SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
KHOA KINH TẾ
BÁO CÁO THỰC TẬP
TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT
Họ và tên sinh viên: NGUYỄN CÔNG HUY
Mã số sinh viên: 1723403010100
Lớp: D17KT02
Ngành: KẾ TOÁN
GVHD: TH.S MÃ PHƯỢNG QUYÊN
Bình Dương, tháng 10 năm 2020
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty TNHH MTV Lâm
Thuận Đạt là công trình nghiên cứu cá nhân do chính bản thân thực hiện có sự
hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng
không sao chép của bất kỳ tài liệu nào và nội dung chưa từng công bố ở bất kỳ
đâu cho tới thời điểm này. Các số liệu và thông tin được sử dụng trong báo
cáo có nguồn gốc và trích dẫn rõ ràng.
Em xin hoàn toàn chiệu trách nhiệm về lời cam đoan này!
Bình Dương, ngày tháng năm 2020
Tác giả
Nguyễn Công Huy
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của
trường đại học Thủ Dầu Một vì đã cho em cơ hội để được tiếp cận thực tế
doanh nghiệp. Và em cũng xin chân thành cám ơn cô Mã Phượng Quyên đã
nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa thực tập.
Cảm ơn đơn vị thực tập đã tạo điều kiện tiếp nhận để em có cơ hội để hoàn
thành bài thực tập của mình. Ngoài ra khóa thực tập còn bổ sung rất nhiều
kiến thức mới từ các lĩnh vực khác cho bản thân em.
Trong quá trình thực tập vẫn còn nhiều thiếu sót em kính mong quý thầy cô có
thể thông cảm bỏ qua.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH.................................................................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG................................................................................................................................. v
PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP................................... 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM
THUẬN ĐẠT:............................................................................................................................................. 3
1.1.1 Giới thiệu sơ lượt về công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: .............................. 3
1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên lâm thuận đạt:.................................................................................................................................. 4
1.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ( SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. CHỨC NĂNG TỪNG BỘ
PHẬN ) TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. ..................................................... 7
1.2.1 Sơ đồ:................................................................................................................................................. 7
1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên lâm thuận đạt:..................................................................................................................... 7
1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. ........................................................................... 9
1.3.1 Sơ đồ................................................................................................................................................... 9
1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các kế toán:.............................................................................. 10
1.4. CHẾ ĐỘ. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT..................................................................................................... 12
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV
LÂM THUẬN ĐẠT. .............................................................................................................................. 13
2.1. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN
ĐẠT ............................................................................................................................................................. 13
2.2. NGUYÊN TẮT KẾ TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV
LÂM THUẬN ĐẠT THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC............................................... 14
2.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG : TÀI KHOẢN TIỀN MẶT 1111.......................................... 16
2.4. CHỨNG TỪ. SỔ SÁCH KẾ TOÁN....................................................................................... 16
2.4.1 Các chứng từ. sổ sách có liên quan đến tài khoản tiền mặt được sử dụng tại
Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT và cách lập.......................................................... 16
2.4.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung:.............................................................. 17
(Nguồn: phòng kế toán công ty TNNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)............................... 17
2.5. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH........................................................................ 17
2.6. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN TIỀN MẶT........................................ 32
2.6.1 Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang......................................................... 32
i
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.6.2 Phân tích các khoản mục tiền mặt theo chiều dọc...................................................... 33
2.6.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quang đến tiền mặt......................................... 34
2.7. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP................................ 35
2.7.1 Phân tích bản cân đối kế toán.............................................................................................. 35
2.7.1.1 Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn năm 2018............................. 35
2.7.1.2 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang..................................... 37
2.7.1.3 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc............................................ 40
2.7.1.4 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều ngang .............................. 43
2.7.1.5 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc.................................... 45
2.7.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh....................................................... 46
2.7.2.1 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang .............. 46
2.7.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc...................................... 49
2.7.3 Phân tích các chỉ số tài chính .............................................................................................. 51
2.7.3.1 Chỉ số thanh toán hiện hành............................................................................................. 51
2.7.3.2 Tỷ suất sinh lợi trên tài sản............................................................................................... 52
2.7.3.3 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu.............................................................................. 53
2.7.3.4 Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu.......................................................................... 53
CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ........................................................................................ 55
3.1. NHẬN XÉT...................................................................................................................................... 55
3.1.1 Về thông tin chung của doanh nghiệp .............................................................................. 55
3.1.2 Về cơ cấu của bộ máy quản lý của doanh nghiệp....................................................... 55
3.1.3 Về cơ cấu bộ máy kế toán tại doanh nghiệp.................................................................. 55
3.1.4 Về công tác kế toán tại doanh nghiệp............................................................................... 55
3.1.5 Về biến động khoản mục tiền mặt....................................................................................... 56
3.1.6 Về tình hình tài chính của doanh nghiệp......................................................................... 56
3.2. GIẢI PHÁP ..................................................................................................................................... 56
3.2.1 Về thông tin chung của doanh nghiệp .............................................................................. 56
3.2.2 Vể cơ cấu của bộ máy quản lý ............................................................................................. 56
3.2.3 Về cơ cấu bộ máy kế toán ...................................................................................................... 57
3.2.4 Về công tác kế toán tiền mặt tại doanh nghiệp............................................................. 57
3.2.5 Về bộ máy quản lý doanh nghiệp........................................................................................ 57
3.2.6 Về tình hình tài chính của doanh nghiệp......................................................................... 57
KẾT LUẬN ............................................................................................................................................... 58
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................................... 59
PHỤ LỤC ................................................................................................................................................. 60
iii
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Sản phẩm 01........................................................................................................................... 5
Hình 1.2. Sản phẩm 02........................................................................................................................... 5
Hình 1.3. Sản phẩm 03........................................................................................................................... 6
Hình 1.4. Sản phẩm 04........................................................................................................................... 6
Hình 1.5. Tổ chức cửa công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt............................................... 7
Hình 1.6. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT .......... 10
Hình 2.1. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung....................................................... 17
Hình 2.1. Phiếu chi số PC180006.................................................................................................. 18
Hình 2.2. Hóa đơn số 0015527 ....................................................................................................... 19
Hình 2.3. Phiếu thu số PT17073..................................................................................................... 20
Hình 2.4. Phiếu thu số PT17074..................................................................................................... 21
Hình 2.5. Hóa đơn số 0000218 ....................................................................................................... 22
Hình 2.6. Phiếu thu số PT17075..................................................................................................... 23
Hình 2.7. Hóa đơn số 0000221 ....................................................................................................... 24
Hình 2.8. Hóa đơn số 0010086 ....................................................................................................... 25
Hình 2.9. Phiếu chi số PC180009.................................................................................................. 26
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
DANH MỤC BẢNG
Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang................................................ 32
Phân tích tiền mặt theo chiều dọc............................................................................. 33
Hệ số thanh toán tức thời bằng tiền mặt................................................................ 34
Quan hệ cân đối 1 ............................................................................................................ 35
Quan hệ cân đối 2 ............................................................................................................ 35
Quan hệ cân đối 3 ............................................................................................................ 35
Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang................................. 37
Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc ...................................... 40
Phân tích nguồn vốn theo chiều ngang................................................................... 43
Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc............................ 45
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang ........................ 47
Phân tích cơ cấu doanh thu....................................................................................... 49
Phân tích cơ cấu chi phí ............................................................................................. 50
Chỉ số thanh toán hiện hành..................................................................................... 51
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản....................................................................................... 52
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu...................................................................... 53
Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu.................................................................. 53
v
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Năm 2020. một năm mà thế giới đã đón nhận nhiều sự thay đổi lớn lao. Điều
đáng chú ý nhất và cũng là nguyên nhân làm nền kinh tề của Việt Nam nói
riêng và nền kinh tế của thế giới nói chung trở nên đảo lộn chính là sự xuất
hiện của chủng virus SARS-CoV-2 mới. Trước sự lây lan chống mặt và mức
độ nguy hiểm của chủng virus mới này nhiều lệnh phong tỏa. cách ly đã được
ban hành trên khắp cả nước.
Nhiều doanh nghiệp đã không thể tiếp tục duy trì hoạt động và buộc phải đóng
cửa tạm thời. vĩnh viễn. Nhưng vẫn có những doanh nghiệp đã vượt qua khó
khăn này một cách tích cực. Mỗi một doanh nghiệp muốn đứng vững thì phải
có được nguồn lực đáng tin cậy ( tài chính. công nghệ.…). Và. các nhà quản lý
cũng phải đưa ra chiến lượt biết sử dụng những gì mình có một cách đúng
đáng để mang lại lợi nhuận cho công ty.
Một trong những doanh nghiệp tồn tại và đứng vững ngay cả khi tình hình
dịch bệnh nghiêm trọng và nền kinh tế trở nên hết sức khó khăn hôm nay là
Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT chuyên cung cấp nguyên liệu gỗ
cho việc sản xuất hàng nội. ngoại thất. Trước sự thành công tuyệt vời đó em
quyết định chọn Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT – cụ thể là bộ
phận kế toán- là nơi thực tập tốt nghiệp của mình.
Thông qua “đề tài Kế toán tiền mặt tại Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT” em có cơ hội để nghiên cứu sâu
hơn. nắm vững và củng cố những kiến thức đã họcở trường. nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ. cũng như công tác kế toán thực tế.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung: Báo cáo lại nội dung quá trình thực tập công ty TNHH MTV
LÂM THUẬN ĐẠT. Hiểu được sơ bộ cấu tạo cơ bản của một công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên.
Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu về phần hành kế toán tiền mặt tại công ty TNHH
MTV LÂM THUẬN ĐẠT. Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng phòng ban kế
của công ty.
1
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng : Kế toán tiền mặt tại Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT.
Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: phòng kế toán tại công ty TNHH
MTV LÂM THUẬN ĐẠT
Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: từ các tài liệu thu thập của ông ty
TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT tháng 2/2018.
4. Phương pháp nghiên cứu & nguồn dữ liệu:
Phương pháp phân tích. đánh giá các chứng từ và sổ sách liên quan tới các
nghiệp vụ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp.
Thu thập các ý kiến. phân tích tình hình trên báo chí. trang web của doanh
nghiệp hay website khác để có được các nhận định khách quan hơn và đồng
thời làm cơ sở để sau này đưa ra các nhận xét. đánh giá đúng đắn góp phần
hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp trong tương lai.
Nguồn dữ liệu: Chứng từ. sổ sách thu được và thông tin từ công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt . Thông tư 200/2014/TT-BTC.
5. Ý nghĩa của đề tài:
Đối với công ty : Đưa ra những đánh giá về ưu nhược điểm và những kiến
nghị giải pháp góp phân hoàn thiện kế toán tiền mặt tại đơn vị
Đối với bản thân : qua quá trình khảo sát thực tiễn . em có thể học hỏi được kinh
nghiệm của các anh chị trong phòng kế toán của công ty . vận dụng kiến thức đã
học của mình vào thực tiễn . Tìm ra những ưu nhược điểm trong kế toán bán hàng
tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt . từ đó đề xuất
những ý kiến hoàn thiện kế toán tiền mặt tại doanh nghiệp. Và bổ sung các tri
thức mới lạ đến từ các lĩnh vực khác thông qua quá trình tìm hiểu về công ty.
6. Kết cấu của đề tài:
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU
HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH
MTV LÂM THUẬN ĐẠT:
Giới thiệu sơ lượt về công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT:
Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT được thành lập từ 05/09/2013 tính
đến nay đã hoạt động được 7 năm liên tục. Đại diện pháp luật cũa công ty là
Trịnh Thành Thuận. Sau những khó khăn tìm kiếm các khách hàng lớn đầu
tiên và các vấn đề khác như thách thức về chất lượng và sự mới mẻ trong sản
phẩm. nhưng trắc trở trong quản lý nhân lực.…. công ty đã dần ổn định và đi
vào đà phát triển như hôm nay. Và đặc biệt là công ty TNHH MTV LÂM
THUẬN ĐẠT đã vượt qua được thách thức lớn mà cả thế giới đang gặp phải
hiện nay – đại dịch covid 19.
Mục tiêu của công ty là mang đến các sản phẩm tuyệt vời từ các loại gỗ khác
nhau. Mỗi sản phẩm đều phải mang trong mình cái CHẤT – TÂM – MỸ
không những thế còn phải truyền đạt chúng đến mỗi trái tim của khách hàng.
Để làm được tất cả những điều cao cả thiêng liên ấy công ty đã luôn giữ vửng
