SlideShare a Scribd company logo
XI. Országos Neveléstudományi Konferencia
             Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
                        2011. november 3-5.


 A digitális nemzedék tanulási stratégiája és
 tanulási környezete az iskolában és online
       közösségi felületeken

             Elnök: Ollé János
            Opponens: Forgó Sándor

• Ollé János: A digitális nemzedék tanulási stratégiájának változása és az
online eszközhasználattal kapcsolatos összefüggések
• Papp-Danka Adrienn: Az online tanulás egy lehetséges megközelítése –
avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó tanulási képesség kapcsolata
• Tóth-Mózer Szilvia: Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulói
attitűdök
• Lévai Dóra: Informális tanulás lehetőségei az online közösségi felületen
"A szorongó csodavárástól a hárító
        csalódottságig"
• az IKT kompetencia generációs kérdés?
• digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók
 (nomádok, telepesek)

• fókuszpontok és túlzások:
  o  számítógép- és internetfüggőség
  o  társas kapcsolatok formálódása
  o  intézményen belüli és személyes tanulás
    átalakulása

• valódi kérdések és problémák:
  o  internetbiztonság
  o  oktatásmódszertan, tanulásmódszertan és technika
    távolsága
  o  kapcsolatfenntartó és reflexiógyűjtő online
    közösségi lét
A digitális bennszülöttek vélt és tapasztalt
        sajátosságai
• a bennszülött - elvárások
  • aktív és produktív médiahasználó
  • otthonos a gyors visszacsatolásokkal teli
   környezetben
  • lételeme az információgazdagság, multitasking
  • hálózatba kapcsolt - mindig online

• “amíg a kutatók elmélkedtek, a gyakorlat minimális
 mértékben változott, addig majdnem felnőtt néhány
 digitális nemzedék”

• a digitális bennszülött - csalódások
  •  nem az extenzív felhasználók generációja
  •  valós tevékenységének online másolata
  •  inproduktív web 2.0 felhasználás
  •  tanulásmentes technika- és eszközhasználat
Tanulás, tanulásmódszertan, online közösség
        és iskolán kívüli élet
• ha az információszerzés és információfeldolgozás
   generációk szerint különböző, akkor különböző a tanulási
   stratégiák dominanciája is
•  az online tanulás az offline tanulás nagyon fontos
   kiegészítése lehet, ha a tudatos IKT eszközhasználat és a
   tanulás önszabályozása adja az alapját
•  az online közösségek és az intézményes nevelés-oktatás
   között híd építhető, ha a szerepértelmezés reális és a
   környezetben természetes az átjárhatóság
•  ha a tanári szerep nem ér véget az osztályterem, vagy az
   iskola határvonalán, akkor az online környezet és a
   technológia nem konkurencia, hanem módszertani
   lehetőség
•  az online közösségi oldalak használatát az
   osztályteremben és azon kívül sem tiltani kellene, hanem
   megfelelően beépíteni a tanulási és tanítási folyamatba
Tanulási stratégia vizsgálatok
• kérdőíves vizsgálat: sajátosságok, szituációk önjellemzése
• 2004-ben (N=298), 2007-ben (N=266) és 2011-ben
 (N=237) elvégzett, részben az összehasonlítást célzó
 mérés
• mélyrehatoló, reproduktív, auditív, vizuális, kooperatív,
 versenyorientált, egyéni tanulási stratégiák osztálytermi és
 iskolán kívüli dominanciájának vizsgálata ugyanazzal az
 eszközzel
• kiegészítő vizsgálatok: családi háttér, tanulási technikák,
 IKT eszközhasználat, tanulási motiváció, stb.
• vidéki kisváros tanulói, a vizsgálati év szerinti 12-13 éves
 tanulócsoport (6. évfolyam) teljes városi mintája kötelező
 válaszadás alapján
"Facebook-kutatás 2011"
• Tóth-Mózer Szilvia és Lévai Dóra 2011. januárban indított
 kutatása
• 3 csoport számára készített kérdőív (diákok, tanárok,
 felhasználók)

• A kutatás kérdéskörei:
  • Tanár-diák kommunikáció
  • Iskolával kapcsolatos Fb-használat
  • Fb-használat sajátosságai
  • Metaforagyűjtés („A Fb olyan, mint…”)


• felsőoktatásban és közoktatásban tanuló diákokat válaszait
 elemeztük (N=1505)
• online, önkitöltős kérdőíves módszer
• Kényelmi mintavételen alapuló vizsgálat
• Facebook-csoport a kutatáshoz kapcsolódóan
A digitális nemzedék tanulási stratégiájának
 változása és az online eszközhasználattal
     kapcsolatos összefüggések


         Ollé János
   ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
      olle.janos@ppk.elte.hu
A tanulás és eszközhasználat vizsgálata

• auditív, vizuális, egyéni, társas, mélyrehatoló és reproduktív
 tanulási sajátosságok papír alapú kérdőíves mérése 2004-
 ben (N=298), 2007-ben (N=266) és 2011-ben (N=237)
• tanulási stratégiákhoz rendelhető internet- és online
 eszközhasználati szokások mérése (multimédia
 "fogyasztás", multimédia készítés, tartalommegosztás,
 közösségi interaktivitás) 2011-ben (N=237)
• hipotézisek:
 • digitális nemzedékek közötti különbség - nemzedékek
  tanulási stratégia dominanciája közötti különbség: "Y" és
  "Z" generáció között jelentős, "Y" generáción belüli
  nincsen különbség
 • eszközhasználat mértéke és tanulási stratégiák
  dominanciája között szoros, pozitív összefüggés
A generációk, mérföldkövek, vizsgált
csoportok és vizsgálatok áttekintő ábrája
A generációk közötti különbségek keresése
•  a generációk közötti különbség (2004, 2007, 2011) minden vizsgált
  tanulási stratégia területén jelentős, nem a véletlennek köszönhető
  különbséget mutat (p<0.00)
   • generációs modell hazai vonatkozásban erős
    finomításra szorul

•  az auditív tanulás és az egyéni tanulás dominanciája folyamatosan
  növekszik
   • a hangra épülő információáramlás területet nyer,
    növekszik az egyén szerepe

•  2004-ben és 2007-ben mérhető tanulási stratégiák közötti kivétel nélkül
  p<0.00 különbség van, legnagyobb növekedés az auditív és vizuális
  stratégiák esetén figyelhető meg
   • az "Y" generáció homogenitása nem igazolható,
   • ha van generációs váltás, akkor az az 1991 és 1994
    születésűeknél már egyértelmű
A generációk közötti különbségek keresése
•  az auditív és vizuális tanulási stratégiák dominanciája a két csoport
  (2007 „Y” és 2011 „Z”) között kisebb, nem jelentős különbséget mutat a
  „Z” generáció javára (p=0.063, p=0.763)
•  az egyéni tanulási stratégia a két generáció között jelentős (p=0.002)
  különbséget mutat, a „Z” generáció esetében nagyobb a dominancia
•  a mélyrehatoló, reproduktív és kooperatív tanulási stratégiák
  dominanciájában a „Z” generáció 2011-es mérése lényegesen kisebb
  értékeket mutat, mint az „Y” generáció 2007-es mérése (p=0,048,
  p=0,015, p=0,002)

   • az „Y” és a „Z” generáció közötti különbség összetett,
    egyáltalán nem evidens a „változás” iránya és mértéke
   • a „Z” generáció 12-13 éves korára nem lett lényegesen
    auditívabb és vizuálisabb, mint az „Y” generáció,
   • sokkal inkább dominál a tanulásban az egyén, sokkal
    kevésbé domináns a kooperáció és bizonytalanodik az
    információszerzés
Az eszközhasználat mértéke és a tanulási stratégia
         dominanciája
 •  hipotézis: az információszerzésben és információfeldolgozásban
   hasznosítható online eszközök használatának gyakorisága
   vélhetően pozitív összefüggés mutat a tanulási stratégiák
   dominanciájával
   •  a youtube web 1.0 használat gyakorisága és a vizuális tanulási
     stratégia dominanciája pozitív összefüggést mutat (p=0.045)
   •  a fényképszerkesztés gyakorisága pozitív irányban összefügg a
     vizualitás dominanciájával (p=0.025)
   •  a multimédiás prezentáció szerkesztésének gyakorisága pozitív
     irányban összefügg az auditív stratégia dominanciájával (p=0.009)
   •  az egyéni tanulási stratégia dominanciája negatív irányban összefügg
     az online közösségi játékok használatának gyakoriságával (p<0.000)
     • az evidenciák kapcsolatán túl a hipotézis egyáltalán nem
      igazolható
     • a tanulást támogató tudatos eszközhasználat
      (módszertani hiányosságok miatt) nem megfelelő
      mértékű
Köszönöm a figyelmet!

