SlideShare a Scribd company logo
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<1>
Sanskrit -21
F- 07
22-08-20
श्रीवातपुरनाथाष्टकम्
50th Class
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<2>
Sloka 07-09
Homework /Poll
Day- Agenda
पीताम्बरं करववराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुणासमुद्रम्|
राधासहायमतत सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमतनशं हृदद भावयासम ||
Agenda
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<3>
पापभवतापभरकोपशमनाथााश्वासकरभासमृदुहासरुचचरास्यम् ।
रोगचयभोगभयवेगहरमेकम्वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे॥५॥
घोषकु लदोषहरवेषमुपयान्तं पूषशतदूषकववभूषणगणाढ्यम् ।
भुजततमवप मुजततमततभजततषु ददानं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥६॥
पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम्
दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥
पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम्
रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥
भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् ।
आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
इतत महामहोपाध्यायब्रह्मश्रीगणपततशास्रीववरचचतं श्रीवातपुरनाथाष्टकम् ॥
छन्द:
शतवरी (14)
वृत्तम्
इन्दुवदना
Sloka -5-9
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<4>
पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम ्
दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥
Poll 1
1. Identify the odd क्रक्रयापदम् ( Single Choice)
1: ियतत
2: ततष्ठतत
3: वसतत
4: आतनु
2. Which of the पदच्छेदम् is correct ( Multiple Choice)
1: पापकदुराप-मतततापहरशोभ-स्वापघनमापतदु-मापततसमेतम्
2: पापकदुरापम ् -अतततापहरशोभस्वापघनम् -आपतदुमापततसमेतम्
3: पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम्
4: पाप-कदुरापमतत-तापहरशोभ-स्वापघन-मापतदुमापततसमेतम्
Sloka -7
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<5>
पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम्
दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥
पापकदुरापम ्2 अतततापहरशोभस्वापघनमापतत्उमापततसमेतम ्2
दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षम ्2
(त्वं) इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु
Sloka -7
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<6>
भ्वाददगणम्– bhvaadigaNa-जय , तिष्ठति, वसति
अदाददगणम् – adaadigaNa-असस
िुहोत्याददगणम् - juhotyaadigaNa
ददवाददगणम् - divaadigaNa
स्वाददगणम् - svaadigaNa
तुदाददगणम् - tudaadigaNa
रुधाददगणम् - rudhaadigaNa
तनाददगणम् – tanaadigaNa- आतनु
क्रयाददगणम् - krayaadigaNa
चुराददगणम् - churaadigaNa http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/#
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<7>
# Words Category Meaning
1 पापकदुरापम् तत्पुरुषः समास:
difficult to be achieved
by wicked
पापक bad, wicked
दुरापम् difficult to achieve
2 अतततापहरशो
भस्वापघनम्
तत्पुरुषः समास:
He who is like a good
water bearing cloud
which gives relief from
the extreme heat-
Krishna
अतत very much ;ताप
heat...difficulty ;हर
absorbing;शोभ shine
स्वापघनम्
- cloud with good water
good water
3 आपतदुमापतत
समेतम्2
तत्पुरुषः समास:
Refers to the place
where Uma and
Maheswara was there
–i.e Guruvayur
along with Shiva with his
consort who had come
there
4 दूनतरदीनसुख
दानकृ तदीक्षम्2
बहुव्रीदहः समास:
Krishna- he who has
taken a vow to give
happiness to the poor
and suffering
दूनतर very much suffered
and दीन poor;सुखदान
giving happiness
कृ त made; दीक्षम् vow
Sloka -7
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<8>
अलङ्कार:
• अनुप्रास:
• यमकम्
• चचरम्
• वक्रोजतत:
• स्लेष:
शब्दालङ्कारः
छन्द:
शतवरी (14)
वृत्तम्
इन्दुवदना
Consonants
Words
:
:
:
:
Level-1 we till now looked a single
consonants
Level-2 we can look at group of consonants
Rules for
1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else
वृतत
2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in
same order छेका else वृतत
e.g. सुम & सम - छेका
e.g सर & रस - वृतत
Poll 2:
1. Which of the statement is true with regard to this sloka
"पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम ् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं
वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥" the " ( Single Choice)
1: 'माप' is not repeated
2: माप is repeated once and is an example of यमकम ्
3: माप is repeated once and is an example of छेका
4: माप is repeated once and is an example of वृतत
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<9>
पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम्
दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥
पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम्
दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥
अलङ्कार:
• अनुप्रास:
• यमकम्
• चचरम्
• वक्रोजतत:
• स्लेष:
शब्दालङ्कारः
छन्द:
शतवरी (14)
वृत्तम्
इन्दुवदना
Consonants
Words
:
:
:
:
Level-1 we till now looked a single
consonants
Level-2 we can look at group of consonants
Rules for
1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else
वृतत
2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in
same order छेका else वृतत
e.g. सुम & सम - छेका
e.g सर & रस - वृतत
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<10>
Books
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<11>
पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम्
दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥
He ,who cannot be attained by sinners|
who removes the heat of suffering just like the rain
bearing cloud brings respite to the heat |
who resides besides Lord Parameswara (Mammiyur) |
who has taken vow to quell the agony and bestows
happiness |
You place that Lord in the Lotus of your heart ||
Sloka -7
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<12>
पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम्
रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥
Poll -3
1. Which of the statement is true with regard to the पादम ्
"पादपतदादरणमोदपररपूणं" ( Single Choice)
• 1: It is a single word -i.e Samasam and sandhi has to be applied on
the samasam always
• 2: It is 3 words joined together because of Samasa (1) पादपतत् (2)
आदरण &(3) मोदपररपूणं
• 3: It is 5 words joined together because of Samasa (1) पाद (2)पतत्
(3) आदरण (4) मोद & (5) पररपूणं
• 4: It is a vakyam i.e. sentence
2. How many times The word feet is referred in this sloka
"पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं
वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥" ( Single Choice)
1: 0 2: 1 3: 2 4: 3
Sloka -8
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<13>
पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम्
रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥
पादपतदादरणमोदपररपूणाम ्2 िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम ्
रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षम ्2
(त्वं) तं 2इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु
Sloka -8
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<14>
# Words Category Meaning
1 पादपतदादरणमोदपरर
पूणं
तत्पुरुषः समास:
One who is filled with
happiness in
respecting those who
fall in his feet
पाद feet
पतत ् one who falls
आदरण with respect
मोद happiness
पररपूणं full of
2 िीवमुखदेविनसेवनफ
लाङ्तिम्
बहुव्रीदहः समास: िीव brihaspati
मुख and others
देविन gods
सेवनफल result of serving
अङ्तिम ् feet
3 रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतन
िवीक्षं2
बहुव्रीदहः समास:
Whose look is capable of
providing mukti from
रूक्षभवमोक्ष liberation from unpleasant
world of birth and rebirth
कृ तदीक्ष taken vow
तनिवीक्षं whose look
Sloka -8
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<15>
अलङ्कार:
• अनुप्रास:
• यमकम्
• चचरम्
• वक्रोजतत:
• स्लेष:
शब्दालङ्कारः
छन्द:
शतवरी (14)
वृत्तम्
इन्दुवदना
Consonants
Words
:
:
:
:
पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम्
रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥
पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम्
रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥
Level-1 we till now looked a single
consonants
Level-2 we can look at group of consonants
Rules for
1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else
वृतत
