SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Sosiaalinen kuntoutus
- enemmän sosiaalista toimintakykyä,
lisää osallisuutta!
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät Kuopio 11.-12.10.2018
Helka Raivio/THL
Taustaa
• Valtakunnallinen, ESR-rahoitteinen sosiaalisen kuntoutuksen
kehittämishanke (SOSKU) 1.4.2015-31.12.2018
– Toteuttajina THL, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Jyväskylän kaupunki, Järvenpään kaupunki,
Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Essote,
Rovaniemen kaupunki, Seinäjoen kaupunki ja Vantaan kaupunki
• Hankkeen ylätavoitteena ollut selkeyttää ja yhtenäistää sosiaaliseen
kuntoutukseen liittyvää ymmärrystä sekä valtakunnallista
toimeenpanoa
– Kehitetty ja testattu sosiaalisen kuntoutuksen uudenlaisia toimintamalleja
– Tavoitteena myös tiedontuottaminen lainsäädäntötyön tueksi; tutkimus ja
koulutus osana kehittämistyötä
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio2
Sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohdista
• Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 § laaja-alainen sekä
yleisluontoinen; kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö vaihdelleet
kunnittain
• 53 prosenttia THL:n keväällä 2016 toteuttamaan kuntakyselyyn vastanneista
piti sosiaalisen kuntoutuksen keskeisenä toteuttamismuotona kuntouttavaa
työtoimintaa
• Soveltamisopas: Edistetään kaikkien yhteiskunnan jäsenten
yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin,
toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän
perustan
– Periaatteena yksilön integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja
suoriutumistaan vastaavalla tavalla
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio3
Sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohdista
• STM: Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden
henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen
– Vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen edellytyksiä
• THL:n toteuttaman kuntakyselyn (2016) sekä SOSKU-
osahankkeissa tehtyjen omien rajausten mukaan ensisijaisesti
työikäisille sosiaalihuollon asiakkaille
– Poikkeuksena Essote:n sekä Rovaniemen kuntaosahankkeet, joissa
painotus ollut nuorissa
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio4
Keskeisistä tavoitteista ja niihin liittyvistä käsitteistä
• Sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteiden ja palveluiden yleisinä
tavoitteina asiakkaan
– Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen
– Syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen
• Syrjäytyminen yleisesti ymmärretty prosessina, jossa osa
yhteiskunnan jäsenistä ajautuu tahtomattaan sivuun
yhteiskunnallisista asemista ja työelämästä (Järvikoski, 2013)
– Osallisuuskin hahmotettavissa prosessina; ei pysyvä ominaisuutemme tai
staattinen tila joka voidaan saavuttaa (Raivio & Karjalainen, 2013)
• Osallisuuden asteemme vaihtelee jo elämänvaiheittain
– Kyseessä yksilöllinen kokemus, tai tunne (emme voi puhua
osallisuudesta toistemme puolesta)
– Osallisuus ei itsessään mikään keino, tai väline vaikka tarjottu lääkkeeksi vähän
kaikkeen
• Pahimmillaan tautologiana, kehäpäätelmänä: ”Osallisuutta edistämällä
edistetään kaikkien osallisuutta..”
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio5
Keiden osallisuudesta olemme kiinnostuneita?
• Osallisuuspuhe ei useimmiten kohdistu MEIHIN KAIKKIIN…
• ”Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen
parannetaan.” (Kansallisen sosiaali- ja terveyshuollon kehittämisohjelman
(KASTE) I osaohjelman tavoite, 2012-2015)
• Riskiryhmädiskurssissa kyse on aina joidenkin ”toisten” osasta ja
asemasta, mikä jo sellaisenaan murentaa hyvinvointivaltion
universalismin perustaa
• Palvelu- ja etuusjärjestelmää kehitettäessä kohderyhmäksi yhä harvemmin
mielletään koko väestö, (tehokkuus- ja säästösyistä) vaan yhä enemmän
erilaiset riskiryhmät:
…nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset ja osatyökykyiset,
yksinhuoltajaäidit, pitkäaikaistyöttömät, vangit, mielenterveys- ja
päihdekuntoutujat, jne… (Esim. Euroopan Unionin osallisuus- ja työllisyyspoliittiset
(2008, 2010)
• Palvelujärjestelmää ei enää kehitetä erilaisten elämänriskien varalta:
….työttömyys, sairastuminen, vammautuminen, lapsen saaminen,
jne….
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio6
Työllisyyspoliittisena esimerkkinä ns. vaikeassa
työmarkkina-asemassa olevat (Raivio & Nykänen, 2014)
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio7
Osa riskiryhmistä erityisen aktivoinnin kohteina
> sosiaali- ja työttömyysturvan vastikkellistaminen
Kykenee
työllistymään
Ei kykene
työllistymään
Haluaa
työllistyä
1 2
Ei halua
työllistyä
3 4
•Tuloksena jo vaivais- ja köyhäinhoidon perinteistä tunnistettava jakolinja avun
ansaitseviin ja apua ansaitsemattomiin köyhiin
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio8
Ns. osallistavan työllisyyspolitiikan kaksi linjaa?
• Vertaileva selvitys ns. eurooppalaisen osallistavan työllisyyspolitiikan
suuntauksesta (Raivio & Nykänen, 2014)
– Aineistona Euroopan Unionin osallisuus- ja työllisyyspoliittiset linjaukset (2008,
2010), YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (2006),
Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma (2006) sekä YK:n
ihmisoikeudet (1948) ja erityisesti artikla 23. jokaisen oikeus työhön
• Työtä vailla oleminen artikuloitui perus- tai ihmisoikeuskysymyksenä vain
puhuttaessa vammaisista henkilöistä, ei muista ns. vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevista ryhmistä
– Vammaispoliittisen, sosiaalisia ihmisoikeuksia korostavan linjan moraalisena
ongelmana työpaikkojen puute = työtä haluava ei pääse töihin
– Aktivointipolitiikan ja vastikkeellistamisen linjan moraalisena ongelmana
passivoivat etuudet = etuuksia saava ei hakeudu töihin
» Työ oikeutena vrs. työ velvollisuutena
– Vahva, valtavirtaistuva vammaispolitiikka resurssina – on kuntoutettava myös
työmarkkinoita!
• Työpaikkoja luotava esimerkiksi työmarkkinoiden toimintaan vaikuttamalla;
säätelyllä, ja työvoiman kysyntää lisäämällä
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio9
Osallisuuden esteet ja edellytykset
• Lannistavat kategorisaatiot:
• Riskiryhmä, syrjäytynyt, pitkäaikaistyötön, toimeentulotukiasiakas,
mielenterveys- tai päihdekuntoutuja, asunnoton…
• Ahdistavat tuntemukset:
• Sosiaalisten tilanteiden pelko, leimautuminen…
• Alistavat kokemukset:
• Torjunta, välinpitämättömyys, poiskäännyttäminen…
• Osallisuuden edellytyksinä on, että ihmisellä on
– Käytössään riittävät aineelliset resurssit (HAVING)
– Toimijuutta omaa elämää koskevassa päätöksenteossa (ACTING)
– Sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita, jäsenyyttä erilaisissa ryhmissä
(BELONGING) (Raivio & Karjalainen, 2013)
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio10
Osallisuuden ulottuvuudet
