SlideShare a Scribd company logo
Antonio Núñez 2017
El nostre anàlisi s’estructura:
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL
3. L’ANÀLISI FORMAL
4. L’ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
5. ALTRES CONSIDERACIONS
EL TRES DE MAIG DE 1808
PRIMERA APROXIMACIÓ
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
- Nom de l’obra
- Autor
- Estil
- Cronologia
- Tècnica i suport
- Localització
- Dimensions
El Tres de Maig de 1808
Francisco de Goya (1746-1828)
1814. Inicis del segle XIX
Oli sobre tela
Museu del Padro (Madrid)
Gran format. (2,66 x 3,45 m.)
Difícil de classificar (cronològicament Neoclàssic)
2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL
Francisco de Goya
(1746-1828)
Carles III
(1759-1788)
Carles IV
(1789-1808)
Josep I
(1808-1813)
Ferran VII
(1808)
(1814-1833)
La vida de Goya abarca desde el reinado de Carlos III hasta el de Fernando VII.
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: ÈPOCA
La seva vida transcorre entre la fi de l’Antic Regim i l’establiment del Liberalisme
La Il·lustració, la Revolució Francesa (1789-1799), la invasió napoleònica (la Guerra del
Francès 1808-1814), la Restauració amb Ferran VII, juntament amb el trienni liberal,
emmarcaren i influenciaran la seva vida i la seva obra.
Aquest quadre fou pintat el 1814, sis anys després dels fets que representa.EPOCA
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: ÈPOCA
A començaments de 1808 les tropes napoleòniques van entrar a Espanya i van ocupar
les principals ciutats. L'ocupació francesa va provocar una llarga guerra per la
independència (1808 -1814), i que a Catalunya es coneix com la guerra del Francès.
Aquesta pintura, fa al·lusió als fets que es produïren a Madrid el maig de 1808 i que
provocaren l’inici de la Guerra del Francès.
El 2 de maig de 1808 el poble de Madrid va
rebel·lar-se, en un aixecament popular
espontani contra les tropes d’ocupació
francesa.
Com a represàlia per aquest aixecament,
la matinada del 3 maig es produí
l'afusellament (a la Muntanya del
Príncipe Pío) dels rebels de Madrid,
2 de maig de 1808 3 de maig de 1808
AUTOR
Goya va néixer a Fuendetodos, un poble de Saragossa. Fins als 40 anys va pintar
escenes costumistes. Posteriorment es convertirà en pintor oficial de la Cort (Carles
III i Carles IV) i es convertirà en el retratista de l'aristocràcia espanyola.
Francisco de Goya (1746-1828)
1.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: AUTOR
Va aprendre l’ofici de pintor a Saragossa. Més tard viatjà a Itàlia on va adquirir
l’estètica neoclàssica i el gust per les figures al·legòriques i mitològiques.
1.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: AUTOR
Quan retornà a Espanya va pintar el frescos de la basílica del Pilar de Saragossa.
Després es traslladà a Madrid tutelat pel pintor de cort Francisco Bayeu .
El 1799 en pintor de cambra de Carles IV. Això li obrí les portes dels salons
aristocràtics i fou el pintor de moda del moment.
Dos fets van marcar la seva
vida i també la seva obra: la
sordesa, ( a partir de 1790) i
la guerra contra Napoleó, a
partir de 1808.
Després de la guerra del
francès fou pintor de cambra
de Ferran VII.
També ho havia estat de
Josep Bonaparte.
Liberal convençut amb la restauració absolutista de Ferran VII, decidí marxar
d’Espanya i anà a Bordeus, (França) on va morir el 1828
ESTIL Cronològicament l’hem d’enquadrar en el neoclassicisme
Però ... Goya és molt difícil d’inscriure dins d’un estil determinat. Podríem dir que
presenta un estil personal, fora dels cànons i les regles acadèmiques. Ell forja el
seu propi estil i s’anticipa a estils posteriors.
Així podem observar que...
2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: ESTIL
D’altre banda pel tipus de pinzellada solta,
ràpida, llarga, en grans taques, totalment
independent del dibuix, anuncia formalment
aspectes propis de l’Impressionisme
En suma, podem afirmar que Goya tant pels
temes que tracta, com per l'ús del color o la
pinzellada s’allunya de manera evident de
l’estil vigent: el Neoclassicisme
La seva obra tant pel tema com per la forma
presenta aspectes precursors del
romanticisme: visió subjectiva de la realitat,
triomf dels sentiments ... intensitat i força
expressiva del color...
A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS
3.- L’ANÀLISI FORMAL
- El Color
- La llum
B) LA COMPOSICIÓ
C) EL RITME
D) El TEMPS
- La Línia, dibuix, pinzellada
3.- L’ANÀLISI FORMAL
3.- L’ANÀLISI FORMAL: LÍNIA, DIBUIX, COLOR
A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS: LÍNEA, DIBUIX PINZELLADA I COLOR
En aquesta obra hi ha predomini del color sobre la línia. Tot i que Goya ressegueix les
figures en negre, defuig l’academicisme. Cares i cossos estan deformats. (Fuig del
model escultòric propi del neoclassicisme). Les seves formes, doncs, són pictòriques.
La gamma cromàtica és
reduïda: Ocre, negre
blanc, groc, vermell
Colors càlids a la part
esquerra i colors freds
a la part dreta.
La pinzellada és solta,
ràpida, llarga, en grans
taques, totalment
independent del dibuix.
Destaca especialment
el color blanc i groc de
la camisa ,el pantaló i
del fanal.
EL COLOR
A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS: LA LLUM
La llum és un element clau del quadre: L’únic focus lumínic està situat al terra
davant l’escamot francès i il·lumina amb força el grup d’espanyols ajusticiats i deixa
en penombra al grup de soldats.
3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA LLUM
La llum del fanal separa
