SlideShare a Scribd company logo
फिलाडेल्फाया
लोकांक इगाफाफिासा पत
अधाफ 1
१ इग्नाशि, ज्क् निशोफोरि म्ह्ट, टो ब्प्शच् देव्च् इगज्क आनी
आमच् प्र जेजर न्र्क, जे आनाश्ंटल् नफल्डेल्श् ा्र्ंट आि्. ट्क्
दश् मेळ््, देव्च् एकच्र्ंट निर्वन, आमच् प्रच् दुख्न िद्ंच खोाी
ज्वन आनी ट्च् पुननजजवंटप्् वरवीं िगळ् दश््प््ंट पुर्श ज्वन,
ट्क्श ह्ंव जेजर न्र्च् रगट्ंट नमस्र करट्ं, जो आमचे ि्ि््चे आनी
ननमजल आि् आनंद; ख्ि करन नबाप् व्ंगड्, आनी ट्चे व्ंगड् आनाल्
पेलेहर्ं कडेन आनी जेजर न्र्च् मन्ंटल्न नेनमल् डीकन्ंक एकच्र्ंट
आिल्र; ट्क् ट््े आपल् पनवत आत्न आपल् इते पम््े िगळ्
घटप््न सीर क
े ल्.
२ ह्ंवे व्खट् त् नबाप्क टी वडली िेव् टुमच् मधे मे्शली, सट्
कडल्न नश, मना्ं कडल्न व् विज वै्व्क ल्गरन नश; पर् ब्प्शच्
देव्च् आनी आमच् प्र जेजर न्र्च् मोग्न.
३ ज्च् िंशम्ची ह्ंव टोख््श करट्ं; जो आपल् मौन्न ट्ंच् िगळ् विज
उलोवप्ंनी हेर्ं परि चड करप्क िकम आिट्. क्र् टो आज्ंक, जिो वी््
ट्च् ट्र्ंक बरोबर आि्.
४ देखरन मजो जीव िगळ् गु््ंनी फ््दीक आनी पररपर्ज अाे ज््रन ट्चे
मन देव् कडेन चड िुखी म्नट्; लसरट्शेन ्ररले, र्ग मुक आनी नजव्
देव्च् िगळ् िंशम् पम््.
५ देखरन उजव्ड्ची आनी ित्चीं ्ुरगीं ज्ट्ट; फ
र ह आनी खोट्
निधद्ंट्ंटल्न प्र न वचप; पर् जंश टुमचो गोठ्् आि् िंश टुमी मेंर्ं ्ाेन
फ्हल्न वचट.
६ नकत्क ज्शटे व्ग आि्ट, जे खोट् िुख्न नवस्ि दवरप् ि्रक
े
नदिट्ट, टे देव्च् म्ग्जन ध्ंवपी लोक्ंक बंदख्ींट वरट्ट; पर् एकच्र्ंट
ट्ंक्ं िुव्ट मे्ची न्.
७ जेजर नेिन् त् व्शह वनसटीं प्िरन पशि र्व; क्र् अाे ब्प्शची
ल्गवड नश. टुमचे मदीं म्क् किलोच फ
र ह पडल् अाे नश, पर् िगळ्
टर्ंची ाुधदट्श मेळळ्.
८ नकत्क देव्चे आनी जेजर न्र्चे जे नकटलेश आपल् नबाप् व्ंगड्
आि्ट. आनी जे लोक पश्च्प करन इगज्च् एकच्र्ंट परट शेटले, टे जेजर
पम््े नजशेवंक, हेश देव्चे िेवक ज्टले.
९ ््वो, फहोवंक न्क्ट; इगज्ट फ
र ह घ्लपी को्रश ट्च् फ्हल्न गेलो
ज्ल्र ट्क् देव्चे र्ज मे्चे न्. को्रश हेर खंशच्श मट् फ्हल्न चलट्
ज्ल्र टो न्र्च् र्ग्क म्न न्.
१० देखरन टुमी िगळ्ंक एक्च पनवत इशुक
े ररस्ंट व्ंहो घेवप्चो शत करचो.
११ नकत्क आमच् प्र जेजर न्र्चे फकट एकच म्ि आि्; आनी ट्च्
रगट्च् एकच्र्ंट एक पेलो; एक वेदी;
१२ टाेच एक नबाप आि्, ट्च् अधक् व्ंगड् आनी डीकन मज् ि्ंग्टी
िेवक्ंक, टुमी जे नकटे करट्ट टे टुमी देव्च् इते पम््े करप्क ाकटले.
अधाफ 2
१ मज् ््व्ंक, टुमचे कडेन आनालो मोग म्क् चड वड करट्; आनी
टुज्ंट वडली खोि ज्वन, टुक् धोक्ंटल्न िुरकीट दवरप्चो ह्ंव शत