       Ollé János
ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
   olle.janos@ppk.elte.hu
Az online tanulás egy lehetséges megközelítése –
 avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó
     tanulási képesség kapcsolata


    Országos Neveléstudományi Konferencia
         2011. november. 3-5.

        Papp-Danka Adrienn
     ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
Online tanulás „elméletben”

 A tudás új forrásai, a tanulási fogalom kitágulása

 Az online tanulás definíciói a szakirodalomban

 A változó megközelítések lehetséges okai

 Van-e online tanulás offline nélkül?

 Az online tanulás pedagógiai háttere: PLE

 Az önszabályozó tanulás viszonya

 az online tanulási környezethez
A vizsgálatról

 A vizsgálat céljai, kérdései
  Hogyan értelmezi a digitális bennszülött az online tanulás
  fogalmát?
        Tanuló-
  Milyen kapcsolat van a tanulók önszabályozó tanulási
  képessége és IKT kompetenciája között?
        központú
 Hipotézisek
  Digitális nemzedékként a tanulók széleskörűen értelmezik az
  online tanulás fogalmát
  Az online tanulási tevékenység definiálása pozitív
             Értékelés-
  összefüggést mutat a digitális tanuló eszközhasználati
  szokásaival      központú
  Az önszabályozó tanulási képesség és az IKT kompetencia
  között szignifikáns pozitív összefüggés van
Eredmények I.
  szókincsfejlesztés             52.5
                                        1. Online tanulás =
       szótárok                 58.9
                                         Hagyományos tanulás?
         teszt

      Facebook                              2. Az online tanulás
 webes kommunikáció
   tanárokkal
                                         „definiálása” független:
 webes kommunikáció
   diákokkal
                                        • az eszközhasználattól,
   blogszerkesztés    16.1                        • a tanulási stratégiától,
  tananyagok online
     cseréje
                 20.8                     • az önszabályozó
videóanyag megnézése                               tanulási képességtől.
 hanganyag hallgatása

 prezentáció készítése             49.2
                                        3. Kritikai szemléletű
     elektronikus
    jegyzetkészítés
                        49.2
                                         információkeresők
    olvasás neten                   64.8
                                         szerint
  anyaggyűjtés neten                       76.7
                                        • a blogszerkesztés és
    fogalomtérkép       22.5
                                         FB posztolás IGEN
             0  20      40
     Az online tanulás tevékenységei közé
                           60     80   100
                                        • az elektronikus jegyzet,
        tartoznak-e az alábbiak?                      szótár, teszt NEM
Eredmények II.
    Önszabályozó tanulási képesség a mintában
    4


   3.5
      3.02  2.96
    3          2.76
                 2.66
                     2.58

   2.5                    2.31
                            2.23


    2


   1.5


    1
Az önszabályozó tanulási képesség pozitív szignifikáns
 összefüggést mutat a tanulók iskola és tanulás iránti
      szeretetével (r=0,95; p<0,05)
Eredmények III.
     70%

                                            62.7%
     60%     50%
                46.7%               45.8%

                                                    0
     40%
                                                    1-30 perc
                    32.6%
                               29.1%                   31-60 perc
     30%
                                                    61-120 perc
                                                20.0%
     20%     10%     0%
        számítógépezéssel töltött idő  online léttel töltött idő  tanulással töltött idő

      Mennyi időt töltenek a tanulók az alábbi tevékenységekkel naponta?

• A számítógépezéssel töltött idő és az önszabályozó tanulási
képesség között negatív szignifikáns korreláció van (r = -0,296; p <
0,01)                                                        „szabadság”
• Az online léttel töltött idő és az önszabályozó tanulási képesség
között negatív szignifikáns összefüggés van (r = -0,291; p < 0,01)
Eredmények IV.
 Alapvetően az önszabályozó tanulási képesség és az IKT
 kompetencia között nincs szignifikáns összefüggés

 Néhány kivétel:
  Minél inkább megelégszik a netes keresési folyamat első
  találatával, annál kevésbé fejlett az önszabályozó tanulási képessége
  (r = -0,189; p < 0,05)
    → erőfeszítés, önhatékonyság, tanulási környezet.

  Minél jobban tudja használni a tanuló az egyes számítógépes
  alkalmazásokat, annál fejlettebb az önhatékonysági képessége (r =
  0,214;  p < 0,01)
    → autodidakta!
    → módszertan?

  Minél jobban tudja a tanuló strukturálni a saját tanulási
  környezetét, annál ritkábban használja a számítógépet online
  közösségi oldalakon való időtöltésre (r = -0,233; p<0,01)
    → nyomonkövetés képessége és strukturált IKT-használat.
Következtetések
 Az online tanulás mint tevékenység még nem definiált a
 digitális bennszülöttek fejében.
 A napi „online lét” hosszú időtartama nem jár együtt online
 tanulással – vagy csak nem nevezik annak?
 A számítógép és internet előtt töltött idő önmagában nem
 kedvez az önszabályozó tanulási képességnek VS tanulási
 szempontból ezen a képességen alapul!
 Az online tanulás akkor lenne az offline tanulás mérvadó
 kiegészítése, ha tanulásmódszertani és IKT
 kompetenciabeli tudatos fejlesztések történnének.
Köszönöm szépen a figyelmet!

    Papp-Danka Adrienn
      pda@mutf.hu
   danka.adrienn@ppk.elte.hu
Online közösségi oldalak - Online
tanulási terek? - Tanulói attitűdök

  Országos Neveléstudományi Konferencia
     2011. 11. 3-5., Budapest


      Tóth-Mózer Szilvia
  ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
A tanulási környezetek perspektívái
      Közösség

   Tanuló-   Tudás-
   központú  központú


      Értékelés-
      központú
             Bransford et al. (1998)
Tudás-
                       központú?

 Osztanak-e meg tanár-ismerőseid
oktatással kapcsolatos tartalmakat a
      facebookon?
            40%
                    IGEN
                    NEM
  60%
Értékelés-
                                központú?

         Tanuló-           Tudás-
         központú           központú
megosztják az általuk jónak tartott
                   13,7%       86,3%
    bejegyzéseinket


       esetenként lájkolják
                     33,1%      66,9%
       bejegyzéseinket                       igen
                                      nem

 hozzászólnak bejegyzéseinkhez    23,8%       76,2%


                  0%  20%  40%  60%   80% 100%
Közösség

 Tanuló-  Tudás-
központú?  központú


   Értékelés-
   központú
         Bransford et al. (1998)
A tanulók megismerése - offline

         Tanórai     Tanórán kívüli    Iskolán kívüli     Tanulói
        események      események     tevékenységek     produktumok

 direkt
        Osztályfőnöki   Beszélgetőkör,   Családlátogatás, Családrajz, iskol
           óra, pl.    napközi pl.      szülői    arajz, füzetben
        beszélgetés a   fontos-e ma a    értekezlet, fogad    lévő
          tanulási   becsületesség       ó óra    firkák, padfirkák
         szokásokról
 indirekt                         Osztály-
       Szociometria – a    Iskolai
                             kirándulás,     Íráskép, külal
           társas   projektek, ünnep
                             szabadidős        ak
       kapcsolatrendszer    ségek pl.
        feltérképezése   teremdíszítés     programok

szervezett
       Óralátogatás    Tantestületi eset-    Szakértői     Összehasonlító
       más szakórákon    megbeszélések    vizsgálatok, esett   vizsgálatok
                             anulmányok

                                      Ollé, 2006
A tanulók megismerése - online

          IKT-val       Online                 Tanulói
                             Közösségi
         támogatott      tanulási               produktumok
                             oldalak
          tanulás      környezet
 direkt
        Gondolattérkép                        Feltöltött
                   Fórum-
        készítése, pl.                     fényképek, posz
                 hozzászólások    Üzenetváltások, k
        asszociációk                        tok, blog-
                             ommentek     bejegyzések

 indirekt    Kollaboratív                Online
       tartalomfejlesztés  Honlap-/blog-     szociometria
                                       Digitális
       pl. együttműködési   design      (csoportaktivitás,
                                      lábnyomok
          készég                ki kit lájkol)

szervezett                                   Digitális
        Diagnosztikus  Online kérdőívek,
                                      kompetencia
       értékelés szavazó- logfájlok (tanulási  Profilelemzések
                                      és felhasználói
         rendszerrel    szokások)
                                       szokások
Egymás megismerése