el dos grups (víctimes i
soldats)
il·lumina la figura amb
els braços oberts de
l’esquerra, convertint-la
en el centre d’atenció.
El tenebrisme emprat
per Goya, el contrast
entre llums i ombres
incrementen el
dramatisme de l’escena
La resta de personatges
es distribueixen al seu
voltant
B) LA COMPOSICIÓ
3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ
La composició s’articula en dos grups: els de les víctimes (esquerra) i el dels soldats
(dreta) que els estan afusellant. Clarament delimitats per la llum del fanal que
il·lumina al es víctimes i deixa en penombra a l’escamot de soldats.
El “camisa blanca” és
el centre de la imatge,
Però, és el fanal que
divideix clarament la
composició en dues
parts: il·luminant a les
víctimes i deixant la
resta en penombra.
L’aresta del fanal, a més a més, constitueix un eix vertical amb la torre del fons que
remarca aquesta dualitat.
Intensament il·luminat
contrasta amb tota la
resta tant pel color com
per l’actitud acaparant
tota la nostra atenció.
3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ
El quadre presenta una sensació d’espai profund tridimensional aconseguit
principalment mitjançant l’aplicació de la perspectiva aèria (dissolució de les formes).
La inclusió del fanal, el
qual amb unes arestes
molt marcades constitueix
en si mateix una realitat
tridimensional manifesta.
l’aplicació del clarobscur
accentuant el volum de les
formes.
L a superposició dels
diferents plans.
La gradació del tamany de
les formes especialment
visible en la filera de
condemnats i l’edifici del
fons.
Però que s’accentua per mitjà d’altres recursos com:
3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ
També contribueix a accentuar la sensació d’espai profund que presenta el quadre la
inclusió de dos diagonals que trenquen l’horitzontalitat dels fusells i l’horitzó.
Aquestes dues diagonals
tot i que no configuren
una perspectiva lineal o
cònica, trenquen
l’horitzontalitat de les
línies dels fusells i de
l'horitzó, incrementant la
sensació de profunditat.
La línia de l’horitzó
situada alta, converteix a
l’espectador en un
protagonista més de
l’escena
L’espectador, doncs, amb aquest recurs compositiu, es converteix en un protagonista
més de l’escena, la qual cosa accentua el realisme de l’escena representada.
Potenciant el realisme del
tema representat.
3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ
A l’hora d’estructurar la composició d’aquesta pintura la idea que més destaca és
el contrast:
Contrast entre llum i
ombra
Contrast entre
víctimes i soldats
Contrast entre la
Individualitat de les
víctimes i la
uniformitat dels
soldats
Contrast entre la
verticalitat del
“camisa blanca” i
l’horitzontalitat dels
fusells.
Per últim, els violents escorços en les figures dels morts en primer pla també,
contribueixen a incrementar la sensació de profunditat.
3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL RITME
C) EL RITME Aquesta obra presenta un marcat dinamisme que te com a
principal objectiu a accentuar el dramatisme del tema representat
Mitjançat l’ús de contrastos
de llum: zones molt
il·luminades i d’altres en
penombra.
Aquest dinamisme s’aconsegueix:
L’ús de contrastos de color:
Colors càlids i colors freds.
Contrastos entre línies
horitzontals i línies verticals
També mitjançant l’ús de dues diagonals molt marcades que trenquen l’horitzontalitat
dels fusells i de l'horitzó.
Contrast entre els cossos
caiguts dels morts i els dels
que estan a punt de ser
executats.
3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL RITME
Un altre element que també contribueix a accentuar el dinamisme d’aquesta pintura
són les diferents actituds i emocions que davant la mort mostren les víctimes que
contrasta amb la uniformitat i absència d’emocions de l’escamot de soldats.
3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL TEMPS
C) EL TEMPS
Aquesta pintura mostra de manera dinàmica un moment instantani referencial de
caràcter històric, però també mostra una voluntat d’eternitat
Al seu llenç Goya recull un moment instantani referencial de caràcter històric:
L’afusellament per part de l’exèrcit napoleònic la matinada del 3 de maig de 1808 d’alguns
dels espanyols que el dia anterior s’havien rebel·lat contra la invasió dels francesos.
I això ho fa d’una forma dinàmica
al mostrar-nos dins de la mateixa
pintura la temporalitat d’un fet
que és succeeix en el temps.
Així podem veure tres moments:
El que ha passat (Els morts
ensangonats caiguts a terra) el
que està passant (els que estan a
punt de matar) i el que passarà
(els que es desesperen fent cua
abans de morir).
És a dir present, passat i futur
d’un mateix fet.
3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL TEMPS
Però l’obra també presenta una voluntat d'eternitat.
Donat què, també ens mostra quelcom més allà del fet representat: El quadre és
també, un crit contra el horror, la irracionalitat i la crueltat de la guerra.
Valors que tenen un caire universal i atemporal.
4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMÀ, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
El tres de Maig és un llenç que mostra els fets reals que van succeir a Madrid
durant el primers dies de maig de 1808 i amb el quals s’inicia la Guerra del Francès.
Tema històric
Concretament el quadre mostra els afusellaments que les tropes franceses van fer
la matinada del 3 de Maig de 1808 a la Muntanya del Principe Pio dels rebels que
s’havien manifestat contra l’ocupació dels invasors el dia anterior.
