SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của
tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ
ràng./.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
NGUYỄN LAN HƯƠNG
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ii
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA Trang
LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................i
MỤC LỤC ............................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT ...............................................vi
DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................vii
DANH MỤC SƠ ĐỒ .......................................................................................... viii
LỜI MỞ ĐẦU .........................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRONG DOANH NGHIỆP....................................................................................7
1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP...................................................................................................7
1.1.1.Tài chính doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ..........7
1.1.2.Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp...............................9
1.2.CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG
DOANH NGHIỆP.................................................................................................10
1.2.1.Hệ thống báo cáo tài chính...........................................................................10
1.2.2.Các tài liệu liên quan khác ...........................................................................11
1.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.....12
1.3.1.Phương pháp so sánh....................................................................................12
1.3.2.Phương pháp loại trừ....................................................................................13
1.3.3.Phương pháp liên hệ cân đối........................................................................14
1.3.4.Các phương pháp phân tích khác .................................................................14
1.4.NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .......17
1.4.1.Phân tích cấu trúc tài chính ..........................................................................18
1.4.1.1.Phân tích cơ cấu tài sản............................................................................20
1.4.1.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn......................................................................20
1.4.2.Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh.......................21
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iii
1.4.2.1. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn..............21
1.4.2.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ....22
1.4.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán ...................................25
1.4.3.1.Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp ........................................25
1.4.3.2.Phân tích khả năng thanh toán .................................................................28
1.4.4.Phân tích hiệu quả kinh doanh .....................................................................32
1.4.4.1.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản...........................................................32
1.4.4.2.Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn.....................................................34
1.4.4.3.Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí...........................................................36
1.5.TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .........38
1.5.1.Công tác chuẩn bị.........................................................................................38
1.5.2.Tiến hành phân tích......................................................................................39
1.5.3.Kết thúc phân tích ........................................................................................41
Kết luận chương 1 ……………………………………………………………....38
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN ...................................................43
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
THỊNH AN............................................................................................................43
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH xây dựng và thương
mại Thịnh An ........................................................................................................43
2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh......................................................................43
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tài chính ...........................45
2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán............................................................................48
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán............................................................48
2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty.....................................................50
2.1.4.3. Các chính sách kế toán ............................................................................51
2.2.PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI THỊNH AN...................................................................................52
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
iv
2.2.1. Cơ sở dữ liệu phân tích ...............................................................................54
2.2.2. Phương pháp phân tích................................................................................55
2.2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH xây dựng và
thương mại Thịnh An............................................................................................55
2.2.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính.....................................................................55
2.2.3.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh ..................61
2.2.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán ..............................64
2.2.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh.................................................................70
2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN.............................................................85
2.3.1. Ưu điểm.......................................................................................................85
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân .............................................................................87
Kết luận chương 2 ……………………………………………………..…..……81
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI
CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN....92
3.1. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY .............................................................................................................92
3.1.1. Xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp..........Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Tăng cường kiểm soát chi phí.....................Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Mở rộng thị trường kinh doanh, tiêu thụ...................................................100
3.1.4. Các giải pháp khác ....................................................................................101
3.2. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.............................................101
3.2.1. Về phía Nhà nước và cơ quan chức năng .................................................102
3.2.2. Về phía công ty .........................................................................................103
Kết luận chương 3 …………………………………………………………..…..98
KẾT LUẬN.........................................................................................................107
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
v
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vi
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT
Viết tắt Tiếng Anh Tiếng việt
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
BCTC Báo cáo tài chính
DN Doanh nghiệp
BC Báo cáo
CĐKT Cân đối kế toán
KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh
LCTT Lưu chuyển tiền tệ
ĐKKD Đăng ký kinh doanh
TSCĐ Tài sản cố định
VCSH Vốn chủ sở hữu
CSH Chủ sở hữu
ROA Retum on Asset Sức sinh lợi của tài sản
ROE Retum on Equity Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu
ROI Retum on Invest Sức sinh lợi của vốn đầu tư
ROS Retum on Sales Sức sinh lợi của doanh thu thuần
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Bảng phân tích cơ cấu tài sản ...............................................................56
Bảng 2.2 : Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn .......................................................57
Bảng 2.3: Bảng phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh ......63
Báng 2.4: Bảng phân tích tình hình các khoản phải thu, nợ phải trả ....................65
Bảng 2.5: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Công ty
TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An.............................................................67
Bảng 2.6: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động
của công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thịnh An.......................................70
Bảng 2.7: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An...........................................72
Bảng 2.8: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn
hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An..............................75
Bảng 2.9: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài
hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An..............................77
Bảng 2.10: Bảng phân tích một sổ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An...........................................80
Bảng 2.11: Bảng phân tích sức sinh lời của vốn chủ sở hữu theo mô hình Dupont......81
Bảng 2.12: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở
hữu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An .............................84
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Mô hình phân tích tài chính Dupont....................................................16
Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
Thịnh An................................................................................................................46
Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty...................................................50
Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán áp dụng tại công ty.................................................51
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp các nhà quản lý nắm rõ tình
hình tài chính, xu hướng hoạt động… của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết
định kinh doanh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cải thiện tình
hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có nhiều đối tượng khác cũng quan
tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các mục đích khác nhau. Qua
việc phân tích báo cáo tài chính, các đối tượng này sẽ thấy được tình hình tài
chính của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh, từ đó có thể rút ra được
những quyết định đúng đắn liên quan đến doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao
khả năng tài chính cuả doanh nghiệp. Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho
doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, đề ra các giải pháp nhằm
lành mạnh hóa tình hình tài chính, khẳng định, tạo niềm tin cho những người sử
dụng thông tin nhằm thu hút đầu tư, cũng như khẳng định thương hiệu trên thị
trường và đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của doanh nghiệp.
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An là một trong những đơn vị
mạnh về lĩnh vực xây dựng với quy mô hoạt động rộng lớn. Báo cáo tài chính của
công ty Thịnh An cũng trở thành mối quan tâm của rất nhiều đối tượng. Phân tích
báo cáo tài chính của công ty Thịnh An giúp các nhà quản trị công ty có được
quyết định kinh doanh phù hợp, nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty là
điều cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài:
“Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh
An” để làm đề tài nghiện cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.
2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp:
Đề tài nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp là một
đề tài không mới, đã rất quen thuộc và có rất nhiều các công trình nghiên cứu như:
Luận văn thạc sỹ: “Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sông
Đà 9” (2010) của tác giả Thái Thị Bé.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2
Luận văn thạc sỹ “ Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn
xây dựng Đông Dương” (2011) của tác giả Trương Thị Như Ý.
Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Sữa
Việt Nam Vinamilk” (2012) của tác giả Lê Thu Hòa.
Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Thành
Vinh” (2013) của tác giả Tường Thị Mai Hương.
Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần thực
phẩm Bích Chi” (2013) của tác giả Nguyễn Thành Tuấn.
Qua việc tìm hiểu và tham khảo một số luận văn nói trên, em nhận thấy các
luận văn này có cùng lĩnh vực nghiên cứu là phân tích báo cáo tài chính tại
doanh nghiệp. Các luận văn trên đều đã nghiên cứu về tài liệu phân tích, phương
pháp phân tích và đi vào nghiên cứu nội dung phân tích báo cáo tài chính, các
nội dung phân tích có sự khác nhau do nhu cầu sử dụng thông tin của các nhà
phân tích cũng như các đối tượng quan tâm khác. Trên cơ sở đó, các tác giả đi
nghiên cứu báo cáo tài chính tại một doanh nghiệp cụ thể.
Qua nghiên cứu thực trạng phân tích, các luận văn nêu trên có những phát
hiện, kết luận về những tồn tại mà doanh nghiệp đang gặp phải để từ đó đề xuất
ra những giải pháp hoàn thiện và nâng cao năng lực tài chính tại doanh nghiệp
đó, cũng như đề ra những gợi ý về điều kiện đề ra những giải pháp để các nhà
quản lý doanh nghiệp có thêm những cái nhìn mới trong những quyết định kinh
doanh của họ. Các luận văn trên đều đã đạt được mục tiêu mà đề tài nghiên cứu
đề ra. Tuy nhiên, những nghiên cứu, phát hiện hay những giải pháp đề xuất chỉ
mang tính cục bộ, chi tiết cho từng đối tượng cụ thể là một doanh nghiệp mà
luận văn nghiên cứu. Một số các giải pháp vĩ mô đề xuất hướng tới sự lãnh đạo
và quyết định của Chính phủ cũng chỉ mang tính thời kỳ, giai đoạn.
Với đề tài nghiên cứu là “ Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty
TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An”, em cũng chỉ đang nghiên cứu
thực trạng phân tích tại một doanh nghiệp cụ thể là công ty TNHH xây dựng và
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3
thương mại Thịnh An, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích áp
dụng cho thực trạng của công ty trong giai đoạn kinh doanh và thực trạng thị
trường kinh tế hiện nay. Mặc dù vậy, qua tìm hiểu và nghiên cứu em được biết
chưa có công trình nào viết về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh
An đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2015. Chính vì vậy,
em đã quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu này với mong muốn thể hiện
những kiến thức về cơ sở lý luận của phân tích tài chính thông qua việc nghiên
cứu về báo cáo tài chính tại công ty cũng như hy vọng đóng góp một số giải
pháp giúp công ty nâng cao năng lực tài chính.
3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu:
3.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở tính toán, phân tích các chỉ tiêu và trình bày một cách toàn diện
về tình hình tài sản, nợ công, nguồn vốn, tình hình và kết quả sản xuất kinh
doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An thông qua hệ
thống báo cáo tài chính. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá chung về
tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế
còn tồn tại của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. Từ đó, đề tài
đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty làm cơ sở
trợ giúp cho nhà quản trị trong doanh nghiệp.
3.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
- Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây
dựng và thương mại Thịnh An, nhằm tìm ra những điểm mạnh cũng như các hạn
chế còn tồn tại của công ty.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Công ty
trong thời gian tới.
4. Câu hỏi nghiên cứu:
Với mục tiêu nghiên cứu như trên, luận văn tập trung trả lời cho các câu
hỏi nghiên cứu sau:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
4
- Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp? Các
phương pháp phân tích? Các nội dung phân tích? Các nhân tố ảnh hưởng? Tổ
chức phân tích như thế nào?
- Tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An từ
năm 2013 đến năm 2015 như thế nào thông qua việc phân tích báo cáo tài chính?
- Để nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương
mại Thịnh An cần những giải pháp gì?
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
5.1. Đối tượng nghiên cứu:
Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại
Thịnh An chủ yếu thông qua 2 báo cáo tài chính trong hệ thống báo cáo tài
chính của công ty, là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảng cân
đối kế toán. Ngoài ra còn dựa vào các chính sách tài chính của Công ty TNHH
xây dựng và thương mại Thịnh An.
5.2. Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng
và thương mại Thịnh An.
- Về thời gian: Luận văn phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH
xây dựng và thương mại Thịnh An từ năm 2013 đến năm 2015.
6. Phương pháp nghiên cứu đề tài:
- Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin thứ cấp là các Báo
cáo tài chính của công ty và lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp trên
sách báo và internet, tạp chí và phương hướng hoạt động của Công ty TNHH
xây dựng và thương mại Thịnh An.
- Phương pháp xử lý thông tin: Từ những thông tin đã thu thập được thì
phương pháp này giúp chọn lọc thông tin chính xác. Phân loại thông tin cho phù
hợp với từng hoàn cảnh, xử lý thông tin qua phần mềm excel là chủ yếu.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
5
- Phương pháp phân tích thông tin: Thông tin đã qua xử lý sẽ được dùng
làm phân tích nhằm đánh giá thông tin và sau đó đưa ra kết luận. Thông thường
dùng các phương pháp sau để phân tích thông tin:
+ Phương pháp thống kê mô tả: Nhằm mô tả thông tin một cách chính xác
dựa vào các số liệu được thu thập và thông qua xử lý.
+ Phương pháp phân tích chỉ số: Phương pháp truyền thống được áp dụng
phổ biến trong phân tích tài chính là phương pháp tỷ số. Đây là phương pháp
trong đó các chỉ số được sử dụng để phân tích, đánh giá. Đó là các tỷ số đơn
được thiết lập bởi chỉ tiêu này so với chỉ tiêu khác.
+ Phương pháp so sánh: là phương pháp được sử dụng phổ biến trong
phân tích tài chính doanh nghiệp. Để áp dụng được phương pháp so sánh thì
phải đảm bảo điều kiện là các chỉ tiêu được sử dụng đồng nhất.Trong thực tế
thường điều kiện có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế cần được quan
tâm cả về không gian lẫn thời gian.
- Phương pháp chi tiết chỉ tiêu tài chính
Phương pháp này dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phân tích đều có thể chi tiết
theo nhiều thứ khác nhau. Từ đó ta phân tích những mặt, những bộ phận sau đó
tổng hợp để đưa ra bản chất của đối tượng nghiên cứu. Ta có thể chi tiết các chỉ
tiêu phân tích theo ba hướng như: Chi tiết theo nội dung của các chỉ tiêu, chi tiết
theo thời gian, chi tiết theo địa chỉ.
7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
7.1. Ý nghĩa khoa học:
Qua đề tài nghiên cứu này, em đã thu thập, tổng hợp và trình bày chi tiết về
cơ sở lý luận cho việc phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nói
chung. Từ đó luận văn nghiên cứu đưa đến cho người đọc thấy được cái nhìn
toàn diện và khái quát về việc tổ chức, thực hiện và phân tích báo cáo tài chính
giúp đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
7.2. Ý nghĩa thực tiễn:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
6
Với đề tài nghiên cứu là phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây
dựng và thương mại Thịnh An, giá trị ứng dụng của luận văn được áp dụng cụ
thể vào thực tiễn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
Việc nghiên cứu và mô tả phân tích dữ liệu, thông tin tài chính kế toán của
công ty trở thành cơ sở đánh giá tình hình tài chính của công ty trong 3 năm từ
năm 2013 đến năm 2015.
Qua đó, luận văn nêu ra các vấn đề bất cập còn tồn tại trong tình hình tài
chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
Từ việc đánh giá trên, em đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao tình hình
tài chính và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và
thương mại Thịnh An.
8. Kết cấu của đề tài:
Ngoài những phần mở đầu, kết luận chung, những danh mục, tài liệu và
phụ lục đi kèm, luận văn gồm 3 chương sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và
thương mại Thịnh An.
Chương 3: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây
dựng và thương mại Thịnh An.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
1.1.1.Tài chính doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 Tài chính doanh nghiệp
Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã
hội dưới hình thức giá trị, phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân
phối các quỹ tiền tệ của chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ
thể ở mỗi điều kiện nhất định.
Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính
doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh
trong quá trình tạo lập, phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo
lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản
xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó.
Như vậy, tuy tồn tại nhiều khái niệm về tài chính hay tài chính doanh
nghiệp song chúng ta vẫn có thể nhận thấy khi nhắc đến tài chính là nhắc đến
các hình thức, các mối quan hệ thể hiện giá trị vật chất của cải trong xã hội. Đặc
điểm của tài chính doanh nghiệp gồm:
- Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn
trong mỗi doanh nghiệp.
- Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi
nhuận.
 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Theo chuẩn mực kế toán quốc tế số I (IASB) thì “ Báo cáo tài chính cung
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
8
cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính, cũng như lưu
chuyển tiền tệ của doanh nghiệp và đó là các thông tin có ích cho việc ra các quyết
định kinh tế”
Theo Viện kế toán công chứng Mỹ (AICPA) thì “Báo cáo tài chính được
lập nhằm mục đích phục vụ cho việc xem xét định kỳ hoặc báo cáo về quá trình
của nhà quản lý, tình hình đầu tư trong kinh doanh và những kết quả của những
sự kiện được ghi nhận, những nguyên tắc kế toán và những đánh giá được áp
dụng chủ yếu đến việc ghi nhận các sự kiện”.
Trong hệ thống kế toán Việt Nam, báo cáo tài chính là những báo cáo
tổng hợp, phản ánh một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn,
tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một
thời kỳ nhất định. Như vậy, báo cáo tài chính không phải chỉ cung cấp những
thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: các nhà đầu
tư, các cơ quan kế hoạch và đầu tư… mà còn cung cấp thông tin quản trị doanh
nghiệp, giúp họ đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra
đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh
đã qua. Thông qua việc phân tích Báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho nguời sử
dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những
rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp.
Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin
hữu ích không chỉ cho quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp những thông tin
kinh tế - tài chính chủ yếu cho các đối tượng sử dụng thông tin ngoài doanh
nghiêp. Phân tích Báo cáo tài chính cũng không phải chỉ phản ánh tình hình tài
chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, mà còn cung cấp những
thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt
được trong một kỳ nhất định.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