करट्ं; व् चड बरे म्ल्र ह्ंव नश, पर् जेजर न्र्; ट्क् ब्ंदर न दवरन
ह्ंव अजरन फकट दुख्च् व्हेर आि्ं म्् चड न्शेट्ं.
२ पर् टुमी देव् कडेन क
े ली म्ग्े म्क् पररपर्ज करटली, ज्क् ल्गरन ह्ंव
देव्च् दश््प््न म्क् नदलो टो ््ग मे्ोवंक ाकट्: न्र्च् म्ि्क
िुव्ट् कडेन प्र न वचप; आनी इगज्च् पेलेहेरी नवाींपेनेट्ंक.
३ आमी िंदेषट्ंचोश मोग कर
ं श्, नकत्क ट्ं्ीश आमक्ं िुव्ट् कडेन वरन,
न्र्ची आर ब््गरंक आनी ट्ची अपेक् दवर
ं क.
४ ट्चेर नवस्ि दवरन जेजर न्र्च् एकच्र्न ट्ंक्ं व्ह्वली; पनवत मनीि
ज्वन, मोग कर
ं क प्त आनी अज्पीट ज्वन;
५ जेजर न्र् कडल्न ट्ंक्ं गव्श मेळळ् आनी आमच् ि्द्र् आाेच्
िुव्ट्ट ट्ंची ग्न् ज्ल्.
६ पर् को्ेश टुमक्ं जर लोक्ंचो क्शदो ि्ंगलो ज्ल्र ट्चे आशक
रं क न्क्ट;
नकत्क िुंट् क
े ल् मना्कडल्न न्र्चो निधद्ंट घेवप बरे.
७ पर् एकलो व् दुिरो एकलो व् दुिरो न्र जेजर नवाीं उलशन् ज्ल्र, टे
म्क् मेल् मना्ंचीं स्रक्ं आनी कबर्ं ि्रकीं नदिट्ट, ज्चेर फकट
मना्ंचींन्ंव्ं बरशलीं आि्ट.
८ देखरन ह् िंवि्र्ंटल् र्जक
ुं वर्च् व्शह कल् आनी ज्््ंटल्न प्र न
वच; ट्च् धरटजप््क ल्गरन क
े न्च जुलरम ज्वन टुमी टुमच् मोग्न िंड ज्वचे
नश. पर् िग्े एकठ्ंश शेवन एक्च िुव्टेर अनव््जीट क््ज्न.
९ आनी ह्ंव मज् देव् कडेन आाीव्जद नदट्ं की म्क् टुमचे कडेन बरो
नववेक आि् आनी टुमच्ंटल् को््क
र च उक्न व् ख्जगीप््न अन्म्न
ब््गरंक मे्न्, ह्ंव ट्चेर चड व् उण् पम्््ंट ््र पडल्ं.
१० आनी ह्ंव ज् िगळ्ं मदे उलशट्ं, ट्ंक्ं ि्कीद्र ज्वंक न् म् ह्ंव
इत् करट्ं.
११ नकत्क क्ंश ज्््ंक म्क् क
ु डी पम््े फहोवंक ज्श आिले टरी आतो
देव् कडल्न आनशल्न फहोवंक न्; क्र् खंशच्न शेट् आनी खंश वट् हे
दोनरश क्ह् आनी क््ज्च् गुपीट्ंक नधह्श नदट्.
१२ टुमच् मधे आिट्न् ह्ंव रडलो; ह्ं व मोठ् आव्ज्न उलशलों: नबाप्क,
आनी पेलेहेरीक आनी डीकन्ंक ह्जीर र्वचे.
१३ आट्ं क्ंश ज्््ंक नदिले, ह्ंव हे ि्ंगल्ं, टुमच् मधे शेवंक ाकट् टे प्े
वन.
१४ पर् टो मजो ि्कीद्र ज्चे ख्टीर ह्ंव बंदख्ींट आि्ं की ह्ंव खंशच्च
मना् कडल्न क्ंशच कळ्े न्. पर् आतो अाे म्ट उलशलो: नबाप्
बगर क्ंशच कर
ं क न्क्.
१५ टुमचीं क
ु डीं देव्चीं देव््ं म्् दवर्ट: एकवह्चो मोग कर्ट; प्र न वचप
नव््ग; न्र्च् ब्प्शचे अनुश्शी ज्वचे.
१६ ट्क् ल्गरन ह्ंव एकवहीट ज्लो मनीि ज्वन म्क् ज्श टाे क
े ले.
नकत्क जंश फ
र ह आनी र्ग आिट् िंश देव र्वन्.
१७ पर् पश्च्प करपी िगळ्ंक, टे देव्च् एकच्र्क आनी नबाप्च् ि््
कडेन परटल्र, िव्सर म्फ करट्.
१८ नकत्क जेजर न्र्च् क
ृ पेन टो टुमक्ं िगळ् बंधन्ंटल्न मुक
