SlideShare a Scribd company logo
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<1/20>
Sanskrit -21
Day - 20
13-04-20
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<2/20>
Carry over
Recite Sloka
Sloka Meaning
छन्दस ्
Home work for the day
Day- Agenda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
रामो राजमण िः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
रामे ाभभहता निशाचरचमिः रामाय तस्मै िमिः ।
रामान्िास्स्त पराय ंपरतरं रामस्य दासोस््यहं
रामे चचत्तलयस्सदा भितु मे भो राम मामुद्धर ॥
Agenda
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<3/20>
प्रातिपदद
कम्(P)
अर्थवि ्(M) िद्धििः(T)
कृ दन्ि:
(K)
Class-1
सुप्Derivative L1(1-8
Vibhakti )
M- Meaningful and which is not
िािु:
i. गृहम ्(M-1)
ii. वनम्(M-1), वने (M-7), वनेन
(M-3)
iii. वाल्मीकक: (M-1)
iv. कौसल्या (T-1)
v. वैदेही (T-1)
vi. बुद्धिमान् (T-1)
vii. प्रहृष्ट:(K-1)
viii. दानस्य(K-6)
ix. दर्थनेन (K-3)
x. मुतनपुङ्गवम् (S-2)
xi. कम्बुग्रीव:(S-1)
xii. यिः,यत्र,िदा,यदा,सदा,सवथदा (A-0)
समासः
(S)
नाम
अव्ययम्(A-0)
Poll 2001
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<4/20>
िद्धििः &कृ दन्ि:
# Name प्रत्यय Example -1 Example-2
T1 अपत्यार्थक इञ्, अण्, अ वैदेही, कै कयी राघव:
T2 भाव वाचक त्व, िा, अण्, सवथिा, पटुत्वम् मादथवम्
T3 समूह वाचक िा जनिा
T4 अल्पार्थक क वृक्षकः -अल्पो
वृक्षः
कु त्त्सिः+ अश्वः
=अश्वकः
T5 स्वामम वाचक वि्, इतनः बुद्धिमान् गुणी
# Name प्रत्यय Example -1 Example-2
K.1.1 कृ त्य
प्रत्ययाः
(adjectives)
िव्य
आनीय
य
गन्िव्य, किथव्य,
पानीय, स्मरणीय
कायथम ्, वाद्य
दािव्य
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<5/20>
तिङ्ग्
Derivative L1(1-18 )9*2
9 for आत्मने
कृ दन्ि:
(K)
Class-3
िािु: (D)
भ्वादद सन्नाध्यन्ि:
कृ दन्ि:
(K)
Class-2
अव्ययम्(A-0)
# Name प्रत्यय Example -1
K.2.1 कियाङ्गा
तन
(Present
Participle )
िुमुन् गन्िुम्,
K.2.2 कियाङ्गा
तन (Past
Participle)
त्वान्ि
(क्तत्वान्ि)
ल्यप ्
गत्वा, दहत्वा,
अनुप्राप्य,
समारुह्य
कृ दन्ि:
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<6/20>
राजवंर्ान्र्िगुणान्स्र्ापतयष्यति राघव: ।
चािुवथर्ण्यं च लोके ऽत्स्मन् स्वे स्वे िमे तनयोष्यति
।।1.1.96।।
दर्वर्थसहस्राणण दर्वर्थर्िातन च ।
रामो राज्यमुपामसत्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ।। 1.1.97।।
इदं पववत्रं पापघ्नं पुर्ण्यं वेदैश्च सत्म्मिम् ।
य: पठेद्रामचररिं सवथपापै: प्रमुच्यिे ।।1.1.98।।
एिदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नर: ।
सपुत्रपौत्रस्सगण: प्रेत्य स्वगे महीयिे ।। 1.1.99।।
Sloka 96-100
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<7/20>
राजिंशान्शतगु ान्स्थापनयष्यनत राघि: ।
चातुिवर्ण्यं च लोके ऽस्स्मि् स्िे स्िे धमे नियोष्यतयनत ।।96।।
राजवंर्ान् र्िगुणान् स्र्ापतयष्यति राघव: ।
चािुवथर्ण्यथम् च लोके अत्स्मन् स्वे स्वे िमे तनयोष्यति ।।
Poll 2002
राघव: अत्स्मन् लोके र्िगुणान्राजवंर्ान्स्र्ापतयष्यति
च स्वे स्वे िमे तनयोष्यति
राघव: Rama, अत्स्मन् लोके in this world, र्िगुणान्
hundred times, राजवंर्ान् royal dynasties, स्र्ापतयष्यति
will establish, चािुवथर्ण्यथम ् four castes, स्वे स्वे in their
respective, िमे duties, तनयोष्यति will employ.
Sloka 96
राघव:
राजवंर्ान्
स्र्ापतयष्य
ति
Rama will
establish
hundredfol
d royal
dynasties
and employ
the four
castes to
do their
respective
duties, in
this world.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<8/20>
दशिर्वसहस्राण दशिर्वशतानि च ।
रामो राज्यमुपाभसत्िा ब्रह्मलोकं प्रयास्यनत ।।97।।
दर्वर्थसहस्राणण दर्वर्थर्िातन च ।
रामः राज्यम्उपामसत्वा ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति ।।
राम: Rama, दर्वर्थसहस्राणण for ten thousand
