SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Kommenttipuheenvuoro:
Osallisuus
nuorten sosiaalityössä
Valtakunnalliset Aikuissosiaalityön päivät
22.1.2015
Maarit Sulavuori
Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
Nuorten sosiaalityön haasteita Helsingissä
• Toimintaympäristössä
• Aktiivinen muuttoliike tuo vaihtuvia asiakkuuksia
• Asunnottomuus
• Palveluissa
• Toimeentulotukityön ylivalta / vaikeassa elämäntilanteessa olevat
vain etuuskäsittelyn varassa
• Esteet psyykkisesti oireilevien nuorten hoitoon pääsyssä
• Asiakaskunnassa
• Ylisukupolvinen huono-osaisuus ja riippuvuus toimeentulotuesta
• Nuorten vanhempien toimintamallit ja asenteet
• Nuorten kiinnittymättömyys, hektisyys
• Maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointi
Maarit Sulavuori 2
Lähde: Pohjoisen nuorten sosiaalityön seuranta 2013.
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto.22.1.2015
Nuorten sosiaalityön haasteita Helsingissä
 Sosiaalityön ja tukea tarvitsevien nuorten kohtaanto-ongelma:
Ne, jotka tarvitsisivat tukea, eivät välttämättä saa sitä ja ne,
jotka eivät tarvitsisi sosiaalityöntekijän tukea, hakeutuvat
asiakkaiksi
 Sosiaalityön työtapoja on kehitettävä ketterimmiksi ja
joustavimmiksi
• Asiakkaan sitouduttava yhteistyöhön, jota viranomainen tarjoaa
• Vaatii asiakkaan omatoimisuutta
• Keskittyy sosiaalitoimiston sisälle: Jos asiakas ei tule sinne, ei
häntä kyetä suunnitelmallisesti auttamaan
Maarit Sulavuori 322.1.2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja työotteita
nuorille Helsingissä
Maarit Sulavuori
4
Alueelliset
nuorten
sosiaalityön
palvelupisteet
(6)
Duurin
nuorten
tiimi
(TYP)
Opiskelu-
terveyden-
huolto
Nuoriso-
asema
Talent
Studio
Jälkihuollon
sosiaalityö
Nuorten
työhön-
ohjaus
Time Out!
Aikalisä
Terveys-
neuvonta
Luotsi
(Nuorisoasiankeskus,
sosiaali- ja
terveysvirasto)
Jälkihuollon
tukiasuminen
Palvelu =
Työote, toimintatapa =
Kutsuntojen
ennakko-
tarkastukset
Olosuhdeselvitykset
toimeentulotukea
saavien perheiden
16-18 –v. nuorille
Nuoriso-
psykiatria
(HYKS)
Jälkihuoltonuorten
asuttamisen SAS-
ryhmä
Nuorten
työpaja-
toiminta
Vamos palvelu-
kokonaisuus
(HELSINGIN
Diakonissalaitos)
Sosiaalisen ja
taloudellisen
tuen sosiaalityö
ja sosiaaliohjaus
Maahan-
muutto-
yksikkö
Terve Arki
Asiakasseuranta-
ja analyysi
Pohjoisen nuorten
sosiaalityö
Nuorten
palvelupiste /
Ohjaamo
(1.3.2015 alkaen)
Idän nuorten
sosiaalityö
Myllypuron
aulakahvila
Jälkihuollon
asiakasraati
Tsemppari
22.1.2015
Ongelmanratkaisuprosessi
• Jo Mary Richmond korosti 1917 sitä, että sosiaalityön tulee
perustua asiakkaan tilanteen monipuoliseen kuvaamiseen ja
korosti laajan verkoston tärkeyttä
• sosiaalityössä on kyse ongelmanratkaisuprosessista
poikkeuksellisissa elämäntilanteissa, jotka ovat jokaiselle
yksilölliset
• painottuu asiakkaiden tukeminen ja vahvistaminen
psykososiaalisen työn avulla
• yhteiskunnallinen vaikuttaminen ongelmatilanteiden
lievittämiseksi tai oikeuksien huomioimiseksi
• perustuu teoreettisiin, metodisiin ja tutkimuksellisiin taitoihin