Episodi que també ens il·lustra Goya a l’obra “El 2 de maig”, coneguda també com
“La càrrega dels mamelucs” i amb la qual “el tres de maig” fa parella.
No sabem si Goya en va ser testimoni directe, però és molt fidel a la realitat dels fets.
L’acció se situa a la muntanya
del Príncipe Pio de Madrid,
des de la qual es possible
veure la caserna militar del
Conde-Duque, l’arquitectura
de la qual apareix dibuixada al
fons de la composició.
Goya també inclou en la
escena la figura d’una dona, la
qual cosa accentua el verisme
dels fets, donat que, les
dones també havien participat
a la lluita i van ser també,
víctimes de la repressió.
La inclusió també d’un frare fa referència a la participació d’alguns eclesiàstics en la
revolta i és una al·lusió directa, a que aquella nit va ser afusellat l'eclesiàstic
Francisco Gallego i Davila.
Al quadre hi ha diferents elements que accentuen el realisme dels fets representats
tant del lloc com dels personatges.
4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
SIGNIFICAT
Aquest quadre és un crit universal contra el horror, la irracionalitat i crueltat de la
guerra.
Goya presenta els fets amb una
gran expressivitat perquè el que
més l’interessa es mostrar un
sentiment, un punt de vista
personal, més que no pas,
realitzar un document dels fets.
Goya presenta un nou concepte
de la pintura històrica.
Goya ressalta el patiment de les víctimes. Els militars francesos són màquines de
matar, estan despersonalitzats, no tenen cara.
4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
S’allunya de la visió heroica
tradicional i la substitueix per la
crítica d’ una realitat: la guerra,
com a element, que genera
patiment humà..
Goya ressalta el patiment de les víctimes. Els militars francesos són màquines de
matar, estan despersonalitzats, no tenen cara. Per contra, les víctimes estan
individualitzats, tots viuen el moment segons la seva personalitat.
Goya ressalta el patiment de les víctimes. Els militars francesos són màquines de
matar, estan despersonalitzats, no tenen cara. Per contra, les víctimes estan
individualitzats, tots viuen el moment segons la seva personalitat. Al·legòricament
La zona il·luminada seria el bé, i el mal la foscor.
La posició dels braços en creu de la
figura central representaria
iconogràficament la figura de Crist,
la de l’heroi, el màrtir, l'innocent.
L’obra presenta diferents elements simbòlics i al·legòrics que reforcen el seu significat
Per alguns autors els colors groc i
blanc (símbols heràldics del Papa) hi
simbolitzarien l'església.
El fanal situat als peus dels soldats
il·luminant a les víctimes – veritables
protagonistes del quadre- Ha estat
vist segons els autors:
Atribut reforçat, tant pels estigmes
que apareixen en les mans, com pel
color blanc de la camisa (innocència)
- bé com una metàfora de la
presència de Déu.
-bé com un símbol de la il·lustració.
4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
El tres Maig transcendeix la plasmació d’un fet concret per convertir-se en un símbol
del pacifisme i l’antibel·licisme de la humanitat.
Amb aquesta pintura Goya va dotar de valor universal un episodi particular.
4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
FUNCIÓ Funció decorativa o commemorativa
Tot i que no se sap amb seguretat la funció exacte que van tenir aquests quadres.
Algunes hipòtesis suggereixen que podrien
haver tingut una funció decorativa en un arc
de triomf efímer construït en honor de Ferran
VII, amb motiu del seu retorn a Espanya.
Altres apunten que es podrien haver exposat
amb motiu de la celebració commemorativa
del 2 de maig.
Sigui quina sigui el que si es evident és que
els quadres no van agradar i es guardaren al
fons del Museu del Prado, i no s'exhibien.
No va ser fins unes dècades després, un cop
el Romanticisme i l'Impressionisme, es van
desenvolupar, que aquestes excepcionals
pintures van obtenir reconeixement i fama
mundial.
4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
Dos són les figures principals en les que Goya s’inspira per elaborar el seu propi
estil: Velázquez i Rembrandt
MODELS I INFLUÈNCIES
5.- ALTRES CONSIDERACIONS
5.- ALTRES CONSIDERACIONS
De Velázquez rep la
perspectiva aèria, la
utilització de la llum i la
llibertat de la pinzellada
De Rembrandt rep la
perfecció del joc de
clarobscur, la voluntat
realista, naturalista, que
l’apartà de d'idealisme
neoclàssic i també el
gust pels autoretrats.
Goya és considerat per molts com l’iniciador de la pintura moderna i amb aquesta
obra anticipa aspectes plàstics i temàtics propis de moviments pictòrics posteriors
tals com:
MODELS I INFLUÈNCIES
5.- ALTRES CONSIDERACIONS
El Romanticisme: l’ús violent del color i el
moviment i el protagonisme que dona al
poble, a la heroïcitat col·lectiva.
L’Impressionisme: El traç lliure, l’abandó
de l’academicisme, les seves pinzellades
soltes i els contrastos cromàtics
L’Expressionisme: Per la utilització de
l’expressivitat del color per mostrar
emoció i sentiments i per la deformació de
la realitat per manifestar l’interior.
El Cubisme: Manifesta en la deformació
geomatitzant dels soldats.
Des de un punt de vista compositiu i temàtic, aquest quadre va influir en obres com:
MODELS I INFLUÈNCIES
5.- ALTRES CONSIDERACIONS
La execució de Maximilià
Manet (1867)
La “Matança de Corea de
Pablo Picasso (1951),
AMPLIAR INFORMACIÓ
AMPLIAR INFORMACIÓ
TEXTOS
Monografia sobre el Tres de Maig
VIDEOS
EXERCICIS INTERACTIUS
El Tres de Maig (Museu del Prado)