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio11
Sosiaalisen kuntoutuksen suhteesta sosiaaliseen
toimintakykyyn
• Sosiaalinen kuntoutus on ympäristösidonnainen prosessi, jonka
tavoitteena on sosiaalinen toimintakyky.
– Prosessin aikana pyritään minimoimaan ne toimintaesteet, joita esiintyy
interaktiossa vammaisen ja hänen ympäristönsä välillä
• Yksilön kyky ja mahdollisuudet käyttää tai hyödyntää ympäristöä ja sen
palveluja optimoituvat ja yksilö kasvaa integroidusti yhteisönsä
tasavertaiseksi jäseneksi
(Rehabilitation International Finnish National Committee neuvottelukokousten
työryhmämääritelmä, 1982/83)
• HE:164/2014:
– Sosiaalinen toimintakyky voidaan määritellä yksilölliseen ja yhteisölliseen
kasvuun ja kehitykseen pyrkiväksi sosiaalista toimintaa ohjaavaksi,
tulevaisuuteen orientoituneeksi asenteeksi itseä ja muita kohtaan
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio12
Kuntoutuksesta oppimisprosessina
• Kuntoutus Järvikosken (2013) mukaan ennen kaikkea oppimis- ja
kehitysprosessi:
– Kasvatukselliset elementit aina läsnä ihmisen pyrkiessä sopeutumaan uuteen
elämäntilanteeseen ja oppimaan sen edellyttämät tiedot, taidot ja valmiudet
• Eri elämäntilanteissa/vaiheissa tarvitsemme enemmän tai vähemmän tukea
sosiaalisista rooleista suoriutuaksemme
– Ja kun pyritään ihmisessä itsessään olevien mahdollisuuksien
kehittämiseen, ollaan tekemisissä kasvun ja siten kasvatuksen kanssa
• Aikuisen elämänpiirittäiset oppimistarpeet erityisesti kolmella osa-alueella:
– Yksityiset tehtävät, julkisen elämänpiirin kansalaistehtävät sekä työelämän
tehtävät (arkitaidot, sosiaaliset taidot, yhteisötaidot)
• Sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa asiakkaiden taitojen kartuttaminen
edellisistä suoriutumiseksi, ovat toiminnan ydintä
– Tiivistetysti kyse on ihmisten auttamisesta oikeuksiinsa! (Paulo Freire, Jim Ife)
• 1. polven kansalais- ja poliittiset oikeudet, 2. polven TSS-oikeudet
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio13
Opioidikorvaushoidon
verkostopäivät 11.-12.10.2018,
Helka Raivio
14
Sosiaalinen kuntoutus
”kasvuun saattamisena”
• Voimaantumisen, kasvamisen ja muutoksen viitekehyksessä sosiaalisen
kuntoutuksen funktioina eivät voi olla
– Olemassa olevan järjestyksen säilyttäminen (CONSERVING)
• Ihmisten niihin sopeuttaminen (CONFORMING)
• Voimavara- ja muutoskeskeisenä ihmistyönä sosiaalisen kuntoutuksen
tehtäväksi hahmottuu
– Tietoisuuden sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen niin, että sekä
yksilöllinen ja persoonallinen, mutta myös sosiaalinen muutos tulevat
mahdollisiksi (TRANSFORMING)
• Yksilötason elämänmuutoksena; ihmisen oman arjen jäsentymisessä alkaa
vaikuttaa jokin uusi tavoite tai suunta
• Muutos kansalaistumisena; ihmisen omat tavoitteet liittyvinä yhteisölliseen tai
yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen
• Työntekijät katalysaattoreita ja dynamisoijia (Kurki, 2011)
• Kun toiminnassa onnistuttu herättämään tai elvyttämään osallistujien
intohimoja ja unelmia, ”nukkuvia”, unohtuneita tai jo luovutettuja asioita, on
toivo herätetty ja muutos jo käynnissä
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio15
Sosiaalinen kuntoutuminen
• Arkitaitoina: kykyä huolehtia itsestä ja selvitä arjen toimista, kykyä
organisoida sekä asioida, kykyä ylläpitää kotia, riippuvuuksien hallinta
– asiakkaiden ohjaamista ja saattamista (ensisijaisten) etuuksien piiriin, palvelujen käyttöön
