SlideShare a Scribd company logo
फिलाडेल्फा क
े लोगन
ल इगाफाफि क
े पत
अधाफ 1
1 इग्नाटि, जेल् निटोफोरि तको क
े हे ज्िे, भगव्न नित् क
े चच् अउ हमर पभर
टीशर मिीह, जेन एनशट् क
े नफल्डेल्ट् म ह्वट; जेन दट् ि्टे ह्वट, ईशर क
े
त्लमेल म ल्र होक
े , अउ हमर पभर क
े जरनून म िद् आनल्त होक
े , अउ उंकर
िरनरु्न क
े म्धम ले िूर् दट् म िूर् होवत ह्वट: जेल् मै ईि् मिीह क
े खून म
भी नमन करत ह्वं, जेन हमर श्शत अउ अशरद आनंद ह्वट; ख्िकर टनद वो
निशि, अउ पेलेार जेन उंकर िंग ह्वटं, अउ ईि् मिीह क
े मन क
े मरत्निक
ननटरक डीकन क
े िंग एकत् म ह्वटं; जेल् ओमन अिन िनवत आत् ले िूर् दृत्
म अिन मज् क
े मरत्निक ििे ह्वट:
2 जेन निशि ल मै ज्नत ह्वं, ओल् तरँहर िीच वो मह्न िेवक्ई नमले ह्वट, न खरद
क
े , न मनखे मन द्र्, न वि् मनहम् िे; फ
े र ईशर नित् अउ हमर पभर ईि् मिीह क
े
पेम ले ।
3 जेकर िंटम क
े मै पिंि् करिे; जेन अिन चरपी ले अिन ििो वि् ि्त ले आन ले
ज्द् करे म िकम ह्वट। क्िर क
े ओल् आज् म नफा करे गे ह्वट, जइिे वीण्
अिन त्र तक।
4 टेकर िेती मोर आत् ईशर क
े पनत उंकर मन क
े ििले ज्द् पिर म्नत ह्वट,
टेल् ििो िरण म फलद्टी ज्नत ह्वट, अउ निद ह्वट; ल्रत् ले भरिूर, जरनून ले
मरक, अउ जीनवत भगव्न क
े ििो िंटम क
े अनरि्र।
5 अइिन म जइिे पक्श अउ ित दू नों क
े िंत्न िन ज्िे; नवभ्जन अउ झूठ्
निद्ंत ले भ्गन्; फ
े र नजह्ं तरँहर चरव्ह् ह्वट, उह्ं टे, भेड क
े रि म अनरिरण
करत ह्वटं।
6 क्िर क
े अइिे कई भेनडट् ह्वटं जेन झूठ् िरख क
े िंग नवश्ि क
े टोग लगत
ह्वटं जेन ईशर क
े नदश् म चलइट् मनल् िंदी िन्त ह्वटं; फ
े र कॉनकॉड् म ओमन
ल कोनों जघ् नइ नमलही।
7 अइिन िरर्ई जडी-िूाी ले िरहेज करव जेल् टीशर ह नइ िनहनिे; क्िर नक
अइिन ि्ि क
े िौध्रोिण नइ हे। अइिे नइ ह्वट क
े मोल् तको िीच कोनो नवभ्जन
नमले ह्वट, िल् ििो पक्र क
े िनवतत् नमले ह्वट।
8 क्िर नक जतक् िरमेशर क
े अउ ईि् मिीह क
े हवट, उतक् अिन निशि क
े िंग
घलो हवट। अउ जतक् मन िश्त्ि क
े िंग चच् क
े एकत् म लहाही, इह्ं तक क
े टे
मन तको िरमेशर क
े िेवक होही, त्नक वो टीशर क
े मरत्निक जी िकट।
९ धोख् नइ होवट भ्ई; टनद कोनो ओकर अनरिरण करत ह्वट जेन चच् म नवभ्जन
करत ह्वट, त ओल् ईशर क
े र्ज क
े नवर्ित म नइ नमलही। टनद कोनो आन र्ट
क
े ि्द चलत ह्वट त वो मिीह क
े जरनून ले िहमत नइ ह्वट।
10 क्िर क
े तरँहर ए िरट्ि होवट क
े ििो उही िनवत निरंिक म भ्ग लेव।
11 क्िर नक हमर पभर टीशर मिीह क
े निररफ एक म्ंि हवट; अउ उंकर खून क
े
एकत् म एक कि; एक वेदी;
12 जइिे एक निशि तको ह्वट, उंकर पेलेाेरी क