करटलो म्् ह्ंव नवस्ि दवरट्ं.
१९ टरी टुमी न्र्च् नाकव्े पम््े, झगड्ंटल्न क्ंशच करचे नश अाे
ह्ंव टुमक्ं ि्ंगट्ं.
२० नकत्क ह्ंवे आशकल्ं की क्ंश ज्् म्ह्ट; जो मेरेन म्क् टे मर्
गंि्ंट बरशले नदिन् टो मेरेन टे िुव्ट्ट बरशले अाे म्क् नदिचे न्. आनी
जेन्ं ह्ंवे म्ले: बरशल्ं; ट्ं्ी आपल् भ् पटींनी आपल् मुख्र नकटे
आि् ट्ची ज्प नदली.
२१ पर् मजे ख्टीर जेजर न्र िंवि्र्ंटल् िगळ् अनवन्ाी स्रक्ंच्
ज्ग्र आि्; त् अाुधद स्रक्ं व्ंगड्, ट्चो खुरीि, आनी मर्, आनी
पुनजजज आनी ट्चे वरवीं आनालो ््व्िज; ज् वरवीं टुमच् प्िजने वरवीं ह्ंव
ननटीम्न ज्वंक िोदट्ं.
२२ श्जक खरेच बरे आि्ट; पर् ज् मुखेल श्जक्क पनवतस्न नदले आि्,
टो चड बरो; आनी को््क
र च देव्चे गुपीट िोंपशल्ं.
२३ टो ब्प्शचे द्र; ट्चे वरवीं अब्हम, इिह्क, ज्कोब आनी िग्े िंदेषे
न्टर िरट्ट; टाेच पेनेट, आनी इगजज.
२४ आनी हो िगळो गज्ली देव् कडल्न मेन्ल् एकच्र्क व्खट्ट.
टरी िुव्ट्ट क्ंश आि्ट. ट्टरंट नकटे हेर िगळ् क्््ंटल्न खरब वशर;
म्ल्र आमच् िोडव्द्र, प्र जेजर न्र्चे पकहीकर्, ट्ची त्ि आनी
पुननजजवंटप्.
२५ नकत्क मोग्् िंदेषट्ंनी ट्चो उलेख क
े लो; पर् िुव्ट्ची अनवन्ाी
पररपर्जट्श. देखरन टुमी मोग्न नवस्ि दवरल्र िग्े मे्र न बरे.
अधाफ 3
१ निररश्ंटल् आंनटशोक्च् इगज् नवाीं म्क् ि्ंगल्ं की टुमच् म्ग्े आनी
जेजर न्र्ंट टुमचे कडेन आनाल् आंटकड्ं वरवीं टी ा्ंटी आि्; देव्चो
र्जदर ट म्् िंश ट्ंक्ं वचप्क को््क टरी डीकन नेमप टुमक्ं देव्ची इगजज
म्रन ज्टले; ट्ंक्ं मे्हन् टो ट्ंचे व्ंगड् खोाी ज्वंक आनी देव्च् न्ंव्ची
मनहम् कर
ं क.
२ जेजर न्र्ंटल् मना्क धन ज्वं, जो अा् िेवेक प्त ि्रटलो; आनी
टुमक्ंश मनहम् मे्हलो.
३ आट्ं टुमी इत् आिल्र, देव्च् क
ृ पेन हे कर
ं क टुमक्ं अाक नश;
टाेच हेर ाेज्रच् इगज्जनी ट्ंक्ं ध्डल्ट, क्ंश नबाप, क्ंश प्दी आनी
डीकन.
४ निनलनिश्चो डीकन नफलो, एक बरोच शोग मनीि, टो अजरन देव्च् उटर्ंट
मजी िेव् करट्: अग्िोपोनलिचो ररशि, एक एकलोच बरो मनीि, जो निररश्
ि्वन लेगीट मज् फ्हल्न आशल्, ट्च् नजनवट् नवाीं नश: हीं टाेच
टुमची गव्श नदवची.
५ आनी िव्सर टुमक्ं जाे गह् करटलो टाे टुमी ट्ंक्ं गह् क
े ल्न ह्ंव
सट् देव्चो उपक्र म्नट्ं. पर् जेजर न्र्च् क
ृ पेन ट्ंक्ं म्फ कर
ं क ज्श.
६ तोआि्ंटल् ््व्ंच् मोग्न टुमक्ं नमस्र करट्, ह्ंव आट्ं इफ
े ज आनी
सन्ज ह्ंग्च् लोक्ंनी मजे व्ंगड् ध्नडल् बुरह्च् न्ंव्न बरशट्.
७ आमचो प्ु जेजर न्र ट्ंक्ं म्न नदवचो; ट्ंक्ं आाेट्ट, म्ि्ंट, आत्न
आनी आत्न; ््व्ि्जट, मोग्न, एकच्र्ंट. आमच् ि्द्र् आाेक न्र
जेजरंट ननरोप.