tinh thành trách nhiệm và ham học hỏi trong công việc. tìm kiếm khắc phục
thiếu sót sai lầm và đột phá mọi mặt. Mong muốn của công ty không chỉ là
mang lại hạnh phúc cho khách hàng mà còn đóng gong một phần sức mạnh
vào trong nét đẹp của quốc gia với sự giúp đỡ của các chi tiết nhỏ. các sản
phẩn. các kiến trúc và khung cảnh được làm từ gỗ.
Thuận lợi và khó khăn về mặt sản phẩm của công ty TNHH MTV LẬM
THUẬN ĐẠT:
Gỗ là một chất liệu tuyệt vời với sự kết hợp giữa màu sắc thiêng về sự diệu nhẹ
của thiêng nhiên và tính chất cách điện. cả khối lượng không nặng như kiêm loại
hay các thứ khác nên gỗ rất được mọi khách hàng ưa chuộng trong việc chọn làm
vật liệu chính trong các ngôi nhà hay các kiến trúc khác. Bên cạnh đó gỗ là một
loại vật liệu dễ cháy. cần có môi trường khô tránh ẩm để bảo quản. Việc bảo quản
gỗ tránh ẩm vào mùa mừa như ở Việt Nam là một điều khó khăn. Yêu cầu công
ty phải có một phân khu bảo quản đạt chuẩn với cơ sở hạ tần đủ lớn và khống chế
độ ẩm. Công ty phải luôn nổ lực tìm ra các cách tối ưu để bảo
3
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
bảo vật liệu hàng hóa để thực hiện và phổ cập kiến thức nhân viên để đạt được
hiệu quả cao nhất.
Tên giao dịch của công ty hiện tại là : CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN
ĐẠT
Mã số thuế : 3702211222
Địa chỉ: 861 Huỳnh Văn Lũy. Khu Phố 7. Phường Phú Mỹ. TP. Thủ Dầu Một.
Bình Dương
Logo:
Vốn điều lệ : 5.000.000 đ ( năm tỷ đồng )
Website: www.muabanvanep.com
Hình thức sở hữu vốn của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên. Thị trường hoạt động của Công Ty TNHH MTV Lâm Thuật Đạt là địa
bàn tỉnh Bình Dương.
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động.
Người nộp thuế hoạt động đã dược cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế.
Nơi đăng ký : chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một
Ngày cấp giấy phép : 05/09/2013
Mã Fax : không có
Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên lâm thuận đạt:
Công ty hiện đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
của bộ tài chính.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt chủ yếu cung cấp các
sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực xây dựng ( các sản phẩm chủ yếu được làm từ các
loại gỗ nói chung ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Sản phẩm của công ty bao gồm các loại chính như sau:
Ván ép chịu nước. ván ép bạch dương CARB P2 (POPLAR). MDF chống ẩm.
Okal.
Hình 1.1. Sản phẩm 01
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Coffa phủ phim cao cấp. coffa đỏ chuyên dùng cho các công trình xây dựng cao
ốc văn phòng. chung cư cao tầng...
Hình 1.2. Sản phẩm 02
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
5
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Ván ép thông dụng (ván ép dùng để đóng pallet. bao bì. lót sàn...)
Hình 1.3. Sản phẩm 03
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Okal (pb): Dùng đóng loa. đóng pallet. lót sàn
Hình 1.4. Sản phẩm 04
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
1.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ( SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. CHỨC NĂNG TỪNG
BỘ PHẬN ) TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT.
Sơ đồ:
Hình 1.5. Tổ chức cửa công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt
(Nguồn: Công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt)
Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm thuận đạt:
Giám đốc điều hành :
Là người quyền lực cao nhất công ty. quyết định cơ cấu tổ chức hoặc giải thể.
phá sản Công ty. quyết định các kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển.
cơ cấu vốn. bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức vụ khác trong công ty.
Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng
ngày khác của Công ty. Thực hiện kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư
của Công ty; Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức. quy chế quản lý nội
bộ Công ty như bổ nhiệm. miễn nhiệm. cách chức các chức danh quản lý trong
Công ty. Ngoài ra còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác & tuân thủ một số
nghĩa vụ của người quản lý Công ty theo Luật pháp quy định.
Ký duyệt các chứng từ trong công ty.
7
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phó giám đốc :
Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc điều hành trong công tác điều
hành công ty và có nhiệm vụ thực hiện công việc cụ thể do Giám đốc điều hành
giao hoặc uỷ quyền điều hành công ty trong một thời gian nhất định và chịu
trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về các công tác được giao. Giám đốc
điều hành. Phó Giám đốc cùng chịu trách nhiệm trước cấp trên về lãnh vực được
phân công phụ trách.
Phòng hành chính :
Công tác tổ chức lao động – tiền lương :
Tham mưu giúp Giám đốc điều hành công ty về công tác nhân sự. tuyển dụng.
đào tạo. bố trí điều động. đề bạt. bổ nhiệm. miễn nhiệm. nâng lương. khen
thưởng. kỷ luật đối với CBCNV trong Công ty. Xây dựng các định mức lao
động. đơn giá tiền lương. tiền thưởng.…
Tham mưu giúp Giám đốc điều hành việc sắp xếp bộ máy của Công ty. tổ
chức thực hiện phân cấp quản lý cán bộ trong bộ máy điều hành của Công ty.
có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phòng ban trong công ty.
Công tác hành chính phục vụ :
Lưu trữ. phát hành các loại tài liệu. công văn đi và đến. quản lý. sử dụng con
dấu đảm bảo đúng nguyên tắc bảo mật của Nhà nước quy định.
Quản lý vật dụng liên quan và các hệ thống tiện ích của công ty. Tổ chức nội
dung các buổi đón tiếp khách hàng.
Xoạn thảo in ấn các loại văn bản cho công ty.
Phòng kế toán :
Hỗ trợ các nhà điều hành về vấn đề kiểm soát – quản lý tài chính của công ty.
Kế toán trưởng là người chiệu trách nhiệm trước các nhà điều hành và quản lý
phòng ban này.
Tổ chức hoạch toán đúng theo thông tư. chuẩn mực đã được ban hành và cập
nhật.
Tổng hợp lập báo cáo kế toán thống kê định kỳ để phục vụ cho việc kiểm tra.
kiểm toán nội bộ. Ghi chép. phản ánh chính xác. trung thực. kịp thời và có hệ
thống sự diễn biến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Theo dõi công nợ. kiểm tra chứng từ và hợp đồng trước khi trinh lên cho
người ký duyệt. Lưu sổ sách. chứng từ theo quy định.
Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các công việc liên quan và thực
hiện nhiệm vụ được giao bởi giám đốc điều hành. Phòng kiểm toán :
Bảo mật thông tin theo quy chế của doanh nghiệp và theo pháp luật hiện hành.
Chịu trách nhiệm về kết quả công tác kiểm toán nội bộ.Theo dõi. đôn đốc và
kiểm tra kết quả thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ. Tổ chức đào
tạo. cập nhật kiến thức nhằm đảo bảo năng lực chuyên môn cho kiểm toán
viên nội bộ. Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý tài sản và cách thức vận hành
của công ty.
Phòng kỹ thuật :
Tham mưu với ban điều hành về định mức định lượng và chất lượng sản
phẩm. Kiểm tra giám sát và nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Căn cứ vào các
hợp đồng kinh tế để bắt đầu lập kế hoạch sản xuất. Nơi lưu trữ hồ sơ kỹ thuật
và giữ bí mật công nghệ của công ty. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm; Bảo
dưỡng. sửa chữa thiếc bị theo định kỳ. Trực tiếp báo cáo giám đốc về chất
lượng cũng như số lượng sản phẩm.
Phòng kinh doanh. bán hàng:
Có chuyên môn tham mưu cùng ban điều hành trong các lĩnh vực:
Định hướng chiến lượt kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty.
Tổ chức và quản lý công tác thị trường. tìm thị trường xuất khẩu cho công ty.
Hiện nay công ty đang xuất khẩu chủ yếu cho hai nước Trung Quốc và Đài
Loan nên việc chủ yếu là tìm kiếm các khách hàng – đơn đặc hàng xuất khẩu
cho công ty.
Chỉ đạo. theo dõi và quản lý công tác xuất nhập khẩu và thực hiện các công
tác ngoại thương. chỉ đạo các chương trình sản xuất theo các hợp đồng lớn của
ty đối với khách hàng.
Thực hiện nhiệm vụ do giám đóc điều hành giao phó.
1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN.
Sơ đồ
9
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 1.6. Sơ đồ bộ máy kế toán tại
Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT
(Nguồn: Công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt)
Chức năng nhiệm vụ của các kế toán:
Kế toán trưởng là người chiệu trách nhiệm trước các nhà điều hành và quản lý
phòng ban này.
Các kế toán viên làm việc được chỉ định.
Kế toán tổng hợp : nộp thuế môn bài; Thực hiện các bút toán đầu năm tài
chính mới như : kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ. hoạch toán chi phí thuế
môn bài năm tài chính mới; TIến hành thu thập xử lý thông tin. số liệu kế toán.
các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ inh tế phát sinh.
Kế toán tài sản cố định: Tổ chức kế toán ghi chép. phản ánh tổng hợp số liệu
một cách đầy đủ. kịp thời về số lượng. hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện
có. tình hình tăng. giảm và di chuyển tài sản cố định. kiểm tra việc bảo quản.
bảo dưỡng và sử dụng tài sản cố định.
Kế toán tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao tài sản cố định vào chi
phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản cố định và chế độ
qui định.
Tham gia lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định. giám sát việc sửa chữa tài
sản cố định.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Kế toán hướng dẫn. kiểm tra các phân xưởng. phòng. ban thực hiện đầy đủ các
chứng từ ghi chép ban đầu về tài sản cố định. mở các sổ sách cần thiết và hạch
toán tài sản cố định đúng chế độ. đúng phương pháp.
Kế toán tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của
nhà nước. lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; tiến hành phân
tích tình hình trang bị. huy động. bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm
nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.
Kế toán thuế:
Hằng ngày thu thập. xử lý. sắp xếp. lưu trữ hóa đơn – chứng từ kế toán.
Hằng tháng kê khai làm những loại báo cáo thuế theo tháng.
Hàng quý làm báo cáo thuế quý.
Hằng năm : đầu năm : nộp thuế môn bài; cuối năm: quyết toán thuế TNDN.
Lập báo cáo tài chính.
Kế toán lương: Thực hiện tổ chức ghi chép. phản ánh. tổng hợp các số liệu về
số lượng lao động. thời gian kết quả lao động. năng suất lao động. tính lương
và các khoản trích theo lương. sau đó phân bổ chi phí lao động theo các đối
tượng sử dụng lao động.
Hướng dẫn. giám sát. kiểm tra các nhân viên hạch toán kế toán ở các bộ phận
sản xuất- kinh doanh. các phòng ban thực hiện đầy đủ các chừng từ ghi chép
ban đầu về lao động. tiền lương đúng chế độ. đúng phương pháp.
Theo dõi tình hình trả - tạm ứng tiền lương. tiền thưởng các khoản phụ cấp. trợ
cấp cho người lao động.
Lập các báo cáo về lao động. tiền lương và các khoản trích theo lương. theo
định kỳ tiến hành phân tích điều chỉnh tình hình lao động. tình hình quản lý và
chi tiêu quỹ lương. cung cấp các thông tin chi tiết chính xác về lao động tiền
lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời.
Kế toán chi phí : Mở sổ theo dõi chi tiết chi phí theo từng yếu tố. từng khoản
mục và địa điểm phát sinh chi phí.
Xác định tiêu thức phân bổ và phân bổ chi phí kinh doanh cho hàng hoá đã
tiêu thụ trong kỳ và hàng còn lại chưa tiêu thụ trong trường hợp doanh nghiệp
có chu kỳ kinh doanh dài và lượng hàng hoá tồn kho cuối kỳ lớn.
11
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Cung cấp số liệu cho việc kiểm tra. phân tích. đánh giá tình hình thực hiện kế
hoạch chi phí của doanh nghiệp.
Kế toán bán hàng : Tham mưu cho các lãnh đạo về giải pháp để thúc đẩy quá
trình bán hàng.
Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng hóa dịch vụ phục vụ cho
việc chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tính toán và phản ánh giá trị chính xác tổng giá trị thanh toán của hàng hóa.
dịch vụ bán ra. gồm cả doanh thu hàng hóa và cung ứng dịch vụ. thuế giá trị
gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng hóa khác nhau. Theo dõi tổng hợp các hóa
đơn bán hàng.
1.4. CHẾ ĐỘ. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT
Chế độ. chính sách kế toán và hình thức kế toán theo thông tư 200/2014/TT-
BTC được áp dụng tại doanh nghiệp.
Phương pháp khấu hao tài sản cố định được doanh nghiệp sử dụng là phương
pháp khấu hao theo đường thẳng.
Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
Đơn vị tiền tệ được hiện đang sử dụng: Việt Nam Đồng (VND)
Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân tức thời.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT
TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT.
2.1. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM
THUẬN ĐẠT
Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều có lập một quỹ tiền mặt tại đơn vị dùng
để chi tiêu nhỏ hay các khoản cần dùng tiền mặt. các trường hợp cần tiền gấp
tại đơn vị. Cùng với hoạt động của doanh nghiệp là cung cấp các loại hàng hóa
liên quan đến các sản phẩm về gỗ nên thường xuyên có các khách hàng nhỏ lẻ.
dẫn đến việc phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt xuất hiện thường
xuyên. Vì vậy. tiền mặt tại đơn vị đóng một vai trò hết sức quan trọng với
doanh nghiệp.
Khi thực hiện cung cấp sản phẩm hàng hóa thu tiền mặt của khách hàng tiền
mặt sẽ được lưu tại chỗ. vào cuối ngày sẽ được chuyển cho thủ quỹ để thực
hiện nhập quỹ tiền mặt. Một số trường hợp trong ngày tiền mặt cũng được
chuyển từ quỹ ra bộ phận bán hàng để thực hiện quá trình đổi lẻ (đổi tiền sang
các mệnh giá thấp hơn để thối lại cho khách hàng).
Hiện tại doanh nghiệp đang thực hiện ghi sổ theo hình thức nhật ký chung. Và
tài khoản tiền mặt tại của công ty đang được theo dõi dựa trên sổ chi tiết tài
khoản tiền mặt. Tài khoản tiền mặt hiện tại đang được sử dụng tại công ty là
tài khoản 1111 dựa theo thông tư 200/2014/tt-btc.
Doanh nghiệp thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt tại đơn vị theo định kỳ hàng
tháng. Quá trình kiểm kê quỹ tiền mặt tại đơn vị được thực hiện vào ngày cuối
cùng mỗi tháng. Hội đồng kiểm kê quỹ tiền mặt bao gồm : giám đốc. đại diện
phòng kế toán. thủ quỹ và nhân viên bảo vệ.
13
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.2. NGUYÊN TẮT KẾ TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY
TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
[Điều 12. Tài khoản 111 – Tiền mặt]
“1. Nguyên tắc kế toán
a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu. chi. tồn quỹ tại quỹ doanh
nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam. ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào
TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ thực tế nhập. xuất. tồn
quỹ. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua
quỹ tiền mặt của doanh nghiệp) thì không ghi vào bên Nợ TK 111 “Tiền mặt”
mà ghi vào bên Nợ TK 113 “Tiền đang chuyển”.
b) Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược. ký quỹ tại
doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của
doanh nghiệp.
c) Khi tiến hành nhập. xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu. phiếu chi và có đủ
chữ ký của người nhận. người giao. người có thẩm quyền cho phép nhập. xuất
quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt
phải có lệnh nhập quỹ. xuất quỹ đính kèm.
d) Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt. ghi
chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu. chi. xuất. nhập
quỹ tiền mặt. ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
đ) Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập. xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày
thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế. đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền
mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch. kế toán và thủ quỹ phải kiểm
tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
e) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ. kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra
Đồng Việt Nam theo nguyên tắc:
- Bên Nợ TK 1112 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút ngoại tệ
từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì áp dụng tỷ giá ghi sổ kế toán của TK
1122;
- Bên Có TK 1112 áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định
tại phần hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản
có liên quan.
g) Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản này là vàng được sử dụng với
các chức năng cất trữ giá trị. không bao gồm các loại vàng được phân loại là
hàng tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm
hoặc hàng hoá để bán. Việc quản lý và sử dụng vàng tiền tệ phải thực hiện
theo quy định của pháp luật hiện hành.
h) Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc:
- Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại tệ là
tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có
giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.
- Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời
điểm lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được
công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không
công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua công bố bởi các đơn vị được phép
kinh doanh vàng theo luật định.
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt
Bên Nợ:
- Các khoản tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ nhập quỹ;
- Số tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo
cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam);
- Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.
- Các khoản tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ xuất quỹ;
- Số tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp
tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam);
- Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.
15
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Số dư bên Nợ:
Các khoản tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm
báo cáo.”
2.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG : TÀI KHOẢN TIỀN MẶT 1111
Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ tăng tiền mặt trong kỳ tại công ty. bao gồm:
• Thu tiền bán hàng
• Thu tiền khách hàng trả nợ hoặc ứng trước
• Rút Sec về nhập quỹ.
• Nhân viên trả lại tạm ứng thừa
Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ giảm tiền mặt trong kỳ tại công ty. bao gồm:
• Chi tiền mua hàng
• Chi tiền trả cho nhà cung cấp hoặc ứng trước tiền cho người bán.
• Chi tiền ủng hộ hội chữ thập đỏ phường.
• Chi tiền mua văn phòng phẩm
• Chi tiền trả lương nhân viên
• Chi tiền mua quà sinh nhật cho nhân viên
Số dư cuối kỳ Bên Nợ: Thể hiện số tiền mặt hiện còn vào ngày cuối kỳ.
2.4. CHỨNG TỪ. SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Các chứng từ. sổ sách có liên quan đến tài khoản tiền mặt được sử dụng tại
Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT và cách lập.
Các chứng từ đều được lập dựa trên các bản mẫu từ thông tư 200/2014/tt-btc.
Chứng từ sử dụng tại đơn vị: phiếu chi. phiếu thu. hóa đơn giá trị gia tăng.
• Xác định các khoản tiền mặt. ngoại tệ thực tế xuất. nhập quỹ và làm căn cứ
để thủ quỹ xuất. nhập quỹ để ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Phản
ánh trực tiếp nguồn tiền thu. chi của doanh nghiệp theo ngày. tháng. năm.
• Hóa đơn giá trị gia tăng : ghi nhận thông tin bán hàng hóa. cung ứng dịch
vụ cho bên mua. sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Và được
dung cho mục đích kê khai và tính thuế.
• Sổ quỹ tiền mặt được lập ra nhầm theo dõi số tiền trong quỹ.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
• Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ
kinh tế. tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo
quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán).
Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung:
Hình 2.1. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung
(Nguồn: phòng kế toán công ty TNNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Ghi chú:
Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng. cuối quý. cuối năm:
Quan hệ đối chiếu kiểm tra:
2.5. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH
Nghiệp vụ 1: Ngày 05/02/2018 chi tiền cước điện thoại tháng 1/18. số tiền
198.000 vnđ. (VAT 10%)
Chứng từ liên quan: Hóa đơn số 0015527. phiếu chi số PC180006
17
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.1. Phiếu chi số PC180006
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.2. Hóa đơn số 0015527
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
19
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nghiệp vụ 2: ngày 15/02/2018. Thu tiền khách hang 10.340.000 vnđ.
Chứng từ liên quan: Phiếu thu số PT 17073.
Hình 2.3. Phiếu thu số PT17073
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nghiệp vụ 3: ngày 24/02/2018. Thu tiền hang của công ty TNHH WINWALL
TECHNOLOGY (VIỆT NAM) số tiền 15.400.000 vnđ.
Chứng từ liên quan : hóa đơn số 0000218. Phiếu thu số PT17074
Hình 2.4. Phiếu thu số PT17074
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
21
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.5. Hóa đơn số 0000218
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nghiệp vụ 4: ngày 25/02/2018.thu tiền hang công ty TNHH sản xuất TM kỹ
thuật Vạn Bá. số tiền 3.872.000 vnđ
Chứng từ liên quan: hóa đơn số 0000221. phiếu thu số PT17075
Hình 2.6. Phiếu thu số PT17075
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
23
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.7. Hóa đơn số 0000221
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nghiệp vụ 5:ngày 26/02/2018. chi tiền dầu DO. số tiền 15.003.050
vnđ. Chứng từ liên quan: hóa đơn số 0010086. phiếu chi số PC180009
Hình 2.8. Hóa đơn số 0010086
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
25
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Hình 2.9. Phiếu chi số PC180009
(nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
27
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
29
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
31
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2.6. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN TIỀN MẶT
Tài liệu sử dụng chính cho phần phân tích này là báo cáo tài chính của công ty
TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT trong ba năm liền kề ( 2017,2018, 2019) và
các bản biểu do tác giả tự tổng hợp lại từ các số liệu trong báo cáo tài chính của
doanh nghiệp.
Công thức sử dụng:
Số chênh lệch của năm X so với năm X-1 = Trị số của chỉ tiêu đang phân tích
tại năm X – Trị số của chỉ tiêu đang phân tích tại năm X-1
Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang
Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang
Số tiền
năm 2018 năm 2019
Chỉ tiêu so với 2017 so với 2018
năm 2017 năm 2018 năm 2019 Chênh lệch % Chênh Lệch %
Tiền mặt 3.005.742.298 3.226.690.074 2.362.773.593 220.947.776 7,35 (863.916.481) (26,77)
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh
nghiệp) Qua bảng trên ta thấy chỉ số tiền mặt tại doanh nghiệp có sự biến đổi
qua các năm 2017. 2018. 2019 như sau:
Năm 2018 so với 2017 : tiền mặt đã có sự thay đổi theo hướng tăng lên cụ thể
đã tăng thêm 220.947.776 đ tương đương với 7.35% so với chỉ số tiền mặt
năm 2017. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do khách hàng đến mua hàng và
thanh toán tiền ngay cho doanh nghiệp. Đây cũng là giai doạn doanh nghiệp
đang đẩy mạnh số lượng các đợt mua bán hàng hóa.
Năm 2019 so với năm 2018 : tiền mặt lại chuyển sang xu hướng giảm mạnh cụ
với mức giảm là (863.916.481) đ tương đương với (26.77) % so với chỉ số tiền
mặt năm 2018. Và số tồn tiền mặt ở cuối kỳ năm 2019 thấp hơn hẳng so với 2
năm trước liền kề. Mặt dù doanh nghiệp đã thành công trong việc đẩy mạnh số
lượng đợt mua bán hàng hóa trong năm 2018 và cả năm 2019. nhưng vào năm
2019 các khoảng phải thu ngắn hạn (phần lớn là các khoản chưa thu tiền từ việc
bán hàng cho khách hàng) đã tăng lên không ít. cụ thể đã tăng thêm 396.913.679
ở cuối năm 2019. Công ty đã thành công trong chính sách mở rộng số lượng giao
dịch và thu hút khách hàng bằng cách áp dụng đòn bẩy kinh tế - chính sách
bán chịu.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phân tích các khoản mục tiền mặt theo chiều dọc
Phân tích tiền mặt theo chiều dọc
năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Chỉ tiêu
Số tiền
tỷ lệ
Số tiền
tỷ lệ
Số tiền
tỷ lệ
% % %
Tiền mặt 3.005.742.298 3.226.690.074 2.362.773.593
Tiền và các
khoản
3.421.863.146 87,84 3.658.348.922 88,20 2.763.699.210 85,49
tương đương
tiền
Tài sản ngắn
5.335.458.704 56,34 5.475.057.321 58,93 4.943.369.850 47,80
hạn
Tổng cộng tài
5.612.431.607 53,56 5.703.613.725 56,57 5.118.798.981 46,16
sản
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Chênh lệch theo tỷ lệ phần trăm qua các năm như sau:
Do đặc thù của doanh nghiệp là cung cấp các sản phẩm về gỗ nên việc thường
xuyên xuất hiện các khách hàng nhỏ lẻ. Do đó tiền mặt là một yêu tố quan
trọng của trong doanh nghiệp.
Qua bảng trên phân tích cơ cấu và diễn biến tài khoản tiền mặt ta thấy được
các biến động như sau:
Năm 2017 3.005.742.298 đ chiếm 87.84 % trong khoảng mục tiền và các
khoản tương đương của doanh nghiệp. Cho thấy doanh nghiệp có một nguồn
quỹ tiền mặt lớn. Chiếm tỷ trọng 56.34 % trong tài sản ngắn hạn. chiếm tỷ
trọng 53.56 % trong tổng tài sản doanh nghiệp. Do doanh nghiệp chủ yếu dung
tiền mặt để thanh toán các hoạt động kinh doanh.
Năm 2018 tiền mặt mang giá trị 3.226.690.074 đ chiếm tỷ trọng 88.20 % trong
tiền và các khoảng tương đương tiền. Chiếm tỷ trọng 58.93 % trong tài sản
ngắn hạn và chiếm tỷ trọng 56.57 % trong tổng tài sản của doanh nghiệp.
Năm 2019 tiền mặt có giá trị là 2.362.773.593 đ chiếm tỷ trọng 85.49 % trong
tiền và các khoản tương đương tiền. Chiếm 47.80 % trong tài sản ngắn hạn và
46.16 % trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ trọng tiền mặt tại doanh nghiệp
ở năm 2019 có sự chênh lệch giảm hơn hẳng năm 2017 và 2018. Cho thấy năm
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
33
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
2019 doanh nghiệp vẫn đang thực hiện chính sách bán chịu cho khách hàng và
vẫn chưa thu về số tiền đó.
Nhận xét:
Quan phân tích chỉ số tiền mặt của ba năm 2017. 2018 và 2019. có thể thấy được
các biến động của chỉ số. những biến động này không quá lớn. không bị ảnh
hưởng quá nhiều ngay cả trong quá trình đẩy mạnh các lượt mua bang hàng hóa.
Cho thấy doanh nghiệp đã làm tốt trong chính sách đẩy mạnh sự luân chuyển của
dòng tiền. Gia tăng thành công số lượng giao dịch trong sự ổn định là một nền
móng vững chắc không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng sự thân thiết với khách
hàng thân quen. mà còn mở rộng khả năng tìm kiếm các khách hàng tìm năng. Từ
đó dần mợ rộng quy mô doanh nghiệp một cách ổn định.
Phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quang đến tiền mặt
Hệ số thanh toán tức thời bằng tiền mặt:
ệ ố ℎ ℎ á ứ ℎờ ằ ề ặ =
ề ặ
ợ ℎả ả ắ ℎạ
Hệ số thanh toán tức thời bằng tiền mặt
Hệ số thanh toán
Năm tức thời bằng tiền Tiền mặt Nợ phải trả ngắn hạn
mặt
2017 0,68 3.005.742.298 4.445.421.062
2018 0,71 3.226.690.074 4.525.452.146
2019 0,59 2.362.773.593 4.010.553.843
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh
nghiệp) Tỷ số thanh toán nhanh sẽ cho ta biết doanh nghiệp có bao nhiêu vốn
bằng tiền hoặc các khoảng tương đương tiền để thanh toán ngay một đồng nợ.
Tỷ số thanh toán nhanh của doanh nghiệp tại năm 2017 là 0.68 điều này cho thấy
với 1 đồng nợ ngắn hạn thì doanh nghiệp có 0.68 đồng tài sản để đảm bảo thanh
toán. Năm 2018 tỷ số này tăng lênh thành 0.71. Do ở năm 2018 doanh nghiệp bắt
đầu đẩy mạnh số lượng giao dịch và thu đã thu về hầu hết các khoảng bán chịu
cho khách hàng nên làm tăng chỉ số tiền và các khoảng tương đương tiền lên
theo. Ở năm 2019 tỷ số thanh toán nhanh là 0.59. Nguyên nhân là do
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
doanh nghiệp có quy mô mức độ hoạt động giảm sô với năm 2018 cụ thể là nợ
phải trả ngắn hạn và tiền và các khoản tương đương đều giảm xuống. trong đó
tiền mặt giảm mạnh (như tác giả đã phân tích ở mục 2.6 trang 33).
2.7. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
Phân tích bản cân đối kế toán
Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn năm 2018
a) Quan hệ cân đối 1 ( nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản thiết yếu)
Quan hệ cân đối 1
Chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu tài sản thiết yếu chênh lệch
Đầu năm 860.978.442 4.029.771.074 (3.168.792.632)
Cuối năm 922.161.579 4.141.161.580 (3.219.000.001)
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh
nghiệp) Dựa vào bản trên ta thấy được doanh nghiệp có nguồn vốn không đủ
trang trải cho những tài sản thiết yếu. Lượng thiều hụt nguồn vốn có chiều
hướng tăng nhẹ, cụ thể lượng thiếu hụt đầu năm là (3.168.792.632) , đến cuối
năm lượng thiếu hụt này được tăng lên (3.219.000.001).
b) Quan hệ cân đối 2 ( nguồn vốn thường xuyên tương đương ổn định và
tài sản đang có )
Quan hệ cân đối 2
nguồn vốn thường xuyên,
Chỉ tiêu tương đối ổn định tài sản đang có chênh lệch
Đầu năm 860.978.442 4.029.771.074 (3.168.792.632)
Cuối năm 922.161.579 4.141.161.580 (3.219.000.001)
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Qua bản trên cho thấy nguồn vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp ở cả đầu
năm và cuối năm đều không đủ trang trải cho hoạt kinh doanh của mình. Lượng
vốn thừa đầu năm là (3.168.792.632) và cuối năm là (3.219.000.001).
c) Quan hệ cân đối 3
Quan hệ cân đối 3
35
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm
1. Tài sản ngắn hạn 5.475.057.321 5.335.458.704
2. Nợ ngắn hạn 4.781.452.146 4.751.453.165
3. chênh lệch 693.605.175 584.005.539
4. Tài sản dài hạn 228.556.404 276.972.903
5. Nợ dài hạn 0 0
6. Chênh lệch 228.556.404 276.972.903
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh
nghiệp) Từ bảng trên cho thấy tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ dài hạn, tài sản dài
hạn lớn hơn nợ dài hạn. Chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn lớn
hơn chênh lệch giữa tài sản dài hạn và nợ dài hạng, chứng tỏ doanh nghiệp đã
không giữ được cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. Doanh nghiệp cần bố trí
nguồn vốn hợp lý hơn trong các năm tiếp theo.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang
Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang
Tài sản năm 2017 năm 2018 năm 2019
2018 so với 2017 2019 so với 2018
Chênh lệch % Chênh lệch %
A. Tài sản ngắn hạn 5,335,458,704 5,475,057,321 4,943,369,850 139,598,617 2.62 (531,687,471) (9.71)
I. Tiền 3,421,863,146 3,658,348,922 2,763,699,210 236,485,776 6.91 (894,649,712) (24.46)
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0.00 0
III. Các khoản phải thu 1,582,660,533 1,562,452,145 1,959,365,824 (20,208,388) (1.28) 396,913,679 25.40
IV. Hàng tồn kho 330,935,025 254,256,254 220,304,816 (76,678,771) (23.17) (33,951,438) (13.35)
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0.00 0
B. Tài sản dài hạn 276,972,903 228,556,404 175,429,131 (48,416,499) (17.48) (53,127,273) (23.24)
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0.00 0
II.Tài sản cố định 276,972,903 228,556,404 175,429,131 (48,416,499) (17.48) (53,127,273) (23.24)
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0.00 0
IV. Tài sản dang dở dài hạn 0 0 0 0 0.00 0
V. Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0.00 0
Tổng tài sản 5,612,431,607 5,703,613,725 5,118,798,981 91,182,118 1.62 (584,814,744) (10.25)
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
37
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tài sản ngắn hạn:
Năm 2018 so với năm 2017 tài sản ngắn hạn chênh lệch theo xu hướng tăng cụ
thể đã tăng 139.598.617 đ tương ứng 2.62% so với năm 2017. Nguyên do cho
yếu dẫn đến hướng chênh lệch dương này là do khoản mục tiền và các khoản
tương đương tăng lên. Bên cạnh đó chỉ số này chênh lệch có xu hướng giảm ở
năm 2019 cụ thể giảm (531.687.471) đ tương ứng với (9.71) % so với năm
2018. Đi vào phân tích các khoản mục bên trong như sau:
Tiền và các khoản tương đương tiền ở năm 2018 so với năm 2017 có xu
hướng tăng nhẹ cụ thể tăng thêm 236.485.776 đ tương ứng với 6.91%. Nhưng
ở năm 2019 chỉ tiêu này chênh lệch với hướng giảm mạnh cụ thể giảm
(894.649.712) đ tương ứng (24.46)% so với năm 2018.
Các khoản phải thu năm 2018 so với 2017 chênh lệch mang tính chất giảm nhẹ
cụ thể (20.208.388) đ tương ứng (1.28)%. Cho thấy doanh mặt dù số lượng
giao dịch diễn ra tăng lên nhưng doanh nghiệp vẫn thu về được hầu hết các
khoản mà khách hàng nợ. Nhưng năm 2019 chỉ số này đã tăng mạnh cụ thể
396.913.679 đ tương ứng 25.40 %. Nguyên nhân chủ chốt là do công ty vẫn
chưa thu lại hết các khoản tiền từ việc bán chịu cho khách hàng. Điều này
cũng lý giải cho việc sục giảm mạnh của chỉ tiêu Hàng tồn kho và Tiền và các
khoảng tương đương tiền ở trên.
Hàng tồn kho năm 2018 so với năm 2017 xuất hiện chênh lệch mạnh theo xu
hướng giảm cụ thể (76.678.771) đ tương ứng (23.17)%. Mặt dù giá trị nhập và
xuất hàng tồn kho ở năm 2018 tăng mạnh so với 2017 nhưng do năm 2018
doanh nghiệp đã thực hiện chính sách bán chịu cho khách hàng để tăng mức
độ giao dịch. phục vụ cho quá trình phát triển cũng như tìm kiếm khách hàng
mới nên trị giá hàng tồn kho cuối năm 2018 vẫn có chút giảm nhẹ. Vào năm
2019 chỉ tiêu hàng tồn kho giảm nhẹ so với năm 2018 cụ thể (33.951.438) đ
tương ứng (13.35)%. Nguyên nhân là do năm 2019 doanh nghiệp đang bình ổn
mới mức đẩy mạnh của năm 2018.
Tài sản dài hạn:
Qua bảng trên ta thấy tài sản dài hạn giảm đi theo từng năm do khấu hao của tài
sản cố định của mỗi năm phát sinh. Tài sản cố định năm 2018 so với 2017 đã
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
khấu hao đi (48.416.499) đ tương ứng (17.48)%. Năm 2019 so với 2018 đã
khấu hao (53.127.273) đ tương ứng (23.24)%.
Nhận xét:
Tài Sản của doanh nghiệp ở năm 2018 có giá trị là 5.703.613.725 đ. trong đó
tài sản ngắn hạn là 5.475.057.321 đ và tài sản dài hạn là 228.556.404 đ. So với
tổng tài sản doanh nghiệp năm 2017 đã tăng thêm 91.182.118 đ. Cho thấy tổng
tài sản của doanh nghiệp có chênh lệch theo mặt tích cực.
39
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc
Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc
theo
Tài sản năm 2017 năm 2018 năm 2019 quy mô chung % chênh lệch %
2017 2018 2019 18/17 19/18
A. Tài sản ngắn hạn 5.335.458.704 5.475.057.321 4.943.369.850 95,07 95,99 96,57 0,93 0,58
I. Tiền 3.421.863.146 3.658.348.922 2.763.699.210 60,97 64,14 53,99 3,17 (10,15)
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn - - - - - - - -
III. Các khoản phải thu 1.582.660.533 1.562.452.145 1.959.365.824 28,20 27,39 38,28 (0,81) 10,88
IV. Hàng tồn kho 330.935.025 254.256.254 220.304.816 5,90 4,46 4,30 (1,44) (0,15)
V. Tài sản ngắn hạn khác - - - - - - - -
B. Tài sản dài hạn 276.972.903 228.556.404 175.429.131 4,93 4,01 3,43 (0,93) (0,58)
I. Các khoản phải thu dài hạn - - - - - - - -
II.Tài sản cố định 276.972.903 228.556.404 175.429.131 4,93 4,01 3,43 (0,93) (0,58)
III. Bất động sản đầu tư - - - - - - - -
IV. Tài sản dang dở dài hạn - - - - - - - -
V. Đầu tư tài chính dài hạn - - - - - - - -
Tổng tài sản 5.612.431.607 5.703.613.725 5.118.798.981 100 100 100
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tài sản ngắn hạn:
Năm 2017 tài sản ngắn hạn mang trị giá 5.335.458.704 đ chiếm tỷ trọng 95.07
% so với tổng tài sản. Năm 2018 tải sản ngắn hạn có trị giá 5.475.057.321 đ
chiếm tỷ trọng 95.99 % so với tổng tài sản và chênh lệch 0.93 % so với năm
2017. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ trọng của chỉ số tiền tăng lên. Năm 2019 tài
sản ngắn hạn mang trị giá 4.943.369.850 đ chiếm tỷ trọng 96.57 % so với tổng
tài sản. Mặc dù trị giá của tài sản ngắn hạn thấp hơn 2 năm vừa rồi nhưng lại
mang tỷ trọng cao nhất trong ba năm. Do tổng tài sản có biến động giảm xuống.
Chi tiết biến động của các khoản mục trong tài sản ngắn hạn như sau:
Tiền và các khoản tương đương tiền:
Đây là khoản mục quan trọng đối với doanh nghiệp trong các giao dịch. Quan
sát bản ta thấy tiền có biến biến động theo hướng tăng ở năm 2018 và giảm mạnh
ở năm 2019. Để làm rõ các biến động này ta đi vào phân tích chi tiết.
Năm 2017 tiền và các khoảng tương đương tiền có giá trị 3.421.863.146 đ
chiếm tỷ trọng 60.97 % so với tổng tài sản. Năm 2018 tiền và các khoản tương
đương tiền mang giá trị 3.658.348.922 đ tương đương 64.14 % so với tổng tài
sản cao hơn 3.17 % so với năm 2017. Tại năm 2019. chỉ tiêu này giảm còn
2.763.699.210 đ chiếm tỷ trọng 53.99 % so với tổng tài sản. Lý do giảm như
tác giả đã phân tích ở trang 33. Do đặc thù trong việt kinh doanh của doanh
nghiệp có phát sinh nhiều giao dịch với khách hàng và giá trị giao dịch không
lớn nên dẫn đến việc chỉ tiêu tiền đặc biệt là tiền mặt chiếm một tỷ trọng cao
so với tổng tài sản của doanh nghiệp.
Các khoản phải thu ngắn hạn :
Năm 2017 mang giá trị 1.582.660.533 đ chiếm tỷ trọng 28.20 %. Năm 2018 mang
giá trị 1.562.452.145 đ chiếm tỷ trọng 27.39 % chênh lệch 0.81 % so với năm
2017. Mặc dù bị giảm đi 0.81 % nhưng do đây là năm đẩy mạnh giao dịch nên
mức giảm này không đáng kể và cho thấy doanh nghiệp vẫn ổn định tốt mức thu
hồi nợ trong quá trình phát triển. Năm 2019 mang giá trị 1.959.365.824
đ chiếm tỷ trọng 38.28 % tăng 10.88 % so với năm 2018. doanh nghiệp dang
có một khả năng thu hồi nợ ngắn hạn tốt.
