SlideShare a Scribd company logo
ELOGI DE L’AIGUA
El nostre anàlisi s’estructura:
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
3. L’ANÀLISI FORMAL
5. ALTRES CONSIDERACIONS
PRIMERA APROXIMACIÓ
2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL
4. INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
- Nom de l’obra- Nom de l’obra
- Autor- Autor
- Estil- Estil
- Cronologia- Cronologia
- Material i tècnica- Material i tècnica
- Forma i Tipologia- Forma i Tipologia
Elogi de l’aiguaElogi de l’aigua
Eduardo ChillidaEduardo Chillida
AbstracteAbstracte
Formigó i acerFormigó i acer
Escultura exemptaEscultura exempta
- Cromatisme Textura- Cromatisme Textura Monocroma, textura rugosaMonocroma, textura rugosa
- Dimensions- Dimensions Grans dimensions (7,20x12x6,5 m)Grans dimensions (7,20x12x6,5 m)
- Localització- Localització
19851985
Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)
2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC
2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTILÈPOCA, AUTOR I ESTIL
Finals del segle XXFinals del segle XX. Espanya ha sortit de la dictadura del general Franco i
la democràcia sembla plenament assentada. Es un moment de creixementmoment de creixement , tan
econòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterioreconòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterior desprès del llarg període
ostracisme i aïllament viscut durant gairebé els 40 anys que va durar la dictadura.
El mateix any que Espanya signa el tractat d’adhesió a la Unió Europeatractat d’adhesió a la Unió Europea Chillida
realitza l’Elogi de l’aigua per encàrrec de l’ajuntament de Barcelona que estava
preparant els jocs Olímpics de Barcelona 92jocs Olímpics de Barcelona 92.
Finals del segle XXFinals del segle XX. Espanya ha sortit de la dictadura del general Franco i
la democràcia sembla plenament assentada. Es un moment de creixementmoment de creixement , tan
econòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterioreconòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterior desprès del llarg període
ostracisme i aïllament viscut durant gairebé els 40 anys que va durar la dictadura.
El mateix any que Espanya signa el tractat d’adhesió a la Unió Europeatractat d’adhesió a la Unió Europea Chillida
realitza l’Elogi de l’aigua per encàrrec de l’ajuntament de Barcelona que estava
preparant els jocs Olímpics de Barcelona 92jocs Olímpics de Barcelona 92.
AUTORAUTOR
Eduardo Chillida està considerat com un dels millorsun dels millors
escultors contemporanisescultors contemporanis. Va treballar la seva obra abstracta
i molt personal tant en ferro com en fusta, formigó, pedra o
alabastre, adaptant-se amb gran mestria a les particularitats
de cada material. També destacà per la perfecta adaptacióperfecta adaptació
de les seves escultures a l’entornde les seves escultures a l’entorn, tant natural com urbà.
Les seves obres monumentals podem avui dia admirar-se a
la majoria de les principals ciutats de tot el món.
Eduardo Chillida està considerat com un dels millorsun dels millors
escultors contemporanisescultors contemporanis. Va treballar la seva obra abstracta
i molt personal tant en ferro com en fusta, formigó, pedra o
alabastre, adaptant-se amb gran mestria a les particularitats
de cada material. També destacà per la perfecta adaptacióperfecta adaptació
de les seves escultures a l’entornde les seves escultures a l’entorn, tant natural com urbà.
Les seves obres monumentals podem avui dia admirar-se a
la majoria de les principals ciutats de tot el món.
Eduardo Chillida ( San Sebatià, 1924 – 2002 )
EPOCAEPOCA
Figura clau de les arts plàstiques espanyoles del segle XX, finalitzada la seva etapa
escolar, amb 19 anys es trasllada a Madrid per començar la carrera d'Arquitectura, la
qual abandonarà aviat per dedicar-s’hi a l’escultura.
En l’obra de Chillida podem diferències dues fases força diferenciades: figurativafigurativa i
abstractaabstracta.
La primera va ser l'etapa figuratival'etapa figurativa. Va ser una etapa molt breu des 1948 fins al 1951molt breu des 1948 fins al 1951,
any que inicià la segona fase, en la qual hi treballà fins el final i en la qual s’ubica
l’Elogi de l’aigua.
2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC
Serà en l’etapa abstractal’etapa abstracta on Chillida vava
començar a utilitzar el formigócomençar a utilitzar el formigó per
primera vegada, concretament amb
l’obra Lugar de encuentros I (1971) que
va ser l’inici d’importants obres en
formigó com Gure aitaren etxea (la casa
del padre) a Guernika (1988), L’Elogi de
l’Horitzont a Gijón (1990) o la pròpia
obra que ens ocupa: l’Elogi de l’aigua.
ESTILESTIL ABSTRACTE
L’obra de Chillida s’enquadra majoritàriament dins de l’abstracciódins de l’abstracció, per tant sense
Referents formals concrets i amb un marcat caràcter geometritzantmarcat caràcter geometritzant.
-Importància de la relació entre massa i buitrelació entre massa i buit. Les seves obres presenten un
calculatcalculat l'equilibri entre les zones plenes i les buidesl'equilibri entre les zones plenes i les buides. Per en Chillida matèria
i buit es complementan. Per ell l’un no pot existir sense l’altre”
-Les seves escultures presenten encreuaments i angles imprevistosencreuaments i angles imprevistos, que ens
mostren simultàniament la cara interna i l'externamostren simultàniament la cara interna i l'externa de les obres.
-Perfecta adequació i integració de les seves escultures a l'entornintegració de les seves escultures a l'entorn, tant
natural com urbà,
2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC
-Utilització de gran diversitat de materialsdiversitat de materials: tant tradicionalstradicionals (pedra, fusta o
ferro) com nousnous (formigó o acer) adaptant-seadaptant-se amb gran mestria a lesles
particularitats de cada un d’ellsparticularitats de cada un d’ells.
Però... També presenta un conjunt de característiques pròpiescaracterístiques pròpies que li donen un
caràcter marcadament personalcaràcter marcadament personal, entre les quals podem destacar:
Gran massa de formigómassa de formigó formada per
un cos centralcos central del qual surten quatrequatre
elements corbselements corbs que semblen quatre
grans urpes.
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
3.- L’ANÀLISI FORMAL
SubjectaSubjecta a les parets de la cantera del
voltant mitjançant cables d’acersmitjançant cables d’acers. Els
murs de la qual esdevenen com una
mena d'absis d’acollida de la peça.
Sota hi ha un llac artificialllac artificial on
s’enmiralla i duplica la peçaduplica la peça.
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
