุดเน้น - ระดับความสำเร็จของเขตพื้นที่ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โครงการ / กิจกรรม โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน - โครงการปรับปรุงการบริหารงบประมาณ - โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการ สร้างระบบเครือข่าย โครงการพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ระยะที่ 1 เริ่มต้น ค้นวิเคราะห์ 6 ตัวชี้วัด ระยะที่ 2 บ่มเพาะประสบการณ์ 6 ตัวชี้วัด ระยะที่ 3 สานต่อองค์ความรู้ 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 4 นำสู่วิถีคุณภาพ 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 5 มี วัฒนธรรม การเรียน รู้ใหม่ 6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จ
 • 38. ระยะที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2553 ผลของการดำเนินงาน 1. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้ 2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพียงพอ 4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น 5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สัดส่วน เวลาเรียน 70:30 6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43. ตารางเรียน ป . 1-3 วัน / เวลา 08.30-09.00 09.00-11.00 11.00-12.00 12.00 -13.00 13.00-14.00 14.00-15.00   จ     โฮมรูม แนะแนว ข่าวและ เหตุการณ์         ไทย คณิต     สังคม วิทย์ สุขะ           พัก บูรณาการไทยคณิตวิทย์สังคมจุดเน้นการอ่าน - เขียนการคิดและการสื่อสาร ชุมนุม / ชมรม ( ทักษะชีวิต ) อ   พ บูรณาการลุกเสือยุวผู้บำเพ็ญฯกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และจุดเน้นทักษะการคิดแก้ปัญหาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ พฤ   ต่างประเทศ บูรณาการสุขะ / พละ / ศิลปะ / ดนตรี / ทักษะชีวิต   ศ   ประวัติฯ บูรณาการ กอท / ต่างประเทศ / จุดเน้นทักษะการคิด / แก้ปัญหา / การสื่อสาร พัฒนาการลักษณะนิสัยกีฬาดนตรีศิลปะและสุนทรียภาพและจุดเน้นทักษะชีวิต
 • 44. ตารางเรียน ป . 4-6 วัน / เวลา 08.30-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00 -13.00 13.00-14.00 14.00-15.00   จ       โฮมรูม แนะแนว ข่าวและ เหตุการณ์         ไทย คณิต   ไทย คณิต   วิทย์           พัก บูรณาการวิทย์ / คณิต ( วิทย์เป็นแกน ) ทักษะคิดและการสื่อสาร ชุมนุม / ชมรม ( ทักษะชีวิต ) อ สังคม บูรณาการศิลปะดนตรี / นาฎศิลป์และ จุดเน้นทักษะชีวิต พ ต่างประเทศ กิจกรรมบูรณาการลส . ยุว / ผู้บำเพ็ญฯกิจกรรมเพื่อสังคมฯและจุดเน้นทักษะการคิด / แก้ปัญหาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ พฤ ต่างประเทศ บูรณาการสุขะ / พละ /   ประวัติฯ       การงานอาชีพ และเทคโนโลยี บูรณาการ สค / ภท ( สค . เป็นแกน ) จุดเน้นการอ่าน - เขียน / ทักษะการคิดทักษะชีวิต / การสื่อสาร การพัฒนาการลักษณะนิสัยกีฬาดนตรีศิลปะและสุนทรียภาพ ( จุดเน้นรร .)   ศ
 • 45. ตารางเรียน ม . ต้น วัน / เวลา 08.30-09.00 09.00-12.00 12.00 -13.00 13.00-13.50 13.50 -14.40 14.40-15.30     จ      โฮมรูม แนะแนว ข่าวและ เหตุการณ์         เรียนรู้เนื้อหาตามกลุ่มสาระต่างๆ         พัก     ไทย / กระบวนการ   แนะแนว ทักษะชีวิต อ คณ / กระบวนการ ศิลปะ พละ พ วิทย์ / กระบวนการ ลส . บำเพ็ญประโยชน์   พฤ สค / กระบวนการ กิจกรรมที่รร . จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น   ศ   กอท กิจกรรมที่รร . จัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น
 • 46.
 • 47.
 • 48. แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 1. ทำความเข้าใจให้กระจ่าง 2. ตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์จุดเด่น จุดพัฒนา 3. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 4. กำหนดภาระงานการพัฒนาตามจุดเน้น 5. ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 6. ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา 7. สรุปและรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.