  A tanárok informálódnak a diákjaik iskolán
  kívüli tevékenységünkről, kapcsolatainkról.
               37,2%
                         nem
                         igen
    62,8%
Egymás megismerése

 A Facebook segítségével pontosabb
információkat kaphatnak a tanáraim a
     családi hátteremről.
 átlag=2,08   szórás=1,31  A Facebook segítségével jelezni tudom
                    esetleges problémáimat
                    (magánéleti/tanulmányi).
A Facebook segít nekem közelebbről is    átlag=2,10   szórás=1,37
    megismerni a tanáraimat.
                 Gyakran érzem úgy, hogy a tanáraim
  átlag=2,03  szórás=1,31
                  által megosztott információk nem
                      tartoznak rám.
 A Facebook által szorosabbá vált a     átlag=2,09   szórás=1,37
   kapcsolatom a tanáraimmal.
 átlag=1,65   szórás=1,10    A Facebook által szorosabbá vált a
                  kapcsolatom az osztálytársaimmal.
                     átlag=3,49   szórás=1,45
Egymás megismerése

            A Facebook által szorosabbá vált a
              kapcsolatom a tanáraimmal.
                          átlag=1,65   szórás=1,10
          (r=0,368, p<0,01)          A Facebookot tanuláshoz is használjuk.
                          átlag=2,39   szórás=1,47
  (r=0,318, p<0,01)                  (r=0,267, p<0,01)

A Facebook által szorosabbá vált a    A Facebook segít nekem közelebbről
kapcsolatom az osztálytársaimmal.      is megismerni a tanáraimat.
  átlag=3,49   szórás=1,45          átlag=2,03   szórás=1,31
Online és offline kapcsolat

   A Facebookon több esetben
  kezdeményezek tanáraim felé, mint
      személyesen.
                     Többször teszek fel kérdéseket
átlag=1,72   szórás=1,15
                    tanáraimnak a Facebookon, mint
                         személyesen.
                         átlag=1,45   szórás=0,96
  Tanáraim a Facebook-on ugyanúgy
   megkövetelik a tiszteletet, mint
       személyesen.
átlag=3,46   szórás=1,49       Tanáraim a diákoktól (úgy, mint
                    személyesen) a Facebookon is
                     távolságtartást követelnek.
 A tanárok kivételeznek azokkal, akikkel     átlag=2,54   szórás=1,44
   rendszeresen kommunikálnak a
       Facebookon.      Átlag=1,46    szórás=1,01
Hipervilágok és mikrovilágok
   összekapcsolása
                              HIPERVILÁG
  MIKROVILÁGOK          MEZOVILÁG
Lokális reprezentáció                 Globális reprezentáció

                             Gutenberg-galaxis
                  ISKOLA
             Nyitott tanulási környezet   Marconi-konstelláció
                            Neumann-univerzum


Egyedi tudástartalmak
Megelőző tapasztalatok
Különböző kognitív kompetenciák              World Wide Web
Eltérő kulturális hátterek
Különböző világszemléletek                A tanulási környezet
Személyes célok és programok               mezomodellje, Kome
                             nczi, 2009
A Facebook olyan, mint egy…
                Individum


    törvények        Mikrorendszer

   oktatási rendszer
                Mezorendszer
    barátok
     család        Exorendszer

                Makrorendszer
    osztálytársak

   helyi közösség

     kultúra
               Bronfenbrenner
             ökológiai modellje (1979)
A Facebook olyan, mint egy…
     Metaforacsoportosítás Bronfenbrenner ökológiai
     modellje (1979) alapján
Az életkor és a
 metaforaválasztás összefüggései
Ökológiai  0-14 év  15-18 év  19-24 év  25-35 év  35- év
rendszerek
mikromezoexomakro
Következtetések
 A Facebookon pozitívan befolyásolja a tanár-diák
 kapcsolatokat a közösségi oldal tanulási folyamatba
 való beemelése.
 A tudásmegosztás, a pedagógiai értékelés terén a
 pedagógusok kevéssé használják ki a lehetőségeiket.
 Érdemes figyelmet fordítani a tanári kommunikáció
 és a tanulók megismerésének viszonyára.
 A fiatalabbak a közösségi oldalt inkább a közvetlen
 társas  környezetükként  látják, nem   pedig
 globalizációs trendként.
Köszönöm szépen a figyelmet!

     Tóth-Mózer Szilvia
 ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
     tothmozerszilvia.hu
  toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu
Informális tanulás lehetőségei online
     közösségi felületen

   Országos Neveléstudományi Konferencia
      2011. 11. 3-5., Budapest


         Lévai Dóra
   ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
Informális tanulás online tanulási
         környezetben
  Pedagógus     Tanulás-tanítás     DiákokHitelesség növekedése Egyensúly-teremtés   Kommunikáció           Tartós,        Együttműködés
Mintaszemély
           folyamatos, intenzívA tanulók       Gyakorlati,      Tudásmegosztás
megismerése      közvetlen kapcsolat
Tanár-diák kommunikáció
 Az érintettt diákok üzenőfalára
        írnak          0.11     89.11%       Igen
                                     Nem
    Csoport/oldalfalra írnak     0.12     87.99%
 Személyes üzenetet küldenek      0.13     86.96%
    Csevegni is lehet velük     0.18     82.11%
  Közérdekű információkat az
  üzenőfalukon osztanak meg      0.22      77.74%
    Itt sosem szoktak üzenni        0.60    39.72%
informálódnak a diákjaik iskolán
      kívüli…               0.63      37.21%
                  0%  20%   40%  60%  80% 100%
Kapcsolatkezdeményezés-és fogadás

        BELETÖRŐDŐ
BARÁTKOZÓ            UDVARIAS


        IDEÁLIS


                       A=AKTÍV
        ELZÁRKÓZÓ
                       P=PASSZÍV
                       T=TUDATOS
REJTŐZKÖDŐ         TARTÓZKODÓ    N=NEM
                       TUDATOS
       VÁLOGATÓS            NY=NYITOTT
                       Z=ZÁRKÓZOTT
           Tóth-Mózer–Lévai, 2011
Mintázat neve           Jellemző           %

  Ideális   Aktív kapcsolatot ápol minden tanárával, de  1,4%
        különbséget tesz a tartalmak megosztásában.

 Beletörődő   Nem szoktam ismerősnek jelölni, de       22%
        visszajelölöm őket, ha bejelölnek
Barátkozó, de  A szimpatikus tanárokat bejelölöm       19%
nem feltétlen
  nyitott
 Elzárkózó   Nem szoktam ismerősnek jelölni a tanáraimat,  11%
        és vissza sem igazolom a jelölésüket

 Udvarias   A tanáraimmal mást osztok meg, mint a     6%
        barátaimmal
Válogatós, de  A szimpatikus tanárokat bejelölöm. Csak a   5%
nem feltétlen  kedvenc tanáraimat jelölöm vissza
  tudatos
 Barátkozó   Nem szoktam ismerősnek jelölni a tanáraimat,  4%
        de visszajelölöm őket, ha bejelölnek. A
        szimpatikus tanárokat bejelölöm
A tanárokba vetett bizalom a tanulási
       motiváció egyik alapvető eleme?
 Michael W. Corrigan és Paul E. Chapman (2008): „Trust in
 teachers: A motivating element to learning”
  A tanulási motiváció és a tanárokba vetett bizalom között pozitív irányú
  összefüggést találtak.
 Schmidt Andrea és Paksi Borbála
(2005): Pedagógusok mentálhigiénés
állapota:
  A tanárok bizalmi rangsorban elfoglalt
 helye kedvezőtlen. A kutatásunk egyik kérdése az online
közösségi oldalon megjelenő tanár-diák
kapcsolat, különös tekintettel a bizalom
kérdésére.
Tanári visszajelzések a diákoktól érkező nem tetsző
          tartalmakra
                        igaz   hamis
Egyéni üzenetben fejezi ki nemtetszését 3.3%  93.5%
Felveszi a kapcsolatot a diák szüleivel 4.3%
                        92.5%
Nyilvános hozzászólásban fejezi ki
nemtetszését              8.5%   88.3%
Személyesen, négyszemközt fejezi ki  10.2%   86.6%
nemtetszését
Figyelmen kívül hagyja        14.3%   82.5%
Személyesen, nyilvánosan fejezi ki   16.0%  80.7%
nemtetszését
Nem fordulhat elő (a t-k nem ismerősök) 20.7%   76.1%
Nem fordult még elő velem ilyesmi    51.8%  45.0%
A Facebook mint nevelési környezet?
 Homlokzatvédő           Homlokzatromboló
  stratégiák             stratégiák
 Egyéni üzenetben             Nyilvános
     fejezi      Online    hozzászólásban
  ki nemtetszését.         fejezi ki nemtetszését.
    (3,3%)                (8,5%)
  Személyesen,            Személyesen,
  négyszemközt     Offline     nyilvánosan
fejezi ki nemtetszését.       fejezi ki nemtetszését.
    (10,2%)                (16%)


  Figyelmen kívül         Felveszi a kapcsolatot
    hagyja.             a diák szüleivel.
    (14,3%)               (4,3%)
A Facebook mint nevelési környezet?