(Anneli Pohjola 1998)
22.1.2015 Maarit Sulavuori 5
Henkilökohtainen ongelma vs. yhteiskunnallinen
ongelma
• ongelmat ilmenevät henkilökohtaisina mutta saavat
merkityksensä ihmisen vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa ja ovat siten myös yhteiskunnallisia kysymyksiä
• eli päihteiden käyttö sinänsä ei ole ongelma vaan niiden
käytöstä aiheutuvat vaikeudet ihmisen ja hänen
ympäristönsä suhteessa
• työttömyydestä aiheutuvat vaikeudet ovat itse työttömyyttä
merkittävämpi ongelma
• tavoitteena elämänhallinnan vahvistaminen
• työn ytimenä on hakea asiakkaan voimavaroja myös silloin
kun ne näyttävät olevan kadoksissa tai loppuun kuluneet
(Talentia 2005)
22.1.2015 Maarit Sulavuori 6
Elämänpolitiikka
• ensin oli emansipatorinen politiikka, jota kiinnosti yksilöiden
ja ryhmien vapauttamien epäedullisista rajoitteista:
tavoitteena riiston ja eriarvoisuuden vähentäminen
• periaatteina oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja osallistaminen
• sittemmin yksilöllinen elämänhallinta tullut tärkeäksi osaksi
sosiaalipolitiikka: samalla yksittäisiä toimijoita on
vastuullistettu enemmän
• ihmisten elämä on jatkuvaa itsetutkiskelua vaativa projekti
• kaikesta aiemmin itsestään selvästä tulee valita, korostetaan
itsensä toteuttamista ja riskejä: väärien valintojen mahdollisuus
lisää ahdistuneisuutta eikä yksilö voi vedota persoonattomiin
sosiaalisiin voimiin valintoja tehdessään
22.1.2015 Maarit Sulavuori 7
Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen:
Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit
• 1.3.2015 – 28.2.2018 (ESR, Helsingin kaupunki)
• Nuorten palveluja ja eri alojen työntekijöitä kootaan saman
katon alle
• Kartoitettiin nuorten mielipiteitä ja toiveita tulevalle
palvelupisteelle  asiakasprofiilit
• Asiakasprofiili kiteyttää tyypillisen käyttäjän tarpeet,
motivaation, tavoitteet, ongelmat ja tiettyyn palveluun liittyvän
käyttäytymismallin
• Käyttäjälähtöinen palvelujen suunnittelu palvelumuotoilun
keinoin
• Nuorisoasiankeskus ja Diagonal-palvelumuotoilutoimisto
Maarit Sulavuori 8
Lähde: Diagonal Mental Structure Oy.22.1.2015
Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen:
Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit
• Asiakasprofiileja varten haastateltiin 58 yli 12-vuotiasta
nuorta
• yksilö- ja ryhmähaastatteluja
• mm. Walkers-toimintaan ja RuutiExpoon osallistujia ja
Terveysneuvontapalvelujen asiakkaita
• Tukiaineistona erilaiset kuvat, sanalistat ja kuvitteellinen esite
tulevasta palvelupisteestä
• Aineisto analysoitiin Affinity Diagram –menetelmällä
Maarit Sulavuori 9Lähde: Diagonal Mental Structure Oy.22.1.2015
Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen:
Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit
Maarit Sulavuori 10
Lähde: Diagonal Mental Structure Oy.
Asiakas-
profiilit
(6 tyyppi-
asiakasta)
NUOREN
TAUSTA
LUONNE/
PERSOONALLI
SUUS
TAPA KÄYTTÄÄ
PALVELUJA
MIELUISA TILA
KIINNOSTAA &
ASKARRUUTTA
A
22.1.2015
Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen:
Myllypuron aulakahvila
• 9.10.2014 alkaen
• Taustalla Soccan Hyvän Olon tila –hanke 2012
• Tavoitteena
• madaltaa nuorten asioimiskynnystä sosiaalitoimistossa sekä lisätä kohtaamisia
nuorten ja viranomaisten välillä
• antaa tietoa ja ohjausta eri palveluista ja toimintamahdollisuuksista
• tukea lokakuussa 2014 Myllypurossa alkanutta toimeentulotuen sähköistä
asiointia
• Suunnitteluvaihteessa kartoitettiin alueen nuorten toiveita ja tuentarvetta
• Toimintaa on toteutettu eri teemoilla, esim. velkaantuminen ja talouden
suunnittelu
• Ulkopuoliset asiantuntijat, kuten yhdyskuntatyöntekijä, työkuraattori, talous- ja
velkaneuvoja ja asumisneuvoja ovat olleet mukana
• nuorilta saatu hyvä palaute sekä kävijämäärät puolsivat jatkamaan toimintaa
vuonna 2015
Maarit Sulavuori 1122.1.2015
• Palvelujen kehittäminen asiakaspalautteen perusteella
• Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati kokoontuu kaksi
kertaa vuodessa. Osallistujat ovat osittain vaihtuneet eri
kerroilla.
• Teemat asiakasraateihin etsittiin haastattelemalla 70
asiakasnuorta
• Yhtenä teemana oli: Millaista on hyvä jälkihuolto?
• Nuoret olivat jakaneet asiakasraadissa avoimesti
kokemuksiaan
Maarit Sulavuori 12
Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen:
Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati
22.1.2015
Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen:
Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati
Maarit Sulavuori 13
70 jälki-
huolto-
nuoren
teema-
haastattelut
Käsiteltävien
aiheiden
muodostamin
en
asiakasraatia
varten
Palaute-
tiedon
välittäminen
organisaation
johdolle
Esimiehiä
kutsuttiin
asiakasraatiin
Tiedon
käsittely
omassa
työyhteisössä
Tiedon
välittäminen
yhteistyö-
kumppaneille
Valtakunnallis
ta
vaikuttamis-
työtä
22.1.2015
Sosiaalinen raportointi
• Kehitetään sosiaali- ja terveysvirastossa päätöksenteon tueksi ja
asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi
• Toteutetaan tiedon eri lähteistä käsin
1) Asiakasseurantatietoon pohjautuvat menetelmät ja tavat, esim.:
• Malmin ja Maunulan 13 nuorten sosiaalityöntekijää tarkastelevat omaa
aluettaan, asiakaskuntaansa ja siinä havaittavia ilmiöitä tiimissä
sovittujen määritteiden mukaisesti. Alueen asiakkaista, ilmiöistä,
sosiaalityön sisällöistä ja työn kehittämistarpeista raportoidaan johdolle
kerran vuodessa
• Jälkihuollon sosiaalityön sosiaalisen raportoinnin pilotointi
Maarit Sulavuori 14Lähde: Sosiaalisen raportoinnin menetelmiä
ja tapoja. Koonnut Tytti Hytti 2014
22.1.2015
Sosiaalinen raportointi
2. Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemustietoon pohjautuvat
menetelmät, esim. Kuvastin
3. Osallistavat menetelmät, joissa asiakkaan ääni lähtökohtana, esim.
asiakasraadit
4. Eri tiedonlajeja yhdistävät tavat ja menetelmät, esim. Nuorten
sosiaalityön verkosto
Maarit Sulavuori 15
Lähde: Sosiaalisen raportoinnin menetelmiä ja
tapoja. Koonnut Tytti Hytti 201422.1.2015
Maarit Sulavuori 16
Kiitos!
22.1.2015