years, दर्वर्थर्िातन च ten hundred years, राज्यम ्
kingdom, उपामसत्वा reigning, ब्रह्मलोकम ्
Brahmaloka, प्रयास्यति will attain.
Sloka 97
राम:
ब्रह्मलोकम्
प्रयास्यति
Rama, reigning
the kingdom for
eleven thousand
years, will attain
Brahmaloka.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<9/20>
गुरूनहत्वा दह महानुभावान्, श्रेयो भोक्तिुं भैष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्िु गुरूतनहैव , भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदद्िान्।
Poll 2003
।2.5।।
छन्दस्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<10/20>
108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
रामो राजमण िः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
पठन्द्विजो िागृर्भत्िमीयात्स्यात्षत्रियो भभमपनतत्िमीयात् ।
छन्दस्
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<11/20>
छन्दस्- Metre वृत्तःprosody
I I S I I S I I S I I S I I S I I S I I S I I S
अथ िाररण घोरतरं फण िं प्रनतिारनयतुं कृ तधीभवगिि् ।
द्रुतमाररथ तीरगिीपतरं विर्मारतशोवर्तप वचयम् ॥१॥
I I S I I S I I S I I S
सुरिन्द्य मुिीद्र पराशरजां …..
I I S I I S I I S I I S
कमलायत लोचि लोकपते विजयी भि िेङ्कट शैलपते ||
म: - S S S य: I S S र: S I S स: -I I S
त: S S I ज:I S I भ: S I I ि: I I I
वृत्तः
त्रत्रष्टुप्
12
िोटका
4 स
गणं
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<12/20>
I I I I I I I I I I I I I I I I
गरुडगमन िव चरणकमलममह
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
मनमस लसिु मम तनत्यम् मनमस लसिु मम तनत्यम् ॥
I I S I I S I I S I I I S I I S I I S I
मम िापमपाकु रु देव मम पापमपाकु रु देव ॥
म: - S S S य: I S S र: S I S स: -I I S
त: S S I ज:I S I भ: S I I ि: I I I
वृत्तः
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<13/20>
इदं पवििं पापघ्िं पुर्ण्यं िेदैश्च सस््मतम ् ।
य: पठेद्रामचररतं सिवपापै: प्रमुच्यते ।।98।।
इदम ् पववत्रम ् पापघ्नम ् पुर्ण्यम ् वेदै: च सत्म्मिम ् ।
य: पठेि् रामचररिम ् सवथपापै: प्रमुच्यिे ।।
इदं रामचररिम ् this story of Rama, पववत्रम ् sacred,
पापघ्नम ् destroyer of sins, पुर्ण्यम ् auspicious, वेदै:
by vedas, सत्म्मिं च equal to, य: who, पठेि्
reads, सवथपापै: from all sins, प्रमुच्यिे will be
released.
Sloka 98
य:
पठेि ्
प्रमुच्यिे
This story of
Rama is sacred
and holy. It
destroys sins and
is equal to the
Vedas.
Whosoever
reads it will be
freed from all
sins.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<14/20>
एतदाख्यािमायुष्यं पठन्रामाय ं िर: ।
सपुिपौिस्सग : प्रेत्य स्िगे महीयते ।।99।।
एिद् आख्यानम् आयुष्यम् पठन् रामायणम् नर: ।
सपुत्रपौत्र: सगण: प्रेत्य स्वगे महीयिे ।।
एिद् रामायणम ्this Ramayana, आख्यानम ्true
meaning, आयुष्यम ्longevity, पठन्reading, नर:
men, सपुत्रपौत्र: with sons and grandsons, सगण:
with servants and relations, प्रेत्य after death, स्वगे
in heavens, महीयिे worshipped.
Sloka 99
नर:
स्वगे
महीयिे
This story of
Ramayana
enhances
longevity of
those who read
it and recite it.
They will be
worshipped in
heavens after
their death along
with their sons
and grandsons,
servants and
relations.
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<15/20>
गद्यम्
श्रीतनवास
गद्यम् 1/6
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<16/20>
गद्यम्
श्रीतनवास
गद्यम् 2/6
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<17/20>
गद्यम्
श्रीतनवास
गद्यम् 3/6
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<18/20>
गद्यम्
श्रीतनवास
गद्यम् 4/6
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<19/20>
गद्यम्
श्रीतनवास
गद्यम् 5/6
Mr Nanda Mohan Shenoy
CISA CAIIB
<20/20>
गद्यम्
श्रीतनवास
गद्यम् 6/6

