SlideShare a Scribd company logo
Yhteisösosiaalityön perinne ja
ammattilaisten (uudet) haasteet
professori Kati Närhi
Jyväskylän yliopisto
Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät
22.-23.1.2015
Helsinki
Puheenvuoron runko
• Yhteisö
• Yhteisöllisen muutostyön perinne
• Ammattilaisten haasteet
• Yhteisösosiaalityön toimintakäytäntöjä
• Yhteisöllisen ammatillisuuden mahdollisuuksista
ja haasteista
• Ääni kansalaisille!
Yhteisö käsitteenä
• Arkisessa keskustelussa tai retorisessa vaikuttamisessa yhteisön
positiiviset mielikuvat
– Yhdessäolo, yhteisyys ja vuorovaikutus, yhteisöllisyyden kokemus
perustavanlaatuisia inhimillisyyteen liittyviä asioita
• Yhteisöllisyys voidaan käsittää ideana, tavoitteena tai utopiana
tietynlaisesta vuorovaikutustavasta (Lehtonen 1990).
• Yhteisö ja yhteisöllisyys nähdään usein vastauksena nykyhetken
ongelmiin – ratkaisu yksilön ja yhteiskunnan kriiseihin?
• Yhteisöllisyyteen liittyy toive siitä että tulevaisuus voisi olla
parempi (vrt. nykyinen kilpailuyhteiskunta, yksilön vastuu).
• Yhteisön samanaikaiset inkluusion ja eksluusion prosessit
• Yhteisön käsite monimerkityksellinen, sopii ristiriitaistenkin
tarkoitusperien ajamisen välineeksi - poliittinen ulottuvuus
Yhteisö käsitteenä
• Tärkeää jäsentää yhteisöön liittyvää keskustelua ja
historiallista ymmärrystä: Yhteisö: traditionaalisuus ja tunne
vs. Yhteiskunta: muutos ja rationaalisuus.
• Yhteisön kaksi merkitystä ja jakolinjaa (Saastamoinen 2009):
1. konservatiivinen näkökulma: yhteisö nostalgisessa merkityksessä
yksinkertaistetaan: yhteiskunta on kehittynyt väärään suuntaan
modernisaatiossa. ”Ennen oli hyvin”.
– yksilöllistyminen johtanut traditionaalisen yhteisön tuhoon
2. radikaali kritiikki vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kohtaan:
vieraantumisen kokemukset ja yhteisöllisyyden mureneminen
johtuvat markkinatalouden logiikasta joka välineellistää
ihmissuhteita. Uudenlaisten yhteisöjen avulla mahdollista kuvitella
toisenlaista yhteiskuntaa.
– yksilöllisyys tuottanut mahdollisuuden valita yhteisönsä sekä
uudenlaisia mahdollisuuksia sopimuspohjaiselle yhteisöllisyydelle.
Saastamoinen (2009): Kolme tulkintaa yhteisökeskusteluista
Kommunitarismi
”Huolestunut tulkinta”
Yhteisöt uuden hallinnan
näyttämöinä ”Kyyninen tulkinta”
Postmoderni kulttuuri ja
elämäntapayhteisöt
”Innostunut tulkinta”
Arvokonservatiivisuuden yhteisön
merkityksen elvyttäminen
vastavoimana yhteiskunnan
moniarvoistumiselle ja
yksilöllistymiselle.
Yhteisöt uudenlaisen vallankäytön
logiikkana. Pyritään normalisoimaan
tietynlaista versiota ja merkitystä
yhteisöllisyydestä.
Yhteisöjen spontaani ja
demokraattinen luonne.
Valinta ja halu sosiaalisiin
yhteenliittymiin. Samanhenkisten
seura ja mahdollisuus lähteä pois.
Yhteisöllisyys sitoo ihmisiä moraalisesti
ja emotionaalisesti toisiinsa ja ehkäisee
ihmisen yhteisön vastaista toimintaa.
Yksilön velvollisuudet ja uudistaminen.
Moniarvoisessa yhteiskunnassa
moraalinen oikeutus jonkin
yhteisönäkemyksen paremmuuteen
ongelmallinen.
Paikasta irronnut elämäntapa;
ilmennetään yksilöllisyyttä ja
erilaisia poliittisia pyrkimyksiä.
Yhteisö mahdollisuutena elää
perinteestä erillisenä.
Hyvä kansalainen: altruistinen ja
moraalinen olento, joka aktiivisesti
edistää oman ympäristönsä
yhteisöllisyyttä osallistumalla ,
harrastamalla ja auttamalla.
Yksilöiden itsehallinnan ja
vastuullistamisen strategia ulotetaan
yhteisöihin.
Yhteiskunnan ongelmat ratkaistaan
yksilöiden käyttäytymistä muuttamalla.
Yhteisöt alati muuttuvia ja uudelleen
määrittyviä: kevytyhteisö,
elämäntapayhteisö, narikkayhteisö
(Bauman) ja uusheimo (Maffessoli).
Hyvinvointivaltion uudistaminen
tapahtuu aktivoimalla ihmiset
tuottamaan yhteisöjä jotka tuottavat
hyvinvointipalveluita ja turvallisuutta;
Sitä mitä ihmisillä ei ole enää
luontaisesti tai mikä on julkiselle liian
kallista järjestää.
Kommunitarismin kritiikki: Yhteisöpuhe
kohdistuu heikompiosaisiin joiden
ongelmat nähdään etiikan ja moraalin
ongelmina, riskiryhmät joita ohjattava
oikeaan suuntaan aktivoimalla ja
yhteisöllistämällä.
Paikasta irronneiden yhteisöjen
määrittely hankalaa.
Verkkoyhteisöt: toisaalta radikaalin
demokratian mahdollistumisen ydin,
utopiat ja uudet elämäntavat.
Toisaalta pienet, kritiikittömät ja
eristäytyvät verkkoyhteisöt.