More Related Content

What's hot

Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Anna-Liisa Lämsä
 

What's hot (20)

Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
Saako asiakas toimeentulotuen ja palvelut?
 
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asentoToimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
Toimeentulotuen ja sosiaalityön uusi asento
 
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis – tutkimus kehittämisen ...
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
 
Viimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksille
Viimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksilleViimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksille
Viimesijaiselta tuelta ensisijaisille etuuksille
 
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
 
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedelläHyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
Hyvinvointia yhteistyön keinoin ruovedellä
 
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
 
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
 
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
Sosiaalihyöty osallisuuden ja vaikuttavuuden osoittajana aikuissosiaalityössä...
 
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
Kuntavaikuttamisen käsikirja (SYL, 2008)
 
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäKuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Kuntien ja järjestöjen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukenaPalvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
Palvelutori vapaaehtoistoiminnan tukena
 
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
 
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksiTarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
 
Välittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaaVälittämistä ei voi ulkoistaa
Välittämistä ei voi ulkoistaa
 
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
Peppi Saikku: Näinhän tässä pitikin käydä?
 
Sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa
Sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoaSosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa
Sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä ennen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa
 
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössäKehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
Kehittäjänä, asukkaana ja tutkijana lähiössä
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
 

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Tommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssa
Tommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssaTommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssa
Tommi Laitio Miten palveluita tuotetaan porukoille ja porukoiden kanssa
 
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelutSosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
 
Olli Hietanen Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta
Olli Hietanen Kestääkö hyvinvointiyhteiskuntaOlli Hietanen Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta
Olli Hietanen Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta
 
Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed...
Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed...Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed...
Marketta Rajavaara: Ammattilaisten harkintavalta kansalaisten hyvinvoinnin ed...
 
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissäKöyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
Köyhyys, toimeentulotukikokemukset ja hyvinvointi lapsiperheissä
 
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
5 sanna väyrynen sosiaalinen kuntoutus sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuks...
 

Similar to Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä

Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Koordinaatti
 
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
EHYT
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Jari Kivirinta
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
NUORI2013
 

Similar to Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä (20)

Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
 
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
 
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
 
Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018Kisakallio 16.1.2018
Kisakallio 16.1.2018
 
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissaOsallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
Osallistavaan toimintakulttuuriin oppilaitoksissa
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
 
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
 
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenäRakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
Rakenteellinen sosiaalityö käsitteenä
 
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ryItsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
Itsenäistyminen elämänvaiheena. HIllevi Westman, SOS-Lapsikylä ry
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 
Jälkimoderni julkinen johtaminen
Jälkimoderni julkinen johtaminenJälkimoderni julkinen johtaminen
Jälkimoderni julkinen johtaminen
 
Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys
 
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hankeHanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
Mistä vauhtia ja tehoa ikäihmisten palveluihin?
 

More from Socca_osaamiskeskus

Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Socca_osaamiskeskus
 

More from Socca_osaamiskeskus (20)

Aikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittariAikuisväestön hyvinvointimittari
Aikuisväestön hyvinvointimittari
 
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutusGeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
GeroMetro Kotona tapahtuva kuntoutus
 
Soccan toimintasuunnitelma 2017
Soccan toimintasuunnitelma 2017Soccan toimintasuunnitelma 2017
Soccan toimintasuunnitelma 2017
 
GeroMetron esittelydiat
GeroMetron esittelydiatGeroMetron esittelydiat
GeroMetron esittelydiat
 
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
Aikuisväestön hyvinvoinnin kokonaisuuden mittari syyskuu 2016
 
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhönPRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
PRO SOS pelillisyyttä ja leikillisyyttä aikuissosiaalityöhön
 
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
Selvitys raha- ja digipelaamisesta Helsingin kaupungin päihdeklinikoilla ja ...
 
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
Soccan ja heikki waris instituutin toimintasuunnitelma 2016
 
Leikki astuu varpaille -julkaisu
Leikki astuu varpaille -julkaisuLeikki astuu varpaille -julkaisu
Leikki astuu varpaille -julkaisu
 
Leikki astuu varpaille julkaisun esittely
Leikki astuu varpaille julkaisun esittelyLeikki astuu varpaille julkaisun esittely
Leikki astuu varpaille julkaisun esittely
 
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja KoskenalhoKertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
Kertomuksia Espoon aikuissosiaalityön asiakkaiden arjesta, Marja Koskenalho
 
Sosiaalityö ja vaikuttavuus
Sosiaalityö ja vaikuttavuusSosiaalityö ja vaikuttavuus
Sosiaalityö ja vaikuttavuus
 
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
Johdatus Kuvastin-menetelmään - Reflektiivinen itse- ja vertaisarvioinnin men...
 