opastamista ja rohkaisemista, asunnon hankkimista/ylläpitämistä, yhdessä tekemistä arkeen
liittyvissä asioissa (siivoamista, ruoan laittamista, asioiden hoitamista eri virastoissa)
• Sosiaalisina taitoina: kykyä luoda ihmissuhteita ja liittyä muihin, kykyä
ylläpitää yhteyksiä, ottaa vastuuta sekä huomioida muita, kykyä toimia
(perheen)jäsenenä
– vertaisryhmätoimintaa, toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä (taide-, luonto- ja
liikuntalähtöisten menetelmät)
• Yhteisötaitoina: kykyä lähteä liikkeelle ja innostua, kykyä osallistua ja
harrastaa, kykyä tavoitella tulevaa, kykyä sopeutua, kykyä hankkia koulutus
ja tehdä työtä
– asiakkaiden ohjaamista ja motivointia vapaa-ajan toimintojen pariin, kuntouttavaan
työtoimintaan, työ- ja päivätoimintaan, ohjaamista ja tukea muunlaisen kuntoutuksen ja/tai
koulutus- sekä TE- palveluiden piiriin
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio16
Yleisinä karkeina linjoina
• Erillinen SHL:n mukainen palvelu, läpileikkaava periaate, vai
työote/orientaatio?
• Vapaaehtoisuus - velvoittavuus?
• Sopeuttava funktio - voimaannuttava funktio?
• Yksilö-, ryhmä- vai alue- tai yhdyskuntatyötä?
• Intensiivistä yksilötyöskentelyä sekä toiminnallista ryhmätoimintaa
• Yhdessä! Kokemustieto, asiakasasiantuntijuus ja verkostot mukaan
• Sekä työelämävalmiuksia edistävää että sosiaalista osallisuutta
edistävää toimintaa
• Rohkeus työtavoissa; taide- ja luova toiminta, luontolähtöiset sekä
terveyttä ja hyvinvointia lisäävät menetelmät
• Matalat kynnykset; jalkautuva työskentely, sosiaalisen kuntoutuksen
vieminen sinne, missä ”elämä eletään”
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio17
Sosiaalisen kuntoutuksen jaettu kokonaisuus
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio18
Lisätietoja SOSKU –hankkeesta:
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku
Yhteystiedot:
Helka Raivio
tutkija-kehittäjä
puh. 029 524 7183
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio19
Lähteet:
• Alanen, A. (1987) Johdatus aikuiskasvatukseen
• Freire, P. (2005) Sorrettujen pedagogiikka
• Hallituksen esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi (2014)
• Järvikoski, A. (2013) Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. STM:n raportteja ja muistioita
2013:43
• Kurki, L. (2011) Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisötyönä.
• Puromäki, H. & al. (2016) Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntakyselyn tulokset
• Raivio, H. & Karjalainen, J. (2013) Osallisuus ei ole keino tai väline – palvelut ovat!
• Raivio, H. & Nykänen, N. (2014) Osallistavan työllisyyspolitiikan elementtejä – yhdenvertaisuutta
vai aktivointia?
• Raivio, H. (2018, toim.) Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta!
• Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
• Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, STM 2017:5
• Euroopan Unionin osallisuus- ja työllisyyspoliittiset linjaukset:
– Euroopan komission suositus työstä syrjäytyneiden aktiiviseksi osallistamiseksi (2008)
– Eurooppa 2020 kasvustrategia: Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu (2010)
– Suositus jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen
suuntaviivojen I osa, 2010)
– Uuden osaamisen ja työllisyyden -lippulaivahanke: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen (2010)
– Nuoret liikkeellä –lippulaivahanke (2010)
Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio20