Sosiaalityön perinteet (Toikko 2005)
• Hallinnollisten toimenpiteiden perinne
– Vaivaishoidon ja köyhäinhoidon perinne/työtavat
– Asioiden selvittäminen ja järjestely lakiin perustuvien
toimenpiteiden avulla
– Käytännön sosiaalipolitiikkaa
• Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen perinne
– Kristillisen palvelun, kasvatuksen, henkilökohtaisen huollon ja
päihdeterapian työtavat
– Asiakkaan oman tavoitteen ja elämänhallinnan kehittyminen
• Yhteisöllisen muutostyön perinne
– Kansalaisliikkeiden ja setlementtiliikkeen työtavat
Yhteisöllisen muutostyön perinne (Toikko 2005)
• Kriittinen suhde henkilökohtaisen vuorovaikutuksen
perinteeseen
– Ongelmat eivät johdu niinkään yksilöstä kuin olosuhteista
– Vuorovaikutukseen perustuva sosiaalityö keino muuttaa
yhteiskunnalliset ongelmat henkilökohtaisiksi
• Kritiikki asiakkaan sopeuttaminen vallitsevan
yhteiskunnan vaatimuksiin
– Sosiaalityö toimii osana järjestelmää
– Tuetaan vallitsevan yhteiskunnan rakenteita, jotka tuottavat
tai ainakin ylläpitävät sosiaalisia ongelmia
• Tärkeää mahdollistaa yksilön tai yhteisön osallistuminen
keskusteluun ja toimintaan
– Ei ratkaisuja ongelmiin vaan keskustelun herättäminen
– Onnistunut dialogi etsii itse ratkaisut ongelmiin
Yhteisöllisen muutostyön perinteen ulottuvuudet
• Kansalaisuus työskentelyn perustana
– Ongelmien ja ratkaisujen määrittely asianosaisten kanssa – vallan jakaminen
– Tiedon tuottaminen (tutkiminen), toinen tieto, dialogisuus, tasa-arvoinen ja
jaettu asiantuntijuus, yhdessä osaaminen
• Alueellinen ja kokonaisvaltaisuuden perinne
– ihminen ympäristössään (person-in-environment); vuorovaikutteisuus
– työskentelyn kohteena häiriö tai resurssi vuorovaikutussuhteessa
– Mary Richmond vs. Jane Addams
– systeemiteoreettinen kokonaisvaltaisuus – kokonaisvaltainen kestävyys
– kansalaisten keskellä; paikka ja aluetuntemus työntekijän välineenä
– sosiaalityöntekijä generalistina
• Rakenteellinen ja radikaali perinne
– Sosiaalisten ongelmien rakenteelliset syyt; yhteiskunnan rakenteet tuottavat
ja ylläpitävät ongelmia - tavoitteena järjestelmän muutos
– Työntekijän eettinen ja ammatillinen velvollisuus tuoda epäkohdat
julkisuuteen/vaikuttaminen – ääni kansalaisille
Ammattilaisten (uudet) haasteet?
• Yksilökeskeisen korjaavan työskentelymallin dominoivuus
• Järjestelmäkeskeisyys – vallan ja palv. keskitt. (Närhi ym. 2013)
• Uuden julkisjohtamisen vaikutukset, byrokraattinen harkintavalta,
ammatillisen luovuuden kaventuminen (Närhi ym. 2014)
• Ihmisen toiminta ja maapallon rajallisuus (Matthies & Närhi 2014)
• Yhteisöllisen muutostyön perinteen vastaus haasteisiin?
• Onko sosiaalityö (vielä) yhteiskunnallista työtä?
• Sosiaalityö tienhaarassa? Ammatillisuus kriisissä?
– 1 pää pensaaseen - business as usual 2 radikaali protesti - työntekijät
barrikadeille 3 älykäs elinkykyisyys - asiakkaat ja muut toimijat kumppaneiksi
• Miten tehdä unelmista totta? (ks. aikuissosiaalityön päivien kysely)
• Rohkaisevat kokeilut ja käytännöt: yöpajat ja esim.
• http://www.socca.fi/aikuissosiaalityo/kehittaminen_ja_menetelma
t/kehittamiskuvaukset
Tonteri, Tytti (2011) Yhteisöllistä työotetta
yhteisöllisesti kehittämässä.
Kuvio: Yhteisöllinen ja rakenteellinen työ aikuistyössä
YHTEISÖTYÖ RAKENTEELLINEN TYÖ
Yksilö-
työssä
Aluetuntemus kuntouttavan työn tukena
Mahdollisuudet tukea toimeentulotuella
Asianajotyö
Sosiaali-
asemalla
Sosiaalityön ryhmät
Matalan kynnyksen asiakastila
Yhteinen tiedonmuodostus,
mm. sosiaalinen raportointi,
kannanotot julkiseen keskusteluun
Alueella Verkostot ja kumppanuus muiden
toimijoiden kanssa
Sosiaalityön ryhmät
Tukea matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja
Kiintopisteitä jalkautumiselle
Kontaktin luominen ”porukoiviin” ryhmiin
Avoimet ryhmät ja toiminta alueen
asukkaille
Vaikuttamistyö yhdessä muiden
toimijoiden kanssa
(alueanalyysi, asukasfoorumit)
Lähtökohtana alueeseen
tutustuminen (tempaukset
alueilla, alueanalyysi, jalkautuminen)
Luoda asukkaille
osallistumismahdollisuuksia
Toimia linkkinä asukkaiden ja
huono-osaisten asukkaiden välillä
Rakenteellisen ja yhteisösosiaalityön tehtäväalueet
(aikuissosiaalityössä) (Pohjola 2011)
• Tietotyö – tiedon tuottaminen ja välittäminen
– Sosiaalinen raportointi (alueanalyysit, valokuvaus yms.)
– Julkinen kirjoittelu/kannanotot lehdissä, netissä, yms.