More Related Content

What's hot

GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA
Antonio Núñez
 
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
Antonio Núñez
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
Antonio Núñez
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
Antonio Núñez
 
Afusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig GoyaAfusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig GoyaMercè Bigorra
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
Antonio Núñez
 
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbe
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbeFitxa 74 déjeuner sur l'herbe
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbe
Julia Valera
 
Fitxa 67 la llibertant guiant el poble
Fitxa 67 la llibertant guiant el pobleFitxa 67 la llibertant guiant el poble
Fitxa 67 la llibertant guiant el poble
Julia Valera
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
L'impressionisme i...
L'impressionisme i...L'impressionisme i...
L'impressionisme i...
Julia Valera
 

What's hot (20)

Courbert: Enterrament a Ornans
Courbert: Enterrament a OrnansCourbert: Enterrament a Ornans
Courbert: Enterrament a Ornans
 
GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA GARGALLO: EL PROFETA
GARGALLO: EL PROFETA
 
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
 
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló AlemanyMies Van der Rohe: Pavelló Alemany
Mies Van der Rohe: Pavelló Alemany
 
Rodin: El pensador
Rodin: El pensadorRodin: El pensador
Rodin: El pensador
 
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malaltsFrida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
 
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
 
Monet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. ImpressióMonet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. Impressió
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
 
Cézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartesCézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartes
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
 
Afusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig GoyaAfusellaments del 3 de maig Goya
Afusellaments del 3 de maig Goya
 
Bourgeois: Maman
Bourgeois: MamanBourgeois: Maman
Bourgeois: Maman
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
 
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbe
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbeFitxa 74 déjeuner sur l'herbe
Fitxa 74 déjeuner sur l'herbe
 
Fitxa 67 la llibertant guiant el poble
Fitxa 67 la llibertant guiant el pobleFitxa 67 la llibertant guiant el poble
Fitxa 67 la llibertant guiant el poble
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
L'impressionisme i...
L'impressionisme i...L'impressionisme i...
L'impressionisme i...
 
Manet: El dinar campestre
Manet: El dinar campestreManet: El dinar campestre
Manet: El dinar campestre
 

Viewers also liked

PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
Antonio Núñez
 
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
Antonio Núñez
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
Antonio Núñez
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
Antonio Núñez
 
Neoclassicisme
NeoclassicismeNeoclassicisme
Neoclassicisme
Julia Valera
 
Fitxa 63 la madeleine
Fitxa 63 la madeleineFitxa 63 la madeleine
Fitxa 63 la madeleine
Julia Valera
 
Art segles XIX i XX
Art segles XIX i XXArt segles XIX i XX
Art segles XIX i XXAmagazineSTP
 
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realismeArt segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realismeCarles Olmedo Quirós
 
Neoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i GoyaNeoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i Goyaramonagusba
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES IIART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
Antonio Núñez
 
TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)
Antonio Núñez
 

Viewers also liked (18)

PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
 
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
 
P.P.Romanticisme
P.P.RomanticismeP.P.Romanticisme
P.P.Romanticisme
 
Neoclassicisme
NeoclassicismeNeoclassicisme
Neoclassicisme
 
Fitxa 63 la madeleine
Fitxa 63 la madeleineFitxa 63 la madeleine
Fitxa 63 la madeleine
 