More Related Content

What's hot

Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013
SDP
 
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
sarilvonen
 
Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto
Järjestvuosi 2013 webinaariaineistoJärjestvuosi 2013 webinaariaineisto
Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto
SDP
 

What's hot (20)

SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelmaSDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
SDP:n vanhuspoliittinen ohjelma
 
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityöHeikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö
Heikoimmassa asemassa kanssa tehtävä kuntouttava sosiaalityö
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
 
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
 
Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013Järjestövuosi 2013
Järjestövuosi 2013
 
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisenaSosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
 
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturvaStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Hyvinvointi ja perusturva
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
 
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
 
09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opisto
09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opisto09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opisto
09 04 17 Hyvä Kehä Otavan Opisto
 
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
Mitä ehkäisevän mielenterveys ja päihdetyön pitäisi olla? Marita Ruohonen
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
 
Nt suomiintro
Nt suomiintroNt suomiintro
Nt suomiintro
 
Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto
Järjestvuosi 2013 webinaariaineistoJärjestvuosi 2013 webinaariaineisto
Järjestvuosi 2013 webinaariaineisto
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissaHaavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa
Haavoittuvassa asemassa olevien huomiointi tulevissa uudistuksissa
 
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategiaTerveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
 
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
 
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuusEtuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
Etuus- ja palvelujärjestelmän yhteinen vaikuttavuus
 

Similar to Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta

Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
sarilvonen
 

Similar to Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta (20)

Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
 
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: PalojarviPäihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
Päihdepäivät 2018, seminaari 8: Palojarvi
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
 
Aluekierros Seinäjoki
Aluekierros SeinäjokiAluekierros Seinäjoki
Aluekierros Seinäjoki
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksiTarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
 
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoroJaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
Jaana Suvisaari: Mielentilatutkijoiden neuvottelupäivien avauspuheenvuoro
 
Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018
Vaikuttavuus sosiaalityössä TERVE-SOS 2018
 
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteenMarja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
Marja saarenheimo & Reija Heinola: Eloisa ikä, mielen voimaa vanhuuteen
 
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki KananojaHyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
Hyvinvoinnin edistäminen käytännössä Aulikki Kananoja
 
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma kunnan ja maakunnan - sivistyksen ja ...
 
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen LaitioJälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
 
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
Maria Salenius. Indikaattorit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena.
 
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissaOsallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
 

