Aluekierros Seinäjoki

754 views

Published on

Aluekierroksen antia Seinäjoen tapahtumasta

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aluekierros Seinäjoki

 1. 1. SOSTEn jäsenjärjestöjennäkemyksiä SOSTEn alueellisestatoiminnasta Strategiaseminaari Seinäjoki 29.5.2012 kokosi Sirpa Arvonen, Humap Oy
 2. 2. Mikä SOSTEn tehtävistä olisi Teille erityisen tärkeää alueellisen toiminnan kannalta?1. Kehittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja niiden yhteistoimintaa muiden tahojen Tiedon kanssa tuotanto2. Tekee vaikuttamistyönsä tueksi tutkimusta ja Viestintä tiedontuotantoa Koulutus3. Harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa4. Vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan ja sen näkökulmasta yhteiskuntapolitiikkaan5. Vahvistaa jäsenyhteisöjensä ja sosiaali- ja terveysalan Järjestöjen yhteistyö kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä
 3. 3. Miten SOSTE voisi parhaimmillaan tukeasosiaali- ja terveysalan alueellista toimintaa?• Koulutus• Tiedottaminen; tiedon alueellinen koordinointi eri järjestöjen kanssa, tärkeiden lakien tiedottaminen (lakimuutokset)• Yhteistyö, Järjestöjen ääni kuulumaan• Alueellisten tarpeiden kartoitus->olennainen tieto• Alueitten mukainen toiminta (etäisyydet, kulttuuri, tavat)• Matalan kynnyksen apua• Ideapankki->yhteinen teema-> yhteinen juttu• Alueelliset yhteistyö-, ja neuvottelupäivät
 4. 4. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 1/2• Houkuttelevuus• Ennakointi• Selkokielisyys• Järjestöbarometrien julkaiseminen• Alueellinen hyvinvointikartoitus• Tietoa tutkimuksista• Tiedottaminen kaikille (eri vammaisryhmät)• Mihin järjestöt ovat menossa?- yhteistä pohdintaa,miten on 10 vuoden päästä?
 5. 5. Millaisia toiveita esitettiin SOSTE:n tutkimus-,asiantuntija-, ja koulutustoiminnalle? 2/2•Alueseminaari esim. Sosiaalibarometrin tuloksista.Pohdinta, mitä voisimme tehdä epäkohdille•Yhdistysten puheenjohtajien yms. kouluttaminenuusista tutkimustuloksista•Tutkimusta omaishoitajien ja sosiaali-, jaterveyshuollon ammattilaisten yhteistyöstä ja senkehittämistarpeista
 6. 6. Osallistujien esille nostamatteemat
 7. 7. Teema 1: Alueelliset tarpeet ja SOSTEn rooli 1/3• Miten alueelliset tarpeet ja asiakaslähtöisyys näkyy SOSTEn valtakunnallisessa strategiassa? Kuka on asiakas; yksilö, yhdistys vai järjestö?• Voiko strategia olla alueellinen?• ”Kokemusasiantuntijat” strategiatyössä• Miten poikkisektorillinen yhteistyö huomioidaan strategiassa?• Miten todetaan, onko strategia toiminut?• Miten saataisiin neljä erilaista alueellista toimintaperiaatetta? (Pohjois-, Itä-, Länsi-, ja Etelä)
 8. 8. Teema 1: Alueelliset tarpeet ja SOSTEn rooli 2/3• Mitä odotuksia SOSTElla on kentälle päin? (vastavuoroisuus) Onko se pelkkä jäsenmaksu (sekin isohko)?• Mitä yhteistyökumppani saa SOSTEn jäsenmaksulla? Mitä velvollisuuksia jäsenillä on?• SOSTEn taloudelliset mahdollisuudet ja resurssit, henkilöresurssit ja alueellinen organisointi? Vrt. Yhdistysten taloudelliset mahdollisuudet osallistua
 9. 9. Teema 1: Alueelliset tarpeet ja SOSTEn rooli 3/3• Järjestöjen tulevaisuus; toimintatavat, sosiaalinen media-> yhdistystoiminnan kehitys• Järjestötyön arvostuksen nostaminen - >Asiantuntijuus• Yhteistyö vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Vapaaehtoistoiminnan koulutukset->tutustumiset• Miten jäseniä lisää houkuttelevasti? Vapaaehtoistoiminnan uudet muodot• Ruohonjuuritason tiedon hyödyntäminen• Koulutuksen edullisuus
 10. 10. Teema 2: Verkosto 1/3• SOSTEn rooli julkisen ja järjestöjen yhteistyön kehittämisessä?• Sosiaali- ja terveystoimien yhteistyö/tavoite esim. Järjestöt (kuntataso) / palvelurakenne ja kuntauudistus• Miten hyvin verkosto toimii? Verkostoyhteistyön osaaminen. Vastavuoroisuus verkostossa!• Keskustelufoorumi sosiaalisessa mediassa, SOSTEn ja eri jäsenjärjestöjen edustajien välillä