• Strategiatyö – hyvinvointipalveluiden ja sosiaalisen
yhteiskuntapolitiikan edistäminen
– Asiakkaat, muut yhteistyökumppanit ja päättäjät - vuoropuhelun ja
yhteistyön edistäminen
• Inkluusiotyö – kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen
– Asiakkaat kehittämisen kumppaneiksi: jalkautuminen, yhteistyö
asuinalueilla, kohtauspaikat, matalan kynnyksen paikat ja palvelut,
kansalaisraadit, kokemusasiantuntijuus, sosiaalityö netissä?
• Oikeudenmukaisuustyö – sosiaalisten oikeuksien edistäminen
– Avoin tiedotus oikeuksista ja palveluista kansalaisille ja päättäjille
– http://sosiaalinentekija.wordpress.com/
– https://sosiaalitarkkailija.wordpress.com/
Yhteisöllisen ammatillisuuden
mahdollisuuksia...
• Vain demokraattisilla keinoilla voi rakentaa demokratiaa/dialogia!
• Sosiaalityö asiakaskansalaisen puolestapuhuja
järjestelmässä, nöyrä asiakaskansalaisten kanssaoppija
• Paluu yhteisöihin; kansalaiset/asiakkaat kumppanina, resurssina,
voimavarana, luottamus heidän asiantuntemukseen
• Toiminta/toiminnallisuus keskustelun vaihtoehtona/lisänä
• Vallan todellinen jakaminen vs. retorinen näennäisosallisuus
/näennäisyhteisöllisyys
• ’Tehokkuuden’ vaatiman aikakäsityksen kyseenalaistaminen –
luottamus ja aika
• Yhteisöllinen ammatillisuus ei palaudu vain yksittäisiin
työntekijöihin vaan myös koko palvelujärjestelmään liittyvään
kollektiiviseen asiantuntijuuteen ja työorientaatioon.
… ja haasteita
• Yhteisöllistyminen - yhteisöllistäminen (Lehtonen 1990)
• Palvelujärjestelmällä aina rajalliset mahdollisuudet päästä
osallisuuden ja yhteisöllistymisen ytimiin, Top down –rooli
– Haasteena lakisääteinen virkamiesrooli sekä ihmisten kanssa neuvotteleva
ja muutokseen tähtäävä kumppani (tuki ja kontrolli)
• Kriittisyys sen suhteen minkälaista yhteisöllisyyttä tukee työssään
– Pakotetaanko tietynlaiseen yhteisöllisyyteen, käytetäänkö yhteisöä
hallinnan välineenä vai onko asiakaskansalaisen oma valinta?
– Köyhät ja ’toiset’ osallistetaan ja yhteisöllistetään?
• Sopeuttaminen vai muutos suhteessa vallitsevaan yhteiskuntaan?
– Ei hallinnan kohteena vaan mahdollisuus itse valita tapansa olla
yhteiskunnan ja yhteisöjen jäsen
– Yhteistyö on voimaa!
• Ei sössitä kansalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden
mahdollisuuksia ja potentiaalia palvelujärjestelmäkeskeisen
tehokkuuden vaatimuksilla!
Kirjallisuus:
• Lehtonen, Heikki (1990) Yhteisö. Tampere: Vastapaino.
• Matthies, Aila-Leena (2014) Ekososiaalinen lähestymistapa aikuissosiaalityössä, puheenvuoro
Aikuissosiaalityön päivillä 8.1.2014.
• Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2014) Ekososiaalinen lähestymistapa rakenteellisen sosiaalityön
viitekehyksenä. Teoksessa Seppänen, Marjaana & Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja (toim.)
Rakenteellinen sosiaalityö, Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Unipress, 87-116.
• Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2013) Nuorten aikuisten miesten
osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Teoksessa Laitinen &
Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 113-145.
• Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Asiakkaiden osallisuus ja
työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus 22(3), 227-244.
• Pohjola, Anneli (2011) Rakenteellisen sosiaalityön aika. Teoksessa Pohjola, Anneli & Särkelä, Riitta
(toim.) Sosiaalisesti kestävä kehitys. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki, 207–224.
• Roivainen, Irene (2008) Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä? Teoksessa
Roivainen, Nylund, Korkiamäki, Raitakari (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö: kansalaisen vai asiakkaan
asialla? Jyväskylä: PS-kustannus, 25-42.
• Saastamoinen, Mikko (2009) Aikalaiskeskustelua yhteisöllisyydestä. Teoksessa Filander ym. (toim.)
Yhteisöllisyys liikkeessä. Jyväskylä: Gummerus, 33-66.
• Toikko, Timo (2005) Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino.
• Tonteri, Tytti (2011) Yhteisöllistä työotetta yhteisöllisesti kehittämässä. Teoksessa Päivi Jouttimäki,
Saija Kangas ja Erja Saurama (toim.) Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Visio vahvasta
aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti, Soccan työpapereita 2011:1.