More Related Content

Similar to Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Dogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdfMaithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - 2nd Maccabees.pdf
Maithili - 2nd Maccabees.pdfMaithili - 2nd Maccabees.pdf
Maithili - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdfSanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdfDogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Sanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdfSanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Sanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hindi - Wisdom of Solomon.pdf
Hindi - Wisdom of Solomon.pdfHindi - Wisdom of Solomon.pdf
Hindi - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Maithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdfMaithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdfDogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdfBhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - Titus.pdf
Dogri - Titus.pdfDogri - Titus.pdf
Sanskrit - Testament of Judah.pdf
Sanskrit - Testament of Judah.pdfSanskrit - Testament of Judah.pdf
Sanskrit - Testament of Judah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdfDogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMarathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Konkani - The Apostles' Creed.pdf
Konkani - The Apostles' Creed.pdfKonkani - The Apostles' Creed.pdf
Konkani - The Apostles' Creed.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Dogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMaithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Maithili - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Maithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdfMaithili - Testament of Gad.pdf
Maithili - Testament of Gad.pdf
 
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfChhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Chhattisgarhi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Maithili - 2nd Maccabees.pdf
Maithili - 2nd Maccabees.pdfMaithili - 2nd Maccabees.pdf
Maithili - 2nd Maccabees.pdf
 
Sanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdfSanskrit - Second and Third John.pdf
Sanskrit - Second and Third John.pdf
 