 11. 11. Teema 2: Verkosto 2/3•SOSTEn realiteetit toimia kuntatasolla?•Kuntoliitosten muutokset; vaikutetaan omienjäsenyhdistysten tiedonkulkuun? Uusi kuntatulevaisuuus?•Erilaisiin poliittisiin ohjelmiin vaikuttaminen -> SOSTEkoordinoimaan-> Vaikuttaminen kuntatasolla toteutukseenasti•Järjestöjen rooli kuntalaisten palvelukentässä•Miten tiedotetaan, että saavuttaa kohteen•Priorisointi•Resurssit
 12. 12. Teema 3: Vaikuttaminen 1/3• Alueellinen tiedontuotanto• Alueellinen vaikuttamistyö – Kehitetään malli vaikuttamistoiminnasta – Yhteistyö eri järjestöjen kanssa – Hyvät käytännöt esim. Yhteistyössä terveysnetti/hoitoportaali – Yhteistyö paikallislehtien kanssa vrt. Sunnuntai suomalainen- liite monella eri alueella – Oppaat
 13. 13. Teema 3: Vaikuttaminen 2/3• Miten saadaan järjestöjen yhteinen näkyvyys esille/toimimaan? – Valtakunnallinen kampanja SOSTEn toimesta-> televisio ja sähköinen media – Kokemukselliset tarinat – Asenteisiin vaikuttaminen – Eri sairausryhmistä tietoa lisää ”tavalliselle kansalle” – Vertaistuen ja kokemustiedon hyväksyminen konkreettiseksi osaksi palveluketjua
 14. 14. Teema 3: Vaikuttaminen 3/3• Koulutus – Jäsenistö voisi osallistua ja vaikuttaa esim. Vanhus/vammaisneuvostoissa, Sosiaali-, ja terveyslautakunnissa, kunnanhallituksissa ja valtuustoissa – Julkilausumien ja kannanottojen tekeminen lehdistölle/radio/tv – Vaikuttamiskoulutus – Vaikuttamisen taito
 15. 15. Teema 4: Hyvinvointi 1/2• Hyvinvointi ja jaksaminen ”vauvasta vaariin”• Yhdenvertaiset mahdollisuudet• Yhteinen ymmärrys• Tekemistä ilon kautta kaiken ikäisille• Tulevaisuuteen katsova ote• Päihdehuolto- sen saaminen mahdollisimman tarpeettomaksi. Lasten ja nuorten suojeleminen• Yhteisymmärrys; palvelun tuottajat ja eri ikäiset asiakkaat, eri sairaus/vammaisryhmät
 16. 16. Teema 4: Hyvinvointi 2/2• Yhtenäisiin käytäntöihin vaikuttaminen terveydenhuollossa-> yhdenvertaisuus koko maassa• Köyhyys?• Elinkeinon elämätalouteen saatavuus ja osallisuus?
 17. 17. Osallistujien tekemäyhteenveto keskustelujenpohjalta
 18. 18. Yhteenvetoa 1/4• Mikä realistinen mahdollisuus SOSTEn resursseilla on tulla aluetasolle?• SOSTE valtakunnallinen vaikuttaja-> miten tieto kulkee ruohonjuuritasolta valtakunnalliselle tasolle?• Työntekijöillä vastuu tiedonkeräämisestä ja vapaaehtoistoimijoilla vastuu tiedon antamisesta• Vaikuttaminen; välttämättä SOSTEn ei tarvitse tulla aluetasolle, vaan SOSTE voi tukea ja tiedottaa• Vapaaehtoistoimijana näen arvon jo tässä tilaisuudessa tänään- yhdessä tekemistä ja halutaan tuottaa yhdessä!
 19. 19. Yhteenvetoa 2/4• Suurin anti tänään oli toivomus toimia ilon kautta• SOSTE voisi edetä hyvän olon kautta. Meitä on satojatuhansia• Tänään tuli hyvä olo ja mieli siitä, että on mietitty ja pohdittu yhdessä• Yhdistys aktiivina kerrankin koen pääseväni vaikuttamaan tosissaan. Yritetään saada väki liikkeelle!• Käsitelty tänään hirvittävä määrä asioita-> jatkossa olisi hyvä pohtia lisää ja viedä viestiä SOSTElle
 20. 20. Yhteenvetoa 3/4• Määräajoin olisi hyvä kokoontua näin yhteen, voisiko aluekierros vakiintua vuosittaiseksi tavaksi? -> Alueellinen ”parastaminen”• SOSTE, mitä se tarkoittaa? Aikaisemmin oli kolme järjestöä/liittoa, nyt uudet tuulet. Minusta tuntuu,että tullaan lähemmäksi omaa järjestöä. SOSTE pystyy vaikuttamaan meihin. Helpompi verkostoitua nyt kuin ennen.• SOSTE voisi olla suunnannäyttäjä ja positiivisesti ennaltaehkäisevä.• Mitä on tulevaisuus? Nythän me tehdään tulevaisuutta!
 21. 21. Yhteenvetoa 4/4• SOSTE rooli selonteoissa olisi selkokielisyyden edistäminen -> lakikoukerot tavalliselle ihmiselle• Sosiaalibarometrikoulutus. Mitä se kertoo alueellisesti, konkreettisesti?• Miten tärkeää mennä sinne missä ihmiset ovat aktiivisesti koolla esim. Syrjäytyneiden projekti meni kapakkaan jututtamaan• Rohkeutta asioihin!

×