More Related Content

What's hot

Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asentoToimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössäKehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
THL
 
matthies_osallistava_sosiaaliturva
matthies_osallistava_sosiaaliturvamatthies_osallistava_sosiaaliturva
matthies_osallistava_sosiaaliturva
THL
 
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Socca_osaamiskeskus
 
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioMuuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Tommi Laitio
 
Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys
hyvayhteiskunta
 
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Demos Helsinki
 
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Heini Maijanen
 
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
Pauli Forma
 
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäRakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Minna Kivipelto
 
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Anna-Liisa Lämsä
 
Nuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiötNuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiöt
Tommi Laitio
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
Tommi Laitio
 
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaaNuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Tommi Laitio
 
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen LaitioJälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Tommi Laitio
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strateginen tutkimus | Strategic Research
 
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteetHyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet
Univ. of Jyväskylä, Univ. of Helsinki, entrepreneur
 
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissaOsallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Tomi Kiilakoski
 

What's hot (20)

Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asentoToimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
 
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössäKehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
 
matthies_osallistava_sosiaaliturva
matthies_osallistava_sosiaaliturvamatthies_osallistava_sosiaaliturva
matthies_osallistava_sosiaaliturva
 
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
Rakenteellisen sosiaalityön aika - Sosiaalisen raportoinnin uusi tuleminen / ...
 
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioMuuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
 
Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys
 
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
 
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
 
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
Pauli Forman esitys julkisen alan työhyvinvoinnista JUKO/OAJ:n tilaisuudessa ...
 
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäRakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
 
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
 
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
 
Nuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiötNuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiöt
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
 
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaaNuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa
 
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen LaitioJälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
 
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Osallistuva kansalaisuus
 
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteetHyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet
Hyvinvointivaltio ja uudet yhteiskunnalliset haasteet
 
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissaOsallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
 

Similar to Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01.2015

Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuusSosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Tuuli Kurkipää
 
Aika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuriAika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuri
Jorma Enkenberg
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Salla-Maaria Laaksonen
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Harto Pönkä
 
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseenAnni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
THL
 
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Pauliina Seppälä
 
Uudistuva innovaatiopolitiikka
Uudistuva innovaatiopolitiikkaUudistuva innovaatiopolitiikka
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita RubinOllaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Otavan Opisto
 
Nt suomiintro
Nt suomiintroNt suomiintro
Nt suomiintro
Petri Cederlöf
 
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstasOppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
anita rubin
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
Sitra / Hyvinvointi
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
KuPeKasvatus
 
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivatOppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
anita rubin
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisenaSosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
THL
 
Yhteismaa
YhteismaaYhteismaa
Yhteismaa
Demos Helsinki
 
Risteävät erot ja sukupuolen moninaisuus
Risteävät erot ja sukupuolen moninaisuusRisteävät erot ja sukupuolen moninaisuus
Risteävät erot ja sukupuolen moninaisuus
THL
 
Anarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
Sonja Ängeslevä
 
Itk messut barometrista ja muuta
Itk messut barometrista ja muutaItk messut barometrista ja muuta
Itk messut barometrista ja muuta
anita rubin
 

Similar to Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01.2015 (20)

Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuusSosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
Sosiaalisen median yhteiskunnallinen ulottuvuus
 
Aika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuriAika muuttaa toimintakulttuuri
Aika muuttaa toimintakulttuuri
 
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
Sosiaalisen median hyödyntäminen organisaatioissa mainestrategisesta näkökulm...
 
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuriYhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
Yhteisöllisyys ja avoin toimintakulttuuri
 
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseenAnni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
 
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
Tekevätkö ihmiset kohta kaiken itse? Mihin organisaatioita enää tarvitaan?
 