41
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Bên cạnh các khoản phải thu ngắn hạn thì chỉ tiêu hàng tồn kho trong năm 2017.
2018 và 2019 cũng có biến động chênh lệch mang tính chất ngược chiều so với
chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn cụ thể : Năm 2017 là 330.925.025 đ (5.90
%). năm 2018 là 254.256.254 đ (4.46 %) và năm 2019 là 220.304.816 đ
(4.30 %).
Tài sản dài hạn:
Do doanh nghiệp không có nhiều tài sản dài hạng nên chỉ tiêu này chiếm tỷ
trọng nhỏ và dễ nhìn thấy sự thay đổi giảm qua các năm do việc khấu hao của
tài sản . Cụ thể như sau: Năm 2017 là 276.972.903 đ (4.93 %). năm 2018 là
228.556.404 đ (4.01 %). năm 2019 là 175.429.131 đ (3.43 %).
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều ngang
Phân tích nguồn vốn theo chiều ngang
Nguồn vốn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Năm 2018 so với 2017 Năm 2019 so với 2018
Chênh lệch % Chênh lệch %
A. Nợ phải trả 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 29.998.981 0,63 (614.898.303) (12,86)
I. Nợ ngắn hạn 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 29.998.981 0,63 (614.898.303) (12,86)
II. Nợ dài hạn - - - - - - -
B. Nguồn vốn
860.978.442 922.161.579 952.245.138 61.183.137 7,11 30.083.559 3,26
chủ sở hữu
I. Vốn chủ sở hữu 860.978.442 922.161.579 952.245.138 61.183.137 7,11 30.083.559 3,26
1.Vốn góp
961.000.000 961.000.000 961.000.000 - - - -
chủ sở hữu
2. Lợi nhuận sau thuế
(100.021.558) (38.838.421) (8.754.862) 61.183.137 (61,17) 30.083.559 (77,46)
chưa phân phối
Tổng nguồn vốn 5.612.431.607 5.703.613.725 5.118.798.981 91.182.118 1,62 (584.814.744) (10,25)
(nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
43
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập,
Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Nợ phải trả:
Do doanh nghiệp không có nợ dài hạn nên biến động của chỉ tiêu nợ ngắn hạn
cũng chính là biến động của nợ phải trả. Cụ thể biến động qua các năm như
sau: năm 2018 so với năm 2017 chênh lệch theo hướng tăng với giá trị tăng
thêm là 29.998.981 đ (0.63 %). năm 2019 so với năm 2018 chênh lệch theo
hướng giảm mạnh cụ thể đã giảm (614.898.303) đ (12.86 %). Qua phân tích
cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện điều phối tốt. làm giảm tỷ lệ nợ phải trả
xuống. nhưng các khoản nợ phải trả vẫn còn rất lớn.
Nguồn vốn chủ sở hữu:
Nguồn vốn chủ sở hữu vào năm 2017 là 860.978.442 đ. vào năm 2018 đã tăng
lên thành 922.161.579 đ ( chênh lệch 61.183.137 đ tương ứng 7.11 %). năm
2019 so với 2018 chênh lệch theo hướng tăng cụ thể tăng thêm 30.083.559
tương ứng 3.26 %.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc
Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc
Nguồn vốn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
theo quy mô chung % chênh lệch %
2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
A. Nợ phải trả 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 84,66 83,83 81,40 -0,83 -2,43
I. Nợ ngắn hạn 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 84,66 83,83 81,40 -0,83 -2,43
II. Nợ dài hạn - - - 0,00 0,00
B. Nguồn vốn
860.978.442 922.161.579 952.245.138 15,34 16,17 18,60 0,83 2,43
chủ sở hữu
I. Vốn chủ sở hữu 860.978.442 922.161.579 952.245.138 15,34 16,17 18,60 0,83 2,43
1.Vốn góp
961.000.000 961.000.000 961.000.000 17,12 16,85 18,77 -0,27 1,92
chủ sở hữu
2. Lợi nhuận sau thuế
(100.021.558) (38.838.421) (8.754.862) -1,78 -0,68 -0,17 1,10 0,51
chưa phân phối
Tổng nguồn vốn 5.612.431.607 5.703.613.725 5.118.798.981 100 100 100 0,00 0,00
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
45
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Qua bảng X ta thấy được sự chênh lệch tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu so
với tổng nguồn vốn qua các năm như sau: Nợ phải trả :
Năm 2018 chiếm tỷ trọng 83.83% trong tổng nguồn vốn giảm đi (0.83) % so
với năm 2017. Năm 2019 chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng 81.40 % trong tổng
nguồn vốn giảm (2.43) % so với năm 2018. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao là
do doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại. mua chịu để hỗ trợ
cho nguồn vốn. Nhìn chung tỷ trọng của mục nợ phải trả có biến động theo
hướng giàm dần qua các năm. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy doanh nghiệp
đang dần giải quyết được các khoản nợ.
Năm 2018 so với 2017 tỷ lệ của nguồn vốn chủ sở hữu tăng từ 860.978.442 đ
(15.34 %) lên thành 922.161.579 đ (16.17 %). Năm 2019 so với 2018 chỉ số này
tăng từ 922.161.579 đ (16.17 %) lên thành 952.245.138 đ (18.60 %). Nguồn góc
của sự chênh lệch tăng nhẹ nguồn vốn chủ sở hữu chủ yếu là do khoảng lợi nhuận
sau thuế âm từ năm 2017 chuyển sang. Qua phân tích ta thấy được vốn chủ sở
hữu không chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.
Ở năm 2018 và 2019 doanh nghiệp mặc dù đã điều tiết quá trình kinh doanh.
sử dụng tốt đòn bẩy kinh tết để thúc đẩy doanh nghiệp quay lại đà phát triển.
nhưng vẫn chưa bù lại hoàn toàn khoản lỗ từ các năm trước chuyển sang.
Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang
Chỉ tiêu năm 2017 năm 2018 năm 2019
2018 so với 2017 2019 so với 2018
chênh lệch % chênh lệch %
1. Doanh thu bán hàng
7.715.528.300 17.237.361.892 15.332.586.709 9.521.833.592 123,41 (1.904.775.183) (11,05)
và cung cấp dịch vụ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 168.349.047 0 0 (168.349.047) (100,00) 0
3. Doanh thu thuần về
7.547.179.253 17.237.361.892 15.332.586.709 9.690.182.639 128,39 (1.904.775.183) (11,05)
bán hàng và cung cấp dịch vụ
4. Giá vốn hàng bán 6.425.105.579 15.254.156.255 14.056.772.600 8.829.050.676 137,41 (1.197.383.655) (7,85)
5. Lợi nhuận gộp
1.122.073.674 1.983.205.637 1.275.814.109 861.131.963 76,74 (707.391.528) (35,67)
về bán hàng và cung cấp dịch vụ
6. Doanh thu hoạt động tài chính 345.175 0 0 (345.175) (100,00) 0
7. Chi phí tài chính 44.767.247 65.251.452 55.642.771 20.484.205 45,76 (9.608.681) (14,73)
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0
8. Chi phí bán hàng 792.297.930 1.502.514.524 759.300.281 710.216.594 89,64 (743.214.243) (49,46)
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 276.752.597 354.256.524 430.787.561 77.503.927 28,00 76.531.037 21,60
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8.601.075 61.183.137 30.083.559 52.582.062 611,34 (31.099.578) (50,83)
11. Thu nhập khác 5.202.280 0 (5.202.280) (100,00) 0
12. Chi phí khác 0 0 0 0
13. Lợi nhuận khác 5.202.280 0 (5.202.280) (100,00) 0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13.803.355 61.183.137 30.083.559 47.379.782 343,25 (31.099.578) (50,83)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0 0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
17. Lợi nhuận
13.803.355 61.183.137 30.083.559 47.379.782 343,25 (31.099.578) (50,83)
sau thuế thu nhập doanh nghiệp
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 0 0 0 0 0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 0 0 0 0 0
(nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
47
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Trong gia đoạn thực hiện chính sách phát triển của doanh nghiệp. việc dùng
đòn bẩy kinh tế với chính sách mua bán chịu đã tạo ra một lượng lớn giao dịch
được thực hiện. song song đó cũng tạo ra được một lượng doanh thu cao hơn
Cụ thể như sau:
Phân tích doanh thu
Doanh thu thuần của doanh nghiệp vào năm 2017 chỉ ở mức 7.547.179.253
đ. Năm 2018 doanh nghiệp bắt đầu kế hoạch phát triển kết quả mang lại lượng
doanh thu thuần từ việc bán hàng hóa là 17.237.361.892 đ. đã tăng thêm
9.609.182.639 đ tương ứng 128.39 % so với năm 2017. Doanh nghiệp đã tiếp
tục bình ổn và giữ vững quy mô – mức độ hoạt động ở năm 2019. Chỉ số
doanh thu thuần từ bán hàng của doanh nghiệp ở năm này chỉ giảm
(1.904.775.183) đ tương ứng (11,05) %. Nguyên nhân là do số lượng khách
hàng ở năm 2019 thấp hơn 2018.
Phân tích chi phí
Bên cạnh doanh thu thuần, giá vốn hàng bán cũng phát sinh biến đỗi cùng
chiều hướng, cụ thể như sau: năm 2018 giá vốn hàng bán mang trị số
15.254.156.255 đ đã tăng thêm 8.829.050.676 đ tương ứng 137,41 % so với
cùng kỳ năm ngoái. Năm 2019 giảm (1.197.383.655) đ tương ứng với (7,85)
% so với năm 2018. Do lượng giao dịch bán hàng giảm nên chỉ tiêu giá vốn
hàng bán bị giảm xuống.
Chi phí bán hàng (bao gồm các loại chi phí như: chi phí khấu hao TSCĐ, chi
phí nhân viên bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài,…). Năm 2018 chi phí bán
hàng mang giá trị là 1.502.514.524 đ, đã tăng 710.216.594 đ tương ứng với
89,64 % so với năm 2017. Do năm 2018 lượng dịch vụ mua ngoài tăng mạnh
như thuê phương tiện vận chuyển hàng cho khách. Năm 2019 giảm
(743.214.243) đ tương ưng (49,46) % so với năm 2018. Năm này doanh
nghiệp thực hiện chuyển hàng theo đợt, mỗi đợt sẽ chuyển hàng cho nhiều
khách hàng nên mức chi phí này được giảm xuống.
Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 là 354.256.524 đ, đã tăng 77.503.927
đ tương ứng 28,00 % so với năm 2017. Năm 2019 tăng 76.531.037 đ tương ứng
21,60 % so với năm 2018. Cùng với sự gia tăng của hoạt động kinh doanh thì
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
lượng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo. Cụ thể các nhu cầu về văn
phòng phẩm và dịch vụ mua ngoài của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể.
Phân tích lợi nhuận:
Lợi nhuận gộp năm 2018 là 1.983.205.637 đ tăng so với năm 2017 là
861.131.963 đ tương ứng 76,74 %. Nguyên nhân do giá vốn hàng bán tăng
8.829.050.676 đ tương ứng 137,41 %, bên cạnh đó doanh thu tăng
9.521.833.592 đ tương ứng 123,41 %. Doanh thu và giá vốn hàng bán đều
tăng nhưng mức tăng của doanh thu tăng cao hơn so với giá vốn hàng bán nên
dẫn đến lợi nhuận gộp tăng.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2018 là 61.183.137 đ tăng
52.582.062 đ so với năm 2017, tương ứng tỷ lệ 611,34 %. Mặc dù các chỉ số
chi phí ở năm 2018 đều tăng so với năm 2017 cụ thể như: chi phí bán hàng
tăng 710.216.594 đ tương ứng 89,64 %; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng
77.503.927 đ tương ứng 28 %; chi phí tài chính tăng 20.484.205 đ tương ứng
45.76 %, nhưng tổng tăng của các chi phí vẫn nhỏ hơn phần lợi nhuận gộp của
doanh nghiệp. Đến năm 2019 các mức chi phí vẫn bình ổn và không cao hơn
phần lợi nhuận gộp tuy nhiên do nhu cầu mua hàng của khách hàng giảm xuống
nên chỉ số này cũng giảm cụ thể giảm (707.391.528) đ tương ứng (35,67) %. Dẫn
theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng giảm xuống
còn 30.083.559 đ, cụ thể giảm (31.099.578) đ tương ứng (50,83) %.
Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc
Phân tích cơ cấu doanh thu
năm 2017 năm 2018 năm 2019
Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng %
Doanh thu thuần bán hàng
và cung cấp dịch vụ 7.715.528.300 99,93 17.237.361.892 100,00 15.332.586.709 100
Doanh thu hoạt động tài chính 345.175 0,00 - - - -
Thu nhập khác 5.202.280 0,07 - - - -
Tổng doanh thu 7.721.075.755 17.237.361.892 15.332.586.709
(nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Phân tích doanh thu:
Doannh thu thuần bang hàng và cung cấp dịch vụ : Đây là nguồn doanh thu chính
của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp hầu như như có doanh thu thừ hoạt động tài
chính và thu nhập khác. Năm 2017 đạt 7.715.528.300 đ và chiếm 99,93 %
49
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
tỷ trọng của tổng doanh thu. Và liên tiếp hai năm sau đó chiếm 100 % tỷ trong
của tổng doanh thu cũ thể là 17.237.361.892 đ ở năm 2018 và 15.332.586.709
đ ở năm 2019.
Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác : cả hai chỉ số này đều chiếm tỷ
trọng cực nhỏ trong tổng doanh thu của doanh nghiệp ở năm 2017. Cụ thể như
sau doanh thu hoạt động tài chính là 345.175 đ, thu nhập khác là 5.202.280
đ. Và cả hai khoản mục này đều bằng 0 ở nằm 2018 và 2019.
Phân tích cơ cấu chi phí
năm 2017 năm 2018 năm 2019
Tỷ Tỷ Tỷ
trọng trọng trọng
Chỉ tiêu Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%)
Giá vốn hàng bán 6.532.778.681 85,43 15.254.156.255 88,81 14.056.772.600 91,86
Chi phí tài chính 44.767.247 0,59 65.251.452 0,38 55.642.771 0,36
Chi phí bán hàng 792.297.930 10,36 1.502.514.524 8,75 759.300.281 4,96
Chi phí
quản lý doanh nghiệp 276.752.597 3,62 354.256.524 2,06 430.787.561 2,82
Chi phí khác - - - - - -
Tổng chi phí 7.646.596.455 17.176.178.755 15.302.503.213
(nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Giá vốn hàng bán : Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất trong nhóm các
chi phí tại doanh nghiệp. Năm 2017 có giá trị là 6.532.778.681 đ chiếm 85,43 %
tỷ trọng trong tổng chi phí. Năm 2018 là 15.254.156.255 đ chiếm 88,81 % tỷ
trọng tổng chi phí. Năm 2019 là 14.056.772.600 đ chiếm 91,86 % tổng chi phí.
Nguyên nhân của sự biến đổi này một phần là do thay đổi số lượng hàng bán ra
trong kỳ, một phần là do giá cả hàng hóa bán thay đổi.
Chi phí tài chính : xuất nguồn chủ yếu từ các khoản đi vay. Năm 2017 chi phí
tài chính là 44.767.247 đ chiếm tỷ trọng 0,59 % trong tổng chi phí. Năm 2018
là 65.251.452 đ chiếm 0,38 % trong tổng chi phí. Năm 2019 là 55.642.771 đ
chiếm 0,36 % tổng chi phí. Tỷ trọng của chi phí tài chính nhìn chhung là
không cao và doanh nghiệp thường xuyên xử lí các khoản vay nên lượng chi
phí này không quá lớn.
Chi phí bán hàng: Năm 2017 là 792.297.930 đ chiếm 10,36 % tổng chi phí. Năm
2018 là 1.502.514.524 đ chiếm 8,75 % tổng chi phí. Mặc dù giá trị của chi phí
bán hàng đã tăng lên nhưng tỷ trọng vẫn không thay đổi nhiều vẫn bình ổn
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
ở mức gần với năm 2017. Nguyên nhân là lượng dịch vụ mua ngoài đã tăng
lên đáng kể cùng với lượng giao dịch. Năm 2019 là 759.300.281 đ chiếm 4,96
% tổng chi phí. Do năm 2019 doanh nghiệp thực hiện chính sách bán hàng
theo đợt dẫn đến số nhu các dịch vụ mua ngoài được giảm bớt, cùng với các
thỏa thuận giá cả với bên cung cấp dịch vụ.
Chi phí quản lý doanh nghiệp : Năm 2017 là 276.752.597 đ chiếm 3,62 %.
Nhìn chung chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tỷ trọng ở các năm tiếp theo cụ
hể là 2,06 % ở năm 2018 và 2,82 % ở năm 2019.
Kết luận:
Qua phân tích chúng ta thấy được doanh nghiệp đã chọn đúng hướng đi trong
thời gian qua. Mặt dù vẫn chưa mang lại một nguồn lợi nhuận to lớn nhưng
doanh nghiệp vẫn đang trên đường phát triển chậm. Đã dần xóa bỏ khoảng lỗ
của các năm trước chuyển sang. Nhìn chung năm 2019 doanh nghiệp có sự
chuyển hướng hơi giảm sút so với năm 2018, do đó cần thực hiện các chính
sách để vực dậy trong tương lai như quảng cáo về chất liệu gỗ hay tổ chức
triển làm về gỗ hoặc các kiến trúc, vật phẩm từ gỗ.
Phân tích các chỉ số tài chính
Chỉ số thanh toán hiện hành
Chỉ số thanh toán hiện hành = tài sản lưu động / nợ ngắn hạn
Chỉ số thanh toán hiện hành
Chỉ tiêu 2.017 2.018 2.019
TSLĐ 5.335.458.704 5.475.057.321 4.943.369.850
Nợ ngắn hạn 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843
Hệ số thanh toán hiện hành 1,12 1,15 1,19
(nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Chỉ số này tăng đều qua các nằm cụ thể là 1,12 tại năm 2017 tương ứng 1 đồn nợ
ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,12 đồng tài sản.Tăng lên thành 1,15
tại năm 2018 tương ứng 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,15 đồng
tài sản và 1,19 tại năm 2019. Tương ứng 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm
bảo bởi 1,19 đồng tài sản. Ở 3 năm chỉ số thanh toán hiện hành của doanh
nghiệp đều lớn hơn 1, cho thấy doanh nghiệp có nguồn tài sản đủ để đảm
51
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
bảo cho việc thanh toán nợ ngắn hạn. Qua đó doanh nghiệp có một tình
hình tài chính ổn định.
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản
Tỷ suất sinh lợi ròng trên tổng tài sản đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi
đồng tài sản của doanh nghiệp.
ROA = Lợi nhuận ròng / tổng tải sản trung bình
Tỷ suất sinh lợi trên tài sản
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Lợi nhuận ròng 13.803.355 61.183.137 30.083.559
Tổng tài sản trung bình 5.348.772.958 5.658.022.666 5.411.206.353
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 0,0026 0,0108 0,0056
(nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Tỷ số sinh lợi trên tài sản năm 2017 là 0,0026 nghĩa là cứ 100 đồng đầu tư vào tài
sản thì thu lại được 0,0026 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2018 tỷ
số này cao hơn đạt mức 0,0108. Các yếu tố tác động đến tỷ số lợi nhuận
ròng trên tổng tài sản:
Lợi nhuận sau thuế tăng làm ROA tăng:
61.183.137 13.803.355
5.348.772.958 − 5.348.772.958 = 0,0089
Tổng tài sản trung bình tăng làm ROA giảm :
61.183.137
−
61.183.137
= (0,0006)
5.658.022.666 5.348.772.958
Năm 2019 tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản là 0,0056 giảm 0,0052 so với
nằm 2018. Cho thấy khi doanh nghiệp thực hiện đầu tư 100 đòng tài sản
thì thu lại 0,0056 đồng vốn. Mặt dù vẫn có lời khi đầu tư nhưng đây
không phải là dấu hiệu tốt do mức sinh lợi bị giảm xuống. Các yếu tốt
ảnh hưởng đến sự biến động này:
Lợi nhuận sau thuế giảm làm ROA giảm:
30.083.559
−
61.183.137
= (0,0054)
5.658.022.666 5.658.022.666
Tổng tài sản trung bình tăng làm ROA giảm:
30.083.559
−
30.083.559
= (0,0002)
5.411.206.353 5.658.022.666
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực
tập, Assignment, Essay
Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Lợi nhuận sau thuế 13.803.355 61.183.137 30.083.559
Vốn chủ sở hữu 860.978.442 922.161.579 952.245.138
ROE (%) 0,0160 0,0663 0,0316
(nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,0663 so với năm 2017
đã tăng thêm 0,0503 tương ứng với cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu
tư thì thu lại 0,0663 đồng lời. Doanh nghiệp đã cải thiện được tình hình
nhưng vẫn chưa mang lại nhiều doanh thu. Các yếu tố ảnh hưởng đến
ROE: Lợi nhuận sau thuế tăng làm ROE tăng :
61.183.137 13.803.355
860.978.442 − 860.978.442 = 0,055
Vốn chủ sở hữu tăng làm ROE giảm:
61.183.137
−
61.183.137
= (0,0047)
922.161.579 860.978.442
Năm 2019 tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu là 0,0316 tương ứng với
cứ 100 đồng vốn bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ thu lại được 0,0316 đồng lời. Khả
năng dung vốn của doanh nghiệp ở năm này không tốt như năm 2018. Các yếu
tố ảnh hưởng đến ROE:
Lợi nhuận sau thuế giảm làm ROE giảm:
30.083.559
−
61.183.137
= (0,0337)
922.161.579 922.161.579
Vốn chủ sở hữu tăng làm ROE giảm:
30.083.559
−
30.083.559
= (0,001)
952.245.138 922.161.579
Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu
Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu
53
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt

More Related Content

Similar to Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt

Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINO
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINOBáo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINO
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINO
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình DươngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật MinhHoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân HàHoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV Toyoda
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV ToyodaBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV Toyoda
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV Toyoda
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành Phát
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành PhátBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành Phát
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành Phát
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan ViệtĐề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

Similar to Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt (20)

Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINO
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINOBáo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINO
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại công ty Cổ Phần VINO
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Shop Tr...
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán phải trả cho người lao động tại công ty TNHH MTV L...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần kỹ thuật Bì...
 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp Vạn Chánh - Công ty...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình DươngBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bình Dương
 
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công...
 
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật MinhHoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
 
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
Báo cáo tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực c...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Sakura Color P...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sơn Ho...
 
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân HàHoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xuân Hà
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...
Đề Tài Khóa luận 2024 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính g...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV Toyoda
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV ToyodaBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV Toyoda
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH MTV Toyoda
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành Phát
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành PhátBáo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành Phát
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Hiếu Thành Phát
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Công nghiệp U-...
 
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan ViệtĐề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt
Đề Tài Khóa luận 2024 Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt
 
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
Báo cáo tốt nghiệp Nâng cao công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Ph...
 
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...
Báo cáo tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại công ty TNHH Thương mại Dịch vị Toàn ...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea asperaNghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
Đánh giá công tác chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất trên địa...
 
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Quang Sơn, huy...
 
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai ChâuĐánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
Đánh giá công nghệ xử lý nước của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu
 
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
Khóa luận tốt nghiệp Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của nhà máy cạc...
 
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ chì – kẽm Pác Ả đến môi trường xã T...
 
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
Đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Bá Sơn đến môi trường ...
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến chất lượng môi trường tạ...
 
Business report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International OperationsBusiness report plan Globex International Operations
Business report plan Globex International Operations
 
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang ThiềuBiểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
Biểu tượng trăng và bầu trời trong tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều
 
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát sỏi mỏ Bản Luông đến môi trườn...
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà ...
 
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogicTổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit gambogic
 
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
Tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất xúc xích heo tiệt trùng tại Công ty cổ ...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới thu sương (hơi)...
 
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý nâng cao c...
 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình kiểm soát chất lượng môi trường nước...
 
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea asperaNghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
Nghiên cứu thành phần hóa học cặn hexan của loài sao biển đỏ Anthenea aspera
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi mùn cưa hấp thu hợp chất DDD trong dịch...
 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốc PANi hấp thu hợp chất DDE trong dịch chiết đ...
 
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetate cây Viễn chí (Pol...
 

Recently uploaded

Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
AnhPhm265031
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
deviv80273
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
12D241NguynPhmMaiTra
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
NguynDimQunh33
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
QucHHunhnh
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
ChuPhan32
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
hieutrinhvan27052005
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
linh miu
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
metamngoc123
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
vivan030207
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
onLongV
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
PhiTrnHngRui
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
lmhong80
 

Recently uploaded (17)

Halloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary schoolHalloween vocabulary for kids in primary school
Halloween vocabulary for kids in primary school
 
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptxFSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
FSSC 22000 version 6_Seminar_FINAL end.pptx
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
 
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
40 câu hỏi - đáp Bộ luật dân sự năm 2015 (1).doc
 
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdfTHONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
THONG BAO nop ho so xet tuyen TS6 24-25.pdf
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
 
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thươngPLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
PLĐC-chương 1 (1).ppt của trường ĐH Ngoại thương
 
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀNGiải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
Giải phẫu tim sau đại học- LÊ QUANG TUYỀN
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 10 - SÁCH MỚI - FORM BÀI TẬP 2025 (DÙNG CHUNG ...
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docxVăn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
Văn 7. Truyện ngụ ngôn Rùa và thỏ+ Viết PT nhân vật.docx
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
 