े िंग अउ डीकन मोर ि्िी-िेवक
ह्वटं: त्नक आि जेन भी करव, ओल् िरमेशर क
े इच् क
े मरत्निक कर िकट।
अधाफ 2
1 मोर भ्ई, तरँहर पनत मोर जउन पेम ह्वट ओकर ले मोल् अउ िडक् िनत ह्वट;
अउ तरँहर मन म गजि खरशी होक
े मै तको खतर् ले िररनकत रखे क
े पट्ि करत ह्वं;
ट् फ
े र मै नइ, िल् ईि् मिीह; जेम् िंधे होए म ज्द् डरत ह्वं, क्िर क
े अभी
तक क
े वल कष क
े रद् म ह्वट।
2 फ
े र िरमेशर ले तरँहर प्ि्न् ले मोल् निद होही, त्नक मै ओ भ्ग तक िहंच िक
ूं ,
जेन िरमेशर क
े दट् ले मोल् आवंनात करे गे ह्वट: मिीह क
े देह क
े रि म
िरिम्च्र क
े नतर भ्गन्; अउ पेररतों ल चच् क
े पेलेाेरी क
े रि म।
3 हमन ल भनवषदक् मन ले घलो पेम करट, क्िर नक ओमन घलो हमन ल
िरिम्च्र तक िहंच्ट हे, अउ मिीह म आश् र्खे िर अउ ओखर ले अिेक् करे
िर घलो पेररत करे हे।
4 जेम् तको नवश्ि करत ह्वट क
े वो ईि् मिीह क
े एकत् म उद्र होए ररनहि;
िनवत मनखे होन्, पेम करे क
े ल्टक, अउ आशट् म ररनहि;
5 जेन ल ईि् मिीह ले गव्ही नमले ह्वट, अउ हमर आम आश् क
े िरिम्च्र म नगने
गे ह्वट।
6 फ
े र टनद कोनों टहदी क्नून क
े पच्र तरँहर ल करही, त ओल् नइ िरनट; क्िर क
े
खतन् होए व्ल् ले मिीह क
े निद्ंत ल ि्न् िनि़ट् ह्वट, जेकर ले टहदी धम् नइ
नमले ह्वट।
7 फ
े र टनद ट् तो एक, ट् दू िर, मिीह टीशर क
े िंिंध म नइ िोलत ह्वटं, त वो मोल्
लगत ह्वटं फ
े र मृत क
े स्रक अउ कब क
े रि म, जेकर उिर निररफ मनखे मनक
े
न्म नलखे गे ह्वटं।
8 अइिन म ए िंि्र क
े र्जक
र म्र क
े दरष कल् अउ फ
ं द् ले भ्ग ज्; नइ होवट क
े
कोनो भी िमट उंकर च्ल्की ले उतीनडत होक
े तको अिन द्न म ठं ड् हो ज्ए।
फ
े र अनवभ्नजत मन क
े िंग ििो एक िंग एक
े ठऊर म आएं ।
9 अउ मै अिन िरमेशर ल आशीव््द देवत हवं नक तरँहर पनत मोर अच् अंतर्त्
ह्वट, अउ तरँहर िीच कोनो क
े ि्ि खरलक
े ट् ननजी रि ले घमंड करे क
े ि्त नइ
ह्वट, क
े मै ओकर िंग िहत ट् िोरिहत म िररिेनिम रेहे ह्वं।
10 अउ जउन ििो झन ले गोठि्त करे हे, उंखर मन ले क्मन् करिे, नक ए ह उंखर
लखल्फ गव्ह नइ िनट।
11 क्िर नक ह्ल्ँनक कतकोन मन ह देह क
े मरत्निक मोल् धोख् देिे, फ
े र िरमेशर
ले होट क
े िेती आत् ल धोख् नइ दे ज्िे; क्िर क
े टे दू नों ज्नत ह्वट क
े टे कह्ं
ले आिे अउ कह्ं ज्िे, अउ नदल क
े रहस ल दरि्र् ि्नित करत ह्वट।
12 म तको िीच होए क
े िखत रोटे ररनहि; मै जोरदरह् आव्ज ले नकनहन: निशि,
अउ पेलेाेरी, अउ डीकन म ह्नजर होव।
13 अि कतकोन मनखे मन म्निे नक ए ि्त ल तरँहर िीच अवइट् नवभ्जन क
े
िूव््नरम्न क
े रि म कनहन।
14 फ
े र वो मोर ि्की ह्वट जेकर ख्नतर मै िंधन म ह्वटं क