Uudistuva innovaatiopolitiikka
Uudistuva innovaatiopolitiikkaUudistuva innovaatiopolitiikka
Uudistuva innovaatiopolitiikka
 
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita RubinOllaan ihmisiksi - Anita Rubin
Ollaan ihmisiksi - Anita Rubin
 
Nt suomiintro
Nt suomiintroNt suomiintro
Nt suomiintro
 
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstasOppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
Oppimisen tulevaisuusbarometri 2030 ISO-verstas
 
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
2020 11-03 kriisista yhteiseksi paaomaksi gote nyman
 
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja EuroopassaKokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
Kokemuksia yhteiskehittamisesta kulttuurialalla Suomessa ja Euroopassa
 
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivatOppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
Oppimisen paikka. Koulutuksen ja kasvatuksen tulevaisuuden suuntaviivat
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisenaSosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
Sosiaalinen kuntoutus voimavaraistumisena
 
Yhteismaa
YhteismaaYhteismaa
Yhteismaa
 
Yhteismaa
YhteismaaYhteismaa
Yhteismaa
 
Risteävät erot ja sukupuolen moninaisuus
Risteävät erot ja sukupuolen moninaisuusRisteävät erot ja sukupuolen moninaisuus
Risteävät erot ja sukupuolen moninaisuus
 
Anarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoillaAnarkia tyopaikoilla
Anarkia tyopaikoilla
 
Itk messut barometrista ja muuta
Itk messut barometrista ja muutaItk messut barometrista ja muuta
Itk messut barometrista ja muuta
 

More from Socca_osaamiskeskus

Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
Socca_osaamiskeskus
 
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutusGeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
Socca_osaamiskeskus
 
Soccan toimintasuunnitelma 2017
Soccan toimintasuunnitelma 2017Soccan toimintasuunnitelma 2017
Soccan toimintasuunnitelma 2017
Socca_osaamiskeskus
 
GeroMetron esittelydiat
GeroMetron esittelydiatGeroMetron esittelydiat
GeroMetron esittelydiat
Socca_osaamiskeskus
 
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Socca_osaamiskeskus
 
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhönPRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
Socca_osaamiskeskus
 
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Socca_osaamiskeskus
 
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Socca_osaamiskeskus
 
Leikki astuu varpaille -julkaisu
Leikki astuu varpaille -julkaisuLeikki astuu varpaille -julkaisu
Leikki astuu varpaille -julkaisu
Socca_osaamiskeskus
 
Leikki astuu varpaille julkaisun esittely
Leikki astuu varpaille julkaisun esittelyLeikki astuu varpaille julkaisun esittely
Leikki astuu varpaille julkaisun esittely
Socca_osaamiskeskus
 
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja KoskenalhoKertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Socca_osaamiskeskus
 
Sosiaalityö ja vaikuttavuus
Sosiaalityö ja vaikuttavuusSosiaalityö ja vaikuttavuus
Sosiaalityö ja vaikuttavuus
Socca_osaamiskeskus
 
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Socca_osaamiskeskus
 
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Socca_osaamiskeskus
 
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuusPäihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Socca_osaamiskeskus
 
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Socca_osaamiskeskus
 
Family minded a coalition of despair or covenant of hope
Family minded a coalition of despair or covenant of hopeFamily minded a coalition of despair or covenant of hope
Family minded a coalition of despair or covenant of hope
Socca_osaamiskeskus
 
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissaReflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Socca_osaamiskeskus
 
Kenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
Kenkä vo olla auto, Jyrki TamminenKenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
Kenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
Socca_osaamiskeskus
 
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Socca_osaamiskeskus
 

More from Socca_osaamiskeskus (20)

Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
 
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutusGeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
 
Soccan toimintasuunnitelma 2017
Soccan toimintasuunnitelma 2017Soccan toimintasuunnitelma 2017
Soccan toimintasuunnitelma 2017
 
GeroMetron esittelydiat
GeroMetron esittelydiatGeroMetron esittelydiat
GeroMetron esittelydiat
 
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
 
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhönPRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
 
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
 
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
 
Leikki astuu varpaille -julkaisu
Leikki astuu varpaille -julkaisuLeikki astuu varpaille -julkaisu
Leikki astuu varpaille -julkaisu
 
Leikki astuu varpaille julkaisun esittely
Leikki astuu varpaille julkaisun esittelyLeikki astuu varpaille julkaisun esittely
Leikki astuu varpaille julkaisun esittely
 
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja KoskenalhoKertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
 
Sosiaalityö ja vaikuttavuus
Sosiaalityö ja vaikuttavuusSosiaalityö ja vaikuttavuus
Sosiaalityö ja vaikuttavuus
 
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
 
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
 
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuusPäihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
 
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
 
Family minded a coalition of despair or covenant of hope
Family minded a coalition of despair or covenant of hopeFamily minded a coalition of despair or covenant of hope
Family minded a coalition of despair or covenant of hope
 
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissaReflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
 
Kenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
Kenkä vo olla auto, Jyrki TamminenKenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
Kenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
 