More from THL

Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja osallisuutta

 • 1. Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta! Opioidikorvaushoidon verkostopäivät Kuopio 11.-12.10.2018 Helka Raivio/THL
 • 2. Taustaa • Valtakunnallinen, ESR-rahoitteinen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke (SOSKU) 1.4.2015-31.12.2018 – Toteuttajina THL, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Jyväskylän kaupunki, Järvenpään kaupunki, Kuntoutussäätiö, Laukaan kunta, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Essote, Rovaniemen kaupunki, Seinäjoen kaupunki ja Vantaan kaupunki • Hankkeen ylätavoitteena ollut selkeyttää ja yhtenäistää sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvää ymmärrystä sekä valtakunnallista toimeenpanoa – Kehitetty ja testattu sosiaalisen kuntoutuksen uudenlaisia toimintamalleja – Tavoitteena myös tiedontuottaminen lainsäädäntötyön tueksi; tutkimus ja koulutus osana kehittämistyötä Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio2
 • 3. Sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohdista • Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 17 § laaja-alainen sekä yleisluontoinen; kohderyhmät, tavoitteet ja sisältö vaihdelleet kunnittain • 53 prosenttia THL:n keväällä 2016 toteuttamaan kuntakyselyyn vastanneista piti sosiaalisen kuntoutuksen keskeisenä toteuttamismuotona kuntouttavaa työtoimintaa • Soveltamisopas: Edistetään kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän perustan – Periaatteena yksilön integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio3
 • 4. Sosiaalisen kuntoutuksen lähtökohdista • STM: Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen – Vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä • THL:n toteuttaman kuntakyselyn (2016) sekä SOSKU- osahankkeissa tehtyjen omien rajausten mukaan ensisijaisesti työikäisille sosiaalihuollon asiakkaille – Poikkeuksena Essote:n sekä Rovaniemen kuntaosahankkeet, joissa painotus ollut nuorissa Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio4
 • 5. Keskeisistä tavoitteista ja niihin liittyvistä käsitteistä • Sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteiden ja palveluiden yleisinä tavoitteina asiakkaan – Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen – Syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen • Syrjäytyminen yleisesti ymmärretty prosessina, jossa osa yhteiskunnan jäsenistä ajautuu tahtomattaan sivuun yhteiskunnallisista asemista ja työelämästä (Järvikoski, 2013) – Osallisuuskin hahmotettavissa prosessina; ei pysyvä ominaisuutemme tai staattinen tila joka voidaan saavuttaa (Raivio & Karjalainen, 2013) • Osallisuuden asteemme vaihtelee jo elämänvaiheittain – Kyseessä yksilöllinen kokemus, tai tunne (emme voi puhua osallisuudesta toistemme puolesta) – Osallisuus ei itsessään mikään keino, tai väline vaikka tarjottu lääkkeeksi vähän kaikkeen • Pahimmillaan tautologiana, kehäpäätelmänä: ”Osallisuutta edistämällä edistetään kaikkien osallisuutta..” Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio5
 • 6. Keiden osallisuudesta olemme kiinnostuneita? • Osallisuuspuhe ei useimmiten kohdistu MEIHIN KAIKKIIN… • ”Riskiryhmien mahdollisuutta osallisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen parannetaan.” (Kansallisen sosiaali- ja terveyshuollon kehittämisohjelman (KASTE) I osaohjelman tavoite, 2012-2015) • Riskiryhmädiskurssissa kyse on aina joidenkin ”toisten” osasta ja asemasta, mikä jo sellaisenaan murentaa hyvinvointivaltion universalismin perustaa • Palvelu- ja etuusjärjestelmää kehitettäessä kohderyhmäksi yhä harvemmin mielletään koko väestö, (tehokkuus- ja säästösyistä) vaan yhä enemmän erilaiset riskiryhmät: …nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset ja osatyökykyiset, yksinhuoltajaäidit, pitkäaikaistyöttömät, vangit, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, jne… (Esim. Euroopan Unionin osallisuus- ja työllisyyspoliittiset (2008, 2010) • Palvelujärjestelmää ei enää kehitetä erilaisten elämänriskien varalta: ….työttömyys, sairastuminen, vammautuminen, lapsen saaminen, jne…. Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio6
 • 7. Työllisyyspoliittisena esimerkkinä ns. vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat (Raivio & Nykänen, 2014) Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio7