More Related Content

What's hot

Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
Nanda Mohan Shenoy
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
Nanda Mohan Shenoy
 
D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
Nanda Mohan Shenoy
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
Nanda Mohan Shenoy
 
F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5
Nanda Mohan Shenoy
 
Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
Nanda Mohan Shenoy
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
Nanda Mohan Shenoy
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
Nanda Mohan Shenoy
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
Nanda Mohan Shenoy
 
D06- Samskritham 21
D06- Samskritham 21D06- Samskritham 21
D06- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3 F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
Nanda Mohan Shenoy
 
D05- Samskritham 21
D05- Samskritham 21D05- Samskritham 21
D05- Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 

What's hot (20)

Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2 Narada Bhakti Sutra- Part-2
Narada Bhakti Sutra- Part-2
 
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
F24 samskritham21-Narada Bhakti Sutra-5
 
D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21
 
D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21D09- Samskritham 21
D09- Samskritham 21
 
F25 samskritham21-
F25 samskritham21-F25 samskritham21-
F25 samskritham21-
 
D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21D04- Samskritham 21
D04- Samskritham 21
 
F16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka StutiF16 - Kanduka Stuti
F16 - Kanduka Stuti
 
F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5F31 Mukundamala Part-5
F31 Mukundamala Part-5
 
Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam
 
D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21D_11- Samskritham 21
D_11- Samskritham 21
 
D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21D_19 Samskritham 21
D_19 Samskritham 21
 
D_13 Samskritham 21
D_13  Samskritham 21D_13  Samskritham 21
D_13 Samskritham 21
 
F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4F30 Mukundamala Part 4
F30 Mukundamala Part 4
 
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
F20 - Matrupanchakam मातृपञ्चकम्
 
D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21D_18 Samskritham 21
D_18 Samskritham 21
 
F13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna KarnamruthamF13 Srikrishna Karnamrutham
F13 Srikrishna Karnamrutham
 
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
F26- Narada Bhakti Sutra -Part-7
 
D06- Samskritham 21
D06- Samskritham 21D06- Samskritham 21
D06- Samskritham 21
 
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3 F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3
 
D05- Samskritham 21
D05- Samskritham 21D05- Samskritham 21
D05- Samskritham 21
 

Similar to D_20 Samskritham 21

VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
Nanda Mohan Shenoy
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
Nanda Mohan Shenoy
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
D_16 Samskritham 21
D_16 Samskritham 21D_16 Samskritham 21
D_16 Samskritham 21
Nanda Mohan Shenoy
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
Nanda Mohan Shenoy
 
D6 Narayaneeyam
D6 NarayaneeyamD6 Narayaneeyam
D6 Narayaneeyam
Nanda Mohan Shenoy
 

Similar to D_20 Samskritham 21 (15)

VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-08 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti SutraF19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
F19 Introduction to Sutra and Bhakti Sutra
 