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
 

Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01.2015

 • 1. Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten (uudet) haasteet professori Kati Närhi Jyväskylän yliopisto Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 22.-23.1.2015 Helsinki
 • 2. Puheenvuoron runko • Yhteisö • Yhteisöllisen muutostyön perinne • Ammattilaisten haasteet • Yhteisösosiaalityön toimintakäytäntöjä • Yhteisöllisen ammatillisuuden mahdollisuuksista ja haasteista • Ääni kansalaisille!
 • 3. Yhteisö käsitteenä • Arkisessa keskustelussa tai retorisessa vaikuttamisessa yhteisön positiiviset mielikuvat – Yhdessäolo, yhteisyys ja vuorovaikutus, yhteisöllisyyden kokemus perustavanlaatuisia inhimillisyyteen liittyviä asioita • Yhteisöllisyys voidaan käsittää ideana, tavoitteena tai utopiana tietynlaisesta vuorovaikutustavasta (Lehtonen 1990). • Yhteisö ja yhteisöllisyys nähdään usein vastauksena nykyhetken ongelmiin – ratkaisu yksilön ja yhteiskunnan kriiseihin? • Yhteisöllisyyteen liittyy toive siitä että tulevaisuus voisi olla parempi (vrt. nykyinen kilpailuyhteiskunta, yksilön vastuu). • Yhteisön samanaikaiset inkluusion ja eksluusion prosessit • Yhteisön käsite monimerkityksellinen, sopii ristiriitaistenkin tarkoitusperien ajamisen välineeksi - poliittinen ulottuvuus
 • 4. Yhteisö käsitteenä • Tärkeää jäsentää yhteisöön liittyvää keskustelua ja historiallista ymmärrystä: Yhteisö: traditionaalisuus ja tunne vs. Yhteiskunta: muutos ja rationaalisuus. • Yhteisön kaksi merkitystä ja jakolinjaa (Saastamoinen 2009): 1. konservatiivinen näkökulma: yhteisö nostalgisessa merkityksessä yksinkertaistetaan: yhteiskunta on kehittynyt väärään suuntaan modernisaatiossa. ”Ennen oli hyvin”. – yksilöllistyminen johtanut traditionaalisen yhteisön tuhoon 2. radikaali kritiikki vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kohtaan: vieraantumisen kokemukset ja yhteisöllisyyden mureneminen johtuvat markkinatalouden logiikasta joka välineellistää ihmissuhteita. Uudenlaisten yhteisöjen avulla mahdollista kuvitella toisenlaista yhteiskuntaa. – yksilöllisyys tuottanut mahdollisuuden valita yhteisönsä sekä uudenlaisia mahdollisuuksia sopimuspohjaiselle yhteisöllisyydelle.
 • 5. Saastamoinen (2009): Kolme tulkintaa yhteisökeskusteluista Kommunitarismi ”Huolestunut tulkinta” Yhteisöt uuden hallinnan näyttämöinä ”Kyyninen tulkinta” Postmoderni kulttuuri ja elämäntapayhteisöt ”Innostunut tulkinta” Arvokonservatiivisuuden yhteisön merkityksen elvyttäminen vastavoimana yhteiskunnan moniarvoistumiselle ja yksilöllistymiselle. Yhteisöt uudenlaisen vallankäytön logiikkana. Pyritään normalisoimaan tietynlaista versiota ja merkitystä yhteisöllisyydestä. Yhteisöjen spontaani ja demokraattinen luonne. Valinta ja halu sosiaalisiin yhteenliittymiin. Samanhenkisten seura ja mahdollisuus lähteä pois. Yhteisöllisyys sitoo ihmisiä moraalisesti ja emotionaalisesti toisiinsa ja ehkäisee ihmisen yhteisön vastaista toimintaa. Yksilön velvollisuudet ja uudistaminen. Moniarvoisessa yhteiskunnassa moraalinen oikeutus jonkin yhteisönäkemyksen paremmuuteen ongelmallinen. Paikasta irronnut elämäntapa; ilmennetään yksilöllisyyttä ja erilaisia poliittisia pyrkimyksiä. Yhteisö mahdollisuutena elää perinteestä erillisenä. Hyvä kansalainen: altruistinen ja moraalinen olento, joka aktiivisesti edistää oman ympäristönsä yhteisöllisyyttä osallistumalla , harrastamalla ja auttamalla. Yksilöiden itsehallinnan ja vastuullistamisen strategia ulotetaan yhteisöihin. Yhteiskunnan ongelmat ratkaistaan yksilöiden käyttäytymistä muuttamalla. Yhteisöt alati muuttuvia ja uudelleen määrittyviä: kevytyhteisö, elämäntapayhteisö, narikkayhteisö (Bauman) ja uusheimo (Maffessoli). Hyvinvointivaltion uudistaminen tapahtuu aktivoimalla ihmiset tuottamaan yhteisöjä jotka tuottavat hyvinvointipalveluita ja turvallisuutta; Sitä mitä ihmisillä ei ole enää luontaisesti tai mikä on julkiselle liian kallista järjestää. Kommunitarismin kritiikki: Yhteisöpuhe kohdistuu heikompiosaisiin joiden ongelmat nähdään etiikan ja moraalin ongelmina, riskiryhmät joita ohjattava oikeaan suuntaan aktivoimalla ja yhteisöllistämällä. Paikasta irronneiden yhteisöjen määrittely hankalaa. Verkkoyhteisöt: toisaalta radikaalin demokratian mahdollistumisen ydin, utopiat ja uudet elämäntavat. Toisaalta pienet, kritiikittömät ja eristäytyvät verkkoyhteisöt.