9
1.1.2.Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
Phân tích BCTC là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu
về tài chính hiện hành với quá khứ. Thông qua việc phân tích BCTC, người sử
dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những
rủi ro trong tương lai.
Phân tích BCTC giúp những người ra quyết định đánh giá thực trạng tài
chính và tiềm năng của DN; từ đó, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Bởi
vậy, việc phân tích BCTC có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều phía.
Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ
hướng chủ yếu vào khả năng trả nợ của DN. Vì vậy, họ đặc biệt chú ý tới số lượng
tiền và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền nhanh; từ đó, so sánh với số nợ
ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của DN. Ngoài ra, các chủ ngân
hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm đến số lượng vốn của chủ sở
hữu; bởi vì, số vốn chủ sở hữu này là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp DN
gặp rủi ro. Không mấy ai sẵn sàng cho vay nếu các thông tin cho thấy người vay
không đảm bảo chắc chắn rằng khoản vay đó có thể và sẽ được thanh toán khi đến
hạn. Người cho vay cũng quan tâm đến khả năng sinh lợi của DN vì đó là cơ sở của
việc hoàn trả vốn và lãi vay dài hạn.
Đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ, họ phải quyết
định xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng, thanh toán chậm
hay không. Cũng như các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, nhóm
người này cũng cần phải biết được khả năng thanh toán hiện tại và thời gian sắp
tới của khách hàng.
Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như sự
rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn… Vì vậy, họ
cần những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh
doanh và các tiềm năng tăng trưởng của DN. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng rất
quan tâm tới việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
10
Những điều đó nhằm bảo đảm sự an toàn và tính hiệu quả cho các nhà đầu tư.
Đối với các chủ DN và các nhà quản trị DN, mối quan tâm hàng đầu của họ
là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, các nhà quản trị DN còn
quan tâm đến nhiều mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất
lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ với chi phí thấp,
đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một DN chỉ có thể thực
hiện được các mục tiêu này nếu đáp ứng được hai thử thách sống còn và là hai
mục tiêu cơ bản: Kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ. Một DN bị lỗ liên
tục, rút cuộc sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu
DN không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt
động và đóng cửa.
Như vậy, hơn ai hết, các nhà quản trị DN và các chủ DN cần có đủ thông
tin và hiểu rõ DN nhằm đánh giá tình hình tài chính đã qua, thực hiện cân bằng
cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, sinh lợi, rủi ro và dự đoán tình hình tài
chính nhằm đề ra quyết định đúng.
Bên cạnh các chủ DN (chủ sở hữu), các nhà quản lý, các nhà đầu tư, chủ
các ngân hàng,… còn có nhiều nhóm người khác quan tâm tới thông tin tài
chính của DN. Đó là các cơ quan tài chính, thuế, thống kê, chủ quản, các nhà
phân tích tài chính, những người lao động… Những nhóm người này có nhu cầu
thông tin về cơ bản giống như các chủ ngân hàng, các nhà đầu tư, các chủ DN…
bởi vì nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm, đến khách hàng hiện tại và
tương lai của họ.
1.2.CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG
DOANH NGHIỆP
1.2.1.Hệ thống báo cáo tài chính
BCTC là những báo cáo tổng hợp được lập dựa vào phương pháp kế toán
tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại
những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Các BCTC phản ánh một cách có hệ
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
11
thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động
kinh doanh của DN trong những thời kỳ nhất định, đồng thời chúng được giải
trình giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực
trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để đề ra các quyết
định cho phù hợp.
Nhìn chung, hệ thống BCTC của DN thường được trình bày 4 báo cáo chủ
yếu sau:
Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01-DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mẫu số B02-DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03-DN
Bản thuyết minh BCTC, mẫu số B09-DN
Ngoài ra, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì hệ thống BCTC gồm BCTC
năm và BCTC giữa niên độ. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình
bày trên BCTC, DN chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của BCTC theo
nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.
1.2.2.Các tài liệu liên quan khác
Ngoài hệ thống báo cáo tài chính để phục vụ cho việc phân tích báo cáo
tài chính có thể sử dụng một số các tài liệu khác như: Báo cáo quản trị, các
thông tin bên ngoài doanh nghiệp.
Báo cáo kế toán quản trị cũng được coi là tài liệu không thể thiếu trong
phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị đi sâu vào
từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị
thay đổi theo quyết định của người quản lý doanh nghiệp và được soạn thảo
một cách thường xuyên theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo
kế toán quản trị của một doanh nghiệp thường bao gồm: báo cáo giá thành sản
phẩm hoàn thành; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng bộ phận,
mặt hàng; báo cáo khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành; báo cáo khối
lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ; báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
12
suất lao động; báo cáo một số chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh
nghiệp; báo cáo sử dụng vật tư; báo cáo danh sách nợ..., thông tin mà các báo
cáo kế toán quản trị đem lại là cơ sở quan trọng để cho các nhà quản lý ra các
quyết định kinh doanh ở các khâu như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm
tra, đánh giá... Hơn nữa, chúng còn giúp các nhà quàn lý trong quá trình xử lý,
phân tích thông tin, lựa chọn phương án và ra quyết định kinh doanh phù hợp
và có hiệu quả.
Thông tin bên ngoài doanh nghiệp bao gồm các thông tin chung về môi
trường kinh tế và thông tin về ngành kinh doanh.
- Các thông tin chung: là những thông tin liên quan đến trạng thái nền kinh
tế, sự biến động của nền kinh tế, cơ hội kinh doanh, chính sách thuế, chính sách
lãi suất và các chính sách khác của Nhà nước tại một thời điểm cũng như thực
trạng về thể chế pháp luật, chính trị, xã hội... có tác động mạnh mẽ đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khi có môi trường thuận lợi, các
doanh nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, khi các
hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn thì quy mô sản xuất, kinh doanh của
các doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp lại.
- Các thông tin về ngành kinh doanh: Khi tiến hành hoạt động phân tích
tình hình tài chính của doanh nghiệp cần phải đặt sự phát triển của doanh nghiệp
trong mối liên hệ với các hoạt động chung của toàn ngành, toàn lĩnh vực. Thông
tin nghiên cứu theo ngành một mặt cho thấy rõ những đặc điểm ngành sản xuất
kinh doanh liên quan tới tính chất của sản phẩm, hàng hoá, tình trạng công nghệ,
cơ cấu sản xuất, nhịp độ phát triển... Mặt khác, những thông tin này cũng giúp
chỉ ra độ lớn của thị trường, độ nhạy cảm của ngành trước những biến động và
triển vọng phát triển trong tương lai.
1.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.3.1.Phương pháp so sánh
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
13
So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để đánh giá
kết quả, xác định vị trí và xu hướng biến động của chỉ tiêu phân tích. Trong
phân tích BCTC, phương pháp so sánh thường được sử dụng bằng cách so sánh
ngang (còn gọi là phân tích ngang) và so sánh dọc (còn gọi là phân tích dọc).
So sánh ngang BCTC là việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về
số tuyệt đối và số tương đối trên từng chỉ tiêu của từng BCTC; còn so sánh dọc
là việc so sánh tỷ trọng của các chỉ tiêu trong tổng số hoặc sử dụng các tỷ suất,
các hệ số thể hiện mối tương quan giữa các chỉ tiêu trong từng BCTC và giữa
các báo cáo để rút ra kết luận. Về nguyên tắc phải đảm bảo các điều kiện có thể
so sánh được các chỉ tiêu tài chính (như thống nhất về không gian, thời gian, nội
dung, tính chất và đơn vị tính toán,…). Gốc so sánh được chọn là gốc về mặt
thời gian hoặc không gian. Kỳ phân tích được lựa chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế
hoạch. Để đáp ứng mục tiêu so sánh, người ta sử dụng các kỹ thuật sau:So sánh
tuyệt đối, so sánh tương đối, so sánh bình quân, so sánh theo chiều dọc, so sánh
theo chiều ngang.
1.3.2.Phương pháp loại trừ
Để xác định xu hướng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu
phản ánh đối tượng phân tích, các nhà phân tích sử dụng nhiều phương pháp
khác nhau: trong đó, phương pháp loại trừ được sử dụng phổ biến.
Theo phương pháp này, để nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó,
nhà phân tích phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại. Đặc trưng nổi bật
của phương pháp loại trừ là luôn đặt đối tượng phân tích vào các trường hợp giả
định khác nhau để xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ
tiêu nghiên cứu. Trong thực tế, phương pháp loại trừ được sử dụng trong phân
tích dưới hai dạng và gọi là phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số
chênh lệch.
 Phương pháp thay thế liên hoàn: Thay thế liên hoàn là phương pháp xác
định ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu bằng
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
14
cách thay thế lần lượt (mỗi lần thay thế một nhân tố) các nhân tố từ giá trị kỳ gốc
sang kỳ phân tích để xác định trị số của chỉ tiêu nghiên cứu khi trị số của nhân tố
thay đổi. Sau đó, so sánh trị số của chỉ tiêu nghiên cứu vừa tính được với trị số
của chỉ tiêu nghiên cứu trước khi thay thế nhân tố. Mức chênh lệch về trị số của
chỉ tiêu nghiên cứu sau và trước khi thay thế nhân tố chính là ảnh hưởng của nhân
tố thay thế đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu.
 Phương pháp số chênh lệch: Điều kiện và trình tự vận dụng phương pháp
số chênh lệch cũng như tương tự như phương pháp thay thế liên hoàn, chỉ khác
nhau ở chỗ: để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào thì trực tiếp dùng số
chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ gốc của nhân tố đó để xác định.
1.3.3.Phương pháp liên hệ cân đối
Phương pháp phân tích sử dụng để nghiên cứu, đánh giá đối tượng nghiên
cứu dựa trên mối liên hệ kinh tế, tài chính của các hiện tượng, quá trình và kết
quả hoạt động tài chính của DN với các bên liên quan.
1.3.4.Các phương pháp phân tích khác
Ngoài các phương pháp phổ biến trên đây, các nhà phân tích còn kết hợp sử
dụng một số phương pháp phân tích khác như: Phương pháp Dupont, phương
pháp liên hệ trực tuyến, phương pháp liên hệ phi trực tuyến, phương pháp xác
định giá trị theo thời gian của tiền, phương pháp hồi quy, phương pháp chỉ số,
phương pháp đồ thị, phương pháp toán kinh tế... Các phương pháp nói trên được
sử dụng cho những mục đích phân tích nhất định và trong những trường hợp
nhất định.
Phương pháp Dupont là phương pháp phân tích dựa trên mối quan hệ tương
hỗ giữa các chỉ tiêu tài chính. Mô hình Dupont được sử dụng để phân tích và
đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mô hình này cho phép đánh giá
sự tác động tương hỗ giữa các đại lượng tài chính, biến một chỉ tiêu tổng hợp
thành một hàm số của các biến số nhằm xác định các yếu tố tác động đến chỉ
tiêu phân tích. Ví dụ: tách hệ số khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
15
hay hệ số khả năng sinh lời của tài sản (ROA)... thành tích số của chuỗi các hệ
số có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
16
: :
Sơ đồ 1.1. Mô hình phân tích tài chính Dupont
Phương pháp đồ thị là phương pháp trình bày và phân tích bằng các biểu
đồ, đồ thị và bản đồ. Phương pháp đồ thị thiết kế các chỉ tiêu tài chính dưới dạng
đồ thị, phương trình, sử dụng con số kết hợp với các hình vẽ, đường nét và màu
sắc để trình bày các đặc điểm số lượng của hiện tượng từ đó nhận diện thông tin
nhanh và chính xác để đưa ra các quyết định thích hợp. Chính vì vậy, ngoài tác
dụng phân tích giúp ta nhận thức được những đặc điểm cơ bản của hiện tượng
bàng trực quan một cách dễ dàng và nhanh chóng, phương pháp đồ thị còn là
một phương pháp trình bày các thông tin thống kê một cách khái quát và sinh
động, chứa đựng tính mỹ thuật, thu hút sự chú ý của người đọc, giúp người xem
Tỷ suất lợi nhuận theo tài sản
Tỷ lệ lãi theo
doanh thu
Vòng quay của
tài sản
Chi phí ngoài
sản xuất
Doanh thu
thuần
Doanh thu
thuần
Tổng tài sản
Doanh thu
thuần
Lợi nhuận
thuẩn
Tổng tài sản
dài hạn
Tổng tài sản
ngắn hạn
Chi phí sản
xuất
Tổng chi phí
Vốn vật tư
hàng hóa
Vốn bằng
tiền phải thu
: :
- -
- -
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
17
dễ hiểu, dễ nhớ nên có tác dụng tuyên truyền cổ động rất tốt. Đồ thị có thể biểu
thị: Kết cấu của hiện tượng theo tiêu thức nào đó và sự biến đổi của kết cấu, sự
phát triển của hiện tượng theo thời gian, so sánh các mức độ của hiện tượng, mối
liên hệ giữa các hiện tượng, trình độ phổ biến của hiện tượng, tình hình thực
hiện kế hoạch. Các loại đồ thị thường dùng bao gồm: Biểu đồ hình cột, biểu đồ
tượng hình, biểu đồ diện tích (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật), đồ thị
đường gấp khúc và biểu đồ hình màng nhện.
Ví dụ: Để đưa ra quyết định mua cổ phiếu ta dựa vào các dạng đồ thị biểu
diễn các chỉ tiêu cơ bản về cổ phiếu:
- Khối lượng giao dịch của cổ phiếu.
- Chỉ số P/E.
- Giá biến động.
- Các chỉ tiêu DPS, EPS, ROI, ROE...
Phương pháp hồi quy là một phương pháp được sử dụng chủ yếu để ước
lượng, dự báo các sự kiện xảy ra trong tương lai trên cơ sở nghiên cứu những dữ
liệu phản ánh các sự kiện diễn ra trong quá khứ để tìm ra quy luật về mối quan
hệ giữa chúng. Mối quan hệ giữa sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai và sự kiện đã
diễn ra trong quá khứ thể hiện qua phương trình hồi quy. Về thực chất, phương
pháp hồi quy nghiên cứu mức độ ảnh hường của một hay nhiều biến số (biến
giải thích hay biến độc lập) đến một biến số khác (biến kết quả hay biến phụ
thuộc) nhằm dự báo diễn biến kết quả dựa vào các giá trị đã biết trước của biến
giải thích.
1.4.NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải
có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn kinh doanh, các quỹ doanh nghiệp,
vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn vay và các loại vốn khác. Doanh nghiệp có
nhiệm vụ tổ chức, huy động các loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh, đồng
thời tiến hành phân phối, quản lý và sử dụng vốn hiện có một cách có hiệu quả
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
18
cao nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước. Việc
thường xuyên phân tích tài chính sẽ giúp người sử dụng thông tin nắm được
thực trạng tài chính, xác định rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng
nhân tố đến tình hình tài chỉnh và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở
đó, đề xuất các biện pháp hữu hiệu và ra các quyết định cần thiết để nâng cao
chất lượng công tác quản lý kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Tuỳ theo vị trí và mục đích sử dụng thông tin của người phân tích mà
nội dung phân tích tình hình tài chính khác nhau, tuy nhiên phân tích tình
hình tài chính thường bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1.4.1.Phân tích cấu trúc tài chính
Cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp được xem xét trên nhiều góc độ
khác nhau. Theo nghĩa rộng, cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài sản, cơ cấu
nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn. Còn theo nghĩa hẹp, cấu
trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn tài trợ tài sản (nguồn vốn)
của doanh nghiệp. Khi xem xét theo nghĩa hẹp chưa phản ánh được mối quan hệ
giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Do đó cấu
trúc tài chính thường được các nhà quản lý xem xét theo nghĩa rộng.
Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích tình hình huy động, sử dụng
vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh
nghiệp. Qua đó, giúp các nhà quản lý nắm được tình hình phân bổ tài sản và các
nguồn tài trợ tài sản, biết được nguyên nhân cũng như các dấu hiệu ảnh hường
đến cân băng tài chính. Những thông tin này sẽ là căn cứ quan trọng để các nhà
quản lý đưa ra các chính sách huy động và sử dụng vốn của mình, đảm bảo cho
doanh nghiệp có được một cấu trúc tài chính lành mạnh, hiệu quả và tránh được
những rủi ro trong kinh doanh.
Ngoài ra, tùy vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, tỷ lệ đầu tư tài sản cố định
sẽ khác nhau đối với ngành nghề khác nhau. Tỷ lệ này thường rất cao ở ngành
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
19
khai thác, chế biến dầu khí (khoảng 90%); ngành công nghiệp nặng (khoảng
70%); thấp hơn ở các ngành thương mại dịch vụ (khoảng 20%).
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
20
1.4.1.1.Phân tích cơ cấu tài sản
Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp thực hiện bằng cách so sánh tình
hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản
chiếm trong tổng tài sản.
Tỷ trọng của từng bộ phận TS
chiếm trong tổng số TS
=
Giá trị của từng bộ phận TS
x 100%
Tổng số TS
(Nguồn: [1], trang 178)
Việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản trong
tổng tài sản giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc cho phép các nhà quản lý đánh giá
được khái quát tình hình phân bổ vốn của doanh nghiệp. Nhưng để xem xét các
nhân tố tác động đến sự thay đổi cơ cấu tài sản, các nhà phân tích còn kết hợp cả
việc phân tích ngang, tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc
(cả về số tuyệt đối và tương đối) trên tổng số tài sản cũng như theo từng loại tài sản.
Qua phân tích cơ cấu tài sản, các nhà quản lý sẽ nắm được tình hình đầu tư
(sử dụng) số vốn đã huy động, biết được việc sử dụng vốn đã huy động có phù
hợp với lĩnh vực kinh doanh và có phục vụ tích cực cho mục đích kinh doanh
của doanh nghiệp hay không.
1.4.1.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn
Phân tích cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp thực hiện bằng cách so sánh
tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ phận
nguồn vốn chiếm trong tổng nguồn vốn.
Tỷ trọng của từng bộ phận
NV chiếm trong tổng số NV
=
Giá trị của từng bộ phận NV
x 100%
Tổng số NV
(Nguồn: [1], trang 178)
Việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn
trong tổng nguồn vốn giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc cho phép các nhà quản lý
đánh giá được cơ cấu vốn huy động. Tuy nhiên, để xem xét các nhân tố tác động
đến sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn, các nhà phân tích còn kết hợp cả việc phân tích
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
21
ngang, tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc (cả về số tuyệt
đối và tương đối) trên tổng số nguồn vốn cũng như theo từng loại nguồn vốn.
Qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, các nhà quản lý nắm được cơ cấu huy
động vốn, biết được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các nhà cho vay, nhà
cung cấp, người lao động, ngân sách... về số tài sản trả nợ bằng nguồn vốn của
họ và nắm được mức độ độc lập về tài chính cũng như xu hướng biển động của
cơ cấu nguồn vốn huy động.
1.4.2.Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh
Ngoài phân tích về cấu trúc tài chính, để đánh giá khái quát tình hình tài
chính của đơn vị còn cần phải phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động
kinh doanh. Đó chính là việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn
hình thành tài sản của doanh nghiệp. Mối quan hệ này phản ánh cân bằng tài
chính của doanh nghiệp. Khi tiến hành phân tích các nhà phân tích thường xem
xét tình hình bảo đảm vốn theo hai quan điểm: Luân chuyển vốn và ổn định
nguồn tài trợ cùng với cân bằng tài chính của doanh nghiệp.
1.4.2.1. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn
Theo quan điểm luân chuyển vốn, tài sản ban đầu của doanh nghiệp được
hình thành trước hết bằng nguồn vốn chủ sở hữu. số tài sản này không bao gồm
số tài sản trong thanh toán và thể hiện qua đẳng thức:
Vốn chủ sở hữu = Tài sản ngắn hạn ban đầu + Tài sản dài hạn ban đầu
Trong thực tế thường xảy ra các trường hợp:
+ Vế trái > vế phải: Điều này xảy ra khi số vốn chủ sở hữu lớn hơn tài sản
ban đầu. Nghĩa là số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dư thừa nên sẽ bị chiếm
dụng.
+ Vế trái < vế phải: Điều này xảy ra khi sổ vốn chủ sở hữu nhỏ hơn tài sản
ban đầu. Nghĩa là sổ vổn chủ sở hữu của doanh nghiệp không đủ để trang trải
các loại tài sản ban đầu và doanh nghiệp phải đi vay hoặc chiếm dụng vổn từ
bên ngoài.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
22
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi vốn chủ sở hữu không đáp ứng
đủ nhu cầu về vốn, doanh nghiệp được phép đi vay để bổ sung vốn kinh doanh.
Do đó về mặt lý thuyết lại có quan hệ cân đối sau:
Vốn chủ
sở hữu
+
Vốn vay
hợp pháp
=
Tài sản ngắn
hạn ban đầu
+
Tài sản dài
hạn ban đầu
(Nguồn: [1], trang 196)
Mặt khác do tính chất cân bằng của Bảng cân đối kế toán chúng ta luôn có
cân đối sau:
Vốn chủ
sở hữu
+
Vốn vay
hợp pháp
+
Nguồn vốn
thanh toán
=
Tài sản
ngắn hạn
ban đầu
+
Tài sản
dài hạn
ban đầu
+
Tài sản
thanh
toán
(Nguồn: [1], trang 196)
Hay:
Vốn chủ
sở hữu
+
Vốn vay
hợp pháp
-
Tài sản
ban đầu
=
Tài sản
thanh toán
-
Nguồn vốn
thanh toán
(Nguồn: [1], trang 196)
Trong đó nguồn vốn thanh toán là toàn bộ số vổn mà doanh nghiệp đi
chiếm dụng của các đối tác trong thanh toán. Tài sản thanh toán về thực chất là
số tài sản của doanh nghiệp nhưng bị các đối tác chiếm dụng, doanh nghiệp có
trách nhiệm phải thu hồi.
Mối cân đối trên thể hiện cân bằng tài chính hay cân đối giữa tài sản và
nguồn tài trợ tài sản của doanh nghiệp, số vốn mà doanh nghiệp bị chiếm dụng
đúng bằng số chênh lệch giữa số tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán với
nguồn vốn chiếm dụng trong thanh toán và ngược lại sổ vốn mà doanh nghiệp đi
chiếm dụng đúng bằng số chênh lệch giữa nguồn vốn chiếm dụng trong thanh
toán với số tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán.
1.4.2.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ
Trên góc độ về nguồn tài trợ tài sản, toàn bộ tài trợ tài sản (Nguồn vổn) của
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
23
doanh nghiệp được chia thành nguồn tài trợ thường xuyên và nguồn tài trợ tạm
thời. Cân bằng tài chính được thể hiện qua đẳng thức:
Tài sản
ngắn hạn
+
Tài sản
dài hạn
=
Nguồn tài trợ
thường xuyên
+
Nguồn tài trợ
tạm thời
Khi phân tích theo góc độ này sẽ cung cấp cho nhà quản lý biết được sự ổn
định, bền vững, cân đối và an toàn trong tài trợ và sử dụng vốn của doanh
nghiệp cũng như những nhân tố có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính.
Cân bằng tài chính trên còn được biến đổi thành công thức:
Tài sản
ngắn hạn
-
Nguồn tài trợ
tạm thời
=
Nguồn tài trợ
thường xuyên
+
Tài sản
dài hạn
Về thực chất, nguồn tài trợ tạm thời chính là số nợ ngắn hạn phải trả. Do
vậy vế trái cùa công thức cũng chính là chỉ tiêu “Vốn hoạt động thuần” hay còn
gọi là “Vốn kinh doanh thuần”. Đây là chỉ tiêu phản ánh số vốn tối thiểu của
doanh nghiệp được sử dụng để duy trì những hoạt động diễn ra thường xuyên tại
doanh nghiệp.
Hay nói cách khác ta có cân bằng:
Vốn hoạt động thuần = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn
Hoặc:
Vốn hoạt động thuần = Nguồn tài trợ thường xuyên – Tài sản dài hạn
Mối cân bằng này có thể xảy ra 3 trường hợp:
- Trường hợp vốn hoạt động thuần <0: Nguồn tài trợ thường xuyên của
doanh nghiệp không đủ để tài trợ cho tài sản dài hạn và do vậy doanh nghiệp
phải sử dụng một phần nợ ngắn hạn để bù đáp. Cân bằng tài chính trong trường
hợp này được xem là “Cân bằng xấu”. Nếu vốn hoạt động thuần càng nhỏ hơn 0,
doanh nghiệp càng khó khăn trong thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và nguy
cơ phá sản luôn rình rập.
- Trường hợp vốn hoạt động thuần = 0: Nguồn tài trợ thường xuyên của