े मै कोनो भी मनखे ले
क
र छ नइ ज्निे। फ
े र आत् िोले, इही िरलदम्न म नकनहन : निशि क
े निन् क
र छ नइ
करे:
15 अिन शरीर ल भगव्न क
े मंनदर क
े रि म र्खव : पेम एकत्; नडवीजन ले भ्गत
ह्वटं; मिीह क
े अनरट्टी िन, जइिे वो अिन नित् क
े ररनहि।
16 अइिन म एकत् िर रनचत मनखे क
े रि म जइिे िने मोर िने हे, वइिने करीन।
क्िर क
े नजह्ं िंाव्र्, अउ कोध ह्वट, उह्ं भगव्न ननव्ि नइ करट।
17 फ
े र िरमेशर क
े एकत् अउ निशि क
े िररषद म लहाे म पभर ह िश्त्ि करइट्
ििो ल म्फ कर देिे।
18 क्िर नक मै ईि् मिीह क
े अनरगह म भरोि् करिे नक ओमन तरँहर हर िंधन ले
मरक करही।
19 फ
े र मै तरँहर मन ल उिदेश देवत हवं नक िंघष् ले क
र छर नइ करट, िल् मिीह क
े
ननद्श क
े मरत्निक करट।
20 क्िर नक कतकोन मनखे मनक
े ि्रे म िरने हे, जउन मन कहे हे; जि तक ओल्
मूल म नलखे नइ नमलही, ति तक िरिम्च्र म नलखे ज्टे म नवश्ि नइ करही। अऊ
जि नकनहन क
े नलखे गे ह्वट; ओमन अिन भष क्िी म उंकर आगू क
े ि्त क
े जव्ि
दीि।
21 फ
े र मोर िर ईि् मिीह ह दरननट् क
े ििो अभष स्रक मनक
े जघ् हवट; िंग म
वो अशरद स्रक, उंकर कॉि, अउ मृतर, अउ िरनरु्न, अउ वो आ्् जेन उंकर
डहर ले ह्वट; जेकर ले मै तरँहर प्ि्न् क
े म्धम ले उनचत होए क
े क्मन् करत
ह्वं।
22 िरज्री मन िचमरच अच् ह्वटं; फ
े र िहत िनि़ट् मह्ट्जक ह्वट जेकर ख्नतर
होली क
े िनवत पनतिद होए ह्वट; अउ जेल् अक
े ले भगव्न क
े रहस िौंिे गे ह्वट।
23 उ ह ि्ि क
े द्र हवट; जेकर ले इब्हीम, अउ इिह्क, अउ ट्क
ू ि, अउ ििो
भनवषदक् पवेश करत ह्वटं; िंगेिंग पेररत, अउ चच् घलो ि्नमल हे।
24 अउ टे ििो ि्त एकत् क
े पवृनृ रखत ह्वट जेन ईशर क
े ह्वट। ह्उिीा द
गॉसेल म क
र छ ह्वट। क् एम् आन ििो वव्् ले िहत उिर ह्वट; अि््तत, हमर
उद्रकत््, पभर टीशर मिीह क
े पकान, उंकर जरनून अउ िरनरु्न।
25 क्िर नक नपट भनवषदक् मन ह ओल् िंदनभ्त करीन; फ
े र िरिम्च्र
अभष्च्र क
े िूण्त् ह्वट। अइिन म ििो नमलक
े अच् ह्वट, टनद द्न क
े िंग
नवश्ि करव।
अधाफ 3
1 अि जइिे एं नाओक क
े चच् क
े िंिंध म जेन िीररट् म ह्वट, देखक
े मोल् ित्टे
ज्त ह्वट क
े तरँहर प्ि्न् अउ टेशू मिीह म टेकर पनत तरँहर जउन आंत ह्वट,
ओकर म्धम ले टे श्ंनत म ह्वट; टे तरँ, िरमेशर क
े चच् क
े रि म, कोनो डीकन ल
उंकर ि्ि ईशर क
े र्जदू त क
े रि म ज्टे क
े ख्नतर ननटरक करही; जेकर ले वो एक
िंग नमले म उंकर िंग खरशी मन् िकट, अउ भगव्न क
े न्म क
े मनहम् कर िकट।
2 धन होवट क
े टीशर मिीह म वो मनखे होही, जेन अइिन िेवक्ई क
े टोग ि्ट
ज्ही; अउ आि खरद तको मनहम्मंनडत होही।
3 अि टनद आि इचर क होव, त ईशर क
े क