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
Towards humane organizations -Ethics of Care in Encountering Families with In...
 
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuusPäihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
Päihdeongelmiin kiinnittyvä ylisukupolvisuus
 
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
Laste kaltoinkohtelun tunnistaminen ja pysäyttäminen - kansainvälisen kirjall...
 
Family minded a coalition of despair or covenant of hope
Family minded a coalition of despair or covenant of hopeFamily minded a coalition of despair or covenant of hope
Family minded a coalition of despair or covenant of hope
 
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissaReflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
Reflektiiviset rakenteet vaikuttavuuden edellytyksenä sosiaalipalveluissa
 
Kenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
Kenkä vo olla auto, Jyrki TamminenKenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
Kenkä vo olla auto, Jyrki Tamminen
 
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
Vaikuttavuus ikäihmisten palveluissa – käsite, mittaaminen ja empiirisiä esim...
 

Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä

 • 1. Kommenttipuheenvuoro: Osallisuus nuorten sosiaalityössä Valtakunnalliset Aikuissosiaalityön päivät 22.1.2015 Maarit Sulavuori Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Perhe- ja sosiaalipalvelut Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
 • 2. Nuorten sosiaalityön haasteita Helsingissä • Toimintaympäristössä • Aktiivinen muuttoliike tuo vaihtuvia asiakkuuksia • Asunnottomuus • Palveluissa • Toimeentulotukityön ylivalta / vaikeassa elämäntilanteessa olevat vain etuuskäsittelyn varassa • Esteet psyykkisesti oireilevien nuorten hoitoon pääsyssä • Asiakaskunnassa • Ylisukupolvinen huono-osaisuus ja riippuvuus toimeentulotuesta • Nuorten vanhempien toimintamallit ja asenteet • Nuorten kiinnittymättömyys, hektisyys • Maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointi Maarit Sulavuori 2 Lähde: Pohjoisen nuorten sosiaalityön seuranta 2013. Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto.22.1.2015
 • 3. Nuorten sosiaalityön haasteita Helsingissä  Sosiaalityön ja tukea tarvitsevien nuorten kohtaanto-ongelma: Ne, jotka tarvitsisivat tukea, eivät välttämättä saa sitä ja ne, jotka eivät tarvitsisi sosiaalityöntekijän tukea, hakeutuvat asiakkaiksi  Sosiaalityön työtapoja on kehitettävä ketterimmiksi ja joustavimmiksi • Asiakkaan sitouduttava yhteistyöhön, jota viranomainen tarjoaa • Vaatii asiakkaan omatoimisuutta • Keskittyy sosiaalitoimiston sisälle: Jos asiakas ei tule sinne, ei häntä kyetä suunnitelmallisesti auttamaan Maarit Sulavuori 322.1.2015
 • 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja työotteita nuorille Helsingissä Maarit Sulavuori 4 Alueelliset nuorten sosiaalityön palvelupisteet (6) Duurin nuorten tiimi (TYP) Opiskelu- terveyden- huolto Nuoriso- asema Talent Studio Jälkihuollon sosiaalityö Nuorten työhön- ohjaus Time Out! Aikalisä Terveys- neuvonta Luotsi (Nuorisoasiankeskus, sosiaali- ja terveysvirasto) Jälkihuollon tukiasuminen Palvelu = Työote, toimintatapa = Kutsuntojen ennakko- tarkastukset Olosuhdeselvitykset toimeentulotukea saavien perheiden 16-18 –v. nuorille Nuoriso- psykiatria (HYKS) Jälkihuoltonuorten asuttamisen SAS- ryhmä Nuorten työpaja- toiminta Vamos palvelu- kokonaisuus (HELSINGIN Diakonissalaitos) Sosiaalisen ja taloudellisen tuen sosiaalityö ja sosiaaliohjaus Maahan- muutto- yksikkö Terve Arki Asiakasseuranta- ja analyysi Pohjoisen nuorten sosiaalityö Nuorten palvelupiste / Ohjaamo (1.3.2015 alkaen) Idän nuorten sosiaalityö Myllypuron aulakahvila Jälkihuollon asiakasraati Tsemppari 22.1.2015