D5 Narayaneeyam
D5 NarayaneeyamD5 Narayaneeyam
D5 Narayaneeyam
 
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-05 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21D_17 Samskritham 21
D_17 Samskritham 21
 
F18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya ShikshastakamF18 Chaitanya Shikshastakam
F18 Chaitanya Shikshastakam
 
D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21D_15 Samskritham 21
D_15 Samskritham 21
 
F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4 F23 Narada Bhakti Sutra-4
F23 Narada Bhakti Sutra-4
 
D7 Narayaneeyam
D7 NarayaneeyamD7 Narayaneeyam
D7 Narayaneeyam
 
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-06 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and NarayaneeyamVR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
VR-03 Vrittha Rathnakaram and Narayaneeyam
 
D_16 Samskritham 21
D_16 Samskritham 21D_16 Samskritham 21
D_16 Samskritham 21
 
D3 Narayaneeyam
D3 NarayaneeyamD3 Narayaneeyam
D3 Narayaneeyam
 
F08 -Vatapuranatastakam
F08 -VatapuranatastakamF08 -Vatapuranatastakam
F08 -Vatapuranatastakam
 
D6 Narayaneeyam
D6 NarayaneeyamD6 Narayaneeyam
D6 Narayaneeyam
 

More from Nanda Mohan Shenoy

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
Nanda Mohan Shenoy
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Nanda Mohan Shenoy
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
Nanda Mohan Shenoy
 

More from Nanda Mohan Shenoy (20)

Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdfSrimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
Srimadbhagavata_parayanam_v3.pdf
 
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdfD07_SVCMahatmyam_v1.pdf
D07_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdfD06_SVCMahatmyam_v1.pdf
D06_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdfD05_SVCMahatmyam_v1.pdf
D05_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdfD04_SVCMahatmyam_v1.pdf
D04_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdfD03_SVCMahatmyam_v1.pdf
D03_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf
 
09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf09_Sundara Kandam_v3.pdf
09_Sundara Kandam_v3.pdf
 
08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf08_Sundara Kandam_v3.pdf
08_Sundara Kandam_v3.pdf
 
07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf07_Sundara Kandam_v3.pdf
07_Sundara Kandam_v3.pdf
 
06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf06_Sundara Kandam_v3.pdf
06_Sundara Kandam_v3.pdf
 
05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf05_Sundara Kandam_v3.pdf
05_Sundara Kandam_v3.pdf
 
04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx04_Sundara Kandam_v3.pptx
04_Sundara Kandam_v3.pptx
 
03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf03_Sundara Kandam-v3.pdf
03_Sundara Kandam-v3.pdf
 
02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf02_Sundara Kandam_v3.pdf
02_Sundara Kandam_v3.pdf
 
01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf01_Sundara Kandam_v3.pdf
01_Sundara Kandam_v3.pdf
 
CEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdfCEPAR Conference _20230204.pdf
CEPAR Conference _20230204.pdf
 
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedbackDigitial Personal Data Bill 2022 feedback
Digitial Personal Data Bill 2022 feedback
 
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptxIS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
IS17428_ISACA_Chennai_20220910.pptx
 