Elogi de l’aigua presenta una
composició asimètrica i tancadaasimètrica i tancada.
LA COMPOSICIÓLA COMPOSICIÓ
Les quatre urpes que surten del
cos central, distribuïdes de forma
asimètrica convergeixen en un
mateix punt intern donant un
caràcter centrípet i marcadament
tancat a l’escultura.
També presenta multifacialitatmultifacialitat ,
és a dir no està pensada per se
vista des de un únic punt de vista
sinó que potser contemplada des
de diferents angles, la qual cosa
multiplica i increnmenta la seva
expressivitat.
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
Tot i això l’Elogi de l’aigua presenta una composició força equilibradacomposició força equilibrada. Chillida
aconsegueix una veritable harmoniaharmonia entre les línies rectes i formes geomètriquesles línies rectes i formes geomètriques de
la part superior de l’obra i, les línees ondulants i formes més orgàniquesi, les línees ondulants i formes més orgàniques i
expressives, de les “urpes” que configuren la part inferior de la peça
L’Aire , el buitL’Aire , el buit, és un element fonamental en aquesta esculturaelement fonamental en aquesta escultura, l'artista el converteix
en part intrínseca de l'obra, doncs sembla que l'aire és allò que aquests grans urpes
volen capturar convertint-se en un elementun element més que harmonitza i equilibra laharmonitza i equilibra la
composiciócomposició..
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
L’aireL’aire ( l’espai, el buit )( l’espai, el buit ) és un element imprescindible que cal tenir present per lala
comprensió de l’obracomprensió de l’obra..
L’aireL’aire ( l’espai, el buit )( l’espai, el buit ) és un element imprescindible que cal tenir present per lala
comprensió de l’obracomprensió de l’obra..
L’aireL’aire no és sol un element que limita l’espai de l’escultura , sinó que és part intrínsecés part intrínsec
de l'obrade l'obra, un material, un material mésmés..
L’aireL’aire no és sol un element que limita l’espai de l’escultura , sinó que és part intrínsecés part intrínsec
de l'obrade l'obra, un material, un material mésmés..
L’Elogi de l’aiguaL’Elogi de l’aigua, com totes les escultures
de Chillida, està en funció de l’espaiestà en funció de l’espai; ell
mateix s’anomena “arquitecte del buit”.
L’Elogi de l’aiguaL’Elogi de l’aigua, com totes les escultures
de Chillida, està en funció de l’espaiestà en funció de l’espai; ell
mateix s’anomena “arquitecte del buit”.
Chillida treballa el formigó per esculpir eltreballa el formigó per esculpir el
buit, l’espaibuit, l’espai... en realitat les grans masses
que formen les seves escultures no són
més que ““forats en el buitforats en el buit””,, en el no res (enen el no res (en
la nada)la nada)”
Chillida treballa el formigó per esculpir eltreballa el formigó per esculpir el
buit, l’espaibuit, l’espai... en realitat les grans masses
que formen les seves escultures no són
més que ““forats en el buitforats en el buit””,, en el no res (enen el no res (en
la nada)la nada)”
És per això que aquesta esculturaaquesta escultura tant
pesada, sembla lleugerasembla lleugera, com si levités en
l’espai, desafiant la gravetatdesafiant la gravetat i contradient
totes les lleis de física.
És per això que aquesta esculturaaquesta escultura tant
pesada, sembla lleugerasembla lleugera, com si levités en
l’espai, desafiant la gravetatdesafiant la gravetat i contradient
totes les lleis de física.
En suma aquesta obra es caracteritza per un equilibri entre massa i espaiequilibri entre massa i espai
LA LLUMLA LLUM
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
La llumLa llum te unate una important funcióimportant funció en l’obra atès que a l’incidir sobre la superfície deen l’obra atès que a l’incidir sobre la superfície de
les diferents formes planes, còncaves i convexesles diferents formes planes, còncaves i convexes provoca jocs d’ombra i llumprovoca jocs d’ombra i llum queque
contribueixen a incrementarcontribueixen a incrementar l'aspecte volumètricl'aspecte volumètric de l’escultura.de l’escultura.
TambéTambé donada la textura aspre deldonada la textura aspre del
formigóformigó la llum no rellisca ni fa efectesla llum no rellisca ni fa efectes
de brillantor , però si quede brillantor , però si que matisa lamatisa la
monocromía de l’obramonocromía de l’obra donant lloc a undonant lloc a un
gran varietat de grisosgran varietat de grisos..
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
El contrast entre corbes i rectescontrast entre corbes i rectes, entre formes planes, còncaves i convexesformes planes, còncaves i convexes, entre
masamasa ii buitbuit confereix a l’obra, tot i el seu aspecte de solidesa, un cert grau deun cert grau de
dinamismedinamisme..
L’Obra genera un moviment en tres
fases:
EL RITMEEL RITME
un moviment realun moviment real de tota la obra ende tota la obra en
conjuntconjunt, un moviment verticalmoviment vertical, de
descens provocat per la força de la
gravetat del pes de la matèria
Dos moviments consecutiusDos moviments consecutius; el primer,
d’expansió horitzontald’expansió horitzontal del braços de
formigó, l’altre, de reclusiól’altre, de reclusió d’aquests
cap a l’espai interiorcap a l’espai interior, les projeccions
dels quals arriben a entrecreuar-se en
un únic punt central.
També contribueix acontribueix a accentuar aquest dinamismeaccentuar aquest dinamisme el joc de llums i ombresel joc de llums i ombres que
provoca la llum al incidir sobre les diferents formes
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
Elogi de l’aigua manifesta una clara voluntat d’eternitatvoluntat d’eternitat como eterna és la relaciócomo eterna és la relació
entre matèria i espai, entre el buit i masa, els dos elements als quals fa referènciaentre matèria i espai, entre el buit i masa, els dos elements als quals fa referència
Chillida en aquesta obra , i que de manera no podem existir l’un sense l’altre.Chillida en aquesta obra , i que de manera no podem existir l’un sense l’altre.
EL TEMPSEL TEMPS
TRACTAMENT DELS MOTIUSTRACTAMENT DELS MOTIUS
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL
L’elogi de l’aigua ser realitzada amb un únic materialúnic material el formigó armatformigó armat, i la seva
elaboració és va dur a terme mitjançant la tècnica de l’encofrattècnica de l’encofrat.
L’ús d’aquesta tècnica permet que elel
materialmaterial utilitzatutilitzat mostri totes les sevesmostri totes les seves
qualitats i texturesqualitats i textures, presentant una grangran
densitat i una textura aspre i rugosadensitat i una textura aspre i rugosa.
La qual cosa dona a l’obra una grangran