ृ ि् िर अइिन करन् अिंभव नइ हे;
िंगेिंग दू िर िडोिी नगरज्घर मन ह घलो ओमन ल भेजे हे, कतकोन निशि,
कतकोन िरज्री अउ डीकन।
4 एक ििले टोग मनखे निनलनिट् क
े डीकन नफलो क
े िंिंध म वो अभी भी ईशर क
े
वचन म मोर िेव् करत ह्वट: अग्िोिोनलि क
े ररटि क
े िंग नमलक
े , एक नवलकण
अच् वलक, जेन िीररट् ले तको मोर अनरिरण करे ह्वट, अिन जीवन क
े िंिंध म
नइ : टे तको तरँहर गव्ही देत ह्वटं।
5 अउ मै खरदे तरँहर ख्नतर िरमेशर क
े धनव्द देवत हवं नक तू ओल् ओइिने गहण
करव जइिे पभर तरँल् गहण करही। फ
े र जउन मन उंखर अिम्न करीन, उंखर मन
िर ईि् मिीह क
े क
ृ ि् ले ओमन ल म्फ करे ज्ट।
6 तोआि म रहइट् भ्ई मनक
े द्न तरँहर नमन करत ह्वट: नजह्ं ले भी अि मै
िररहि क
े नलखत ह्वं, जेल् इनफिरि अउ सन्् क
े लोगन मन ह िम्न क
े ख्नतर
मोर िंग एक िंग भेजे ररनहि।
7 हमर पभर ईि् मिीह उंकर िम्न करट; जेम् ओमन देह अउ आत् अउ आत्
दू नों म आश् रखत ह्वटं; आ्् म, पेम म, एकत् म। मिीह टीशर म नवद्ई हमर
ि्झ् आश्।

More Related Content

Similar to Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdfSanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKonkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdfDogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdfDogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMarathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdfBhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - 2nd Maccabees.pdf
Dogri - 2nd Maccabees.pdfDogri - 2nd Maccabees.pdf
Bhojpuri - Titus.pdf
Bhojpuri - Titus.pdfBhojpuri - Titus.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfKonkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdfMaithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdfMaithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - Testament of Gad.pdf
Dogri - Testament of Gad.pdfDogri - Testament of Gad.pdf
Dogri - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - The Protevangelion.pdf
Dogri - The Protevangelion.pdfDogri - The Protevangelion.pdf
Dogri - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Sanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdfSanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdf
 
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKonkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdfDogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
 