2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in
same order छेका else वृतत
e.g. सुम & सम - छेका
e.g सर & रस - वृतत
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<16>
भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् ।
आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
Poll 4: Identify the correct पदच्छेदं for the पादम ् "
स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम ् ।" ( Single Choice)
1: it is 4 words come together due to sandhi (1) स्पष्टम् (2)इदम् (3)
अष्टकम ् & (4) अदुष्टकरणाहाम्
2: It is a single samasa word
3: it is 5 words come together due to sandhi (1) स्पष्टम् (2)इदम् (3)
अष्टकम ् (4) अदुष्टकरणा & (5) आहाम्
Sloka -9
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<17>
भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् ।
आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
Topic 1
भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं2 स्पष्टम्2 इदम्2 अष्टकम्2 अदुष्टकरणाहाम्2
(अजस्त)
Topic 2:
आदधतम्2 आदरदम्2 आददलयशून्यम्2
(त्वं) इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु
Sloka -9
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<18>
# Words Category Meaning
1 भृत्यगणपत्युददतनुत्यु
चचतमोदम्
कमाधारय: समास: भृत्य servant गणपतत Ganapati Shastrikal
उददत composed नुतत stuti
उचचतमोदं appropriate happiness
2 स्पष्टम्2 नाम clear
3 इदम्2 नाम this
4 अष्टकम् नाम stotra with 8 stanzas
5 अदुष्टकरणाहाम ् तत्पुरुषः समास: अदुष्टकरण -sanctifies आहाम्capable of
6 आदधतम् कृ दन्त in One who
seek Refuge/one
which holds
आधारं who holds शतृ
7 आदरदम् तत्पुरुषः समास:
One who cares
Adara is noun form of आदृ verbroot means respect
or care
8 आददलयशून्यम् तत्पुरुषः समास:
who has no
beginning nor end
Beginning or end
Sloka -8
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<19>
Adjectival Participle(नामाङ्ग्)-कृ दन्त
• शतृ(P)-अत ्
• शानच ्(A)-आन
लट्
लृट्
सलट्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<20>
अलङ्कार:
• अनुप्रास:
• यमकम्
• चचरम्
• वक्रोजतत:
• स्लेष:
शब्दालङ्कारः
छन्द:
शतवरी (14)
वृत्तम्
इन्दुवदना
Consonants
Words
:
:
:
:
Level-1 we till now looked a single
consonants
Level-2 we can look at group of consonants
Rules for
1-Repetiton of one consonant once =
छेका else वृतत
2-समूहम ्repeats once छेका e.g. सुम &
सम else वृतत
3- समूहम ्in reverse order even though
once repeated it is वृतत
Poll 2:
भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् ।
आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् ।
आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<21>
भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं
स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् ।
आदधतमादरदमाददलयशून्यं
वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
This hymn of eight stanzas composed by the servant Ganapati is
clear , pleasing and is auspicious ||
He ,who eternally supports his devotees and gives in abundance
, does not have a beginning or end
You place that Lord in the Lotus of your heart ||
इतत महामहोपाध्यायब्रह्मश्रीगणपतीशास्रीववरचचतं
श्रीवातपुरनाथाष्टकम ् ॥
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<22>
Sloka ित्पुरुषः बहुव्रीहहः कर्मधारय:
Table lamp, Tooth-pick,
House-fly
Sweet
Tooth,Redhead,Goldiloc
k
सर्ानाधधकरणः ित्पुरुषः
कर्मधारयः
One Adjective-one noun
Big house ,Black cow.
8/9 अदुष्टकरणाहाम्
आददलयशून्यम्
पादपतदादरणमोदपररपूणं
वातपुरनाथम्
िीवमुखदेविनसेवनफला
ङ्तिम्
रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनि
वीक्षं2
भृत्यगणपत्युददतनुत्यु
चचतमोदम्
7 पापकदुरापम्
अतततापहरशोभस्वापघनम्
आपतदुमापततसमेतम्
दूनतरदीनसुखदानकृ तदी
क्षम्
4/5/6 रोगचयभोगभयवेगहरम् घोषकु लदोषहरवेषम् नीलतरिालधरभालह
रररम्यम्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CDPSE, CISA ,CAIIB
<23>
• We are doing more class work as we have
discontinued google forms
• In the Poll ev we cannot devote much time
• Next Pollev will be on 5th Sep .Try to have it on
alternate saturdays,it is becoming bit hectic
• 5th Sep we will have 15 Questions on
Dashavatara Stuti
• Next session is going to be on Chitrakavyam –
may be two to three sessions
Homework