Art neoclàssic
Art neoclàssicArt neoclàssic
Art neoclàssic
 
Art segles XIX i XX
Art segles XIX i XXArt segles XIX i XX
Art segles XIX i XX
 
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realismeArt segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
 
Neoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i GoyaNeoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i Goya
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES IIART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
 
TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)TÀPIES: CREU I R (1975)
TÀPIES: CREU I R (1975)
 

Similar to EL TRES DE MAIG DE 1808

43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYAAssumpció Granero
 
Fitxa 66 el tres de maig
Fitxa 66 el tres de maigFitxa 66 el tres de maig
Fitxa 66 el tres de maig
Julia Valera
 
El tres de maig de 1808
El tres de maig de 1808El tres de maig de 1808
El tres de maig de 1808
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Unitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xixUnitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xix
Julia Valera
 
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
MarionaJimenezGarcia
 
El romanticisme la pintura
El romanticisme la pintura El romanticisme la pintura
El romanticisme la pintura
sandroalfaro
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
Antonio Núñez
 
Francisco de Goya y Lucientes
Francisco de Goya y Lucientes Francisco de Goya y Lucientes
Francisco de Goya y Lucientes Assumpció Granero
 
La Vicaria de Fortuny
La Vicaria de FortunyLa Vicaria de Fortuny
La Vicaria de Fortuny
Irene Sánchez Maestre
 
La llibertat guiant el poble
La llibertat guiant el poble La llibertat guiant el poble
La llibertat guiant el poble
blauet1
 
Abans de les avantguardes
Abans de les avantguardesAbans de les avantguardes
Abans de les avantguardes
xepi25
 
IMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnesIMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnesjoanet83
 
4. cubisme
4. cubisme4. cubisme
4. cubismejgutier4
 
presentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goya
presentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goyapresentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goya
presentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goya
artcbl
 

Similar to EL TRES DE MAIG DE 1808 (20)

43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
 
Fitxa 66 el tres de maig
Fitxa 66 el tres de maigFitxa 66 el tres de maig
Fitxa 66 el tres de maig
 
Afusellaments de goya
Afusellaments de goyaAfusellaments de goya
Afusellaments de goya
 
Guernica 2
Guernica 2Guernica 2
Guernica 2
 
El tres de maig de 1808
El tres de maig de 1808El tres de maig de 1808
El tres de maig de 1808
 
Unitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xixUnitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xix
 
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
 
El romanticisme la pintura
El romanticisme la pintura El romanticisme la pintura
El romanticisme la pintura
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
 
Francisco de Goya y Lucientes
Francisco de Goya y Lucientes Francisco de Goya y Lucientes
Francisco de Goya y Lucientes
 
La Vicaria de Fortuny
La Vicaria de FortunyLa Vicaria de Fortuny
La Vicaria de Fortuny
 
La llibertat guiant el poble
La llibertat guiant el poble La llibertat guiant el poble
La llibertat guiant el poble
 
16 postimpressionisme
16 postimpressionisme16 postimpressionisme
16 postimpressionisme
 
Romanticisme i Realisme
Romanticisme i RealismeRomanticisme i Realisme
Romanticisme i Realisme
 
Impressionisme i Puntillisme
Impressionisme i PuntillismeImpressionisme i Puntillisme
Impressionisme i Puntillisme
 
Abans de les avantguardes
Abans de les avantguardesAbans de les avantguardes
Abans de les avantguardes
 
IMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnesIMPRESSIONISME_alumnes
IMPRESSIONISME_alumnes
 
PINTURA GÒTICA
PINTURA GÒTICAPINTURA GÒTICA
PINTURA GÒTICA
 
4. cubisme
4. cubisme4. cubisme
4. cubisme
 
presentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goya
presentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goyapresentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goya
presentació format PPT de Elsa afusellaments del 3 de maig de Goya
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
 

Recently uploaded

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 

Recently uploaded (9)