corporeïtatcorporeïtat , alhora que li confereix unli confereix un
aspecte senzill, sobri i austeraspecte senzill, sobri i auster.
Tot això accentua la materialitataccentua la materialitat de
l’obra , convertint l’escultura en unal’escultura en una
manifestació palpable de la matèriamanifestació palpable de la matèria.
Tanmateix, la textura semirrugosala textura semirrugosa de
l’Elogio del Agua condiciona lacondiciona la
incidència de la llum sobre ella.incidència de la llum sobre ella.
4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ
4.- INTERPRETACIÓ
TEMÀ ( ICONOGRAFIA )TEMÀ ( ICONOGRAFIA )
Al·legòricAl·legòric perquè els quatre braços que componen la seva gegantina
morfologia recorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-serecorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-se perper poder
atrapar el buit o l'aire que l’envoltaatrapar el buit o l'aire que l’envolta.
Al·legòricAl·legòric perquè els quatre braços que componen la seva gegantina
morfologia recorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-serecorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-se perper poder
atrapar el buit o l'aire que l’envoltaatrapar el buit o l'aire que l’envolta.
Un tema, una idea de relació entre escultura i
entorn similar formalment al que també utilitzà
en la seva escultura més coneguda, El peineEl peine
de los vientosde los vientos
Un tema, una idea de relació entre escultura i
entorn similar formalment al que també utilitzà
en la seva escultura més coneguda, El peineEl peine
de los vientosde los vientos
Al.legòric i Mitològic
4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ
MitològicMitològic, pel fet de que el reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existènciael reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existència, és
com un intent de retrobar-se amb aquest reflex, com si amb els “braços” intentes unir-
se amb la seva altra meitat, cosa que el propi Chillida va relacionar amb el mite grec deel propi Chillida va relacionar amb el mite grec de
NarcísNarcís. (Chillida aborda el tema des de l’abstracció)
MitològicMitològic, pel fet de que el reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existènciael reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existència, és
com un intent de retrobar-se amb aquest reflex, com si amb els “braços” intentes unir-
se amb la seva altra meitat, cosa que el propi Chillida va relacionar amb el mite grec deel propi Chillida va relacionar amb el mite grec de
NarcísNarcís. (Chillida aborda el tema des de l’abstracció)
SIGNIFICATSIGNIFICAT
El significat és difícil de concretardifícil de concretar, donat que al ser una obra abstracta, s'aparta
d'una realitat identificable i mostra només una realitat física.
4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ
No obstant això, donat que el reflex de
l’escultura a l’aigua duplica la seva existència, i
pel fet de que el mateix autor relacionés això
amb el mite grec de Narcìs, podríem dir, que
Chillida ens presenta la seva peça, com un “bellun “bell
Narcis” immòbil, petrificat,Narcis” immòbil, petrificat, intentant amb les
seves articulacions capturar la imatge reflectida
en l’aigua de l’estany.
4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ
FUNCIÓFUNCIÓ
Aquesta obra té una funciófunció Decorativa iDecorativa i EstèticaEstètica. Està ubicada al Parc de la
Creueta del Coll, de Barcelona, antiga pedrera, que s’urbanitzà i es convertí en un
espai d’oci pels ciutadans. Per tant la seva funció bàsica és decorar l’espai urbàdecorar l’espai urbà,
Aquesta obra té una funciófunció Decorativa iDecorativa i EstèticaEstètica. Està ubicada al Parc de la
Creueta del Coll, de Barcelona, antiga pedrera, que s’urbanitzà i es convertí en un
espai d’oci pels ciutadans. Per tant la seva funció bàsica és decorar l’espai urbàdecorar l’espai urbà,
L’l’obra també te com a funció,
provocar la reflexió en l’espectadorprovocar la reflexió en l’espectador,
doncs el seu caràcter abstracte i
al·legòric obliga al espectador a
reflexionar per esbrinar el missatge
que l’autor ha volgut transmetre
L’l’obra també te com a funció,
provocar la reflexió en l’espectadorprovocar la reflexió en l’espectador,
doncs el seu caràcter abstracte i
al·legòric obliga al espectador a
reflexionar per esbrinar el missatge
que l’autor ha volgut transmetre
5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS
L’obra de Chillida recordarecorda tant per la seva monumentalitat i materialitatper la seva monumentalitat i materialitat, com per i
la seva perfecta integració en l’entornla seva perfecta integració en l’entorn, recorda el caràcter màgic i fins i tot ritual
dels monuments megalítics prehistòricsmonuments megalítics prehistòrics.
L’obra de Chillida recordarecorda tant per la seva monumentalitat i materialitatper la seva monumentalitat i materialitat, com per i
la seva perfecta integració en l’entornla seva perfecta integració en l’entorn, recorda el caràcter màgic i fins i tot ritual
dels monuments megalítics prehistòricsmonuments megalítics prehistòrics.
5.- ALTRES CONSIDERACIONS
MODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIES
Cromlec Stonehenge (3000 a.C.)
La profunda relació que consegueix
entre Art i Naturalesa mostra un nounou
concepte contemporani d'esculturaconcepte contemporani d'escultura
en el qual es pot percebre la història
de l'home des del principi fins als
nostres dies.
La profunda relació que consegueix
entre Art i Naturalesa mostra un nounou
concepte contemporani d'esculturaconcepte contemporani d'escultura
en el qual es pot percebre la història
de l'home des del principi fins als
nostres dies.
La Casa Museu Chillida-LekuLa Casa Museu Chillida-Leku, prop
de Sant Sebastià, (avui tancada per
manca de recursos econòmics) ambamb
el seu bosc d'esculturesel seu bosc d'escultures, confirma i
és una bona mostraés una bona mostra d’aquesta
relació entre monument i naturarelació entre monument i natura
La Casa Museu Chillida-LekuLa Casa Museu Chillida-Leku, prop
de Sant Sebastià, (avui tancada per
manca de recursos econòmics) ambamb
el seu bosc d'esculturesel seu bosc d'escultures, confirma i
és una bona mostraés una bona mostra d’aquesta
relació entre monument i naturarelació entre monument i natura
Elogio del horizonte (1990)
ALTRES OBRESALTRES OBRES
5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS
Lugar de encuentro V (1975)
ALTRES OBRESALTRES OBRES
5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS
Peine del viento ( 1976 )
AMPLIAR INFORMACIÓAMPLIAR INFORMACIÓ
INFO 3INFO 3
AMPLIAR INFORMACIÓ
INFO 2INFO 2
INFO 1INFO 1
VIDEOS
INFO 4INFO 4