Szemlélődőből aktív résztvevővé válás!
A hiteles pedagógusszerep kialakítása!
Online viselkedéskultúra kialakítása!
A Facebook mint nevelési környezet?
 A tanulók egy része ügyel arra, hogy a tanáraival
 mást osszon meg, mint a diáktársaival, de a tanárok
 részéről tapasztalt nemtetszés-nyilvánítás
 tekintetében nem volt szignifikáns különbség
 (χ2=0,7322; df=1, p=0,392) az e stratégiát magukra
 nézve igaznak vallók között.
 Azok a diákok, akik azt látták tanáraiktól, hogy
 nyilvánosan fejezik ki nemtetszésüket, sokkal
 tudatosabban mást osztanak meg a
 pedagógusokkal, mint a barátokkal (χ2=9,0892;
 df=1, p=0,003).

 A diákok jobb megismerésének egyik lehetősége
 A tanárok és diákok közötti bizalom megerősítése az
 online térből indulhat ki!
Metaforavizsgálat
Kötelék, de miféle?
                 Pozitív
         Kapcsolat
Fogság              érzelmi
        lehetősége
                 kötelék
 217 metafora  502 metafora  219 metafora
Következtetések
 A digitális generáció IKT-használata még mindig
  tanulásmentesnek tűnik.
  Online   tanulás   minőségben   az   offline
  tevékenységeiket "másolják„.
  Az önszabályozó tanulás fejlesztése szükséges a
  hatékony informális online tanuláshoz, figyelembe
  véve, hogy a képesség fejlődésének egyébként nem
  kedvez az online környezet .
  Az online környezetek használatával a pedagógiai
  munka átláthatóbbá, követhetőbbé válik.
  Az online környezetek lehetőséget adnak szakmai
  közösségek   kialakítására,  szakmai  tartalmak
  megosztására és követésére.
Köszönjük szépen a figyelmet!

       Lévai Dóra
 ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
       levaidora.hu
    levai.dora@ppk.elte.hu

More Related Content

What's hot

Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság
Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárságPöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság
Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság
Jocó Pöll
 
Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Reka Racsko
 
Parad 2012 2.nap
Parad 2012 2.napParad 2012 2.nap
Parad 2012 2.nap
Reka Racsko
 
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén isLannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
digipedkonf
 
Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...
Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...
Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...
Reka Racsko
 
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Reka Racsko
 
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Az oktatási kultúra változása az információs társadalombanAz oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Dr. Ollé János
 
Tavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerepTavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerep
Levai Dora
 
IKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásához
IKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásáhozIKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásához
IKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásához
Emil Koplányi
 
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Reka Racsko
 
Petróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulás
Petróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulásPetróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulás
Petróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulás
petroneborizsuzs
 
JeneiZsolt didaktika ELTEPPK
JeneiZsolt didaktika ELTEPPKJeneiZsolt didaktika ELTEPPK
JeneiZsolt didaktika ELTEPPK
zsolt jenei
 
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
Balazs Pankasz
 
A pedagógus mint digitális állampolgár
A pedagógus mint digitális állampolgárA pedagógus mint digitális állampolgár
A pedagógus mint digitális állampolgár
Levai Dora
 
A digitális állampolgár személyes tanulási tere
A digitális állampolgár személyes tanulási tereA digitális állampolgár személyes tanulási tere
A digitális állampolgár személyes tanulási tere
Adrienn Papp-Danka
 
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
hulberl
 
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Márta Kovács
 

What's hot (19)

Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság
Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárságPöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság
Pöll józsef pedagógusszerep, digitális nemzedék, digitális állampolgárság
 
Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)Doktori beszámoló (2014. május 27.)
Doktori beszámoló (2014. május 27.)
 
Parad 2012 2.nap
Parad 2012 2.napParad 2012 2.nap
Parad 2012 2.nap
 
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén isLannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
Lannert Judit: PISA-sokk a digitális írástudás terén is
 
Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...
Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...
Racsko Réka: Kompetenciák az elektronikus tanulási környezetekben a humán tel...
 
Varga Katalin
Varga KatalinVarga Katalin
Varga Katalin
 
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
Racsko Réka: A digitális pedagógiai kultúra jellegzetességei: a humántőke sze...
 
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Az oktatási kultúra változása az információs társadalombanAz oktatási kultúra változása az információs társadalomban
Az oktatási kultúra változása az információs társadalomban
 
Tavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerepTavoktatas tanarszerep
Tavoktatas tanarszerep
 
IKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásához
IKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásáhozIKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásához
IKT szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia-fejlesztés támogatásához
 
Ikt szaktan képzése
Ikt szaktan képzéseIkt szaktan képzése
Ikt szaktan képzése
 
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
Racsko Réka: A személyes tanulási terek és az  interakcióelemzés elméleti há...
 
Petróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulás
Petróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulásPetróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulás
Petróné b. zsuzs fxhuh8 hálózati tanulás
 
JeneiZsolt didaktika ELTEPPK
JeneiZsolt didaktika ELTEPPKJeneiZsolt didaktika ELTEPPK
JeneiZsolt didaktika ELTEPPK
 
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
IKT tényezők vizsgálata a felsőoktatásban. Kérdőíves felmérés a Pécsi Tudomán...
 
A pedagógus mint digitális állampolgár
A pedagógus mint digitális állampolgárA pedagógus mint digitális állampolgár
A pedagógus mint digitális állampolgár
 
A digitális állampolgár személyes tanulási tere
A digitális állampolgár személyes tanulási tereA digitális állampolgár személyes tanulási tere
A digitális állampolgár személyes tanulási tere
 
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
Mitől interaktív a pedagógia? - IKT eszközök az interaktív pedagógia szolgála...
 
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
Az információs és kommunikációs technológiák hatása a tanulási környezet, a t...
 

Viewers also liked

The Adventures of Rocky the Supermodel
The Adventures of Rocky the SupermodelThe Adventures of Rocky the Supermodel
The Adventures of Rocky the Supermodel
guestb15076
 
Social Branding for Student Journalists
Social Branding for Student JournalistsSocial Branding for Student Journalists
Social Branding for Student Journalists
Mandy Jenkins
 
"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012
"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012
"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012
SSMC
 
Láminas para el análisis de soluciones
Láminas para el análisis de solucionesLáminas para el análisis de soluciones
Láminas para el análisis de soluciones
gobernar
 
One thing 24 july16
One thing 24 july16One thing 24 july16
One thing 24 july16
SSMC
 
A true and survived thing
A true and survived thingA true and survived thing
A true and survived thing
Yuji Kondo
 
Curation and Crowdsourcing for Journalists
Curation and Crowdsourcing for JournalistsCuration and Crowdsourcing for Journalists
Curation and Crowdsourcing for Journalists
Mandy Jenkins
 
Let s database_testing
Let s database_testingLet s database_testing
Let s database_testing
Yuji Shimada
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
ezzeddine
 
Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...
Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...
Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...
M. Christopher Roebuck
 
09 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-20
09 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-2009 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-20
09 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-20
SSMC
 
Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009
Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009
Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009
Твоя столица
 
Корпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотруднику
Корпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотрудникуКорпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотруднику
Корпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотруднику
Sergey Petrenko
 
Música a la prehistòria
Música a la prehistòriaMúsica a la prehistòria
Música a la prehistòria
jordibm2
 
Good to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayes
Good to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayesGood to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayes
Good to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayes
Hayes Knight
 
La història de l'arnau
La història de l'arnauLa història de l'arnau
La història de l'arnau
jordibm2
 
Social Media, Journalism and Branding
Social Media, Journalism and BrandingSocial Media, Journalism and Branding
Social Media, Journalism and Branding
Mandy Jenkins
 
Meiling Chen\'s Portfolio
Meiling Chen\'s PortfolioMeiling Chen\'s Portfolio
Meiling Chen\'s Portfolio
mlcpipi
 
William Levy,Para Mujeres,Sorry
William Levy,Para Mujeres,SorryWilliam Levy,Para Mujeres,Sorry
William Levy,Para Mujeres,Sorry
Laura Reynoso Fernandez
 

Viewers also liked (20)

The Adventures of Rocky the Supermodel
The Adventures of Rocky the SupermodelThe Adventures of Rocky the Supermodel
The Adventures of Rocky the Supermodel
 
Social Branding for Student Journalists
Social Branding for Student JournalistsSocial Branding for Student Journalists
Social Branding for Student Journalists
 
"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012
"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012
"Jehovah Tsikenu" 8 Apr 2012
 
Láminas para el análisis de soluciones
Láminas para el análisis de solucionesLáminas para el análisis de soluciones
Láminas para el análisis de soluciones
 
One thing 24 july16
One thing 24 july16One thing 24 july16
One thing 24 july16
 
A true and survived thing
A true and survived thingA true and survived thing
A true and survived thing
 
Curation and Crowdsourcing for Journalists
Curation and Crowdsourcing for JournalistsCuration and Crowdsourcing for Journalists
Curation and Crowdsourcing for Journalists
 
Let s database_testing
Let s database_testingLet s database_testing
Let s database_testing
 
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبيةالقضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
القضاء على الفساد الاداري والمالي لتحقيق أهداف الثورة الشعبية
 
Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...
Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...
Impact of Antidepressant Medication Adherence on Health Services Utilization ...
 