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 

EL TRES DE MAIG DE 1808

 • 2. El nostre anàlisi s’estructura: 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) 2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL 3. L’ANÀLISI FORMAL 4. L’ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ 5. ALTRES CONSIDERACIONS EL TRES DE MAIG DE 1808 PRIMERA APROXIMACIÓ
 • 3. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) - Nom de l’obra - Autor - Estil - Cronologia - Tècnica i suport - Localització - Dimensions El Tres de Maig de 1808 Francisco de Goya (1746-1828) 1814. Inicis del segle XIX Oli sobre tela Museu del Padro (Madrid) Gran format. (2,66 x 3,45 m.) Difícil de classificar (cronològicament Neoclàssic)
 • 4. 2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL Francisco de Goya (1746-1828) Carles III (1759-1788) Carles IV (1789-1808) Josep I (1808-1813) Ferran VII (1808) (1814-1833) La vida de Goya abarca desde el reinado de Carlos III hasta el de Fernando VII. 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: ÈPOCA La seva vida transcorre entre la fi de l’Antic Regim i l’establiment del Liberalisme La Il·lustració, la Revolució Francesa (1789-1799), la invasió napoleònica (la Guerra del Francès 1808-1814), la Restauració amb Ferran VII, juntament amb el trienni liberal, emmarcaren i influenciaran la seva vida i la seva obra.
 • 5. Aquest quadre fou pintat el 1814, sis anys després dels fets que representa.EPOCA 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: ÈPOCA A començaments de 1808 les tropes napoleòniques van entrar a Espanya i van ocupar les principals ciutats. L'ocupació francesa va provocar una llarga guerra per la independència (1808 -1814), i que a Catalunya es coneix com la guerra del Francès. Aquesta pintura, fa al·lusió als fets que es produïren a Madrid el maig de 1808 i que provocaren l’inici de la Guerra del Francès. El 2 de maig de 1808 el poble de Madrid va rebel·lar-se, en un aixecament popular espontani contra les tropes d’ocupació francesa. Com a represàlia per aquest aixecament, la matinada del 3 maig es produí l'afusellament (a la Muntanya del Príncipe Pío) dels rebels de Madrid, 2 de maig de 1808 3 de maig de 1808
 • 6. AUTOR Goya va néixer a Fuendetodos, un poble de Saragossa. Fins als 40 anys va pintar escenes costumistes. Posteriorment es convertirà en pintor oficial de la Cort (Carles III i Carles IV) i es convertirà en el retratista de l'aristocràcia espanyola. Francisco de Goya (1746-1828) 1.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: AUTOR Va aprendre l’ofici de pintor a Saragossa. Més tard viatjà a Itàlia on va adquirir l’estètica neoclàssica i el gust per les figures al·legòriques i mitològiques.
 • 7. 1.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: AUTOR Quan retornà a Espanya va pintar el frescos de la basílica del Pilar de Saragossa. Després es traslladà a Madrid tutelat pel pintor de cort Francisco Bayeu . El 1799 en pintor de cambra de Carles IV. Això li obrí les portes dels salons aristocràtics i fou el pintor de moda del moment. Dos fets van marcar la seva vida i també la seva obra: la sordesa, ( a partir de 1790) i la guerra contra Napoleó, a partir de 1808. Després de la guerra del francès fou pintor de cambra de Ferran VII. També ho havia estat de Josep Bonaparte. Liberal convençut amb la restauració absolutista de Ferran VII, decidí marxar d’Espanya i anà a Bordeus, (França) on va morir el 1828
 • 8. ESTIL Cronològicament l’hem d’enquadrar en el neoclassicisme Però ... Goya és molt difícil d’inscriure dins d’un estil determinat. Podríem dir que presenta un estil personal, fora dels cànons i les regles acadèmiques. Ell forja el seu propi estil i s’anticipa a estils posteriors. Així podem observar que... 2.- CONTEXT HISTÒRIC I ARTÍSTIC: ESTIL D’altre banda pel tipus de pinzellada solta, ràpida, llarga, en grans taques, totalment independent del dibuix, anuncia formalment aspectes propis de l’Impressionisme En suma, podem afirmar que Goya tant pels temes que tracta, com per l'ús del color o la pinzellada s’allunya de manera evident de l’estil vigent: el Neoclassicisme La seva obra tant pel tema com per la forma presenta aspectes precursors del romanticisme: visió subjectiva de la realitat, triomf dels sentiments ... intensitat i força expressiva del color...
 • 9. A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS 3.- L’ANÀLISI FORMAL - El Color - La llum B) LA COMPOSICIÓ C) EL RITME D) El TEMPS - La Línia, dibuix, pinzellada 3.- L’ANÀLISI FORMAL
 • 10. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: LÍNIA, DIBUIX, COLOR A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS: LÍNEA, DIBUIX PINZELLADA I COLOR En aquesta obra hi ha predomini del color sobre la línia. Tot i que Goya ressegueix les figures en negre, defuig l’academicisme. Cares i cossos estan deformats. (Fuig del model escultòric propi del neoclassicisme). Les seves formes, doncs, són pictòriques. La gamma cromàtica és reduïda: Ocre, negre blanc, groc, vermell Colors càlids a la part esquerra i colors freds a la part dreta. La pinzellada és solta, ràpida, llarga, en grans taques, totalment independent del dibuix. Destaca especialment el color blanc i groc de la camisa ,el pantaló i del fanal. EL COLOR