D_20 Samskritham 21

 • 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <1/20> Sanskrit -21 Day - 20 13-04-20
 • 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <2/20> Carry over Recite Sloka Sloka Meaning छन्दस ् Home work for the day Day- Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रामो राजमण िः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामे ाभभहता निशाचरचमिः रामाय तस्मै िमिः । रामान्िास्स्त पराय ंपरतरं रामस्य दासोस््यहं रामे चचत्तलयस्सदा भितु मे भो राम मामुद्धर ॥ Agenda
 • 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <3/20> प्रातिपदद कम्(P) अर्थवि ्(M) िद्धििः(T) कृ दन्ि: (K) Class-1 सुप्Derivative L1(1-8 Vibhakti ) M- Meaningful and which is not िािु: i. गृहम ्(M-1) ii. वनम्(M-1), वने (M-7), वनेन (M-3) iii. वाल्मीकक: (M-1) iv. कौसल्या (T-1) v. वैदेही (T-1) vi. बुद्धिमान् (T-1) vii. प्रहृष्ट:(K-1) viii. दानस्य(K-6) ix. दर्थनेन (K-3) x. मुतनपुङ्गवम् (S-2) xi. कम्बुग्रीव:(S-1) xii. यिः,यत्र,िदा,यदा,सदा,सवथदा (A-0) समासः (S) नाम अव्ययम्(A-0) Poll 2001
 • 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <4/20> िद्धििः &कृ दन्ि: # Name प्रत्यय Example -1 Example-2 T1 अपत्यार्थक इञ्, अण्, अ वैदेही, कै कयी राघव: T2 भाव वाचक त्व, िा, अण्, सवथिा, पटुत्वम् मादथवम् T3 समूह वाचक िा जनिा T4 अल्पार्थक क वृक्षकः -अल्पो वृक्षः कु त्त्सिः+ अश्वः =अश्वकः T5 स्वामम वाचक वि्, इतनः बुद्धिमान् गुणी # Name प्रत्यय Example -1 Example-2 K.1.1 कृ त्य प्रत्ययाः (adjectives) िव्य आनीय य गन्िव्य, किथव्य, पानीय, स्मरणीय कायथम ्, वाद्य दािव्य
 • 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <5/20> तिङ्ग् Derivative L1(1-18 )9*2 9 for आत्मने कृ दन्ि: (K) Class-3 िािु: (D) भ्वादद सन्नाध्यन्ि: कृ दन्ि: (K) Class-2 अव्ययम्(A-0) # Name प्रत्यय Example -1 K.2.1 कियाङ्गा तन (Present Participle ) िुमुन् गन्िुम्, K.2.2 कियाङ्गा तन (Past Participle) त्वान्ि (क्तत्वान्ि) ल्यप ् गत्वा, दहत्वा, अनुप्राप्य, समारुह्य कृ दन्ि:
 • 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <6/20> राजवंर्ान्र्िगुणान्स्र्ापतयष्यति राघव: । चािुवथर्ण्यं च लोके ऽत्स्मन् स्वे स्वे िमे तनयोष्यति ।।1.1.96।। दर्वर्थसहस्राणण दर्वर्थर्िातन च । रामो राज्यमुपामसत्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ।। 1.1.97।। इदं पववत्रं पापघ्नं पुर्ण्यं वेदैश्च सत्म्मिम् । य: पठेद्रामचररिं सवथपापै: प्रमुच्यिे ।।1.1.98।। एिदाख्यानमायुष्यं पठन्रामायणं नर: । सपुत्रपौत्रस्सगण: प्रेत्य स्वगे महीयिे ।। 1.1.99।। Sloka 96-100
 • 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <7/20> राजिंशान्शतगु ान्स्थापनयष्यनत राघि: । चातुिवर्ण्यं च लोके ऽस्स्मि् स्िे स्िे धमे नियोष्यतयनत ।।96।। राजवंर्ान् र्िगुणान् स्र्ापतयष्यति राघव: । चािुवथर्ण्यथम् च लोके अत्स्मन् स्वे स्वे िमे तनयोष्यति ।। Poll 2002 राघव: अत्स्मन् लोके र्िगुणान्राजवंर्ान्स्र्ापतयष्यति च स्वे स्वे िमे तनयोष्यति राघव: Rama, अत्स्मन् लोके in this world, र्िगुणान् hundred times, राजवंर्ान् royal dynasties, स्र्ापतयष्यति will establish, चािुवथर्ण्यथम ् four castes, स्वे स्वे in their respective, िमे duties, तनयोष्यति will employ. Sloka 96 राघव: राजवंर्ान् स्र्ापतयष्य ति Rama will establish hundredfol d royal dynasties and employ the four castes to do their respective duties, in this world.
 • 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <8/20> दशिर्वसहस्राण दशिर्वशतानि च । रामो राज्यमुपाभसत्िा ब्रह्मलोकं प्रयास्यनत ।।97।। दर्वर्थसहस्राणण दर्वर्थर्िातन च । रामः राज्यम्उपामसत्वा ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति ।। राम: Rama, दर्वर्थसहस्राणण for ten thousand years, दर्वर्थर्िातन च ten hundred years, राज्यम ् kingdom, उपामसत्वा reigning, ब्रह्मलोकम ् Brahmaloka, प्रयास्यति will attain. Sloka 97 राम: ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति Rama, reigning the kingdom for eleven thousand years, will attain Brahmaloka.