More Related Content

What's hot

Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
La Vicaria de Fortuny
La Vicaria de FortunyLa Vicaria de Fortuny
La Vicaria de Fortuny
Irene Sánchez Maestre
 
GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA
Antonio Núñez
 
TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)
Antonio Núñez
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
Antonio Núñez
 
Fitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornansFitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornans
Julia Valera
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
Antonio Núñez
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
Antonio Núñez
 
Fitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemanyFitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemany
Julia Valera
 

What's hot (20)

Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
La Vicaria de Fortuny
La Vicaria de FortunyLa Vicaria de Fortuny
La Vicaria de Fortuny
 
GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA
 
Bourgeois: Maman
Bourgeois: MamanBourgeois: Maman
Bourgeois: Maman
 
Tour Eiffel
Tour EiffelTour Eiffel
Tour Eiffel
 
TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)
 
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malaltsFrida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
 
Warhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell'sWarhol: Sopa Campbell's
Warhol: Sopa Campbell's
 
Fitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornansFitxa 72 enterrament a ornans
Fitxa 72 enterrament a ornans
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Cézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartesCézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartes
 
Leandre Cristòfol: Nit de lluna
Leandre Cristòfol: Nit de llunaLeandre Cristòfol: Nit de lluna
Leandre Cristòfol: Nit de lluna
 
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
 
Art neoclàssic
Art neoclàssicArt neoclàssic
Art neoclàssic
 
Gaudí. La Pedrera
Gaudí. La PedreraGaudí. La Pedrera
Gaudí. La Pedrera
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
 
Monet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. ImpressióMonet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. Impressió
 
Fitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemanyFitxa 81 pavelló alemany
Fitxa 81 pavelló alemany
 
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló AlemanyMies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
 

Viewers also liked

ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES IIART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
Antonio Núñez
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
Antonio Núñez
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
Antonio Núñez
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
Antonio Núñez
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
Antonio Núñez
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
Antonio Núñez
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
Antonio Núñez
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
Antonio Núñez
 
1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas
1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas
1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas
brunoculturaa
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez
 
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Antonio Núñez
 

Viewers also liked (20)

ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES IIART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
 
1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas
1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas
1. FuncióN Expresiva Del Sonido. Caracteristicas Tecnicas
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
 
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 

Similar to CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA

Fitxa 92 elogi de l'aigua
Fitxa 92 elogi de l'aiguaFitxa 92 elogi de l'aigua
Fitxa 92 elogi de l'aigua
Julia Valera
 
6. e. chillida. elogi de l'aigua
6. e. chillida. elogi de l'aigua6. e. chillida. elogi de l'aigua
6. e. chillida. elogi de l'aiguajesus gutierrez
 
17a. e. chillida. elogi de l'aigua
17a. e. chillida. elogi de l'aigua17a. e. chillida. elogi de l'aigua
17a. e. chillida. elogi de l'aiguajgutier4
 
Elogi de l'aigua
Elogi de l'aiguaElogi de l'aigua
Elogi de l'aigua
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
1.Què és l'art
1.Què és l'art1.Què és l'art
1.Què és l'art
sandroalfaro
 