More Related Content

What's hot

F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
Nanda Mohan Shenoy
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1
Nanda Mohan Shenoy
 
F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
Nanda Mohan Shenoy
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
Nanda Mohan Shenoy
 
F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3 F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3
Nanda Mohan Shenoy
 
F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6
Nanda Mohan Shenoy
 
F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
Nanda Mohan Shenoy
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
Nanda Mohan Shenoy
 
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
Karnaroga in samhita
Karnaroga in samhitaKarnaroga in samhita
Karnaroga in samhita
SushmaSudhakar3
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
Nanda Mohan Shenoy
 

What's hot (20)

F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
 
F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1
 
F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2F28-Mukundamala Part-2
F28-Mukundamala Part-2
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
 
F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3 F29- Mukundamala- Part-3
F29- Mukundamala- Part-3
 
F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6F 32-Mukundamala- Part-6
F 32-Mukundamala- Part-6
 
F11 samskritham21
F11 samskritham21F11 samskritham21
F11 samskritham21
 
D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21D_21 Samskritham 21
D_21 Samskritham 21
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
 
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
 
F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3F22 Narada Bhakti Sutra-3
F22 Narada Bhakti Sutra-3
 
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
F10 Samskritham 21-Chitrakavyam Part-2
 
Karnaroga in samhita
Karnaroga in samhitaKarnaroga in samhita
Karnaroga in samhita
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
 

Similar to F08 -Vatapuranatastakam

VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D6 Narayaneeyam
D6 NarayaneeyamD6 Narayaneeyam
D6 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 

Similar to F08 -Vatapuranatastakam (15)

VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
 
F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam F05 Vathapurnathastakam
F05 Vathapurnathastakam
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
 
D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21D_20 Samskritham 21
D_20 Samskritham 21
 
D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21
 
D6 Narayaneeyam
D6 NarayaneeyamD6 Narayaneeyam
D6 Narayaneeyam
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
 
D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21
 
D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21D_12- Samskritham 21
D_12- Samskritham 21
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
 

More from Nanda Mohan Shenoy

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Nanda Mohan Shenoy
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 

More from Nanda Mohan Shenoy (20)