 • 8. Osa riskiryhmistä erityisen aktivoinnin kohteina > sosiaali- ja työttömyysturvan vastikkellistaminen Kykenee työllistymään Ei kykene työllistymään Haluaa työllistyä 1 2 Ei halua työllistyä 3 4 •Tuloksena jo vaivais- ja köyhäinhoidon perinteistä tunnistettava jakolinja avun ansaitseviin ja apua ansaitsemattomiin köyhiin Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio8
 • 9. Ns. osallistavan työllisyyspolitiikan kaksi linjaa? • Vertaileva selvitys ns. eurooppalaisen osallistavan työllisyyspolitiikan suuntauksesta (Raivio & Nykänen, 2014) – Aineistona Euroopan Unionin osallisuus- ja työllisyyspoliittiset linjaukset (2008, 2010), YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (2006), Euroopan neuvoston vammaispoliittinen toimintaohjelma (2006) sekä YK:n ihmisoikeudet (1948) ja erityisesti artikla 23. jokaisen oikeus työhön • Työtä vailla oleminen artikuloitui perus- tai ihmisoikeuskysymyksenä vain puhuttaessa vammaisista henkilöistä, ei muista ns. vaikeassa työmarkkina- asemassa olevista ryhmistä – Vammaispoliittisen, sosiaalisia ihmisoikeuksia korostavan linjan moraalisena ongelmana työpaikkojen puute = työtä haluava ei pääse töihin – Aktivointipolitiikan ja vastikkeellistamisen linjan moraalisena ongelmana passivoivat etuudet = etuuksia saava ei hakeudu töihin » Työ oikeutena vrs. työ velvollisuutena – Vahva, valtavirtaistuva vammaispolitiikka resurssina – on kuntoutettava myös työmarkkinoita! • Työpaikkoja luotava esimerkiksi työmarkkinoiden toimintaan vaikuttamalla; säätelyllä, ja työvoiman kysyntää lisäämällä Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio9
 • 10. Osallisuuden esteet ja edellytykset • Lannistavat kategorisaatiot: • Riskiryhmä, syrjäytynyt, pitkäaikaistyötön, toimeentulotukiasiakas, mielenterveys- tai päihdekuntoutuja, asunnoton… • Ahdistavat tuntemukset: • Sosiaalisten tilanteiden pelko, leimautuminen… • Alistavat kokemukset: • Torjunta, välinpitämättömyys, poiskäännyttäminen… • Osallisuuden edellytyksinä on, että ihmisellä on – Käytössään riittävät aineelliset resurssit (HAVING) – Toimijuutta omaa elämää koskevassa päätöksenteossa (ACTING) – Sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita, jäsenyyttä erilaisissa ryhmissä (BELONGING) (Raivio & Karjalainen, 2013) Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio10
 • 12. Sosiaalisen kuntoutuksen suhteesta sosiaaliseen toimintakykyyn • Sosiaalinen kuntoutus on ympäristösidonnainen prosessi, jonka tavoitteena on sosiaalinen toimintakyky. – Prosessin aikana pyritään minimoimaan ne toimintaesteet, joita esiintyy interaktiossa vammaisen ja hänen ympäristönsä välillä • Yksilön kyky ja mahdollisuudet käyttää tai hyödyntää ympäristöä ja sen palveluja optimoituvat ja yksilö kasvaa integroidusti yhteisönsä tasavertaiseksi jäseneksi (Rehabilitation International Finnish National Committee neuvottelukokousten työryhmämääritelmä, 1982/83) • HE:164/2014: – Sosiaalinen toimintakyky voidaan määritellä yksilölliseen ja yhteisölliseen kasvuun ja kehitykseen pyrkiväksi sosiaalista toimintaa ohjaavaksi, tulevaisuuteen orientoituneeksi asenteeksi itseä ja muita kohtaan Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio12
 • 13. Kuntoutuksesta oppimisprosessina • Kuntoutus Järvikosken (2013) mukaan ennen kaikkea oppimis- ja kehitysprosessi: – Kasvatukselliset elementit aina läsnä ihmisen pyrkiessä sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan sen edellyttämät tiedot, taidot ja valmiudet • Eri elämäntilanteissa/vaiheissa tarvitsemme enemmän tai vähemmän tukea sosiaalisista rooleista suoriutuaksemme – Ja kun pyritään ihmisessä itsessään olevien mahdollisuuksien kehittämiseen, ollaan tekemisissä kasvun ja siten kasvatuksen kanssa • Aikuisen elämänpiirittäiset oppimistarpeet erityisesti kolmella osa-alueella: – Yksityiset tehtävät, julkisen elämänpiirin kansalaistehtävät sekä työelämän tehtävät (arkitaidot, sosiaaliset taidot, yhteisötaidot) • Sosiaalisen kuntoutuksen kontekstissa asiakkaiden taitojen kartuttaminen edellisistä suoriutumiseksi, ovat toiminnan ydintä – Tiivistetysti kyse on ihmisten auttamisesta oikeuksiinsa! (Paulo Freire, Jim Ife) • 1. polven kansalais- ja poliittiset oikeudet, 2. polven TSS-oikeudet Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio13