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt

 • 1. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT Họ và tên sinh viên: NGUYỄN CÔNG HUY Mã số sinh viên: 1723403010100 Lớp: D17KT02 Ngành: KẾ TOÁN GVHD: TH.S MÃ PHƯỢNG QUYÊN Bình Dương, tháng 10 năm 2020
 • 2. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan: Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại Công Ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt là công trình nghiên cứu cá nhân do chính bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn, các kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng không sao chép của bất kỳ tài liệu nào và nội dung chưa từng công bố ở bất kỳ đâu cho tới thời điểm này. Các số liệu và thông tin được sử dụng trong báo cáo có nguồn gốc và trích dẫn rõ ràng. Em xin hoàn toàn chiệu trách nhiệm về lời cam đoan này! Bình Dương, ngày tháng năm 2020 Tác giả Nguyễn Công Huy
 • 3. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô của trường đại học Thủ Dầu Một vì đã cho em cơ hội để được tiếp cận thực tế doanh nghiệp. Và em cũng xin chân thành cám ơn cô Mã Phượng Quyên đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa thực tập. Cảm ơn đơn vị thực tập đã tạo điều kiện tiếp nhận để em có cơ hội để hoàn thành bài thực tập của mình. Ngoài ra khóa thực tập còn bổ sung rất nhiều kiến thức mới từ các lĩnh vực khác cho bản thân em. Trong quá trình thực tập vẫn còn nhiều thiếu sót em kính mong quý thầy cô có thể thông cảm bỏ qua.
 • 4. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 5. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH.................................................................................................................................iv DANH MỤC BẢNG................................................................................................................................. v PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP................................... 3 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT:............................................................................................................................................. 3 1.1.1 Giới thiệu sơ lượt về công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: .............................. 3 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt:.................................................................................................................................. 4 1.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ( SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. CHỨC NĂNG TỪNG BỘ PHẬN ) TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. ..................................................... 7 1.2.1 Sơ đồ:................................................................................................................................................. 7 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt:..................................................................................................................... 7 1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. ........................................................................... 9 1.3.1 Sơ đồ................................................................................................................................................... 9 1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các kế toán:.............................................................................. 10 1.4. CHẾ ĐỘ. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT..................................................................................................... 12 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. .............................................................................................................................. 13 2.1. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT ............................................................................................................................................................. 13 2.2. NGUYÊN TẮT KẾ TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC............................................... 14 2.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG : TÀI KHOẢN TIỀN MẶT 1111.......................................... 16 2.4. CHỨNG TỪ. SỔ SÁCH KẾ TOÁN....................................................................................... 16 2.4.1 Các chứng từ. sổ sách có liên quan đến tài khoản tiền mặt được sử dụng tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT và cách lập.......................................................... 16 2.4.2 Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung:.............................................................. 17 (Nguồn: phòng kế toán công ty TNNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)............................... 17 2.5. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH........................................................................ 17 2.6. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN TIỀN MẶT........................................ 32 2.6.1 Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang......................................................... 32 i
 • 6. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.6.2 Phân tích các khoản mục tiền mặt theo chiều dọc...................................................... 33 2.6.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quang đến tiền mặt......................................... 34 2.7. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP................................ 35 2.7.1 Phân tích bản cân đối kế toán.............................................................................................. 35 2.7.1.1 Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn năm 2018............................. 35 2.7.1.2 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang..................................... 37 2.7.1.3 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc............................................ 40 2.7.1.4 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều ngang .............................. 43 2.7.1.5 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc.................................... 45 2.7.2 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh....................................................... 46 2.7.2.1 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang .............. 46 2.7.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc...................................... 49 2.7.3 Phân tích các chỉ số tài chính .............................................................................................. 51 2.7.3.1 Chỉ số thanh toán hiện hành............................................................................................. 51 2.7.3.2 Tỷ suất sinh lợi trên tài sản............................................................................................... 52 2.7.3.3 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu.............................................................................. 53 2.7.3.4 Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu.......................................................................... 53 CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ........................................................................................ 55 3.1. NHẬN XÉT...................................................................................................................................... 55 3.1.1 Về thông tin chung của doanh nghiệp .............................................................................. 55 3.1.2 Về cơ cấu của bộ máy quản lý của doanh nghiệp....................................................... 55 3.1.3 Về cơ cấu bộ máy kế toán tại doanh nghiệp.................................................................. 55 3.1.4 Về công tác kế toán tại doanh nghiệp............................................................................... 55 3.1.5 Về biến động khoản mục tiền mặt....................................................................................... 56 3.1.6 Về tình hình tài chính của doanh nghiệp......................................................................... 56 3.2. GIẢI PHÁP ..................................................................................................................................... 56 3.2.1 Về thông tin chung của doanh nghiệp .............................................................................. 56 3.2.2 Vể cơ cấu của bộ máy quản lý ............................................................................................. 56 3.2.3 Về cơ cấu bộ máy kế toán ...................................................................................................... 57 3.2.4 Về công tác kế toán tiền mặt tại doanh nghiệp............................................................. 57 3.2.5 Về bộ máy quản lý doanh nghiệp........................................................................................ 57 3.2.6 Về tình hình tài chính của doanh nghiệp......................................................................... 57 KẾT LUẬN ............................................................................................................................................... 58
 • 7. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................................... 59 PHỤ LỤC ................................................................................................................................................. 60 iii
 • 8. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Sản phẩm 01........................................................................................................................... 5 Hình 1.2. Sản phẩm 02........................................................................................................................... 5 Hình 1.3. Sản phẩm 03........................................................................................................................... 6 Hình 1.4. Sản phẩm 04........................................................................................................................... 6 Hình 1.5. Tổ chức cửa công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt............................................... 7 Hình 1.6. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT .......... 10 Hình 2.1. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung....................................................... 17 Hình 2.1. Phiếu chi số PC180006.................................................................................................. 18 Hình 2.2. Hóa đơn số 0015527 ....................................................................................................... 19 Hình 2.3. Phiếu thu số PT17073..................................................................................................... 20 Hình 2.4. Phiếu thu số PT17074..................................................................................................... 21 Hình 2.5. Hóa đơn số 0000218 ....................................................................................................... 22 Hình 2.6. Phiếu thu số PT17075..................................................................................................... 23 Hình 2.7. Hóa đơn số 0000221 ....................................................................................................... 24 Hình 2.8. Hóa đơn số 0010086 ....................................................................................................... 25 Hình 2.9. Phiếu chi số PC180009.................................................................................................. 26
 • 9. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net DANH MỤC BẢNG Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang................................................ 32 Phân tích tiền mặt theo chiều dọc............................................................................. 33 Hệ số thanh toán tức thời bằng tiền mặt................................................................ 34 Quan hệ cân đối 1 ............................................................................................................ 35 Quan hệ cân đối 2 ............................................................................................................ 35 Quan hệ cân đối 3 ............................................................................................................ 35 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang................................. 37 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc ...................................... 40 Phân tích nguồn vốn theo chiều ngang................................................................... 43 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc............................ 45 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang ........................ 47 Phân tích cơ cấu doanh thu....................................................................................... 49 Phân tích cơ cấu chi phí ............................................................................................. 50 Chỉ số thanh toán hiện hành..................................................................................... 51 Tỷ suất sinh lợi trên tài sản....................................................................................... 52 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu...................................................................... 53 Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu.................................................................. 53 v
 • 10. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 11. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Năm 2020. một năm mà thế giới đã đón nhận nhiều sự thay đổi lớn lao. Điều đáng chú ý nhất và cũng là nguyên nhân làm nền kinh tề của Việt Nam nói riêng và nền kinh tế của thế giới nói chung trở nên đảo lộn chính là sự xuất hiện của chủng virus SARS-CoV-2 mới. Trước sự lây lan chống mặt và mức độ nguy hiểm của chủng virus mới này nhiều lệnh phong tỏa. cách ly đã được ban hành trên khắp cả nước. Nhiều doanh nghiệp đã không thể tiếp tục duy trì hoạt động và buộc phải đóng cửa tạm thời. vĩnh viễn. Nhưng vẫn có những doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn này một cách tích cực. Mỗi một doanh nghiệp muốn đứng vững thì phải có được nguồn lực đáng tin cậy ( tài chính. công nghệ.…). Và. các nhà quản lý cũng phải đưa ra chiến lượt biết sử dụng những gì mình có một cách đúng đáng để mang lại lợi nhuận cho công ty. Một trong những doanh nghiệp tồn tại và đứng vững ngay cả khi tình hình dịch bệnh nghiêm trọng và nền kinh tế trở nên hết sức khó khăn hôm nay là Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT chuyên cung cấp nguyên liệu gỗ cho việc sản xuất hàng nội. ngoại thất. Trước sự thành công tuyệt vời đó em quyết định chọn Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT – cụ thể là bộ phận kế toán- là nơi thực tập tốt nghiệp của mình. Thông qua “đề tài Kế toán tiền mặt tại Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT” em có cơ hội để nghiên cứu sâu hơn. nắm vững và củng cố những kiến thức đã họcở trường. nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. cũng như công tác kế toán thực tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Báo cáo lại nội dung quá trình thực tập công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. Hiểu được sơ bộ cấu tạo cơ bản của một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu về phần hành kế toán tiền mặt tại công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng phòng ban kế của công ty. 1
 • 12. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng : Kế toán tiền mặt tại Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT. Phạm vi nghiên cứu về mặt không gian: phòng kế toán tại công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT Phạm vi nghiên cứu về mặt thời gian: từ các tài liệu thu thập của ông ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT tháng 2/2018. 4. Phương pháp nghiên cứu & nguồn dữ liệu: Phương pháp phân tích. đánh giá các chứng từ và sổ sách liên quan tới các nghiệp vụ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Thu thập các ý kiến. phân tích tình hình trên báo chí. trang web của doanh nghiệp hay website khác để có được các nhận định khách quan hơn và đồng thời làm cơ sở để sau này đưa ra các nhận xét. đánh giá đúng đắn góp phần hoàn thiện công tác kế toán của doanh nghiệp trong tương lai. Nguồn dữ liệu: Chứng từ. sổ sách thu được và thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt . Thông tư 200/2014/TT-BTC. 5. Ý nghĩa của đề tài: Đối với công ty : Đưa ra những đánh giá về ưu nhược điểm và những kiến nghị giải pháp góp phân hoàn thiện kế toán tiền mặt tại đơn vị Đối với bản thân : qua quá trình khảo sát thực tiễn . em có thể học hỏi được kinh nghiệm của các anh chị trong phòng kế toán của công ty . vận dụng kiến thức đã học của mình vào thực tiễn . Tìm ra những ưu nhược điểm trong kế toán bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Thuận Đạt . từ đó đề xuất những ý kiến hoàn thiện kế toán tiền mặt tại doanh nghiệp. Và bổ sung các tri thức mới lạ đến từ các lĩnh vực khác thông qua quá trình tìm hiểu về công ty. 6. Kết cấu của đề tài: CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM THUẬN ĐẠT CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
 • 13. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: Giới thiệu sơ lượt về công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT được thành lập từ 05/09/2013 tính đến nay đã hoạt động được 7 năm liên tục. Đại diện pháp luật cũa công ty là Trịnh Thành Thuận. Sau những khó khăn tìm kiếm các khách hàng lớn đầu tiên và các vấn đề khác như thách thức về chất lượng và sự mới mẻ trong sản phẩm. nhưng trắc trở trong quản lý nhân lực.…. công ty đã dần ổn định và đi vào đà phát triển như hôm nay. Và đặc biệt là công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT đã vượt qua được thách thức lớn mà cả thế giới đang gặp phải hiện nay – đại dịch covid 19. Mục tiêu của công ty là mang đến các sản phẩm tuyệt vời từ các loại gỗ khác nhau. Mỗi sản phẩm đều phải mang trong mình cái CHẤT – TÂM – MỸ không những thế còn phải truyền đạt chúng đến mỗi trái tim của khách hàng. Để làm được tất cả những điều cao cả thiêng liên ấy công ty đã luôn giữ vửng tinh thành trách nhiệm và ham học hỏi trong công việc. tìm kiếm khắc phục thiếu sót sai lầm và đột phá mọi mặt. Mong muốn của công ty không chỉ là mang lại hạnh phúc cho khách hàng mà còn đóng gong một phần sức mạnh vào trong nét đẹp của quốc gia với sự giúp đỡ của các chi tiết nhỏ. các sản phẩn. các kiến trúc và khung cảnh được làm từ gỗ. Thuận lợi và khó khăn về mặt sản phẩm của công ty TNHH MTV LẬM THUẬN ĐẠT: Gỗ là một chất liệu tuyệt vời với sự kết hợp giữa màu sắc thiêng về sự diệu nhẹ của thiêng nhiên và tính chất cách điện. cả khối lượng không nặng như kiêm loại hay các thứ khác nên gỗ rất được mọi khách hàng ưa chuộng trong việc chọn làm vật liệu chính trong các ngôi nhà hay các kiến trúc khác. Bên cạnh đó gỗ là một loại vật liệu dễ cháy. cần có môi trường khô tránh ẩm để bảo quản. Việc bảo quản gỗ tránh ẩm vào mùa mừa như ở Việt Nam là một điều khó khăn. Yêu cầu công ty phải có một phân khu bảo quản đạt chuẩn với cơ sở hạ tần đủ lớn và khống chế độ ẩm. Công ty phải luôn nổ lực tìm ra các cách tối ưu để bảo 3
 • 14. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net bảo vật liệu hàng hóa để thực hiện và phổ cập kiến thức nhân viên để đạt được hiệu quả cao nhất. Tên giao dịch của công ty hiện tại là : CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT Mã số thuế : 3702211222 Địa chỉ: 861 Huỳnh Văn Lũy. Khu Phố 7. Phường Phú Mỹ. TP. Thủ Dầu Một. Bình Dương Logo: Vốn điều lệ : 5.000.000 đ ( năm tỷ đồng ) Website: www.muabanvanep.com Hình thức sở hữu vốn của công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Thị trường hoạt động của Công Ty TNHH MTV Lâm Thuật Đạt là địa bàn tỉnh Bình Dương. Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động. Người nộp thuế hoạt động đã dược cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế. Nơi đăng ký : chi cục thuế thành phố Thủ Dầu Một Ngày cấp giấy phép : 05/09/2013 Mã Fax : không có Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt: Công ty hiện đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của bộ tài chính. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt chủ yếu cung cấp các sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực xây dựng ( các sản phẩm chủ yếu được làm từ các loại gỗ nói chung ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận.
 • 15. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Sản phẩm của công ty bao gồm các loại chính như sau: Ván ép chịu nước. ván ép bạch dương CARB P2 (POPLAR). MDF chống ẩm. Okal. Hình 1.1. Sản phẩm 01 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) Coffa phủ phim cao cấp. coffa đỏ chuyên dùng cho các công trình xây dựng cao ốc văn phòng. chung cư cao tầng... Hình 1.2. Sản phẩm 02 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) 5
 • 16. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Ván ép thông dụng (ván ép dùng để đóng pallet. bao bì. lót sàn...) Hình 1.3. Sản phẩm 03 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) Okal (pb): Dùng đóng loa. đóng pallet. lót sàn Hình 1.4. Sản phẩm 04 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
 • 17. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 1.2. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ ( SƠ ĐỒ TỔ CHỨC. CHỨC NĂNG TỪNG BỘ PHẬN ) TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. Sơ đồ: Hình 1.5. Tổ chức cửa công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt (Nguồn: Công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt) Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm thuận đạt: Giám đốc điều hành : Là người quyền lực cao nhất công ty. quyết định cơ cấu tổ chức hoặc giải thể. phá sản Công ty. quyết định các kế hoạch đầu tư dài hạn và chiến lược phát triển. cơ cấu vốn. bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức vụ khác trong công ty. Điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động hàng ngày khác của Công ty. Thực hiện kế hoạch kinh doanh & phương án đầu tư của Công ty; Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức. quy chế quản lý nội bộ Công ty như bổ nhiệm. miễn nhiệm. cách chức các chức danh quản lý trong Công ty. Ngoài ra còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác & tuân thủ một số nghĩa vụ của người quản lý Công ty theo Luật pháp quy định. Ký duyệt các chứng từ trong công ty. 7