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdfDogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Hindi.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Dogri.pdf
 
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Maithili.pdf
 
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMarathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdfBhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
 
Dogri - 2nd Maccabees.pdf
Dogri - 2nd Maccabees.pdfDogri - 2nd Maccabees.pdf
Dogri - 2nd Maccabees.pdf
 
Bhojpuri - Titus.pdf
Bhojpuri - Titus.pdfBhojpuri - Titus.pdf
Bhojpuri - Titus.pdf
 
Konkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfKonkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Maithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdfMaithili - Second and Third John.pdf
Maithili - Second and Third John.pdf
 
Maithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdfMaithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdf
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dogri - Testament of Gad.pdf
Dogri - Testament of Gad.pdfDogri - Testament of Gad.pdf
Dogri - Testament of Gad.pdf
 
Dogri - The Protevangelion.pdf
Dogri - The Protevangelion.pdfDogri - The Protevangelion.pdf
Dogri - The Protevangelion.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. फिलाडेल्फा क े लोगन ल इगाफाफि क े पत अधाफ 1 1 इग्नाटि, जेल् निटोफोरि तको क े हे ज्िे, भगव्न नित् क े चच् अउ हमर पभर टीशर मिीह, जेन एनशट् क े नफल्डेल्ट् म ह्वट; जेन दट् ि्टे ह्वट, ईशर क े त्लमेल म ल्र होक े , अउ हमर पभर क े जरनून म िद् आनल्त होक े , अउ उंकर िरनरु्न क े म्धम ले िूर् दट् म िूर् होवत ह्वट: जेल् मै ईि् मिीह क े खून म भी नमन करत ह्वं, जेन हमर श्शत अउ अशरद आनंद ह्वट; ख्िकर टनद वो निशि, अउ पेलेार जेन उंकर िंग ह्वटं, अउ ईि् मिीह क े मन क े मरत्निक ननटरक डीकन क े िंग एकत् म ह्वटं; जेल् ओमन अिन िनवत आत् ले िूर् दृत् म अिन मज् क े मरत्निक ििे ह्वट: 2 जेन निशि ल मै ज्नत ह्वं, ओल् तरँहर िीच वो मह्न िेवक्ई नमले ह्वट, न खरद क े , न मनखे मन द्र्, न वि् मनहम् िे; फ े र ईशर नित् अउ हमर पभर ईि् मिीह क े पेम ले । 3 जेकर िंटम क े मै पिंि् करिे; जेन अिन चरपी ले अिन ििो वि् ि्त ले आन ले ज्द् करे म िकम ह्वट। क्िर क े ओल् आज् म नफा करे गे ह्वट, जइिे वीण् अिन त्र तक। 