 • 15. Sosiaalinen kuntoutus ”kasvuun saattamisena” • Voimaantumisen, kasvamisen ja muutoksen viitekehyksessä sosiaalisen kuntoutuksen funktioina eivät voi olla – Olemassa olevan järjestyksen säilyttäminen (CONSERVING) • Ihmisten niihin sopeuttaminen (CONFORMING) • Voimavara- ja muutoskeskeisenä ihmistyönä sosiaalisen kuntoutuksen tehtäväksi hahmottuu – Tietoisuuden sekä sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen niin, että sekä yksilöllinen ja persoonallinen, mutta myös sosiaalinen muutos tulevat mahdollisiksi (TRANSFORMING) • Yksilötason elämänmuutoksena; ihmisen oman arjen jäsentymisessä alkaa vaikuttaa jokin uusi tavoite tai suunta • Muutos kansalaistumisena; ihmisen omat tavoitteet liittyvinä yhteisölliseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumiseen • Työntekijät katalysaattoreita ja dynamisoijia (Kurki, 2011) • Kun toiminnassa onnistuttu herättämään tai elvyttämään osallistujien intohimoja ja unelmia, ”nukkuvia”, unohtuneita tai jo luovutettuja asioita, on toivo herätetty ja muutos jo käynnissä Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio15
 • 16. Sosiaalinen kuntoutuminen • Arkitaitoina: kykyä huolehtia itsestä ja selvitä arjen toimista, kykyä organisoida sekä asioida, kykyä ylläpitää kotia, riippuvuuksien hallinta – asiakkaiden ohjaamista ja saattamista (ensisijaisten) etuuksien piiriin, palvelujen käyttöön opastamista ja rohkaisemista, asunnon hankkimista/ylläpitämistä, yhdessä tekemistä arkeen liittyvissä asioissa (siivoamista, ruoan laittamista, asioiden hoitamista eri virastoissa) • Sosiaalisina taitoina: kykyä luoda ihmissuhteita ja liittyä muihin, kykyä ylläpitää yhteyksiä, ottaa vastuuta sekä huomioida muita, kykyä toimia (perheen)jäsenenä – vertaisryhmätoimintaa, toiminnallisten menetelmien hyödyntämistä (taide-, luonto- ja liikuntalähtöisten menetelmät) • Yhteisötaitoina: kykyä lähteä liikkeelle ja innostua, kykyä osallistua ja harrastaa, kykyä tavoitella tulevaa, kykyä sopeutua, kykyä hankkia koulutus ja tehdä työtä – asiakkaiden ohjaamista ja motivointia vapaa-ajan toimintojen pariin, kuntouttavaan työtoimintaan, työ- ja päivätoimintaan, ohjaamista ja tukea muunlaisen kuntoutuksen ja/tai koulutus- sekä TE- palveluiden piiriin Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio16
 • 17. Yleisinä karkeina linjoina • Erillinen SHL:n mukainen palvelu, läpileikkaava periaate, vai työote/orientaatio? • Vapaaehtoisuus - velvoittavuus? • Sopeuttava funktio - voimaannuttava funktio? • Yksilö-, ryhmä- vai alue- tai yhdyskuntatyötä? • Intensiivistä yksilötyöskentelyä sekä toiminnallista ryhmätoimintaa • Yhdessä! Kokemustieto, asiakasasiantuntijuus ja verkostot mukaan • Sekä työelämävalmiuksia edistävää että sosiaalista osallisuutta edistävää toimintaa • Rohkeus työtavoissa; taide- ja luova toiminta, luontolähtöiset sekä terveyttä ja hyvinvointia lisäävät menetelmät • Matalat kynnykset; jalkautuva työskentely, sosiaalisen kuntoutuksen vieminen sinne, missä ”elämä eletään” Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio17
 • 18. Sosiaalisen kuntoutuksen jaettu kokonaisuus Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio18
 • 19. Lisätietoja SOSKU –hankkeesta: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sosku Yhteystiedot: Helka Raivio tutkija-kehittäjä puh. 029 524 7183 sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio19
 • 20. Lähteet: • Alanen, A. (1987) Johdatus aikuiskasvatukseen • Freire, P. (2005) Sorrettujen pedagogiikka • Hallituksen esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi (2014) • Järvikoski, A. (2013) Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. STM:n raportteja ja muistioita 2013:43 • Kurki, L. (2011) Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisötyönä. • Puromäki, H. & al. (2016) Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntakyselyn tulokset • Raivio, H. & Karjalainen, J. (2013) Osallisuus ei ole keino tai väline – palvelut ovat! • Raivio, H. & Nykänen, N. (2014) Osallistavan työllisyyspolitiikan elementtejä – yhdenvertaisuutta vai aktivointia? • Raivio, H. (2018, toim.) Enemmän sosiaalista toimintakykyä, lisää osallisuutta! • Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) • Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, STM 2017:5 • Euroopan Unionin osallisuus- ja työllisyyspoliittiset linjaukset: – Euroopan komission suositus työstä syrjäytyneiden aktiiviseksi osallistamiseksi (2008) – Eurooppa 2020 kasvustrategia: Älykäs, kestävä ja osallistava kasvu (2010) – Suositus jäsenvaltioiden ja unionin talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi (Eurooppa 2020 -strategian yhdennettyjen suuntaviivojen I osa, 2010) – Uuden osaamisen ja työllisyyden -lippulaivahanke: Eurooppa tähtää täystyöllisyyteen (2010) – Nuoret liikkeellä –lippulaivahanke (2010) Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 11.-12.10.2018, Helka Raivio20