2. sobre l'art i els artistes
2. sobre l'art i els artistes2. sobre l'art i els artistes
2. sobre l'art i els artistesjesus gutierrez
 
Què és l'art?
Què és l'art?Què és l'art?
Què és l'art?
institutmontgros
 
11b escultura xix
11b escultura xix11b escultura xix
11b escultura xixjgutier4
 
Què+és+l'art (1)
Què+és+l'art (1)Què+és+l'art (1)
Què+és+l'art (1)
institutmontgros
 
Escultura s.xx (1)
Escultura s.xx (1)Escultura s.xx (1)
Escultura s.xx (1)
Rosa Curto
 
Fitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensadorFitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensador
Julia Valera
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
Antonio Núñez
 
El pensador
El pensadorEl pensador
Tema 0 Història de l'Art 2n Batxillerat
Tema 0 Història de l'Art 2n BatxilleratTema 0 Història de l'Art 2n Batxillerat
Tema 0 Història de l'Art 2n Batxillerat
Pauhistoria
 
Rodin
RodinRodin
INTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdf
INTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdfINTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdf
INTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdf
Kristyan Luna Martinez
 

Similar to CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA (20)

Fitxa 92 elogi de l'aigua
Fitxa 92 elogi de l'aiguaFitxa 92 elogi de l'aigua
Fitxa 92 elogi de l'aigua
 
6. e. chillida. elogi de l'aigua
6. e. chillida. elogi de l'aigua6. e. chillida. elogi de l'aigua
6. e. chillida. elogi de l'aigua
 
17a. e. chillida. elogi de l'aigua
17a. e. chillida. elogi de l'aigua17a. e. chillida. elogi de l'aigua
17a. e. chillida. elogi de l'aigua
 
Elogi de l'aigua
Elogi de l'aiguaElogi de l'aigua
Elogi de l'aigua
 
1.Què és l'art
1.Què és l'art1.Què és l'art
1.Què és l'art
 
2. sobre l'art i els artistes
2. sobre l'art i els artistes2. sobre l'art i els artistes
2. sobre l'art i els artistes
 
Què és l'art?
Què és l'art?Què és l'art?
Què és l'art?
 
Chillida
ChillidaChillida
Chillida
 
11b escultura xix
11b escultura xix11b escultura xix
11b escultura xix
 
Què+és+l'art (1)
Què+és+l'art (1)Què+és+l'art (1)
Què+és+l'art (1)
 
Escultura s.xx (1)
Escultura s.xx (1)Escultura s.xx (1)
Escultura s.xx (1)
 
Fitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensadorFitxa 70 el pensador
Fitxa 70 el pensador
 
3. concepte d'art. text
3. concepte d'art. text3. concepte d'art. text
3. concepte d'art. text
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
 
El pensador
El pensadorEl pensador
El pensador
 
Tema 0 Història de l'Art 2n Batxillerat
Tema 0 Història de l'Art 2n BatxilleratTema 0 Història de l'Art 2n Batxillerat
Tema 0 Història de l'Art 2n Batxillerat
 
Felubenjamila
FelubenjamilaFelubenjamila
Felubenjamila
 
Rodin
RodinRodin
Rodin
 
INTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdf
INTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdfINTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdf
INTRODUCCIÓ ART RENAIXEMENT.pdf
 
QUÈ ÉS L'ART?
QUÈ ÉS L'ART?QUÈ ÉS L'ART?
QUÈ ÉS L'ART?
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (16)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 

CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA

 • 1.
 • 2. ELOGI DE L’AIGUA El nostre anàlisi s’estructura: 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) 3. L’ANÀLISI FORMAL 5. ALTRES CONSIDERACIONS PRIMERA APROXIMACIÓ 2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL 4. INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 • 3. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) - Nom de l’obra- Nom de l’obra - Autor- Autor - Estil- Estil - Cronologia- Cronologia - Material i tècnica- Material i tècnica - Forma i Tipologia- Forma i Tipologia Elogi de l’aiguaElogi de l’aigua Eduardo ChillidaEduardo Chillida AbstracteAbstracte Formigó i acerFormigó i acer Escultura exemptaEscultura exempta - Cromatisme Textura- Cromatisme Textura Monocroma, textura rugosaMonocroma, textura rugosa - Dimensions- Dimensions Grans dimensions (7,20x12x6,5 m)Grans dimensions (7,20x12x6,5 m) - Localització- Localització 19851985 Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)
 • 4. 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC 2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTILÈPOCA, AUTOR I ESTIL Finals del segle XXFinals del segle XX. Espanya ha sortit de la dictadura del general Franco i la democràcia sembla plenament assentada. Es un moment de creixementmoment de creixement , tan econòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterioreconòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterior desprès del llarg període ostracisme i aïllament viscut durant gairebé els 40 anys que va durar la dictadura. El mateix any que Espanya signa el tractat d’adhesió a la Unió Europeatractat d’adhesió a la Unió Europea Chillida realitza l’Elogi de l’aigua per encàrrec de l’ajuntament de Barcelona que estava preparant els jocs Olímpics de Barcelona 92jocs Olímpics de Barcelona 92. Finals del segle XXFinals del segle XX. Espanya ha sortit de la dictadura del general Franco i la democràcia sembla plenament assentada. Es un moment de creixementmoment de creixement , tan econòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterioreconòmic com demogràfic i d’obertura cap a l'exterior desprès del llarg període ostracisme i aïllament viscut durant gairebé els 40 anys que va durar la dictadura. El mateix any que Espanya signa el tractat d’adhesió a la Unió Europeatractat d’adhesió a la Unió Europea Chillida realitza l’Elogi de l’aigua per encàrrec de l’ajuntament de Barcelona que estava preparant els jocs Olímpics de Barcelona 92jocs Olímpics de Barcelona 92. AUTORAUTOR Eduardo Chillida està considerat com un dels millorsun dels millors escultors contemporanisescultors contemporanis. Va treballar la seva obra abstracta i molt personal tant en ferro com en fusta, formigó, pedra o alabastre, adaptant-se amb gran mestria a les particularitats de cada material. També destacà per la perfecta adaptacióperfecta adaptació de les seves escultures a l’entornde les seves escultures a l’entorn, tant natural com urbà. Les seves obres monumentals podem avui dia admirar-se a la majoria de les principals ciutats de tot el món. Eduardo Chillida està considerat com un dels millorsun dels millors escultors contemporanisescultors contemporanis. Va treballar la seva obra abstracta i molt personal tant en ferro com en fusta, formigó, pedra o alabastre, adaptant-se amb gran mestria a les particularitats de cada material. També destacà per la perfecta adaptacióperfecta adaptació de les seves escultures a l’entornde les seves escultures a l’entorn, tant natural com urbà. Les seves obres monumentals podem avui dia admirar-se a la majoria de les principals ciutats de tot el món. Eduardo Chillida ( San Sebatià, 1924 – 2002 ) EPOCAEPOCA
 • 5. Figura clau de les arts plàstiques espanyoles del segle XX, finalitzada la seva etapa escolar, amb 19 anys es trasllada a Madrid per començar la carrera d'Arquitectura, la qual abandonarà aviat per dedicar-s’hi a l’escultura. En l’obra de Chillida podem diferències dues fases força diferenciades: figurativafigurativa i abstractaabstracta. La primera va ser l'etapa figuratival'etapa figurativa. Va ser una etapa molt breu des 1948 fins al 1951molt breu des 1948 fins al 1951, any que inicià la segona fase, en la qual hi treballà fins el final i en la qual s’ubica l’Elogi de l’aigua. 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC Serà en l’etapa abstractal’etapa abstracta on Chillida vava començar a utilitzar el formigócomençar a utilitzar el formigó per primera vegada, concretament amb l’obra Lugar de encuentros I (1971) que va ser l’inici d’importants obres en formigó com Gure aitaren etxea (la casa del padre) a Guernika (1988), L’Elogi de l’Horitzont a Gijón (1990) o la pròpia obra que ens ocupa: l’Elogi de l’aigua.
 • 6. ESTILESTIL ABSTRACTE L’obra de Chillida s’enquadra majoritàriament dins de l’abstracciódins de l’abstracció, per tant sense Referents formals concrets i amb un marcat caràcter geometritzantmarcat caràcter geometritzant. -Importància de la relació entre massa i buitrelació entre massa i buit. Les seves obres presenten un calculatcalculat l'equilibri entre les zones plenes i les buidesl'equilibri entre les zones plenes i les buides. Per en Chillida matèria i buit es complementan. Per ell l’un no pot existir sense l’altre” -Les seves escultures presenten encreuaments i angles imprevistosencreuaments i angles imprevistos, que ens mostren simultàniament la cara interna i l'externamostren simultàniament la cara interna i l'externa de les obres. -Perfecta adequació i integració de les seves escultures a l'entornintegració de les seves escultures a l'entorn, tant natural com urbà, 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC -Utilització de gran diversitat de materialsdiversitat de materials: tant tradicionalstradicionals (pedra, fusta o ferro) com nousnous (formigó o acer) adaptant-seadaptant-se amb gran mestria a lesles particularitats de cada un d’ellsparticularitats de cada un d’ells. Però... També presenta un conjunt de característiques pròpiescaracterístiques pròpies que li donen un caràcter marcadament personalcaràcter marcadament personal, entre les quals podem destacar:
 • 7. Gran massa de formigómassa de formigó formada per un cos centralcos central del qual surten quatrequatre elements corbselements corbs que semblen quatre grans urpes. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ 3.- L’ANÀLISI FORMAL SubjectaSubjecta a les parets de la cantera del voltant mitjançant cables d’acersmitjançant cables d’acers. Els murs de la qual esdevenen com una mena d'absis d’acollida de la peça. Sota hi ha un llac artificialllac artificial on s’enmiralla i duplica la peçaduplica la peça.