4 टेकर िेती मोर आत् ईशर क े पनत उंकर मन क े ििले ज्द् पिर म्नत ह्वट, टेल् ििो िरण म फलद्टी ज्नत ह्वट, अउ निद ह्वट; ल्रत् ले भरिूर, जरनून ले मरक, अउ जीनवत भगव्न क े ििो िंटम क े अनरि्र। 5 अइिन म जइिे पक्श अउ ित दू नों क े िंत्न िन ज्िे; नवभ्जन अउ झूठ् निद्ंत ले भ्गन्; फ े र नजह्ं तरँहर चरव्ह् ह्वट, उह्ं टे, भेड क े रि म अनरिरण करत ह्वटं। 6 क्िर क े अइिे कई भेनडट् ह्वटं जेन झूठ् िरख क े िंग नवश्ि क े टोग लगत ह्वटं जेन ईशर क े नदश् म चलइट् मनल् िंदी िन्त ह्वटं; फ े र कॉनकॉड् म ओमन ल कोनों जघ् नइ नमलही। 7 अइिन िरर्ई जडी-िूाी ले िरहेज करव जेल् टीशर ह नइ िनहनिे; क्िर नक अइिन ि्ि क े िौध्रोिण नइ हे। अइिे नइ ह्वट क े मोल् तको िीच कोनो नवभ्जन नमले ह्वट, िल् ििो पक्र क े िनवतत् नमले ह्वट। 8 क्िर नक जतक् िरमेशर क े अउ ईि् मिीह क े हवट, उतक् अिन निशि क े िंग घलो हवट। अउ जतक् मन िश्त्ि क े िंग चच् क े एकत् म लहाही, इह्ं तक क े टे मन तको िरमेशर क े िेवक होही, त्नक वो टीशर क े मरत्निक जी िकट। ९ धोख् नइ होवट भ्ई; टनद कोनो ओकर अनरिरण करत ह्वट जेन चच् म नवभ्जन करत ह्वट, त ओल् ईशर क े र्ज क े नवर्ित म नइ नमलही। टनद कोनो आन र्ट क े ि्द चलत ह्वट त वो मिीह क े जरनून ले िहमत नइ ह्वट। 10 क्िर क े तरँहर ए िरट्ि होवट क े ििो उही िनवत निरंिक म भ्ग लेव। 11 क्िर नक हमर पभर टीशर मिीह क े निररफ एक म्ंि हवट; अउ उंकर खून क े एकत् म एक कि; एक वेदी; 12 जइिे एक निशि तको ह्वट, उंकर पेलेाेरी क े िंग अउ डीकन मोर ि्िी-िेवक ह्वटं: त्नक आि जेन भी करव, ओल् िरमेशर क े इच् क े मरत्निक कर िकट। अधाफ 2 1 मोर भ्ई, तरँहर पनत मोर जउन पेम ह्वट ओकर ले मोल् अउ िडक् िनत ह्वट; अउ तरँहर मन म गजि खरशी होक े मै तको खतर् ले िररनकत रखे क े पट्ि करत ह्वं; ट् फ े र मै नइ, िल् ईि् मिीह; जेम् िंधे होए म ज्द् डरत ह्वं, क्िर क े अभी तक क े वल कष क े रद् म ह्वट। 2 फ े र िरमेशर ले तरँहर प्ि्न् ले मोल् निद होही, त्नक मै ओ भ्ग तक िहंच िक ूं , जेन िरमेशर क े दट् ले मोल् आवंनात करे गे ह्वट: मिीह क े देह क े रि म िरिम्च्र क े नतर भ्गन्; अउ पेररतों ल चच् क े पेलेाेरी क े रि म। 3 हमन ल भनवषदक् मन ले घलो पेम करट, क्िर नक ओमन घलो हमन ल िरिम्च्र तक िहंच्ट हे, अउ मिीह म आश् र्खे िर अउ ओखर ले अिेक् करे िर घलो पेररत करे हे। 4 जेम् तको नवश्ि करत ह्वट क े वो ईि् मिीह क े एकत् म उद्र होए ररनहि; िनवत मनखे होन्, पेम करे क े ल्टक, अउ आशट् म ररनहि; 5 जेन ल ईि् मिीह ले गव्ही नमले ह्वट, अउ हमर आम आश् क े िरिम्च्र म नगने गे ह्वट। 