 • 18. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phó giám đốc : Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc điều hành trong công tác điều hành công ty và có nhiệm vụ thực hiện công việc cụ thể do Giám đốc điều hành giao hoặc uỷ quyền điều hành công ty trong một thời gian nhất định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc điều hành về các công tác được giao. Giám đốc điều hành. Phó Giám đốc cùng chịu trách nhiệm trước cấp trên về lãnh vực được phân công phụ trách. Phòng hành chính : Công tác tổ chức lao động – tiền lương : Tham mưu giúp Giám đốc điều hành công ty về công tác nhân sự. tuyển dụng. đào tạo. bố trí điều động. đề bạt. bổ nhiệm. miễn nhiệm. nâng lương. khen thưởng. kỷ luật đối với CBCNV trong Công ty. Xây dựng các định mức lao động. đơn giá tiền lương. tiền thưởng.… Tham mưu giúp Giám đốc điều hành việc sắp xếp bộ máy của Công ty. tổ chức thực hiện phân cấp quản lý cán bộ trong bộ máy điều hành của Công ty. có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các phòng ban trong công ty. Công tác hành chính phục vụ : Lưu trữ. phát hành các loại tài liệu. công văn đi và đến. quản lý. sử dụng con dấu đảm bảo đúng nguyên tắc bảo mật của Nhà nước quy định. Quản lý vật dụng liên quan và các hệ thống tiện ích của công ty. Tổ chức nội dung các buổi đón tiếp khách hàng. Xoạn thảo in ấn các loại văn bản cho công ty. Phòng kế toán : Hỗ trợ các nhà điều hành về vấn đề kiểm soát – quản lý tài chính của công ty. Kế toán trưởng là người chiệu trách nhiệm trước các nhà điều hành và quản lý phòng ban này. Tổ chức hoạch toán đúng theo thông tư. chuẩn mực đã được ban hành và cập nhật. Tổng hợp lập báo cáo kế toán thống kê định kỳ để phục vụ cho việc kiểm tra. kiểm toán nội bộ. Ghi chép. phản ánh chính xác. trung thực. kịp thời và có hệ thống sự diễn biến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • 19. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Theo dõi công nợ. kiểm tra chứng từ và hợp đồng trước khi trinh lên cho người ký duyệt. Lưu sổ sách. chứng từ theo quy định. Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các công việc liên quan và thực hiện nhiệm vụ được giao bởi giám đốc điều hành. Phòng kiểm toán : Bảo mật thông tin theo quy chế của doanh nghiệp và theo pháp luật hiện hành. Chịu trách nhiệm về kết quả công tác kiểm toán nội bộ.Theo dõi. đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ. Tổ chức đào tạo. cập nhật kiến thức nhằm đảo bảo năng lực chuyên môn cho kiểm toán viên nội bộ. Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý tài sản và cách thức vận hành của công ty. Phòng kỹ thuật : Tham mưu với ban điều hành về định mức định lượng và chất lượng sản phẩm. Kiểm tra giám sát và nghiệm thu chất lượng sản phẩm. Căn cứ vào các hợp đồng kinh tế để bắt đầu lập kế hoạch sản xuất. Nơi lưu trữ hồ sơ kỹ thuật và giữ bí mật công nghệ của công ty. Nghiên cứu cải tiến sản phẩm; Bảo dưỡng. sửa chữa thiếc bị theo định kỳ. Trực tiếp báo cáo giám đốc về chất lượng cũng như số lượng sản phẩm. Phòng kinh doanh. bán hàng: Có chuyên môn tham mưu cùng ban điều hành trong các lĩnh vực: Định hướng chiến lượt kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty. Tổ chức và quản lý công tác thị trường. tìm thị trường xuất khẩu cho công ty. Hiện nay công ty đang xuất khẩu chủ yếu cho hai nước Trung Quốc và Đài Loan nên việc chủ yếu là tìm kiếm các khách hàng – đơn đặc hàng xuất khẩu cho công ty. Chỉ đạo. theo dõi và quản lý công tác xuất nhập khẩu và thực hiện các công tác ngoại thương. chỉ đạo các chương trình sản xuất theo các hợp đồng lớn của ty đối với khách hàng. Thực hiện nhiệm vụ do giám đóc điều hành giao phó. 1.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN. Sơ đồ 9
 • 20. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 1.6. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT (Nguồn: Công ty TNHH MTV Lâm Thuận Đạt) Chức năng nhiệm vụ của các kế toán: Kế toán trưởng là người chiệu trách nhiệm trước các nhà điều hành và quản lý phòng ban này. Các kế toán viên làm việc được chỉ định. Kế toán tổng hợp : nộp thuế môn bài; Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như : kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ. hoạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới; TIến hành thu thập xử lý thông tin. số liệu kế toán. các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ inh tế phát sinh. Kế toán tài sản cố định: Tổ chức kế toán ghi chép. phản ánh tổng hợp số liệu một cách đầy đủ. kịp thời về số lượng. hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có. tình hình tăng. giảm và di chuyển tài sản cố định. kiểm tra việc bảo quản. bảo dưỡng và sử dụng tài sản cố định. Kế toán tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao tài sản cố định vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản cố định và chế độ qui định. Tham gia lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định. giám sát việc sửa chữa tài sản cố định.
 • 21. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Kế toán hướng dẫn. kiểm tra các phân xưởng. phòng. ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về tài sản cố định. mở các sổ sách cần thiết và hạch toán tài sản cố định đúng chế độ. đúng phương pháp. Kế toán tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước. lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; tiến hành phân tích tình hình trang bị. huy động. bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định. Kế toán thuế: Hằng ngày thu thập. xử lý. sắp xếp. lưu trữ hóa đơn – chứng từ kế toán. Hằng tháng kê khai làm những loại báo cáo thuế theo tháng. Hàng quý làm báo cáo thuế quý. Hằng năm : đầu năm : nộp thuế môn bài; cuối năm: quyết toán thuế TNDN. Lập báo cáo tài chính. Kế toán lương: Thực hiện tổ chức ghi chép. phản ánh. tổng hợp các số liệu về số lượng lao động. thời gian kết quả lao động. năng suất lao động. tính lương và các khoản trích theo lương. sau đó phân bổ chi phí lao động theo các đối tượng sử dụng lao động. Hướng dẫn. giám sát. kiểm tra các nhân viên hạch toán kế toán ở các bộ phận sản xuất- kinh doanh. các phòng ban thực hiện đầy đủ các chừng từ ghi chép ban đầu về lao động. tiền lương đúng chế độ. đúng phương pháp. Theo dõi tình hình trả - tạm ứng tiền lương. tiền thưởng các khoản phụ cấp. trợ cấp cho người lao động. Lập các báo cáo về lao động. tiền lương và các khoản trích theo lương. theo định kỳ tiến hành phân tích điều chỉnh tình hình lao động. tình hình quản lý và chi tiêu quỹ lương. cung cấp các thông tin chi tiết chính xác về lao động tiền lương cho bộ phận quản lý một cách kịp thời. Kế toán chi phí : Mở sổ theo dõi chi tiết chi phí theo từng yếu tố. từng khoản mục và địa điểm phát sinh chi phí. Xác định tiêu thức phân bổ và phân bổ chi phí kinh doanh cho hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ và hàng còn lại chưa tiêu thụ trong trường hợp doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài và lượng hàng hoá tồn kho cuối kỳ lớn. 11
 • 22. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Cung cấp số liệu cho việc kiểm tra. phân tích. đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi phí của doanh nghiệp. Kế toán bán hàng : Tham mưu cho các lãnh đạo về giải pháp để thúc đẩy quá trình bán hàng. Cung cấp thông tin cần thiết về tình hình bán hàng hóa dịch vụ phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tính toán và phản ánh giá trị chính xác tổng giá trị thanh toán của hàng hóa. dịch vụ bán ra. gồm cả doanh thu hàng hóa và cung ứng dịch vụ. thuế giá trị gia tăng đầu ra của từng nhóm hàng hóa khác nhau. Theo dõi tổng hợp các hóa đơn bán hàng. 1.4. CHẾ ĐỘ. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT Chế độ. chính sách kế toán và hình thức kế toán theo thông tư 200/2014/TT- BTC được áp dụng tại doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao tài sản cố định được doanh nghiệp sử dụng là phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Niên độ kế toán : bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm Đơn vị tiền tệ được hiện đang sử dụng: Việt Nam Đồng (VND) Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân tức thời.
 • 23. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT. 2.1. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT Mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều có lập một quỹ tiền mặt tại đơn vị dùng để chi tiêu nhỏ hay các khoản cần dùng tiền mặt. các trường hợp cần tiền gấp tại đơn vị. Cùng với hoạt động của doanh nghiệp là cung cấp các loại hàng hóa liên quan đến các sản phẩm về gỗ nên thường xuyên có các khách hàng nhỏ lẻ. dẫn đến việc phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt xuất hiện thường xuyên. Vì vậy. tiền mặt tại đơn vị đóng một vai trò hết sức quan trọng với doanh nghiệp. Khi thực hiện cung cấp sản phẩm hàng hóa thu tiền mặt của khách hàng tiền mặt sẽ được lưu tại chỗ. vào cuối ngày sẽ được chuyển cho thủ quỹ để thực hiện nhập quỹ tiền mặt. Một số trường hợp trong ngày tiền mặt cũng được chuyển từ quỹ ra bộ phận bán hàng để thực hiện quá trình đổi lẻ (đổi tiền sang các mệnh giá thấp hơn để thối lại cho khách hàng). Hiện tại doanh nghiệp đang thực hiện ghi sổ theo hình thức nhật ký chung. Và tài khoản tiền mặt tại của công ty đang được theo dõi dựa trên sổ chi tiết tài khoản tiền mặt. Tài khoản tiền mặt hiện tại đang được sử dụng tại công ty là tài khoản 1111 dựa theo thông tư 200/2014/tt-btc. Doanh nghiệp thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt tại đơn vị theo định kỳ hàng tháng. Quá trình kiểm kê quỹ tiền mặt tại đơn vị được thực hiện vào ngày cuối cùng mỗi tháng. Hội đồng kiểm kê quỹ tiền mặt bao gồm : giám đốc. đại diện phòng kế toán. thủ quỹ và nhân viên bảo vệ. 13
 • 24. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.2. NGUYÊN TẮT KẾ TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC [Điều 12. Tài khoản 111 – Tiền mặt] “1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu. chi. tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam. ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ thực tế nhập. xuất. tồn quỹ. Đối với khoản tiền thu được chuyển nộp ngay vào Ngân hàng (không qua quỹ tiền mặt của doanh nghiệp) thì không ghi vào bên Nợ TK 111 “Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ TK 113 “Tiền đang chuyển”. b) Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược. ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của doanh nghiệp. c) Khi tiến hành nhập. xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu. phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận. người giao. người có thẩm quyền cho phép nhập. xuất quỹ theo quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ. xuất quỹ đính kèm. d) Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt. ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu. chi. xuất. nhập quỹ tiền mặt. ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm. đ) Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập. xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế. đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch. kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. e) Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ. kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: - Bên Nợ TK 1112 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút ngoại tệ từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì áp dụng tỷ giá ghi sổ kế toán của TK 1122; - Bên Có TK 1112 áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
 • 25. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định tại phần hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản có liên quan. g) Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản này là vàng được sử dụng với các chức năng cất trữ giá trị. không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hoá để bán. Việc quản lý và sử dụng vàng tiền tệ phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. h) Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc: - Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền mặt bằng ngoại tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (do doanh nghiệp tự lựa chọn) tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. - Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được công bố bởi Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo giá mua công bố bởi các đơn vị được phép kinh doanh vàng theo luật định. 2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt Bên Nợ: - Các khoản tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ nhập quỹ; - Số tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam); - Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo. - Các khoản tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ xuất quỹ; - Số tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê; - Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam); - Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo. 15
 • 26. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt. ngoại tệ. vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo.” 2.3. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG : TÀI KHOẢN TIỀN MẶT 1111 Bên Nợ: Phản ánh các nghiệp vụ tăng tiền mặt trong kỳ tại công ty. bao gồm: • Thu tiền bán hàng • Thu tiền khách hàng trả nợ hoặc ứng trước • Rút Sec về nhập quỹ. • Nhân viên trả lại tạm ứng thừa Bên Có: Phản ánh các nghiệp vụ giảm tiền mặt trong kỳ tại công ty. bao gồm: • Chi tiền mua hàng • Chi tiền trả cho nhà cung cấp hoặc ứng trước tiền cho người bán. • Chi tiền ủng hộ hội chữ thập đỏ phường. • Chi tiền mua văn phòng phẩm • Chi tiền trả lương nhân viên • Chi tiền mua quà sinh nhật cho nhân viên Số dư cuối kỳ Bên Nợ: Thể hiện số tiền mặt hiện còn vào ngày cuối kỳ. 2.4. CHỨNG TỪ. SỔ SÁCH KẾ TOÁN Các chứng từ. sổ sách có liên quan đến tài khoản tiền mặt được sử dụng tại Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT và cách lập. Các chứng từ đều được lập dựa trên các bản mẫu từ thông tư 200/2014/tt-btc. Chứng từ sử dụng tại đơn vị: phiếu chi. phiếu thu. hóa đơn giá trị gia tăng. • Xác định các khoản tiền mặt. ngoại tệ thực tế xuất. nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất. nhập quỹ để ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Phản ánh trực tiếp nguồn tiền thu. chi của doanh nghiệp theo ngày. tháng. năm. • Hóa đơn giá trị gia tăng : ghi nhận thông tin bán hàng hóa. cung ứng dịch vụ cho bên mua. sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Và được dung cho mục đích kê khai và tính thuế. • Sổ quỹ tiền mặt được lập ra nhầm theo dõi số tiền trong quỹ.
 • 27. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net • Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế. tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán). Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung: Hình 2.1. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung (Nguồn: phòng kế toán công ty TNNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng. cuối quý. cuối năm: Quan hệ đối chiếu kiểm tra: 2.5. CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH Nghiệp vụ 1: Ngày 05/02/2018 chi tiền cước điện thoại tháng 1/18. số tiền 198.000 vnđ. (VAT 10%) Chứng từ liên quan: Hóa đơn số 0015527. phiếu chi số PC180006 17
 • 28. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.1. Phiếu chi số PC180006 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
 • 29. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.2. Hóa đơn số 0015527 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) 19
 • 30. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nghiệp vụ 2: ngày 15/02/2018. Thu tiền khách hang 10.340.000 vnđ. Chứng từ liên quan: Phiếu thu số PT 17073. Hình 2.3. Phiếu thu số PT17073 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
 • 31. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nghiệp vụ 3: ngày 24/02/2018. Thu tiền hang của công ty TNHH WINWALL TECHNOLOGY (VIỆT NAM) số tiền 15.400.000 vnđ. Chứng từ liên quan : hóa đơn số 0000218. Phiếu thu số PT17074 Hình 2.4. Phiếu thu số PT17074 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) 21
 • 32. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.5. Hóa đơn số 0000218 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
 • 33. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nghiệp vụ 4: ngày 25/02/2018.thu tiền hang công ty TNHH sản xuất TM kỹ thuật Vạn Bá. số tiền 3.872.000 vnđ Chứng từ liên quan: hóa đơn số 0000221. phiếu thu số PT17075 Hình 2.6. Phiếu thu số PT17075 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) 23
 • 34. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.7. Hóa đơn số 0000221 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
 • 35. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nghiệp vụ 5:ngày 26/02/2018. chi tiền dầu DO. số tiền 15.003.050 vnđ. Chứng từ liên quan: hóa đơn số 0010086. phiếu chi số PC180009 Hình 2.8. Hóa đơn số 0010086 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT) 25
 • 36. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Hình 2.9. Phiếu chi số PC180009 (nguồn: Công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT)
 • 37. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 27
 • 38. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 39. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 29
 • 40. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
 • 41. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 31
 • 42. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2.6. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN TIỀN MẶT Tài liệu sử dụng chính cho phần phân tích này là báo cáo tài chính của công ty TNHH MTV LÂM THUẬN ĐẠT trong ba năm liền kề ( 2017,2018, 2019) và các bản biểu do tác giả tự tổng hợp lại từ các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Công thức sử dụng: Số chênh lệch của năm X so với năm X-1 = Trị số của chỉ tiêu đang phân tích tại năm X – Trị số của chỉ tiêu đang phân tích tại năm X-1 Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang Phân tích khoản mục tiền mặt theo chiều ngang Số tiền năm 2018 năm 2019 Chỉ tiêu so với 2017 so với 2018 năm 2017 năm 2018 năm 2019 Chênh lệch % Chênh Lệch % Tiền mặt 3.005.742.298 3.226.690.074 2.362.773.593 220.947.776 7,35 (863.916.481) (26,77) (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Qua bảng trên ta thấy chỉ số tiền mặt tại doanh nghiệp có sự biến đổi qua các năm 2017. 2018. 2019 như sau: Năm 2018 so với 2017 : tiền mặt đã có sự thay đổi theo hướng tăng lên cụ thể đã tăng thêm 220.947.776 đ tương đương với 7.35% so với chỉ số tiền mặt năm 2017. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do khách hàng đến mua hàng và thanh toán tiền ngay cho doanh nghiệp. Đây cũng là giai doạn doanh nghiệp đang đẩy mạnh số lượng các đợt mua bán hàng hóa. Năm 2019 so với năm 2018 : tiền mặt lại chuyển sang xu hướng giảm mạnh cụ với mức giảm là (863.916.481) đ tương đương với (26.77) % so với chỉ số tiền mặt năm 2018. Và số tồn tiền mặt ở cuối kỳ năm 2019 thấp hơn hẳng so với 2 năm trước liền kề. Mặt dù doanh nghiệp đã thành công trong việc đẩy mạnh số lượng đợt mua bán hàng hóa trong năm 2018 và cả năm 2019. nhưng vào năm 2019 các khoảng phải thu ngắn hạn (phần lớn là các khoản chưa thu tiền từ việc bán hàng cho khách hàng) đã tăng lên không ít. cụ thể đã tăng thêm 396.913.679 ở cuối năm 2019. Công ty đã thành công trong chính sách mở rộng số lượng giao dịch và thu hút khách hàng bằng cách áp dụng đòn bẩy kinh tế - chính sách bán chịu.
 • 43. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phân tích các khoản mục tiền mặt theo chiều dọc Phân tích tiền mặt theo chiều dọc năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chỉ tiêu Số tiền tỷ lệ Số tiền tỷ lệ Số tiền tỷ lệ % % % Tiền mặt 3.005.742.298 3.226.690.074 2.362.773.593 Tiền và các khoản 3.421.863.146 87,84 3.658.348.922 88,20 2.763.699.210 85,49 tương đương tiền Tài sản ngắn 5.335.458.704 56,34 5.475.057.321 58,93 4.943.369.850 47,80 hạn Tổng cộng tài 5.612.431.607 53,56 5.703.613.725 56,57 5.118.798.981 46,16 sản (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Chênh lệch theo tỷ lệ phần trăm qua các năm như sau: Do đặc thù của doanh nghiệp là cung cấp các sản phẩm về gỗ nên việc thường xuyên xuất hiện các khách hàng nhỏ lẻ. Do đó tiền mặt là một yêu tố quan trọng của trong doanh nghiệp. Qua bảng trên phân tích cơ cấu và diễn biến tài khoản tiền mặt ta thấy được các biến động như sau: Năm 2017 3.005.742.298 đ chiếm 87.84 % trong khoảng mục tiền và các khoản tương đương của doanh nghiệp. Cho thấy doanh nghiệp có một nguồn quỹ tiền mặt lớn. Chiếm tỷ trọng 56.34 % trong tài sản ngắn hạn. chiếm tỷ trọng 53.56 % trong tổng tài sản doanh nghiệp. Do doanh nghiệp chủ yếu dung tiền mặt để thanh toán các hoạt động kinh doanh. Năm 2018 tiền mặt mang giá trị 3.226.690.074 đ chiếm tỷ trọng 88.20 % trong tiền và các khoảng tương đương tiền. Chiếm tỷ trọng 58.93 % trong tài sản ngắn hạn và chiếm tỷ trọng 56.57 % trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Năm 2019 tiền mặt có giá trị là 2.362.773.593 đ chiếm tỷ trọng 85.49 % trong tiền và các khoản tương đương tiền. Chiếm 47.80 % trong tài sản ngắn hạn và 46.16 % trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Tỷ trọng tiền mặt tại doanh nghiệp ở năm 2019 có sự chênh lệch giảm hơn hẳng năm 2017 và 2018. Cho thấy năm
 • 44. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 33
 • 45. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 2019 doanh nghiệp vẫn đang thực hiện chính sách bán chịu cho khách hàng và vẫn chưa thu về số tiền đó. Nhận xét: Quan phân tích chỉ số tiền mặt của ba năm 2017. 2018 và 2019. có thể thấy được các biến động của chỉ số. những biến động này không quá lớn. không bị ảnh hưởng quá nhiều ngay cả trong quá trình đẩy mạnh các lượt mua bang hàng hóa. Cho thấy doanh nghiệp đã làm tốt trong chính sách đẩy mạnh sự luân chuyển của dòng tiền. Gia tăng thành công số lượng giao dịch trong sự ổn định là một nền móng vững chắc không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng sự thân thiết với khách hàng thân quen. mà còn mở rộng khả năng tìm kiếm các khách hàng tìm năng. Từ đó dần mợ rộng quy mô doanh nghiệp một cách ổn định. Phân tích các chỉ tiêu tài chính liên quang đến tiền mặt Hệ số thanh toán tức thời bằng tiền mặt: ệ ố ℎ ℎ á ứ ℎờ ằ ề ặ = ề ặ ợ ℎả ả ắ ℎạ Hệ số thanh toán tức thời bằng tiền mặt Hệ số thanh toán Năm tức thời bằng tiền Tiền mặt Nợ phải trả ngắn hạn mặt 2017 0,68 3.005.742.298 4.445.421.062 2018 0,71 3.226.690.074 4.525.452.146 2019 0,59 2.362.773.593 4.010.553.843 (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Tỷ số thanh toán nhanh sẽ cho ta biết doanh nghiệp có bao nhiêu vốn bằng tiền hoặc các khoảng tương đương tiền để thanh toán ngay một đồng nợ. Tỷ số thanh toán nhanh của doanh nghiệp tại năm 2017 là 0.68 điều này cho thấy với 1 đồng nợ ngắn hạn thì doanh nghiệp có 0.68 đồng tài sản để đảm bảo thanh toán. Năm 2018 tỷ số này tăng lênh thành 0.71. Do ở năm 2018 doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh số lượng giao dịch và thu đã thu về hầu hết các khoảng bán chịu cho khách hàng nên làm tăng chỉ số tiền và các khoảng tương đương tiền lên theo. Ở năm 2019 tỷ số thanh toán nhanh là 0.59. Nguyên nhân là do
 • 46. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net doanh nghiệp có quy mô mức độ hoạt động giảm sô với năm 2018 cụ thể là nợ phải trả ngắn hạn và tiền và các khoản tương đương đều giảm xuống. trong đó tiền mặt giảm mạnh (như tác giả đã phân tích ở mục 2.6 trang 33). 2.7. PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Phân tích bản cân đối kế toán Phân tích tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn năm 2018 a) Quan hệ cân đối 1 ( nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản thiết yếu) Quan hệ cân đối 1 Chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu tài sản thiết yếu chênh lệch Đầu năm 860.978.442 4.029.771.074 (3.168.792.632) Cuối năm 922.161.579 4.141.161.580 (3.219.000.001) (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Dựa vào bản trên ta thấy được doanh nghiệp có nguồn vốn không đủ trang trải cho những tài sản thiết yếu. Lượng thiều hụt nguồn vốn có chiều hướng tăng nhẹ, cụ thể lượng thiếu hụt đầu năm là (3.168.792.632) , đến cuối năm lượng thiếu hụt này được tăng lên (3.219.000.001). b) Quan hệ cân đối 2 ( nguồn vốn thường xuyên tương đương ổn định và tài sản đang có ) Quan hệ cân đối 2 nguồn vốn thường xuyên, Chỉ tiêu tương đối ổn định tài sản đang có chênh lệch Đầu năm 860.978.442 4.029.771.074 (3.168.792.632) Cuối năm 922.161.579 4.141.161.580 (3.219.000.001) (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Qua bản trên cho thấy nguồn vốn vay và vốn tự có của doanh nghiệp ở cả đầu năm và cuối năm đều không đủ trang trải cho hoạt kinh doanh của mình. Lượng vốn thừa đầu năm là (3.168.792.632) và cuối năm là (3.219.000.001). c) Quan hệ cân đối 3 Quan hệ cân đối 3 35
 • 47. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm 1. Tài sản ngắn hạn 5.475.057.321 5.335.458.704 2. Nợ ngắn hạn 4.781.452.146 4.751.453.165 3. chênh lệch 693.605.175 584.005.539 4. Tài sản dài hạn 228.556.404 276.972.903 5. Nợ dài hạn 0 0 6. Chênh lệch 228.556.404 276.972.903 (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Từ bảng trên cho thấy tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ dài hạn, tài sản dài hạn lớn hơn nợ dài hạn. Chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn lớn hơn chênh lệch giữa tài sản dài hạn và nợ dài hạng, chứng tỏ doanh nghiệp đã không giữ được cân đối giữa tài sản và nguồn vốn. Doanh nghiệp cần bố trí nguồn vốn hợp lý hơn trong các năm tiếp theo.
 • 48. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều ngang Tài sản năm 2017 năm 2018 năm 2019 2018 so với 2017 2019 so với 2018 Chênh lệch % Chênh lệch % A. Tài sản ngắn hạn 5,335,458,704 5,475,057,321 4,943,369,850 139,598,617 2.62 (531,687,471) (9.71) I. Tiền 3,421,863,146 3,658,348,922 2,763,699,210 236,485,776 6.91 (894,649,712) (24.46) II. Các khoản đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0.00 0 III. Các khoản phải thu 1,582,660,533 1,562,452,145 1,959,365,824 (20,208,388) (1.28) 396,913,679 25.40 IV. Hàng tồn kho 330,935,025 254,256,254 220,304,816 (76,678,771) (23.17) (33,951,438) (13.35) V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0.00 0 B. Tài sản dài hạn 276,972,903 228,556,404 175,429,131 (48,416,499) (17.48) (53,127,273) (23.24) I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0.00 0 II.Tài sản cố định 276,972,903 228,556,404 175,429,131 (48,416,499) (17.48) (53,127,273) (23.24) III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0.00 0 IV. Tài sản dang dở dài hạn 0 0 0 0 0.00 0 V. Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0.00 0 Tổng tài sản 5,612,431,607 5,703,613,725 5,118,798,981 91,182,118 1.62 (584,814,744) (10.25) (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) 37