 • 8. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL Elogi de l’aigua presenta una composició asimètrica i tancadaasimètrica i tancada. LA COMPOSICIÓLA COMPOSICIÓ Les quatre urpes que surten del cos central, distribuïdes de forma asimètrica convergeixen en un mateix punt intern donant un caràcter centrípet i marcadament tancat a l’escultura. També presenta multifacialitatmultifacialitat , és a dir no està pensada per se vista des de un únic punt de vista sinó que potser contemplada des de diferents angles, la qual cosa multiplica i increnmenta la seva expressivitat.
 • 9. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL Tot i això l’Elogi de l’aigua presenta una composició força equilibradacomposició força equilibrada. Chillida aconsegueix una veritable harmoniaharmonia entre les línies rectes i formes geomètriquesles línies rectes i formes geomètriques de la part superior de l’obra i, les línees ondulants i formes més orgàniquesi, les línees ondulants i formes més orgàniques i expressives, de les “urpes” que configuren la part inferior de la peça L’Aire , el buitL’Aire , el buit, és un element fonamental en aquesta esculturaelement fonamental en aquesta escultura, l'artista el converteix en part intrínseca de l'obra, doncs sembla que l'aire és allò que aquests grans urpes volen capturar convertint-se en un elementun element més que harmonitza i equilibra laharmonitza i equilibra la composiciócomposició..
 • 10. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL L’aireL’aire ( l’espai, el buit )( l’espai, el buit ) és un element imprescindible que cal tenir present per lala comprensió de l’obracomprensió de l’obra.. L’aireL’aire ( l’espai, el buit )( l’espai, el buit ) és un element imprescindible que cal tenir present per lala comprensió de l’obracomprensió de l’obra.. L’aireL’aire no és sol un element que limita l’espai de l’escultura , sinó que és part intrínsecés part intrínsec de l'obrade l'obra, un material, un material mésmés.. L’aireL’aire no és sol un element que limita l’espai de l’escultura , sinó que és part intrínsecés part intrínsec de l'obrade l'obra, un material, un material mésmés.. L’Elogi de l’aiguaL’Elogi de l’aigua, com totes les escultures de Chillida, està en funció de l’espaiestà en funció de l’espai; ell mateix s’anomena “arquitecte del buit”. L’Elogi de l’aiguaL’Elogi de l’aigua, com totes les escultures de Chillida, està en funció de l’espaiestà en funció de l’espai; ell mateix s’anomena “arquitecte del buit”. Chillida treballa el formigó per esculpir eltreballa el formigó per esculpir el buit, l’espaibuit, l’espai... en realitat les grans masses que formen les seves escultures no són més que ““forats en el buitforats en el buit””,, en el no res (enen el no res (en la nada)la nada)” Chillida treballa el formigó per esculpir eltreballa el formigó per esculpir el buit, l’espaibuit, l’espai... en realitat les grans masses que formen les seves escultures no són més que ““forats en el buitforats en el buit””,, en el no res (enen el no res (en la nada)la nada)” És per això que aquesta esculturaaquesta escultura tant pesada, sembla lleugerasembla lleugera, com si levités en l’espai, desafiant la gravetatdesafiant la gravetat i contradient totes les lleis de física. És per això que aquesta esculturaaquesta escultura tant pesada, sembla lleugerasembla lleugera, com si levités en l’espai, desafiant la gravetatdesafiant la gravetat i contradient totes les lleis de física. En suma aquesta obra es caracteritza per un equilibri entre massa i espaiequilibri entre massa i espai
 • 11. LA LLUMLA LLUM 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL La llumLa llum te unate una important funcióimportant funció en l’obra atès que a l’incidir sobre la superfície deen l’obra atès que a l’incidir sobre la superfície de les diferents formes planes, còncaves i convexesles diferents formes planes, còncaves i convexes provoca jocs d’ombra i llumprovoca jocs d’ombra i llum queque contribueixen a incrementarcontribueixen a incrementar l'aspecte volumètricl'aspecte volumètric de l’escultura.de l’escultura. TambéTambé donada la textura aspre deldonada la textura aspre del formigóformigó la llum no rellisca ni fa efectesla llum no rellisca ni fa efectes de brillantor , però si quede brillantor , però si que matisa lamatisa la monocromía de l’obramonocromía de l’obra donant lloc a undonant lloc a un gran varietat de grisosgran varietat de grisos..
 • 12. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL El contrast entre corbes i rectescontrast entre corbes i rectes, entre formes planes, còncaves i convexesformes planes, còncaves i convexes, entre masamasa ii buitbuit confereix a l’obra, tot i el seu aspecte de solidesa, un cert grau deun cert grau de dinamismedinamisme.. L’Obra genera un moviment en tres fases: EL RITMEEL RITME un moviment realun moviment real de tota la obra ende tota la obra en conjuntconjunt, un moviment verticalmoviment vertical, de descens provocat per la força de la gravetat del pes de la matèria Dos moviments consecutiusDos moviments consecutius; el primer, d’expansió horitzontald’expansió horitzontal del braços de formigó, l’altre, de reclusiól’altre, de reclusió d’aquests cap a l’espai interiorcap a l’espai interior, les projeccions dels quals arriben a entrecreuar-se en un únic punt central. També contribueix acontribueix a accentuar aquest dinamismeaccentuar aquest dinamisme el joc de llums i ombresel joc de llums i ombres que provoca la llum al incidir sobre les diferents formes
 • 13. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL Elogi de l’aigua manifesta una clara voluntat d’eternitatvoluntat d’eternitat como eterna és la relaciócomo eterna és la relació entre matèria i espai, entre el buit i masa, els dos elements als quals fa referènciaentre matèria i espai, entre el buit i masa, els dos elements als quals fa referència Chillida en aquesta obra , i que de manera no podem existir l’un sense l’altre.Chillida en aquesta obra , i que de manera no podem existir l’un sense l’altre. EL TEMPSEL TEMPS
 • 14. TRACTAMENT DELS MOTIUSTRACTAMENT DELS MOTIUS 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL L’elogi de l’aigua ser realitzada amb un únic materialúnic material el formigó armatformigó armat, i la seva elaboració és va dur a terme mitjançant la tècnica de l’encofrattècnica de l’encofrat. L’ús d’aquesta tècnica permet que elel materialmaterial utilitzatutilitzat mostri totes les sevesmostri totes les seves qualitats i texturesqualitats i textures, presentant una grangran densitat i una textura aspre i rugosadensitat i una textura aspre i rugosa. La qual cosa dona a l’obra una grangran corporeïtatcorporeïtat , alhora que li confereix unli confereix un aspecte senzill, sobri i austeraspecte senzill, sobri i auster. Tot això accentua la materialitataccentua la materialitat de l’obra , convertint l’escultura en unal’escultura en una manifestació palpable de la matèriamanifestació palpable de la matèria. Tanmateix, la textura semirrugosala textura semirrugosa de l’Elogio del Agua condiciona lacondiciona la incidència de la llum sobre ella.incidència de la llum sobre ella.