 • 6. Sosiaalityön perinteet (Toikko 2005) • Hallinnollisten toimenpiteiden perinne – Vaivaishoidon ja köyhäinhoidon perinne/työtavat – Asioiden selvittäminen ja järjestely lakiin perustuvien toimenpiteiden avulla – Käytännön sosiaalipolitiikkaa • Henkilökohtaisen vuorovaikutuksen perinne – Kristillisen palvelun, kasvatuksen, henkilökohtaisen huollon ja päihdeterapian työtavat – Asiakkaan oman tavoitteen ja elämänhallinnan kehittyminen • Yhteisöllisen muutostyön perinne – Kansalaisliikkeiden ja setlementtiliikkeen työtavat
 • 7. Yhteisöllisen muutostyön perinne (Toikko 2005) • Kriittinen suhde henkilökohtaisen vuorovaikutuksen perinteeseen – Ongelmat eivät johdu niinkään yksilöstä kuin olosuhteista – Vuorovaikutukseen perustuva sosiaalityö keino muuttaa yhteiskunnalliset ongelmat henkilökohtaisiksi • Kritiikki asiakkaan sopeuttaminen vallitsevan yhteiskunnan vaatimuksiin – Sosiaalityö toimii osana järjestelmää – Tuetaan vallitsevan yhteiskunnan rakenteita, jotka tuottavat tai ainakin ylläpitävät sosiaalisia ongelmia • Tärkeää mahdollistaa yksilön tai yhteisön osallistuminen keskusteluun ja toimintaan – Ei ratkaisuja ongelmiin vaan keskustelun herättäminen – Onnistunut dialogi etsii itse ratkaisut ongelmiin
 • 8. Yhteisöllisen muutostyön perinteen ulottuvuudet • Kansalaisuus työskentelyn perustana – Ongelmien ja ratkaisujen määrittely asianosaisten kanssa – vallan jakaminen – Tiedon tuottaminen (tutkiminen), toinen tieto, dialogisuus, tasa-arvoinen ja jaettu asiantuntijuus, yhdessä osaaminen • Alueellinen ja kokonaisvaltaisuuden perinne – ihminen ympäristössään (person-in-environment); vuorovaikutteisuus – työskentelyn kohteena häiriö tai resurssi vuorovaikutussuhteessa – Mary Richmond vs. Jane Addams – systeemiteoreettinen kokonaisvaltaisuus – kokonaisvaltainen kestävyys – kansalaisten keskellä; paikka ja aluetuntemus työntekijän välineenä – sosiaalityöntekijä generalistina • Rakenteellinen ja radikaali perinne – Sosiaalisten ongelmien rakenteelliset syyt; yhteiskunnan rakenteet tuottavat ja ylläpitävät ongelmia - tavoitteena järjestelmän muutos – Työntekijän eettinen ja ammatillinen velvollisuus tuoda epäkohdat julkisuuteen/vaikuttaminen – ääni kansalaisille
 • 9. Ammattilaisten (uudet) haasteet? • Yksilökeskeisen korjaavan työskentelymallin dominoivuus • Järjestelmäkeskeisyys – vallan ja palv. keskitt. (Närhi ym. 2013) • Uuden julkisjohtamisen vaikutukset, byrokraattinen harkintavalta, ammatillisen luovuuden kaventuminen (Närhi ym. 2014) • Ihmisen toiminta ja maapallon rajallisuus (Matthies & Närhi 2014) • Yhteisöllisen muutostyön perinteen vastaus haasteisiin? • Onko sosiaalityö (vielä) yhteiskunnallista työtä? • Sosiaalityö tienhaarassa? Ammatillisuus kriisissä? – 1 pää pensaaseen - business as usual 2 radikaali protesti - työntekijät barrikadeille 3 älykäs elinkykyisyys - asiakkaat ja muut toimijat kumppaneiksi • Miten tehdä unelmista totta? (ks. aikuissosiaalityön päivien kysely) • Rohkaisevat kokeilut ja käytännöt: yöpajat ja esim. • http://www.socca.fi/aikuissosiaalityo/kehittaminen_ja_menetelma t/kehittamiskuvaukset
 • 10. Tonteri, Tytti (2011) Yhteisöllistä työotetta yhteisöllisesti kehittämässä. Kuvio: Yhteisöllinen ja rakenteellinen työ aikuistyössä YHTEISÖTYÖ RAKENTEELLINEN TYÖ Yksilö- työssä Aluetuntemus kuntouttavan työn tukena Mahdollisuudet tukea toimeentulotuella Asianajotyö Sosiaali- asemalla Sosiaalityön ryhmät Matalan kynnyksen asiakastila Yhteinen tiedonmuodostus, mm. sosiaalinen raportointi, kannanotot julkiseen keskusteluun Alueella Verkostot ja kumppanuus muiden toimijoiden kanssa Sosiaalityön ryhmät Tukea matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Kiintopisteitä jalkautumiselle Kontaktin luominen ”porukoiviin” ryhmiin Avoimet ryhmät ja toiminta alueen asukkaille Vaikuttamistyö yhdessä muiden toimijoiden kanssa (alueanalyysi, asukasfoorumit) Lähtökohtana alueeseen tutustuminen (tempaukset alueilla, alueanalyysi, jalkautuminen) Luoda asukkaille osallistumismahdollisuuksia Toimia linkkinä asukkaiden ja huono-osaisten asukkaiden välillä