doanh nghiệp vừa đủ để tài trợ cho tài sản dài hạn. Cân bằng tài chính trong
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
24
trường hợp này tương đối bền vững, tuy nhiên tính ổn định vẫn chưa cao.
- Trường hợp vốn hoạt động thuần > 0: Nguồn tài trợ thường xuyên của
doanh nghiệp không những được sử dụng để tài trợ cho tài sản dài hạn mà còn
tài trợ một phần cho tài sàn ngắn hạn. Cân bằng tài chính trong trường hợp này
được coi là “Cân bằng tốt”, an toàn và bền vững.
Ngoài mối quan hệ trên khi phân tích để có nhận xét xác đáng và chính xác
hơn về tình hình bảo đảm vốn, các nhà phân tích còn sử dụng một sổ các chỉ tiêu
khác như:
 Hệ số tài trợ thường xuyên
Hệ số tài trợ thường xuyên =
Nguồn tài trợ thường xuyên
Tổng nguồn vốn
(Nguồn: [1], trang 205)
Chỉ tiêu này cho biết, so với tổng nguồn tài trợ tài sản của doanh nghiệp
(nguồn vốn), nguồn tài trợ thường xuyên chiếm mấy phần. Chỉ tiêu này càng
lớn, tính ổn định và cân bằng tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
 Hệ số tài trợ tạm thời
Hệ số tài trợ tạm thời =
Nguồn tài trợ tạm thời
Tổng nguồn vốn
(Nguồn: [1], trang 205)
Chỉ tiêu này cho biết, so với tổng nguồn tài trợ tài sản cùa doanh nghiệp
(nguồn vốn), nguồn tài trợ tạm thời chiếm mấy phần. Chỉ tiêu này càng nhỏ, tính
ổn định và cân bằng tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
 Hệ số vốn chủ sở hữu so với nguồn vốn thường xuyên
Hệ số vốn chủ sở hữu so với
nguồn vốn thường xuyên
=
Vốn chủ sở hữu
Nguồn tài trợ thường xuyên
(Nguồn: [1], trang 206)
Chỉ tiêu này cho biết, so với tổng nguồn tài trợ thường xuyên, vốn chủ sở
hữu chiếm mấy phần. Chỉ tiêu này càng lớn, tính tự chủ và độc lập về mặt tài
chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
25
 Hệ số giữa nguồn tài trợ thường xuyên so với tài sản dài hạn
Hệ số giữa nguồn vốn thường
xuyên so với tài sản dài hạn
=
Nguồn vốn thường xuyên
Tài sản dài hạn
(Nguồn: [1], trang 206)
Chỉ tiêu này cho biết, mức độ tài trợ tài sản dài hạn bằng nguồn vốn thường
xuyên. Chỉ tiêu này càng lớn hơn 1, ổn định và bền vững về mặt tài chính của
doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
 Hệ số giữa tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn
Hệ số giữa tài sản ngắn hạn so
với nợ ngắn hạn
=
Tài sản ngắn hạn
Nợ ngắn hạn
(Nguồn: [1], trang 206)
Chỉ tiêu này cho biết, mức độ tài trợ tài sản ngắn hạn bằng nợ ngắn hạn là
cao hay thấp. Chỉ tiêu này càng lớn hơn 1, ổn định và bền vững về mặt tài chính
của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
1.4.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
1.4.3.1.Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp
Sức mạnh tài chính của công ty thể hiện ở khả năng chi trả các khoản cần
phải thanh toán. Vì vậy, phân tích công nợ để thấy được tính chất hợp lý của các
khoản công nợ.
Xét về tổng thể, trong mối quan hệ giữa các khoản công nợ phải thu và
công nợ phải trả thì nểu các khoản nợ phải thu lớn hơn các khoản nợ phải trả thì
khi đó doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn. Còn ngược lại thì doanh nghiệp đang
chiếm dụng vốn của người khác. Chiếm dụng và bị chiếm dụng là điều bình
thường, song nhất thiết phải xét tính chất hợp lý của từng khoản công nợ để có
giải pháp quản lý phù hợp tránh hiện tượng dây dưa, lòng vòng khó đòi. Vì vậy,
phân tích tình hình công nợ cho biết được thực biến động của các khoản phải thu
và phải trả của doanh nghiệp.
Trước hết để phân tích rõ nét tình hình khả năng thanh toán của doanh
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
26
nghiệp, người ta nghiên cứu chi tiết các khoản phải thu, công nợ phải trả sẽ tác
động đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp như thế nào. Khi hoạt động tài
chính của doanh nghiệp tốt thì tình hình chiếm dụng vốn của nhau thấp, khả
năng thanh toán dồi dào. Khi hoạt động tài chính kém dẫn đến tình trạng chiếm
dụng vốn của nhau nhiều, các khoản phải thu, nợ phải trả sẽ dây dưa kéo dài.
Khi đó cần phải xác định số vốn chiếm dụng và bị chiếm dụng là bao nhiêu để
thấy được khả năng thanh toán thực sự của doanh nghiệp, số vốn chiếm dụng đó
là các khoản phải trả cho người bán, phải trả cho các đổi tượng khác quá thời
hạn chưa trả được gọi là vốn chiếm dụng, số vốn bị chiếm dụng đó là các khoản
phải thu của người mua, phải thu của các đổi tượng khác quá hạn chưa thu được.
Khi phân tích tình hình thanh toán, các nhà phân tích thường sử dụng các chỉ
tiêu phản ánh các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp.
 Tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản nợ phải trả
Tỷ lệ các khoản phải thu so
với các khoản nợ phải trả
=
Tổng các khoản phải thu
x 100
Tổng nợ phải trả
(Nguồn: [1], trang 215)
Chỉ tiêu này phản ánh quan hệ giữa các khoản phải thu so với nợ phải trả
của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này thường phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh,
ngành nghề kinh doanh, hình thức sở hữu vốn của các doanh nghiệp.
Chỉ tiêu này lớn hơn 100%, chứng tỏ vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng
nhiều. Ngược lại, chỉ tiêu này càng nhỏ doanh nghiệp chiếm dụng vốn nhiều.
Thực tế cho thấy số đi chiếm dụng lớn hơn hay nhỏ hơn đều phản ánh tình hình
tài chính không lành mạnh và đều ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp.
 Số vòng luân chuyển các khoản phải thu khách hàng
Số vòng luân chuyển các
khoản phải thu khách hàng
=
Tổng số tiền bán hàng chịu
x 100
Số dư bình quân các khoản
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
27
phải thu khách hàng
(Nguồn: [1], trang 216)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích các khoản phải thu khách hàng
quay được bao nhiêu vòng, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp thu hồi
tiền hàng kịp thời, ít bị chiếm dụng vốn. Tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá có thể
phương thức thanh toán tiền của doanh nghiệp quá chặt chẽ, khi đó sẽ ảnh
hưởng đến khối lượng hàng tiêu thụ. Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợp lý các
khoản phải thu đổi với từng mặt hàng cụ thể của doanh nghiệp trên thị trường.
 Thời gian của 1 vòng quay các khoản phải thu khách hàng
Thời gian của 1 vòng quay các
khoản phải thu khách hàng
=
Thời gian của kỳ phân tích
x 100
Số vòng luân chuyển các
khoản phải thu khách hàng
(Nguồn: [1], trang 216)
Chỉ tiêu này càng ngắn chứng tỏ tốc độ thu hồi tiền hàng càng nhanh,
doanh nghiệp ít bị chiếm dụng vốn. Ngược lại thời gian của 1 vòng quay càng
dài, chứng tỏ tốc độ thu hồi tiền hàng càng chậm, số vốn doanh nghiệp bị chiếm
dụng nhiều.
Khi phân tích chỉ tiêu này ta có thể so sánh thời gian của 1 vòng quay kỳ
phân tích với kỳ kế hoạch hoặc so sánh thời gian bán hàng quy định ghi trong
các hợp đồng kinh tế cho khách hàng chịu. Qua phân tích thấy được tình hình
thu hồi các khoản công nợ của doanh nghiệp, để từ đó có các biện pháp thu hồi
nợ nhằm góp phần ổn định tình hình tài chính. Thời gian của kỳ phân tích có thể
là quý (90 ngày), năm (365 ngày).
 Số vòng luân chuyển các khoản phải trả người bán
Số vòng luân chuyển các
khoản phải trả người bán
=
Tổng số tiền hàng mua chịu
x 100
Số dư bình quân các khoản
phải trả người bán
(Nguồn: [1], trang 217)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
28
Chỉ tiêu này càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp thanh toán tiền hàng kịp
thời, ít đi chiếm dụng vốn, uy tín của doanh nghiệp được nâng cao. Ngược lại,
chỉ tiêu này càng thấp, chứng tỏ tốc độ thanh toán tiền hàng chậm, doanh nghiệp
ít đi chiếm dụng vốn nhiều, ảnh hường tới uy tín của doanh nghiệp.
Chỉ tiêu này thường phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của các doanh
nghiệp, ngành nghề kinh doanh và tính chất cụ thể của các yếu tố đầu vào mà
doanh nghiệp cung ứng.
 Thời gian của 1 vòng quay các khoản phải trả người bán
Thời gian của 1 vòng quay các
khoản phải trả người bán
=
Thời gian của kỳ phân tích
x 100
Số vòng luân chuyển các
khoản phải trả người bán
(Nguồn: [1], trang 217)
Thời gian 1 vòng quay các khoản phải trả người bán càng ngắn, chứng tỏ
tốc độ thanh toán tiền hàng càng nhanh, khả năng tài chính cùa doanh nghiệp dồi
dào. Nếu chỉ tiêu này quá cao sẽ dẫn tới doanh nghiệp đi chiếm dụng vốn nhiều,
công nợ sẽ dây dưa kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng tài chính và uy tín của
doanh nghiệp. Khi phân tích chỉ tiêu này ta có thể so sánh thời gian của 1 vòng
quay kỳ phân tích với kỳ kế hoạch hoặc so sánh thời gian mua hàng chịu quy
định ghi trong các hợp đồng kinh tể của người bán. Qua phân tích thấy được tình
hình thanh toán các khoản công nợ cho người bán, để từ đó có các biện pháp
huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán góp phần ổn định tình hình tài
chính và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, các nhà phân tích còn tiến hành so sánh các khoản nợ phải thu, nợ
phải trả giữa cuối kỳ với đầu kỳ chỉ tiêu tổng hợp cũng như các chỉ tiêu chi tiết,
đi sâu vào số phải thu quá hạn theo thời gian, số phải trả quá hạn theo thời hạn
để từ đó nhận xét sự biến động của mỗi chỉ tiêu.
1.4.3.2.Phân tích khả năng thanh toán
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
29
Tài sản được coi là có tính thanh khoản cao nếu tồn tại dưới hình thái tiền
hoặc dễ dàng được chuyển đổi thành tiền trong thời gian ngắn với chi phí thấp
như các chứng khoản dễ bán. Các nhà cung cấp tín dụng thường rất quan tâm
đến các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán bởi vì chúng cho thấy khả năng
thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Qua phân tích nhóm chỉ
tiêu này, các nhà phân tích có thể đánh giá được chất lượng hoạt động tài chính
cũng như việc chấp hành kỷ luật thanh toán. Thực tế cho thấy, một doanh nghiệp
có hoạt động tài chính tốt và lành mạnh sẽ không phát sinh tình trạng dây dưa,
nợ đọng, chiếm dụng vốn lẫn nhau. Ngược lại, khi một doanh nghiệp phát sinh
tình trạng nợ đọng kéo dài thì chắc chắn chất lượng hoạt động tài chính của
doanh nghiệp không cao, thực trạng tài chính không mấy sáng sủa. Vì thế có thể
nói, qua phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh
nghiệp, các nhà quản lý có thể đánh giá được chất lượng và hiệu quả của hoạt
động tài chính.
Để tiến hành phân tích khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, ta thường
sử dụng các chỉ tiêu sau:
 Hệ số nợ
Hệ số nợ =
Tổng nợ phải trả
Tổng tài sản
(Nguồn: [1], trang 191)
Đây là chỉ tiêu phản ánh khá rõ nét tình hình thanh toán của doanh nghiệp.
Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng tài sản thì bao nhiêu đồng được
đầu tư từ các khoản công nợ, chỉ tiêu này càng thấp thì khả năng thanh toán của
doanh nghiệp càng dồi dào, càng chứng tỏ tính chủ động trong kinh doanh càng
cao. Chỉ tiêu này cũng thể hiện đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, nó phản ánh
cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
 Hệ số khả năng thanh toán tiền vay
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
30
Hệ số khả năng
thanh toán tiền vay
=
LN sau thuế + Chi phí lãi vay
Chi phí lãi vay
(Nguồn: [1], trang 231)
Hệ số này đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc trả lãi tiền vay
bằng các khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động trong kỳ và cũng phản ánh
mức độ rủi ro có thể gặp phải đối với các chủ nợ. Hệ số này càng cao thì rủi ro
mất khả năng chi trả lãi tiền vay càng thấp và ngược lại.
Ngoài ra để phân tích khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, ta thường
sử dụng một số các chỉ tiêu sau:
 Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
Hệ số khả năng thanh toán nợ
ngắn hạn
=
Tổng tài sản ngắn hạn
Tổng nợ ngắn hạn
(Nguồn: [1], trang 226)
Chỉ tiêu này cho biết tổng giá trị tài sản ngắn hạn hiện có của doanh nghiệp
có bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn không. Chỉ tiêu này
càng cao, chứng tỏ khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp càng tốt.
 Hệ số khả năng thanh toán nhanh
Hệ số khả năng thanh toán
nhanh
=
Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho
Tổng nợ ngắn hạn
(Nguồn: [1], trang 226)
Chỉ tiêu này cho biết với giá trị còn lại của tài sản ngắn hạn (sau khi đã loại
trừ giá trị hàng tồn kho là bộ phận có khả năng chuyển đổi thành tiền chậm nhất
trong toàn bộ tài sản ngắn hạn), doanh nghiệp có đủ khả năng trang trải toàn bộ
nợ ngắn hạn hay không. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ khả năng thanh toán
nhanh của doanh nghiệp càng tốt.
 Hệ số khả năng thanh toán tức thời
Hệ số khả năng = Tổng tiền và các khoản tương đương tiền
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
31
thanh toán tức thời Tổng nợ ngắn hạn
(Nguồn: [1], trang 158)
Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán tức thời cùa doanh nghiệp đối với
các khoản công nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ khả năng thanh
toán của doanh nghiệp dồi dào, tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá kéo dài có thể dẫn
tới vốn bằng tiền của doanh nghiệp nhàn rỗi, ứ đọng, dẫn đến hiệu quả sử dụng
vốn thấp.
Thêm vào đó khi phân tích khả năng chi trả thực tế của doanh nghiệp có thể
sử dụng chỉ tiêu hệ số lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh so với nợ
ngắn hạn hay còn gọi là Hệ số khả năng trả nợ ngắn hạn dựa vào dòng tiền thuần
từ hoạt động kinh doanh.
 Hệ số lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh so với nợ ngắn
hạn bình quân
Hệ số lưu chuyển tiền thuần
từ hoạt động kinh doanh so
với nợ ngắn hạn
=
Lưu chuyển tiền thuần từ
hoạt động kinh doanh
Tổng nợ ngắn hạn bình quân
(Nguồn: [1], trang 220)
Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có đủ khả năng trả nợ hay không từ
lượng tiền thu được của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ số càng lớn, khả
năng trả nợ của doanh nghiệp càng cao.
 Hệ số thanh toán nợ dài hạn khái quát
Hệ số thanh toán nợ dài hạn
khái quát
=
Tổng giá trị thuần của tài sản dài hạn
Tổng nợ phải trả
(Nguồn: [1], trang 230)
Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ dài hạn đối với toàn
bộ giá trị thuần của tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Chỉ tiêu này càng cao,
càng chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt, góp phần ổn định tình
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
32
hình tài chính.
1.4.4.Phân tích hiệu quả kinh doanh
1.4.4.1.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
Khi phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:
 Sức sinh lời của tài sản (ROA)
Sức sinh lời của tài sản =
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Tài sản bình quân
(Nguồn: [1], trang 247)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng tài sản
đầu tư thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp,
chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản tốt.
 Số vòng quay của tài sản
Số vòng quay của tài sản =
Tổng doanh thu thuần
Tài sản bình quân
(Nguồn: [1], trang 246)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích các tài sản quay được bao nhiêu
vòng, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ các tài sản vận động nhanh, góp phần
tăng doanh thu và là điều kiện nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 Số vòng quay của hàng tồn kho
Số vòng quay của hàng tồn kho =
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
(Nguồn: [1], trang 262)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích hàng tồn kho quay được bao nhiêu
vòng, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ vốn đầu tư hàng tồn kho vận động
không ngừng, đó là nhân tố để tăng doanh thu, góp phần tăng lợi nhuận cho
doanh nghiệp.
 Sức sinh lời của tài sản ngắn hạn
Sức sinh lời của tài sản = Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
33
ngắn hạn Tài sản ngắn hạn bình quân
(Nguồn: [1], trang 258)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng tài sản
ngắn hạn thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp,
chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tốt, góp
phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
 Sức sinh lời của tài sản dài hạn
Sức sinh lời của tài sản
dài hạn
=
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Tài sản dài hạn bình quân
(Nguồn: [1], trang 253)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng tài sản
dài hạn thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp,
chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tốt, góp
phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu sức sinh lời của tài sản dài
hạn, sử dụng phương pháp Dupont ta thấy:
Sức sinh lời
của TSDH
=
Lợi nhuận sau thuế
=
Vốn CSH BQ
x
LNST TNDN
Tài sản dài hạn BQ Tài sản dài hạn BQ Vốn CSH BQ
Sức sinh lời của
tài sản dài hạn
=
Hệ số tự tài trợ tài sản
dài hạn
x
Sức sinh lời của vốn chủ
sở hữu
(Nguồn: [1], trang 254)
Ta thấy có 2 nhân tố quan hệ đến sức sinh lời của tài sản dài hạn: Hệ số tự
tài trợ tài sản dài hạn và sức sinh lời của vốn chủ sở hữu.
Thông qua mối quan hệ này, các nhà quản trị thấy được: Để nâng cao hiệu
quả sử dụng tài sản dài hạn, cần có các biện pháp nâng cao 2 nhân tố ảnh hưởng
hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn và sức sinh lời của vốn chủ sở hữu. Hệ số tự tài
trợ tài sản dài hạn càng cao thì vốn chủ sở hữu càng cao, song vốn chủ sở hữu
cao thì sức sinh lời của vốn chủ sở hữu thấp. Như vậy, biện pháp để nâng cao cả
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
34
2 nhân tố ảnh hưởng là phải tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh, khi đó vốn
chủ sở hữu tăng theo.
1.4.4.2.Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu - các nhà đầu tư. Vì thế, hiệu
quả sử dụng vốn chủ sở hữu luôn luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thể hiện qua năng lực tạo ra
doanh thu và khả năng sinh lời của vốn. Qua phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ
sở hữu, các nhà quản lý đánh giá được trình độ, năng lực quản lý và sử dụng vốn
trong doanh nghiệp, thấy được nguyên nhân và tác động đến hiệu quả sử dụng
vốn chủ sở hữu. Trên cơ sở đó đề ra các quyết định phù hợp để không ngừng
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, ta thường sử dụng các chỉ
tiêu sau:
 Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)
Sức sinh lời của vốn
chủ sở hữu
=
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Vốn chủ sở hữu bình quân
(Nguồn: [1], trang 241)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp đầu tư 1 đồng vốn
chủ sở hữu thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
của doanh nghiệp tốt.
Sử dụng phương pháp Dupont ta phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ
tiêu sức sinh lời của vốn chủ sở hữu.
Sức sinh lời của vốn
chủ sở hữu
=
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Vốn chủ sở hữu bình quân
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
35
Sức sinh lời
của vốn
CSH
=
Tổng TS bình quân
x
Doanh thu thuần
x
LNST TNDN
Vốn CSH bình quân Tổng TS bình quân Doanh thu thuần
Hay
Sức sinh lời
của vốn
CSH
=
Hệ số tài sản so với
vốn chủ sở hữu
x
Số vòng quay của
tài sản
x
Sức sinh lời của
doanh thu thuần
(Nguồn: [1], trang 267)
Nhìn vào quan hệ trên ta thấy muốn cải thiện khả năng sinh lời của vốn chủ sở
hữu có thể tác động vào 3 nhân tố đòn bảy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản, khả
năng sinh lời của doanh thu thuần. Từ đó, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu
qủa của từng nhân tố góp phần tăng sức sinh lời của vốn chủ sở hữu.
 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay
Khi phân tích hiệu qủa sử dụng vốn vay, ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:
 Khả năng thanh toán lãi vay
Khả năng thanh toán lãi vay
của doanh nghiệp
=
Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay
Chi phí lãi vay
(Nguồn: [1], trang 272)
Chỉ tiêu này phản ánh độ an toàn, khả năng thanh toán lãi tiền vay của
doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao khả năng sinh lợi của vốn vay càng tốt, đó
là sự hấp dẫn của các nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh.
 Sức sinh lời của vốn đầu tư (ROI)
Sức sinh lời của vốn đầu tư =
Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay
Tổng nguồn vốn bình quân
(Nguồn: [1], trang 80)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp sử dụng 1 đồng
nguồn vốn thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và chi phí lãi vay,
chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng nguồn vốn tốt, khi đó ta so
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
36
sánh với lãi suất tiền vay ngân hàng, chỉ tiêu này cao hơn lãi suất tiền vay ngân
hàng đó là động lực giúp các nhà quản trị kinh doanh đưa ra quyết định vay tiền
đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.4.4.3.Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
 Sức sinh lời của doanh thu thuần (ROS)
Sức sinh lời của doanh
thu thuần
=
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Doanh thu thuần
(Nguồn: [1], trang 249)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích cứ 1 đồng doanh thu thì thu được
bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao
càng chửng tỏ hiệu qủa sử dụng tài sản, tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp tốt.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
37
 Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán
Tỷ suất lợi nhuận so với giá
vốn hàng bán
=
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
x 100
Giá vốn hàng bán
(Nguồn: [1], trang 273)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng giá
vốn hàng bán thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao càng
chứng tỏ mức lợi nhuận trong giá vốn hàng bán càng lớn.
 Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí bán hàng
Tỷ suất lợi nhuận so với chi
phí bán hàng
=
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
x 100
Chi phí bán hàng
(Nguồn: [1], trang 273)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi
phí bán hàng thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao càng
chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí bán hàng càng lớn, doanh nghiệp đã tiết
kiệm được chi phí bán hàng.
 Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí quản lý doanh nghiệp
Tỷ suất lợi nhuận so với chi
phí quản lý doanh nghiệp
=
Lợi nhuận thuần từ HĐKD
x 100
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi
phí quản lý doanh nghiệp thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này
càng cao càng chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí quản lý doanh nghiệp càng
lớn, doanh nghiệp đã tiết kiệm được chi phí quản lý.
 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với tổng chi phí
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế
so với tổng chi phí
=
Lợi nhuận kế toán trước thuế
x 100
Tổng chi phí
(Nguồn: [1], trang 274)
Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment,
Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
38
phí thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận kế toán trước thuế, chỉ tiêu này càng
cao càng chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí càng lớn, doanh nghiệp đã tiết
kiệm được các khoản chi phí chi ra ttong kỳ.
1.5.TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Tổ chức phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là việc thiết lập trình tự
các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích, vận dụng tổng hợp
các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và
kiến nghị những biện pháp sửa chữa những thiếu sót trong hoạt động tài chính
doanh nghiệp.
1.5.1.Công tác chuẩn bị
Giai đoạn chuẩn bị gồm 2 nội dung chính: Xác định mục tiêu phân tích và
xây dựng chương trình phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 Xác định mục tiêu phân tích
Xác định mục tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là hoàn toàn
phụ thuộc vào mục đích cụ thể của từng đối tượng sử dụng thông tin.
 Xây dựng chương trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Khi xây dựng chương trình phân tích, cần nêu rõ những vấn đề cơ bản sau:
- Xác định mục tiêu phân tích.
- Xác định nội dung phân tích.
- Phạm vi phân tích.
- Thời gian ấn định trong chương trình phân tích.
- Sưu tầm và kiểm tra tài liệu.
- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích.
- Lựa chọn hệ thống phương pháp phân tích thích hợp.
- Lựa chọn cách kết hợp các loại hình phân tích phù hợp với nội dung và
mục tiêu phân tích đã được đề ra.
- Tổ chức lực lượng cán bộ và phương tiện thực hiện mục tiêu phân tích đã
được trình bày trong chương trình phân tích.
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An
Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An