09 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-20
09 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-2009 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-20
09 15 freedom & mission - god working with us mark 16 15-20
 
Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009
Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009
Обзор рынка коммерческой недвижимости Варшавы 2009
 
Green Day
Green DayGreen Day
Green Day
 
Корпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотруднику
Корпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотрудникуКорпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотруднику
Корпоративное питание / Индивидуальный подход к каждому сотруднику
 
Música a la prehistòria
Música a la prehistòriaMúsica a la prehistòria
Música a la prehistòria
 
Good to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayes
Good to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayesGood to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayes
Good to-great sydney business awards finalist breakfast with greg hayes
 
La història de l'arnau
La història de l'arnauLa història de l'arnau
La història de l'arnau
 
Social Media, Journalism and Branding
Social Media, Journalism and BrandingSocial Media, Journalism and Branding
Social Media, Journalism and Branding
 
Meiling Chen\'s Portfolio
Meiling Chen\'s PortfolioMeiling Chen\'s Portfolio
Meiling Chen\'s Portfolio
 
William Levy,Para Mujeres,Sorry
William Levy,Para Mujeres,SorryWilliam Levy,Para Mujeres,Sorry
William Levy,Para Mujeres,Sorry
 

Similar to Onk 2011 szimpozium_animációmentes

Tanulási környezet
Tanulási környezetTanulási környezet
Tanulási környezet
Dr. Ollé János
 
Tanítás és tanulás az információs társadalomban
Tanítás és tanulás az információs társadalombanTanítás és tanulás az információs társadalomban
Tanítás és tanulás az információs társadalomban
Dr. Ollé János
 
Remete-project beszámoló
Remete-project beszámolóRemete-project beszámoló
Remete-project beszámoló
reverr
 
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátosságaA konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
Dr. Ollé János
 
E-learning megoldások
E-learning megoldásokE-learning megoldások
E-learning megoldások
Dr. Ollé János
 
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Balazs Pankasz
 
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munkaA hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
Dr. Ollé János
 
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
Dr. Ollé János
 
Az IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásbanAz IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásban
Molnár Tibor
 
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ
 
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésbenA digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
Dr. Ollé János
 
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2
Dr. Ollé János
 
A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom
A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalomA digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom
A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom
Dr. Ollé János
 
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Dr. Ollé János
 
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Dr. Ollé János
 
A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére
A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére
A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére
Virányi Anita
 
Hálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulásHálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulás
berczesgeri
 
Hálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulásHálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulás
berczesgeri
 
Digitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertanDigitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertan
Dr. Ollé János
 

Similar to Onk 2011 szimpozium_animációmentes (20)

Tanulási környezet
Tanulási környezetTanulási környezet
Tanulási környezet
 
Tanítás és tanulás az információs társadalomban
Tanítás és tanulás az információs társadalombanTanítás és tanulás az információs társadalomban
Tanítás és tanulás az információs társadalomban
 
Remete-project beszámoló
Remete-project beszámolóRemete-project beszámoló
Remete-project beszámoló
 
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátosságaA konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
A konnektivista oktatásmódszertani gyakorlat néhány didaktikai sajátossága
 
E-learning megoldások
E-learning megoldásokE-learning megoldások
E-learning megoldások
 
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
Online oktatási környezet és ikt tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőok...
 
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munkaA hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus. A hálózati munka
 
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
A képzés minőségét befolyásoló oktatás-és tanulásszervezési kérdések a felsőo...
 
Az IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásbanAz IKT jelentősége az oktatásban
Az IKT jelentősége az oktatásban
 
Információs társadalom és iskola
Információs társadalom és iskolaInformációs társadalom és iskola
Információs társadalom és iskola
 
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
A köznevelés adatalapú döntéstámogató rendszerei – A Microsoft megközelítése ...
 
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésbenA digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
A digitális oktatási kultúra és az e-Learning jelenség a köznevelésben
 
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2
Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa 2/2
 
A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom
A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalomA digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom
A digitális oktatás kritikája: tabuk, tévképzetek, információs ellenforradalom
 
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásbanOktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
Oktatási minőség és oktatás-informatika a felsőoktatásban
 
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
Online pedagógiai összhangzattan, A tanítás és a tanulás lehetőségei online k...
 
A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére
A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére
A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére
 
Hálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulásHálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulás
 
Hálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulásHálózatalapú tanulás
Hálózatalapú tanulás
 
Digitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertanDigitális kultúra és oktatás-módszertan
Digitális kultúra és oktatás-módszertan
 

More from Szilvia Tóth-Mózer

Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenMesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Szilvia Tóth-Mózer
 
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
Szilvia Tóth-Mózer
 
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanDigitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
Szilvia Tóth-Mózer
 
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
Szilvia Tóth-Mózer
 
Tanárok és diákok a Facebookon
Tanárok és diákok a FacebookonTanárok és diákok a Facebookon
Tanárok és diákok a Facebookon
Szilvia Tóth-Mózer
 
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Szilvia Tóth-Mózer
 
Adatvizualizáció online eszközökkel
Adatvizualizáció online eszközökkelAdatvizualizáció online eszközökkel
Adatvizualizáció online eszközökkel
Szilvia Tóth-Mózer
 
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Szilvia Tóth-Mózer
 
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemévelonline tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
Szilvia Tóth-Mózer
 
Konnektivizmus, hálózatalapú tanulás
Konnektivizmus, hálózatalapú tanulásKonnektivizmus, hálózatalapú tanulás
Konnektivizmus, hálózatalapú tanulás
Szilvia Tóth-Mózer
 
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
Szilvia Tóth-Mózer
 
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
Szilvia Tóth-Mózer
 
Internethasznalati szokasok
Internethasznalati szokasokInternethasznalati szokasok
Internethasznalati szokasok
Szilvia Tóth-Mózer
 

More from Szilvia Tóth-Mózer (15)

Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmekenMesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
Mesés filmszemle - segítő beszélgetés bemutatása animációs filmeken
 
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
NEOLMS (Digitális Témahét webinárium)
 
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatbanDigitális nemzedék a tanulási folyamatban
Digitális nemzedék a tanulási folyamatban
 
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
A digitális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggései onk2015
 
Tanárok és diákok a Facebookon
Tanárok és diákok a FacebookonTanárok és diákok a Facebookon
Tanárok és diákok a Facebookon
 
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatábanTananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
Tananyagkészítő alkalmazások a differenciálás szolgálatában
 
Adatvizualizáció online eszközökkel
Adatvizualizáció online eszközökkelAdatvizualizáció online eszközökkel
Adatvizualizáció online eszközökkel
 
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
Főző Attila, Tóth-Mózer Szilvia: Az IKT-val támogatott projektpedagógia lehet...
 
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemévelonline tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
online tanulási környezetek tanárszakos hallgatók szemével
 
Konnektivizmus, hálózatalapú tanulás
Konnektivizmus, hálózatalapú tanulásKonnektivizmus, hálózatalapú tanulás
Konnektivizmus, hálózatalapú tanulás
 
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapjánA bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
A bizalom alakulása online közösségi felületen a tanár-diák kapcsolatok alapján
 
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
Az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat kezdeményezése és ...
 