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdfDogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
Dogri - The Book of Prophet Zephaniah.pdf
 
Sanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Sanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdfSanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Sanskrit - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Hindi - Wisdom of Solomon.pdf
Hindi - Wisdom of Solomon.pdfHindi - Wisdom of Solomon.pdf
Hindi - Wisdom of Solomon.pdf
 
Maithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdfMaithili - The Protevangelion.pdf
Maithili - The Protevangelion.pdf
 
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfDogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Dogri - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdfDogri - Testament of Benjamin.pdf
Dogri - Testament of Benjamin.pdf
 
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfBhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Bhojpuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdfBhojpuri - The Protevangelion.pdf
Bhojpuri - The Protevangelion.pdf
 
Dogri - Titus.pdf
Dogri - Titus.pdfDogri - Titus.pdf
Dogri - Titus.pdf
 
Sanskrit - Testament of Judah.pdf
Sanskrit - Testament of Judah.pdfSanskrit - Testament of Judah.pdf
Sanskrit - Testament of Judah.pdf
 
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdfDogri - Wisdom of Solomon.pdf
Dogri - Wisdom of Solomon.pdf
 
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfMarathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Marathi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Konkani - The Apostles' Creed.pdf
Konkani - The Apostles' Creed.pdfKonkani - The Apostles' Creed.pdf
Konkani - The Apostles' Creed.pdf
 
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hindi - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCroatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCorsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
Bosnian (Bosanski) - Dragocjena Krv Isusa Krista - The Precious Blood of Jesu...
 
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCroatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Croatian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCorsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Corsican - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tigrinya Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Traditional - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chinese Simplified - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdfEnglish - The Book of 1st Chronicles.pdf
English - The Book of 1st Chronicles.pdf
 
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tibetan Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxThai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Thai Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfChichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Chichewa - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Cebuano - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 

Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. फिलाडेल्फाया लोकांक इगाफाफिासा पत अधाफ 1 १ इग्नाशि, ज्क् निशोफोरि म्ह्ट, टो ब्प्शच् देव्च् इगज्क आनी आमच् प्र जेजर न्र्क, जे आनाश्ंटल् नफल्डेल्श् ा्र्ंट आि्. ट्क् दश् मेळ््, देव्च् एकच्र्ंट निर्वन, आमच् प्रच् दुख्न िद्ंच खोाी ज्वन आनी ट्च् पुननजजवंटप्् वरवीं िगळ् दश््प््ंट पुर्श ज्वन, ट्क्श ह्ंव जेजर न्र्च् रगट्ंट नमस्र करट्ं, जो आमचे ि्ि््चे आनी ननमजल आि् आनंद; ख्ि करन नबाप् व्ंगड्, आनी ट्चे व्ंगड् आनाल् पेलेहर्ं कडेन आनी जेजर न्र्च् मन्ंटल्न नेनमल् डीकन्ंक एकच्र्ंट आिल्र; ट्क् ट््े आपल् पनवत आत्न आपल् इते पम््े िगळ् घटप््न सीर क े ल्. २ ह्ंवे व्खट् त् नबाप्क टी वडली िेव् टुमच् मधे मे्शली, सट् कडल्न नश, मना्ं कडल्न व् विज वै्व्क ल्गरन नश; पर् ब्प्शच् देव्च् आनी आमच् प्र जेजर न्र्च् मोग्न. ३ ज्च् िंशम्ची ह्ंव टोख््श करट्ं; जो आपल् मौन्न ट्ंच् िगळ् विज उलोवप्ंनी हेर्ं परि चड करप्क िकम आिट्. क्र् टो आज्ंक, जिो वी्् ट्च् ट्र्ंक बरोबर आि्. ४ देखरन मजो जीव िगळ् गु््ंनी फ््दीक आनी पररपर्ज अाे ज््रन ट्चे मन देव् कडेन चड िुखी म्नट्; लसरट्शेन ्ररले, र्ग मुक आनी नजव् देव्च् िगळ् िंशम् पम््. ५ देखरन उजव्ड्ची आनी ित्चीं ्ुरगीं ज्ट्ट; फ र ह आनी खोट् निधद्ंट्ंटल्न प्र न वचप; पर् जंश टुमचो गोठ्् आि् िंश टुमी मेंर्ं ्ाेन फ्हल्न वचट. ६ नकत्क ज्शटे व्ग आि्ट, जे खोट् िुख्न नवस्ि दवरप् ि्रक े नदिट्ट, टे देव्च् म्ग्जन ध्ंवपी लोक्ंक बंदख्ींट वरट्ट; पर् एकच्र्ंट ट्ंक्ं िुव्ट मे्ची न्. ७ जेजर नेिन् त् व्शह वनसटीं प्िरन पशि र्व; क्र् अाे ब्प्शची ल्गवड नश. टुमचे मदीं म्क् किलोच फ र ह पडल् अाे नश, पर् िगळ् टर्ंची ाुधदट्श मेळळ्. ८ नकत्क देव्चे आनी जेजर न्र्चे जे नकटलेश आपल् नबाप् व्ंगड् आि्ट. आनी जे लोक पश्च्प करन इगज्च् एकच्र्ंट परट शेटले, टे जेजर पम््े नजशेवंक, हेश देव्चे िेवक ज्टले. ९ ््वो, फहोवंक न्क्ट; इगज्ट फ र ह घ्लपी को्रश ट्च् फ्हल्न गेलो ज्ल्र ट्क् देव्चे र्ज मे्चे न्. को्रश हेर खंशच्श मट् फ्हल्न चलट् ज्ल्र टो न्र्च् र्ग्क म्न न्. १० देखरन टुमी िगळ्ंक एक्च पनवत इशुक े ररस्ंट व्ंहो घेवप्चो शत करचो. ११ नकत्क आमच् प्र जेजर न्र्चे फकट एकच म्ि आि्; आनी ट्च् रगट्च् एकच्र्ंट एक पेलो; एक वेदी; १२ टाेच एक नबाप आि्, ट्च् अधक् व्ंगड् आनी डीकन मज् ि्ंग्टी िेवक्ंक, टुमी जे नकटे करट्ट टे टुमी देव्च् इते पम््े करप्क ाकटले. अधाफ 2 १ मज् ््व्ंक, टुमचे कडेन आनालो मोग म्क् चड वड करट्; आनी टुज्ंट वडली खोि ज्वन, टुक् धोक्ंटल्न