More Related Content

What's hot

Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.docKhóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
Zalo/Tele: 0973.287.149 Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói
 
Luận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Vinacomin
Luận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty VinacominLuận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Vinacomin
Luận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Vinacomin
Viết Thuê Đề Tài Luận Văn trangluanvan.com
 
Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docx
Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docxPhân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docx
Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docx
Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍
 
Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản
Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sảnBáo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản
Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017
Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017
Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Khoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công Nợ
Khoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công NợKhoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công Nợ
Khoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công Nợ
Nhận Viết Thuê Đề Tài Vietkhoaluan.com / Zalo : 0917.193.864
 
Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á
Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông ÁĐề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á
Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!
Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!
Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...
Nhận Viết Đề Tài Thuê trangluanvan.com
 
Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...
Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...
Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...
luanvantrust.com DV viết bài trọn gói: 0917193864
 
[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...
[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...
[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...
KimNgnTrnTh4
 
Phân tích Dupont 5 nhân tố liên hoàn
Phân tích Dupont 5 nhân tố liên hoànPhân tích Dupont 5 nhân tố liên hoàn
Phân tích Dupont 5 nhân tố liên hoàn
Lavender Keith
 
Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhLuận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Học kế toán thực tế
 
Bài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAY
Bài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAYBài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAY
Bài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...
https://www.facebook.com/garmentspace
 
BÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lực
BÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lựcBÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lực
BÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lực
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Kế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng Anh
Kế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng AnhKế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng Anh
Kế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng Anh
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Khóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂMKhóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Sơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân Đội
Sơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân ĐộiSơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân Đội
Sơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân Đội
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 

What's hot (20)

Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.docKhóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
Khóa Luận Cho Vay Tiêu Dùng Tại Ngân Hàng Vpbank.doc
 
Luận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Vinacomin
Luận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty VinacominLuận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Vinacomin
Luận Văn Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Tại Công Ty Vinacomin
 
Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docx
Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docxPhân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docx
Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn công ty Hưng Đạo năm 2015-2017.docx
 
Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản
Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sảnBáo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản
Báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản
 
Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017
Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017
Báo cáo thực tập khoa kế toán - tài chính HUTECH 9 điểm, 2017
 
Khoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công Nợ
Khoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công NợKhoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công Nợ
Khoá Luận Kế Toán Công Nợ Phải Thu, Phải Trả Và Phân Tích Tình Hình Công Nợ
 
Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á
Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông ÁĐề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á
Đề tài: Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty thương mại Đông Á
 
Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Đề tài: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 
Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!
Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!
Mẫu nhật ký thực tập tại Ngân hàng thương mại, HOT NHẤT!!!
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Phân Tích Tình Hình Tài Chính Công Ty Tnhh Thương...
 
Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...
Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...
Báo cáo thực tập Kế Toán Xác định doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kin...
 
[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...
[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...
[Ctu.vn] [luan van 010174]-phan tich ket qua hoat dong kinh doanh cua cong ty...
 
Phân tích Dupont 5 nhân tố liên hoàn
Phân tích Dupont 5 nhân tố liên hoànPhân tích Dupont 5 nhân tố liên hoàn
Phân tích Dupont 5 nhân tố liên hoàn
 
Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhLuận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 
Bài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAY
Bài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAYBài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAY
Bài mẫu Khóa luận mở thẻ tín dụng, HAY
 
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh th...
 
BÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lực
BÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lựcBÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lực
BÀI MẪU Khóa luận đánh giá chu trình doanh thu tại công ty Điện lực
 
Kế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng Anh
Kế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng AnhKế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng Anh
Kế toán chi phí và kết quả kinh doanh tại công ty Vận tải Tùng Anh
 
Khóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂMKhóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂM
Khóa luận: Kế toán công nợ tại Công ty TNHH một thành viên, 9 ĐIỂM
 
Sơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân Đội
Sơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân ĐộiSơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân Đội
Sơ đồ tổ chức quản lý chi nhánh ngân hàng Quân Đội
 

Similar to Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...
NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...
NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy Hà
Khoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy HàKhoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy Hà
Khoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy Hà
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...
Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...
Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...
Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...
Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMEN
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMENHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMEN
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMEN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổi
Đồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổiĐồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổi
Đồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổi
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...
Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...
Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...
Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân HàHoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...
Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...
Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật MinhHoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...
Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...
Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An (20)

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Tae Young Vina ...
 
NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...
NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...
NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GỌI VỐN KHỞI NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG...
 
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...
Đề tài luận văn 2024 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty Cổ p...
 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Gốm xây ...
 
Khoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy Hà
Khoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy HàKhoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy Hà
Khoá luận Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Thủy Hà
 
Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...
Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...
Khóa luận tốt nghiệp đại học Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận, SWOM và hì...
 
Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...
Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...
Đề án Chính sách nguồn nhân lực Phân tích và đánh giá chính sách tuyển dụng n...
 
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMEN
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMENHOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMEN
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TECOMEN
 
Đồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổi
Đồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổiĐồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổi
Đồ án Tìm hiểu hoạt động các hệ thống năng lượng tái tạo và sơ đồ biến đổi
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
 
Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...
Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...
Khoá luận tốt nghiệp Chiến lược phát triển thương hiệu hãng thời trang Chanel...
 
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...
Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hữu Ng...
 
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân HàHoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
 
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THUỶ LỢI...
 
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
 
Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...
Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...
Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do...
 
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật MinhHoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
 
Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...
Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...
Đề tài luận văn 2024 Đào tạo nhân lực tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bioseed...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAMTÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Luận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATE
Luận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATELuận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATE
Luận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATE
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Assignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILAND
Assignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILANDAssignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILAND
Assignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILAND
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...
Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...
Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...
Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...
Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
PHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNPHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEXPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...
Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...
Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐCPHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TYPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docxTiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, CầuLàm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
How can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individualsHow can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individuals
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic AccessibilityExploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VNĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAMTÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
 
Luận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATE
Luận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATELuận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATE
Luận Văn Group bài tập: SPACE MATRIX TEMPLATE
 
Assignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILAND
Assignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILANDAssignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILAND
Assignment mẫu: SONGKRAN WATER FESTIVAL – THAILAND
 
Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...
Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...
Review the impact that management and leadership theories have on organizatio...
 
Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...
Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...
Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát tri...
 
PHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNPHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
PHÂN TÍCH QUY LUẬT CUNG CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEXPHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX
PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GAS PETROLIMEX
 
Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...
Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...
Phân tích liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học của cetirizine. Phân tích s...
 
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐCPHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
 
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TYPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
 
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docxTiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
 
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, CầuLàm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
 
How can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individualsHow can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individuals
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
 
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
 
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic AccessibilityExploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
 
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
 
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VNĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
 

Recently uploaded

BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOODBÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
Man_Ebook
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
HngNguyn2390
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdfTriển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Man_Ebook
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf
515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf
515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf
nguyenthimyxuyen1320
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
Nguyntrnhnganh
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Little Daisy
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
bài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.ppt
bài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.pptbài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.ppt
bài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.ppt
vanquan1310pharm
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Man_Ebook
 
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
Luận Văn Uy Tín
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Nguyntrnhnganh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
williamminerva131
 
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
NguynNgcHuyn27
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
LinhChu679649
 

Recently uploaded (20)

BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOODBÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
BÁO CÁO MARKETING CUỐI KÌ CÔNG TY ORIJEN DOG AND CAT FOOD
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
 
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdfTriển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
Triển khai dịch vụ Firewall-as-a-service (FWAAS) trên nền tảng openstack.pdf
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
 
515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf
515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf
515003929-Moi-trường-vi-mo-của-Highlands-Coffee-1-bản-final-1.pdf
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
bài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.ppt
bài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.pptbài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.ppt
bài 3 - Quy chế KÊ ĐƠN thuốc ngoại trú.ppt
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
 