 • 11. Rakenteellisen ja yhteisösosiaalityön tehtäväalueet (aikuissosiaalityössä) (Pohjola 2011) • Tietotyö – tiedon tuottaminen ja välittäminen – Sosiaalinen raportointi (alueanalyysit, valokuvaus yms.) – Julkinen kirjoittelu/kannanotot lehdissä, netissä, yms. • Strategiatyö – hyvinvointipalveluiden ja sosiaalisen yhteiskuntapolitiikan edistäminen – Asiakkaat, muut yhteistyökumppanit ja päättäjät - vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen • Inkluusiotyö – kansalaisten osallisuus ja vaikuttaminen – Asiakkaat kehittämisen kumppaneiksi: jalkautuminen, yhteistyö asuinalueilla, kohtauspaikat, matalan kynnyksen paikat ja palvelut, kansalaisraadit, kokemusasiantuntijuus, sosiaalityö netissä? • Oikeudenmukaisuustyö – sosiaalisten oikeuksien edistäminen – Avoin tiedotus oikeuksista ja palveluista kansalaisille ja päättäjille – http://sosiaalinentekija.wordpress.com/ – https://sosiaalitarkkailija.wordpress.com/
 • 12. Yhteisöllisen ammatillisuuden mahdollisuuksia... • Vain demokraattisilla keinoilla voi rakentaa demokratiaa/dialogia! • Sosiaalityö asiakaskansalaisen puolestapuhuja järjestelmässä, nöyrä asiakaskansalaisten kanssaoppija • Paluu yhteisöihin; kansalaiset/asiakkaat kumppanina, resurssina, voimavarana, luottamus heidän asiantuntemukseen • Toiminta/toiminnallisuus keskustelun vaihtoehtona/lisänä • Vallan todellinen jakaminen vs. retorinen näennäisosallisuus /näennäisyhteisöllisyys • ’Tehokkuuden’ vaatiman aikakäsityksen kyseenalaistaminen – luottamus ja aika • Yhteisöllinen ammatillisuus ei palaudu vain yksittäisiin työntekijöihin vaan myös koko palvelujärjestelmään liittyvään kollektiiviseen asiantuntijuuteen ja työorientaatioon.
 • 13. … ja haasteita • Yhteisöllistyminen - yhteisöllistäminen (Lehtonen 1990) • Palvelujärjestelmällä aina rajalliset mahdollisuudet päästä osallisuuden ja yhteisöllistymisen ytimiin, Top down –rooli – Haasteena lakisääteinen virkamiesrooli sekä ihmisten kanssa neuvotteleva ja muutokseen tähtäävä kumppani (tuki ja kontrolli) • Kriittisyys sen suhteen minkälaista yhteisöllisyyttä tukee työssään – Pakotetaanko tietynlaiseen yhteisöllisyyteen, käytetäänkö yhteisöä hallinnan välineenä vai onko asiakaskansalaisen oma valinta? – Köyhät ja ’toiset’ osallistetaan ja yhteisöllistetään? • Sopeuttaminen vai muutos suhteessa vallitsevaan yhteiskuntaan? – Ei hallinnan kohteena vaan mahdollisuus itse valita tapansa olla yhteiskunnan ja yhteisöjen jäsen – Yhteistyö on voimaa! • Ei sössitä kansalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollisuuksia ja potentiaalia palvelujärjestelmäkeskeisen tehokkuuden vaatimuksilla!
 • 14. Kirjallisuus: • Lehtonen, Heikki (1990) Yhteisö. Tampere: Vastapaino. • Matthies, Aila-Leena (2014) Ekososiaalinen lähestymistapa aikuissosiaalityössä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön päivillä 8.1.2014. • Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2014) Ekososiaalinen lähestymistapa rakenteellisen sosiaalityön viitekehyksenä. Teoksessa Seppänen, Marjaana & Pohjola, Anneli & Laitinen, Merja (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö, Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014. Unipress, 87-116. • Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2013) Nuorten aikuisten miesten osallisuuden ja toimijuuden reunaehtoja sosiaali- ja työvoimapalveluissa. Teoksessa Laitinen & Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 113-145. • Närhi, Kati & Kokkonen, Tuomo & Matthies, Aila-Leena (2014) Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden harkintavalta palvelujärjestelmässä. Janus 22(3), 227-244. • Pohjola, Anneli (2011) Rakenteellisen sosiaalityön aika. Teoksessa Pohjola, Anneli & Särkelä, Riitta (toim.) Sosiaalisesti kestävä kehitys. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki, 207–224. • Roivainen, Irene (2008) Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä? Teoksessa Roivainen, Nylund, Korkiamäki, Raitakari (toim.) Yhteisöt ja sosiaalityö: kansalaisen vai asiakkaan asialla? Jyväskylä: PS-kustannus, 25-42. • Saastamoinen, Mikko (2009) Aikalaiskeskustelua yhteisöllisyydestä. Teoksessa Filander ym. (toim.) Yhteisöllisyys liikkeessä. Jyväskylä: Gummerus, 33-66. • Toikko, Timo (2005) Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino. • Tonteri, Tytti (2011) Yhteisöllistä työotetta yhteisöllisesti kehittämässä. Teoksessa Päivi Jouttimäki, Saija Kangas ja Erja Saurama (toim.) Uudistuva ja voimaannuttava aikuissosiaalityö. Visio vahvasta aikuissosiaalityöstä -hankkeen loppuraportti, Soccan työpapereita 2011:1.