Digitális nemzedékek
Digitális nemzedékekDigitális nemzedékek
Digitális nemzedékek
 
Facebook kutatás
Facebook kutatásFacebook kutatás
Facebook kutatás
 
Internethasznalati szokasok
Internethasznalati szokasokInternethasznalati szokasok
Internethasznalati szokasok
 

Onk 2011 szimpozium_animációmentes

 • 1. XI. Országos Neveléstudományi Konferencia Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2011. november 3-5. A digitális nemzedék tanulási stratégiája és tanulási környezete az iskolában és online közösségi felületeken Elnök: Ollé János Opponens: Forgó Sándor • Ollé János: A digitális nemzedék tanulási stratégiájának változása és az online eszközhasználattal kapcsolatos összefüggések • Papp-Danka Adrienn: Az online tanulás egy lehetséges megközelítése – avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó tanulási képesség kapcsolata • Tóth-Mózer Szilvia: Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulói attitűdök • Lévai Dóra: Informális tanulás lehetőségei az online közösségi felületen
 • 2. "A szorongó csodavárástól a hárító csalódottságig" • az IKT kompetencia generációs kérdés? • digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók (nomádok, telepesek) • fókuszpontok és túlzások: o számítógép- és internetfüggőség o társas kapcsolatok formálódása o intézményen belüli és személyes tanulás átalakulása • valódi kérdések és problémák: o internetbiztonság o oktatásmódszertan, tanulásmódszertan és technika távolsága o kapcsolatfenntartó és reflexiógyűjtő online közösségi lét
 • 3. A digitális bennszülöttek vélt és tapasztalt sajátosságai • a bennszülött - elvárások • aktív és produktív médiahasználó • otthonos a gyors visszacsatolásokkal teli környezetben • lételeme az információgazdagság, multitasking • hálózatba kapcsolt - mindig online • “amíg a kutatók elmélkedtek, a gyakorlat minimális mértékben változott, addig majdnem felnőtt néhány digitális nemzedék” • a digitális bennszülött - csalódások • nem az extenzív felhasználók generációja • valós tevékenységének online másolata • inproduktív web 2.0 felhasználás • tanulásmentes technika- és eszközhasználat
 • 4. Tanulás, tanulásmódszertan, online közösség és iskolán kívüli élet • ha az információszerzés és információfeldolgozás generációk szerint különböző, akkor különböző a tanulási stratégiák dominanciája is • az online tanulás az offline tanulás nagyon fontos kiegészítése lehet, ha a tudatos IKT eszközhasználat és a tanulás önszabályozása adja az alapját • az online közösségek és az intézményes nevelés-oktatás között híd építhető, ha a szerepértelmezés reális és a környezetben természetes az átjárhatóság • ha a tanári szerep nem ér véget az osztályterem, vagy az iskola határvonalán, akkor az online környezet és a technológia nem konkurencia, hanem módszertani lehetőség • az online közösségi oldalak használatát az osztályteremben és azon kívül sem tiltani kellene, hanem megfelelően beépíteni a tanulási és tanítási folyamatba
 • 5. Tanulási stratégia vizsgálatok • kérdőíves vizsgálat: sajátosságok, szituációk önjellemzése • 2004-ben (N=298), 2007-ben (N=266) és 2011-ben (N=237) elvégzett, részben az összehasonlítást célzó mérés • mélyrehatoló, reproduktív, auditív, vizuális, kooperatív, versenyorientált, egyéni tanulási stratégiák osztálytermi és iskolán kívüli dominanciájának vizsgálata ugyanazzal az eszközzel • kiegészítő vizsgálatok: családi háttér, tanulási technikák, IKT eszközhasználat, tanulási motiváció, stb. • vidéki kisváros tanulói, a vizsgálati év szerinti 12-13 éves tanulócsoport (6. évfolyam) teljes városi mintája kötelező válaszadás alapján
 • 6. "Facebook-kutatás 2011" • Tóth-Mózer Szilvia és Lévai Dóra 2011. januárban indított kutatása • 3 csoport számára készített kérdőív (diákok, tanárok, felhasználók) • A kutatás kérdéskörei: • Tanár-diák kommunikáció • Iskolával kapcsolatos Fb-használat • Fb-használat sajátosságai • Metaforagyűjtés („A Fb olyan, mint…”) • felsőoktatásban és közoktatásban tanuló diákokat válaszait elemeztük (N=1505) • online, önkitöltős kérdőíves módszer • Kényelmi mintavételen alapuló vizsgálat • Facebook-csoport a kutatáshoz kapcsolódóan
 • 7. A digitális nemzedék tanulási stratégiájának változása és az online eszközhasználattal kapcsolatos összefüggések Ollé János ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ olle.janos@ppk.elte.hu
 • 8. A tanulás és eszközhasználat vizsgálata • auditív, vizuális, egyéni, társas, mélyrehatoló és reproduktív tanulási sajátosságok papír alapú kérdőíves mérése 2004- ben (N=298), 2007-ben (N=266) és 2011-ben (N=237) • tanulási stratégiákhoz rendelhető internet- és online eszközhasználati szokások mérése (multimédia "fogyasztás", multimédia készítés, tartalommegosztás, közösségi interaktivitás) 2011-ben (N=237) • hipotézisek: • digitális nemzedékek közötti különbség - nemzedékek tanulási stratégia dominanciája közötti különbség: "Y" és "Z" generáció között jelentős, "Y" generáción belüli nincsen különbség • eszközhasználat mértéke és tanulási stratégiák dominanciája között szoros, pozitív összefüggés
 • 9. A generációk, mérföldkövek, vizsgált csoportok és vizsgálatok áttekintő ábrája
 • 10. A generációk közötti különbségek keresése • a generációk közötti különbség (2004, 2007, 2011) minden vizsgált tanulási stratégia területén jelentős, nem a véletlennek köszönhető különbséget mutat (p<0.00) • generációs modell hazai vonatkozásban erős finomításra szorul • az auditív tanulás és az egyéni tanulás dominanciája folyamatosan növekszik • a hangra épülő információáramlás területet nyer, növekszik az egyén szerepe • 2004-ben és 2007-ben mérhető tanulási stratégiák közötti kivétel nélkül p<0.00 különbség van, legnagyobb növekedés az auditív és vizuális stratégiák esetén figyelhető meg • az "Y" generáció homogenitása nem igazolható, • ha van generációs váltás, akkor az az 1991 és 1994 születésűeknél már egyértelmű
 • 11. A generációk közötti különbségek keresése • az auditív és vizuális tanulási stratégiák dominanciája a két csoport (2007 „Y” és 2011 „Z”) között kisebb, nem jelentős különbséget mutat a „Z” generáció javára (p=0.063, p=0.763) • az egyéni tanulási stratégia a két generáció között jelentős (p=0.002) különbséget mutat, a „Z” generáció esetében nagyobb a dominancia • a mélyrehatoló, reproduktív és kooperatív tanulási stratégiák dominanciájában a „Z” generáció 2011-es mérése lényegesen kisebb értékeket mutat, mint az „Y” generáció 2007-es mérése (p=0,048, p=0,015, p=0,002) • az „Y” és a „Z” generáció közötti különbség összetett, egyáltalán nem evidens a „változás” iránya és mértéke • a „Z” generáció 12-13 éves korára nem lett lényegesen auditívabb és vizuálisabb, mint az „Y” generáció, • sokkal inkább dominál a tanulásban az egyén, sokkal kevésbé domináns a kooperáció és bizonytalanodik az információszerzés
 • 12. Az eszközhasználat mértéke és a tanulási stratégia dominanciája • hipotézis: az információszerzésben és információfeldolgozásban hasznosítható online eszközök használatának gyakorisága vélhetően pozitív összefüggés mutat a tanulási stratégiák dominanciájával • a youtube web 1.0 használat gyakorisága és a vizuális tanulási stratégia dominanciája pozitív összefüggést mutat (p=0.045) • a fényképszerkesztés gyakorisága pozitív irányban összefügg a vizualitás dominanciájával (p=0.025) • a multimédiás prezentáció szerkesztésének gyakorisága pozitív irányban összefügg az auditív stratégia dominanciájával (p=0.009) • az egyéni tanulási stratégia dominanciája negatív irányban összefügg az online közösségi játékok használatának gyakoriságával (p<0.000) • az evidenciák kapcsolatán túl a hipotézis egyáltalán nem igazolható • a tanulást támogató tudatos eszközhasználat (módszertani hiányosságok miatt) nem megfelelő mértékű