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
 
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
 

Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An

 • 1. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng./. TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN LAN HƯƠNG
 • 2. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA Trang LỜI CAM ĐOAN.....................................................................................................i MỤC LỤC ............................................................................................................ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT ...............................................vi DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................vii DANH MỤC SƠ ĐỒ .......................................................................................... viii LỜI MỞ ĐẦU .........................................................................................................1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP....................................................................................7 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...................................................................................................7 1.1.1.Tài chính doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp ..........7 1.1.2.Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp...............................9 1.2.CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP.................................................................................................10 1.2.1.Hệ thống báo cáo tài chính...........................................................................10 1.2.2.Các tài liệu liên quan khác ...........................................................................11 1.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.....12 1.3.1.Phương pháp so sánh....................................................................................12 1.3.2.Phương pháp loại trừ....................................................................................13 1.3.3.Phương pháp liên hệ cân đối........................................................................14 1.3.4.Các phương pháp phân tích khác .................................................................14 1.4.NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .......17 1.4.1.Phân tích cấu trúc tài chính ..........................................................................18 1.4.1.1.Phân tích cơ cấu tài sản............................................................................20 1.4.1.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn......................................................................20 1.4.2.Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh.......................21
 • 3. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iii 1.4.2.1. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn..............21 1.4.2.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ....22 1.4.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán ...................................25 1.4.3.1.Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp ........................................25 1.4.3.2.Phân tích khả năng thanh toán .................................................................28 1.4.4.Phân tích hiệu quả kinh doanh .....................................................................32 1.4.4.1.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản...........................................................32 1.4.4.2.Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn.....................................................34 1.4.4.3.Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí...........................................................36 1.5.TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .........38 1.5.1.Công tác chuẩn bị.........................................................................................38 1.5.2.Tiến hành phân tích......................................................................................39 1.5.3.Kết thúc phân tích ........................................................................................41 Kết luận chương 1 ……………………………………………………………....38 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN ...................................................43 2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN............................................................................................................43 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An ........................................................................................................43 2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh......................................................................43 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và phân cấp quản lý tài chính ...........................45 2.1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán............................................................................48 2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán............................................................48 2.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty.....................................................50 2.1.4.3. Các chính sách kế toán ............................................................................51 2.2.PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN...................................................................................52
 • 4. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net iv 2.2.1. Cơ sở dữ liệu phân tích ...............................................................................54 2.2.2. Phương pháp phân tích................................................................................55 2.2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính của công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An............................................................................................55 2.2.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính.....................................................................55 2.2.3.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh ..................61 2.2.3.3. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán ..............................64 2.2.3.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh.................................................................70 2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN.............................................................85 2.3.1. Ưu điểm.......................................................................................................85 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân .............................................................................87 Kết luận chương 2 ……………………………………………………..…..……81 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH AN....92 3.1. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY .............................................................................................................92 3.1.1. Xây dựng cấu trúc tài chính phù hợp..........Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Tăng cường kiểm soát chi phí.....................Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Mở rộng thị trường kinh doanh, tiêu thụ...................................................100 3.1.4. Các giải pháp khác ....................................................................................101 3.2. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP.............................................101 3.2.1. Về phía Nhà nước và cơ quan chức năng .................................................102 3.2.2. Về phía công ty .........................................................................................103 Kết luận chương 3 …………………………………………………………..…..98 KẾT LUẬN.........................................................................................................107 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
 • 5. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net v
 • 6. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng việt TNHH Trách nhiệm hữu hạn BCTC Báo cáo tài chính DN Doanh nghiệp BC Báo cáo CĐKT Cân đối kế toán KQHĐKD Kết quả hoạt động kinh doanh LCTT Lưu chuyển tiền tệ ĐKKD Đăng ký kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định VCSH Vốn chủ sở hữu CSH Chủ sở hữu ROA Retum on Asset Sức sinh lợi của tài sản ROE Retum on Equity Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu ROI Retum on Invest Sức sinh lợi của vốn đầu tư ROS Retum on Sales Sức sinh lợi của doanh thu thuần
 • 7. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng phân tích cơ cấu tài sản ...............................................................56 Bảng 2.2 : Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn .......................................................57 Bảng 2.3: Bảng phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh ......63 Báng 2.4: Bảng phân tích tình hình các khoản phải thu, nợ phải trả ....................65 Bảng 2.5: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An.............................................................67 Bảng 2.6: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá khái quát hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thịnh An.......................................70 Bảng 2.7: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An...........................................72 Bảng 2.8: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An..............................75 Bảng 2.9: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An..............................77 Bảng 2.10: Bảng phân tích một sổ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An...........................................80 Bảng 2.11: Bảng phân tích sức sinh lời của vốn chủ sở hữu theo mô hình Dupont......81 Bảng 2.12: Bảng phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An .............................84
 • 8. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình phân tích tài chính Dupont....................................................16 Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thịnh An................................................................................................................46 Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty...................................................50 Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán áp dụng tại công ty.................................................51
 • 9. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp giúp các nhà quản lý nắm rõ tình hình tài chính, xu hướng hoạt động… của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có nhiều đối tượng khác cũng quan tâm đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các mục đích khác nhau. Qua việc phân tích báo cáo tài chính, các đối tượng này sẽ thấy được tình hình tài chính của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh, từ đó có thể rút ra được những quyết định đúng đắn liên quan đến doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao khả năng tài chính cuả doanh nghiệp. Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, đề ra các giải pháp nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính, khẳng định, tạo niềm tin cho những người sử dụng thông tin nhằm thu hút đầu tư, cũng như khẳng định thương hiệu trên thị trường và đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của doanh nghiệp. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An là một trong những đơn vị mạnh về lĩnh vực xây dựng với quy mô hoạt động rộng lớn. Báo cáo tài chính của công ty Thịnh An cũng trở thành mối quan tâm của rất nhiều đối tượng. Phân tích báo cáo tài chính của công ty Thịnh An giúp các nhà quản trị công ty có được quyết định kinh doanh phù hợp, nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty là điều cần thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, em đã chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An” để làm đề tài nghiện cứu cho luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tổng quan nghiên cứu về phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp: Đề tài nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp là một đề tài không mới, đã rất quen thuộc và có rất nhiều các công trình nghiên cứu như: Luận văn thạc sỹ: “Phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần sông Đà 9” (2010) của tác giả Thái Thị Bé.
 • 10. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2 Luận văn thạc sỹ “ Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Đông Dương” (2011) của tác giả Trương Thị Như Ý. Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk” (2012) của tác giả Lê Thu Hòa. Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần Thành Vinh” (2013) của tác giả Tường Thị Mai Hương. Luận văn thạc sỹ “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi” (2013) của tác giả Nguyễn Thành Tuấn. Qua việc tìm hiểu và tham khảo một số luận văn nói trên, em nhận thấy các luận văn này có cùng lĩnh vực nghiên cứu là phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp. Các luận văn trên đều đã nghiên cứu về tài liệu phân tích, phương pháp phân tích và đi vào nghiên cứu nội dung phân tích báo cáo tài chính, các nội dung phân tích có sự khác nhau do nhu cầu sử dụng thông tin của các nhà phân tích cũng như các đối tượng quan tâm khác. Trên cơ sở đó, các tác giả đi nghiên cứu báo cáo tài chính tại một doanh nghiệp cụ thể. Qua nghiên cứu thực trạng phân tích, các luận văn nêu trên có những phát hiện, kết luận về những tồn tại mà doanh nghiệp đang gặp phải để từ đó đề xuất ra những giải pháp hoàn thiện và nâng cao năng lực tài chính tại doanh nghiệp đó, cũng như đề ra những gợi ý về điều kiện đề ra những giải pháp để các nhà quản lý doanh nghiệp có thêm những cái nhìn mới trong những quyết định kinh doanh của họ. Các luận văn trên đều đã đạt được mục tiêu mà đề tài nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, những nghiên cứu, phát hiện hay những giải pháp đề xuất chỉ mang tính cục bộ, chi tiết cho từng đối tượng cụ thể là một doanh nghiệp mà luận văn nghiên cứu. Một số các giải pháp vĩ mô đề xuất hướng tới sự lãnh đạo và quyết định của Chính phủ cũng chỉ mang tính thời kỳ, giai đoạn. Với đề tài nghiên cứu là “ Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An”, em cũng chỉ đang nghiên cứu thực trạng phân tích tại một doanh nghiệp cụ thể là công ty TNHH xây dựng và
 • 11. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3 thương mại Thịnh An, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích áp dụng cho thực trạng của công ty trong giai đoạn kinh doanh và thực trạng thị trường kinh tế hiện nay. Mặc dù vậy, qua tìm hiểu và nghiên cứu em được biết chưa có công trình nào viết về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An đối với số liệu báo cáo tài chính từ năm 2013 đến năm 2015. Chính vì vậy, em đã quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu này với mong muốn thể hiện những kiến thức về cơ sở lý luận của phân tích tài chính thông qua việc nghiên cứu về báo cáo tài chính tại công ty cũng như hy vọng đóng góp một số giải pháp giúp công ty nâng cao năng lực tài chính. 3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu: 3.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở tính toán, phân tích các chỉ tiêu và trình bày một cách toàn diện về tình hình tài sản, nợ công, nguồn vốn, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An thông qua hệ thống báo cáo tài chính. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá chung về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. Từ đó, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty làm cơ sở trợ giúp cho nhà quản trị trong doanh nghiệp. 3.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An, nhằm tìm ra những điểm mạnh cũng như các hạn chế còn tồn tại của công ty. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Công ty trong thời gian tới. 4. Câu hỏi nghiên cứu: Với mục tiêu nghiên cứu như trên, luận văn tập trung trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau:
 • 12. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 4 - Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp? Các phương pháp phân tích? Các nội dung phân tích? Các nhân tố ảnh hưởng? Tổ chức phân tích như thế nào? - Tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An từ năm 2013 đến năm 2015 như thế nào thông qua việc phân tích báo cáo tài chính? - Để nâng cao năng lực tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An cần những giải pháp gì? 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: 5.1. Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An chủ yếu thông qua 2 báo cáo tài chính trong hệ thống báo cáo tài chính của công ty, là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Ngoài ra còn dựa vào các chính sách tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. 5.2. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. - Về thời gian: Luận văn phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An từ năm 2013 đến năm 2015. 6. Phương pháp nghiên cứu đề tài: - Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin thứ cấp là các Báo cáo tài chính của công ty và lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp trên sách báo và internet, tạp chí và phương hướng hoạt động của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. - Phương pháp xử lý thông tin: Từ những thông tin đã thu thập được thì phương pháp này giúp chọn lọc thông tin chính xác. Phân loại thông tin cho phù hợp với từng hoàn cảnh, xử lý thông tin qua phần mềm excel là chủ yếu.
 • 13. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 5 - Phương pháp phân tích thông tin: Thông tin đã qua xử lý sẽ được dùng làm phân tích nhằm đánh giá thông tin và sau đó đưa ra kết luận. Thông thường dùng các phương pháp sau để phân tích thông tin: + Phương pháp thống kê mô tả: Nhằm mô tả thông tin một cách chính xác dựa vào các số liệu được thu thập và thông qua xử lý. + Phương pháp phân tích chỉ số: Phương pháp truyền thống được áp dụng phổ biến trong phân tích tài chính là phương pháp tỷ số. Đây là phương pháp trong đó các chỉ số được sử dụng để phân tích, đánh giá. Đó là các tỷ số đơn được thiết lập bởi chỉ tiêu này so với chỉ tiêu khác. + Phương pháp so sánh: là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Để áp dụng được phương pháp so sánh thì phải đảm bảo điều kiện là các chỉ tiêu được sử dụng đồng nhất.Trong thực tế thường điều kiện có thể so sánh được giữa các chỉ tiêu kinh tế cần được quan tâm cả về không gian lẫn thời gian. - Phương pháp chi tiết chỉ tiêu tài chính Phương pháp này dựa trên cơ sở các chỉ tiêu phân tích đều có thể chi tiết theo nhiều thứ khác nhau. Từ đó ta phân tích những mặt, những bộ phận sau đó tổng hợp để đưa ra bản chất của đối tượng nghiên cứu. Ta có thể chi tiết các chỉ tiêu phân tích theo ba hướng như: Chi tiết theo nội dung của các chỉ tiêu, chi tiết theo thời gian, chi tiết theo địa chỉ. 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu: 7.1. Ý nghĩa khoa học: Qua đề tài nghiên cứu này, em đã thu thập, tổng hợp và trình bày chi tiết về cơ sở lý luận cho việc phân tích báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nói chung. Từ đó luận văn nghiên cứu đưa đến cho người đọc thấy được cái nhìn toàn diện và khái quát về việc tổ chức, thực hiện và phân tích báo cáo tài chính giúp đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn:
 • 14. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 6 Với đề tài nghiên cứu là phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An, giá trị ứng dụng của luận văn được áp dụng cụ thể vào thực tiễn của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. Việc nghiên cứu và mô tả phân tích dữ liệu, thông tin tài chính kế toán của công ty trở thành cơ sở đánh giá tình hình tài chính của công ty trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015. Qua đó, luận văn nêu ra các vấn đề bất cập còn tồn tại trong tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. Từ việc đánh giá trên, em đưa ra một số giải pháp giúp nâng cao tình hình tài chính và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. 8. Kết cấu của đề tài: Ngoài những phần mở đầu, kết luận chung, những danh mục, tài liệu và phụ lục đi kèm, luận văn gồm 3 chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An. Chương 3: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thịnh An.
 • 15. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1.Tài chính doanh nghiệp và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp  Tài chính doanh nghiệp Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị, phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận của hệ thống tài chính. Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối nguồn tài chính và quỹ tiền tệ, quá trình tạo lập và chu chuyển nguồn vốn của doanh nghiệp nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp đó. Như vậy, tuy tồn tại nhiều khái niệm về tài chính hay tài chính doanh nghiệp song chúng ta vẫn có thể nhận thấy khi nhắc đến tài chính là nhắc đến các hình thức, các mối quan hệ thể hiện giá trị vật chất của cải trong xã hội. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp gồm: - Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Hoạt động của tài chính doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp. - Hoạt động của tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối bởi mục tiêu lợi nhuận.  Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Theo chuẩn mực kế toán quốc tế số I (IASB) thì “ Báo cáo tài chính cung
 • 16. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 8 cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính, cũng như lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp và đó là các thông tin có ích cho việc ra các quyết định kinh tế” Theo Viện kế toán công chứng Mỹ (AICPA) thì “Báo cáo tài chính được lập nhằm mục đích phục vụ cho việc xem xét định kỳ hoặc báo cáo về quá trình của nhà quản lý, tình hình đầu tư trong kinh doanh và những kết quả của những sự kiện được ghi nhận, những nguyên tắc kế toán và những đánh giá được áp dụng chủ yếu đến việc ghi nhận các sự kiện”. Trong hệ thống kế toán Việt Nam, báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp, phản ánh một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Như vậy, báo cáo tài chính không phải chỉ cung cấp những thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: các nhà đầu tư, các cơ quan kế hoạch và đầu tư… mà còn cung cấp thông tin quản trị doanh nghiệp, giúp họ đánh giá, phân tích tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Thông qua việc phân tích Báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho nguời sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp. Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm cung cấp những thông tin hữu ích không chỉ cho quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp những thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho các đối tượng sử dụng thông tin ngoài doanh nghiêp. Phân tích Báo cáo tài chính cũng không phải chỉ phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, mà còn cung cấp những thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt được trong một kỳ nhất định.