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
 

F08 -Vatapuranatastakam

 • 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 F- 07 22-08-20 श्रीवातपुरनाथाष्टकम् 50th Class
 • 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> Sloka 07-09 Homework /Poll Day- Agenda पीताम्बरं करववराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुणासमुद्रम्| राधासहायमतत सुन्दरमन्दहासं वातालयेशमतनशं हृदद भावयासम || Agenda
 • 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> पापभवतापभरकोपशमनाथााश्वासकरभासमृदुहासरुचचरास्यम् । रोगचयभोगभयवेगहरमेकम्वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे॥५॥ घोषकु लदोषहरवेषमुपयान्तं पूषशतदूषकववभूषणगणाढ्यम् । भुजततमवप मुजततमततभजततषु ददानं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥६॥ पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ इतत महामहोपाध्यायब्रह्मश्रीगणपततशास्रीववरचचतं श्रीवातपुरनाथाष्टकम् ॥ छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Sloka -5-9
 • 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम ् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ Poll 1 1. Identify the odd क्रक्रयापदम् ( Single Choice) 1: ियतत 2: ततष्ठतत 3: वसतत 4: आतनु 2. Which of the पदच्छेदम् is correct ( Multiple Choice) 1: पापकदुराप-मतततापहरशोभ-स्वापघनमापतदु-मापततसमेतम् 2: पापकदुरापम ् -अतततापहरशोभस्वापघनम् -आपतदुमापततसमेतम् 3: पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् 4: पाप-कदुरापमतत-तापहरशोभ-स्वापघन-मापतदुमापततसमेतम् Sloka -7
 • 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ पापकदुरापम ्2 अतततापहरशोभस्वापघनमापतत्उमापततसमेतम ्2 दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षम ्2 (त्वं) इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु Sloka -7
 • 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> भ्वाददगणम्– bhvaadigaNa-जय , तिष्ठति, वसति अदाददगणम् – adaadigaNa-असस िुहोत्याददगणम् - juhotyaadigaNa ददवाददगणम् - divaadigaNa स्वाददगणम् - svaadigaNa तुदाददगणम् - tudaadigaNa रुधाददगणम् - rudhaadigaNa तनाददगणम् – tanaadigaNa- आतनु क्रयाददगणम् - krayaadigaNa चुराददगणम् - churaadigaNa http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/#
 • 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> # Words Category Meaning 1 पापकदुरापम् तत्पुरुषः समास: difficult to be achieved by wicked पापक bad, wicked दुरापम् difficult to achieve 2 अतततापहरशो भस्वापघनम् तत्पुरुषः समास: He who is like a good water bearing cloud which gives relief from the extreme heat- Krishna अतत very much ;ताप heat...difficulty ;हर absorbing;शोभ shine स्वापघनम् - cloud with good water good water 3 आपतदुमापतत समेतम्2 तत्पुरुषः समास: Refers to the place where Uma and Maheswara was there –i.e Guruvayur along with Shiva with his consort who had come there 4 दूनतरदीनसुख दानकृ तदीक्षम्2 बहुव्रीदहः समास: Krishna- he who has taken a vow to give happiness to the poor and suffering दूनतर very much suffered and दीन poor;सुखदान giving happiness कृ त made; दीक्षम् vow Sloka -7
 • 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else वृतत 2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in same order छेका else वृतत e.g. सुम & सम - छेका e.g सर & रस - वृतत Poll 2: 1. Which of the statement is true with regard to this sloka "पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम ् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥" the " ( Single Choice) 1: 'माप' is not repeated 2: माप is repeated once and is an example of यमकम ् 3: माप is repeated once and is an example of छेका 4: माप is repeated once and is an example of वृतत
 • 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else वृतत 2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in same order छेका else वृतत e.g. सुम & सम - छेका e.g सर & रस - वृतत
 • 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> Books
 • 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> पापकदुरापमतततापहरशोभस्वापघनमापतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥७॥ He ,who cannot be attained by sinners| who removes the heat of suffering just like the rain bearing cloud brings respite to the heat | who resides besides Lord Parameswara (Mammiyur) | who has taken vow to quell the agony and bestows happiness | You place that Lord in the Lotus of your heart || Sloka -7
 • 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ Poll -3 1. Which of the statement is true with regard to the पादम ् "पादपतदादरणमोदपररपूणं" ( Single Choice) • 1: It is a single word -i.e Samasam and sandhi has to be applied on the samasam always • 2: It is 3 words joined together because of Samasa (1) पादपतत् (2) आदरण &(3) मोदपररपूणं • 3: It is 5 words joined together because of Samasa (1) पाद (2)पतत् (3) आदरण (4) मोद & (5) पररपूणं • 4: It is a vakyam i.e. sentence 2. How many times The word feet is referred in this sloka "पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥" ( Single Choice) 1: 0 2: 1 3: 2 4: 3 Sloka -8
 • 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ पादपतदादरणमोदपररपूणाम ्2 िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम ् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षम ्2 (त्वं) तं 2इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु Sloka -8
 • 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> # Words Category Meaning 1 पादपतदादरणमोदपरर पूणं तत्पुरुषः समास: One who is filled with happiness in respecting those who fall in his feet पाद feet पतत ् one who falls आदरण with respect मोद happiness पररपूणं full of 2 िीवमुखदेविनसेवनफ लाङ्तिम् बहुव्रीदहः समास: िीव brihaspati मुख and others देविन gods सेवनफल result of serving अङ्तिम ् feet 3 रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतन िवीक्षं2 बहुव्रीदहः समास: Whose look is capable of providing mukti from रूक्षभवमोक्ष liberation from unpleasant world of birth and rebirth कृ तदीक्ष taken vow तनिवीक्षं whose look Sloka -8