 • 15. 4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ 4.- INTERPRETACIÓ TEMÀ ( ICONOGRAFIA )TEMÀ ( ICONOGRAFIA ) Al·legòricAl·legòric perquè els quatre braços que componen la seva gegantina morfologia recorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-serecorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-se perper poder atrapar el buit o l'aire que l’envoltaatrapar el buit o l'aire que l’envolta. Al·legòricAl·legòric perquè els quatre braços que componen la seva gegantina morfologia recorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-serecorden als dits d'una mà en la seva intenció de tancar-se perper poder atrapar el buit o l'aire que l’envoltaatrapar el buit o l'aire que l’envolta. Un tema, una idea de relació entre escultura i entorn similar formalment al que també utilitzà en la seva escultura més coneguda, El peineEl peine de los vientosde los vientos Un tema, una idea de relació entre escultura i entorn similar formalment al que també utilitzà en la seva escultura més coneguda, El peineEl peine de los vientosde los vientos Al.legòric i Mitològic
 • 16. 4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ MitològicMitològic, pel fet de que el reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existènciael reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existència, és com un intent de retrobar-se amb aquest reflex, com si amb els “braços” intentes unir- se amb la seva altra meitat, cosa que el propi Chillida va relacionar amb el mite grec deel propi Chillida va relacionar amb el mite grec de NarcísNarcís. (Chillida aborda el tema des de l’abstracció) MitològicMitològic, pel fet de que el reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existènciael reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existència, és com un intent de retrobar-se amb aquest reflex, com si amb els “braços” intentes unir- se amb la seva altra meitat, cosa que el propi Chillida va relacionar amb el mite grec deel propi Chillida va relacionar amb el mite grec de NarcísNarcís. (Chillida aborda el tema des de l’abstracció)
 • 17. SIGNIFICATSIGNIFICAT El significat és difícil de concretardifícil de concretar, donat que al ser una obra abstracta, s'aparta d'una realitat identificable i mostra només una realitat física. 4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ No obstant això, donat que el reflex de l’escultura a l’aigua duplica la seva existència, i pel fet de que el mateix autor relacionés això amb el mite grec de Narcìs, podríem dir, que Chillida ens presenta la seva peça, com un “bellun “bell Narcis” immòbil, petrificat,Narcis” immòbil, petrificat, intentant amb les seves articulacions capturar la imatge reflectida en l’aigua de l’estany.
 • 18. 4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ FUNCIÓFUNCIÓ Aquesta obra té una funciófunció Decorativa iDecorativa i EstèticaEstètica. Està ubicada al Parc de la Creueta del Coll, de Barcelona, antiga pedrera, que s’urbanitzà i es convertí en un espai d’oci pels ciutadans. Per tant la seva funció bàsica és decorar l’espai urbàdecorar l’espai urbà, Aquesta obra té una funciófunció Decorativa iDecorativa i EstèticaEstètica. Està ubicada al Parc de la Creueta del Coll, de Barcelona, antiga pedrera, que s’urbanitzà i es convertí en un espai d’oci pels ciutadans. Per tant la seva funció bàsica és decorar l’espai urbàdecorar l’espai urbà, L’l’obra també te com a funció, provocar la reflexió en l’espectadorprovocar la reflexió en l’espectador, doncs el seu caràcter abstracte i al·legòric obliga al espectador a reflexionar per esbrinar el missatge que l’autor ha volgut transmetre L’l’obra també te com a funció, provocar la reflexió en l’espectadorprovocar la reflexió en l’espectador, doncs el seu caràcter abstracte i al·legòric obliga al espectador a reflexionar per esbrinar el missatge que l’autor ha volgut transmetre
 • 19. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS L’obra de Chillida recordarecorda tant per la seva monumentalitat i materialitatper la seva monumentalitat i materialitat, com per i la seva perfecta integració en l’entornla seva perfecta integració en l’entorn, recorda el caràcter màgic i fins i tot ritual dels monuments megalítics prehistòricsmonuments megalítics prehistòrics. L’obra de Chillida recordarecorda tant per la seva monumentalitat i materialitatper la seva monumentalitat i materialitat, com per i la seva perfecta integració en l’entornla seva perfecta integració en l’entorn, recorda el caràcter màgic i fins i tot ritual dels monuments megalítics prehistòricsmonuments megalítics prehistòrics. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS MODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIES Cromlec Stonehenge (3000 a.C.) La profunda relació que consegueix entre Art i Naturalesa mostra un nounou concepte contemporani d'esculturaconcepte contemporani d'escultura en el qual es pot percebre la història de l'home des del principi fins als nostres dies. La profunda relació que consegueix entre Art i Naturalesa mostra un nounou concepte contemporani d'esculturaconcepte contemporani d'escultura en el qual es pot percebre la història de l'home des del principi fins als nostres dies. La Casa Museu Chillida-LekuLa Casa Museu Chillida-Leku, prop de Sant Sebastià, (avui tancada per manca de recursos econòmics) ambamb el seu bosc d'esculturesel seu bosc d'escultures, confirma i és una bona mostraés una bona mostra d’aquesta relació entre monument i naturarelació entre monument i natura La Casa Museu Chillida-LekuLa Casa Museu Chillida-Leku, prop de Sant Sebastià, (avui tancada per manca de recursos econòmics) ambamb el seu bosc d'esculturesel seu bosc d'escultures, confirma i és una bona mostraés una bona mostra d’aquesta relació entre monument i naturarelació entre monument i natura
 • 20. Elogio del horizonte (1990) ALTRES OBRESALTRES OBRES 5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS Lugar de encuentro V (1975)
 • 21. ALTRES OBRESALTRES OBRES 5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS Peine del viento ( 1976 )
 • 22. AMPLIAR INFORMACIÓAMPLIAR INFORMACIÓ INFO 3INFO 3 AMPLIAR INFORMACIÓ INFO 2INFO 2 INFO 1INFO 1 VIDEOS INFO 4INFO 4