 • 17. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 9 1.1.2.Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp Phân tích BCTC là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính hiện hành với quá khứ. Thông qua việc phân tích BCTC, người sử dụng thông tin có thể đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai. Phân tích BCTC giúp những người ra quyết định đánh giá thực trạng tài chính và tiềm năng của DN; từ đó, lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu. Bởi vậy, việc phân tích BCTC có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều phía. Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ hướng chủ yếu vào khả năng trả nợ của DN. Vì vậy, họ đặc biệt chú ý tới số lượng tiền và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền nhanh; từ đó, so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của DN. Ngoài ra, các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm đến số lượng vốn của chủ sở hữu; bởi vì, số vốn chủ sở hữu này là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp DN gặp rủi ro. Không mấy ai sẵn sàng cho vay nếu các thông tin cho thấy người vay không đảm bảo chắc chắn rằng khoản vay đó có thể và sẽ được thanh toán khi đến hạn. Người cho vay cũng quan tâm đến khả năng sinh lợi của DN vì đó là cơ sở của việc hoàn trả vốn và lãi vay dài hạn. Đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hóa, dịch vụ, họ phải quyết định xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng, thanh toán chậm hay không. Cũng như các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, nhóm người này cũng cần phải biết được khả năng thanh toán hiện tại và thời gian sắp tới của khách hàng. Đối với các nhà đầu tư, mối quan tâm của họ hướng vào các yếu tố như sự rủi ro, thời gian hoàn vốn, mức sinh lãi, khả năng thanh toán vốn… Vì vậy, họ cần những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, về kết quả kinh doanh và các tiềm năng tăng trưởng của DN. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng rất quan tâm tới việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý.
 • 18. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 10 Những điều đó nhằm bảo đảm sự an toàn và tính hiệu quả cho các nhà đầu tư. Đối với các chủ DN và các nhà quản trị DN, mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, các nhà quản trị DN còn quan tâm đến nhiều mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, cung cấp nhiều sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ với chi phí thấp, đóng góp phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, một DN chỉ có thể thực hiện được các mục tiêu này nếu đáp ứng được hai thử thách sống còn và là hai mục tiêu cơ bản: Kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ. Một DN bị lỗ liên tục, rút cuộc sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu DN không có khả năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động và đóng cửa. Như vậy, hơn ai hết, các nhà quản trị DN và các chủ DN cần có đủ thông tin và hiểu rõ DN nhằm đánh giá tình hình tài chính đã qua, thực hiện cân bằng cân bằng tài chính, khả năng thanh toán, sinh lợi, rủi ro và dự đoán tình hình tài chính nhằm đề ra quyết định đúng. Bên cạnh các chủ DN (chủ sở hữu), các nhà quản lý, các nhà đầu tư, chủ các ngân hàng,… còn có nhiều nhóm người khác quan tâm tới thông tin tài chính của DN. Đó là các cơ quan tài chính, thuế, thống kê, chủ quản, các nhà phân tích tài chính, những người lao động… Những nhóm người này có nhu cầu thông tin về cơ bản giống như các chủ ngân hàng, các nhà đầu tư, các chủ DN… bởi vì nó liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm, đến khách hàng hiện tại và tương lai của họ. 1.2.CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1.Hệ thống báo cáo tài chính BCTC là những báo cáo tổng hợp được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định. Các BCTC phản ánh một cách có hệ
 • 19. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 11 thống tình hình tài sản, công nợ, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của DN trong những thời kỳ nhất định, đồng thời chúng được giải trình giúp cho các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực trạng tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để đề ra các quyết định cho phù hợp. Nhìn chung, hệ thống BCTC của DN thường được trình bày 4 báo cáo chủ yếu sau: Bảng cân đối kế toán, mẫu số B01-DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mẫu số B02-DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, mẫu số B03-DN Bản thuyết minh BCTC, mẫu số B09-DN Ngoài ra, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì hệ thống BCTC gồm BCTC năm và BCTC giữa niên độ. Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên BCTC, DN chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của BCTC theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần. 1.2.2.Các tài liệu liên quan khác Ngoài hệ thống báo cáo tài chính để phục vụ cho việc phân tích báo cáo tài chính có thể sử dụng một số các tài liệu khác như: Báo cáo quản trị, các thông tin bên ngoài doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị cũng được coi là tài liệu không thể thiếu trong phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp. Báo cáo kế toán quản trị thay đổi theo quyết định của người quản lý doanh nghiệp và được soạn thảo một cách thường xuyên theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị của một doanh nghiệp thường bao gồm: báo cáo giá thành sản phẩm hoàn thành; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng bộ phận, mặt hàng; báo cáo khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành; báo cáo khối lượng sản phẩm dịch vụ tiêu thụ; báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng
 • 20. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 12 suất lao động; báo cáo một số chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp; báo cáo sử dụng vật tư; báo cáo danh sách nợ..., thông tin mà các báo cáo kế toán quản trị đem lại là cơ sở quan trọng để cho các nhà quản lý ra các quyết định kinh doanh ở các khâu như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá... Hơn nữa, chúng còn giúp các nhà quàn lý trong quá trình xử lý, phân tích thông tin, lựa chọn phương án và ra quyết định kinh doanh phù hợp và có hiệu quả. Thông tin bên ngoài doanh nghiệp bao gồm các thông tin chung về môi trường kinh tế và thông tin về ngành kinh doanh. - Các thông tin chung: là những thông tin liên quan đến trạng thái nền kinh tế, sự biến động của nền kinh tế, cơ hội kinh doanh, chính sách thuế, chính sách lãi suất và các chính sách khác của Nhà nước tại một thời điểm cũng như thực trạng về thể chế pháp luật, chính trị, xã hội... có tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khi có môi trường thuận lợi, các doanh nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ngược lại, khi các hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn thì quy mô sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp lại. - Các thông tin về ngành kinh doanh: Khi tiến hành hoạt động phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp cần phải đặt sự phát triển của doanh nghiệp trong mối liên hệ với các hoạt động chung của toàn ngành, toàn lĩnh vực. Thông tin nghiên cứu theo ngành một mặt cho thấy rõ những đặc điểm ngành sản xuất kinh doanh liên quan tới tính chất của sản phẩm, hàng hoá, tình trạng công nghệ, cơ cấu sản xuất, nhịp độ phát triển... Mặt khác, những thông tin này cũng giúp chỉ ra độ lớn của thị trường, độ nhạy cảm của ngành trước những biến động và triển vọng phát triển trong tương lai. 1.3.PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3.1.Phương pháp so sánh
 • 21. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 13 So sánh là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để đánh giá kết quả, xác định vị trí và xu hướng biến động của chỉ tiêu phân tích. Trong phân tích BCTC, phương pháp so sánh thường được sử dụng bằng cách so sánh ngang (còn gọi là phân tích ngang) và so sánh dọc (còn gọi là phân tích dọc). So sánh ngang BCTC là việc so sánh, đối chiếu tình hình biến động cả về số tuyệt đối và số tương đối trên từng chỉ tiêu của từng BCTC; còn so sánh dọc là việc so sánh tỷ trọng của các chỉ tiêu trong tổng số hoặc sử dụng các tỷ suất, các hệ số thể hiện mối tương quan giữa các chỉ tiêu trong từng BCTC và giữa các báo cáo để rút ra kết luận. Về nguyên tắc phải đảm bảo các điều kiện có thể so sánh được các chỉ tiêu tài chính (như thống nhất về không gian, thời gian, nội dung, tính chất và đơn vị tính toán,…). Gốc so sánh được chọn là gốc về mặt thời gian hoặc không gian. Kỳ phân tích được lựa chọn là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch. Để đáp ứng mục tiêu so sánh, người ta sử dụng các kỹ thuật sau:So sánh tuyệt đối, so sánh tương đối, so sánh bình quân, so sánh theo chiều dọc, so sánh theo chiều ngang. 1.3.2.Phương pháp loại trừ Để xác định xu hướng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phản ánh đối tượng phân tích, các nhà phân tích sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: trong đó, phương pháp loại trừ được sử dụng phổ biến. Theo phương pháp này, để nghiên cứu ảnh hưởng của một nhân tố nào đó, nhà phân tích phải loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố còn lại. Đặc trưng nổi bật của phương pháp loại trừ là luôn đặt đối tượng phân tích vào các trường hợp giả định khác nhau để xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu. Trong thực tế, phương pháp loại trừ được sử dụng trong phân tích dưới hai dạng và gọi là phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp số chênh lệch.  Phương pháp thay thế liên hoàn: Thay thế liên hoàn là phương pháp xác định ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu bằng
 • 22. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 14 cách thay thế lần lượt (mỗi lần thay thế một nhân tố) các nhân tố từ giá trị kỳ gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số của chỉ tiêu nghiên cứu khi trị số của nhân tố thay đổi. Sau đó, so sánh trị số của chỉ tiêu nghiên cứu vừa tính được với trị số của chỉ tiêu nghiên cứu trước khi thay thế nhân tố. Mức chênh lệch về trị số của chỉ tiêu nghiên cứu sau và trước khi thay thế nhân tố chính là ảnh hưởng của nhân tố thay thế đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu.  Phương pháp số chênh lệch: Điều kiện và trình tự vận dụng phương pháp số chênh lệch cũng như tương tự như phương pháp thay thế liên hoàn, chỉ khác nhau ở chỗ: để xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào thì trực tiếp dùng số chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ gốc của nhân tố đó để xác định. 1.3.3.Phương pháp liên hệ cân đối Phương pháp phân tích sử dụng để nghiên cứu, đánh giá đối tượng nghiên cứu dựa trên mối liên hệ kinh tế, tài chính của các hiện tượng, quá trình và kết quả hoạt động tài chính của DN với các bên liên quan. 1.3.4.Các phương pháp phân tích khác Ngoài các phương pháp phổ biến trên đây, các nhà phân tích còn kết hợp sử dụng một số phương pháp phân tích khác như: Phương pháp Dupont, phương pháp liên hệ trực tuyến, phương pháp liên hệ phi trực tuyến, phương pháp xác định giá trị theo thời gian của tiền, phương pháp hồi quy, phương pháp chỉ số, phương pháp đồ thị, phương pháp toán kinh tế... Các phương pháp nói trên được sử dụng cho những mục đích phân tích nhất định và trong những trường hợp nhất định. Phương pháp Dupont là phương pháp phân tích dựa trên mối quan hệ tương hỗ giữa các chỉ tiêu tài chính. Mô hình Dupont được sử dụng để phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mô hình này cho phép đánh giá sự tác động tương hỗ giữa các đại lượng tài chính, biến một chỉ tiêu tổng hợp thành một hàm số của các biến số nhằm xác định các yếu tố tác động đến chỉ tiêu phân tích. Ví dụ: tách hệ số khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE)
 • 23. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 15 hay hệ số khả năng sinh lời của tài sản (ROA)... thành tích số của chuỗi các hệ số có mối quan hệ mật thiết với nhau.
 • 24. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 16 : : Sơ đồ 1.1. Mô hình phân tích tài chính Dupont Phương pháp đồ thị là phương pháp trình bày và phân tích bằng các biểu đồ, đồ thị và bản đồ. Phương pháp đồ thị thiết kế các chỉ tiêu tài chính dưới dạng đồ thị, phương trình, sử dụng con số kết hợp với các hình vẽ, đường nét và màu sắc để trình bày các đặc điểm số lượng của hiện tượng từ đó nhận diện thông tin nhanh và chính xác để đưa ra các quyết định thích hợp. Chính vì vậy, ngoài tác dụng phân tích giúp ta nhận thức được những đặc điểm cơ bản của hiện tượng bàng trực quan một cách dễ dàng và nhanh chóng, phương pháp đồ thị còn là một phương pháp trình bày các thông tin thống kê một cách khái quát và sinh động, chứa đựng tính mỹ thuật, thu hút sự chú ý của người đọc, giúp người xem Tỷ suất lợi nhuận theo tài sản Tỷ lệ lãi theo doanh thu Vòng quay của tài sản Chi phí ngoài sản xuất Doanh thu thuần Doanh thu thuần Tổng tài sản Doanh thu thuần Lợi nhuận thuẩn Tổng tài sản dài hạn Tổng tài sản ngắn hạn Chi phí sản xuất Tổng chi phí Vốn vật tư hàng hóa Vốn bằng tiền phải thu : : - - - -
 • 25. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 17 dễ hiểu, dễ nhớ nên có tác dụng tuyên truyền cổ động rất tốt. Đồ thị có thể biểu thị: Kết cấu của hiện tượng theo tiêu thức nào đó và sự biến đổi của kết cấu, sự phát triển của hiện tượng theo thời gian, so sánh các mức độ của hiện tượng, mối liên hệ giữa các hiện tượng, trình độ phổ biến của hiện tượng, tình hình thực hiện kế hoạch. Các loại đồ thị thường dùng bao gồm: Biểu đồ hình cột, biểu đồ tượng hình, biểu đồ diện tích (hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật), đồ thị đường gấp khúc và biểu đồ hình màng nhện. Ví dụ: Để đưa ra quyết định mua cổ phiếu ta dựa vào các dạng đồ thị biểu diễn các chỉ tiêu cơ bản về cổ phiếu: - Khối lượng giao dịch của cổ phiếu. - Chỉ số P/E. - Giá biến động. - Các chỉ tiêu DPS, EPS, ROI, ROE... Phương pháp hồi quy là một phương pháp được sử dụng chủ yếu để ước lượng, dự báo các sự kiện xảy ra trong tương lai trên cơ sở nghiên cứu những dữ liệu phản ánh các sự kiện diễn ra trong quá khứ để tìm ra quy luật về mối quan hệ giữa chúng. Mối quan hệ giữa sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai và sự kiện đã diễn ra trong quá khứ thể hiện qua phương trình hồi quy. Về thực chất, phương pháp hồi quy nghiên cứu mức độ ảnh hường của một hay nhiều biến số (biến giải thích hay biến độc lập) đến một biến số khác (biến kết quả hay biến phụ thuộc) nhằm dự báo diễn biến kết quả dựa vào các giá trị đã biết trước của biến giải thích. 1.4.NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn kinh doanh, các quỹ doanh nghiệp, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn vay và các loại vốn khác. Doanh nghiệp có nhiệm vụ tổ chức, huy động các loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh, đồng thời tiến hành phân phối, quản lý và sử dụng vốn hiện có một cách có hiệu quả
 • 26. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 18 cao nhất trên cơ sở chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước. Việc thường xuyên phân tích tài chính sẽ giúp người sử dụng thông tin nắm được thực trạng tài chính, xác định rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến tình hình tài chỉnh và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp hữu hiệu và ra các quyết định cần thiết để nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuỳ theo vị trí và mục đích sử dụng thông tin của người phân tích mà nội dung phân tích tình hình tài chính khác nhau, tuy nhiên phân tích tình hình tài chính thường bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 1.4.1.Phân tích cấu trúc tài chính Cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp được xem xét trên nhiều góc độ khác nhau. Theo nghĩa rộng, cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn. Còn theo nghĩa hẹp, cấu trúc tài chính phản ánh cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn tài trợ tài sản (nguồn vốn) của doanh nghiệp. Khi xem xét theo nghĩa hẹp chưa phản ánh được mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Do đó cấu trúc tài chính thường được các nhà quản lý xem xét theo nghĩa rộng. Phân tích cấu trúc tài chính là việc phân tích tình hình huy động, sử dụng vốn và mối quan hệ giữa tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Qua đó, giúp các nhà quản lý nắm được tình hình phân bổ tài sản và các nguồn tài trợ tài sản, biết được nguyên nhân cũng như các dấu hiệu ảnh hường đến cân băng tài chính. Những thông tin này sẽ là căn cứ quan trọng để các nhà quản lý đưa ra các chính sách huy động và sử dụng vốn của mình, đảm bảo cho doanh nghiệp có được một cấu trúc tài chính lành mạnh, hiệu quả và tránh được những rủi ro trong kinh doanh. Ngoài ra, tùy vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, tỷ lệ đầu tư tài sản cố định sẽ khác nhau đối với ngành nghề khác nhau. Tỷ lệ này thường rất cao ở ngành
 • 27. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 19 khai thác, chế biến dầu khí (khoảng 90%); ngành công nghiệp nặng (khoảng 70%); thấp hơn ở các ngành thương mại dịch vụ (khoảng 20%).
 • 28. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 20 1.4.1.1.Phân tích cơ cấu tài sản Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp thực hiện bằng cách so sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản chiếm trong tổng tài sản. Tỷ trọng của từng bộ phận TS chiếm trong tổng số TS = Giá trị của từng bộ phận TS x 100% Tổng số TS (Nguồn: [1], trang 178) Việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản trong tổng tài sản giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc cho phép các nhà quản lý đánh giá được khái quát tình hình phân bổ vốn của doanh nghiệp. Nhưng để xem xét các nhân tố tác động đến sự thay đổi cơ cấu tài sản, các nhà phân tích còn kết hợp cả việc phân tích ngang, tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc (cả về số tuyệt đối và tương đối) trên tổng số tài sản cũng như theo từng loại tài sản. Qua phân tích cơ cấu tài sản, các nhà quản lý sẽ nắm được tình hình đầu tư (sử dụng) số vốn đã huy động, biết được việc sử dụng vốn đã huy động có phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và có phục vụ tích cực cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp hay không. 1.4.1.2.Phân tích cơ cấu nguồn vốn Phân tích cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp thực hiện bằng cách so sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn chiếm trong tổng nguồn vốn. Tỷ trọng của từng bộ phận NV chiếm trong tổng số NV = Giá trị của từng bộ phận NV x 100% Tổng số NV (Nguồn: [1], trang 178) Việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ phận nguồn vốn trong tổng nguồn vốn giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc cho phép các nhà quản lý đánh giá được cơ cấu vốn huy động. Tuy nhiên, để xem xét các nhân tố tác động đến sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn, các nhà phân tích còn kết hợp cả việc phân tích
 • 29. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 21 ngang, tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc (cả về số tuyệt đối và tương đối) trên tổng số nguồn vốn cũng như theo từng loại nguồn vốn. Qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, các nhà quản lý nắm được cơ cấu huy động vốn, biết được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các nhà cho vay, nhà cung cấp, người lao động, ngân sách... về số tài sản trả nợ bằng nguồn vốn của họ và nắm được mức độ độc lập về tài chính cũng như xu hướng biển động của cơ cấu nguồn vốn huy động. 1.4.2.Phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh Ngoài phân tích về cấu trúc tài chính, để đánh giá khái quát tình hình tài chính của đơn vị còn cần phải phân tích tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh. Đó chính là việc xem xét mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Mối quan hệ này phản ánh cân bằng tài chính của doanh nghiệp. Khi tiến hành phân tích các nhà phân tích thường xem xét tình hình bảo đảm vốn theo hai quan điểm: Luân chuyển vốn và ổn định nguồn tài trợ cùng với cân bằng tài chính của doanh nghiệp. 1.4.2.1. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo quan điểm luân chuyển vốn Theo quan điểm luân chuyển vốn, tài sản ban đầu của doanh nghiệp được hình thành trước hết bằng nguồn vốn chủ sở hữu. số tài sản này không bao gồm số tài sản trong thanh toán và thể hiện qua đẳng thức: Vốn chủ sở hữu = Tài sản ngắn hạn ban đầu + Tài sản dài hạn ban đầu Trong thực tế thường xảy ra các trường hợp: + Vế trái > vế phải: Điều này xảy ra khi số vốn chủ sở hữu lớn hơn tài sản ban đầu. Nghĩa là số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp dư thừa nên sẽ bị chiếm dụng. + Vế trái < vế phải: Điều này xảy ra khi sổ vốn chủ sở hữu nhỏ hơn tài sản ban đầu. Nghĩa là sổ vổn chủ sở hữu của doanh nghiệp không đủ để trang trải các loại tài sản ban đầu và doanh nghiệp phải đi vay hoặc chiếm dụng vổn từ bên ngoài.
 • 30. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 22 Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi vốn chủ sở hữu không đáp ứng đủ nhu cầu về vốn, doanh nghiệp được phép đi vay để bổ sung vốn kinh doanh. Do đó về mặt lý thuyết lại có quan hệ cân đối sau: Vốn chủ sở hữu + Vốn vay hợp pháp = Tài sản ngắn hạn ban đầu + Tài sản dài hạn ban đầu (Nguồn: [1], trang 196) Mặt khác do tính chất cân bằng của Bảng cân đối kế toán chúng ta luôn có cân đối sau: Vốn chủ sở hữu + Vốn vay hợp pháp + Nguồn vốn thanh toán = Tài sản ngắn hạn ban đầu + Tài sản dài hạn ban đầu + Tài sản thanh toán (Nguồn: [1], trang 196) Hay: Vốn chủ sở hữu + Vốn vay hợp pháp - Tài sản ban đầu = Tài sản thanh toán - Nguồn vốn thanh toán (Nguồn: [1], trang 196) Trong đó nguồn vốn thanh toán là toàn bộ số vổn mà doanh nghiệp đi chiếm dụng của các đối tác trong thanh toán. Tài sản thanh toán về thực chất là số tài sản của doanh nghiệp nhưng bị các đối tác chiếm dụng, doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi. Mối cân đối trên thể hiện cân bằng tài chính hay cân đối giữa tài sản và nguồn tài trợ tài sản của doanh nghiệp, số vốn mà doanh nghiệp bị chiếm dụng đúng bằng số chênh lệch giữa số tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán với nguồn vốn chiếm dụng trong thanh toán và ngược lại sổ vốn mà doanh nghiệp đi chiếm dụng đúng bằng số chênh lệch giữa nguồn vốn chiếm dụng trong thanh toán với số tài sản phát sinh trong quá trình thanh toán. 1.4.2.2. Phân tích tình hình bảo đảm vốn theo tính ổn định của nguồn tài trợ Trên góc độ về nguồn tài trợ tài sản, toàn bộ tài trợ tài sản (Nguồn vổn) của
 • 31. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 23 doanh nghiệp được chia thành nguồn tài trợ thường xuyên và nguồn tài trợ tạm thời. Cân bằng tài chính được thể hiện qua đẳng thức: Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nguồn tài trợ thường xuyên + Nguồn tài trợ tạm thời Khi phân tích theo góc độ này sẽ cung cấp cho nhà quản lý biết được sự ổn định, bền vững, cân đối và an toàn trong tài trợ và sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng như những nhân tố có thể gây ảnh hưởng đến cân bằng tài chính. Cân bằng tài chính trên còn được biến đổi thành công thức: Tài sản ngắn hạn - Nguồn tài trợ tạm thời = Nguồn tài trợ thường xuyên + Tài sản dài hạn Về thực chất, nguồn tài trợ tạm thời chính là số nợ ngắn hạn phải trả. Do vậy vế trái cùa công thức cũng chính là chỉ tiêu “Vốn hoạt động thuần” hay còn gọi là “Vốn kinh doanh thuần”. Đây là chỉ tiêu phản ánh số vốn tối thiểu của doanh nghiệp được sử dụng để duy trì những hoạt động diễn ra thường xuyên tại doanh nghiệp. Hay nói cách khác ta có cân bằng: Vốn hoạt động thuần = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn Hoặc: Vốn hoạt động thuần = Nguồn tài trợ thường xuyên – Tài sản dài hạn Mối cân bằng này có thể xảy ra 3 trường hợp: - Trường hợp vốn hoạt động thuần <0: Nguồn tài trợ thường xuyên của doanh nghiệp không đủ để tài trợ cho tài sản dài hạn và do vậy doanh nghiệp phải sử dụng một phần nợ ngắn hạn để bù đáp. Cân bằng tài chính trong trường hợp này được xem là “Cân bằng xấu”. Nếu vốn hoạt động thuần càng nhỏ hơn 0, doanh nghiệp càng khó khăn trong thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và nguy cơ phá sản luôn rình rập. - Trường hợp vốn hoạt động thuần = 0: Nguồn tài trợ thường xuyên của doanh nghiệp vừa đủ để tài trợ cho tài sản dài hạn. Cân bằng tài chính trong