 • 49. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tài sản ngắn hạn: Năm 2018 so với năm 2017 tài sản ngắn hạn chênh lệch theo xu hướng tăng cụ thể đã tăng 139.598.617 đ tương ứng 2.62% so với năm 2017. Nguyên do cho yếu dẫn đến hướng chênh lệch dương này là do khoản mục tiền và các khoản tương đương tăng lên. Bên cạnh đó chỉ số này chênh lệch có xu hướng giảm ở năm 2019 cụ thể giảm (531.687.471) đ tương ứng với (9.71) % so với năm 2018. Đi vào phân tích các khoản mục bên trong như sau: Tiền và các khoản tương đương tiền ở năm 2018 so với năm 2017 có xu hướng tăng nhẹ cụ thể tăng thêm 236.485.776 đ tương ứng với 6.91%. Nhưng ở năm 2019 chỉ tiêu này chênh lệch với hướng giảm mạnh cụ thể giảm (894.649.712) đ tương ứng (24.46)% so với năm 2018. Các khoản phải thu năm 2018 so với 2017 chênh lệch mang tính chất giảm nhẹ cụ thể (20.208.388) đ tương ứng (1.28)%. Cho thấy doanh mặt dù số lượng giao dịch diễn ra tăng lên nhưng doanh nghiệp vẫn thu về được hầu hết các khoản mà khách hàng nợ. Nhưng năm 2019 chỉ số này đã tăng mạnh cụ thể 396.913.679 đ tương ứng 25.40 %. Nguyên nhân chủ chốt là do công ty vẫn chưa thu lại hết các khoản tiền từ việc bán chịu cho khách hàng. Điều này cũng lý giải cho việc sục giảm mạnh của chỉ tiêu Hàng tồn kho và Tiền và các khoảng tương đương tiền ở trên. Hàng tồn kho năm 2018 so với năm 2017 xuất hiện chênh lệch mạnh theo xu hướng giảm cụ thể (76.678.771) đ tương ứng (23.17)%. Mặt dù giá trị nhập và xuất hàng tồn kho ở năm 2018 tăng mạnh so với 2017 nhưng do năm 2018 doanh nghiệp đã thực hiện chính sách bán chịu cho khách hàng để tăng mức độ giao dịch. phục vụ cho quá trình phát triển cũng như tìm kiếm khách hàng mới nên trị giá hàng tồn kho cuối năm 2018 vẫn có chút giảm nhẹ. Vào năm 2019 chỉ tiêu hàng tồn kho giảm nhẹ so với năm 2018 cụ thể (33.951.438) đ tương ứng (13.35)%. Nguyên nhân là do năm 2019 doanh nghiệp đang bình ổn mới mức đẩy mạnh của năm 2018. Tài sản dài hạn: Qua bảng trên ta thấy tài sản dài hạn giảm đi theo từng năm do khấu hao của tài sản cố định của mỗi năm phát sinh. Tài sản cố định năm 2018 so với 2017 đã
 • 50. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net khấu hao đi (48.416.499) đ tương ứng (17.48)%. Năm 2019 so với 2018 đã khấu hao (53.127.273) đ tương ứng (23.24)%. Nhận xét: Tài Sản của doanh nghiệp ở năm 2018 có giá trị là 5.703.613.725 đ. trong đó tài sản ngắn hạn là 5.475.057.321 đ và tài sản dài hạn là 228.556.404 đ. So với tổng tài sản doanh nghiệp năm 2017 đã tăng thêm 91.182.118 đ. Cho thấy tổng tài sản của doanh nghiệp có chênh lệch theo mặt tích cực. 39
 • 51. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản theo chiều dọc theo Tài sản năm 2017 năm 2018 năm 2019 quy mô chung % chênh lệch % 2017 2018 2019 18/17 19/18 A. Tài sản ngắn hạn 5.335.458.704 5.475.057.321 4.943.369.850 95,07 95,99 96,57 0,93 0,58 I. Tiền 3.421.863.146 3.658.348.922 2.763.699.210 60,97 64,14 53,99 3,17 (10,15) II. Các khoản đầu tư ngắn hạn - - - - - - - - III. Các khoản phải thu 1.582.660.533 1.562.452.145 1.959.365.824 28,20 27,39 38,28 (0,81) 10,88 IV. Hàng tồn kho 330.935.025 254.256.254 220.304.816 5,90 4,46 4,30 (1,44) (0,15) V. Tài sản ngắn hạn khác - - - - - - - - B. Tài sản dài hạn 276.972.903 228.556.404 175.429.131 4,93 4,01 3,43 (0,93) (0,58) I. Các khoản phải thu dài hạn - - - - - - - - II.Tài sản cố định 276.972.903 228.556.404 175.429.131 4,93 4,01 3,43 (0,93) (0,58) III. Bất động sản đầu tư - - - - - - - - IV. Tài sản dang dở dài hạn - - - - - - - - V. Đầu tư tài chính dài hạn - - - - - - - - Tổng tài sản 5.612.431.607 5.703.613.725 5.118.798.981 100 100 100 (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
 • 52. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tài sản ngắn hạn: Năm 2017 tài sản ngắn hạn mang trị giá 5.335.458.704 đ chiếm tỷ trọng 95.07 % so với tổng tài sản. Năm 2018 tải sản ngắn hạn có trị giá 5.475.057.321 đ chiếm tỷ trọng 95.99 % so với tổng tài sản và chênh lệch 0.93 % so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ trọng của chỉ số tiền tăng lên. Năm 2019 tài sản ngắn hạn mang trị giá 4.943.369.850 đ chiếm tỷ trọng 96.57 % so với tổng tài sản. Mặc dù trị giá của tài sản ngắn hạn thấp hơn 2 năm vừa rồi nhưng lại mang tỷ trọng cao nhất trong ba năm. Do tổng tài sản có biến động giảm xuống. Chi tiết biến động của các khoản mục trong tài sản ngắn hạn như sau: Tiền và các khoản tương đương tiền: Đây là khoản mục quan trọng đối với doanh nghiệp trong các giao dịch. Quan sát bản ta thấy tiền có biến biến động theo hướng tăng ở năm 2018 và giảm mạnh ở năm 2019. Để làm rõ các biến động này ta đi vào phân tích chi tiết. Năm 2017 tiền và các khoảng tương đương tiền có giá trị 3.421.863.146 đ chiếm tỷ trọng 60.97 % so với tổng tài sản. Năm 2018 tiền và các khoản tương đương tiền mang giá trị 3.658.348.922 đ tương đương 64.14 % so với tổng tài sản cao hơn 3.17 % so với năm 2017. Tại năm 2019. chỉ tiêu này giảm còn 2.763.699.210 đ chiếm tỷ trọng 53.99 % so với tổng tài sản. Lý do giảm như tác giả đã phân tích ở trang 33. Do đặc thù trong việt kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nhiều giao dịch với khách hàng và giá trị giao dịch không lớn nên dẫn đến việc chỉ tiêu tiền đặc biệt là tiền mặt chiếm một tỷ trọng cao so với tổng tài sản của doanh nghiệp. Các khoản phải thu ngắn hạn : Năm 2017 mang giá trị 1.582.660.533 đ chiếm tỷ trọng 28.20 %. Năm 2018 mang giá trị 1.562.452.145 đ chiếm tỷ trọng 27.39 % chênh lệch 0.81 % so với năm 2017. Mặc dù bị giảm đi 0.81 % nhưng do đây là năm đẩy mạnh giao dịch nên mức giảm này không đáng kể và cho thấy doanh nghiệp vẫn ổn định tốt mức thu hồi nợ trong quá trình phát triển. Năm 2019 mang giá trị 1.959.365.824 đ chiếm tỷ trọng 38.28 % tăng 10.88 % so với năm 2018. doanh nghiệp dang có một khả năng thu hồi nợ ngắn hạn tốt. 41
 • 53. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Bên cạnh các khoản phải thu ngắn hạn thì chỉ tiêu hàng tồn kho trong năm 2017. 2018 và 2019 cũng có biến động chênh lệch mang tính chất ngược chiều so với chỉ tiêu Các khoản phải thu ngắn hạn cụ thể : Năm 2017 là 330.925.025 đ (5.90 %). năm 2018 là 254.256.254 đ (4.46 %) và năm 2019 là 220.304.816 đ (4.30 %). Tài sản dài hạn: Do doanh nghiệp không có nhiều tài sản dài hạng nên chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng nhỏ và dễ nhìn thấy sự thay đổi giảm qua các năm do việc khấu hao của tài sản . Cụ thể như sau: Năm 2017 là 276.972.903 đ (4.93 %). năm 2018 là 228.556.404 đ (4.01 %). năm 2019 là 175.429.131 đ (3.43 %).
 • 54. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều ngang Phân tích nguồn vốn theo chiều ngang Nguồn vốn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2018 so với 2017 Năm 2019 so với 2018 Chênh lệch % Chênh lệch % A. Nợ phải trả 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 29.998.981 0,63 (614.898.303) (12,86) I. Nợ ngắn hạn 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 29.998.981 0,63 (614.898.303) (12,86) II. Nợ dài hạn - - - - - - - B. Nguồn vốn 860.978.442 922.161.579 952.245.138 61.183.137 7,11 30.083.559 3,26 chủ sở hữu I. Vốn chủ sở hữu 860.978.442 922.161.579 952.245.138 61.183.137 7,11 30.083.559 3,26 1.Vốn góp 961.000.000 961.000.000 961.000.000 - - - - chủ sở hữu 2. Lợi nhuận sau thuế (100.021.558) (38.838.421) (8.754.862) 61.183.137 (61,17) 30.083.559 (77,46) chưa phân phối Tổng nguồn vốn 5.612.431.607 5.703.613.725 5.118.798.981 91.182.118 1,62 (584.814.744) (10,25) (nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) 43
 • 55. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Nợ phải trả: Do doanh nghiệp không có nợ dài hạn nên biến động của chỉ tiêu nợ ngắn hạn cũng chính là biến động của nợ phải trả. Cụ thể biến động qua các năm như sau: năm 2018 so với năm 2017 chênh lệch theo hướng tăng với giá trị tăng thêm là 29.998.981 đ (0.63 %). năm 2019 so với năm 2018 chênh lệch theo hướng giảm mạnh cụ thể đã giảm (614.898.303) đ (12.86 %). Qua phân tích cho thấy doanh nghiệp đã thực hiện điều phối tốt. làm giảm tỷ lệ nợ phải trả xuống. nhưng các khoản nợ phải trả vẫn còn rất lớn. Nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu vào năm 2017 là 860.978.442 đ. vào năm 2018 đã tăng lên thành 922.161.579 đ ( chênh lệch 61.183.137 đ tương ứng 7.11 %). năm 2019 so với 2018 chênh lệch theo hướng tăng cụ thể tăng thêm 30.083.559 tương ứng 3.26 %.
 • 56. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn theo chiều dọc Nguồn vốn Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 theo quy mô chung % chênh lệch % 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 A. Nợ phải trả 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 84,66 83,83 81,40 -0,83 -2,43 I. Nợ ngắn hạn 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 84,66 83,83 81,40 -0,83 -2,43 II. Nợ dài hạn - - - 0,00 0,00 B. Nguồn vốn 860.978.442 922.161.579 952.245.138 15,34 16,17 18,60 0,83 2,43 chủ sở hữu I. Vốn chủ sở hữu 860.978.442 922.161.579 952.245.138 15,34 16,17 18,60 0,83 2,43 1.Vốn góp 961.000.000 961.000.000 961.000.000 17,12 16,85 18,77 -0,27 1,92 chủ sở hữu 2. Lợi nhuận sau thuế (100.021.558) (38.838.421) (8.754.862) -1,78 -0,68 -0,17 1,10 0,51 chưa phân phối Tổng nguồn vốn 5.612.431.607 5.703.613.725 5.118.798.981 100 100 100 0,00 0,00 (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) 45
 • 57. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Qua bảng X ta thấy được sự chênh lệch tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn qua các năm như sau: Nợ phải trả : Năm 2018 chiếm tỷ trọng 83.83% trong tổng nguồn vốn giảm đi (0.83) % so với năm 2017. Năm 2019 chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng 81.40 % trong tổng nguồn vốn giảm (2.43) % so với năm 2018. Nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao là do doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn tín dụng thương mại. mua chịu để hỗ trợ cho nguồn vốn. Nhìn chung tỷ trọng của mục nợ phải trả có biến động theo hướng giàm dần qua các năm. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy doanh nghiệp đang dần giải quyết được các khoản nợ. Năm 2018 so với 2017 tỷ lệ của nguồn vốn chủ sở hữu tăng từ 860.978.442 đ (15.34 %) lên thành 922.161.579 đ (16.17 %). Năm 2019 so với 2018 chỉ số này tăng từ 922.161.579 đ (16.17 %) lên thành 952.245.138 đ (18.60 %). Nguồn góc của sự chênh lệch tăng nhẹ nguồn vốn chủ sở hữu chủ yếu là do khoảng lợi nhuận sau thuế âm từ năm 2017 chuyển sang. Qua phân tích ta thấy được vốn chủ sở hữu không chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Ở năm 2018 và 2019 doanh nghiệp mặc dù đã điều tiết quá trình kinh doanh. sử dụng tốt đòn bẩy kinh tết để thúc đẩy doanh nghiệp quay lại đà phát triển. nhưng vẫn chưa bù lại hoàn toàn khoản lỗ từ các năm trước chuyển sang. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang
 • 58. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang Chỉ tiêu năm 2017 năm 2018 năm 2019 2018 so với 2017 2019 so với 2018 chênh lệch % chênh lệch % 1. Doanh thu bán hàng 7.715.528.300 17.237.361.892 15.332.586.709 9.521.833.592 123,41 (1.904.775.183) (11,05) và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 168.349.047 0 0 (168.349.047) (100,00) 0 3. Doanh thu thuần về 7.547.179.253 17.237.361.892 15.332.586.709 9.690.182.639 128,39 (1.904.775.183) (11,05) bán hàng và cung cấp dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán 6.425.105.579 15.254.156.255 14.056.772.600 8.829.050.676 137,41 (1.197.383.655) (7,85) 5. Lợi nhuận gộp 1.122.073.674 1.983.205.637 1.275.814.109 861.131.963 76,74 (707.391.528) (35,67) về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6. Doanh thu hoạt động tài chính 345.175 0 0 (345.175) (100,00) 0 7. Chi phí tài chính 44.767.247 65.251.452 55.642.771 20.484.205 45,76 (9.608.681) (14,73) Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 0 0 8. Chi phí bán hàng 792.297.930 1.502.514.524 759.300.281 710.216.594 89,64 (743.214.243) (49,46) 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 276.752.597 354.256.524 430.787.561 77.503.927 28,00 76.531.037 21,60 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8.601.075 61.183.137 30.083.559 52.582.062 611,34 (31.099.578) (50,83) 11. Thu nhập khác 5.202.280 0 (5.202.280) (100,00) 0 12. Chi phí khác 0 0 0 0 13. Lợi nhuận khác 5.202.280 0 (5.202.280) (100,00) 0 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 13.803.355 61.183.137 30.083.559 47.379.782 343,25 (31.099.578) (50,83) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0 0 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0 17. Lợi nhuận 13.803.355 61.183.137 30.083.559 47.379.782 343,25 (31.099.578) (50,83) sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 0 0 0 0 0 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 0 0 0 0 0 (nguồn: tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp)
 • 59. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net 47
 • 60. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Trong gia đoạn thực hiện chính sách phát triển của doanh nghiệp. việc dùng đòn bẩy kinh tế với chính sách mua bán chịu đã tạo ra một lượng lớn giao dịch được thực hiện. song song đó cũng tạo ra được một lượng doanh thu cao hơn Cụ thể như sau: Phân tích doanh thu Doanh thu thuần của doanh nghiệp vào năm 2017 chỉ ở mức 7.547.179.253 đ. Năm 2018 doanh nghiệp bắt đầu kế hoạch phát triển kết quả mang lại lượng doanh thu thuần từ việc bán hàng hóa là 17.237.361.892 đ. đã tăng thêm 9.609.182.639 đ tương ứng 128.39 % so với năm 2017. Doanh nghiệp đã tiếp tục bình ổn và giữ vững quy mô – mức độ hoạt động ở năm 2019. Chỉ số doanh thu thuần từ bán hàng của doanh nghiệp ở năm này chỉ giảm (1.904.775.183) đ tương ứng (11,05) %. Nguyên nhân là do số lượng khách hàng ở năm 2019 thấp hơn 2018. Phân tích chi phí Bên cạnh doanh thu thuần, giá vốn hàng bán cũng phát sinh biến đỗi cùng chiều hướng, cụ thể như sau: năm 2018 giá vốn hàng bán mang trị số 15.254.156.255 đ đã tăng thêm 8.829.050.676 đ tương ứng 137,41 % so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2019 giảm (1.197.383.655) đ tương ứng với (7,85) % so với năm 2018. Do lượng giao dịch bán hàng giảm nên chỉ tiêu giá vốn hàng bán bị giảm xuống. Chi phí bán hàng (bao gồm các loại chi phí như: chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí nhân viên bán hàng, chi phí dịch vụ mua ngoài,…). Năm 2018 chi phí bán hàng mang giá trị là 1.502.514.524 đ, đã tăng 710.216.594 đ tương ứng với 89,64 % so với năm 2017. Do năm 2018 lượng dịch vụ mua ngoài tăng mạnh như thuê phương tiện vận chuyển hàng cho khách. Năm 2019 giảm (743.214.243) đ tương ưng (49,46) % so với năm 2018. Năm này doanh nghiệp thực hiện chuyển hàng theo đợt, mỗi đợt sẽ chuyển hàng cho nhiều khách hàng nên mức chi phí này được giảm xuống. Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 là 354.256.524 đ, đã tăng 77.503.927 đ tương ứng 28,00 % so với năm 2017. Năm 2019 tăng 76.531.037 đ tương ứng 21,60 % so với năm 2018. Cùng với sự gia tăng của hoạt động kinh doanh thì
 • 61. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net lượng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo. Cụ thể các nhu cầu về văn phòng phẩm và dịch vụ mua ngoài của doanh nghiệp đã tăng lên đáng kể. Phân tích lợi nhuận: Lợi nhuận gộp năm 2018 là 1.983.205.637 đ tăng so với năm 2017 là 861.131.963 đ tương ứng 76,74 %. Nguyên nhân do giá vốn hàng bán tăng 8.829.050.676 đ tương ứng 137,41 %, bên cạnh đó doanh thu tăng 9.521.833.592 đ tương ứng 123,41 %. Doanh thu và giá vốn hàng bán đều tăng nhưng mức tăng của doanh thu tăng cao hơn so với giá vốn hàng bán nên dẫn đến lợi nhuận gộp tăng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2018 là 61.183.137 đ tăng 52.582.062 đ so với năm 2017, tương ứng tỷ lệ 611,34 %. Mặc dù các chỉ số chi phí ở năm 2018 đều tăng so với năm 2017 cụ thể như: chi phí bán hàng tăng 710.216.594 đ tương ứng 89,64 %; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 77.503.927 đ tương ứng 28 %; chi phí tài chính tăng 20.484.205 đ tương ứng 45.76 %, nhưng tổng tăng của các chi phí vẫn nhỏ hơn phần lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Đến năm 2019 các mức chi phí vẫn bình ổn và không cao hơn phần lợi nhuận gộp tuy nhiên do nhu cầu mua hàng của khách hàng giảm xuống nên chỉ số này cũng giảm cụ thể giảm (707.391.528) đ tương ứng (35,67) %. Dẫn theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng giảm xuống còn 30.083.559 đ, cụ thể giảm (31.099.578) đ tương ứng (50,83) %. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc Phân tích cơ cấu doanh thu năm 2017 năm 2018 năm 2019 Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng % Giá trị Tỷ trọng % Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 7.715.528.300 99,93 17.237.361.892 100,00 15.332.586.709 100 Doanh thu hoạt động tài chính 345.175 0,00 - - - - Thu nhập khác 5.202.280 0,07 - - - - Tổng doanh thu 7.721.075.755 17.237.361.892 15.332.586.709 (nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Phân tích doanh thu: Doannh thu thuần bang hàng và cung cấp dịch vụ : Đây là nguồn doanh thu chính của doanh nghiệp, vì doanh nghiệp hầu như như có doanh thu thừ hoạt động tài chính và thu nhập khác. Năm 2017 đạt 7.715.528.300 đ và chiếm 99,93 % 49
 • 62. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net tỷ trọng của tổng doanh thu. Và liên tiếp hai năm sau đó chiếm 100 % tỷ trong của tổng doanh thu cũ thể là 17.237.361.892 đ ở năm 2018 và 15.332.586.709 đ ở năm 2019. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác : cả hai chỉ số này đều chiếm tỷ trọng cực nhỏ trong tổng doanh thu của doanh nghiệp ở năm 2017. Cụ thể như sau doanh thu hoạt động tài chính là 345.175 đ, thu nhập khác là 5.202.280 đ. Và cả hai khoản mục này đều bằng 0 ở nằm 2018 và 2019. Phân tích cơ cấu chi phí năm 2017 năm 2018 năm 2019 Tỷ Tỷ Tỷ trọng trọng trọng Chỉ tiêu Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%) Giá vốn hàng bán 6.532.778.681 85,43 15.254.156.255 88,81 14.056.772.600 91,86 Chi phí tài chính 44.767.247 0,59 65.251.452 0,38 55.642.771 0,36 Chi phí bán hàng 792.297.930 10,36 1.502.514.524 8,75 759.300.281 4,96 Chi phí quản lý doanh nghiệp 276.752.597 3,62 354.256.524 2,06 430.787.561 2,82 Chi phí khác - - - - - - Tổng chi phí 7.646.596.455 17.176.178.755 15.302.503.213 (nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Giá vốn hàng bán : Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng cao nhất trong nhóm các chi phí tại doanh nghiệp. Năm 2017 có giá trị là 6.532.778.681 đ chiếm 85,43 % tỷ trọng trong tổng chi phí. Năm 2018 là 15.254.156.255 đ chiếm 88,81 % tỷ trọng tổng chi phí. Năm 2019 là 14.056.772.600 đ chiếm 91,86 % tổng chi phí. Nguyên nhân của sự biến đổi này một phần là do thay đổi số lượng hàng bán ra trong kỳ, một phần là do giá cả hàng hóa bán thay đổi. Chi phí tài chính : xuất nguồn chủ yếu từ các khoản đi vay. Năm 2017 chi phí tài chính là 44.767.247 đ chiếm tỷ trọng 0,59 % trong tổng chi phí. Năm 2018 là 65.251.452 đ chiếm 0,38 % trong tổng chi phí. Năm 2019 là 55.642.771 đ chiếm 0,36 % tổng chi phí. Tỷ trọng của chi phí tài chính nhìn chhung là không cao và doanh nghiệp thường xuyên xử lí các khoản vay nên lượng chi phí này không quá lớn. Chi phí bán hàng: Năm 2017 là 792.297.930 đ chiếm 10,36 % tổng chi phí. Năm 2018 là 1.502.514.524 đ chiếm 8,75 % tổng chi phí. Mặc dù giá trị của chi phí bán hàng đã tăng lên nhưng tỷ trọng vẫn không thay đổi nhiều vẫn bình ổn
 • 63. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net ở mức gần với năm 2017. Nguyên nhân là lượng dịch vụ mua ngoài đã tăng lên đáng kể cùng với lượng giao dịch. Năm 2019 là 759.300.281 đ chiếm 4,96 % tổng chi phí. Do năm 2019 doanh nghiệp thực hiện chính sách bán hàng theo đợt dẫn đến số nhu các dịch vụ mua ngoài được giảm bớt, cùng với các thỏa thuận giá cả với bên cung cấp dịch vụ. Chi phí quản lý doanh nghiệp : Năm 2017 là 276.752.597 đ chiếm 3,62 %. Nhìn chung chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tỷ trọng ở các năm tiếp theo cụ hể là 2,06 % ở năm 2018 và 2,82 % ở năm 2019. Kết luận: Qua phân tích chúng ta thấy được doanh nghiệp đã chọn đúng hướng đi trong thời gian qua. Mặt dù vẫn chưa mang lại một nguồn lợi nhuận to lớn nhưng doanh nghiệp vẫn đang trên đường phát triển chậm. Đã dần xóa bỏ khoảng lỗ của các năm trước chuyển sang. Nhìn chung năm 2019 doanh nghiệp có sự chuyển hướng hơi giảm sút so với năm 2018, do đó cần thực hiện các chính sách để vực dậy trong tương lai như quảng cáo về chất liệu gỗ hay tổ chức triển làm về gỗ hoặc các kiến trúc, vật phẩm từ gỗ. Phân tích các chỉ số tài chính Chỉ số thanh toán hiện hành Chỉ số thanh toán hiện hành = tài sản lưu động / nợ ngắn hạn Chỉ số thanh toán hiện hành Chỉ tiêu 2.017 2.018 2.019 TSLĐ 5.335.458.704 5.475.057.321 4.943.369.850 Nợ ngắn hạn 4.751.453.165 4.781.452.146 4.166.553.843 Hệ số thanh toán hiện hành 1,12 1,15 1,19 (nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Chỉ số này tăng đều qua các nằm cụ thể là 1,12 tại năm 2017 tương ứng 1 đồn nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,12 đồng tài sản.Tăng lên thành 1,15 tại năm 2018 tương ứng 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,15 đồng tài sản và 1,19 tại năm 2019. Tương ứng 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 1,19 đồng tài sản. Ở 3 năm chỉ số thanh toán hiện hành của doanh nghiệp đều lớn hơn 1, cho thấy doanh nghiệp có nguồn tài sản đủ để đảm 51
 • 64. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net bảo cho việc thanh toán nợ ngắn hạn. Qua đó doanh nghiệp có một tình hình tài chính ổn định. Tỷ suất sinh lợi trên tài sản Tỷ suất sinh lợi ròng trên tổng tài sản đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của doanh nghiệp. ROA = Lợi nhuận ròng / tổng tải sản trung bình Tỷ suất sinh lợi trên tài sản Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Lợi nhuận ròng 13.803.355 61.183.137 30.083.559 Tổng tài sản trung bình 5.348.772.958 5.658.022.666 5.411.206.353 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản 0,0026 0,0108 0,0056 (nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Tỷ số sinh lợi trên tài sản năm 2017 là 0,0026 nghĩa là cứ 100 đồng đầu tư vào tài sản thì thu lại được 0,0026 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2018 tỷ số này cao hơn đạt mức 0,0108. Các yếu tố tác động đến tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản: Lợi nhuận sau thuế tăng làm ROA tăng: 61.183.137 13.803.355 5.348.772.958 − 5.348.772.958 = 0,0089 Tổng tài sản trung bình tăng làm ROA giảm : 61.183.137 − 61.183.137 = (0,0006) 5.658.022.666 5.348.772.958 Năm 2019 tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản là 0,0056 giảm 0,0052 so với nằm 2018. Cho thấy khi doanh nghiệp thực hiện đầu tư 100 đòng tài sản thì thu lại 0,0056 đồng vốn. Mặt dù vẫn có lời khi đầu tư nhưng đây không phải là dấu hiệu tốt do mức sinh lợi bị giảm xuống. Các yếu tốt ảnh hưởng đến sự biến động này: Lợi nhuận sau thuế giảm làm ROA giảm: 30.083.559 − 61.183.137 = (0,0054) 5.658.022.666 5.658.022.666 Tổng tài sản trung bình tăng làm ROA giảm: 30.083.559 − 30.083.559 = (0,0002) 5.411.206.353 5.658.022.666
 • 65. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Lợi nhuận sau thuế 13.803.355 61.183.137 30.083.559 Vốn chủ sở hữu 860.978.442 922.161.579 952.245.138 ROE (%) 0,0160 0,0663 0,0316 (nguồn:tác giả tự tổng hợp từ BCTC của doanh nghiệp) Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu năm 2018 là 0,0663 so với năm 2017 đã tăng thêm 0,0503 tương ứng với cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu đầu tư thì thu lại 0,0663 đồng lời. Doanh nghiệp đã cải thiện được tình hình nhưng vẫn chưa mang lại nhiều doanh thu. Các yếu tố ảnh hưởng đến ROE: Lợi nhuận sau thuế tăng làm ROE tăng : 61.183.137 13.803.355 860.978.442 − 860.978.442 = 0,055 Vốn chủ sở hữu tăng làm ROE giảm: 61.183.137 − 61.183.137 = (0,0047) 922.161.579 860.978.442 Năm 2019 tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu là 0,0316 tương ứng với cứ 100 đồng vốn bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ thu lại được 0,0316 đồng lời. Khả năng dung vốn của doanh nghiệp ở năm này không tốt như năm 2018. Các yếu tố ảnh hưởng đến ROE: Lợi nhuận sau thuế giảm làm ROE giảm: 30.083.559 − 61.183.137 = (0,0337) 922.161.579 922.161.579 Vốn chủ sở hữu tăng làm ROE giảm: 30.083.559 − 30.083.559 = (0,001) 952.245.138 922.161.579 Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu Tỷ suất sinh lợi nhuận trên doanh thu 53