 • 13. Köszönöm a figyelmet! Ollé János ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ olle.janos@ppk.elte.hu
 • 14. Az online tanulás egy lehetséges megközelítése – avagy az IKT-kompetencia és az önszabályozó tanulási képesség kapcsolata Országos Neveléstudományi Konferencia 2011. november. 3-5. Papp-Danka Adrienn ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 • 15. Online tanulás „elméletben”  A tudás új forrásai, a tanulási fogalom kitágulása  Az online tanulás definíciói a szakirodalomban  A változó megközelítések lehetséges okai  Van-e online tanulás offline nélkül?  Az online tanulás pedagógiai háttere: PLE  Az önszabályozó tanulás viszonya az online tanulási környezethez
 • 16. A vizsgálatról  A vizsgálat céljai, kérdései  Hogyan értelmezi a digitális bennszülött az online tanulás fogalmát? Tanuló-  Milyen kapcsolat van a tanulók önszabályozó tanulási képessége és IKT kompetenciája között? központú  Hipotézisek  Digitális nemzedékként a tanulók széleskörűen értelmezik az online tanulás fogalmát  Az online tanulási tevékenység definiálása pozitív Értékelés- összefüggést mutat a digitális tanuló eszközhasználati szokásaival központú  Az önszabályozó tanulási képesség és az IKT kompetencia között szignifikáns pozitív összefüggés van
 • 17. Eredmények I. szókincsfejlesztés 52.5 1. Online tanulás = szótárok 58.9 Hagyományos tanulás? teszt Facebook 2. Az online tanulás webes kommunikáció tanárokkal „definiálása” független: webes kommunikáció diákokkal • az eszközhasználattól, blogszerkesztés 16.1 • a tanulási stratégiától, tananyagok online cseréje 20.8 • az önszabályozó videóanyag megnézése tanulási képességtől. hanganyag hallgatása prezentáció készítése 49.2 3. Kritikai szemléletű elektronikus jegyzetkészítés 49.2 információkeresők olvasás neten 64.8 szerint anyaggyűjtés neten 76.7 • a blogszerkesztés és fogalomtérkép 22.5 FB posztolás IGEN 0 20 40 Az online tanulás tevékenységei közé 60 80 100 • az elektronikus jegyzet, tartoznak-e az alábbiak? szótár, teszt NEM
 • 18. Eredmények II. Önszabályozó tanulási képesség a mintában 4 3.5 3.02 2.96 3 2.76 2.66 2.58 2.5 2.31 2.23 2 1.5 1 Az önszabályozó tanulási képesség pozitív szignifikáns összefüggést mutat a tanulók iskola és tanulás iránti szeretetével (r=0,95; p<0,05)
 • 19. Eredmények III. 70% 62.7% 60% 50% 46.7% 45.8% 0 40% 1-30 perc 32.6% 29.1% 31-60 perc 30% 61-120 perc 20.0% 20% 10% 0% számítógépezéssel töltött idő online léttel töltött idő tanulással töltött idő Mennyi időt töltenek a tanulók az alábbi tevékenységekkel naponta? • A számítógépezéssel töltött idő és az önszabályozó tanulási képesség között negatív szignifikáns korreláció van (r = -0,296; p < 0,01) „szabadság” • Az online léttel töltött idő és az önszabályozó tanulási képesség között negatív szignifikáns összefüggés van (r = -0,291; p < 0,01)
 • 20. Eredmények IV.  Alapvetően az önszabályozó tanulási képesség és az IKT kompetencia között nincs szignifikáns összefüggés  Néhány kivétel:  Minél inkább megelégszik a netes keresési folyamat első találatával, annál kevésbé fejlett az önszabályozó tanulási képessége (r = -0,189; p < 0,05) → erőfeszítés, önhatékonyság, tanulási környezet.  Minél jobban tudja használni a tanuló az egyes számítógépes alkalmazásokat, annál fejlettebb az önhatékonysági képessége (r = 0,214; p < 0,01) → autodidakta! → módszertan?  Minél jobban tudja a tanuló strukturálni a saját tanulási környezetét, annál ritkábban használja a számítógépet online közösségi oldalakon való időtöltésre (r = -0,233; p<0,01) → nyomonkövetés képessége és strukturált IKT-használat.
 • 21. Következtetések  Az online tanulás mint tevékenység még nem definiált a digitális bennszülöttek fejében.  A napi „online lét” hosszú időtartama nem jár együtt online tanulással – vagy csak nem nevezik annak?  A számítógép és internet előtt töltött idő önmagában nem kedvez az önszabályozó tanulási képességnek VS tanulási szempontból ezen a képességen alapul!  Az online tanulás akkor lenne az offline tanulás mérvadó kiegészítése, ha tanulásmódszertani és IKT kompetenciabeli tudatos fejlesztések történnének.
 • 22. Köszönöm szépen a figyelmet! Papp-Danka Adrienn pda@mutf.hu danka.adrienn@ppk.elte.hu
 • 23. Online közösségi oldalak - Online tanulási terek? - Tanulói attitűdök Országos Neveléstudományi Konferencia 2011. 11. 3-5., Budapest Tóth-Mózer Szilvia ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 • 24. A tanulási környezetek perspektívái Közösség Tanuló- Tudás- központú központú Értékelés- központú Bransford et al. (1998)
 • 25. Tudás- központú? Osztanak-e meg tanár-ismerőseid oktatással kapcsolatos tartalmakat a facebookon? 40% IGEN NEM 60%
 • 26. Értékelés- központú? Tanuló- Tudás- központú központú megosztják az általuk jónak tartott 13,7% 86,3% bejegyzéseinket esetenként lájkolják 33,1% 66,9% bejegyzéseinket igen nem hozzászólnak bejegyzéseinkhez 23,8% 76,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 27. Közösség Tanuló- Tudás- központú? központú Értékelés- központú Bransford et al. (1998)
 • 28. A tanulók megismerése - offline Tanórai Tanórán kívüli Iskolán kívüli Tanulói események események tevékenységek produktumok direkt Osztályfőnöki Beszélgetőkör, Családlátogatás, Családrajz, iskol óra, pl. napközi pl. szülői arajz, füzetben beszélgetés a fontos-e ma a értekezlet, fogad lévő tanulási becsületesség ó óra firkák, padfirkák szokásokról indirekt Osztály- Szociometria – a Iskolai kirándulás, Íráskép, külal társas projektek, ünnep szabadidős ak kapcsolatrendszer ségek pl. feltérképezése teremdíszítés programok szervezett Óralátogatás Tantestületi eset- Szakértői Összehasonlító más szakórákon megbeszélések vizsgálatok, esett vizsgálatok anulmányok Ollé, 2006
 • 29. A tanulók megismerése - online IKT-val Online Tanulói Közösségi támogatott tanulási produktumok oldalak tanulás környezet direkt Gondolattérkép Feltöltött Fórum- készítése, pl. fényképek, posz hozzászólások Üzenetváltások, k asszociációk tok, blog- ommentek bejegyzések indirekt Kollaboratív Online tartalomfejlesztés Honlap-/blog- szociometria Digitális pl. együttműködési design (csoportaktivitás, lábnyomok készég ki kit lájkol) szervezett Digitális Diagnosztikus Online kérdőívek, kompetencia értékelés szavazó- logfájlok (tanulási Profilelemzések és felhasználói rendszerrel szokások) szokások
 • 30. Egymás megismerése A tanárok informálódnak a diákjaik iskolán kívüli tevékenységünkről, kapcsolatainkról. 37,2% nem igen 62,8%
 • 31. Egymás megismerése A Facebook segítségével pontosabb információkat kaphatnak a tanáraim a családi hátteremről. átlag=2,08 szórás=1,31 A Facebook segítségével jelezni tudom esetleges problémáimat (magánéleti/tanulmányi). A Facebook segít nekem közelebbről is átlag=2,10 szórás=1,37 megismerni a tanáraimat. Gyakran érzem úgy, hogy a tanáraim átlag=2,03 szórás=1,31 által megosztott információk nem tartoznak rám. A Facebook által szorosabbá vált a átlag=2,09 szórás=1,37 kapcsolatom a tanáraimmal. átlag=1,65 szórás=1,10 A Facebook által szorosabbá vált a kapcsolatom az osztálytársaimmal. átlag=3,49 szórás=1,45