6 फ े र टनद कोनों टहदी क्नून क े पच्र तरँहर ल करही, त ओल् नइ िरनट; क्िर क े खतन् होए व्ल् ले मिीह क े निद्ंत ल ि्न् िनि़ट् ह्वट, जेकर ले टहदी धम् नइ नमले ह्वट। 7 फ े र टनद ट् तो एक, ट् दू िर, मिीह टीशर क े िंिंध म नइ िोलत ह्वटं, त वो मोल् लगत ह्वटं फ े र मृत क े स्रक अउ कब क े रि म, जेकर उिर निररफ मनखे मनक े न्म नलखे गे ह्वटं। 8 अइिन म ए िंि्र क े र्जक र म्र क े दरष कल् अउ फ ं द् ले भ्ग ज्; नइ होवट क े कोनो भी िमट उंकर च्ल्की ले उतीनडत होक े तको अिन द्न म ठं ड् हो ज्ए। फ े र अनवभ्नजत मन क े िंग ििो एक िंग एक े ठऊर म आएं । 9 अउ मै अिन िरमेशर ल आशीव््द देवत हवं नक तरँहर पनत मोर अच् अंतर्त् ह्वट, अउ तरँहर िीच कोनो क े ि्ि खरलक े ट् ननजी रि ले घमंड करे क े ि्त नइ ह्वट, क े मै ओकर िंग िहत ट् िोरिहत म िररिेनिम रेहे ह्वं। 10 अउ जउन ििो झन ले गोठि्त करे हे, उंखर मन ले क्मन् करिे, नक ए ह उंखर लखल्फ गव्ह नइ िनट। 11 क्िर नक ह्ल्ँनक कतकोन मन ह देह क े मरत्निक मोल् धोख् देिे, फ े र िरमेशर ले होट क े िेती आत् ल धोख् नइ दे ज्िे; क्िर क े टे दू नों ज्नत ह्वट क े टे कह्ं ले आिे अउ कह्ं ज्िे, अउ नदल क े रहस ल दरि्र् ि्नित करत ह्वट। 12 म तको िीच होए क े िखत रोटे ररनहि; मै जोरदरह् आव्ज ले नकनहन: निशि, अउ पेलेाेरी, अउ डीकन म ह्नजर होव। 13 अि कतकोन मनखे मन म्निे नक ए ि्त ल तरँहर िीच अवइट् नवभ्जन क े िूव््नरम्न क े रि म कनहन। 14 फ े र वो मोर ि्की ह्वट जेकर ख्नतर मै िंधन म ह्वटं क े मै कोनो भी मनखे ले क र छ नइ ज्निे। फ े र आत् िोले, इही िरलदम्न म नकनहन : निशि क े निन् क र छ नइ करे: 15 अिन शरीर ल भगव्न क े मंनदर क े रि म र्खव : पेम एकत्; नडवीजन ले भ्गत ह्वटं; मिीह क े अनरट्टी िन, जइिे वो अिन नित् क े ररनहि। 16 अइिन म एकत् िर रनचत मनखे क े रि म जइिे िने मोर िने हे, वइिने करीन। क्िर क े नजह्ं िंाव्र्, अउ कोध ह्वट, उह्ं भगव्न ननव्ि नइ करट। 17 फ े र िरमेशर क े एकत् अउ निशि क े िररषद म लहाे म पभर ह िश्त्ि करइट् ििो ल म्फ कर देिे। 18 क्िर नक मै ईि् मिीह क े अनरगह म भरोि् करिे नक ओमन तरँहर हर िंधन ले मरक करही। 19 फ े र मै तरँहर मन ल उिदेश देवत हवं नक िंघष् ले क र छर नइ करट, िल् मिीह क े ननद्श क े मरत्निक करट। 20 क्िर नक कतकोन मनखे मनक े ि्रे म िरने हे, जउन मन कहे हे; जि तक ओल् मूल म नलखे नइ नमलही, ति तक िरिम्च्र म नलखे ज्टे म नवश्ि नइ करही। अऊ जि नकनहन क े नलखे गे ह्वट; ओमन अिन भष क्िी म उंकर आगू क े ि्त क े जव्ि दीि। 