 • 11. A) ELS ELEMENTS PLÀSTICS: LA LLUM La llum és un element clau del quadre: L’únic focus lumínic està situat al terra davant l’escamot francès i il·lumina amb força el grup d’espanyols ajusticiats i deixa en penombra al grup de soldats. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA LLUM La llum del fanal separa el dos grups (víctimes i soldats) il·lumina la figura amb els braços oberts de l’esquerra, convertint-la en el centre d’atenció. El tenebrisme emprat per Goya, el contrast entre llums i ombres incrementen el dramatisme de l’escena La resta de personatges es distribueixen al seu voltant
 • 12. B) LA COMPOSICIÓ 3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ La composició s’articula en dos grups: els de les víctimes (esquerra) i el dels soldats (dreta) que els estan afusellant. Clarament delimitats per la llum del fanal que il·lumina al es víctimes i deixa en penombra a l’escamot de soldats. El “camisa blanca” és el centre de la imatge, Però, és el fanal que divideix clarament la composició en dues parts: il·luminant a les víctimes i deixant la resta en penombra. L’aresta del fanal, a més a més, constitueix un eix vertical amb la torre del fons que remarca aquesta dualitat. Intensament il·luminat contrasta amb tota la resta tant pel color com per l’actitud acaparant tota la nostra atenció.
 • 13. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ El quadre presenta una sensació d’espai profund tridimensional aconseguit principalment mitjançant l’aplicació de la perspectiva aèria (dissolució de les formes). La inclusió del fanal, el qual amb unes arestes molt marcades constitueix en si mateix una realitat tridimensional manifesta. l’aplicació del clarobscur accentuant el volum de les formes. L a superposició dels diferents plans. La gradació del tamany de les formes especialment visible en la filera de condemnats i l’edifici del fons. Però que s’accentua per mitjà d’altres recursos com:
 • 14. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ També contribueix a accentuar la sensació d’espai profund que presenta el quadre la inclusió de dos diagonals que trenquen l’horitzontalitat dels fusells i l’horitzó. Aquestes dues diagonals tot i que no configuren una perspectiva lineal o cònica, trenquen l’horitzontalitat de les línies dels fusells i de l'horitzó, incrementant la sensació de profunditat. La línia de l’horitzó situada alta, converteix a l’espectador en un protagonista més de l’escena L’espectador, doncs, amb aquest recurs compositiu, es converteix en un protagonista més de l’escena, la qual cosa accentua el realisme de l’escena representada. Potenciant el realisme del tema representat.
 • 15. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: LA COMPOSICIÓ A l’hora d’estructurar la composició d’aquesta pintura la idea que més destaca és el contrast: Contrast entre llum i ombra Contrast entre víctimes i soldats Contrast entre la Individualitat de les víctimes i la uniformitat dels soldats Contrast entre la verticalitat del “camisa blanca” i l’horitzontalitat dels fusells. Per últim, els violents escorços en les figures dels morts en primer pla també, contribueixen a incrementar la sensació de profunditat.
 • 16. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL RITME C) EL RITME Aquesta obra presenta un marcat dinamisme que te com a principal objectiu a accentuar el dramatisme del tema representat Mitjançat l’ús de contrastos de llum: zones molt il·luminades i d’altres en penombra. Aquest dinamisme s’aconsegueix: L’ús de contrastos de color: Colors càlids i colors freds. Contrastos entre línies horitzontals i línies verticals També mitjançant l’ús de dues diagonals molt marcades que trenquen l’horitzontalitat dels fusells i de l'horitzó. Contrast entre els cossos caiguts dels morts i els dels que estan a punt de ser executats.
 • 17. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL RITME Un altre element que també contribueix a accentuar el dinamisme d’aquesta pintura són les diferents actituds i emocions que davant la mort mostren les víctimes que contrasta amb la uniformitat i absència d’emocions de l’escamot de soldats.
 • 18. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL TEMPS C) EL TEMPS Aquesta pintura mostra de manera dinàmica un moment instantani referencial de caràcter històric, però també mostra una voluntat d’eternitat Al seu llenç Goya recull un moment instantani referencial de caràcter històric: L’afusellament per part de l’exèrcit napoleònic la matinada del 3 de maig de 1808 d’alguns dels espanyols que el dia anterior s’havien rebel·lat contra la invasió dels francesos. I això ho fa d’una forma dinàmica al mostrar-nos dins de la mateixa pintura la temporalitat d’un fet que és succeeix en el temps. Així podem veure tres moments: El que ha passat (Els morts ensangonats caiguts a terra) el que està passant (els que estan a punt de matar) i el que passarà (els que es desesperen fent cua abans de morir). És a dir present, passat i futur d’un mateix fet.
 • 19. 3.- L’ANÀLISI FORMAL: EL TEMPS Però l’obra també presenta una voluntat d'eternitat. Donat què, també ens mostra quelcom més allà del fet representat: El quadre és també, un crit contra el horror, la irracionalitat i la crueltat de la guerra. Valors que tenen un caire universal i atemporal.
 • 20. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMÀ, SIGNIFICAT I FUNCIÓ El tres de Maig és un llenç que mostra els fets reals que van succeir a Madrid durant el primers dies de maig de 1808 i amb el quals s’inicia la Guerra del Francès. Tema històric Concretament el quadre mostra els afusellaments que les tropes franceses van fer la matinada del 3 de Maig de 1808 a la Muntanya del Principe Pio dels rebels que s’havien manifestat contra l’ocupació dels invasors el dia anterior. Episodi que també ens il·lustra Goya a l’obra “El 2 de maig”, coneguda també com “La càrrega dels mamelucs” i amb la qual “el tres de maig” fa parella.