 • 5. Ongelmanratkaisuprosessi • Jo Mary Richmond korosti 1917 sitä, että sosiaalityön tulee perustua asiakkaan tilanteen monipuoliseen kuvaamiseen ja korosti laajan verkoston tärkeyttä • sosiaalityössä on kyse ongelmanratkaisuprosessista poikkeuksellisissa elämäntilanteissa, jotka ovat jokaiselle yksilölliset • painottuu asiakkaiden tukeminen ja vahvistaminen psykososiaalisen työn avulla • yhteiskunnallinen vaikuttaminen ongelmatilanteiden lievittämiseksi tai oikeuksien huomioimiseksi • perustuu teoreettisiin, metodisiin ja tutkimuksellisiin taitoihin (Anneli Pohjola 1998) 22.1.2015 Maarit Sulavuori 5
 • 6. Henkilökohtainen ongelma vs. yhteiskunnallinen ongelma • ongelmat ilmenevät henkilökohtaisina mutta saavat merkityksensä ihmisen vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja ovat siten myös yhteiskunnallisia kysymyksiä • eli päihteiden käyttö sinänsä ei ole ongelma vaan niiden käytöstä aiheutuvat vaikeudet ihmisen ja hänen ympäristönsä suhteessa • työttömyydestä aiheutuvat vaikeudet ovat itse työttömyyttä merkittävämpi ongelma • tavoitteena elämänhallinnan vahvistaminen • työn ytimenä on hakea asiakkaan voimavaroja myös silloin kun ne näyttävät olevan kadoksissa tai loppuun kuluneet (Talentia 2005) 22.1.2015 Maarit Sulavuori 6
 • 7. Elämänpolitiikka • ensin oli emansipatorinen politiikka, jota kiinnosti yksilöiden ja ryhmien vapauttamien epäedullisista rajoitteista: tavoitteena riiston ja eriarvoisuuden vähentäminen • periaatteina oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja osallistaminen • sittemmin yksilöllinen elämänhallinta tullut tärkeäksi osaksi sosiaalipolitiikka: samalla yksittäisiä toimijoita on vastuullistettu enemmän • ihmisten elämä on jatkuvaa itsetutkiskelua vaativa projekti • kaikesta aiemmin itsestään selvästä tulee valita, korostetaan itsensä toteuttamista ja riskejä: väärien valintojen mahdollisuus lisää ahdistuneisuutta eikä yksilö voi vedota persoonattomiin sosiaalisiin voimiin valintoja tehdessään 22.1.2015 Maarit Sulavuori 7
 • 8. Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit • 1.3.2015 – 28.2.2018 (ESR, Helsingin kaupunki) • Nuorten palveluja ja eri alojen työntekijöitä kootaan saman katon alle • Kartoitettiin nuorten mielipiteitä ja toiveita tulevalle palvelupisteelle  asiakasprofiilit • Asiakasprofiili kiteyttää tyypillisen käyttäjän tarpeet, motivaation, tavoitteet, ongelmat ja tiettyyn palveluun liittyvän käyttäytymismallin • Käyttäjälähtöinen palvelujen suunnittelu palvelumuotoilun keinoin • Nuorisoasiankeskus ja Diagonal-palvelumuotoilutoimisto Maarit Sulavuori 8 Lähde: Diagonal Mental Structure Oy.22.1.2015
 • 9. Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit • Asiakasprofiileja varten haastateltiin 58 yli 12-vuotiasta nuorta • yksilö- ja ryhmähaastatteluja • mm. Walkers-toimintaan ja RuutiExpoon osallistujia ja Terveysneuvontapalvelujen asiakkaita • Tukiaineistona erilaiset kuvat, sanalistat ja kuvitteellinen esite tulevasta palvelupisteestä • Aineisto analysoitiin Affinity Diagram –menetelmällä Maarit Sulavuori 9Lähde: Diagonal Mental Structure Oy.22.1.2015