21 फ े र मोर िर ईि् मिीह ह दरननट् क े ििो अभष स्रक मनक े जघ् हवट; िंग म वो अशरद स्रक, उंकर कॉि, अउ मृतर, अउ िरनरु्न, अउ वो आ्् जेन उंकर डहर ले ह्वट; जेकर ले मै तरँहर प्ि्न् क े म्धम ले उनचत होए क े क्मन् करत ह्वं। 22 िरज्री मन िचमरच अच् ह्वटं; फ े र िहत िनि़ट् मह्ट्जक ह्वट जेकर ख्नतर होली क े िनवत पनतिद होए ह्वट; अउ जेल् अक े ले भगव्न क े रहस िौंिे गे ह्वट। 23 उ ह ि्ि क े द्र हवट; जेकर ले इब्हीम, अउ इिह्क, अउ ट्क ू ि, अउ ििो भनवषदक् पवेश करत ह्वटं; िंगेिंग पेररत, अउ चच् घलो ि्नमल हे। 24 अउ टे ििो ि्त एकत् क े पवृनृ रखत ह्वट जेन ईशर क े ह्वट। ह्उिीा द गॉसेल म क र छ ह्वट। क् एम् आन ििो वव्् ले िहत उिर ह्वट; अि््तत, हमर उद्रकत््, पभर टीशर मिीह क े पकान, उंकर जरनून अउ िरनरु्न। 25 क्िर नक नपट भनवषदक् मन ह ओल् िंदनभ्त करीन; फ े र िरिम्च्र अभष्च्र क े िूण्त् ह्वट। अइिन म ििो नमलक े अच् ह्वट, टनद द्न क े िंग नवश्ि करव। अधाफ 3 1 अि जइिे एं नाओक क े चच् क े िंिंध म जेन िीररट् म ह्वट, देखक े मोल् ित्टे ज्त ह्वट क े तरँहर प्ि्न् अउ टेशू मिीह म टेकर पनत तरँहर जउन आंत ह्वट, ओकर म्धम ले टे श्ंनत म ह्वट; टे तरँ, िरमेशर क े चच् क े रि म, कोनो डीकन ल उंकर ि्ि ईशर क े र्जदू त क े रि म ज्टे क े ख्नतर ननटरक करही; जेकर ले वो एक िंग नमले म उंकर िंग खरशी मन् िकट, अउ भगव्न क े न्म क े मनहम् कर िकट। 2 धन होवट क े टीशर मिीह म वो मनखे होही, जेन अइिन िेवक्ई क े टोग ि्ट ज्ही; अउ आि खरद तको मनहम्मंनडत होही। 3 अि टनद आि इचर क होव, त ईशर क े क ृ ि् िर अइिन करन् अिंभव नइ हे; िंगेिंग दू िर िडोिी नगरज्घर मन ह घलो ओमन ल भेजे हे, कतकोन निशि, कतकोन िरज्री अउ डीकन। 4 एक ििले टोग मनखे निनलनिट् क े डीकन नफलो क े िंिंध म वो अभी भी ईशर क े वचन म मोर िेव् करत ह्वट: अग्िोिोनलि क े ररटि क े िंग नमलक े , एक नवलकण अच् वलक, जेन िीररट् ले तको मोर अनरिरण करे ह्वट, अिन जीवन क े िंिंध म नइ : टे तको तरँहर गव्ही देत ह्वटं। 5 अउ मै खरदे तरँहर ख्नतर िरमेशर क े धनव्द देवत हवं नक तू ओल् ओइिने गहण करव जइिे पभर तरँल् गहण करही। फ े र जउन मन उंखर अिम्न करीन, उंखर मन िर ईि् मिीह क े क ृ ि् ले ओमन ल म्फ करे ज्ट। 6 तोआि म रहइट् भ्ई मनक े द्न तरँहर नमन करत ह्वट: नजह्ं ले भी अि मै िररहि क े नलखत ह्वं, जेल् इनफिरि अउ सन्् क े लोगन मन ह िम्न क े ख्नतर मोर िंग एक िंग भेजे ररनहि। 7 हमर पभर ईि् मिीह उंकर िम्न करट; जेम् ओमन देह अउ आत् अउ आत् दू नों म आश् रखत ह्वटं; आ्् म, पेम म, एकत् म। मिीह टीशर म नवद्ई हमर ि्झ् आश्।