 • 21. No sabem si Goya en va ser testimoni directe, però és molt fidel a la realitat dels fets. L’acció se situa a la muntanya del Príncipe Pio de Madrid, des de la qual es possible veure la caserna militar del Conde-Duque, l’arquitectura de la qual apareix dibuixada al fons de la composició. Goya també inclou en la escena la figura d’una dona, la qual cosa accentua el verisme dels fets, donat que, les dones també havien participat a la lluita i van ser també, víctimes de la repressió. La inclusió també d’un frare fa referència a la participació d’alguns eclesiàstics en la revolta i és una al·lusió directa, a que aquella nit va ser afusellat l'eclesiàstic Francisco Gallego i Davila. Al quadre hi ha diferents elements que accentuen el realisme dels fets representats tant del lloc com dels personatges. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 • 22. SIGNIFICAT Aquest quadre és un crit universal contra el horror, la irracionalitat i crueltat de la guerra. Goya presenta els fets amb una gran expressivitat perquè el que més l’interessa es mostrar un sentiment, un punt de vista personal, més que no pas, realitzar un document dels fets. Goya presenta un nou concepte de la pintura històrica. Goya ressalta el patiment de les víctimes. Els militars francesos són màquines de matar, estan despersonalitzats, no tenen cara. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ S’allunya de la visió heroica tradicional i la substitueix per la crítica d’ una realitat: la guerra, com a element, que genera patiment humà.. Goya ressalta el patiment de les víctimes. Els militars francesos són màquines de matar, estan despersonalitzats, no tenen cara. Per contra, les víctimes estan individualitzats, tots viuen el moment segons la seva personalitat. Goya ressalta el patiment de les víctimes. Els militars francesos són màquines de matar, estan despersonalitzats, no tenen cara. Per contra, les víctimes estan individualitzats, tots viuen el moment segons la seva personalitat. Al·legòricament La zona il·luminada seria el bé, i el mal la foscor.
 • 23. La posició dels braços en creu de la figura central representaria iconogràficament la figura de Crist, la de l’heroi, el màrtir, l'innocent. L’obra presenta diferents elements simbòlics i al·legòrics que reforcen el seu significat Per alguns autors els colors groc i blanc (símbols heràldics del Papa) hi simbolitzarien l'església. El fanal situat als peus dels soldats il·luminant a les víctimes – veritables protagonistes del quadre- Ha estat vist segons els autors: Atribut reforçat, tant pels estigmes que apareixen en les mans, com pel color blanc de la camisa (innocència) - bé com una metàfora de la presència de Déu. -bé com un símbol de la il·lustració. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 • 24. El tres Maig transcendeix la plasmació d’un fet concret per convertir-se en un símbol del pacifisme i l’antibel·licisme de la humanitat. Amb aquesta pintura Goya va dotar de valor universal un episodi particular. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 • 25. FUNCIÓ Funció decorativa o commemorativa Tot i que no se sap amb seguretat la funció exacte que van tenir aquests quadres. Algunes hipòtesis suggereixen que podrien haver tingut una funció decorativa en un arc de triomf efímer construït en honor de Ferran VII, amb motiu del seu retorn a Espanya. Altres apunten que es podrien haver exposat amb motiu de la celebració commemorativa del 2 de maig. Sigui quina sigui el que si es evident és que els quadres no van agradar i es guardaren al fons del Museu del Prado, i no s'exhibien. No va ser fins unes dècades després, un cop el Romanticisme i l'Impressionisme, es van desenvolupar, que aquestes excepcionals pintures van obtenir reconeixement i fama mundial. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 • 26. Dos són les figures principals en les que Goya s’inspira per elaborar el seu propi estil: Velázquez i Rembrandt MODELS I INFLUÈNCIES 5.- ALTRES CONSIDERACIONS 5.- ALTRES CONSIDERACIONS De Velázquez rep la perspectiva aèria, la utilització de la llum i la llibertat de la pinzellada De Rembrandt rep la perfecció del joc de clarobscur, la voluntat realista, naturalista, que l’apartà de d'idealisme neoclàssic i també el gust pels autoretrats.
 • 27. Goya és considerat per molts com l’iniciador de la pintura moderna i amb aquesta obra anticipa aspectes plàstics i temàtics propis de moviments pictòrics posteriors tals com: MODELS I INFLUÈNCIES 5.- ALTRES CONSIDERACIONS El Romanticisme: l’ús violent del color i el moviment i el protagonisme que dona al poble, a la heroïcitat col·lectiva. L’Impressionisme: El traç lliure, l’abandó de l’academicisme, les seves pinzellades soltes i els contrastos cromàtics L’Expressionisme: Per la utilització de l’expressivitat del color per mostrar emoció i sentiments i per la deformació de la realitat per manifestar l’interior. El Cubisme: Manifesta en la deformació geomatitzant dels soldats.
 • 28. Des de un punt de vista compositiu i temàtic, aquest quadre va influir en obres com: MODELS I INFLUÈNCIES 5.- ALTRES CONSIDERACIONS La execució de Maximilià Manet (1867) La “Matança de Corea de Pablo Picasso (1951),
 • 29. AMPLIAR INFORMACIÓ AMPLIAR INFORMACIÓ TEXTOS Monografia sobre el Tres de Maig VIDEOS EXERCICIS INTERACTIUS El Tres de Maig (Museu del Prado)