 • 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ पादपतदादरणमोदपररपूणं िीवमुखदेविनसेवनफलाङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनिवीक्षं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ८॥ Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-व्यञ्िनम ्Repeated once = छेका else वृतत 2-व्यञ्िनसमूहम ्repeated once in same order छेका else वृतत e.g. सुम & सम - छेका e.g सर & रस - वृतत
 • 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <16> भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ Poll 4: Identify the correct पदच्छेदं for the पादम ् " स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम ् ।" ( Single Choice) 1: it is 4 words come together due to sandhi (1) स्पष्टम् (2)इदम् (3) अष्टकम ् & (4) अदुष्टकरणाहाम् 2: It is a single samasa word 3: it is 5 words come together due to sandhi (1) स्पष्टम् (2)इदम् (3) अष्टकम ् (4) अदुष्टकरणा & (5) आहाम् Sloka -9
 • 17. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <17> भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ Topic 1 भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं2 स्पष्टम्2 इदम्2 अष्टकम्2 अदुष्टकरणाहाम्2 (अजस्त) Topic 2: आदधतम्2 आदरदम्2 आददलयशून्यम्2 (त्वं) इमं 2 वातपुरनाथं2 हृदब्िे7 आतनु Sloka -9
 • 18. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <18> # Words Category Meaning 1 भृत्यगणपत्युददतनुत्यु चचतमोदम् कमाधारय: समास: भृत्य servant गणपतत Ganapati Shastrikal उददत composed नुतत stuti उचचतमोदं appropriate happiness 2 स्पष्टम्2 नाम clear 3 इदम्2 नाम this 4 अष्टकम् नाम stotra with 8 stanzas 5 अदुष्टकरणाहाम ् तत्पुरुषः समास: अदुष्टकरण -sanctifies आहाम्capable of 6 आदधतम् कृ दन्त in One who seek Refuge/one which holds आधारं who holds शतृ 7 आदरदम् तत्पुरुषः समास: One who cares Adara is noun form of आदृ verbroot means respect or care 8 आददलयशून्यम् तत्पुरुषः समास: who has no beginning nor end Beginning or end Sloka -8
 • 19. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <19> Adjectival Participle(नामाङ्ग्)-कृ दन्त • शतृ(P)-अत ् • शानच ्(A)-आन लट् लृट् सलट्
 • 20. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <20> अलङ्कार: • अनुप्रास: • यमकम् • चचरम् • वक्रोजतत: • स्लेष: शब्दालङ्कारः छन्द: शतवरी (14) वृत्तम् इन्दुवदना Consonants Words : : : : Level-1 we till now looked a single consonants Level-2 we can look at group of consonants Rules for 1-Repetiton of one consonant once = छेका else वृतत 2-समूहम ्repeats once छेका e.g. सुम & सम else वृतत 3- समूहम ्in reverse order even though once repeated it is वृतत Poll 2: भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥
 • 21. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <21> भृत्यगणपत्युददतनुत्युचचतमोदं स्पष्टसमदमष्टकमदुष्टकरणाहाम् । आदधतमादरदमाददलयशून्यं वातपुरनाथसमममातनु हृदब्िे ॥ ९॥ This hymn of eight stanzas composed by the servant Ganapati is clear , pleasing and is auspicious || He ,who eternally supports his devotees and gives in abundance , does not have a beginning or end You place that Lord in the Lotus of your heart || इतत महामहोपाध्यायब्रह्मश्रीगणपतीशास्रीववरचचतं श्रीवातपुरनाथाष्टकम ् ॥
 • 22. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <22> Sloka ित्पुरुषः बहुव्रीहहः कर्मधारय: Table lamp, Tooth-pick, House-fly Sweet Tooth,Redhead,Goldiloc k सर्ानाधधकरणः ित्पुरुषः कर्मधारयः One Adjective-one noun Big house ,Black cow. 8/9 अदुष्टकरणाहाम् आददलयशून्यम् पादपतदादरणमोदपररपूणं वातपुरनाथम् िीवमुखदेविनसेवनफला ङ्तिम् रूक्षभवमोक्षकृ तदीक्षतनि वीक्षं2 भृत्यगणपत्युददतनुत्यु चचतमोदम् 7 पापकदुरापम् अतततापहरशोभस्वापघनम् आपतदुमापततसमेतम् दूनतरदीनसुखदानकृ तदी क्षम् 4/5/6 रोगचयभोगभयवेगहरम् घोषकु लदोषहरवेषम् नीलतरिालधरभालह रररम्यम्
 • 23. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <23> • We are doing more class work as we have discontinued google forms • In the Poll ev we cannot devote much time • Next Pollev will be on 5th Sep .Try to have it on alternate saturdays,it is becoming bit hectic • 5th Sep we will have 15 Questions on Dashavatara Stuti • Next session is going to be on Chitrakavyam – may be two to three sessions Homework

Editor's Notes

 1. 49th session https://sanskritdocuments.org/doc_vishhnu/dashAvatArastavaHjayadeva.html?lang=sa http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/amarakosha/frame.html http://niimh.nic.in/ebooks/e-Nighantu/amarakosha/?mod=search
 2. https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19 https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 3. https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19 https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 4. What type pf shabdalanakaram we need to discuss is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?
 5. What type pf shabdalanakaram we need to discuss is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?
 6. https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19 https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 7. https://www.youtube.com/watch?v=vfmg3O0yEOc (19:20 to 26:19 https://www.youtube.com/watch?v=j2pCrxiB5oI
 8. What type pf shabdalanakaram we need to discuss is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?
 9. आदधतम् { ( आ - दध [ दध,लोट्,_,कर्तृवाच्य ] - तम् [ लोट्,मध्यम-पुरुष,द्विवचन,परस्मैपदी ] ) }
 10. आदधतम् { ( आ - दध [ दध,लोट्,_,कर्तृवाच्य ] - तम् [ लोट्,मध्यम-पुरुष,द्विवचन,परस्मैपदी ] ) }
 11. What type pf shabdalanakaram we need to discuss is this and example of cheka –य can we consider स्य also as part of this Is the anu prasam checked for a padam or full sloka?