 • 32. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 24 trường hợp này tương đối bền vững, tuy nhiên tính ổn định vẫn chưa cao. - Trường hợp vốn hoạt động thuần > 0: Nguồn tài trợ thường xuyên của doanh nghiệp không những được sử dụng để tài trợ cho tài sản dài hạn mà còn tài trợ một phần cho tài sàn ngắn hạn. Cân bằng tài chính trong trường hợp này được coi là “Cân bằng tốt”, an toàn và bền vững. Ngoài mối quan hệ trên khi phân tích để có nhận xét xác đáng và chính xác hơn về tình hình bảo đảm vốn, các nhà phân tích còn sử dụng một sổ các chỉ tiêu khác như:  Hệ số tài trợ thường xuyên Hệ số tài trợ thường xuyên = Nguồn tài trợ thường xuyên Tổng nguồn vốn (Nguồn: [1], trang 205) Chỉ tiêu này cho biết, so với tổng nguồn tài trợ tài sản của doanh nghiệp (nguồn vốn), nguồn tài trợ thường xuyên chiếm mấy phần. Chỉ tiêu này càng lớn, tính ổn định và cân bằng tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.  Hệ số tài trợ tạm thời Hệ số tài trợ tạm thời = Nguồn tài trợ tạm thời Tổng nguồn vốn (Nguồn: [1], trang 205) Chỉ tiêu này cho biết, so với tổng nguồn tài trợ tài sản cùa doanh nghiệp (nguồn vốn), nguồn tài trợ tạm thời chiếm mấy phần. Chỉ tiêu này càng nhỏ, tính ổn định và cân bằng tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.  Hệ số vốn chủ sở hữu so với nguồn vốn thường xuyên Hệ số vốn chủ sở hữu so với nguồn vốn thường xuyên = Vốn chủ sở hữu Nguồn tài trợ thường xuyên (Nguồn: [1], trang 206) Chỉ tiêu này cho biết, so với tổng nguồn tài trợ thường xuyên, vốn chủ sở hữu chiếm mấy phần. Chỉ tiêu này càng lớn, tính tự chủ và độc lập về mặt tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.
 • 33. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 25  Hệ số giữa nguồn tài trợ thường xuyên so với tài sản dài hạn Hệ số giữa nguồn vốn thường xuyên so với tài sản dài hạn = Nguồn vốn thường xuyên Tài sản dài hạn (Nguồn: [1], trang 206) Chỉ tiêu này cho biết, mức độ tài trợ tài sản dài hạn bằng nguồn vốn thường xuyên. Chỉ tiêu này càng lớn hơn 1, ổn định và bền vững về mặt tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại.  Hệ số giữa tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn Hệ số giữa tài sản ngắn hạn so với nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn (Nguồn: [1], trang 206) Chỉ tiêu này cho biết, mức độ tài trợ tài sản ngắn hạn bằng nợ ngắn hạn là cao hay thấp. Chỉ tiêu này càng lớn hơn 1, ổn định và bền vững về mặt tài chính của doanh nghiệp càng cao và ngược lại. 1.4.3.Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán 1.4.3.1.Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp Sức mạnh tài chính của công ty thể hiện ở khả năng chi trả các khoản cần phải thanh toán. Vì vậy, phân tích công nợ để thấy được tính chất hợp lý của các khoản công nợ. Xét về tổng thể, trong mối quan hệ giữa các khoản công nợ phải thu và công nợ phải trả thì nểu các khoản nợ phải thu lớn hơn các khoản nợ phải trả thì khi đó doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn. Còn ngược lại thì doanh nghiệp đang chiếm dụng vốn của người khác. Chiếm dụng và bị chiếm dụng là điều bình thường, song nhất thiết phải xét tính chất hợp lý của từng khoản công nợ để có giải pháp quản lý phù hợp tránh hiện tượng dây dưa, lòng vòng khó đòi. Vì vậy, phân tích tình hình công nợ cho biết được thực biến động của các khoản phải thu và phải trả của doanh nghiệp. Trước hết để phân tích rõ nét tình hình khả năng thanh toán của doanh
 • 34. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 26 nghiệp, người ta nghiên cứu chi tiết các khoản phải thu, công nợ phải trả sẽ tác động đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp như thế nào. Khi hoạt động tài chính của doanh nghiệp tốt thì tình hình chiếm dụng vốn của nhau thấp, khả năng thanh toán dồi dào. Khi hoạt động tài chính kém dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn của nhau nhiều, các khoản phải thu, nợ phải trả sẽ dây dưa kéo dài. Khi đó cần phải xác định số vốn chiếm dụng và bị chiếm dụng là bao nhiêu để thấy được khả năng thanh toán thực sự của doanh nghiệp, số vốn chiếm dụng đó là các khoản phải trả cho người bán, phải trả cho các đổi tượng khác quá thời hạn chưa trả được gọi là vốn chiếm dụng, số vốn bị chiếm dụng đó là các khoản phải thu của người mua, phải thu của các đổi tượng khác quá hạn chưa thu được. Khi phân tích tình hình thanh toán, các nhà phân tích thường sử dụng các chỉ tiêu phản ánh các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp.  Tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản nợ phải trả Tỷ lệ các khoản phải thu so với các khoản nợ phải trả = Tổng các khoản phải thu x 100 Tổng nợ phải trả (Nguồn: [1], trang 215) Chỉ tiêu này phản ánh quan hệ giữa các khoản phải thu so với nợ phải trả của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này thường phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, hình thức sở hữu vốn của các doanh nghiệp. Chỉ tiêu này lớn hơn 100%, chứng tỏ vốn của doanh nghiệp bị chiếm dụng nhiều. Ngược lại, chỉ tiêu này càng nhỏ doanh nghiệp chiếm dụng vốn nhiều. Thực tế cho thấy số đi chiếm dụng lớn hơn hay nhỏ hơn đều phản ánh tình hình tài chính không lành mạnh và đều ảnh hưởng đến uy tín, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Số vòng luân chuyển các khoản phải thu khách hàng Số vòng luân chuyển các khoản phải thu khách hàng = Tổng số tiền bán hàng chịu x 100 Số dư bình quân các khoản
 • 35. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 27 phải thu khách hàng (Nguồn: [1], trang 216) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích các khoản phải thu khách hàng quay được bao nhiêu vòng, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp thu hồi tiền hàng kịp thời, ít bị chiếm dụng vốn. Tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá có thể phương thức thanh toán tiền của doanh nghiệp quá chặt chẽ, khi đó sẽ ảnh hưởng đến khối lượng hàng tiêu thụ. Chỉ tiêu này cho biết mức độ hợp lý các khoản phải thu đổi với từng mặt hàng cụ thể của doanh nghiệp trên thị trường.  Thời gian của 1 vòng quay các khoản phải thu khách hàng Thời gian của 1 vòng quay các khoản phải thu khách hàng = Thời gian của kỳ phân tích x 100 Số vòng luân chuyển các khoản phải thu khách hàng (Nguồn: [1], trang 216) Chỉ tiêu này càng ngắn chứng tỏ tốc độ thu hồi tiền hàng càng nhanh, doanh nghiệp ít bị chiếm dụng vốn. Ngược lại thời gian của 1 vòng quay càng dài, chứng tỏ tốc độ thu hồi tiền hàng càng chậm, số vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng nhiều. Khi phân tích chỉ tiêu này ta có thể so sánh thời gian của 1 vòng quay kỳ phân tích với kỳ kế hoạch hoặc so sánh thời gian bán hàng quy định ghi trong các hợp đồng kinh tế cho khách hàng chịu. Qua phân tích thấy được tình hình thu hồi các khoản công nợ của doanh nghiệp, để từ đó có các biện pháp thu hồi nợ nhằm góp phần ổn định tình hình tài chính. Thời gian của kỳ phân tích có thể là quý (90 ngày), năm (365 ngày).  Số vòng luân chuyển các khoản phải trả người bán Số vòng luân chuyển các khoản phải trả người bán = Tổng số tiền hàng mua chịu x 100 Số dư bình quân các khoản phải trả người bán (Nguồn: [1], trang 217)
 • 36. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 28 Chỉ tiêu này càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp thanh toán tiền hàng kịp thời, ít đi chiếm dụng vốn, uy tín của doanh nghiệp được nâng cao. Ngược lại, chỉ tiêu này càng thấp, chứng tỏ tốc độ thanh toán tiền hàng chậm, doanh nghiệp ít đi chiếm dụng vốn nhiều, ảnh hường tới uy tín của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này thường phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và tính chất cụ thể của các yếu tố đầu vào mà doanh nghiệp cung ứng.  Thời gian của 1 vòng quay các khoản phải trả người bán Thời gian của 1 vòng quay các khoản phải trả người bán = Thời gian của kỳ phân tích x 100 Số vòng luân chuyển các khoản phải trả người bán (Nguồn: [1], trang 217) Thời gian 1 vòng quay các khoản phải trả người bán càng ngắn, chứng tỏ tốc độ thanh toán tiền hàng càng nhanh, khả năng tài chính cùa doanh nghiệp dồi dào. Nếu chỉ tiêu này quá cao sẽ dẫn tới doanh nghiệp đi chiếm dụng vốn nhiều, công nợ sẽ dây dưa kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng tài chính và uy tín của doanh nghiệp. Khi phân tích chỉ tiêu này ta có thể so sánh thời gian của 1 vòng quay kỳ phân tích với kỳ kế hoạch hoặc so sánh thời gian mua hàng chịu quy định ghi trong các hợp đồng kinh tể của người bán. Qua phân tích thấy được tình hình thanh toán các khoản công nợ cho người bán, để từ đó có các biện pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán góp phần ổn định tình hình tài chính và nâng cao uy tín cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các nhà phân tích còn tiến hành so sánh các khoản nợ phải thu, nợ phải trả giữa cuối kỳ với đầu kỳ chỉ tiêu tổng hợp cũng như các chỉ tiêu chi tiết, đi sâu vào số phải thu quá hạn theo thời gian, số phải trả quá hạn theo thời hạn để từ đó nhận xét sự biến động của mỗi chỉ tiêu. 1.4.3.2.Phân tích khả năng thanh toán
 • 37. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 29 Tài sản được coi là có tính thanh khoản cao nếu tồn tại dưới hình thái tiền hoặc dễ dàng được chuyển đổi thành tiền trong thời gian ngắn với chi phí thấp như các chứng khoản dễ bán. Các nhà cung cấp tín dụng thường rất quan tâm đến các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán bởi vì chúng cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Qua phân tích nhóm chỉ tiêu này, các nhà phân tích có thể đánh giá được chất lượng hoạt động tài chính cũng như việc chấp hành kỷ luật thanh toán. Thực tế cho thấy, một doanh nghiệp có hoạt động tài chính tốt và lành mạnh sẽ không phát sinh tình trạng dây dưa, nợ đọng, chiếm dụng vốn lẫn nhau. Ngược lại, khi một doanh nghiệp phát sinh tình trạng nợ đọng kéo dài thì chắc chắn chất lượng hoạt động tài chính của doanh nghiệp không cao, thực trạng tài chính không mấy sáng sủa. Vì thế có thể nói, qua phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp, các nhà quản lý có thể đánh giá được chất lượng và hiệu quả của hoạt động tài chính. Để tiến hành phân tích khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:  Hệ số nợ Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả Tổng tài sản (Nguồn: [1], trang 191) Đây là chỉ tiêu phản ánh khá rõ nét tình hình thanh toán của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có 1 đồng tài sản thì bao nhiêu đồng được đầu tư từ các khoản công nợ, chỉ tiêu này càng thấp thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng dồi dào, càng chứng tỏ tính chủ động trong kinh doanh càng cao. Chỉ tiêu này cũng thể hiện đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp, nó phản ánh cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.  Hệ số khả năng thanh toán tiền vay
 • 38. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 30 Hệ số khả năng thanh toán tiền vay = LN sau thuế + Chi phí lãi vay Chi phí lãi vay (Nguồn: [1], trang 231) Hệ số này đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc trả lãi tiền vay bằng các khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt động trong kỳ và cũng phản ánh mức độ rủi ro có thể gặp phải đối với các chủ nợ. Hệ số này càng cao thì rủi ro mất khả năng chi trả lãi tiền vay càng thấp và ngược lại. Ngoài ra để phân tích khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, ta thường sử dụng một số các chỉ tiêu sau:  Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = Tổng tài sản ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn (Nguồn: [1], trang 226) Chỉ tiêu này cho biết tổng giá trị tài sản ngắn hạn hiện có của doanh nghiệp có bảo đảm khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn không. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp càng tốt.  Hệ số khả năng thanh toán nhanh Hệ số khả năng thanh toán nhanh = Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Tổng nợ ngắn hạn (Nguồn: [1], trang 226) Chỉ tiêu này cho biết với giá trị còn lại của tài sản ngắn hạn (sau khi đã loại trừ giá trị hàng tồn kho là bộ phận có khả năng chuyển đổi thành tiền chậm nhất trong toàn bộ tài sản ngắn hạn), doanh nghiệp có đủ khả năng trang trải toàn bộ nợ ngắn hạn hay không. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp càng tốt.  Hệ số khả năng thanh toán tức thời Hệ số khả năng = Tổng tiền và các khoản tương đương tiền
 • 39. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 31 thanh toán tức thời Tổng nợ ngắn hạn (Nguồn: [1], trang 158) Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán tức thời cùa doanh nghiệp đối với các khoản công nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này càng cao, chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp dồi dào, tuy nhiên chỉ tiêu này cao quá kéo dài có thể dẫn tới vốn bằng tiền của doanh nghiệp nhàn rỗi, ứ đọng, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp. Thêm vào đó khi phân tích khả năng chi trả thực tế của doanh nghiệp có thể sử dụng chỉ tiêu hệ số lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh so với nợ ngắn hạn hay còn gọi là Hệ số khả năng trả nợ ngắn hạn dựa vào dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh.  Hệ số lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh so với nợ ngắn hạn bình quân Hệ số lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh so với nợ ngắn hạn = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Tổng nợ ngắn hạn bình quân (Nguồn: [1], trang 220) Chỉ tiêu này cho biết doanh nghiệp có đủ khả năng trả nợ hay không từ lượng tiền thu được của hoạt động sản xuất kinh doanh. Hệ số càng lớn, khả năng trả nợ của doanh nghiệp càng cao.  Hệ số thanh toán nợ dài hạn khái quát Hệ số thanh toán nợ dài hạn khái quát = Tổng giá trị thuần của tài sản dài hạn Tổng nợ phải trả (Nguồn: [1], trang 230) Chỉ tiêu này cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ dài hạn đối với toàn bộ giá trị thuần của tài sản cố định và đầu tư dài hạn. Chỉ tiêu này càng cao, càng chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt, góp phần ổn định tình
 • 40. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 32 hình tài chính. 1.4.4.Phân tích hiệu quả kinh doanh 1.4.4.1.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản Khi phân tích hiệu quả sử dụng tài sản, ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:  Sức sinh lời của tài sản (ROA) Sức sinh lời của tài sản = Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Tài sản bình quân (Nguồn: [1], trang 247) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng tài sản đầu tư thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản tốt.  Số vòng quay của tài sản Số vòng quay của tài sản = Tổng doanh thu thuần Tài sản bình quân (Nguồn: [1], trang 246) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích các tài sản quay được bao nhiêu vòng, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ các tài sản vận động nhanh, góp phần tăng doanh thu và là điều kiện nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.  Số vòng quay của hàng tồn kho Số vòng quay của hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân (Nguồn: [1], trang 262) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích hàng tồn kho quay được bao nhiêu vòng, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ vốn đầu tư hàng tồn kho vận động không ngừng, đó là nhân tố để tăng doanh thu, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.  Sức sinh lời của tài sản ngắn hạn Sức sinh lời của tài sản = Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 • 41. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 33 ngắn hạn Tài sản ngắn hạn bình quân (Nguồn: [1], trang 258) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng tài sản ngắn hạn thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.  Sức sinh lời của tài sản dài hạn Sức sinh lời của tài sản dài hạn = Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Tài sản dài hạn bình quân (Nguồn: [1], trang 253) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp bỏ ra 1 đồng tài sản dài hạn thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn tốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu sức sinh lời của tài sản dài hạn, sử dụng phương pháp Dupont ta thấy: Sức sinh lời của TSDH = Lợi nhuận sau thuế = Vốn CSH BQ x LNST TNDN Tài sản dài hạn BQ Tài sản dài hạn BQ Vốn CSH BQ Sức sinh lời của tài sản dài hạn = Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn x Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu (Nguồn: [1], trang 254) Ta thấy có 2 nhân tố quan hệ đến sức sinh lời của tài sản dài hạn: Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn và sức sinh lời của vốn chủ sở hữu. Thông qua mối quan hệ này, các nhà quản trị thấy được: Để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn, cần có các biện pháp nâng cao 2 nhân tố ảnh hưởng hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn và sức sinh lời của vốn chủ sở hữu. Hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn càng cao thì vốn chủ sở hữu càng cao, song vốn chủ sở hữu cao thì sức sinh lời của vốn chủ sở hữu thấp. Như vậy, biện pháp để nâng cao cả
 • 42. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 34 2 nhân tố ảnh hưởng là phải tăng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh, khi đó vốn chủ sở hữu tăng theo. 1.4.4.2.Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu - các nhà đầu tư. Vì thế, hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu luôn luôn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thể hiện qua năng lực tạo ra doanh thu và khả năng sinh lời của vốn. Qua phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, các nhà quản lý đánh giá được trình độ, năng lực quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp, thấy được nguyên nhân và tác động đến hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. Trên cơ sở đó đề ra các quyết định phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Khi phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu, ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:  Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu bình quân (Nguồn: [1], trang 241) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp đầu tư 1 đồng vốn chủ sở hữu thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tốt. Sử dụng phương pháp Dupont ta phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu sức sinh lời của vốn chủ sở hữu. Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu bình quân
 • 43. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 35 Sức sinh lời của vốn CSH = Tổng TS bình quân x Doanh thu thuần x LNST TNDN Vốn CSH bình quân Tổng TS bình quân Doanh thu thuần Hay Sức sinh lời của vốn CSH = Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu x Số vòng quay của tài sản x Sức sinh lời của doanh thu thuần (Nguồn: [1], trang 267) Nhìn vào quan hệ trên ta thấy muốn cải thiện khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu có thể tác động vào 3 nhân tố đòn bảy tài chính, hiệu suất sử dụng tài sản, khả năng sinh lời của doanh thu thuần. Từ đó, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu qủa của từng nhân tố góp phần tăng sức sinh lời của vốn chủ sở hữu.  Phân tích hiệu quả sử dụng vốn vay Khi phân tích hiệu qủa sử dụng vốn vay, ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:  Khả năng thanh toán lãi vay Khả năng thanh toán lãi vay của doanh nghiệp = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay Chi phí lãi vay (Nguồn: [1], trang 272) Chỉ tiêu này phản ánh độ an toàn, khả năng thanh toán lãi tiền vay của doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao khả năng sinh lợi của vốn vay càng tốt, đó là sự hấp dẫn của các nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh.  Sức sinh lời của vốn đầu tư (ROI) Sức sinh lời của vốn đầu tư = Lợi nhuận trước thuế + Chi phí lãi vay Tổng nguồn vốn bình quân (Nguồn: [1], trang 80) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích doanh nghiệp sử dụng 1 đồng nguồn vốn thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế và chi phí lãi vay, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng nguồn vốn tốt, khi đó ta so
 • 44. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 36 sánh với lãi suất tiền vay ngân hàng, chỉ tiêu này cao hơn lãi suất tiền vay ngân hàng đó là động lực giúp các nhà quản trị kinh doanh đưa ra quyết định vay tiền đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.4.4.3.Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí  Sức sinh lời của doanh thu thuần (ROS) Sức sinh lời của doanh thu thuần = Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh thu thuần (Nguồn: [1], trang 249) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích cứ 1 đồng doanh thu thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, chỉ tiêu này càng cao càng chửng tỏ hiệu qủa sử dụng tài sản, tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp tốt.
 • 45. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 37  Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán Tỷ suất lợi nhuận so với giá vốn hàng bán = Lợi nhuận thuần từ HĐKD x 100 Giá vốn hàng bán (Nguồn: [1], trang 273) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng giá vốn hàng bán thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ mức lợi nhuận trong giá vốn hàng bán càng lớn.  Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí bán hàng Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí bán hàng = Lợi nhuận thuần từ HĐKD x 100 Chi phí bán hàng (Nguồn: [1], trang 273) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi phí bán hàng thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí bán hàng càng lớn, doanh nghiệp đã tiết kiệm được chi phí bán hàng.  Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ suất lợi nhuận so với chi phí quản lý doanh nghiệp = Lợi nhuận thuần từ HĐKD x 100 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí quản lý doanh nghiệp càng lớn, doanh nghiệp đã tiết kiệm được chi phí quản lý.  Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với tổng chi phí Tỷ suất lợi nhuận trước thuế so với tổng chi phí = Lợi nhuận kế toán trước thuế x 100 Tổng chi phí (Nguồn: [1], trang 274) Chỉ tiêu này cho biết trong kỳ phân tích, doanh nghiệp đầu tư 100 đồng chi
 • 46. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 38 phí thì thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận kế toán trước thuế, chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ mức lợi nhuận trong chi phí càng lớn, doanh nghiệp đã tiết kiệm được các khoản chi phí chi ra ttong kỳ. 1.5.TỔ CHỨC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Tổ chức phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là việc thiết lập trình tự các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích, vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và kiến nghị những biện pháp sửa chữa những thiếu sót trong hoạt động tài chính doanh nghiệp. 1.5.1.Công tác chuẩn bị Giai đoạn chuẩn bị gồm 2 nội dung chính: Xác định mục tiêu phân tích và xây dựng chương trình phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  Xác định mục tiêu phân tích Xác định mục tiêu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp là hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích cụ thể của từng đối tượng sử dụng thông tin.  Xây dựng chương trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Khi xây dựng chương trình phân tích, cần nêu rõ những vấn đề cơ bản sau: - Xác định mục tiêu phân tích. - Xác định nội dung phân tích. - Phạm vi phân tích. - Thời gian ấn định trong chương trình phân tích. - Sưu tầm và kiểm tra tài liệu. - Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân tích. - Lựa chọn hệ thống phương pháp phân tích thích hợp. - Lựa chọn cách kết hợp các loại hình phân tích phù hợp với nội dung và mục tiêu phân tích đã được đề ra. - Tổ chức lực lượng cán bộ và phương tiện thực hiện mục tiêu phân tích đã được trình bày trong chương trình phân tích.