 • 32. Egymás megismerése A Facebook által szorosabbá vált a kapcsolatom a tanáraimmal. átlag=1,65 szórás=1,10 (r=0,368, p<0,01) A Facebookot tanuláshoz is használjuk. átlag=2,39 szórás=1,47 (r=0,318, p<0,01) (r=0,267, p<0,01) A Facebook által szorosabbá vált a A Facebook segít nekem közelebbről kapcsolatom az osztálytársaimmal. is megismerni a tanáraimat. átlag=3,49 szórás=1,45 átlag=2,03 szórás=1,31
 • 33. Online és offline kapcsolat A Facebookon több esetben kezdeményezek tanáraim felé, mint személyesen. Többször teszek fel kérdéseket átlag=1,72 szórás=1,15 tanáraimnak a Facebookon, mint személyesen. átlag=1,45 szórás=0,96 Tanáraim a Facebook-on ugyanúgy megkövetelik a tiszteletet, mint személyesen. átlag=3,46 szórás=1,49 Tanáraim a diákoktól (úgy, mint személyesen) a Facebookon is távolságtartást követelnek. A tanárok kivételeznek azokkal, akikkel átlag=2,54 szórás=1,44 rendszeresen kommunikálnak a Facebookon. Átlag=1,46 szórás=1,01
 • 34. Hipervilágok és mikrovilágok összekapcsolása HIPERVILÁG MIKROVILÁGOK MEZOVILÁG Lokális reprezentáció Globális reprezentáció Gutenberg-galaxis ISKOLA Nyitott tanulási környezet Marconi-konstelláció Neumann-univerzum Egyedi tudástartalmak Megelőző tapasztalatok Különböző kognitív kompetenciák World Wide Web Eltérő kulturális hátterek Különböző világszemléletek A tanulási környezet Személyes célok és programok mezomodellje, Kome nczi, 2009
 • 35. A Facebook olyan, mint egy… Individum törvények Mikrorendszer oktatási rendszer Mezorendszer barátok család Exorendszer Makrorendszer osztálytársak helyi közösség kultúra Bronfenbrenner ökológiai modellje (1979)
 • 36. A Facebook olyan, mint egy… Metaforacsoportosítás Bronfenbrenner ökológiai modellje (1979) alapján
 • 37. Az életkor és a metaforaválasztás összefüggései Ökológiai 0-14 év 15-18 év 19-24 év 25-35 év 35- év rendszerek mikro mezo exo makro
 • 38. Következtetések  A Facebookon pozitívan befolyásolja a tanár-diák kapcsolatokat a közösségi oldal tanulási folyamatba való beemelése.  A tudásmegosztás, a pedagógiai értékelés terén a pedagógusok kevéssé használják ki a lehetőségeiket.  Érdemes figyelmet fordítani a tanári kommunikáció és a tanulók megismerésének viszonyára.  A fiatalabbak a közösségi oldalt inkább a közvetlen társas környezetükként látják, nem pedig globalizációs trendként.
 • 39. Köszönöm szépen a figyelmet! Tóth-Mózer Szilvia ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ tothmozerszilvia.hu toth-mozer.szilvia@ppk.elte.hu
 • 40. Informális tanulás lehetőségei online közösségi felületen Országos Neveléstudományi Konferencia 2011. 11. 3-5., Budapest Lévai Dóra ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ
 • 41. Informális tanulás online tanulási környezetben Pedagógus Tanulás-tanítás Diákok Hitelesség növekedése Egyensúly-teremtés Kommunikáció Tartós, Együttműködés Mintaszemély folyamatos, intenzív A tanulók Gyakorlati, Tudásmegosztás megismerése közvetlen kapcsolat
 • 42. Tanár-diák kommunikáció Az érintettt diákok üzenőfalára írnak 0.11 89.11% Igen Nem Csoport/oldalfalra írnak 0.12 87.99% Személyes üzenetet küldenek 0.13 86.96% Csevegni is lehet velük 0.18 82.11% Közérdekű információkat az üzenőfalukon osztanak meg 0.22 77.74% Itt sosem szoktak üzenni 0.60 39.72% informálódnak a diákjaik iskolán kívüli… 0.63 37.21% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 • 43. Kapcsolatkezdeményezés-és fogadás BELETÖRŐDŐ BARÁTKOZÓ UDVARIAS IDEÁLIS A=AKTÍV ELZÁRKÓZÓ P=PASSZÍV T=TUDATOS REJTŐZKÖDŐ TARTÓZKODÓ N=NEM TUDATOS VÁLOGATÓS NY=NYITOTT Z=ZÁRKÓZOTT Tóth-Mózer–Lévai, 2011
 • 44. Mintázat neve Jellemző % Ideális Aktív kapcsolatot ápol minden tanárával, de 1,4% különbséget tesz a tartalmak megosztásában. Beletörődő Nem szoktam ismerősnek jelölni, de 22% visszajelölöm őket, ha bejelölnek Barátkozó, de A szimpatikus tanárokat bejelölöm 19% nem feltétlen nyitott Elzárkózó Nem szoktam ismerősnek jelölni a tanáraimat, 11% és vissza sem igazolom a jelölésüket Udvarias A tanáraimmal mást osztok meg, mint a 6% barátaimmal Válogatós, de A szimpatikus tanárokat bejelölöm. Csak a 5% nem feltétlen kedvenc tanáraimat jelölöm vissza tudatos Barátkozó Nem szoktam ismerősnek jelölni a tanáraimat, 4% de visszajelölöm őket, ha bejelölnek. A szimpatikus tanárokat bejelölöm
 • 45. A tanárokba vetett bizalom a tanulási motiváció egyik alapvető eleme?  Michael W. Corrigan és Paul E. Chapman (2008): „Trust in teachers: A motivating element to learning”  A tanulási motiváció és a tanárokba vetett bizalom között pozitív irányú összefüggést találtak.  Schmidt Andrea és Paksi Borbála (2005): Pedagógusok mentálhigiénés állapota:  A tanárok bizalmi rangsorban elfoglalt helye kedvezőtlen.  A kutatásunk egyik kérdése az online közösségi oldalon megjelenő tanár-diák kapcsolat, különös tekintettel a bizalom kérdésére.
 • 46. Tanári visszajelzések a diákoktól érkező nem tetsző tartalmakra igaz hamis Egyéni üzenetben fejezi ki nemtetszését 3.3% 93.5% Felveszi a kapcsolatot a diák szüleivel 4.3% 92.5% Nyilvános hozzászólásban fejezi ki nemtetszését 8.5% 88.3% Személyesen, négyszemközt fejezi ki 10.2% 86.6% nemtetszését Figyelmen kívül hagyja 14.3% 82.5% Személyesen, nyilvánosan fejezi ki 16.0% 80.7% nemtetszését Nem fordulhat elő (a t-k nem ismerősök) 20.7% 76.1% Nem fordult még elő velem ilyesmi 51.8% 45.0%
 • 47. A Facebook mint nevelési környezet? Homlokzatvédő Homlokzatromboló stratégiák stratégiák Egyéni üzenetben Nyilvános fejezi Online hozzászólásban ki nemtetszését. fejezi ki nemtetszését. (3,3%) (8,5%) Személyesen, Személyesen, négyszemközt Offline nyilvánosan fejezi ki nemtetszését. fejezi ki nemtetszését. (10,2%) (16%) Figyelmen kívül Felveszi a kapcsolatot hagyja. a diák szüleivel. (14,3%) (4,3%)
 • 48. A Facebook mint nevelési környezet? Szemlélődőből aktív résztvevővé válás! A hiteles pedagógusszerep kialakítása! Online viselkedéskultúra kialakítása!
 • 49. A Facebook mint nevelési környezet?  A tanulók egy része ügyel arra, hogy a tanáraival mást osszon meg, mint a diáktársaival, de a tanárok részéről tapasztalt nemtetszés-nyilvánítás tekintetében nem volt szignifikáns különbség (χ2=0,7322; df=1, p=0,392) az e stratégiát magukra nézve igaznak vallók között.  Azok a diákok, akik azt látták tanáraiktól, hogy nyilvánosan fejezik ki nemtetszésüket, sokkal tudatosabban mást osztanak meg a pedagógusokkal, mint a barátokkal (χ2=9,0892; df=1, p=0,003).  A diákok jobb megismerésének egyik lehetősége  A tanárok és diákok közötti bizalom megerősítése az online térből indulhat ki!
 • 51. Kötelék, de miféle? Pozitív Kapcsolat Fogság érzelmi lehetősége kötelék 217 metafora 502 metafora 219 metafora
 • 52. Következtetések  A digitális generáció IKT-használata még mindig tanulásmentesnek tűnik.  Online tanulás minőségben az offline tevékenységeiket "másolják„.  Az önszabályozó tanulás fejlesztése szükséges a hatékony informális online tanuláshoz, figyelembe véve, hogy a képesség fejlődésének egyébként nem kedvez az online környezet .  Az online környezetek használatával a pedagógiai munka átláthatóbbá, követhetőbbé válik.  Az online környezetek lehetőséget adnak szakmai közösségek kialakítására, szakmai tartalmak megosztására és követésére.
 • 53. Köszönjük szépen a figyelmet! Lévai Dóra ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ levaidora.hu levai.dora@ppk.elte.hu