िुरकीट दवरप्चो ह्ंव शत करट्ं; व् चड बरे म्ल्र ह्ंव नश, पर् जेजर न्र्; ट्क् ब्ंदर न दवरन ह्ंव अजरन फकट दुख्च् व्हेर आि्ं म्् चड न्शेट्ं. २ पर् टुमी देव् कडेन क े ली म्ग्े म्क् पररपर्ज करटली, ज्क् ल्गरन ह्ंव देव्च् दश््प््न म्क् नदलो टो ््ग मे्ोवंक ाकट्: न्र्च् म्ि्क िुव्ट् कडेन प्र न वचप; आनी इगज्च् पेलेहेरी नवाींपेनेट्ंक. ३ आमी िंदेषट्ंचोश मोग कर ं श्, नकत्क ट्ं्ीश आमक्ं िुव्ट् कडेन वरन, न्र्ची आर ब््गरंक आनी ट्ची अपेक् दवर ं क. ४ ट्चेर नवस्ि दवरन जेजर न्र्च् एकच्र्न ट्ंक्ं व्ह्वली; पनवत मनीि ज्वन, मोग कर ं क प्त आनी अज्पीट ज्वन; ५ जेजर न्र् कडल्न ट्ंक्ं गव्श मेळळ् आनी आमच् ि्द्र् आाेच् िुव्ट्ट ट्ंची ग्न् ज्ल्. ६ पर् को्ेश टुमक्ं जर लोक्ंचो क्शदो ि्ंगलो ज्ल्र ट्चे आशक रं क न्क्ट; नकत्क िुंट् क े ल् मना्कडल्न न्र्चो निधद्ंट घेवप बरे. ७ पर् एकलो व् दुिरो एकलो व् दुिरो न्र जेजर नवाीं उलशन् ज्ल्र, टे म्क् मेल् मना्ंचीं स्रक्ं आनी कबर्ं ि्रकीं नदिट्ट, ज्चेर फकट मना्ंचींन्ंव्ं बरशलीं आि्ट. ८ देखरन ह् िंवि्र्ंटल् र्जक ुं वर्च् व्शह कल् आनी ज्््ंटल्न प्र न वच; ट्च् धरटजप््क ल्गरन क े न्च जुलरम ज्वन टुमी टुमच् मोग्न िंड ज्वचे नश. पर् िग्े एकठ्ंश शेवन एक्च िुव्टेर अनव््जीट क््ज्न. ९ आनी ह्ंव मज् देव् कडेन आाीव्जद नदट्ं की म्क् टुमचे कडेन बरो नववेक आि् आनी टुमच्ंटल् को््क र च उक्न व् ख्जगीप््न अन्म्न ब््गरंक मे्न्, ह्ंव ट्चेर चड व् उण् पम्््ंट ््र पडल्ं. १० आनी ह्ंव ज् िगळ्ं मदे उलशट्ं, ट्ंक्ं ि्कीद्र ज्वंक न् म् ह्ंव इत् करट्ं. ११ नकत्क क्ंश ज्््ंक म्क् क ु डी पम््े फहोवंक ज्श आिले टरी आतो देव् कडल्न आनशल्न फहोवंक न्; क्र् खंशच्न शेट् आनी खंश वट् हे दोनरश क्ह् आनी क््ज्च् गुपीट्ंक नधह्श नदट्. १२ टुमच् मधे आिट्न् ह्ंव रडलो; ह्ं व मोठ् आव्ज्न उलशलों: नबाप्क, आनी पेलेहेरीक आनी डीकन्ंक ह्जीर र्वचे. १३ आट्ं क्ंश ज्््ंक नदिले, ह्ंव हे ि्ंगल्ं, टुमच् मधे शेवंक ाकट् टे प्े वन. १४ पर् टो मजो ि्कीद्र ज्चे ख्टीर ह्ंव बंदख्ींट आि्ं की ह्ंव खंशच्च मना् कडल्न क्ंशच कळ्े न्. पर् आतो अाे म्ट उलशलो: नबाप् बगर क्ंशच कर ं क न्क्. १५ टुमचीं क ु डीं देव्चीं देव््ं म्् दवर्ट: एकवह्चो मोग कर्ट; प्र न वचप नव््ग; न्र्च् ब्प्शचे अनुश्शी ज्वचे. १६ ट्क् ल्गरन ह्ंव एकवहीट ज्लो मनीि ज्वन म्क् ज्श टाे क े ले. नकत्क जंश फ र ह आनी र्ग आिट् िंश देव र्वन्. १७ पर् पश्च्प करपी िगळ्ंक, टे देव्च् एकच्र्क आनी नबाप्च् ि्् कडेन परटल्र, िव्सर म्फ करट्. १८ नकत्क जेजर न्र्च् क ृ पेन टो टुमक्ं