 • 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <9/20> गुरूनहत्वा दह महानुभावान्, श्रेयो भोक्तिुं भैष्यमपीह लोके । हत्वार्थकामांस्िु गुरूतनहैव , भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदद्िान्। Poll 2003 ।2.5।। छन्दस्
 • 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <10/20> 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रामो राजमण िः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पठन्द्विजो िागृर्भत्िमीयात्स्यात्षत्रियो भभमपनतत्िमीयात् । छन्दस्
 • 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <11/20> छन्दस्- Metre वृत्तःprosody I I S I I S I I S I I S I I S I I S I I S I I S अथ िाररण घोरतरं फण िं प्रनतिारनयतुं कृ तधीभवगिि् । द्रुतमाररथ तीरगिीपतरं विर्मारतशोवर्तप वचयम् ॥१॥ I I S I I S I I S I I S सुरिन्द्य मुिीद्र पराशरजां ….. I I S I I S I I S I I S कमलायत लोचि लोकपते विजयी भि िेङ्कट शैलपते || म: - S S S य: I S S र: S I S स: -I I S त: S S I ज:I S I भ: S I I ि: I I I वृत्तः त्रत्रष्टुप् 12 िोटका 4 स गणं
 • 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <12/20> I I I I I I I I I I I I I I I I गरुडगमन िव चरणकमलममह I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I मनमस लसिु मम तनत्यम् मनमस लसिु मम तनत्यम् ॥ I I S I I S I I S I I I S I I S I I S I मम िापमपाकु रु देव मम पापमपाकु रु देव ॥ म: - S S S य: I S S र: S I S स: -I I S त: S S I ज:I S I भ: S I I ि: I I I वृत्तः
 • 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <13/20> इदं पवििं पापघ्िं पुर्ण्यं िेदैश्च सस््मतम ् । य: पठेद्रामचररतं सिवपापै: प्रमुच्यते ।।98।। इदम ् पववत्रम ् पापघ्नम ् पुर्ण्यम ् वेदै: च सत्म्मिम ् । य: पठेि् रामचररिम ् सवथपापै: प्रमुच्यिे ।। इदं रामचररिम ् this story of Rama, पववत्रम ् sacred, पापघ्नम ् destroyer of sins, पुर्ण्यम ् auspicious, वेदै: by vedas, सत्म्मिं च equal to, य: who, पठेि् reads, सवथपापै: from all sins, प्रमुच्यिे will be released. Sloka 98 य: पठेि ् प्रमुच्यिे This story of Rama is sacred and holy. It destroys sins and is equal to the Vedas. Whosoever reads it will be freed from all sins.
 • 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <14/20> एतदाख्यािमायुष्यं पठन्रामाय ं िर: । सपुिपौिस्सग : प्रेत्य स्िगे महीयते ।।99।। एिद् आख्यानम् आयुष्यम् पठन् रामायणम् नर: । सपुत्रपौत्र: सगण: प्रेत्य स्वगे महीयिे ।। एिद् रामायणम ्this Ramayana, आख्यानम ्true meaning, आयुष्यम ्longevity, पठन्reading, नर: men, सपुत्रपौत्र: with sons and grandsons, सगण: with servants and relations, प्रेत्य after death, स्वगे in heavens, महीयिे worshipped. Sloka 99 नर: स्वगे महीयिे This story of Ramayana enhances longevity of those who read it and recite it. They will be worshipped in heavens after their death along with their sons and grandsons, servants and relations.
 • 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <15/20> गद्यम् श्रीतनवास गद्यम् 1/6
 • 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <16/20> गद्यम् श्रीतनवास गद्यम् 2/6
 • 17. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <17/20> गद्यम् श्रीतनवास गद्यम् 3/6
 • 18. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <18/20> गद्यम् श्रीतनवास गद्यम् 4/6
 • 19. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <19/20> गद्यम् श्रीतनवास गद्यम् 5/6
 • 20. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <20/20> गद्यम् श्रीतनवास गद्यम् 6/6

Editor's Notes

 1. कत (त) क्तवतु(तवत्) गत गतवत्