 • 10. Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Matalan kynnyksen palvelupisteen asiakasprofiilit Maarit Sulavuori 10 Lähde: Diagonal Mental Structure Oy. Asiakas- profiilit (6 tyyppi- asiakasta) NUOREN TAUSTA LUONNE/ PERSOONALLI SUUS TAPA KÄYTTÄÄ PALVELUJA MIELUISA TILA KIINNOSTAA & ASKARRUUTTA A 22.1.2015
 • 11. Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Myllypuron aulakahvila • 9.10.2014 alkaen • Taustalla Soccan Hyvän Olon tila –hanke 2012 • Tavoitteena • madaltaa nuorten asioimiskynnystä sosiaalitoimistossa sekä lisätä kohtaamisia nuorten ja viranomaisten välillä • antaa tietoa ja ohjausta eri palveluista ja toimintamahdollisuuksista • tukea lokakuussa 2014 Myllypurossa alkanutta toimeentulotuen sähköistä asiointia • Suunnitteluvaihteessa kartoitettiin alueen nuorten toiveita ja tuentarvetta • Toimintaa on toteutettu eri teemoilla, esim. velkaantuminen ja talouden suunnittelu • Ulkopuoliset asiantuntijat, kuten yhdyskuntatyöntekijä, työkuraattori, talous- ja velkaneuvoja ja asumisneuvoja ovat olleet mukana • nuorilta saatu hyvä palaute sekä kävijämäärät puolsivat jatkamaan toimintaa vuonna 2015 Maarit Sulavuori 1122.1.2015
 • 12. • Palvelujen kehittäminen asiakaspalautteen perusteella • Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Osallistujat ovat osittain vaihtuneet eri kerroilla. • Teemat asiakasraateihin etsittiin haastattelemalla 70 asiakasnuorta • Yhtenä teemana oli: Millaista on hyvä jälkihuolto? • Nuoret olivat jakaneet asiakasraadissa avoimesti kokemuksiaan Maarit Sulavuori 12 Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati 22.1.2015
 • 13. Nuoret osallistuvat palvelujen kehittämiseen: Jälkihuollon sosiaalityön asiakasraati Maarit Sulavuori 13 70 jälki- huolto- nuoren teema- haastattelut Käsiteltävien aiheiden muodostamin en asiakasraatia varten Palaute- tiedon välittäminen organisaation johdolle Esimiehiä kutsuttiin asiakasraatiin Tiedon käsittely omassa työyhteisössä Tiedon välittäminen yhteistyö- kumppaneille Valtakunnallis ta vaikuttamis- työtä 22.1.2015
 • 14. Sosiaalinen raportointi • Kehitetään sosiaali- ja terveysvirastossa päätöksenteon tueksi ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi • Toteutetaan tiedon eri lähteistä käsin 1) Asiakasseurantatietoon pohjautuvat menetelmät ja tavat, esim.: • Malmin ja Maunulan 13 nuorten sosiaalityöntekijää tarkastelevat omaa aluettaan, asiakaskuntaansa ja siinä havaittavia ilmiöitä tiimissä sovittujen määritteiden mukaisesti. Alueen asiakkaista, ilmiöistä, sosiaalityön sisällöistä ja työn kehittämistarpeista raportoidaan johdolle kerran vuodessa • Jälkihuollon sosiaalityön sosiaalisen raportoinnin pilotointi Maarit Sulavuori 14Lähde: Sosiaalisen raportoinnin menetelmiä ja tapoja. Koonnut Tytti Hytti 2014 22.1.2015
 • 15. Sosiaalinen raportointi 2. Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemustietoon pohjautuvat menetelmät, esim. Kuvastin 3. Osallistavat menetelmät, joissa asiakkaan ääni lähtökohtana, esim. asiakasraadit 4. Eri tiedonlajeja yhdistävät tavat ja menetelmät, esim. Nuorten sosiaalityön verkosto Maarit Sulavuori 15 Lähde: Sosiaalisen raportoinnin menetelmiä ja tapoja. Koonnut Tytti Hytti 201422.1.2015