िगळ् बंधन्ंटल्न मुक करटलो म्् ह्ंव नवस्ि दवरट्ं. १९ टरी टुमी न्र्च् नाकव्े पम््े, झगड्ंटल्न क्ंशच करचे नश अाे ह्ंव टुमक्ं ि्ंगट्ं. २० नकत्क ह्ंवे आशकल्ं की क्ंश ज्् म्ह्ट; जो मेरेन म्क् टे मर् गंि्ंट बरशले नदिन् टो मेरेन टे िुव्ट्ट बरशले अाे म्क् नदिचे न्. आनी जेन्ं ह्ंवे म्ले: बरशल्ं; ट्ं्ी आपल् भ् पटींनी आपल् मुख्र नकटे आि् ट्ची ज्प नदली. २१ पर् मजे ख्टीर जेजर न्र िंवि्र्ंटल् िगळ् अनवन्ाी स्रक्ंच् ज्ग्र आि्; त् अाुधद स्रक्ं व्ंगड्, ट्चो खुरीि, आनी मर्, आनी पुनजजज आनी ट्चे वरवीं आनालो ््व्िज; ज् वरवीं टुमच् प्िजने वरवीं ह्ंव ननटीम्न ज्वंक िोदट्ं. २२ श्जक खरेच बरे आि्ट; पर् ज् मुखेल श्जक्क पनवतस्न नदले आि्, टो चड बरो; आनी को््क र च देव्चे गुपीट िोंपशल्ं. २३ टो ब्प्शचे द्र; ट्चे वरवीं अब्हम, इिह्क, ज्कोब आनी िग्े िंदेषे न्टर िरट्ट; टाेच पेनेट, आनी इगजज. २४ आनी हो िगळो गज्ली देव् कडल्न मेन्ल् एकच्र्क व्खट्ट. टरी िुव्ट्ट क्ंश आि्ट. ट्टरंट नकटे हेर िगळ् क्््ंटल्न खरब वशर; म्ल्र आमच् िोडव्द्र, प्र जेजर न्र्चे पकहीकर्, ट्ची त्ि आनी पुननजजवंटप्. २५ नकत्क मोग्् िंदेषट्ंनी ट्चो उलेख क े लो; पर् िुव्ट्ची अनवन्ाी पररपर्जट्श. देखरन टुमी मोग्न नवस्ि दवरल्र िग्े मे्र न बरे. अधाफ 3 १ निररश्ंटल् आंनटशोक्च् इगज् नवाीं म्क् ि्ंगल्ं की टुमच् म्ग्े आनी जेजर न्र्ंट टुमचे कडेन आनाल् आंटकड्ं वरवीं टी ा्ंटी आि्; देव्चो र्जदर ट म्् िंश ट्ंक्ं वचप्क को््क टरी डीकन नेमप टुमक्ं देव्ची इगजज म्रन ज्टले; ट्ंक्ं मे्हन् टो ट्ंचे व्ंगड् खोाी ज्वंक आनी देव्च् न्ंव्ची मनहम् कर ं क. २ जेजर न्र्ंटल् मना्क धन ज्वं, जो अा् िेवेक प्त ि्रटलो; आनी टुमक्ंश मनहम् मे्हलो. ३ आट्ं टुमी इत् आिल्र, देव्च् क ृ पेन हे कर ं क टुमक्ं अाक नश; टाेच हेर ाेज्रच् इगज्जनी ट्ंक्ं ध्डल्ट, क्ंश नबाप, क्ंश प्दी आनी डीकन. ४ निनलनिश्चो डीकन नफलो, एक बरोच शोग मनीि, टो अजरन देव्च् उटर्ंट मजी िेव् करट्: अग्िोपोनलिचो ररशि, एक एकलोच बरो मनीि, जो निररश् ि्वन लेगीट मज् फ्हल्न आशल्, ट्च् नजनवट् नवाीं नश: हीं टाेच टुमची गव्श नदवची. ५ आनी िव्सर टुमक्ं जाे गह् करटलो टाे टुमी ट्ंक्ं गह् क े ल्न ह्ंव सट् देव्चो उपक्र म्नट्ं. पर् जेजर न्र्च् क ृ पेन ट्ंक्ं म्फ कर ं क ज्श. ६ तोआि्ंटल् ््व्ंच् मोग्न टुमक्ं नमस्र करट्, ह्ंव आट्ं इफ े ज आनी सन्ज ह्ंग्च् लोक्ंनी मजे व्ंगड् ध्नडल् बुरह्च् न्ंव्न बरशट्. ७ आमचो प्ु जेजर न्र ट्ंक्ं म्न नदवचो; ट्ंक्ं आाेट्ट, म्ि्ंट, आत्न आनी आत्न; ््व्ि्जट, मोग्न, एकच्र्ंट. आमच् ि्द्र् आाेक न्र जेजरंट ननरोप.